پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی(رشته ریاضی)

پاورپوینت معادلات دیفرانسیل معمولی(رشته ریاضی)

دسته بندی : ریاضی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 764 کیلو بایت

تعداد صفحات : 256

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سرفصل معادلات دیفرانسیل

عنوان
فصل اول: معادله دیفرانسیل مرتبه اول

1: ماهیت معادلات دیفرانسیل و طبقه بندی آنها

2: معادله دیفرانسیل جدا شدنی و تبدیل به آن

3: معادله دیفرانسیل همگن و تبدیل به آن

4: دسته منحنی ها و دسته منحنی های متعامد

5: معادله دیفرانسیل كامل

6:عامل انتگرال ساز

7: معادله دیفرانسیل مرتبه اول خطی و تبدیل به آن

فصل دوم: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم

1: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم حالت خاص فاقد یا

2: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با ضرایب ثابت همگن

3: معادله دیفرانسیل کشی-اویلر

4: معادله دیفرانسیل مرتبه دوم خطی غیر همگن ( تغییر متغیر)

5: روش ضرایب ثابت( ضرایب نامعین)

فصل سوم: حل معادله دیفرانسیل به روش سری ها

1: سری توانی

2: نقاط معمولی ومنفرد وجواب های سری معادلات دیفرانسیل

3: نقاط منفرد منظم معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم

:4حالتی كه معادله شاخص دارای ریشه های برابر است

فصل چهارم:

1:توابع بسل وخواص آن

فصل

1: دستگاه معادلات دیفرانسیل

فصل ششم: تبدیلات لاپلاس

1: تبدیل لاپلاس

2: خواص تبدیل لاپلاس

3: معکوس تبدیل لاپلاس

4: حل معادله دیفرانسیل به روش لاپلاس

5: تبدیل لاپلاس برخی توابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:09 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت مسعود سعد سلمان

پاورپوینت مسعود سعد سلمان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 149

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

به نام خداوند جان وخرد

قصیده 1:چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا ... قصیده 2:دوش در روی گنبدِ خَضرا...

قصیده 3:دلم از نیستی چو ترسانی است ... قصیده 4:چو مردمان شبِ دیرنده عزمِ خواب كنند...

قصیده 5:چون منی را فلك بیازارد... قصیده 6:باد خزان روی به بُستان نهاد...

قصیده 7:چو سوده دوده به روی هوا برافشانند... قصیده 8:فریاد مرا زین فلك آینه كردار...

قصیده 9:تخم گشت ای عجب مگر سخنم ... قصیده 10:دلم ز اندُهِ بی‌حد همی نیاساید ...

قصیده 1:چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا ...

چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا

شادی ندید هیچ كس از نایِ بینوا

با كوه گویم آنچه از او پُر شود دلم

زیرا جواب گفتة من نیست جز صدا

شد دید تیره و نخورم غم ز بهرِ آنك

روزم همه شب است و صباحم همه مَسا

قصیده 1:چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا ...

اندُه چرا برم چو تحمّل ببایدم

روی از كه بایدم كه كسی نیست آشنا

هر روز بامداد بر این كوهسارِ تند

ابری به سان طور زیارت كند مرا

برقی چودست موسیِ عمران به فعل و نور

آرد همی پدید زجَیْبِ هواضیا

قصیده 1:چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا ...

گشت اژدهای جانِ من این اژدهای چرخ

ورچه صلاح رهبر من بود چون عصا

بر من نهاد روی و فرو برد سربسر

نیرنگ و سحر خاطر و طبعم چو اژدها

در این حصار خفتنِ من هست بر حصیر

چون بر حصیر گویم ، خود هست بر حَصا

قصیده 1:چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا ...

چون باز و چَرغ ، چرخ همی داردم به بند

گر در حذر غُرابم و در رهبری قَطا

بنگر چه سودمند شكارم كه هیچ وقت

از چنگ روزگار نیارم شدن رها

زین سُمجِ تنگ چشمم چون چشم اَكمَهْ است

زین بام پست پشتم چون پشت پارسا

قصیده 1:چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا ...

ساقط شدست قَوتِ من پاك اگر نه من

بر رفتمی ز روزنِ این سُمجْ باهَبا

با غم رقیقْ طبعم از آن سان گرفت انس

كز در چو غم درآید گویَدْش مرحبا

با روزگار قَمْر همی بازم ای شگفت

نایدش شرم هیچ كه چندین كند دغا ؟

قصیده 1:چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا ...

گر بر سرم بگردد چون آسیافلك

از جای خود نجنبم چون قطبِ آسیا

آن گوهری حسامم در دست روزگار

كاخِر برونم آرد یك روز در وَغا

درصد مصاف و معركه گر كُنْد گشته‌ام

روزی به یك صِقال به جای آید این مضا

قصیده 1:چون نایِ بینوایم از این نایِ بینوا ...

مسعودِ سعد! گردش و پیچش چرا كنی

در گردش حوادث و در پیچش عنا ؟

خودرو چو خس مباش به هر سرد و گرم دهر

آزاده سرو باش به هر شدّت و رخا …

توضیحات

نای : (اول در مصراع اول) نی ، از سازه‌های بادی .

بینوا : (اول در مصراع اول) بی‌آهنگ ، بی‌نغمه ، ساكت .

نای(دوم) : نام زندان سیاسی شاهان غزنوی- جناس تام .

بینوا : (دوم) بی‌توشه ، بین دو بینوا جناس تام- واج آرایی .

صدا : انعكاس صوت .

از او : از آن ، از نای .

تیره : سیاه ، نابینا .

مَسا : شام .

میان «روز و شب» و «صباح و مسا» آرایه طباق .

توضیحات

انده بردن : غصّه خوردن .

باییدن : لازم بودن . // روی : ظاهراً به معنی چاره .

روی از كه بایدم ؟ : به چه كسی روی آورم .

تُند : تیز . // طور : كوه طور كه در شبه جزیرة سینا واقع است .

برق : آذرخش ، صاعقه .

دست موسی : از معجزات موسی (ع) .

موسی عمران : (اضافة بنوّت) موسی بن عمران .

به فعل و نور : از جهت كردار و درخشندگی . // جَیب هوا : (اضافة استعاری) ، گریبان هوا ، هوا. // ضیا : روشنایی ، نور .

اشاره است به آیة «وَ نَزَعَ یَدَهُ فَاذا هِیَ بَیْضَاءُ للناظرین» (شعرا 26/33) : دستش را بیرون آورد در نظر بینندگان سپید می‌نمو .

توضیحات

اژدها (azi- dahaka) : جانوری افسانه‌یی به شكل سوسمار بزرگ دارای دو بال كه آتش از دهان آن می‌جهد . // اژدهای چرخ : (اضافة تشبیهی) یكی از صور فلكی نیمكرة شمالی است .

صَلاح : نیكی و نیكوكاری . // عصا : منظور عصای موسی است ، میان دو اژدها جناس تكرار است .

نیرنگ : (nirang) سحر .

سِحْر : جادو كردن ، كنایه از شعر یا نثر عالی .

خاطر : قریحه . // طبع : قریحة شعری .

حصار : قلعة نای ، زندان نای . // حَصیر : زیراندازی كه از نی یا برگ خرما بافند ، بوریا . // حَصا : سنگریزه. // در این بیت میان حصار و حصیر جناس اشتقاق (اختلاف مصوّت بلند) و میان حصار و حصا جناس مذیّل است .

توضیحات

چرغ : پرنده‌یی شكاری . // حَذَرْ : پرهیز .

غُراب : كلاغ .

قَطا : مرغی است كه سنگخوار نامیده می‌شود .

اشاره به ضرب‌المثل عربی است : فَلانٌ اَحْذَرُ مِنْ غرابٍ وَاَهْدی مِنَ القطا : فلانی دوراندیشتر از كلاغ و راهنماتر از قطاست . میان «چرغ و چرخ» جناس مطرّف است ، در نام پرندگان هم آرایة مراعات النّظیر به كار رفته است .

سودمند شكار : صفت و موصوف مقلوب ، شكار سودمند .

چنگ : دست . // روزگار : (اضافة تشبیهی). // نیارستن : نتوانستن .

سُمجْ : زندان زیرزمینی . // اَكْمَهْ : نابینای مادرزاد .

چون پشت پارسا : كنایه از خمیده ، گوژ . میان «پشت و پشت» جناس خطّی است.

توضیحات

ساقط شدن : نابود شدن ، از بین رفتن .

پاك : قید است ، كاملاً .

بر رفتمی : بالا می‌رفتم ، ی : جواب شرط .

هَبا : گرد و غبار كه در هوا پراكنده است .

رقیق طبع : صفت و موصوف مقلوب ، طبع رقیق .

از آن سان : بدان گونه .

مرحبا : خوش آمدی .

قَمْر باختن : قمار كردن .

دغا : مكر و فریب .

هیچ : قید نفی ، ابداً .

توضیحات

قطب : میله‌یی كه در وسط سنگ زیرین آسیاست ، سنگ رویی به دور آن می‌گردد .

قطب آسیا : (اضافة تخصیصی) .

گوهری : اصیل .

حُسام : شمشیر .

گوهری حسام : شمشیر برنده ، جوهر دار .

وَغا : جنگ .

مَصافّ : جمع مَصَفّ ، محل صف بستن ، میدان جنگ و رزمگاه .

معركه : رزمگاه ، میدان جنگ .

مَضا : بریدن ، قطع كردن شمشیر .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:09 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها

پاورپوینت مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها

دسته بندی : فناوری اطلاعات

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 37 کیلو بایت

تعداد صفحات : 39

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها
(File System)

فایل ( File ) چِیست ؟

فایل سیستم (File System) چِیست ؟

دیسک (Disk) چیست ؟

دسترسی کاربران به فایلهای داده چگونه میباشد؟

مروری اجمالی بر سیستم نگاهداری داده ها
(File System)

فایل ( File ) چِیست ؟

سیستم نگاهداری داده ها (File System)

دیسک (Disk) چیست ؟

مدیریت مشخصات فایلها (Directory)


دیدگاه کاربران از فایلهای داده
(Logical / Physical Mapping)


حفظ امنیت داده ها
(Access Protection)

نگاهداری فایلها تحت سیستم یونیکس
(Unix File System)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:09 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت مرغ بندواش

پاورپوینت مرغ بندواش

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 900 کیلو بایت

تعداد صفحات : 54

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مرغ(بندواش)
پنجه مرغی

روشهای کنترل:

هویج وحشی

سوروف(دژگال)

روشهای کنترل

فرفیون(شیرسگ)

روشهای کنترل

منداب

شیرین بیان(محک)

تاج خروس

جو موشی

كنف وحشی(قوزك)

کاهوی وحشی(گاو چاق كن)

چچم

پنیرك(توله)

گل جالیز

شقایق وحشی(گل چشم درد)

علف قناری(علف خونی یاخونی واش)

خرفه(پروین)

علف هفت بند

بارهنگ سرنیزه ای(كاردی)

بارهنگ كاردی

ترشك

سیلن(كوزه قلیانی یا قلیانك)

چسبك(چسبونك)

خردل وحشی


خاكشیر

تاجریزی

قیاق(ذرت خوشه ای)

گل قاصد

خارخسك

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:09 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 43 کیلو بایت

تعداد صفحات : 209

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بسم الله الرحمن الرحیم

نام درس: مرجع شناسی و روش تحقیق (رشته زبان و ادبیات فارسی)

تعداد واحد: 2

هدف کلی

آشنایی با نحوه یافتن اطلاعات در کتاب خانه و آشنایی با کتب مرجع و شیوه تنظیم رساله

مطالب مندرج

مقدمه

فصل اول: کتاب و کتاب شناسی

فصل دوم: شناسایی مراجع

فصل سوم: تهیه و تنظیم رساله پژوهشی

چکیده مقدمه- ق 1

مقدمه: مرجع شناسی نه هنر است و نه علم، بلکه وسیله ای است در شناخت سوابق موضوع و چگونگی رسیدن به سوابق موضوع. نه روش خاصی دارد، نه قواعد طبقه بندی شده ای، اما به مرجع شناسی نیاز دارد.

چکیده مقدمه- ق 2

در هنگام مطالعه به اشکالات عام (معنی واژه، نام خاص شخص یا مکان، اصطلاح ادبی، فلسفی) یا موضوعات خاص (سبک، وزن، صنایع لفظی و بدیهی ...) روبرو می شویم، که این مشکلات با مراجعه به افراد متخصص و کتاب های مرجع حل می شود.

چکیده مقدمه- ق 3

عیوب مراجعه به اشخاص:

1- شخص متخصص ممکن است دچار فراموشی و خلط موضوع شده باشد یا بد فهمیده باشد.

2- هیچکس قادر نیست تمام محتوای یک لغتنامه را در ذهن خود نگه دارد.

چکیده مقدمه- ق 4

راه حل:

1- مراجعه به بخش مرجع (رفرانس) هر کتابخانه

2- تهیه کتاب شناسی کار

چکیده مقدمه- ق 5

مراحل کار:

1- تهیه فهرست موضوعی (نام آثار)

2- مراجعه به آثار و سنجش کیفیت آن از نظر علمی

چکیده مقدمه- ق 6

مهمترین قسمت کار پژوهش؛ تشخیص مراجع مادر (اصلی) است. این کار را می توان از تعداد اتکای مولفان به این آثار متوجه شد.

چکیده مقدمه- ق 7

یکی از نمونه های مرجع مادر در حافظ شناسی، کتاب مقدمه بر مکتب حافظ شناسی دکتر منوچهر مرتضوی است. هر دوره ای می تواند یکی از این گونه مراجع مادر داشته باشد.

چکیده مقدمه- ق 8

در کنار استمداد از کتاب ها، نباید از دانشمندان غافل بود. شناخت نامهایی نظیر: فروزانفر، معین، مینوی، نفیسی، زرین کوب، قزوینی و ...، پژوهنده را به آثارشان رهنمون می سازد.

چکیده مقدمه- ق 9

در پژوهش از بزرگان مستشرق نظیر: نیکلسون، هانری ماسه، ژول مول، مینورسکی، تولدکه، ولف، گیرشمن، راولینسون، ریتر، روزن، روکرت، ریو، فلوگل و ... نباید غافل بود.

چکیده مقدمه- ق 10

مرجع شناسی هدفش شناخت پاره ای از آثار و احیانا نامها در زمینه تحقیقات ادبی است تا فهم صحیح آثار و متون ادبی و کشف رموز و دقایق آنرا آسان می سازد.

چکیده مقدمه- ق 11

هر نوشته ای دارای دو جز است:

1- استنباط، قضاوت، استنتاج خودِ نویسنده

2- آثاری که نویسنده برای قوت بخشیدن به پژوهش ها از آنها استفاده کرده است.

فصل اول- ق1

کتاب و کتاب شناسی

تعریف کتاب: مجموعه نوشته هایی که بر حول محور موضوعی واحد تدارک دیده شده و به صورت چاپی در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

فصل اول- ق2

تدوین کتاب: گاه ممکن است کتاب مجموعه ای از مقالات مستقلی باشد که در کل زیر مجموعه عنوانی کلی تر است و در کتابی واحد گرد آمده، یا بخش های متعدد و جداگانه از یک رمان: بهشت گمشده

فصل اول- ق3

شناسنامه کتاب: هویت رسمی کتاب در آن تثبیت شده است و شامل:

نام کتاب، نام مولف (نام مترجم اگر کتاب شده باشد)، نام ناشر، شماره چاپ، مشخصات مرکز لیتوگرافی

فصل اول- ق4

شناسنامه کتاب (ادامه): چاپ و صحافی، شمارگان، بهای کتاب، گاه نام ویرایشگر، صفحه آرا، طراح، نمونه خوان، مرکز حروفچینی، در سالهای اخیر ISBN، شماره استاندارد بین الملل و برگه فهرست نویسی کتابخانه ملی ایران درج می شود.

فصل اول- ق5

شابک:

خلاصه ای است از: شماره استاندارد بین المللی کتاب

فصل اول- ق6

شکل ظاهری کتاب شامل:

1- روی جلد

2- پشت جلد

3- عطف

4- قطع

فصل اول- ق7

جلدهای ضخیم را «گالینکور» و جلدهای نازک را «شمیز» گویند. جلد شمیز روکشی پلاستیک دارد که به آن «سلیفون» می گویند.

فصل اول- ق8

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:08 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM

پاورپوینت مدیریت جامع كیفیت TQM

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 805 کیلو بایت

تعداد صفحات : 51

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت جامع كیفیت
TQM

فلسفه مدیریت

تعریف مدیریت جامع کیفیت

ارکان فلسفی مدیریت جامع کیفیت

سیر تكاملی روند مدیریت كیفیت جامع (TQM)

اصول T.Q.M:

دو نوع سیستم بارز:

الگوی كلی سیستم مدیریت كیفیت:

- سیستم برون سازمانی :

سیستم درون سازمانی:

- فرآیندها

2- فرآورده های خدمات:

3 : عامل انسانی:

مراحل اجرای برنامه TQM:

هزینه های T.Q.M:

استقرار نظام مدیریت فراگیر در مجتمع فولاد مبارکه

تاریخچه

کار

ضرورت ها و اهداف :

روال تعریف تحقیق های T.Q بر اساس

Key Performance Indicator


عوامل مهم در موفقیت شركت در استقرارنظام تحول كیفیت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:08 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت

پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 341 کیلو بایت

تعداد صفحات : 58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت تولید انگیزه

انگیزه و هدف در مدیریت

مدیریت انگیزه

مدیریت کار و زمان

برنامه‌ریزی و الویت‌بندی اهداف

شناخت تعهدات زمانی

رضایت از کار و سبک مدیریت

مدیریت خلاقیت

خلاقیت در مدیریت

تعریف خلاقیت

نوآوری

ویژگیهای افراد خلاق

ویژگیهای افراد خلاق

فرصتهای خلاقیت

اهمیت خلاقیت و نوآوری

برخی از ویژگیهای سازمان خلاق عبارتند از:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:08 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 324 کیلو بایت

تعداد صفحات : 317

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

•تعاریف و مفاهیم فرایند مدیریت استراتژیک

•مدلهای تدوین استراتژی

•تدوین اهداف بلند مدت و انواع استراتژیهای اصلی

•مفاهیم متغیرهای اساسی استراتژیک سازمانی

•اجرای استراتژی

•ارزیابی استراتژی ها

•ارتباط مدیریت بهره وری و فرایند مدیریت استراتژیک

مقدمه

فصل اول

فرایند مدیریت استراتژیک

تعریف استراتژی

تعیین رسالت و شخصت سازمان .

جایگاه هدف وسیاست در استراتژی :

فرایند طراحی مدیریت استراتژیک

فصل دوم

فرایند مضمون بندی استراتژی سازمانی

برنامه ریزی استراتژیک

مدل خط مشی هاروارد

مدل نظام برنامه ریزی استراتژیک

مدل رایت

مدل مینتزبرگ

مدل هیل

مدل دیوید

فصل سوم

تدوین هدفهای بلندمدت و انواع استراتژی های اصلی

انواع استراتژیها

تنوع ناهمگون

استراتژی تدافعی

مشارکت

استراتژی کاهش

استراتژی انحلال

فصل چهارم

آشنایی با متغیرهای اساسی استراتژیک سازمانی

نیروهای رقیب یا مخالف

تهدید ورود

تامین کنندگان و خریداران قدرتمند

فعالیت استراتژیک

محصولات جایگزین

در جستجوی موضع

صورت بندی استراتژی

رقابت چند جانبه

بازاریابی و توزیع

تعیین اهداف بازاریابی

استراتژی شرکتهای ضعیف و قوی

بخش چهارم: تکنولوژی و تولید

جذب و تطبیق تکنولوژی

بخش پنجم: فرهنگ سازمانی

انواع فرهنگ سازمانی

فصل پنچم

اجرای استراتژی

سازگاری با عوامل محیطی

کنترل فرضیات

کنترل اجرا

نظارت استراتژیک

کنترل آگاهیهای ویژه

کنترل فرضیات

نظارت استراتژیک

کنترل آگاهیهای ویژه

جدول زمانی

عوامل کلیدی موفقیت

ایجاد انگیزه برای اجرا و کنترل

ویژگیهای سیستم ارزیابی اثر بخش

حسابرسی

فصل هفتم

مدیریت بهره وری

عوامل مربوط به نهاده

عوامل مربوط به فرایند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:08 ] [ احمد احمد ]
[ ]

نقشه سازه ماکارونی

نقشه سازه ماکارونی

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 39 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

طرح اماده پلات
طرح سازه ماکارونی گرایش راندمانی و سنگین

طرح اماده پلاتطرح سازه ماکارونی گرایش راندمانی و سنگین

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:07 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پل زیبای (چمران اهواز)

پل زیبای (چمران اهواز)

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 33 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پل زیبایی برای مسابقات سازه ماکارونی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:07 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات