بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 345 کیلو بایت

تعداد صفحات : 59

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده...............................................................................................................................................................................................5

فصل اول (بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی)...............................................................................................6

1-1- مقدمه......................................................................................................................................................................................7

1-2- بیع عین مرهونه از منظر فقها.................................................................................................................................................7

1-2-1- بطلان بیع عین مرهونه.......................................................................................................................................................8

1-2-2- عدم نفود بیع عین مرهونه..................................................................................................................................................9

1-2-3- نظریه نقل و كشف..........................................................................................................................................................10.

1-2-4- اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بیع.....................................................................................................................................12

1-2-5- نظریه صحت بیع عین مرهونه..........................................................................................................................................14

1-3- بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان.......................................................................................................................................15

1-3-1- بررسی حقوق موضوعه ایران..........................................................................................................................................16

1-3-1-1- مواد قانونی..................................................................................................................................................................16

1-3-1-2- رویه قضایی.................................................................................................................................................................17

1-4- ضوابط تصرف در عین مرهونه.............................................................................................................................................17

فصل دوم (نظریات فقهای امامیه و حقوق دانان ایران در ماهیت بیع عین مرهونه).........................................................................22

2-1- نظریات فقهای امامیه راجع به ماهیت بیع عین مرهونه.........................................................................................................23

2-1-1- دلایل سه گانه شیخ انصاری بر غیر نافذ بودن بیع عین مرهونه........................................................................................23

2-1-2- نقد شیخ به نظریه ی محقق تستری مبنی بر بطلان بیع عین مرهونه.................................................................................24

2-1-3- سوال و جواب میرزای قمی و نظریه ی سایر فقها...........................................................................................................25

2-2- بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان ایران...............................................................................................................................29

2-2-1- عدم نفوذ بیع....................................................................................................................................................................29

2-2-2- نفوذ بیع با حفظ حقوق مرتهن........................................................................................................................................31

2-3- تأثیر اقدامات طرفین عقد پس از بیع عین مرهونه................................................................................................................32

2-3-1- اثراجازه و رد قبل و بعد از بیع مال مرهونه.....................................................................................................................32

2-3-2- سقوط حق مرتهن چه تأثیری در عقد رهن دارد؟...........................................................................................................33

2-3-3- امتناع راهن در فک رهن و امکان فروش اموال راهن و پرداخت بدهی وی...................................................................34

2-3-3-1- امتناع راهن در فک رهن.............................................................................................................................................34

2-3-3-2- امکان فروش اموال راهن و پرداخت بدهی وی .........................................................................................................35

فصل سوم (تعارض بین آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور در مورد معامله نسبت به عین مرهونه)........................40

3-1- تعارض بین آرای وحدت رویه............................................................................................................................................41

فصل چهارم (بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد)................................................................50

4-1- بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد..............................................................................51

4-2-جزئیات حقوقی "عقد رهن و فروش مال مرهونه" در گفتگو با یک حقوقدان به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان.............54

فصل پنجم (نتیجه گیری)...............................................................................................................................................................57

5-1- نتیجه گیری...........................................................................................................................................................................58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دیگر امکانات