روشهای تدریس فعال تربیت بدنی در مدرسه با حداقل امکانات

روشهای تدریس فعال تربیت بدنی در مدرسه با حداقل امکانات

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روشهای تدریس فعال تربیت بدنی

در مدرسه با حداقل امکانات

یک معلم خوب شمشیر بازی می تواند با جارو نیز کار آموزش را انجام دهد. (پیتر وارنر)

یکی از مشکلات بزرگ معلمین ورزش در کشور ما، کمبود جا، جمعیت زیاد کلاس و کمبود وسایل لازم جهت آموزش می باشد. اگر این مشکلات برای معلمین ما وجود نداشت مسلما[SP]ً ورزش کشور ما در سطح بالاتری بود.

چه باید کرد ؟ با چه شیوه ای باید کلاس را اداره نمود که بتوان حداکثر استفاده از کلاس را برد و دانش آموزان بهترین آموزش را فرا گیرند.

در طرح برنامه اولین مسأله ای که باید به آن توجه داشت ، ایمنی دانش آموزان می باشد. یعنی در حرکتهای در نظر گرفته شده دانش آموزان به دیوار برخورد نکنند، با یکدیگر تصادم نداشته باشند و هم چنین وسایل در نظر گرفته شده ایمنی لازم جهت استفاده را داشته باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

روشها و فنون تدریس

روشها و فنون تدریس

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 41 کیلو بایت

تعداد صفحات : 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روش ﻫﺎی آﻣﻮزش:

ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺗــﺪاﺑﯿﺮی ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧــﺎت ﻣﻮﺟــﻮد ﺑــﺮای رﺳــﯿﺪن ﺑــﻪ ﻫــﺪﻓﯽ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﻣﯿﮕﯿــﺮد، روش ﮔﻔﺘــﻪ ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘــﺎ ﺑــﻪ ﯾــﺎدﮔﯿﺮی در ﻓﺮاﮔﯿــﺮان ﻣﻨﺠــﺮ ﻣــﯽ ﺷــﻮد . ﻫــﺮ روش آﻣﻮزﺷــﯽ و ﺗــﺪرﯾﺲ دارای ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ و ﺷــﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در زﯾــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧــﯽ از اﯾــﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ اﺷــﺎره ﻣــﯽ ﺷــﻮد .ﯾــﮏ روش ﻣﻄﻠﻮب، اوﻻ و ﻗﺒﻞ از ﻫـﺮ ﭼﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﭘﺎﯾـﻪ ﻫـﺎی ﺑﯿﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ و رواﻧـﯽ رﻓﺘـﺎر اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺛﺎﻧﯿــﺎ دارای اﻋﺘﺒــﺎر و ارزش ﻣﻨﻄﻘــﯽ و ﻫﻤﺴــﻮ و ﻫــﻢ ﺟﻬــﺖ ﺑــﺎ روﺷــﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒــﺮ ﮐﺴــﺐ داﻧــﺶ ﺑﺎﺷــﺪ ، ﺛﺎﻟﺜــﺎ ﺑــﺎ اﺻﻮل و اﯾﺪه ال ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪم وﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه دارای ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

روش ﻫﺎی آﻣﻮزش:

ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ “ﮔﻮش دادن” ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ :

اﻧﻮاع روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ :

ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش:

ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ روش:

ﻧﺤﻮه ارﺗﻘﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ روش :

اﺑﺘﮑﺎرات ﻓﮑﺮی( ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی یا بارش افکار) :

نحوه ارﺗﻘﺎی اﯾﻦ روش :

روش ﻧﻤﺎﯾﺶ و اﺟﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ:

داﺳﺘﺎن ﮔﻮﯾﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ:

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ :

ﭘﺮﺳـــﺶ و ﭘﺎﺳــﺦ:

آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه (face to face) :

در آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد:

ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﭘﺎﯾﻪ ای در آﻣﻮزش ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه:

وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ:

وﺿﻌﯿﺖ اول «: ﻣﻦ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻢ - ﺗﻮ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯽ»

وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮم«ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻢ - ﺗﻮ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯽ »

وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻬﺎر «ﻣﻦ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻢ - ﺗﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﯽ »

ﻓﻨﻮن ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ :

منابع:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

روش های فعال تدریس

روش های فعال تدریس

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 24 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روش های فعال تدریس تعریف روش:

« روش در مقابل واژه ی لاتینی «متد » به كار می رود ، وواژه ی متد در فرهنگ فارسی « معین » و فرهنگ انگلیسی به فارسی «آریانپور »به :روش ، شیوه ،راه ،طریقه ، طرز ، اسلوب معنی شده است . به طور كلی «راه انجام دادن هر كاری » را روش گویند .روش تدریس نیز عبارت از راه منظم ،با قاعده و منطقی برای ارائه درس می باشد .

تقسیم بندی روش تدریس :

1 ـ روشهای تاریخی 2 ـ روشهای نوین « صفوی ، ص 239، 1370) « اصطلاح تدریس ،اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می رسد ،اكثر معلمان و مجریان برنامه های درسی با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند . برداشتهای مختلف معلمان از مفهوم تدریس می تواند در نگرش آنان نسبت به دانش آموزان و نحوه ی كار كردن با آنها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد . برداشت چند گانه از مفهوم تدریس می تواند دلایل مختلفی داشته باشد ؛از مهمترین آنها ضعف دانش پایه و اختلاف در و برداشت نادرست معلمان از دیدگاههای مختلف تربیتی است. گاهی آشفتگی و اغتشاش در درك مفاهیم تربیتی به حدی است كه بسیاری از كارشناسان ، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش ، آموزش ،تدریس و حرفه آموزی را یكی تصور می كنند وبه جای هم به كار می برند .

وش های فعال تدریس تعریف روش:

تقسیم بندی روش تدریس :

چهار ویژگی خاص در تعریف تدریس وجود دارد كه عبارتند از :

روش های نوین تدریس

روش شاگــــرد ـ استــــادی

روش چند حســـی ( مختلط )

روش پـــــروژه ای

شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجرا كردن یا یادگیری بوسیله عمل )

استفاده از منابـــــع دیداری و شنیــــداری

الگــــوی كاوشگری به شیوه حقوقی

مــــــــرحله ارایه درس کــــــوتاه

مــــرحله فعالیت و كار

مرحله مشاركت و جمع بندی:

الگـــوی آمــــوزش كاوشگــــری

الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده

الگوی رشد عقلی

الگوی كاوشگری علمی
الـگــــوی تدریس غیـــــر مستقیم

مراحل تدریس الگو عبارتنداز:www.zibaweb.com
الگــــوی آگاهی یابی

الگـــــوی دیــــدار در كــــلاس درس

الگــــوی پــــژوهش گـــروهی ( تفحص گــــروهی )

الگــــوی آمــــوزش آزمایشگاهــــی

الگـــوی كاوشگـــــری علـــوم اجتماعـــــی

الگـــوی یادگیـــــــری در حد تسلط آمـــــــوزش مستقیـــم

الگـــوی آمــــوزش برای رشد مفهــــوم و مهـــارت

منابع:
ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزش

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

روش ها وفنون تدریس 2

روش ها وفنون تدریس 2

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14 کیلو بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت [1][1]

روش ها وفنون تدریس (1)

اصطلاحات متداول در تعلیم و تربیت

عبارت است از تمام کنشها و اثرات و راهها و روشهایی که برای رشد و تکامل تواناییهای مغزی ، معرفتی و همچنین مهارتها ، نگرشها و رفتار انسان به کار می رود ؛ البته به طریقی که شخصیت انسان را تا ممکن ترین حد آن تعالی بخشد و یکی از ارزشهای مثبت جامعه ای که در آن زیست می کند ، باشد .

آموزش مادام العمر [2][2]

این اصطلاح مبتنی بر یک مفهوم فلسفی است که آموزش و پرورش را فرایندی درازمدت می داند .فرایندی که از بدو تولد انسانها آغاز و با مرگ آنها پایان می یابد .

آموزش رسمی

عبارت است از آموزشی منظم که معمولاً در مدارس و دیگر مؤسسات آموزشی صورت می گیرد .

آموزش مداوم


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

روش تدریس زبان انگلیسی

روش تدریس زبان انگلیسی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 13 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

«روش تدریس زبان انگلیسی»

مهارت های چهارگانه

1. مهارت شنیداری (Listening)

برای آموزش زبان خارجی لازم است ابتدا دانش آموزان در حد لزوم در معرض زبان قرا گیرند تا مهارت های دریافتی زبان (receptive skills) را در خود تقویت نمایند و سپس از آنها خواسته شود تا دست به تولید زبان بزنند، مهارت شنیداری برای رسیدن به این هدف نقش مهمی ایفا می كند.

مهارت شنیداری میت واند به دانش آموزان كمك كند تا دانش پایه زبان را در خود تقویت كنند. انجام فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت شنیداری كمك كند:

1. نشنیدن و تكرار كردن (Listen and repeat)

2. شنیدن و اشاره كردن یا شنیدن جور كردن (Listen and point or listen and match)

3. شنیدن و خواندن (Listen and repeat)

4. شنیدن و انجام دادن (Listen and do)

ب) مرحله تمرین(Practice)

ج) مرحله تولید (Production)

مرحله تمرین (Oral Dii)

هدف از تمرینات Oral Drills

روش تدریس پیشنهادی مكالمه:

الف) مرحله معرفی (Presentation)

ب) مرحله تمرین (Practice)

ج) مرحله تولید(Production)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

روش تدریس به شیوه مشاركتی

روش تدریس به شیوه مشاركتی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 61 کیلو بایت

تعداد صفحات : 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بسمه تعالی

روش تدریس به شیوه مشاركتی cooperative learning

هدف تدریس

هدف تدریس افزایش توانایی یادگیری است.تدریس خوب به معنای كمك به خوب یاد گرفتن شاگردان است .معلمان موفق تنها ارائه دهندگان دانش نیستند بلكه آنان به شاگردان خود نحوه استفاده موثر از آنها را یاد می دهند.یكی از روشهای متداول تدریس سخنرانی و توضیح می باشد.

جنبه های مثبت روش سخنرانی

1ـمعلم میتواند مطلب را به صورت های مختلف بیان كند و موضوع را به دانش آموزان بفهماند.

2ـمعلم میتواند جای كمبود مطالب بعضی از كتابها را پر كند.

3ـ میتوان در مدت زمان نسبتا"كوتاهی اطلاعات جامعی در اختیار یادگیرندگان قرار داد.

4ـ جنبه اقتصادی دارد,ارزان است.

جنبه های منفی روش سخنرانی

1ـ وقتی اكثر مردم باسوادند و به انواع كتابها دسترسی دارند این شیوه ضرورتی ندارد.

2ـ اگر توجه فرد از بخشی از سخنرانی سلب شود ادراك آن بخش و بخشهای مربوطه به آن نیز از دست می رود.

3ـ دانش آموز در این روش فعال نیست, حوصله اش سر می رود, خلاقیتش پرورش نمی یابد و صرفا" به صورت گیرنده اطلاعات در می آیند.

روش تدریس مشاركتی cooperative learning

در این روش دانش آموزان در گروههای دو نفره یا بیشتر كار می كنند,به یكدیگر آموزش می دهند و از پاداشهای مشترك بر خوردار می شوند.

تكلیف فراگیران در این روش

1ـ آموختن مطالب آموزشی.

2ـ اطمینان داشتن از اینكه اعضای گروه مواد آموزشی را آموختند.

تركیب اعضا در گروه

در كلاس با ساختار همكاری گروههای كوچك باید ناهمگن باشند.از یك فرد قوی ,یك فرد متوسط ویك فرد ضعیف از نظر سطح توانایی علمی تشكیل می شود .

نقاط قوت یادگیری مشاركتی

1ـ در یادگیری مشاركتی ,احساس یكپارچگی در گروه توان مثبتی را ایجاد می كند.

2ـ اعضای گروههای مشاركت از یكدیگر می آموزند.

3ـ احساسات مثبت نسبت به یكدیگر را افزایش می دهد.

4ـ نگرش های مثبت نسبت به افراد دیگر فراهم می آورد.

5ـ عزت نفس را می افزاید.

6ـ مردم در ذات خوداهل مشاركت هستند و سركوب مشاركت ,شاگردان را از یكدیگر دور و آنان را از بعد مهم شایستگی خود محروم می سازند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

رابطه بین سبكهای یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان

رابطه بین سبكهای یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 54 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

خلاصه

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش از نوع همبستگی بوده است . هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و میزان خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی سمنان بوده است . جامعه ی آماری پژوهش حاضر ، کلیه ی دانشجویان دوره ی تحصیلی کارشناسی 3 دانشکده ی پرستاری ، پیرا پزشكی و توانبخشی در سال تحصیلی 92-1391 در دانشگاه علوم پزشكی سمنان می باشد. برای بررسی سبك های یادگیری دانشجویان از پرسشنامه سبك یادگیری كلب و برای بررسی میزان خلاقیت دانشجویان از پرسشنامه خلاقیت عابدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های كای دو، تحلیل واریانس یكطرفه ، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاكی از آن است كه : 1) بین سبكهای یادگیری دانشجویان و رشته های دانشكده های مورد نظر تفاوت معناداری وجود دارد. 2) بین میزان خلاقیت دانشجویان بر اساس سبكهای یادگیری آنها، تفاوت معناداری وجود دارد. 3) بین نمرات شیوه های یادگیری با خلاقیت دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین نمرات سبكهای یادگیری با خلاقیت رابطه معنا داری وجود دارد. 4) بین میزان خلاقیت دانشجویان دانشكده ها اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود ندارد.

1. مقدمه

صاحب نظران بر این باورند که نظام آموزشی مهم ترین عاملی است که بر جامعه تاثیر می گذارد ، جامعه راهدایت می کند و همراه با تغییرات و تحولات در سرتاسر جهان متاثر می شود . بر این اساس ضروری است که برنامه های نظام های آموزشی به موازات این تحولات و با توجه به الزامات جامعه سازمان دهی شوند " [1] . بنابراین از رهگذر ایجاد تحول و تعالی در برنامه های درسی ، نسل تحت تربیت توان مند می شود .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ICS و مدیریت مردم محور بلایا

ICS و مدیریت مردم محور بلایا

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 31 کیلو بایت

تعداد صفحات : 5

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

رح دوره: (لطفا شرح دهید)

این درس به بیان مفاهیم ICS و مدیریت مردم محور بلایا ، اصطلاح شناسی و تعاریف مرتبط ، ارتباط با سلامت و همچنین منابع آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی در این فیلد در قالب 8 جلسه دو ساعتی برای هر كدام می پردازند.

هدف کلی: (لطفا شرح دهید)

آشنایی دانشجو با مفاهیم ICS و مدیریت مردم محور بلایا و همچنین منابع آموزشی و پژوهشی ملی و بین المللی در این فیلد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

توانمندسازی هیأت علمی دانشگاه

توانمندسازی هیأت علمی دانشگاه

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 26 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه:

بدون تردید موضوع ارتقای دانش و مهارتهای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها همواره از جمله راهبردهای مورد توجّه برنامه ریزان آموزش عالی است، به نحوی که اختصاص بودجه های متمرکز برای برگزاری کارگاه های آموزشی و پیش بینی امتیازهای بازآموزی از اقدامات اجرایی در این راستا می باشد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع و اثربخشی بسزای آن در ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، طراحی برنامه ای هدفمند در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

برنامه ای که پیش رو دارید حاصل بررسی های کارشناسی و تطبیقی در این خصوص بوده است که پس از تصویب در مراجع ذی ربط دانشگاه قابل اجرا است.

ضمناً نظر به تحولات سریع آموزش و پژوهش در عصر حاضر، برنامه یاد شده قابل انعطاف بوده و بر حسب نیازها و مقتضیات لازم، از قابلیت بازنگری در هر زمان برخوردار خواهد بود.

اهداف:

1- تعمیق باورهای دینی، گسترش خردورزی و فضایل اخلاقی

2- ارتقای دانش و مهارتهای حرفه ای اعضای هیأت علمی

3- روز آمد شدن مهارت های حرفه ای اعضای هیأت علمی

4- افزایش کیفیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی اعضای هیأت علمی

مقدمه:

برگزاری
اهداف:

روشهای اجرا:

برنامه ها

الف: آموزش عمومی*

1. محورهای آموزش عمومی:

2. مهارتهای آموزشی:

3. مهارتهای پژوهشی:

4. مهارتهای مدیریتی:

5.مهارت های فناوری اطلاعات:

ب: برنامه های آموزشی تخصصی:

6. برنامه آموزشی اعضای هیأت علمی جدید الاستخدام:*

امتیازات:

منابع مالی:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تغییرات مواد گزارش كتبی درس پژوهی

تغییرات مواد گزارش كتبی درس پژوهی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 377 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده

پژوهش حاضر به صورت كیفی از نوع درس پژوهی با عنوان «تغییرات مواد درس علوم كلاس پنجم» و در مدرسه انصار شركت كالسیمین اجرا شده است.

این درس پژوهشی به صورت گروهی و با مشاركت چهار نفر از همكاران فرهنگی با موضوع مذكور به اجرا درآمد.

از آن جا كه مسأله آموزش علوم كودكان در پایه‌های ابتدایی نیازمند استفاده از شیوه‌های متفاوتی می‌شود و هم چنین و محتوای درسی از مجموعه‌ای از مهارت‌ها (مشاهده كردن، پیش‌بینی كردن، بررسی فرضیه و ...) و معلومات سازماندهی می‌شود كه در نهایت كودكان را به بروز كنش عقلانی معطوف به نتایج مشهود و فهم عمیق دانش‌ها و ارزش‌ها سوق می‌دهد. لذا چالش‌های پیش روی گروه در این حوزه این بود كه ما چگونه می‌توانیم در تدریس دروس مرتبط با علوم تجربی به صورت موثر عمل كرده و اهمیت این درس را به صورتی شایسته به دانش‌آموزان بفهمانیم. پس از اجرای طرح درس اولیه (سناریو) و بازبینی آن، نهایتاً سناریو در كلاس تدریس و توسط اعضای گروه به مشاهده و نقد و تحلیل گذاشته شد.

مقدمه

درس پژوهی یكی از اقدامات جالب و خاص در سطح آموزش و پرورش است.

با توجه به دشواری‌های و مشكلاتی كه در سر راه تدریس و آموزش وجود دارد همكاری و مشاركت همه‌ی همكاران و استفاده از اندیشه‌های همدیگر یكی از بهترین اقدامات صورت گرفته در سطح مدارس می‌باشد.

با توجه به نقش درس پژوهی و بهبود درس، همه‌ی همكاران تصمیم گرفتیم كه درباره‌ی تغییرات شیمیایی و فیزیكی كه مسئله‌ی مهمی در پایه‌ی پنجم اتلاق می‌شود با هم به پژوهش بپردازیم و همت كردیم تا روش‌های بهتری برای كار با دانش‌آموزان به دست آوریم.

تعریف و تبیین مسأله و توصیف وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب

تعریف و تبیین مسئله

یكی از یادگیری‌های مهم برای درس علوم تجربی تغییرات مواد می‌باشد. آیا بین مشاهده مستقیم و انجام آزمایش‌های لازم جهت شناخت تغییرات موارد در علوم تجربی تغییر شیمیایی و تغییر فیزیكی رابطه مستقیم وجود دارد؟

اداره آموزش و پرورش استان زنجان

آموزش و پرورش منطقه انگوران

موضوع :

تغییرات مواد

گزارش كتبی درس پژوهی

اعضای تیم درس پژوهی :

صغری حسنلو، رقیه میرزایی، زهره سهرابی، عزیزه زارعی

پایه : پنجم ابتدایی

ماده درسی : علوم


فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

تعریف و تبیین مسأله و توصیف وضعیت موجود و تعیین وضعیت مطلوب

تعریف و تبیین مسئله

توصیف وضعیت موجود

تعیین وضعیت مطلوب

ضرورت و اهمیت موضوع

تعیین اهداف

هدف كلی

اهداف جزئی

تعیین سوالات درس پژوهی

فصل دوم

طرح درس

زمان اختصاصی جهت انجام مراحل تدریس

مشكلات اجرا و چالش‌های فرا روی گروه

نحوه‌ی تقسیم كار

ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار و امكانات مورد نیاز

ارزشیابی

اظهار نظر معلم تدریس كننده

نقد و بررسی ناظ رین

فصل سوم

نظر نهایی

پاسخ به سوالات پژوهش

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات