رسیدگی ترافعی در دادسرا با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392

رسیدگی ترافعی در دادسرا با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 689 کیلو بایت

تعداد صفحات : 171

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

هر یک از نظام های حقوقی با توجه به سابقه تاریخی، سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین ساختار و ابزارهای نظام قضایی شان با زاویه نگرش خاصّی به بحث «ادله اثبات دعوی» نگریسته اند. علاوه بر مسائل فوق الذکر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام های حقوقی در مورد ادله اثبات دعوی، سلیقه حقوقدانان و دکترینِ حقوقیِ علمایِ حقوق هر کدام از این کشورها هم در اتخاذ نوع نگرش بسیار موثر بوده است.

با توجه به رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه (بزه و کژمداری) و ظهور شکل های نوین بزهکاری در سطوح ملی، بین المللی و جهانی به نظر می رسد که امروزه، سیاستگذاری عمومی بسیاری از کشورها در زمینه سیاست مبنایی به رکن غیر رسمی جامعه یعنی مردم، نهادهای مردمی و نیروهای اجتماعی، در کنار رکن رسمی جامعه یعنی دولت به معنای قوای عمومی حاکم بر کشور، پیش می­رود که مصداق بارز آن پیشگیری از بزهکاری، و جدا از آن، پیشگیری از بزه­دیدگیِ ناشی از سوءعملکرد پرسنل نهادهای انتظامی و قضایی است. وجود محدودیت های بسیار کلی و مبهمی همچون امنیت و نظم عمومی و اخلاق حسنه، بدون پیش بینی سیاست جنایی سنجیده­ای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا –خصوصاًمتهم - راتهدیدوتحدیدمیکند. بهبهانهکشفجرموتسریعدرافشاءسرنخ­هایمجرمانهوگزارشموفقیتهایانتظامیوقضاییدرسرعت­بخشیبهمراحلتعقیبوتحقیقودادرسیوصدورواجرایرأی،وفارغازحقیقتبزهکارییاکذببزهانتسابیبهفرد، زمینه برچسب­زنیِ مجرمانه به متهمِ پرونده ایجاد می­گردد و نظام پلیسی و قضاییِ بی­توجه به ارزش­های حقوق بشری، متهم را به پیوند به خرده فرهنگ بزهکاری رهنمون می­شود تا این بار دیگر یک مجرم واقعی از حیثیتِ انگ­خورده­ی او سر برون آورد.

آیا به‏ این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می‏توان هر نوع رفتار و برخوردی با او داشت؟ اصولا ضابطان در کشف جرم بویژه جرایم مشهود مکلّف به رعایت چه نکاتی هستند تا در پرتو آنها هم جهت دستگیری متهم و ممانعت از فرار وی و جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام شده و هم حقوق و آزادی های اساسی متهم پایمال نگردد؛ و اصولاً قانونگذار در این راستا چه‏ مکانیسم هایی را پیش‏بینی کرده و چه نواقصی در این خصوص در سیاست جنایی تقنینی کشورها و ایران مشهود است؟ به علاوه، باید بررسی نمود که در مرحله‏ تعقیب و نیز بازجویی، مقام تعقیب چه معیارهایی را باید فراروی خود قرار دهد تا ضمن اقدام در راستای کشف حقیقت، متهم نیز از تمام امکانات دفاعی لازم برخوردار شده و آزادی های وی من غیر حق سلب‏ نشود؟ برای دستیابی به پاسخ های عمیقی برای این پرسش ها، ذکر مقدمه ای لازم است.

تحقق عدالت به‏معنای عام و عدالت کیفری به‏معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست.بدیهی است عدالت کیفری که‏ هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه‏ای که در آن‏ حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

آیین دادرسی كیفری - به عنوان یكی از شاخه‌های علوم جزایی - از جمله‌ مصادیق كاركردهای تقنینی و قضایی حاكمیت است كه برای تضمین نظم و آسایش عمومی مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گیرد[1]. به همین جهت،‌ قواعد ناظر بر آن ـ كه پاسدار هنجارهای اساسی جامعه، به دنبال اجرای عدالت، حمایت از نظم عمومی و برخوردار از پشتوانه حاكمیت است ـ از ویژگی‌ امری برخوردار می‌باشند. به این سان آیین دادرسی كیفری بستری برای حمایت از ارزش‌ها و مؤلفه‌‌ای از حاكمیت ملی بوده كه قواعد ناظر بر آن، ماهیتی یك سویه و امری دارند.

با این وجود، امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری هرگز نباید به معنای صرفاً حکومتی بودن و به معنای اهمیت نداشتنِ نیازهای افراد درگیر در جرم، اقتضائات جامعه برای واکنش به بزه به دستور قاضی، اهداف سیاست های کلان جامعه از جمله بازپروری و اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران، محدودیت های مالی کشور از جمله عدم کفایت بودجه تخصیص به زندان ها و دهها مسئله اجتماعی دیگر تعبیر شود. از این رو دیگر عدالت کیفری کلاسیک که فقط ارعاب و سزادهی و انتقام را پیجویی می کرد، جایگاه چندانی در فهم های امروزی از معنای عدالت کیفری و شرایط و موانع آن ندارد و همگان به سوی عدالت کیفری اجتماع محور، اصلاحی، ترمیمی، توافقی، کم هزینه و جایگزین حبس پیش می روند.

اجتماع محور شدن عدالت کیفری رسمی هم در بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و هم در حیطه شکلی (آیین دادرسی کیفری) کانون توجه را به وضعیت فردی و محیطی بزه‌كار،‌ شدت و وخامت رفتار مجرمانه، مرحله‌‌های فرآیند كیفری و به طور كلی مصلحت‌سنجی مقام قضایی متمرکز می کند و از این حیث جنبه‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. به این شكل كه در مرحله پیش دادرسی تدابیری مانند تعلیق، تعویق تعقیب دعوای كیفری، پذیرش بزه‌كاری در مرحله دادرسی و پسادادرسی شیوه‌هایی مثل تعلیق اجرای كیفر، آزادی مشروط و برخی از مصادیق مجازات‌های جامعه‌مدار می‌توانند موضوع توافق‌ كنش‌گران این راهبرد قرار گیرند.


1- گلدوستجویباری،رجب،(1388)،کلیاتآییندادرسیکیفری،نشرجنگل،چسوم،ص9.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 186 کیلو بایت

تعداد صفحات : 112

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

پیشگفتار. 1

فصل اول.. 2

سازمان تجارت جهانی.. 2

مقدمه. 2

مبانی نظری.. 3

نظریه مركانتیلیسم (سوداگری) 3

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت... 4

نظریه مزیت نسبی ریكاردو. 4

نظریه هزینه فرصت... 5

نظریه مزیت نسبی هكشر و اوهلین.. 6

نظریه مزیت نسبی لیندر. 7

آزمون تجربی لئونتیف... 7

موافقان و مخالفان جهانی سازی و كشورهای جهان سوم. 8

روند تاریخی تشكیل سازمان تجارت جهانی.. 12

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) 15

اهداف تشكیل سازمان تجارت جهانی.. 22

ساختار سازمان تجارت جهانی.. 25

الحاق به سازمان تجارت جهانی.. 28

رفتار ویژه با كشورهای در حال توسعه. 30

اتحادیه‌های تجاری منطقه‌ای و سازمان تجارت جهانی.. 31

موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی.. 31

فصل دوم. 33

ایران و سازمان تجارت جهانی.. 33

مقدمه. 33

مذاكرات با اتحادیه اروپا 34

الزامات كلی ایران در فرآیند الحاق.. 35

قانون اساسی.. 35

مقررات صادرات و واردات.. 37

مقررات گمركی.. 39

مقررات ارزی.. 40

قوانین مالیاتی.. 40

كلیات الزامات ایران در فرایند الحاق.. 41

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت.. 42

الزامات الحاق ایران نسبت به گات.. 42

موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت.. 43

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة تأسیس... 43

دسترسی به بازار. 43

الزامات الحاق ایران در رابطه با دسترسی به بازار. 44

موافقتنامه كشاورزی.. 44

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة كشاورزی.. 45

موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی.. 45

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة بهداشتی.. 46

موافقتنامه منسوجات و پوشاك... 47

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة نساجی.. 48

موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت.. 48

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة موانع فنی تجارت.. 49

موافقتنامه ضوابط سرمایه گذاری تجاری.. 50

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة سرمایه‌گذاری.. 52

موافقتنامه رویه‌های ضد دامپینگ... 53

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة ضددامپینگ... 54

موافقتنامه سوبسیدها و اقدامات جبرانی.. 54

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة سوبسیدها 57

سایر اقدامات حمایتی و اضطراری.. 60

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة اقدامات حمایتی.. 63

موافقتنامه ارزش گذاری گمركی.. 64

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة ارزش‌گذاری گمركی.. 65

موافقتنامه بازرسی پیش از حمل.. 66

موافقتنامه قواعد مبدأ 68

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة قواعد مبدأ 70

موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود. 71

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة صدور مجوز ورود. 73

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات.. 75

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة تجارت خدمات.. 77

موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری.. 77

الزامات الحاق ایران نسبت به موافقتنامة مالكیت حقوق فكری.. 80

موافقتنامه‌های میان چند طرف.. 81

موافقتنامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی.. 82

موافقتنامه خرید دولتی.. 82

سرفصل‌های آتی سازمان تجارت جهانی.. 83

تجارت و محیط زیست... 84

موافقتنامه پیشنهادی چندجانبه سرمایه‌گذاری و تجارت.. 84

تسهیل تجاری.. 85

شفافیت خریدهای دولتی.. 86

منابع و مآخذ. 88

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و

بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان (با تأکید بر حقوق قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 119 کیلو بایت

تعداد صفحات : 112

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

مقدمه: 1

الف: طرح مسأله. 1

ب) سؤالات تحقیق.. 2

ج) فرضیات... 2

د) سوابق.. 3

ه) اهداف تحقیق.. 3

و) روش تحقیق.. 4

بخش اول: 5

مفاهیم اصلی و جایگاه حقوق بیگانگان از نظر قواعد بین المللی حقوق بشر. 5

فصل اول: مفاهیم اصلی.. 6

مبحث اول: مفاهیم مربوط به قواعد بین المللی حقوق بشر و وضعیت افراد بیگانه. 6

گفتار اول: قواعد بین المللی حقوق بشر به عنوان قسمتی از حقوق بین الملل عمومی.. 6

گفتار دوم: مفهوم تعهد بین المللی دولت در زمینه پاس داشت و اجرای حقوق بشر. 9

تعریف تعهد بین المللی.. 10

گفتار سوم: مفهوم فرد بیگانه. 13

گفتار چهارم: مفهوم حقوق بیگانگان.. 16

مبحث دوم: مهاجرت غیرقانونی_ قاچاق انسان و مفاهیم مربوطه. 20

گفتار اول: پدیده مهاجرت و نوع غیر قانونی آن.. 20

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترك سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت... 23

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران.. 25

گفتار چهارم : مفهوم قربانی جرم یا بزه دیده و جایگاه او در حقوق بین المللی کیفری.. 30

فصل دوم: جایگاه حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل.. 36

مبحث اول: اصل عدم تبعیض نسبت به افراد بیگانه و برخورداری بیگانگان از حقوق مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر 36

گفتار اول: اصل عدم تبعیض و جایگاه بنیادین آن در حقوق بشر بین المللی.. 36

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت... 39

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 40

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر كنوانسیون حقوق كودك... 43

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان.. 45

مبحث دوم: چالش های برخورداری بیگانگان از حقوق بشری و راهکارهای مربوط به الزام دولت ها به ایفاء تعهدات مربوطه 49

گفتار اول: وضعیت سرزمین های اشغال شده و افراد ساکن در آن ها 49

گفتار دوم : حق حمایت کنسولی از تبعه و امکان اقامه دعوی در محاکم بین المللی برای حمایت از تبعه. 53

گفتار سوم: امکان شکایت یا مراجعه فرد یا دولت به کمیته حقوق بشر. 57

گفتار چهارم : مشکلات افراد فاقد تابعیت به صورت خاص.... 59

بخش دوم: 66

وضعیت قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیرقانونی از نظر برخورداری از حقوق قانونی در کشورهای میزبان.. 66

فصل اول: وضعیت قربانیان قاچاق انسان.. 67

مبحث اول: حق دادخواهی و دریافت غرامت... 67

گفتار اول: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی نسبت به قربانیان قاچاق انسان 67

گفتار دوم: تعهدات مندرج در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک... 71

گفتار سوم: تعهدات مندرج در سایر اسناد مربوط به پدیده‌ی قاچاق انسان.. 73

گفتار اول: حق حمایت برای بازگشتن به وطن خود در اسناد مربوط به قاچاق انسان.. 76

گفتار دوم: حدود تعهدات دولت‌ها برای امکان پذیرش قربانیان قاچاق انسان در کشور میزبان.. 80

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آنها از حقوق قانونی در کشور میزبان.. 83

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت... 83

گفتار اول: امكان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشكلات مربوط به برخورداری از حمایت كنسولی برای آنها 84

گفتار2: امكان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی.. 85

مبحث دوم: نگاهی به مقررات مخصوص اسناد بین المللی در ارتباط با مهاجرین غیر قانونی.. 89

گفتار اول: اسناد و منابع مربوط به حق درخواست پناهندگی.. 89

گفتار دوم: حقوق مندرج در کنوانسیون ملل متحد بر ضد شکنجه. 93

گفتار سوم: حقوق مندرج در پروتكل الحاقی به كنوانسیون ملل متحد در ارتباط با جرم سازمان یافته فراملی برای مهاجرین غیر قانونی 96

نتیجه گیری و پیشنهادات: 102

الف) نتیجه گیری.. 102

ب) پیشنهادات... 106

منابع و مآخذ. 107

الف) منابع فارسی: 107

کتب: 107

مقالات و تحقیق ها: 109

ب) منابع لاتین: 110

ج) اسناد بین المللی.. 112

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

بررسی تطبیقی حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بین الملل مهاجرت

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2.863 مگا بایت

تعداد صفحات : 109

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده .......................................................................................................................................... 1

مقدمه ........................................................................................................................................... 2

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1-1. قسمت اول: تاریخچه و مفهوم مهاجرت .................................................................................. 6

1-1-1. مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون ................................................................................ 7

1-1-2. مبحث ب: حقوق مهاجرت ................................................................................................ 9

1-1-3. مبحث پ: مواضع کشورها در ارتباط با پدیده مهاجرت ...................................................... 10

1-2. قسمت دوم: انواع مهاجرت و منابع آن .................................................................................. 12

1-2-1. مبحث الف: مهاجرت فردی و گروهی .............................................................................. 13

1-2-2. مبحث ب: مهاجرت‌های اجباری و اختیاری ....................................................................... 13

1-2-3. مبحث پ: مهاجرت‌های قانونی (منظم) و نامتعارف ............................................................ 15

1-2-4. مبحث ت: مهاجرت قانونی اعطائی (دائم) ......................................................................... 15

1-2-5. مبحث ث: مهاجرت قانونی اکتسابی (ادواری) ................................................................... 15

1-2-6. مبحث ج: مهاجرت غیرقانونی .......................................................................................... 16

1-2-7. مبحث چ: مهاجرت نامنظم ............................................................................................... 17

1-3. قسمت سوم: منابع حقوق بین‌الملل مهاجرت ......................................................................... 18

1-4. قسمت چهارم: مهاجرت در حقوق بین‌الملل .......................................................................... 21

فصل دوم

مبانی حقوق بین‌الملل مهاجرت

2-1. قسمت اول: سازمان بین‌المللی مهاجرت و اهداف آن ............................................................. 26

2-1-1. مبحث الف: اهداف سازمان بین‌المللی مهاجرت ................................................................. 27

2-1-2. مبحث ب: حوزه‌های فعالیت سازمان بین‌المللی مهاجرت .................................................... 28

2-1-3. مبحث پ: مأموریتهای سازمان بین‌المللی مهاجرت ............................................................. 31

2-1-4. مبحث ت: دستاوردهای سازمان بین‌المللی مهاجرت ........................................................... 33

2-2. قسمت دوم: دلایل مهاجرت به کانادا .................................................................................... 34

2-3. قسمت سوم: حقوق و تکالیف در مهاجرت قانونی ................................................................. 37

2-3-1. مبحث الف: حقوق و تکالیف متقاضی مهاجرت ................................................................. 37

2-3-2. مبحث ب: حقوق و تکالیف کشور کانادا ........................................................................... 38

2-4. قسمت چهارم: جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت ........................................................... 39

2-4-1. مبحث الف: مسئولیت دولت متبوع ................................................................................... 39

2-4-2. مبحث ب: مسئولیت دولت میزبان .................................................................................... 40

2-5. قسمت پنجم: پناهنده و انواع پناهندگی .................................................................................. 41

فصل سوم

روندها و رویه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا

3-1. قسمت اول: مهاجرت ایرانیان به کانادا ................................................................................... 45

3-1-1. مبحث الف: مقصد اصلی مهاجران ایرانی ........................................................................... 47

3-1-2. مبحث ب: نسبت جنسیت ................................................................................................ 47

3-1-3. مبحث پ: نسبت چندنژادی بودن ..................................................................................... 48

3-1-4. مبحث ت: ساختار سنی ................................................................................................... 49

3-1-5. مبحث ث: وضعیت تأهل ................................................................................................. 49

3-1-6. مبحث ج: سطح تحصیلات .............................................................................................. 50

3-1-7. مبحث چ: میزان درآمد سالیانه ........................................................................................... 51

3-1-8. مبحث ح: موقعیت اجتماعی ............................................................................................. 51

3-2. قسمت دوم: شیوه‌های مهاجرت ایرانیان به کانادا .................................................................... 52

3-3. قسمت سوم: مهاجرت قانونی اعطایی ................................................................................... 54

3-3-1. مبحث الف: مهاجرت به شیوه سرمایه‌گذاری ...................................................................... 54

3-3-2. مبحث ب: مهاجرت به شیوه دائم متخصصین ..................................................................... 55

3-3-3. مبحث پ: متخصص مستقل ............................................................................................. 57

3-3-4. مبحث ت: متخصص دارای حمایت ایالتی یا خویشاوندی ................................................... 57

3-3-5. مبحث ث: متخصص دارای حمایت منطقه‌ای ..................................................................... 57

3-3-6. مبحث ج: مهاجرت به شیوه فامیلی ................................................................................... 58

3-4. قسمت چهارم: مهاجرت قانونی اکتسابی ............................................................................... 59

3-4-1. مبحث الف: مهاجرت متخصصین قراردادی موقت ............................................................. 59

3-4-2. مبحث ب: شیوه مهاجرت ویژه خدمتکاران و پرستاران خانگی ............................................. 59

3-4-3. مبحث پ: مهاجرت از طریق اخذ پذیرش دانشجویی و تحقیقاتی ....................................... 59

3-4-4. مبحث ت: مهاجرت توریستی .......................................................................................... 60

3-5. قسمت پنجم: تحریم ایران از سوی کانادا و زیان آن برای سرمایه‌گذاران مهاجر ایرانی ................ 62

فصل چهارم

بررسی قوانین کشور کانادا

4-1. قسمت اول: بررسی قانون اساسی کشور کانادا ....................................................................... 65

4-2. قسمت دوم: قوانین کسب و کار در کانادا ............................................................................. 67

4-2-1. مبحث اول: قوانین استخدام و کار در کانادا ........................................................................ 67

4-2-2. مبحث ب: نیروی کار در کانادا ......................................................................................... 67

4-2-3. مبحث پ: قوانین استخدامی ............................................................................................. 68

4-2-4. مبحث ت: حقوق بشر ..................................................................................................... 69

4-2-5. مبحث ث: ویزای کسب و کار موقت ................................................................................ 69

4-2-6. مبحث ج: ویزای کسب و کار براساس قراردادهای تجاری .................................................. 69

4-3. قسمت سوم: قوانین مهاجرت در کشور کانادا ........................................................................ 71

4-3-1. مبحث الف: روش اسپانسرشیپ ....................................................................................... 71

4-3-2. مبحث ب: منظور از اسپانسرشیپ در کشور کانادا ............................................................... 71

4-3-3. مبحث پ: اسپانسرشیپ همسری ...................................................................................... 71

4-3-4. مبحث ت: اسپانسرشیپ فرزند و فرزندخوانده ................................................................... 72

4-3-5. مبحث ث: اسپانسرشیپ سایر اعضای خانواده .................................................................... 72

4-3-6. مبحث ج: شرایط جدید اسپانسرشیپ والدین ..................................................................... 73

4-4. قسمت چهارم: قوانین تابعیت کشور کانادا ............................................................................. 75

4-5. قسمت پنجم: قانون انتخابات کانادا ....................................................................................... 77

4-5-1. مبحث الف: سیستم انتخابات کانادا ................................................................................... 77

4-5-2. مبحث ب: انتخابات شهرداری .......................................................................................... 77

4-5-3. مبحث پ: انتخابات استانی .............................................................................................. 77

4-5-4. مبحث ت: انتخابات فدرال ............................................................................................... 78

4-5-5. مبحث ث: مقامات دولتی غیرمنتخب ................................................................................. 78

4-5-6. مبحث ج: شمارش آراء ................................................................................................... 79

4-5-7. مبحث چ: شرایط لازم برای دادن رأی ............................................................................... 79

4-6. قسمت ششم: بررسی قانون مجازات کشور کانادا ................................................................... 81

4-6-1. مبحث الف: توضیحی از قانون سی-35 ............................................................................ 81

4-6-2. مبحث ب: شناسایی کلاهبرداران چه تأثیری بر پرونده ها ................................................... 82

4-7. قسمت هفتم: زنان مهاجر در کانادا ........................................................................................ 83

فصل پنجم

سازمان‌های تخصصی بین‌المللی

5-1. قسمت اول: کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ................................................................. 85

5-1-1. مبحث الف: اعلامیه پناهندگی سرزمینی ............................................................................. 86

5-1-2. مبحث ب: موضوعات اصلی این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد .............................................. 86

5-1-3. مبحث پ: مجموعه مقررات بین‌المللی منطقه‌ ای ................................................................ 87

5-1-4. مبحث ت: تلاش برای یک کنوانسیون پناهندگی جدید ....................................................... 88

5-2. قسمت دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر ................................................................................. 91

5-3. قسمت سوم: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ............................................................ 93

5-4. قسمت چهارم: کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ............................................... 95

5-5. قسمت پنجم: نگرشی به کنوانسیون بین‌المللی همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها ................ 96

5-5-1. مبحث الف: سازوکارهای اجرایی کنوانسیون ...................................................................... 98

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ............................................................................................................................... 101

پیشنهادات ................................................................................................................................ 102

منابع و مآخذ فارسی ................................................................................................................. 103

الف) کتاب ها ........................................................................................................................... 103

ب) مقالات .............................................................................................................................. 104

ج) تحقیق ها ........................................................................................................................ 105

د) جزوه آموزشی ...................................................................................................................... 106

ه) اسناد و قوانین ....................................................................................................................... 107

و) پایگاه اینترنتی ...................................................................................................................... 108

منابع و مأخذ انگلیسی ............................................................................................................... 109

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

پیشگیری وضعی از جرم و تاثیر آن در کاهش جرم سرقت

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 731 کیلو بایت

تعداد صفحات : 172

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق.. 1

1-1: مقدمه. 2

1-2: بیان مسأله. 3

1-3: اهمیت وضرورت انجام تحقیق. 4

1-4: پیشینه تحقیق. 5

1-5: جنبه جدید ونوآوری در تحقیق. 6

1-6: اهداف تحقیق. 7

1-7: سوالات تحقیق. 7

1-8: فرضیات تحقیق. 7

1-9: تعریف واژه‌ها واصطلاحات به صورت مفهومی و عملیاتی. 8

1-10: روش تحقیق. 9

1-11: دشواری و محدودیت‌های تحقیق. 9

1-12: ساختار تحقیق. 10

فصل دوم ـ کلیات پیشگیری از جرم. 11

2-1: معانی ومفاهیم واهمیت پیشگیری ازجرم. 12

2-1-1: معانی لغوی واصطلاحی پیشگیری از جرم. 12

2-1-1-1: معنی لغوی پیشگیری. 12

2-1-1-2: مفهوم اصطلاحی پیشگیری. 13

2-1-2: تعریف پیشگیری از جرم واهمیت پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-1: تعریف پیشگیری از جرم. 15

2-1-2-2: اهمیت پیشگیری از جرم. 16

2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم. 17

2-2-1: تاریخچه پیشگیری از جرم در جهان. 17

2-2-2: تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران. 19

2-3: نقش اسلام و باورهای دینی در پیشگیری از جرم. 21

2-3-1: پیشگیری از جرم در اسلام وآیات و روایات.. 21

2-3-2: پیشگیری وضعی ازجرم خصوصا سرقت از نگاه آموزه‌های اسلامی و قرآنی. 24

2-4: انواع پیشگیری از جرم. 28

2-4-1: انواع پیشگیری از جرم بر حسب تاریخ ظهور آن. 28

2-4-1-1: پیشگیری متداول. 28

2-4-1-2: پیشگیری جدید. 31

2-4-2: تقسیم بندی بر اساس ماهیت اقدامات پیشگیرانه. 32

2-4-3: انواع پیشگیری از جرم در رهنمود‌های سازمان ملل متحد. 34

2-4-3-1: پیشگیری اولیه وپیشگیری از تکرار جرم. 34

2-4-3-2: پیشگیری اجتماعی، وضعی و پیشگیری از جرایم سازمان یافته. 35

فصل سوم: شیوه‌های پیشگیری وضعی وبازدارندگی درجرم سرقت.. 38

3-1: ویژگی‌ها واهداف ومبانی پیشگیری وضعی. 39

3-1-1: ویژگی‌هاواهداف پیشگیری وضعی. 39

3-1-1-1: ویژگی‌ها پیشگیری وضعی از جرم. 39

3-1-1-2: اهمیت واهداف پیشگیری وضعی. 41

3-1-2: مبانی پیشگیری وضعی از جرم. 43

3-1-2-1: دیدگاه انتخاب عقلانی. 43

3-1-2-2: نظریه فعالیت روزمره 44

3-1-2-3: نظریه الگوی جرم. 46

3-2: فنون یا شیوه‌های پیشگیرانه وضعی. 47

3-2-1: شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم. 48

3-2-2: شیوه‌های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی در ارتکاب جرم. 50

3-2-3: کاهش منافع قابل پیش بینی از جرم یا همان سود حاصله. 53

3-2-4: شیوه‌های مبتنی برکاهش تحریک بزهکاران. 56

3-2-5: شیوه‌های از بین بردن بهانه‌ها 59

3-3: محافظت از آماج وبازدارندگی در پیشگیری وضعی از سرقت.. 61

3-3-1: حفاظت فیزیکی از آماج‌ها 61

3-3-2: حفاظت الکترونیکی از آماج‌های جرم. 65

3-3-3: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت وپیشگیری ازوقوع سرقت آنها وراهبردهای پیشگیری از سرقت منازل وسرقت خودرو ولوازم داخل آن با بهره گیری از تکنیک‌های پیشگیرانه وضعی. 70

3-3-3-1: شناسایی اجناس در معرض خطر سرقت و پیشگیری از وقوع آن. 71

3-3-4: بازدارندگی در پیشگیری وضعی. 75

فصل چهارم ـ پیشگیری وضعی محیطی از طریق تغییر و طراحی محیطی.. 79

4-1: امنیت محیط وعاری از ترس از جرم. 80

4-1-1: امنیت ومفهوم آن. 80

4-1-2: محیط اجتماعی ومحیط جرم. 82

4-1-3: تأثیر ناامنی ذهنی مجرم در پیشگیری وترس از وقوع جرم. 84

4-2: اصول پیشگیری از جرم وارتقای امنیت با استفاده از طراحی محیطی. 87

4-2-1: قلمروگرایی وتقویت آن. 88

4-2-2: ارتقاء نظارت برمحیط واماکن. 90

4-2-3: کنترل دسترسی یا ورودی. 95

4-2-4: تعمیر ونگهداری محیط.. 97

4-3: استراتژی‌های طراحی محیطی ومدیریت در پیشگیری وضعی از جرم. 100

4-3-1: خطوط دید یا شعاع دید. 100

4-3-2: پیوستگی بافت شهری. 102

4-3-3: نورپردازی. 104

4-3-4: مالکیت ،نگهداری ومدیریت.. 107

4-4: مناطق جرم خیر وحاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیز 108

4-4-1: تعریف مناطق جرم خیز واهمیت آن. 109

4-4-2: ابزار شناسایی مکان‌ها ی جرم خیز 112

4-4-2-1: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 113

4-4-2-2: بکارگیری سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) 114

4-4-2-3: نقشه جرم ومراحل ایجاد آن. 115

4-4-3: حاشیه نشینی به عنوان یکی از مناطق جرم خیزوعلل به وجود آمدن آن. 117

4-4-3-1: مفهوم حاشیه نشینی و انواع حاشیه نشینی. 117

4-4-3-2: علل به وجود آمدن حاشیه نشینی. 119

4-4-4: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی ونقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در این مناطق. 121

4-4-4-1: سرقت به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه بعد از شکل گیری حاشیه نشینی. 121

4-4-4-2: نقش شهرداری در پیشگیری وکاهش جرایم از جمله سرقت در مناطق حاشیه نشین. 123

فصل پنجم ـ پیشگیری وضعی انتظامی یا پلیسی.. 126

5-1: اقدامات وضعی پلیسی یا انتظامی. 127

5-1-1: اقدامات پیشگیرانه کلاسیک«سرکوبی وحضورپلیس در صحنه » پلیس... 127

5-1-2: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی. 131

5-1-2-1: پلیس جامعه محور واهداف آن. 131

5-1-2-2: پلیس مسأله محور 134

5-2: طبقه­بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام پلیسی وحضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 137

5-2-1: طبقه بندی مکان‌های مرتبط با مسائل عام یا امورپلیسی. 137

5-2-2: حضور گشتی‌های پلیس در مکان‌های جرم خیز 141

5-3: پلیس محله یا نگهبان محله. 144

5-3-1: نقش پلیس محله «نگهبان محله» در پیشگیری از وقوع جرم وتفاوت آن با پلیس سنتی. 145

5-3-1-1: تعریف ونقش نگهبان محله در پیشگیری از وقوع جرم به ویژه سرقت.. 145

5-3-1-2: مقایسه پلیس محله با پلیس سنتی. 147

5-3-2: ساختار و فعالیت‌های موسسات انتظام و وظایف پلیس یا نگهبان محله. 148

5-3-2-1: ساختار مراکز انتظام و نوع فعالیت‌های مؤسسات حفاظتی و مراقبتی نگهبان محله 148

5-3-2-2: وظایف پلیس محله و کلانتری ناجا در قبال مؤسسات مراقبتی و حفاظتی. 150

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها 152

6-1: نتیجه گیری. 153

6-2: پیشنهادها 158

منابع. 160

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 229 کیلو بایت

تعداد صفحات : 135

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فـهــرست مــطـالب

عناوین صفحه

فصل اول کلیات تحقیق ------------------------------- 1-7

(1-1) – مقدمه 1

(1-2) - بیان مسئله 2

(1-3) – ضرورت واهمیت تحقیق 3

(1-4) – اهداف تحقیق 4

(1-5) – سئوالات تحقیق 4

(1-6) – فرضیه های تحقیق 5

(1-7) – تعریف اصطلاحات 5

فصل دوم ادبیات نظری تحقیق ------------------------------ 8-75

(2-1) – مقدمه 9

(2-2) – تاریخچه بانکداری 10

(2-2-1) – تاریخچه بانکداری درجهان و ایران 10

(2-2-1-1) – تاریخچه بانکداری در جهان 10

(2-2-1-2) – تاریخچه بانکداری در ایران 12

(2-2-1-2-1)- بانک سپه 13

(2-2-1-2-1)- موسسه رهنی ایران 13

(2-2-1-2-1)- بانک ملی 14

(2-3)- بانک قوامین 14

(2-3-1) – عملکرد اعتباری بانک قوامین 14

(2-3-2)- فعالیت های اصلی بانک قوامین 15

(2-3-3) – ماموریت بانک قوامین 16

(2-4)- وظایف وماموریت های بانک ها 16

(2-5)- ویژگیهای متمایز بانک نسبت به سایر موسسات تجاری 17

(2-6) – اصول تسهیلات بانکی 18

(2-6-1) – اصل نقدینگی 18

(2-6-2) – اصل منفعت 18

(2-6-3) – اصل امنیت 19

(2-6-4)– اصل نظارت 19

(2-7) – اصل تخصیص 19

(2-7-1) – اصل تخصیص بانکی از نظر انگلیس 20

(2-7-2) – اصل تخصیص بانکی از نظر آلمان 20

(2-7-3) – اصل تخصیص بانکی از نظر فرانسه 21

(2-8) – سپرده های بانکی 21

(2-8-1) - سپرده های قرض الحسنه 21

(2-8-1-1) – سپرده های جاری 22

(2-8-1-2) –سپرده های پس انداز 22

(2-8-2)- سپرده های مدت دار 22

(2-9-1)- تسهیلات اعتباری 22

(2-9-1) – قرض الحسنه 23

(2-9-2) – مضاربه 24

(2-9-3) – مشارکت مدنی 24

(2-9-4) – مشارکت حقوقی 24

(2-9-5) – فروش اقساطی 25

(2-9-6) – اجاره به شرط تملیک 25

(2-9-7) – معاملات سلف 25

(2-9-7-1) – شرایط محصولات پیش فروش سلف 26

(2-9-8) – جعاله 26

(2-9-9) – مزارعه 26

(2-9-10) – مساقات 27

(2-10) – انواع تسهیلات از لحاظ مدت 27

(2-10-1) – تسهیلات کوتا مدت 27

(2-10-2) – تسهیلات میان مدت 27

(2-10-3) – تسهیلات بلند مدت 28

(2-11) – فعالیت های مربوط به اعطای اعتبار بدون نقص 28

(2-12)- نظارت 28

(2-12-1)- نظارت سازمانی 29

(2-12-2)- اهداف نظارت سازمانی 30

(2-12-3)- نظارت بانکی 30

(2-12-3-1)- انواع نظارت بانکی 31

(2-12-3-2)- نظارت عمومی 31

(2-12-3-1-1)- نقش نظارت در اجرای صحیح سیاستهای پولی 33

(2-12-3-1-2)- نظارت اداری 33

(2-12-3-1-3)- نظارت عملیاتی 33

(2-12-3-2) – مراحل نظارت عملیاتی 34

(2-12-3-2-1) –نظارت به هنگام بررسی تقاضای تخصیص منابع 34

(2-12-3-2-2) –نظارت بر نحوه مصرف 34

(2-12-3-2-3) –نظارت بر بازگشت منابع وسود مورد انتظار آن 34

(2-12-4) – اهداف نظارت بانکی 35

(2-13) – عوامل اساسی ومعیار های تعین اعطای تسهیلات 35

(2-13-1) – شخصیت 36

(2-13-2) – ظرفیت 36

(2-13-3) – سرمایه 36

(2-13-4) – وثیقه 37

(2-13-4-1) – عوامل موثر در اخذ وثیقه 37

(2-13-4-1-1) – قابلیت اجرای طرح ها 37

(2-13-4-1-2) – نظارت بر معامله 38

(2-13-4-1-3) – شرایط اقتصادی 38

(2-13-4-2) - وثایق قابل قبول 38

(2-13-4-3) – انواع وثایق 38

(2-13-4-3-1)- اموال 38

(2-13-4-3-2) – اسناد تضمینی 40

(2-13-4-3-3) – انواع اسناد تضمینی 41

(2-13-4-3-4) – انواع قرار دادها 43

(2-14) – سیستم مدیریت ریسک وساختار آن در نظام بانکی 44

(2-14-1) – اجزاء تشکیل دهنده سیستم مدیریت ریسک 44

(2-14-2) – انواع ریسک های اساسی بانک 47

(2-14-2-1) – ریسک عملیاتی 48

(2-14-2-2) – ریسک نقدینگی 48

(2-14-2-3) – ریسک بازار 48

(2-14-2-4) – ریسک اعتبار ی 49

(2-14- 3)- سود (بهره) بانکی 53

(2-14-3-1) – کارکرد نرخ های بهره در اقتصاد 53

(2-14-3-2) – نرخ بهره در بانکداری متعارف 54

(2-14-3-3) – مکانیزم تعین نرخ بهره 55

(2-14-4) - نرخ سود در اقتصاد ایران 56

(2-14-5) - تاثیر ریسک در دو نوع قرار داد وام تسهیلات ربوی ومشارکت 57

(2-14-6) – تاثیر نرخ سود در ایجاد اقساط معوق 59

(2-15) – اعتبار سنجی ورتبه بندی مشتریان بانک 59

(2-16) – عوامل برون سازمانی افزایش مطالبات معوق 61

(2-16-1) – نوسانات بازار در افزایش نرخ تورم 62

(2-16-2) – مسکن 62

(2-16-2-1) - تفاوت نرخ بازدهی مسکن نسبت به نرخ تسهیلات اعطایی 62

(2-16-2-2) - افت قیمت مسکن وقفل شدن اعتبارات 63

(2-16-3) – قابل رقابت نبودن کالای داخلی با کالای خارجی 63

(2-16-4) – ورود کالای قاچاق 64

(2-16-5) – اقدامات بانک مرکزی 64

(2-16-6) – عملکرد سیاسی دولت 64

(2-16-7) – تحریم اقتصادی کشور 65

(2-17) – پیشگیری از ایجاد اقساط معوق 65

(2-17-1) – نقش محوری مسئولین شعب در پشگیری وکاهش اقساط معوق 66

(2-17-2) – نقش مدیریت زمان در پیشگیری وکاهش اقساط معوق 66

(2-17-3) – نقش مذاکره در پیشگیری وکاهش اقساط معوق 67

(2-18) - تعریف اصطلاحات 68

(2-19) – پیشینه 69

(2-19-1) – آقای هاشمی نودهی – عوامل موثر بر ایحاد مطلبات بانک مسکن 71

(2-19-2) – آقای مهدی اکبری – عوامل موثر برافزایش مطالبات بانک ملی قم 71

(2-19-3) – آقای جعفر برادری – عوامل موثر بر پیدایش مطالبات بانک صادرات 71

(2-19-4) – آقای علیرضا رضایی سیروس بیمه تسهیلات ونقش آن در کاهش 73

میزان مطالبات معوق بانک

مدل مفــــــــــــــهومی 75

فصل سوم روش تحقیق ------------------------------ 76-82

(3-1) – مقدمه 77

(3-2) – تعریف متغیر ها 78

(3-3) – روش تحقیق 78

(3-4)- ابزار گردآوری اطلاعات 79

(3-5)– قلمرو مکانی وزمانی تحقیق 79

(3-6) – شناسایی متغیر ها (مستقل و وابسته) 80

(3-7) – سئوالات اصلی که برای سنجش متغیر ها در نظر گرفته شده است 80

(3-8) – جامعه آماری ونمونه آماری 81

(3-9) – اعتماد ابزار اندازه گیری (پایایی) 81

(3-10) – اعتبار اندازه گیری ( روایی) 81

(3-11) – روش تجزیه وتحلیل داده ها 82

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ---------- ------- ---- 83-114

(4-1) – مقدمه 84

(4-2) – توصیف داده های عمومی جمعیت شناسی 85

(4-2-1) – تعداد پاسخ دهنده گان 85

(4-2-2) – قابلیت اطمینان 85

(4-2-3) – سطح تسهیلات 86

(4-2-4) – محل خدمت 87

( 4-2-5 ) – سابقه خدمت 88

(4-3) – توصیف داده های تخصصی 89

(4-3-1) – فرضیه اول 89

(4-3-1-1) – تاثیر عدم نظارت کافی بر مصرف تسهیلات، در ایجاد اقساط معوق 91

(4-3-1-2) – تاثیر عدم توجیه اقتصادی تحقیق ها، در ایجاد اقساط معوق 92

(4-3-1-3)– تاثیر عدم کنترل ونظارت کافی سرپرستی بر شعب، درایجاد اقساط معوق 93

(4-3-1-4) – تاثیر عدم تطبیق تسهیلات پرداختی با فعالیت مشتریان، درایجاد اقساط معوق 94

(4-3-1-5) – تاثیر عدم کنترل کافی اسناد ومدارک، در ایجاد اقساط معوق 95

(4-3-1-6) – تاثیر عدم شناسایی مشتریان بد حساب، در ایجاد اقساط معوق 96

(4-3-1-7) – تاثیر عدم نظارت کافی بر پیشرفت تحقیق ها، در ایجاد اقساط معوق 97

(4-3-2) – فرضیه دوم 98

(4-3-2-1) – تاثیر عدم توجه به شرایط اجتماعی، قضایی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق 99

(4-3-2-2) – تاثیر عدم اخذ مجموعه ای از تضمینات، در ایجاد اقساط معوق 100

(4-3-2-3) – تاثیر عدم استفاده از کارمندان بعنوان ضامن، در ایجاد اقساط معوق 101

(4-3-2-4) – تاثیر عدم توانایی کافی اسناد تضمینی، در ایجاد اقساط معوق 102

(4-3-2-5) –تاثیر عدم استحکام لازم و وثایق ترهینی، در ایجاد اقساط معوق 103

(4-3-2-6) – تاثیر عدم همکاری ادارات صادر کننده تعهد نامه، در ایجاد اقساط معوق 104

(4-3-2-7) – تاثیر عدم توانایی مالی ضامنین، در ایجاد اقساط معوق 105

(4-3-3) - فرضیه شماره سه 106

(4-3-3-1)–تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بی تفاوت درایجاد اقساط معوق 107

(4-3-3-2)– تاثیر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالابه افراد بدهکار درایجاد اقساط معوق 108

(4-3-3-3) – تاثیر عدم تمکین مالی مشتریان در پرداخت اقساط در ایجاد اقساط معوق 109

(4-3-3-4) – تاثیر نارضایتی مشتری از نرخ بالای تسهیلات اعطای در ایجاد اقساط معوق 110

(4-4)- آزمون فرضیات 111

(4-4-1) – فرضیه اول 111

(4-4-2) – فرضیه دوم 112

(4-4-3) – فرضیه سوم 113

(4-5) – اولویت بندی فرضیات 114

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ----------------------- 115-125

(5-1) – مقدمه 116

(5-2) – خلاصه تحقیق 117

(5-3) – فرضیه ها ونتایج تحقیق 118

(5-3-1) فرضیه اول 118

(5-3-2) – فرضیه دوم 120

(5-3-3) – فرضیه سوم 121

(5-4) – مقایسه نتایج تحقیق باسایر تحقیقات 122

(5-4) – پیشنهادات تحقیق 123

(5-4-1) – پیشنهادات تحقیق در جهت بهبود روش بر اساس نتایج تحقیق 123

(5-4-2) – پیشنهادات تجربی تحقیق 125

(5-5-3) - پیشنهادات پژوهشی تحقیق 125

(5-5) - محدودیت های تحقیق 125

منابع ضمائم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانك

بررسی عوامل مؤثربرمطالبات معوق بانك

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 177 کیلو بایت

تعداد صفحات : 81

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- كلیات تحقیق

مقدمه.......................................................................2 بیان مسئله...................................................................3

اهمیت و ضرورت تحقیق.........................................................................4

اهداف تحقیق.........................................................................................5

فرضیه های تحقیق..................................................................................6

روش تحقیق .........................................................................................7

محدودیت های تحقیق...............................................................................7

قلمرومكانی تحقیق..................................................................................8

مفاهیم یا اصطلاحات كاربردی...................................................................9

فصل دوم – ادبیات تحقیق

پیدایش بانكداری...................................................................................16

تاریخچه بانكداری و بانك مركزی در جهان.................................................16

تاریخچه بانداری در ایران......................................................................17

ملی شدن بانك ها..................................................................................17

تاریخچه بانك تجارت.............................................................................19

مفاهیم بانك تجارت...............................................................................22

نظام اعتباری در ایران..........................................................................22

شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی .............................................23

فعالیت های بانكداری بعد از انقلاب اسلامی ................................................24

اهداف نظام بانكی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانكداری اسلامی.....25

شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ......................................26

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ..............................................27

فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانكی در ایران................................34

انواع نظارت در سیستم بانكی..................................................................35

تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی........

نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش40

انواع مطالبات معوق ............................................................................42

طبفه بندی انواع مطالبات معوق ..............................................................44

نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشكوك الوصول ...........................................46

اركان تعیین كننده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول.......................................46

عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشكوك الوصول..............................47

نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشكوك الوصول ....................................47

مسائل بانكداری در كشورهای در حال توسعه..............................................49

خلاصه فصل دوم.................................................................................51

فصل سوم –روش انجام تحقیق

مقدمه................................................................................................53

روش تحقیق........................................................................................54

جامعه آماری ......................................................................................54

حجم نمونه و روش محاسبه آن.................................................................54

ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا...............................................54

تشریح متغیر های مستقل.......................................................................55

معرفی الگو........................................................................................58

فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه................................................................................................61

تاًثیر میزان تسهیلات بانكی ....................................................................68

تاًثیر نوع تسهیلات بانكی........................................................................69

تاًثیر سنین در یافت كنندگان تسهیلات.........................................................70

تاًثیر میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات...........................................71

تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان...................................................................72

الگوی حاصل.....................................................................................73

فصل پنجم- نتایج تحقیق

خلاصه و نتیجه گیری ..........................................................................75

محدودیت های تحقیق............................................................................77

پیشنهادها...........................................................................................78

فهرست منابع ....................................................................................80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مطالعه تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس

مطالعه تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 104 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 1

مبحث اول- کلیات. 3

گفتار اول :تعریف گواهی. 3

گفتار دوم مبانی گواهی در حقوق موضوعه 6

گفتار سوم عناصر گواهی. 9

مبحث دوم- شرایط اعتبار گواهی. 12

گفتار اول شرایط مربوط به گواه 12

گفتار دوم شرایط مربوط به ادای گواهی. 24

نتیجه گیری: 27

منابع: 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل فهرست ندارد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره شادکامی و نظریه های شادکامی

خصوصیات محصول:

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

فرمت : doc

تعداد صفحات : 31

بخشی از متن :

شادكامی[1]

واژه شادكامی چندین مفهوم متفاوت را به ذهن متبادر می كند ( برای مثال شادی ، ‌خشنودی ، لذت ، خوشایندی و ... ) از این رو تعدادی از روان شناسان به اصطلاح بهزیستی ذهنی اشاره می كنند كه یك اصطلاح چتری و در برگیرنده انواع ارزشیابی هایی است كه فرد از خود و زندگی اش به عمل می آورد ( دانیر ، 2002). این ارزشیابی ها ، مواردی از قبیل رضایت از زندگی ، هیجان و خلق مثبت و فقدان افسردگی و اضطراب را شامل می شود و جنبه های مختلف آن نیز به شكل شناخت ها و عواطف است ( دانیر و ساه ، 1997). در صورتی كه افراد از شرایط زندگی راضی بوده و عواطف مثبت بیشتر و عواطف منفی كمتری را تجربه كنند ،‌گفته می شود كه از بهزیستی ذهنی بالایی برخوردارند. اصطلاح بهزیستی ذهنی ، اصطلاح روان شناختی معادل شادی است كه به دلیل مفاهیم بسیاری كه در خود نهفته دارد ، ارجح است . اما با این وجود در ادبیات مربوط به جای یكدیگر بكار می روند ( ادینگتون و شومن ، 2004).

شادی صرفنظر از چگونگی كسب آن می تواند سلامت جسمانی را بهبود بخشد. افراد شاد احساس سرزندگی بیشتری می كنند، آسانتر تصمیم می گیرند ،‌ روحیه مشاركتی بیشتری دارند و نسبت به كسانی كه با آنها زندگی می كنند ، بیشتر احساس رضایت می كنند ( مایرز ،‌2002).

به نظر كارلسون (1380) عادی ترین حالت ذهنی ما ،‌ حالت خشنودی و شادی است. موانعی كه ما از دستیابی و تجربه كردن احساس شادی باز می دارد و یا در فاصله قرار می دهد ، فرایندهای منفی اكتسابی هستند. وقتی كه احساس مثبت ذاتی را كشف می كنیم و موانعی كه ما را از رسیدن به آن باز می دارد ، از سر راه برمـی داریم ، به تجربه بسـیار معنـی دارتر و زیباتر زندگی دست می یابیم. این احساسات مثبت ، عواطف گذرایی نیستند كه صرفاً با تغییر اوضاع بیایند و بروند ، بلكه در زندگی ما نفوذ می كنند و جزئی از ما می شوند. یافتن این حالت ذهنی به ما اجازه می دهد سرزنده و بی تكلف باشیم ، ‌چه این اوضاع ، این دیدگاه مثبت را توجیه كند و یا نكند.

دیدگاه های نظری در مورد شادكامی

دیدگاه لذت گرایی

تاریخچه طولانی این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میلاد می رسد. برخی از فیلسوفان یونانی هدف از زندگی را تجربه لذت و به حداكثر رساندن آن می دانستند. از نظر آنان ، شادكامی ،كل لحظات لذت بخش زندگی افراد است. این از طریق افراد دیگر از جمله هابز ، دی سد و بنتهام [2]پیروی گردیده است. هابز معتقد بود كه شادكامی ، دنبال كردن موفقیت آمیز امیال ذاتی انسان است . دی سد بر این باور بود كه دنبال كردن احساس لذت ، هدف نهایی زندگی است. بنتهام نیز ادعا داشت كه برای ساختن یك جامعه خوب ،‌كوشش افراد برای به حداكثر رساندن لذت و علائق فردی مهم می باشد ( به نقل از رایان و دسی[3] ، 2001).

دامنه توجه دیدگاه لذت گرایی ، از لذت های بدنی تا امیال ذاتی و علائق فردی در نوسان می باشد. روان شناسانی كه این نظریه را می پذیرند بر مفهوم گسترده ای از لذت گرایی تاكید دارند كه شامل رجحان ها و لذائذ ذهنی و بدنی است( كوبووی[4]، 1999 ؛ به نقل از یزدانی ، 1382) .

كانمنو دانیر و شوارز (1999) روان شناسی لذت گرایی را مطالعه امور و پدیده هایی می دانند كه تجارب لـذت بخش و غیــر لذت بخــش زنـدگی را به وجــود می آورند. در واقع دیدگاه مسلط در بین روان شناسان لذت گرا آن است كه خوشبختی شامل بهزیستی ذهنی و تجارب لذت بخش می باشد. اكثر پژوهشگران در روانشناسی لذت گرایی جدید ، از مفهوم بهزیستی ذهنی به عنوان متغیر اصلی استفاده می كنند. این مفهوم شامل سه جزء یعنی رضایت از زندگی ، وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفی می‌باشد كه غالباً تحت عنوان شادكامی نامیده می شود (به نقل از دانیر و لوكاس[5] ، 2002 ).

دیدگاه معنوی :

برغم رواج دیدگاه لذت گرایی ، تعدادی از فلاسفه ، صاحب نظران و علمای دینی چه در شرق و چه در غرب این موضوع را زیر سوال برده اند كه شادكامی بخودی خود به عنوان ملاك اصلی خوشبختی باشد( رایان و دسی ، 2001). از نظر فروم (1375) برای درك شادكامی واقعی باید بین امیال و نیازهایی كه به صورت ذهنی احساس می شوند و خشنودی در آنها منجر به لذت های زودگذر می گردد و آن دسته از نیازهایی كه در ماهیت انسان ریشه داشته و تحقق آنها ، نمو انسان و فراهم ساختن معنویت یعنی خوشبختی و شادكامی واقعی را به همراه دارد ، تمایز قائل شد. واترمن ( 1990) معتقد است كه مفهوم معنوی از شادكامی ، خوشبختی و شادكامی مردم را بر اساس خود واقعی آنها تبیین می كند. بر طبق نظر وی این نوع شادكامی ، موقعی به دست می آید كه فعالیت های زندگی افراد بیشترین همگرایی یا جور بودن را با ارزش های عمیق داشته باشد و آنان نسبت به این ارزش ها متعهد گردند. تحت چنین شرایطی ، احساس نشاط و اطمینان به وجود می آید. واترمن این حالت را به عنوان « جلوه فردی » نامید و همبستگی بالایی بین آن و اندازه های خوشبختی و شادكامی بدست آورد. ریف و سینگر (1998) خوشبختی و شادكامی را دست یابی ساده به لذت نمی دانند ، بلكه آن را به عنوان كوششی در جهت كمال در نظر می گیرند كه بیانگر تحقق توان بالقوه واقعی فرد است. کروت (1979) موضوع خوشبختی را با بسط نظریه عمر در رابطه با رشد و پیشرفت انسان مورد بررسی قرار داد ، او از نوعی بهزیستی روان شناختی سخن به میان آورد كه از بهزیستی ذهنی متمایز است و برای اندازه گیری آن یك رویكرد چند بعدی شامل شش جنبه متمایز در رابطه با شكوفایی انسان ارائه داد. این شش جنبه عبارتند از : خود مختاری ،‌ نمو فردی ، پذیرش خویشتن ، هدفمندی زندگی و روابط مثبت.ریف وسنیگر (1998) این شش جنبه را بیانگر تعریف نظریه و عملی بهزیستی روانشناختی می دانند كه مشخص كننده عواملی است كه باعث ارتقاء سلامت جسمانی و هیجانی می باشد. آنان شواهدی ارائه نموده اند كه نشان می دهد ، ‌زندگی كردن به صورت معنوی كه حاكی از بهزیستی روانشناختی است ، بر سیستم های فیزیولوژیكی خاص ، تاثیر می گذارد كه مربوط به كاركرد دستگاه ایمنی است و ارتقاء سلامتی را در پی دارد. به طور كلی می توان گفت كه رویكردهای لذت گرایی و معنوی به ظاهر متضاد می باشند و هر كدام با تعریف متفاوتی از شادكامی ، انواع متفاوتی از تحقیق را در مورد علل ، پیامدها و پویایی های این موضوع باعث شده اند ، اما از آنجا كه شادكامی و بهزیستی ذهنی یك پدیده چند بعدی است ، جنبه هایی از دو رویكرد را در بردارد. در این رابطه كامپتون و همكاران ( 1996؛ به نقل از یزدانی ،‌1382) دریافتند كه دیدگاه های لذت گرایی و معنوی از شادكامی ،‌ همپوشی و در عین حال تمایز با هم دارند و درك ما را از شادكامی و بهزیستی ذهنی از طریق روش های متفاوت اندازه گیری ، افزایش خواهند داد ( به نقل از كشاورز ، 1384) .


[1]- happiness

[2]- Hobbes & Desade & Bentham

[3]-.Rayan & Dessay

[4]ـ Kuboyy

[5] ـ Diener, Lucas

مطالب مرتبط :

مبانی نظری کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، شادکامیبررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:07 ] [ احمد احمد ]
[ ]

چگونه دختر دار یا پسردار شویم

چگونه دختر دار یا پسردار شویم

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 223 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت: پاور پوینت تعداد اسلاید :34 قابل ویرایش و آماده پرینت


قسمتی از مطالب اسلاید نمونه:

اولین و اصلی ترین عالم، خدا و اراده خداوند است، که محیط بر تمام عوامل است و چنانچه او بخواهد با عوامل دیگر که به عنوان وسیله ای برای ظهور خواست خداوند هستند امر مربوطه حاصل می شود.

چگونه دختر دار یا پسردار شویم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ دوشنبه 18 دی 1396 ] [ 1:06 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات