تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 190 کیلو بایت

تعداد صفحات : 60

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه :

در جمع معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت چه بسیارند افرادی که دانش های لازم را در مورد موضوع درس و مفاهیم تدریس دارند ، ولی شیوه استفاده صحیح و روش آموزش و انتقال مطلوب را نمی دانند و یا درموقع تدریس دچار مشکل می شوند . یکی از راههایی که معلمین را در امر تدریس موفق یاری میکند نوشتن طرح درس است . مسلماً یکی از زمینه های لازم برای برخورداری از یک برنامه ریزی سیستماتیک آموزش استفاده مهم از طرح درس است او با این کار تضمینی برای موفقیت خود و همچنین اعتماد به نفس جهت انتقال مفاهیم مورد نظر در تدریس به دست می آورد . لذا پژوهشگر در این تحقیق سعی نموده است تا تاثیر استفاده از طرح درس را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:22 ] [ احمد احمد ]
[ ]

میتودولوژی ( علم روشهای تدریس )( آموزش ) :

میتودولوژی ( علم روشهای تدریس )( آموزش ) :

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 175 کیلو بایت

تعداد صفحات : 262

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فصل اولمیتودولوژی ( علم روشهای تدریس )( آموزش ) :فصل دوم :نقش معلم در تدریس :فصل سومپلان درسی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:22 ] [ احمد احمد ]
[ ]

میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری

میزان آشنایی معلمان از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 49 کیلو بایت

تعداد صفحات : 29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده

هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی معلمان دورة متوسطه با مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری به‌منظور ارائة راهكارهای بهبود و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان است. روش انجام پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعة آماری كلیة معلمان شاغل به تدریس در مدارس متوسطة استان مازندران در سال تحصیلی 85 ـ84 است. نمونة آماری 360 نفر از معلمان است كه به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. در این تحقیق از دو ابزار محقق‌ساخته‌ شامل پرسشنامه (حاوی 30 سؤال بسته‌پاسخ با طیف لیكرت) و آزمون محقق‌ساخته (حاوی 30 سؤال چهارگزینه‌ای) استفاده شده است. داده‌ها در دو سطح توصیفی (با استفاده از جدولهای توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (با استفاده از آزمون ، Z و F) تجزیه و تحلیل شدند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش این است كه میزان شناخت معلمان دورة متوسطه از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری در حد پایین‌تر از متوسط بود. میانگین نمره آزمون سنجش میزان شناخت معلمان دورة متوسطه از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری 89/10 (در مقیاس 20 نمره‌ای) به‌دست آمده و بین میانگین نمره‌ها بر حسب متغیرهای جنسیت، مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقة خدمت تفاوت معنادار وجود دارد. بیشترین میانگین نمره‌ها مربوط به معلمان گروه علوم تربیتی با مدرك فوق لیسانس و سابقه 10 تا 19 سال و كمترین آنها مربوط به معلمان گروه علوم پایه با مدرك لیسانس و سابقة بالای 20 تا 29 سال بود.

كلید واژه‌ها: تعلیم و تربیت، مبانی برنامه‌ریزی درسی، اصول یادگیری، معلمان دورة متوسطه.

مقدمه

ارتقای كیفیت آموزش در هر مقطع و رشتة تحصیلی مستلزم كاربرد اصول و فنون برنامة درسی است. كاربرد فنون برنامة درسی با توجه به مبانی آن و اجرای اصول یادگیری، در بازنگری و بهبود برنامه‌ها و آموزش‌های موجود در مدارس، دانشگاهها و مراكز تربیت نیروی انسانی حایز اهمیت است (میرزابیگی، 1380).

نظامهای آموزشی در گذر از مسائل كمی و همگانی كردن آموزش ناگزیر از توجه به مسائل كیفی پدیده‌های آموزشی هستند و ارتقای كیفیت آموزشی را ضمن توجه به منابع و تجهیزات از طریق اصلی‌ترین عامل در یك نظام آموزشی یعنی «معلم»، مورد توجه و هدف‌گیری قرار داده‌اند (شارما، 2001)

چكیده

مقدمه

روش اجرای پژوهش

جدول 1ـ توصیف نمونه در مرحلة كمی بر حسب جنسیت، مدرك تحصیلی، رشتة تحصیلی و سابقة خدمت

یافته‌های پژوهش

جدول 1ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة یك

جدول 2ـ نتایج آزمون مجذور خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 3ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة دو

جدول 4ـ نتایج آزمون مجذور خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 5ـ توزیع فراوانی پاسخ‌ها مربوط به سؤال ویژة سه

جدول 6ـ نتایج آزمون مجذور كای خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 7ـ توزیع فراوانی پاسخ‌های مرتبط با سؤال 4

جدول 8ـ نتایج آزمون خی دو () براساس مقایسة فراوانی‌ها

جدول 8ـ شاخص‌های آماری آزمون سنجش میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی و اصول یادگیری

جدول 9ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب جنسیت)

جدول 10ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب مدرك تحصیلی)

جدول 11ـ بررسی تفاوت معناداری میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب رشتة تحصیلی)

جدول 12ـ بررسی تفاوت معناداری میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از مبانی برنامه‌ریزی درسی (بر حسب سابقة خدمت)

جدول 13ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از اصول یادگیری (بر حسب جنسیت)

جدول 14ـ بررسی تفاوت معنادار بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از اصول یادگیری (بر حسب مدرك تحصیلی)

جدول 15ـ بررسی تفاوت معناداری بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

استان مازندران از اصول یادگیری (بر حسب رشتة تحصیلی)

جدول 16ـ بررسی تفاوت معناداری بین میزان شناخت معلمان دورة متوسطه

از اصول یادگیری (بر حسب سابقة خدمت)

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهادها

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مطالعه شانزدهم کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی

مطالعه شانزدهم کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 31 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

1) مقدمه:

ریاضی علمی سرگرم کننده، مفید و خلاقانه است.برای اینکه ریاضیات در دسترس افراد بیشتری قرار بگیرد، چه باید کرد؟

تلاشها و فعالیتهای اخیر به منظور پروراندن خلاقیت دانش آموزان با استفاده از وسایلی چون پژوهش ،حل مسائل، ارتباطات مستقیم و ابزارهای دیگرو … به نظر می رسد که به عنوان وسایلی که به ایجاد چالش فکری منجر می شود مفیدمی باشند.

مطالعه شانزدهم کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی

چالشهای ریاضی

سند مذاکرات:

1) مقدمه:

2) تشریح مسئله

الف ( چالش:

ب ( چگونه می توان بستر چالش را ایجاد نمود؟

ج) بستر این چالشها در کجا پیدا می شود؟

با زیها

ویا چالشهای دیگری که ریاضیات را به سایر رشته ها پیوند می زند،مثل:

بستر ایجاد چالش را می توان در مکانهایی از جمله موارد زیر پیدا کرد:

3) زمینه های کاری رایج و معمول

الف)تجربیات و مثالها

مسابقات

مسابقات تخصصی و همگانی

یک مسابقه استثنایی وبه روش ارتباطی

مدلی دیگر از یک مسابقه جمعی

استفاده از کلاس به عنوان مکانی برای ایجاد چالش

حل مسئله:

ایجاد چالشها در روشهای آموزش سنتی

یک مثال:

نمایشگاهها:

ما چند نمونه از آنها را بیان می کنیم:

انتشارات ،شامل انتشارات اینترنتی

مجلات ریاضی در مدارس

کتابها

گروههای ریاضی

روز ریاضی در مدرسه

باشگاههای ریاضی

خانه های ریاضیات

کلاسهای پژوهشی

ب-جهت دهی ها (روندها)

ج ) مسائل شناسایی شده:

4) سوالات مطرح

فراتر از فعالیتهای کلاسی:

تحقیقات:

سوالهای عمومی دیگر:

در خواست ارسال مقاله

کمیته بین المللی برنامه ریزی (IPC):

مشاوران در کمیته نظارت ICMI

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی

مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 19 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده

پژوهش حاضر از فرآیند یادگیری بعنوان یادگیری گنج درون كه بر یادگیری برای دانستن – یادگیری برای انجام دادن – یادگیری برای بودن و یادگیری برای باهم زیستن است یاد نموده و این مهم را با بازاندیشی و باز سازی ساختارها و نظام آموزشی قابل تحقق می داند .

در این مقاله روند تحول برنامه درسی علوم تجربی از زمان سقراط و افلاطون تا كنون مورد بررسی قرار میگیرد . علوم بعنوان یك دستگاه جزمی در قرون وسطی آزادگی خود را از دست می دهد . برنامه درسی دانش آموز محور در طول قرن شانزدهم پیشنهاد گردیده و دكارت بر تجربه اندوزی در كتاب بزرگ جهان از روی روش نظم تكیه می نماید .

مقدمه

در سالهای اخیر تحولات بسیاری در كاربرد یاد دهی - یادگیری فعالانه و دانش آموز محور روی داده و توسعه راهبردهایی كه به شاگردان در همكاری مؤثر با یكدیگر كمك می كند افزایش یافته است .

یادگیری به معنای بهبود بخشیدن به تصویر گریهای ذهنی ، به سالهای مدرسه محدود نمی شود . بلكه ، همان طور كه در گزارش كمیسیون بین المللی درباره آموزش برای قرن بیست و یكم با عنوان یادگیری : گنج درون ( Delors . 1996 ) تشریح شده یادگیری حیات انسان را در بر می گیرد و می تواند بر این چهار بعد استوار باشد : یادگیری برای دانستن ، یادگیری برای انجام دادن ، یادگیری برای بودن و یادگیری برای باهم زیستن . تحقق مسئولیتی چنین خطیر بدون باز اندیشی ، بازسازی ساختارها و باز آفرینی نظام آموزشی و زیر نظامهای آن بعید می نماید . (دكتر فریده مشایخ – ص 2 )

چكیده

مقدمه

مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی

فلسفه آموزش علوم تجربی

اهداف آموزش علوم تجربی

( دانستنی ها – مهارت ها – نگرش ها )

مقایسه یادگیری فعال و مبتنی بر همیاری با یادگیری سنتی و انفرادی

نتیجه گیری

منـابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارشی از فعالیتهای تحقیقاتی

گزارشی از فعالیتهای تحقیقاتی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 67 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه:

تجارب[1]، مشاهدات حضوری در کلاس­های دبیرستان[2] و مطالعات اعضاء هسته پژوهشی[3] آموزش ابتدایی خانه ریاضیات اصفهان که با مشارکت انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی اصفهان و انجمن علمی آموزشی معلمان دوره ابتدایی انجام گردیده است، نشان می­دهد که بسیاری از آموزگاران حداقل در اصفهان با اهداف آموزش ریاضی در دوره ابتدایی آشنایی ندارند، ضعف­ها و کمبودهای اهداف و نحوة پیاده­سازی اهداف را هم نمی­دانند. علاوه برآن بسیاری از آموزگاران با مفاهیم مختلف ریاضی که تدریس می­کنند آشنایی ندارند. در بسیاری از دبستان­ها ریاضیات به طریق صحیح و ملموس تدریس نمی­شود و دانش­آموزان به دلیل روش­های غلط آموزشی، فقط از ریاضی واهمه داشته و به دلیل تسلسل مطالب ریاضی و عدم درک مفاهیم پایه­ای، در سال­های بعد با مشکل پی­گیری برای درک و فهم مطالب جدید روبرو می­شوند.

مقدمه:

برخی از آموزگاران هم با مشکلاتی روبرو هستند از آن­جمله:

فعالیت­ها:

نتایج حاصل از این فعالیت­ها:


[1] Experiences

[2] Class observations

[3] متشکل از آقای دکتر علی رجالی (دانشیار ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان)، خانم دکتر فریبا حقانی (استادیار دانشگاه علوم­پزشکی اصفهان)، خانم فاطمه هانی طبائی زواره (دبیر ریاضی اصفهان)، خانم مرضیه اصل­مرز (کارشناس ریاضی) و آقای مصطفی نقبایی (دبیر ریاضی اصفهان).

گزارشی از فعالیت­های تحقیقاتی

خانه ریاضیات اصفهان

برای ارتقاء آموزش ریاضی دوره ابتدایی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

قرارداد همکاری هسته کارآفرینی

قرارداد همکاری هسته کارآفرینی

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 87 کیلو بایت

تعداد صفحات : 4

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ماده 1: موضوع قرارداد

ماده 2: مبلغ قرارداد

ماده 3: خدمات مركز

ماده4: تعهدات هسته فناور

ماده 5: زمانبندی موضوع قرارداد

ماده 6: فسخ قرارداد

ماده7: نحوه تسویه حساب

ماده8: جبران ضرر و زیان

ماده9: توضیحات

ماده 10: فورس ماژور

ماده 11 : منع مداخله

ماده 12: واگذاری و مبادله

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:21 ] [ احمد احمد ]
[ ]

طرح درس اپیدمیولوژی

طرح درس اپیدمیولوژی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 14 کیلو بایت

تعداد صفحات : 4

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

هدف کلی:

 1. آشنا شدن دانشجویان با اصطلاحات رایج در اپیدمیولوژی و پزشکی پیشگیری
 2. آشنا شدن دانشجویان با علل ایجاد و چگونگی انتشار بیماری ها در جامعه
 3. کسب اطلاعات اختصاصی راجع به اپیدمیولوژی بعضی از بیماری های شایع کشور

اهداف رفتاری:

در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود تا قادر باشند :

 1. تعریف اپیدمیولوژی، برخورد اکولوژیک با بیماری ها
 2. واژه های متداول در اپیدمیولوژی
 3. عوامل بیماری زای فیزیکی، شیمیایی، وبیولوژیک
 4. عوامل میزبان ( عوامل محیط فیزیکی، شیمیایی واجتماعی)
 5. پیشگیری ومراحل مختلف آن
 6. کلیات وانواع مطالعات اپیدمیولوژیک
 7. اپیدمی ها وچگونگی بررسی آنها
 8. غربالگری
 9. پزشکی جغرافیایی
 10. 10. برنامه گسترش ایمن سازی EPI
 11. اپیدمیولوزی وکنترل بیماری های قابل پیشگیری به وسیله واکسن

- کلیاتی در باره شش بیماری قابل پیشگیری با واکسن ومکانیسم ایمنی

- واکسن، ساخت، نگهداری(زنجیره سرد) و کاربردآنها

- نحوه تشکیل واداره یک مرکز واکسیناسیون وانجام برنامه وچگونگی ارزشیابی عملی برنامه EPI

11- اپیدمیولوژی وکنترل بیماری های کودکان

- تعریف، اهمیت، اپیدمیولوژی بیماری های تنفسی و عفونت های تنفسی

- تعریف، اهمیت، اپیدمیولوژی بیماری های گوش و لق و بینی

- تعریف، اهمیت، اپیدمیولوژی بیماری های اسهالی( اسهال های ناشی از اشرشیاکلی، وبا، ویبریوها، اسهال های انگلی وعفونت های سالمونلا و...

- تعریف انواع دهیدراتاسیون وتشخیص آن

- درمان اسهال با توجه به دهیداتاسیون

- آموزش بهداشت در کنترل وپیشگیری از بیماری های اسهالی،بهداشت مواد غذایی، بهسازی محیط

12- سایر بیماری های مهم

- کلیاتی در باره بیماری های عفونی شایع در ایران( سل، تب مالت، مالاریا

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس

شیوه نامه مجازی الگوهای تدریس

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 43 کیلو بایت

تعداد صفحات : 10

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمهتحولات پرشتاب اقتصادی و اجتماعی در هزاره سوم به ویژه گسترش و توسعه فناور ی های اطلاعاتی و ارتبا طی اصلاحات آموزشی را اجتناب ناپذیر ساخته است، به طوری كه شوق ایجا د تغییر و تحو ل در بیشتر نظا مهای آموزشی دیده می شود. برنامه های بهسازی آموزش، همزمان با تحول در محتوا و برنامه های درسی به توانمند سازی معلم و كیفیت فرایند تعامل او با دا نش آمو زان در فرایند تدریس مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

جشنواره مجازی الگوهای تدریس

مقدمه

رویکردها :

کمیته برگزاری (استانی ،منطقه ای):

کمیته استانی:

کمیته منطقه ای:

* مراحل برگزاری جشنواره :

* مخاطبین :

*نحوه ی اجرا :

*گستره فعالیت طرح :

* مستند کردن اثراز طریق فیلمبرداری:

* نکات قابل توجه :

تقویم اجرایی:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شیوه نامه کلاس موضوعی

شیوه نامه کلاس موضوعی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 19 کیلو بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ضرورت

پیوند وارتباط تنگاتنگ آموزش نظری وعملی دروس یکی ازراهبردهای موثردرتربیت شهروندان، متناسب با اهداف تعلیم وتربیت ومورد انتظارجامعه است. تردیدی نیست نظام های آموزشی مبتنی برآموزش های نظری- عملی موفق ترین (کاراترین واثربخش ترین) نظام های آموزشی محسوب می شوند.اگرنظام آموزش وپرورش ایران نیز بخواهد جزو نظام های موفق محسوب شود،باید درتمامی مدارس ودر همه ی دوره ها این رویکردرامورمورد توجه قراردهد. تلفیق وهمراهی آموزش های نظری وعملی بایستی درهمه ی دروس صورت پذیردواین میسر نمی شود،مگرآن که فضاهای فیزیکی مدارس به ویژه کلاس های درس متناسب با محتوای هردرس از لحاظ چیدمان،تجهیزات،رنگ و... هم چنین شیوه تدریس معلمان دچار تحول شوند . به عبارتی دانش آموزدرمحیطی قرارگیردکه آن محیط با یک برنامه ی از پیش طراحی شده،زمینه ی تمرکز، تفکروتعمق وی رامتناسب با محتوای هر درس بیش ازگذشته فراهم آورد وتمام وسیله های کاری وهمه ی محیط ها وفضاهای کار وفعالیت جزو«ابزارهای بی چون وچرای آموزشی» معلم محسوب شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 25 بهمن 1396 ] [ 18:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات