جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 31.681 مگا بایت

تعداد صفحات : 366

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 26

-1 شرط یخ ار: ................................................................................................................................27

یشروط که باطل و مبطل عقد است:................................................................................................ ........28

شروط حیصح ................................................................................................................................ ..28

موارد انحلال حواله:..........................................................................................................................267

نکات یدیکل ................................................................................................................................ 270

تست یها طبقه یبند شده ................................................................................................ .................. 292

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ . 325

مجموعه تست............................................................................................................................... 345

آزمون یسراسر 362..........................................................................................................................90

پاسخ یحیتشر آزمون یسراسر 366........ ................................................................................................ 90

منابع ................................................................................................................................ ..........369

بخش پنجم : حقوق مدنی (5 )

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق

شرایط نکاح

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.

اختلاف جنس

بطلان نکاح بین دو همجنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.

قصد و رضا (اراده)

طرح مطلب:

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.

البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقهبند یشده

-1 شرط صحت عقد ضمان این است که .....

1) ضامن ملی باشد. 2) مضمون عنه زنده باشد.

3) تعهد مضمون عنه مالی باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند.

-2 ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از

پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله.........

)1 موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد.

2) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد.

3) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد.

4) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد.

-3 اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع...

1) باطل است. 2) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است.

3) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است.

-4 اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون

تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود:

1) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است .

2) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند.

3) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد.

4) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است.

-5 قرض عقدی است......

1) جائز

2 ) لازم

3 ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز

4 ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده

«3» گزینه 1-

برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای

مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه

شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و

یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است.

«2» گزینه 2-

به موجب ماده 264 قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت.

بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به

موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر

باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـد

میلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید.

توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه

است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد.

«4» گزینه 3-

در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل و

هم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند.

«3» گزینه 4-

از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و

همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد.

«2» گزینه 5-

قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرف

مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید

نوع فایل:Pdf

سایز: 19.1mb

تعداد صفحه:366

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 21.821 مگا بایت

تعداد صفحات : 274

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه حقوق مدنی(قسمت اول)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

بخش اول : حقوق مدنی )9.................................................................................................................... )1

فصل اول: اشخاص ..............................................................................................................................9

فصل دوم: در حجر............................................................................................................................ 26

فصل سوم: در قیمومت .......................................................................................................................29

بخش دوم : حقوق مدنی )50................. ................................................................................................ )2

فصل اول: اموال ...............................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................50

فصل اول: در اموال............................................................................................................................50

-اقسام اموال غیر منقول......................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................57

تست یها طبقه یبند شده.....................................................................................................................67

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ...79

بخش سوم: حقوق مدنی )87................. ................................................................................................ )3

فصل اول : قواعد یعموم قراردادها ................................................................................................ ..........87

فصل دوم: شرایط اساسی معاملات ................................................................................................ ..........95

فصل سوم: اهلیت ........................................................................................................................... 102

یچک ده مبحث حقوق قراردادها ................................................................................................ ............ 118

2-2 طیشرا یاساس صحت معاملات................................................................................................ ....... 122

2-4 شروط ضمن عقد...................................................................................................................... 139

147 ...................................................................................................................... یفضول معاملات - 2-5

154 .........................................................................................................................تعهدات سقوط 2-6

نکات کلیدی................................................................................................................................ . 170

تست های طبقه بندی شده................................................................................................................... 187

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده............................................................................................... . 222

بخش چهارم : حقوق مدنی )249 ............ ................................................................................................ )4

فصل اول: کلیات ............................................................................................................................ 249

3_ ارکان مسئولیت مدنی: ................................................................................................ ................. 250

-5 فصل دوم در ضمان یقهر :................................................................................................ ............. 252

تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ................ 259

پاسخ تشریحیتست های طبقه بندی شده................................................................................................ 270حقوق مدنی(قسم

بخش اول : حقوق مدنی )1(

فصل اول: اشخاص

در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند:

a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند.

b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،

لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید.

از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض

تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار

داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر

چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر

حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه

شناسایی قانون دارد.

در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:

-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن

زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.

-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.

-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.

-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت

که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ

حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی

توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در

حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی

نیز دارائی دارد.

-1 دکتر صفایی سید حسین - اشخاص و محجورین صفحه 6

تستهای طبقه بندیشده

-1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟

1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد

3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین

-2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟

1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک

3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک - لقطه

-3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه

در چه راهی مصرف خواهد شد؟

1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد.

3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد

شد.

-4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است.

.1) منقول است 2) غیرمنقول است.

3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است.

-5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟

1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است.

3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است.

-6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟

1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند.

2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند.

3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند.

3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی

ندارند

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده

«2 گزینه» 1-

حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب

تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد.

«3 گزینه» 2-

با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1

مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک.

«3 گزینه» 3-

با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه

صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها

و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد.

«4 گزینه» 4-

سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد.

-5 گزین «ه 2»

به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق

مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

«1 گزینه» 6-

تمامی موقوفات دارای شخصیت حقوقی هستند و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.

نوع فایل:Pdf

سایز: 13.4mb

تعداد صفحه:274

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه حقوق تجارت بین الملل

جزوه حقوق تجارت بین الملل

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.828 مگا بایت

تعداد صفحات : 453

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه حقوق تجارت بین الملل

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

- تعریف تاجر.................................................................................................................................. 16

17...................................................................................................................عملیات تکرار – 1 – 1

- عملیات تجارتی .........................................................................................................................21

1 - عملیات تجارتی توزیعی..............................................................................................................21

I- عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق........................................................................................................22

II- عملیات تجارتی به حکم قانون ......................................................................................................22

III – عملیات تجارتی تبعی یا نسبی ...................................................................................................22

عملیات تجارتی تبعی.....................................................................................................................32

معاملات غیر منقول.......................................................................................................................35

- نکات مهم مبحث اعمال تجارتی.......................................................................................................37

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *

.............................................................................................42

مجموعه تست ..........................................................................................................

پاسخنامه...................................................................................................................................43

- دفاتر تجارتی ............................................................................................................................44

1- دفتر روزنامه ...........................................................................................................................44

2 - دفتر کل...............................................................................................................................45

3- دفتر دارائی ............................................................................................................................45

دفتر کپیه .................................................................................................................................. 46

- سندیت دفاتر تجارتی................................................................................................................... 46

نکات مهم مبحث دفاتر تجارت...........................................................................................................49

سوالات چهار گزینهای دفاتر تجاری.....................................................................................................51

پاسخنامه...................................................................................................................................2

................. 444

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 449

مجموعه تست ........................................................................................................................... 451

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 454

منابع ..................................................................................................................................... 457

تجارت

- تعریف تاجر

طبق ماده یک قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. » بـرای آنکـه کسـی

تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده دو آنکه معاملات مزبور را

به حساب خود انجام دهد. این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز مـیشـود. چـون طبـق مـاده 588 قـانون

تجارت: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قـانون بـرای افـراد قائـل اسـت. بنـابراین اشـخاص

حقوقی که منظور در اینجا شرکتهای تجارتی میباشند، نیز تاجر شناخته میشوند.

1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

قبل از آنکه معاملات تجارتی را تعریف نماییم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول بـه

این نموده اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخـی از اعمـال را از لحـاظ

آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجـارتی دو نظریـه مختلـف

وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت.

طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشـتر جنبـه یـک نـوع حقـوق

صنفی داشته و هیچگونه معامله تجارتی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیـرد. در صـورتی کـه طبـق

نظریه موضوعی اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی کـه معـاملات تجـارتی را انجـام

دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد در طریقه اول شخص معامله کننده مورد نظر اسـت و شـخص تـاجر و

شغل تجارت مورد بحث قرار میگیرد در صورتی که در طریقه دوم عمل معامله کننده مورد بحث قرار میگیـرد و اعمـال

تجارتی دارای اهمیت میشوند.

طرفداران نظریه شخصی – حقوق تجارت میگویند اصول و قواعد حقوق تجارت در ابتدا کـاملا صـنفی بـوده و از طـرف

تجار بوجود آمده است و با وجود حذف اصناف و حقوق آنان باز تجار موظف نگاهداری دفاتر تجارتی – قواعد ورشکستگی

– مراجعه به محاکم اختصاصی و غیره. این قیود فقط مختص کسانیست که تاجر نامیده میشوند. چون اعمال این طبقـه

از لحاظ ماهیت با افراد عادی در اصل اختلافی ندارند اگر قواعد استثنایی برای حقوق تجـارت وضـع شـده از ایـن جهـت

است که اشخاصی که این اعمال را انجام میدهند تاجر نامیده شده و از لحاظ تاجر بودن تابع آن اصول میباشند.

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *

1 – مدیران شرکتهای تجاری

1 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود عمل میکنند.

2 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام دیگری و به حساب دیگری عمل میکنند.

3 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود و به حساب خود عمل میکنند.

4 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل میکنند.

2 – کسبه به میزان فروش سالانه آنها از. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسـوب

میشوند.

1 – پنجاه میلیون 2 – یکصد میلیون

3 – یکصد هزار 4 – یکصد و بیست هزار

3 - کدامیک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمیشود؟

1 – حقالعمل کار

2 – دلال

3 – عامل

4 – قائم مقام تجارتی

4 – خرید خانه توسط تاجر:

1 – در صورتی تجاری است که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

2 – در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد.

3 – در صورتی تجاری است که شغل معمولی او باشد.

4 - مطلقاً عمل تجاری محسوب نمیشود.

5 – کدامیک از اعمال زیر ذاتاً تجارتی نیست؟

1 – عمل خرید مال منقول به قصد اجاره

2 – عمل عاملی

3 – عمل صدور چک

4 – عمل خرید مال منقول به قصد فروش

پاسخنامه

1 – گزینه (2) صحیح است.

2 – گزینه (2) صحیح است.

3 – گزینه (4) صحیح است.

4 - گزینه (4) صحیح است.

5 - گزینه (3) صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.66mb

تعداد صفحه:453

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 878 کیلو بایت

تعداد صفحات : 61

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 61 اسلاید

این فایل در زمینه " ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن " می باشد که در حجم 61 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف ساختار سرمایه

ترکیب ساختار سرمایه

ساختار سرمایه بهینه

ساختار ساده سرمایه

ساختار پیچیده سرمایه

تعیین ساختار سرمایه

تصمیمات ساختارسرمایه

نظریه های ساختار سرمایه

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام

نظریه سنتی

نظریه مودیلیانی و میلر

نظریه مودیلیانی و میلر با فرض عدم وجود مالیات

نظریه مودیلیانی و میلر با فرض وجود مالیات

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام

نظریه سلسله مراتب

نظریه موازنه ایستا

نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی

عدم تقارن اطلاعاتی

هزینه های نمایندگی بدهی

مذاکره مجدد و تمدید وام

صلاحدید مدیریتی

عوامل موثر بر نسبت بدهی بر اساس دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا

عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه

بررسی عوامل تعیین ساختار سرمایه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

ساختار سرمایه مطلوب در عمل

انواع ریسک در ساختار سرمایه

ریسک تجاری

عوامل موثر در ریسک تجاری

ریسك مالی

حفظ ساختار سرمایه

نتایج تحقیقات حاصل از 10 مقاله انجام شده مرتبط با ساختار سرمایه

مقاله 1 :تاثیر مالیات شخصی و شرکتی بر روی انتخاب ساختار سرمایه

مقاله 2 : رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه

مقاله 3: رابطه بین سیاست تقسیم سود، ساختار مالی، سودآوری و ارزش شرکت

مقاله4 :رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت

مقاله 5 : نقدینگی دارایی و ساختار سرمایه

مقاله 6 : ساختار سرمایه بهینه

مقاله 7 : ساختار سرمایه و بازده سهام

مقاله 8 :استراتژی شرکت ها و بازار مالی

مقاله 9: ساختار مالکیت سهام ، عملکرد و ریسک پذیری:تحقیقات تجربی در شرکت های ترکی

مقاله 10: تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت :مدارک و شواهد از بنگلادش

منابع و ماخذ

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

رشته حقوق جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

رشته حقوق جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5.301 مگا بایت

تعداد صفحات : 300

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان

ﺑﺨﺶ اول

در ، 1453 ﺳﺎ ل ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ دوم ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪی اﻣﭙﺮاﻃﻮری روم ﺷـﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾـﺎن داد و ﻟﻘﺐ ﻓﺎﺗﺢ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دوران ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن رﺳـﯿﺪ و ﻋﺼـﺮﺟﺪﯾـﺪ آﻏـﺎز ﺷـﺪ. وی اﺑﺘـﺪا ﺟﻨﮕﻬﺎﯾﯽ در درﯾﺎی اژه ﻃﺮاﺑﻮزان ، آﻧﺎﺗﻮﯽ ﻗ ﺷﺮﯽ و آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ داﺷﺖو ﻪ ﻫﻤ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮ د درآور د. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اروﭘـﺎ ﻫﻢ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﯽ را ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی آﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺳﻮاﺣﻞآﺗﻼﻧﺘﯿﮏ راداﺷﺖ.وی اﯾﻦ ﭘﯿ ز ﺮوی ﻫﺎ را ﭘ ﯿـ ز ﺮوی اﺳـﻼم ﺑـﺮ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ ﻣـﯽ داﻧﺴﺖ و د درﺻﺪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺎ ﮐﺸﻮرﻫی اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ از ﻪ ﺟﻤﻠ اﯾﺮان د ﺑﻮ و ﺲ ﻫﺮﮐ در ﺑﻞ ﻣﻘﺎ ﺘ ﻣﻘﺎوﻣﯽ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣﯽ د دا ﺑﯽ دﯾﻦ ده ﺑﻮ و رﯾ ﻦ ﺨﺘ ﺶ ﺧﻮﻧ را ز ﻣﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .

ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻼی ﺗﺮﮐﺎنﺑﺮ ﻗﺴﻄﻨﻄﯿﻪ ه را ارﺗﺒﺎطو ﺗﺠﺎرتوﭘﺎ ار ﺑﺎ ﻣﺸﺮقزﻣﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.اﻣﺎ ﺎ اروﭘﯾﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی آﺳـﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ درﺻﺪدﺑﻮدﻧﺪﺗﺎ ه را دﯾﮕﺮی را ا ﺑﺮی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻨـﺪ و ،اﯾﺮان ﭼـﯿﻦ ﭘ ﯿـﺪا ﮐﻨﻨـﺪ.ن درآ زﻣـﺎن اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻐـﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دولاﺳﺘﻌﻤﺎری ب ﻣﺤﺴﻮ ﻣﯽ ﺪ ﺷﺪﻧ ﮐﻪ ﭘﯿ ﺘﻪ ﻮﺳ در ﭘﯽ ف ﺗﺼﺮ و ﻒ ﮐﺸ ﻣ ﺳﺮز ﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺪ ﺑﻮدﻧ.ﺑﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﮔ در ﯿﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو پ دوﻟﺖ،ﭘﺎ ﺪر ، اﻟﮑﺴﺎﻧ ﺷﺸﻢ ه ﮐﺮ زﻣﯿﻦ را ﺴ ﺗﻘﯿﻢ ﮐﺮدﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎلرﺳﯿﺪ.ﭘﺲ ، از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ل ﭘﺮﺗﻐﺎ ﺑﺮای ﻪ ﺗﻮﺳﻌ ی ت ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ د ﺧﻮ ه ﻫﻤﺮا ﺑﺎ در ﯾـﺎ ﺳـﺎﻻر واﺳـﮑﻮدوﮔﺎﻣﺎ، ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺣﻞ ﻫﻨـﺪ رﺳﯿﺪ.ﭘﺲ ، از اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ رواﻧﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺷﺪ و اﺑﺘﺪا ﻣﺴﻘ ﻂ و ﺎ ﺷﻬﺮﻫی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﻤﺎن را ﺗﺼـﺮف ﮐـﺮده و ﺳـﭙﺲ ﺟﺰﯾﺮه ی ﻫﺮﻣﺰو ﺑﻨﺪرﮔﻤﺒﺮون را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل پﻫﻢﻃﻮاﯾﻒازﺑﮏ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺧﺮاﺳﺎن را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﻃﺮف دوﻟـﺖ ا ﯾـﺮا ن ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ در ز آﻏﺎ ﻗﺮن د ﺷﺎﻧﺰ ﻫﻢ ل اﺳﺘﻘﻼ اﯾﺮا ن از ﺳﻪ ﺟﻬﺖ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮد ی ﺑﻮد. ﻏﻠﺖ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﻫـﻢ ﻫﺮج و ج ﻣﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻠ داﺧﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﺣﮑﺎمو ﺧﻮاﻧﯿﻦ در داﺧﻞ ﺑﻮد.

ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺑﻨﯿﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻔﻮﯾﻪ

در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺷﺎه اﺳﻤﺎ ﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ وﭘﺲ از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮاﻧﺴت وﺣﺪﺖ اﯾﺮان راﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﻗﺮنوﻧﯿﻢ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.وی از ﻧﻮادﮔﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ و ن اوزو ﺣﺴﻦق آ ﻗﻮﯾ ﻮ ﻮﻧﻠ د ﺑﻮ.ش ﭘﺪر ﺷـﯿﺦ ﺣ ﯿـﺪر ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر ﺳـﻠﻄﺎن ﯾ ب ﻌﻘﻮ ق آ ﻗﻮﯾ ﻮ ﻮﻧﻠ ﻪ ﮐﺸﺘ ﺷﺪ و او ه ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ه ﺧﺎﻧﻮاد اش ﺑﻪ ﻓﺎرس ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﻫﺮج و ﻣﺮﺟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲاز ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﺎن ﯾﻌﻘﻮب ،اﯾﺠﺎدﺷﺪ ﻗﻠﻤﺮو آﻧﻬﺎﺑﯿﻦ اﻟﻮﻧـﺪ ﺑیگ و ﺳـﻠﻄﺎن ﻣـﺮاد ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺷﺪ.

در اﯾﻦ زﻣﺎناﺳﻤﺎ ﻋﯿﻞ و ﺑﺮادرش ﻣﺨﻔﯿا ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﻼن رﻓ ﺘﻨﺪو ﺑﺎ ﮐﻤﮏﺣﺎﮐﻢﮔﯿﻼن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺸـﯿﻊ ﮔـﺮاﯾﺶ داﺷـﺖ، ﺑـﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ه ﻋﺪ ای از ﺷﯿﻌﯿﺎن را د دورﺧﻮ ﻊ ﺟﻤ ﺪ ﮐﺮدﻧ.در ل ، 905 ﺳﺎ ق ه ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ه ﻋﺪ ای از ﭘﯿ ان ﺮو د ﺧﻮ ﻋـﺎزم زﯾ ﺎرﺗﮕـﺎه ﺟـﺪش ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ ﺷﺪ.ﮐﻢ ﺣﺎ ﺑ اردﯿﻞ ﮐﻪ از ا اﻓﺰﯾﺶ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﯿ ك ﻤﻨﺎ د ﺑﻮ را آﻧﻬﺎ از ﺮ ﺷﻬ ﺑﯿ ن ﺮو ﮐـﺮد . اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺮ ﯾـ ﺶ ﺪاﻧ ﻣﺪﺗﯽ را در ﺮ ﺷﻬ ن ارﺟﻮا از ﻊ ﺗﻮاﺑ را آﺳﺘﺎ و ﺶ ﻃﺎﻟ ﺎﻣﺖ اﻗ د ﮐﺮ.در اﯾﻦ ن زﻣﺎ ﮐﻪ او ﺳﯿﺰده ﻪ ﺳﺎﻟ د ﺑﻮ ﺑﺎ ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﻧـﻪ ﻗﺒﯿ ﻠـﻪ ی ﺗــﺮك ﺎر ، ﺗﺒــ ، اﺳــﺘﺎﺟﻠﻮ ﺷــﺎﻣﻠﻮ ﻪ ﺗﮑــ ﻮ، ﻟــ ﻮ، ، روﻣﻠــ ، وارﺳــﺎق،ذواﻟﻘﺪر ، اﻓﺸــﺎر ﻗﺎﺟــﺎر و ﻮﻓ ﺻــ ﯿﺎن ﺮه ﻗــ غ ﺑــﺎ در ن ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎ ق (ﺗﺶ 906)،م1500 ﺳﺎل ار ش ﻗﺰﻟﺒﺎ را ﺳ ﺗﺎ ﯿﺲ و دﻋﻮی ل اﺳﺘﻘﻼ د ﮐﺮ.ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮ ﻗﯿم ﺎ ﻋ اﺳﻤﺎ ﯿﻞ ﻣﯿ ﺮ ﻣ ﯾ ن ،ﺮزا ﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﻮرﯾﻪ، دﯾﺎر ﺮ ﺑﮑ و س ﺳﻮا ﺑﻪ او ﭘﯿ ﺘﻨﺪ ﻮﺳ.او ﺑﺎ ر ﻋﺒﻮ از د ، رو ﮐﻮرا ﺑﺎ ﮏ ﮐﻤ ﺶ ارﺗ د ﺧﻮ خ ﻓﺮ ﯾ ر ﺴﺎ ه ﭘﺎدﺷﺎ ﺷﯿ ن ﺮوا را ﺑﻪ ﻗﺼـﺎص ﺧﻮن ش ﭘﺪر ﺑﻪ ﻞ ﻗﺘ ﻧ رﺳﺎﺪ .ﻋ اﺳﻤﺎ ﯿﻞ ﻣﯿﺮزا ﺲ ﺳﭙ ﺑﻪ ﺖ ﺳﻤ ﺎ آذرﺑﯾ ن ﺠﺎ رﻓﺖ.ت ﮐﻤﺮا ﺎ آذرﺑﯾ ن ﺠﺎ ﺎوﻣﺖ ﻣﻘ د ﮐﺮ ﺎ اﻣ ﺎ درﻧﻬﯾﺖ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ م ﻧﺎ ر ﺷﺮو در اﻟ ، ﺣﻮﯽ ﻧﺨﺠﻮان ﺖ ﺷﮑﺴ ﺘ ﺳﺨﯽ د ﺧﻮر و ﺑﻪ ﻧ ﻋﺜﻤﺎﯽ ه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﺲ ﭘ از اﯾﻦ ﭘﯿ ز ﻋ ، ﺮوی اﺳﻤﺎ ﯿﻞ ﻣ ﯿـﺮزا ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ د وار ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ و ﺑﺎ م ﻧﺎ ﻔﺮ اﺑﻮاﻟﻤﻈ ه ﺷﺎ ﻋ اﺳﻤﺎ ﯿﻞ ﺎد اﻟﻬ ی اﻟﻮاﻟﯽ در ل 907 ﺳﺎ ﺗﺎﺟﮕﺬار ی ﮐﺮد.

رواﺑﻂ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﯿﻦ ازﺑﮏ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞﺷ ، ﯿﮏ ن ﺧﺎ ﮐﻪ از ﻧﻮادﮔﺎن ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﮑﺴـﺖ ﻇﻬﯿ ﺮاﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎﺑﺮﺣـﺎﮐﻢ ، ﺳـﻤﺮﻗﻨﺪ ﺧـﻮد را ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﺎﻓﺘﻮﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮقاﯾﺮان داﺷﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮ ی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷـﺪ .وی ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﯿﻌﯿﺎن دﺷـﻤﻨﯽ ﺑﻪ ، داﺷﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی ﺑﺎ ﺷﺎه اﺳﻤﺎ ﻋﯿﻞ ه ﻫﻤﺮا ﺑﺎﺳﭙﺎﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮ د.

ﺷـﺎه اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳـﻔﯿﺮی را ﺑـﺮای ﺗﺮك د ﻤﻨﯽ ﻣﺎ ا ن ، ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺧﺎ ﮏ ازﺑ ب درﺟﻮا ﺑﺎ ت ﻋﺒﺎرا ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪﻗﺼ ﺗصرف اﯾﺮان را دارد. ﺷـﺎه اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﻤهﺮا ﺑـﺎ ﺳـﭙﺎﻫﯽ رواﻧـﻪ ی ﺧﺮاﺳـﺎن ﺷـﺪ و در ﻣـﺮو ﺷـﺒﯿﮏ ﺧـﺎن را ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﺎﻧﺪ. ﺑـﺎ ﻣـﺮگ وی ﺳﺮاﺳـﺮ ، ﻫﺮات ، ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﻨﺪﻫﺎرو و ﻣﺮ ﺗﺎ د رو ﺟﯿ ن ﺤﻮ ﺑﻪ ﺖ دﺳ ه ﺷﺎ اﯾ ن ﺮا د اﻓﺘﺎ و ﻣﺪﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ را در اﯾﻦ وﻻﯾﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﺮد . اﻣﺎ اﯾـﻦ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻪ اداﻣ ﺖ داﺷ و در ﺣﻤﻠﻪی ﻣﺠﺪداﻣﯿﺮان ازﺑﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر در ﺟﻨﮓﺑﺎ، ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎن را از دﺳﺖ داد.

نوع فایل:PDF

سایز:5.17 MB

تعدادصفحه:300

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق

جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.254 مگا بایت

تعداد صفحات : 273

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق

ﻓﺼﻞ اول : ﺳﯿﺮی در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮی رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘـﺮدازی ، ﻓﺼﻞ ﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب . از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻢ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم (و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ[SP]ً در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ) ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﮐﻼن ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑـﯿﻦ آزﻣـﻮن و ﭘﺎﺳـﺦ ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ ، ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ، اﻟﻤﻠﻞ از دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .

و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎ ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺼﻞ ﯾﮏ آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ دﯾﮕـﺮ ، ﺋﻞ ﺗﺌﻮرﯾﮏ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.

-ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

رﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از رواﺑﻂ ـ از ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ، ﺗﺎ اﻗﺘﺼـﺎدی . ﺗﺠﺎری و... را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و اوﻟﯿﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ـ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ) 1919 ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را داﺷﺖ ـ در ﺳﺎل W در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻠﺰ ales . (در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﮑﻮﯾﻦ رﺷﺘﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺮﻫﻮن وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم اﺳـﺖ، ﺗﺤـﻮل آن ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑـﺮوز وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ اﻓﺰودـ ﺑﺮﺧﯽ از وﻗـﺎﯾﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﯿﭽﯿـﺪه ﺗـﺮ ﺷﺪن رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ

1 ـ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت از اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ :اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻦ ﺷﻮروی و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳـﭙﺲ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺤـﻮر اﺳﺎﺳـﯽ ﻗـﺪرت ﺑـﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﮋﻣﻮن ﻗﺪرت ﻓﺎﺋﻘﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻏﯿﺮ دﺳﺘﻮری .

2ـ ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ،ﺑﺮ ﺳﺎﺧ تار ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻮﯾﺸﻬﺎی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ .

3 . ـ اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ

4 ـ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری

5 ـ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ) و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﺪﯾﺪه ﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ارﻧـﺪﮔﯽ . واﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ، ﯾﺎ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ، اﺗﻤﯽ و ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺟﻨﮓ ﺳﺮد

6 ـ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺪل آرﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻪ اﻣﺮی واﻗﻌﯽ. درآﻣﺪ

7 . ـ ﺗﺤﻮل در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺪرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن آن اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ

اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭘﯿﺶاز ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ . دارای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ

1 ـ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ ﺧﺎرجی

2 ـ ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪ روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

3 ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

4 ـ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

5 ـ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮی

6 ـ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻫﺎ

7 ـ ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺪك ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

8 ـ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ

9 ـ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮕﻬـﺎی ﻧـﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺑـﯿﻦ ، ﻋﻠﺖ اوﻟﯿﻪ ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ در روﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﻠـﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد .

ﻓﻘﺪان ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺷ ، دﻟﯿﻞ دوم ﻨﺎﺧﺖ و درك واﻗﻌﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿـﺖ دﯾﺮﯾﻨـﻪ ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ[SP]ً ﺳﯿﺎﺳﺖ) اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺻﻮﻻ ﺣﺴﺎس ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ روا[SP]ً اﺻﻮﻻ ﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ای ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ در آن ﻋﻤﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻄﻮره ﺳﺎزی ﻫﺎ

زﯾـﺮا ﺗﺒﯿـﯿﻦ ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ از ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎﺑﻌﯽ از اﺳﻄﻮره ﺳﺎزی ﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﻔﺮوﺿﺎت و ﮔﺰاره ﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎ روﯾﮑﺮد را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از ﻣﻨﻈﺮ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎن ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮی و ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮی اﻧﺴـﺎن اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری را ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ از دﯾـﺪﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮاﯾﺎن) ﺟﻬﺎن ﮔﺮاﯾﺎن (ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠ. ﻞ، در ﮐﺎﻧﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻗﺮار دارد واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺳﻄﻮره آﺷﻮب زدﮔﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان اﻗﺘﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ دوﻟـﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد را در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ .

رواﺑﻂ راه ﺣﻠ ﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﺗﮑﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار داده، در ﻧﺘﯿﺠﻪ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﭘﻬﻨـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻣـﯽ ورزﻧـﺪ .در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ واﻗﻌﮕﺮاﯾﺎن آﺷﻮب زدﮔﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﮑﺎری در ﺳﯿﺎﺳﺖ آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾـﺎن وﺟـﻮد اﯾـﻦ ، ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎران آﺷﻮب زدﮔﯽ را ﻧﻪ ﺗﻌﺎرض و ﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

نوع فایل:PDF

سایز:4.15 MB

تعدادصفحه:273

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کتاب صوتی"تن آرامی و ریلکسیشن"

کتاب صوتی"تن آرامی و ریلکسیشن"

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 21.417 مگا بایت

تعداد صفحات : 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تکنیک تن آرامی و ریلکسیشن(relaxation technic) روشی راه آموزش میدهد تا ذهن و تن به آرامی بموازات هم به یک حس آرامش و رهایی برسند.

دراین شیوه توسط تنظیم تنفس و اعضای بدن و شل کردن عضلات اعضای بدن از انگشتان پا تا پوست سر و همچنین کنترل فکر وتخلیه ی افکار زائد به یک آرامش و کمون و وانهادگی بدنی و روانی رسیده و باعث رفع تنش و انقباضات حاصل از اضطراب و فشارهای روحی روزانه میشود دراین متد فشارخون کاهش و بدن از حالت انقباض و تنش خارج شده و کمک میکند تا ترشحات مفیدی دربدن ایحادشده که در رسیدن به آرامش و رهایی ازتنش و استرس بسیارموثراست و بمرور به درمان اختلالات روحی روانی و سلامت جسم کمک شایانی خواهد کرد.توصیه میشود فایل راتوسط هدفون مرغوب درحین تمرین گوش دهید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت روش مبتنی بر تعیین ارزش : كاربردها

پاورپوینت روش مبتنی بر تعیین ارزش : كاربردها

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 767 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت روش مبتنی بر تعیین ارزش : كاربردها

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 34 اسلاید

این فایل در زمینه "روش مبتنی بر تعیین ارزش: كاربردها " می باشد که در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

نمونه هایی از اقلام كه از دیرباز بر حسب ارزش بازار گزارش می شده اند

حساب های دریافتنی و پرداختنی

جریان های نقدی كه طبق قرار داد ثابت هستند

قاعدة اقل بهای تمام شده یا بازار

آزمون سقف برای دارایی های سرمایه ای

حسابداری بر مبنای ارزیابی مجدد

استانداردهایی كه به تازگی از دیدگاه ارزش منصفانه (بازار) تدوین شده اند

مستمری و مزایای بازنشستگی

سوخت شدن بخشی از وام ها

ابزارهای مالی

تعیین ارزش اوراق بهادر بدهی و مالكانه

اوراق بهادار مشتقّـه

شیوة ثبت و گزارش كردن ابزارهای مالی مصون ساز

پیش نویس استاندارد كارگروه مشترك

شیوة ثبت و گزارش كردن دارایی های نامشهود

ارزش فعلی سودهای خالص غیر عادی آینده

شیوة ثبت و گزارش كردن سر قفلی خریداری شده

سر قفلی ایجاد شده در شركت

برای ارائه شیوة ثبت و گزارش كردن دارایی ها نامشهود به شیوه ای بهتر، چه باید كرد ؟

نگاهی دوباره به الگوی مازاد خالـص

شیوة ثبت و گزارش كردن ریسك

ریسك بتا

روش تعین ارزش برای گزارش کردن ریسک

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی

پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 606 کیلو بایت

تعداد صفحات : 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت حقوق و پاداش مدیران اجرایی

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

این فایل در زمینه "حقوق و پاداش مدیران اجرایی" می باشد که در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

برنامه حقوق و پاداش مدیران اجرایی

تئوری حقوق و پاداش مدیران اجرایی

دلیل هایی برای اجرای برنامه های مبتنی بر سود خالص

اثر برنامه های حقوق و پاداش بر روش حسابداری

روش های پذیرفته شده

نقش ریسک در حقوق وپاداش مدیران اجرایی

حقوق و پاداش مدیران اجرایی : جنبه های سیاسی

نقش حسابداری در قرارداد وام

کاربرد داده‌های حسابداری در قرار داد وام

محدودیتهای معمول در قراردادهای وام

حفظ سرمایه در گردش در سطحی مشخص

اعمال محدودیت ها

کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری

نقض مفاد قرارداد و تجدید آن

اثر قرارداد وام بر رویه حسابداری

نمونه‌هایی از تعدیلات در روش‌های پذیرفته شده

فرضیه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

اثر تغییر در روشهای حسابداری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 758 کیلو بایت

تعداد صفحات : 39

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 39 اسلاید

این فایل در زمینه " تجزیه و تحلیل تعارض در حسابداری " می باشد که در حجم 39 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

درک تئوری بازی

اشکال تئوری بازی

الگویی از بازی بدون همکاری: تعارض بین مدیر و سرمایه گذار

رابطه بین مدیر و سرمایه گذار در یک بازی بدون همکاری

بازده مطلوبیت در یک بازی بدون همکاری

کدام جفت استراتژی انتخاب خواهد شد؟

تفاوت عمده بین تئوری تصمیم انفرادی و تئوری بازی

شرایط دیگری که موجب تشدید تعارض در حسابداری مالی می شود

چند الگو درباره تئوری بازی که در آن همکاری وجود دارد

تئوری نمایندگی : قرار داد استخدامی بین مالک شرکت و مدیر

طرح ریزی یک قرارداد برای حل مسئله خطر اخلاقی

تئوری نمایندگی: قرارداد بین مدیر و دارندگان اوراق قرضه

شرکت برای جلب توجه وام دهنده چه نرخ اسمی را اعلام خواهد کرد؟

محاسبه بازده مورد انتظار وام دهنده تحت شرایط جدید

جنبه های کاربردی تئوری اثباتی حسابداری

سه طریقی که به وسیله آن، حسابرسی موجب افزایش اطمینان به سود خالص گزارش شده می شود

ضمانت اجرایی قراردادها

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات