جزوه حقوق تجارت بین الملل

جزوه حقوق تجارت بین الملل

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.828 مگا بایت

تعداد صفحات : 453

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه حقوق تجارت بین الملل

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

- تعریف تاجر.................................................................................................................................. 16

17...................................................................................................................عملیات تکرار – 1 – 1

- عملیات تجارتی .........................................................................................................................21

1 - عملیات تجارتی توزیعی..............................................................................................................21

I- عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق........................................................................................................22

II- عملیات تجارتی به حکم قانون ......................................................................................................22

III – عملیات تجارتی تبعی یا نسبی ...................................................................................................22

عملیات تجارتی تبعی.....................................................................................................................32

معاملات غیر منقول.......................................................................................................................35

- نکات مهم مبحث اعمال تجارتی.......................................................................................................37

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *

.............................................................................................42

مجموعه تست ..........................................................................................................

پاسخنامه...................................................................................................................................43

- دفاتر تجارتی ............................................................................................................................44

1- دفتر روزنامه ...........................................................................................................................44

2 - دفتر کل...............................................................................................................................45

3- دفتر دارائی ............................................................................................................................45

دفتر کپیه .................................................................................................................................. 46

- سندیت دفاتر تجارتی................................................................................................................... 46

نکات مهم مبحث دفاتر تجارت...........................................................................................................49

سوالات چهار گزینهای دفاتر تجاری.....................................................................................................51

پاسخنامه...................................................................................................................................2

................. 444

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 449

مجموعه تست ........................................................................................................................... 451

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 454

منابع ..................................................................................................................................... 457

تجارت

- تعریف تاجر

طبق ماده یک قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. » بـرای آنکـه کسـی

تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده دو آنکه معاملات مزبور را

به حساب خود انجام دهد. این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز مـیشـود. چـون طبـق مـاده 588 قـانون

تجارت: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قـانون بـرای افـراد قائـل اسـت. بنـابراین اشـخاص

حقوقی که منظور در اینجا شرکتهای تجارتی میباشند، نیز تاجر شناخته میشوند.

1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

قبل از آنکه معاملات تجارتی را تعریف نماییم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول بـه

این نموده اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخـی از اعمـال را از لحـاظ

آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجـارتی دو نظریـه مختلـف

وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت.

طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشـتر جنبـه یـک نـوع حقـوق

صنفی داشته و هیچگونه معامله تجارتی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیـرد. در صـورتی کـه طبـق

نظریه موضوعی اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی کـه معـاملات تجـارتی را انجـام

دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد در طریقه اول شخص معامله کننده مورد نظر اسـت و شـخص تـاجر و

شغل تجارت مورد بحث قرار میگیرد در صورتی که در طریقه دوم عمل معامله کننده مورد بحث قرار میگیـرد و اعمـال

تجارتی دارای اهمیت میشوند.

طرفداران نظریه شخصی – حقوق تجارت میگویند اصول و قواعد حقوق تجارت در ابتدا کـاملا صـنفی بـوده و از طـرف

تجار بوجود آمده است و با وجود حذف اصناف و حقوق آنان باز تجار موظف نگاهداری دفاتر تجارتی – قواعد ورشکستگی

– مراجعه به محاکم اختصاصی و غیره. این قیود فقط مختص کسانیست که تاجر نامیده میشوند. چون اعمال این طبقـه

از لحاظ ماهیت با افراد عادی در اصل اختلافی ندارند اگر قواعد استثنایی برای حقوق تجـارت وضـع شـده از ایـن جهـت

است که اشخاصی که این اعمال را انجام میدهند تاجر نامیده شده و از لحاظ تاجر بودن تابع آن اصول میباشند.

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *

1 – مدیران شرکتهای تجاری

1 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود عمل میکنند.

2 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام دیگری و به حساب دیگری عمل میکنند.

3 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود و به حساب خود عمل میکنند.

4 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل میکنند.

2 – کسبه به میزان فروش سالانه آنها از. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسـوب

میشوند.

1 – پنجاه میلیون 2 – یکصد میلیون

3 – یکصد هزار 4 – یکصد و بیست هزار

3 - کدامیک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمیشود؟

1 – حقالعمل کار

2 – دلال

3 – عامل

4 – قائم مقام تجارتی

4 – خرید خانه توسط تاجر:

1 – در صورتی تجاری است که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

2 – در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد.

3 – در صورتی تجاری است که شغل معمولی او باشد.

4 - مطلقاً عمل تجاری محسوب نمیشود.

5 – کدامیک از اعمال زیر ذاتاً تجارتی نیست؟

1 – عمل خرید مال منقول به قصد اجاره

2 – عمل عاملی

3 – عمل صدور چک

4 – عمل خرید مال منقول به قصد فروش

پاسخنامه

1 – گزینه (2) صحیح است.

2 – گزینه (2) صحیح است.

3 – گزینه (4) صحیح است.

4 - گزینه (4) صحیح است.

5 - گزینه (3) صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.66mb

تعداد صفحه:453

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دیگر امکانات