جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران

جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.012 مگا بایت

تعداد صفحات : 251

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ

فصل اول – بررسی کلی و تشخیص سازهها

قبل از شروع بحث تحلیل سازهها، ابتدا ضرورت دارد نسبت به شناخت سازه اقدام شود.

در این فصل سازههای معین و نامعین شناسایی شده و پایداری یا ناپایداری آنها کنترل . میشود

1-1 سازههای معین و نامعین

سازه معین:

به سازهای اطلاق میشود که تحلیل آن، تنها با استفاده از روابط استاتیکی امکان . پذیر باشد

به عبارت دیگر اگر تعداد کل مجهولات سازه برابر تعداد کل معادلات تعادل در آن باشد، به شرط پایداری سازه را معـین

استاتیکی یا ایزواستاتیک گویند.

روابط استاتیکی در حالت سه بعدی عبارتند از:

Mx y z x y z å =0 , åM =0 , åM =0 , åF =0 , å å F = = 0 0 , F

در حالت دو بعدی، این روابط عبارتند از:

M x y å === 0 , å å F 0 0 , F

روابط تعادل در حالتهای خاص بارگذاری کاهش می : یابند

- در سازههای سه بعدی:

الف) اگر نیروها موازی باشد، سه رابطه تعادل مستقل خواهیم داشت.

ب) اگر نیروها در یک نقطه متقاطع باشند، سه رابطه تعادل مستقل خواهیم داشت.

- در ساز : ههای دو بعدی

الف) اگر نیروها موازی باشند، دو رابطه تعادل مستقل خواهیم داشت.

ب) اگر نیروها در یک نقطه متقاطع باشند، دو رابطه تعادل خواهیم داشت.

علاوه بر روابط استاتیکی، در برخی از سازهها، به دلیل نحوه ساخت یا نحوه اتصال اعضـاء، بعضـی از نیروهـای داخلـی در

مقطع معینی برابر صفر میشود. این نکته یک رابطه اضافی به وجود میآورد که اصطلاحاً «رابطۀ شرطی » . میگویند

روابط شرطی در چهار حالت دورانی، محوری، برشی و غلتک داخلی تعریف می : شود

تعریف تکی : هگاه

در هر نقطه از یک سازه دوبعدی، در حالت کلی سه درجه آزادی (دو تغییر مکان در دو امتداد عمود برهم و یـک دوران)

وجود دارد که در صورت محدود نمودن هر یک از این درجات آزادی بهطور کامل یـا نـاقص، یـک عکـس العمـل متنـاظر

تکیه گاهی در آن نقطه بهوجود . میآید

در جدول 1-1 ، نمایی از تکیه گاهها و اتصالات مختلف و عکس العمل های مجهول آنها نشان داده شده است.

به عنوان مثال در یک تکیه

گاه غلتکی یک درجه آزادی تغییر مکان بهطور کامل بسته است و در نتیجه یک عکسالعمـل

متناظر تکیه

گاهی در آن نقطه بهوجود میآید. ولی اجازه حرکت در امتداد عمود بر امتداد بسته شده و دوران را دارد.

نکات کلیدی فصل اول

Ÿ هر گاه درجه نامعینی منفی باشد، سازه ناپایدار خواهد بود.

Ÿ درجه نامعینی خرپای دو بعدی از رابطه زیر بدست می آید.

-+= 2)( NMRn

Ÿ درجه نامعینی قاب دو بعدی از رابطه زیربدست می آید . در این رابطه c نماینده شرایط نیرویی اضافه (condition) . می باشد

+-+= cNRMn )3()3(

Ÿ هر گاه در قاب تمام اعضای وارد شده به گره در مفصل شرکت کنند، nc -= 1 و هر گاه از n عضو ورودی به گره، p

عضو در مفصل شرکت کنند، c = p . خواهد بود

Ÿ در قاب ها، اعضای خمیده همانند یک عضو معمولی دارای 3 مجهول و اعضای کابلی همانند عضو دو سر . مفصل می باشند

Ÿ در ترکیب قاب و خرپای دو بعدی، می توان تمام سازه را قاب گرفته و مساله را حل کرد

تستهای طبقه بندی فصل اول

-1 درجه نامعینی سازه مقابل چقدر است؟

(6 1

(7 2

(8 3

(9 4

-2 خرپای شکل زیر یک سازه : ی

1) معین و پایدار است.

2 . ) نامعین و پایدار است

3) به علت داشتن شبکههای چهارضلعی ناپایدار است.

4) یک خرپای مرکب است که به صورت ناپایدار از ترکیب

چند خرپای ساده تشکیل شده است.

-3 در مورد پایداری سازه شکل زیر می : توان گفت

.1 ) نامعین است

2) پایدار و معین است.

3) اگر امتداد AB از F بگذرد ناپایدار خواهد بود.

4) اگر امتداد AB از D بگذرد ناپایدار خواهد بود.

-4 کدامیک ا سازههای زیر پایدار است؟ (کلیه سازهها متقارن هستند)

(2 1(

(4 3(

-5 کدام مورد (موارد) زیر صحیح است؟

الف - افزایش متفاوت دما در اعضاء یک سازه نامعین باعث بهوجود آمدن نیروهای داخلی . میگردد

ب - افزایش متفاوت دما در اعضای یک سازه معین باعث بهوجود آمدن نیروهای داخلی نمی . گردد

ج - در روش نیروها حل مسئله با نوشتن معادلات تعادل انجام می . گیرد

د - ماتریس نرمی وقتی متقارن است که اعضاء سازه دارای مقطع یکنواخت باشند.

1) الف 2) الف و ب 3) الف و ج 4 ) الف و ج و د

-6 تعداد درجات نامعینی سازه مقابل را حساب کنید.

درجه (4 1

درجه (5 2

درجه (6 3

درجه (7 4

-7 درجات نامعینی سازه شکل مقابل را حساب کنید.

1) سه درجه

2) شش درجه

3) هفت درجه

4) یازده درجه

نوع فایل:Pdf

سایز :5.87 MB

تعداد صفحه:251

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1.509 مگا بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ

فصل اول: تعاریفی دربارة هیدرولیک (مفاهیم پایه)

1- علمی است که در آن تعادل و حرکت مایعات بطور عمومی و کلی مورد بحث قرار میگیرد.

2- علمی است که دربارة قوانین و تعادل حرکت مایعات بحث میکند.

3- هیدرولیک یک لغت یونانی است به معنی آب که در آن از علم مهندسی آب در زمینههـای حرکـت و تعـادل مایعـات کنتـرل و

تنظیم رودخانه و سیلابهای شهری هیدرولیک ماشینهای آبی و تأسیسات شهری انتقال و توضیح آب جمعآوری فاضلاب و حرکـت

آب در داخل تصفیه خانه ها بحث میکند.

4- علمی است که مربوط به آبرسانی باشد و در آن فن استفاده از نیروی آب و حرکت آن هیدرولیک نامیده میشود و متخصصین

این علم را متخصص آبرسانی یا هایدرولژرین میگویند.

تعریف کلی هیدرولیک

:علمی است که دربارة حرکت مایعات بطور عمومی و کلی دربارة قوانین و تعادل حرکت مایعات بحث و بررسی دارد.

در هیدرولیک 2 بحث اصلی وجود دارد:

الف: هیدرواستاتیک

که در اینجا تعادل مایعات در حال سکون،فشار مایعات روی دیوارها و جدارها تعادل اجسام شناور و غوطهور صحبت میکند.

ب: هیدروداینامیک

قوانین حرکت مایعات مخصوصاً حرکت مایعات در داخل لولهها و کانالها در این قسمت موردتوجه قرار میگیرد.

تعریف مایع:به مادهای گفته میشود که به علت وجود فاصله زیاد بین مولکولهایش مقاومـت آن درحـال سـکون در مقابـل نیـروی

برشی صفر بوده و به ازاء تأثیر نیروی برشی خیلی کم،تغییرشکل آن فوقالعاده زیاد میباشد.تغییر حجم مایع در برابـر تغییـر فشـار

کم است و تقریباً ناچیز است.به این علت آنرا فشارناپذیر مینامند.برخلاف گازها که نسبت بـه مایعـات قابلیـت فشـارپذیری زیـادی

دارند.مجموعۀ مایعات و گازها یک سیال مینامیم.

نکته مهم(کنکوری)

مایعات در مقابل فشار مقاومت دارند یا به عبارتی فشارناپذیرند ولی گازها در مقابل فشار حتی کم مقاومـت ندارنـد یـا بـه عبـارتی

فشارپذیرند.

مجموعه تست

1- آب در یک کانال مثلثی با بهترین مقطع هیدرولیکی در جریان میباشد. در صورتی که دبی عبوری از ایـن کانـال

4 2 برابر شود عمق بحرانی چه تغییری میکند؟

1) دو برابر می شود. 2 2 (2 برابر میشود.

2 (3 برابر میشود. 4) چهار برابر میشود.

2- یک کانال مستطیلی با شیب تند مطابق با شکل زیر دو مخزن را به یکدیگر وصل میکند در صورتی که تراز آب در

مخزن بالادست ثابت بوده و تراز آب در مخزن پایین دست دو برابر شود دبی عبـوری از کانـال در واحـد عـرض چـه

تغییری میکند؟

(122برابر میشود.

2 (2 برابر میشود.

3) ثابت باقی میماند.

4) نصف می شود.

3- یک کانال مستطیلی بتنی دارای ضریب مانینگ 0/015 و شیب 0/0025 بوده و دبی 2 متر مکعب بر ثانیـه را بـه

یک نیروگاه منتقل میکند. در صورتی که برای انتقال دبی فوق از یک کانال خاکی با ضریب مانینـگ 0/03 اسـتفاده

گردد عمق بحرانی چه تغییری میکند؟

1) ثابت باقی میماند. 2 (2 برابر میشود.

3) نصف میشود. 4)

1

4

برابر میشود.

4- برای کدامیک از جریانهای زیر میتوان شیب کف کانال و شیب اصطکاکی را مساوی در نظر گرفت؟

الف- جریان یکنواخت و دائمی؛ ب- جریان دائمی متغیر تدریجی؛ ج- جریان دائمی متغیر سریع

1) الف و ج 2) الف 3) الف و ب 4) الف، ب و ج

5- رابطه حاکم بین سرعت و عمقها

پاسخ سوالات

(1) – 1

از آنجا که مقطع مثلثی، بهینه است، z = 1 میباشد. همچنین در کانال مثلثی عمق بحرانی برابر است با:

z

c c

Q Q

y ( ) y ( )

gz g=

= ¾¾® =2 2 1 1

5 5 122 2

بنابراین با 4 2 برابر شدن Q، خواهیم داشت:

میدانیم در شیب تند، جریان یکنواخت از نوع فوق بحرانی میباشد

. از آنجا که جریا هـای فـوق بحرانـی از بالادسـت 0 ن ( y < y)

1 کنترل میشوند، با توجه به ثابت بودن h

(ارتفاع سیال در مخزن بالادست)، دبی عبوری از کانال نیز ثابت باقی میماند.

(1) – 3

c میدانیم در کانال مستطیلی عمق بحرانی

( y) از رابطۀ زیر به دست میآید:

c

q Q

y ( ) , q

g b

= =

2 1

3

c بنابراین

y نیز ثابت بـاقی y c تنها تابعی از Q (دبی جریان) و b (عرض کانال) میباشد. از آنجا که این مقادیر تغییر نکرده اند،

میماند.

(2) – 4

میدانیم در جریان یکنواخت، شیب کف کانال و شیب خط انرژی (شیب اصطکاکی) با هم برابر میباشند. بنـابراین تنهـا در جریـان

نوع (الف) این حالت رخ میدهد.

نوع فایل:Pdf

سایز :1.47 MB

تعداد صفحه:131

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.175 مگا بایت

تعداد صفحات : 224

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ

فهرست مطالب

فصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه......................................................................................10

1-2 ویژگیها ی مهم بتن ....................................................................................................................10

1-3 انواع مقاومت بتن........................................................................................................................11

تست یها طبقه یبند شده فصل اول................................................................................................27

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده فصل اول.......................................................................................28

فصل دوم - اصول لیتحل و یطراح سازه یها یبتن ................................................................ ............... 29

مقاطع T شکل ................................................................................................................................32

رفتار مقاطع Tشکل تحت خمش................................................................................................ ............32

تست یها طبقه یبند شده فصل دوم ...............................................................................................44

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده فصل دوم................................................................ ............ 46

فصل سوم – یطراح یت رها یبرا برش ..............................................................................................47

برش در ایت یره بتن مسلح ................................................................................................ ..................47

انواع ترك در یت یرها بتن آرمه ................................................................................................ ..............50

ترك یها یبرش یخمش در انواع یت رها ................................................................................................ ......51

تست یها ی طبقه یبند شده فصل سوم ..............................................................................................55

پاسخ تشریحیتست ها ی طبقه بندی شده فصل سوم ...................................................................................79

فصل چهارم – برش در بتن مسلح... ............................................................................................ . 1

فصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه

بتن به تنهایی مادهای است که رفتار آن در فشار مناسب بوده ولی در کشش ضعف فراوانـی دارد. بـرعکس فـولاد کـه در

کشش و فشار رفتاری یکسان دارد، همین نقطه ضعف موجود در بتن سبب استفاده از فولادها به صورت میلگـرد در بـتن

میباشد، تا بتواند با افزایش ظرفیت کششی بتن در مناطقی که نیاز به این رفتار وجود دارد این نقص را برطرف کند.

مزایا و معایب بتن آرمه

- مادهی اصلی تشکیل دهندهی بتن که شن و ماسه میباشد تقریباً در همه جا یافت مـیشـود کـه ایـن امـر منجـر بـه

دسترسی به مصالح در فواصل نزدیک به محل کارگاه یا محل بتنریز و در نتیجه ارزانتر تمام شدن بتن می . گردد

- ساختمانهای مبتنی در برابر عوامل جوی و آتشسوزی از ساختمانهای فلزی مقاومتر . میباشند

- به علت شکلپذیری بتن که میتواند به هر شکلی که قالب آن تهیه میشود ساخته شود، ساختن ستون و پل به اشکال

مختلف را میسر می . سازد

- پایینتر بودن مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاری، باعث ایجاد تركهـایی در ناحیـه کششـی مـیشـود کـه

میتواند موجبات نفوذ آب یا یونهای مضر را فراهم آورد.

- هزینه ی مصالح مصرفی برای قالببندی، هزینهی ساخت قالب، هزینه نصب قالب و برداشـتن آن و... باعـث بـالا رفـتن

هزینه ی یک سازه بتن آرمه می . شود

1-2 ویژگیهای مهم بتن

بتن کارایی 1-2-1

بتن کارا، بتنی است که بتوان به راحتی آن را ساخت، حل نمود، در قالب موردنظر ریخت و متراکم نمود. بدون این که در

یکنواختی آن در طول مراحل فوق تغییری حاصل شود، کارایی بتن توسط عوامل زیر تعیین می : گردد

الف) اسلامپ یا روانی بتن

ب) مصالح معدنی

ج) مواد افزودنی

د) درجه حرارت

تستهای طبقه بندی شده فصل اول

-1 خیز بلندمدت یک تیر بتن آرمه:

2 1) تا 3 برابر خیز . اولیه آن است 5/1 2) برابر خیز اولیه آن است.

3 ) به علت جمعشدگی کمتر از خیز اولیه آن است. 4) هیچ کدام

-2 مدول ارتجاعی بتن با مقاومت بالا نسبت به بتن با مقاومت پایین.

1 . ) بزرگتر از یک است 2 . ) کوچکتر از یک است 3 ) مساوی یک است. 4) قابل برآورد نیست.

-3 تیرهای پیوسته (چند دهانه) بتن آرمه تحت اثر بار ثابت به تدریج کدام حالت اتفاق میافتد؟

1) هر دو ممان منفی و مثبت افزایش می . یابند

2) هر دو ممان منفی و مثبت کاهش می . یابد

3) ممان مثبت کم شده و ممان منفی تکیهگاه افزایش می . یابد

4) از ممان منفی تکیهگاه کم شده و به ممان مثبت وسط دهانه اضافه می . شود

4 - استفاده از کدام افزودنیها موجب کاهش نسبت آب با سیمان میشود؟

1 ) تندگیرکنندهها 2 ) کندگیرکنندهها 3 ) روانکنندهها 4) هیچکدام

-5 سنگدانهها چه درصدی از حجم بتن را تشکیل میدهند؟

( 1

90 (2

75 (3

60 (4

50

6 - کدام نوع سیمان برای سازههای مجاور محیطهای پرسولفات مناسب است؟

تیپ (5 4 تیپ (4 3 تیپ (2 2 1 تیپ 1(

7- آزمایش FM از آزمایشات ........... است.

1 ) سیمان 2) ماسه 3) شن 4) آرماتور

-8 ترکیبات بار نهایی در آییننامه آبا برای بارهای زنده (L) و مرده (D) کدام است؟

1/ 4D +1 7/ L (4

1/ 4D +1 5/ L (3

1/ 25D +1 5/ L (2 D +1 2/ L ( 1

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول

-1 گزینه ؟« » ) - (دشواره آیا میتوان خیز بلندمدت را به صورت ضریبی از خیز کوتاه مدت محاسبه نمـود کـه

رابطه مربوط به آن در ذیل ارائه شده است:

ضریب خیز بلندمدت

مقدار x بستگی به مدت زمان موردنظر دارد از 1 الی 2 متغیر است. با توجه به عدم مشخص شدن زمان موردنظر بری

خیز بلندمدت نمیتوان جواب مناسب برای سوال بالا تعیین نمود و سوال ناقص میباشد ولی اگر فرض طراح حداکثر

مقدار خیز بلندمدت باشد مقدار x = 2 موردنظر میباشد که در این صورت نیز مقدار ¢r مشخص نمیباشد و در نتیجه

با فرض عدم فولاد فشاری حداکثر lبرابر با 2 باشد و هیچ گزینهای منطبق با این جواب موجود نمی . باشد

-2 یگز نهی « 2» حیصح . است ) (ساده

¢ 15100= با زیاد شدن E f c با توجه به فرمول c

¢f مدول ارتجاعی بتن بالا می . رود

-3 یگز نهی « 3» حیصح . است ) (متوسط

هدف اصلی این تست بیان اثر باز توزیع لنگرهای خمشی میباشد. در اثر این پدیده تدریجاً نقاط با لنگر خمشی منفی

که مقدار قدر مطلق لنگر خمشی آنها از نقاط با لنگرهای خمشی مثبت بیشتر میباشد، تدریجاً به حالت مفصل

پلاستیک نزدیک میشوند و در نتیجه عمل باز توزیع رخ میدهد. بنابراین از ممان منفی تکیهگاهها کاسته میشود و به

ممان مثبت وسط دهانه افزوده می . شود

-4 (پاسخ صحیح گزینه )3

-5 (پاسخ صحیح گزینه 2) حجم سنگدانه حدود

3

4

حجم بتن 75 ( %) . است

-6 (پاسخ صحیح گزینه 4) محیط سولفا تدار Ü سیمان تیپ 5

محیط کلردار Ü سیمان تیپ 2

-7 (پاسخ صحیح گزینه 2) آزمایش FM برای آزمایش نرمی ماسه است.

-8 (پاسخ صحیح گزینه 2) در درس آمده است.

نوع فایل:Pdf

سایز :4.07 MB

تعداد صفحه:224

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 9.434 مگا بایت

تعداد صفحات : 499

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ

فصل نهم: کیمکان یس الات با کمک نکات موجود در متن و تمرینات کتاب استریتر: ................................ ...... 433

صفحه مسطح مایل:.........................................................................................................................435

مجموعه تست ...............................................................................................................................438

مجموعه تست ...............................................................................................................................443

مجموعه تست ............................................................................................................................. 446

مجموعه تست .............................................................................................................................451

مجموعه تست .............................................................................................................................454

مجموعه تست .............................................................................................................................458

مجموعه تست ............................................................................................................................. 460

مجموعه تست ............................................................................................................................. 463

مجموعه تست ............................................................................................................................. 465

مجموعه تست .............................................................................................................................470

پاسخنامه ................................................................................................................................ ... 472

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 476

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 479

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 482

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 484

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 487

مجموعه تست ...............................................................................................................................489

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 492

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 494

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 499

فصل اول :

در درس مکانیک تحلیلی که مربوط به حرکت اجسام صلب بود , با اصول و قـوانین نیـوتن , پایسـتگی تکانـه , انـرژی و

تکانه ی زاویه ای به خوبی آشنا شدیم و آنها را در حل مسایل مربوطه بکار بریم . مکانیک سیالات نیـز بخشـی از علـم

مکانیک است که در آن استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه میشود .اگرچه این مطالعات نیز مانند مکانیک اجسام

صلب بر اساس قوانین اصلی مکانیک استوار است ولی دو فرق عمده و مهم بین این دو مکانیک وجود دارد:

1. خواص و ویژگیهای سیالات با جامدات متفاوت است و این ویژگی ها اغلب با حرکت سیال تغییر می کند .

2. در مکانیک جامدات معمولا حرکت اجسامی با جرم و ابعاد مشخص بررسی میشود ولی در مکانیک سیالات مطالعـه ی

حرکت پیوسته ی سیال , به صورت یک جریان مورد نظر می باشد. به بیان دیگر در مکانیک اجسام صلب مسیر حرکـت

ذره مشخص است ولی در مکانیک سیالات این مسیر نا مشخص و امکان مطالعه ی حرکت ذره ی منفرد وجود ندارد . در

نتیجه با توجه به نکات بالا حل کامل معادلات حرکت سیالات معمولا امکان پذیر نیست و در معادلات نظری آن ضروری

است که فرض هایی در نظر گرفته شود تا در عمل این معادلات به معادلات آسانتری تبدیل شـود . بنـابراین اسـتفاده از

نتایج نظری بدست آمده هنگامی مسیر خواهد شد که آنها را با آزمایشهای تجربی تصحیح و تکمیل کرد .

خواص سیال:

خواص لزجت و چگالی در جریان درون کانالهای باز و بسته و جریان در اطراف اجسام شناور در سیال نقـش اصـلی را در

مکانیک سیالات ایفا می کنند.

محیط پیوسته:

در بررسی جریان سیالات , ساختمان واقعی مولکولی را می توان به شکل یک فضــای پیوسته در نظـر گرفـت کـه آن را

محیط پیوسته می نامند . به عنوان مثال , سرعت در هر نقطه در فاصله بین دو مولکول برابر با صفر است و زمانی دارای

سرعت می شود که مولکولی دیگر این فاصله خالی را اشغال کنـد . در محاسبه ی ویژگیهای سیال , می تـوان عـلاوه بـر

نظریه ی مولکـولی همـراه با حرکات مولکولی ,روابط پیوستـگی را نیز مورد استفاده قرار دارد. در گازهای رقیـق، ماننـد

آتمسفر در ارتفاع 80 km از سطح دریا، از نسبت مسیر پویش آزاد متوسط گاز به عنوان یکـی از مشخصـه هـای طـولی»

جسم یا مجرای عبور گاز جهت تشخیص نوع جریان استفاده به عمل می آید. هنگامی که نسـبت مـذکور خیلـی کوچـک

باشد، رفتار جریان گاز را دینامیک گاز میگویند و رفتار لحظات بعدی را جریان لغزش می نامند.

نکته مهم: وقتی که این نسبت خیلی زیاد باشد حرکت را جریان آزاد مولکولی می نامند.

مسیر پویش آزاد:

مسیر پویش آزاد مسافت متوسطی است که یک مولکول بین دو برخورد متوالی طی می کند.

تعریف سیال:

سیال ماده ای است که در اثر تنش برشی حتی ناچیز به طور دائم تغییر شکل می دهد . تـنش برشـی متوسـط برابـر بـا

تقسیم نیروی برشی بر سطح است .

مجموعه تست

1 - افزایش (head) در پمپ گریز از مرکز از رابه زیر پیروی میکند:

در اینجا Q دبی حجمی و a و b مقادیر ثابتی هستند. بلندا (head) ایجاد شده برای دو پمپ گریـز

از مرکز همسان که به طور سری (متوالی) نصب شدهاند، چقدر خواهد بود؟

2 ( (1

3 ) دو برابر میشود 4)

2 - سیالی با منحنی جریان زیر از داخل لو لهای به قطر D و به طول L عبور میکند. اگر دبی جریـان

دو برابر شود، افت فشار در لوله چگونه تغییر میکند؟

1 ) نصف میشود 2 ) تغییر نمیکند

3 ) دو برابر میشود 4) کمتر از دو برابر تغییر میکند

3- فشار مطلق در بالای سطح یک مایع در یک ظرف بسته 15KPa - میباشد. تقریباً در چه عمقی

از مایع فشار صفر میباشد؟ (چگالی مایع S = 5/1 ) میباشد

10/0 ( 4 100 (0/ 3 (0/1 2 10 (0/ 1

4 - بار انرژی موردنیاز یک پمپ براساس فرمول برنولی 5 متر به دسـت آمـده اسـت. اگـر میـزان

جریان آب از این پمپ 20 کیلوگرم بر ثانیه باشد، توان پمپ چند وات خواهد بود ( )

981/0 ( 4 9810 ( 3 81/9 2 ( 981 1 (

5 - یک جت آب با سرعت 3/6 متر بر ثانیه از دهانهی یک لوله به قطـر 50 mm بـه صـورت افقـی

خارج وبه یک صفحهی ساکن عمود بر آن برخورد میکند. نیروی وارد بر صفحه چند نیوتن میباشد؟

4 (0 124 3 (3/ 75/24 2 ( 89/77 (1

6 - کدام یک از جریانهای زیر ویسکوز نیست؟

1) جریان روی سطح 2) جریان در لوله 3 ) جریان در کانال 4 ) جریان باد

7 - سطح سیالی که در یک بشکه قرار گرفته دارای شیب است. شـتاب حرکـت ایـن

بشکه چند برابر g میباشد؟

4 (1/0 20 ( 3 2 (2/0 10 (1

نوع فایل:Pdf

سایز :9.03 MB

تعداد صفحه:499

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه مقاومت مصالح مهندسی عمران

جزوه مقاومت مصالح مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.441 مگا بایت

تعداد صفحات : 312

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه مقاومت مصالح مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ

فصل اول:تعریف مقاومت مصالح:

در درس استاتیک تنها مقدار نیرو و گشتاور وارد بر یک جسم یا سازه مورد بررسی قرار میگیرد. و هیچ محدودیتی برای

مقدار آنها قایل نیستیم ولی در درس مقاومت مصالح تأثیر این بارها بر روی سازه اهمیت دارد.

توجه: جهت بررسی مقدار مقاومت یک سازه یا جسم در مقابل بارهای مختلف به 2 کمیت به عنوان معیار احتیاج داریم

که عبارتند از تنش و کرنش.

تنش: به مقدار اندرکنش ذرات داخلی یک جسم در مقابل بارهای خارجی تنش گویند.

یادآوری:

انواع بارهای خارجی:

بارهای خارجی که بر یک جسم وارد می : شود عبارتند از

-1 نیروی محوری

-2 نیروی عرضی (مماسی یا برشی)

-3 لنگر خمشی

-4 لنگر پیچشی

تذکر: بارهای گسترده ( نیرو یا گشتاور) با توجه به بار متمرکز معادلشان در واقع یکی از انواع فوق می باشند.

انواع تنش: از نظر نوع و ویژگی و عملکرد، تنشها به دو دسته تقسیم می . شوند

الف - تنش قائم

ب - تنش برشی

تفاوت تنش قائم و تنش برشی:

تنش قائم باعث تغییر طول و تغییر حجم شده ولی هیچگونه دوران و اعوجاجی را در المان سطح مقطع ایجاد نم یکند

در حالیکه تنش برشی تنها باعث دوران المان شده و تغییر طولی را باعث نمی . گردد

ماهیت کمیت تنش:

بطور کلی کمیتها شامل سه دسته : اند مقاومت مصالح « 11»

الف: کمیت عددی: که تمام ویژگیهای آن تنها با یک اندازه (عدد) مشخص میشوند. مانند جرم، طول، دما، زمان و ... .

ب: کمیت برداری: کمیتی است که علاوه بر اندازه، راستا و جهت آن نیز دارای اهمیت است. مانند سرعت، شتاب، نیرو

و ... .

ج: کمیت تانسور: این نوع کمیت علاوه بر اندازه و راستا به صفحهای که در آن اعمال میشود نیز وابسته است. مانند

تانسور تنش، تانسور کرنش و ممان اینرسی جرمی و ... .

نکته: تنش یک تانسور 2 بعدی است ( تانسور مرتبه 2 است).

تنشها مربوط به بارگذار : یهای مختلف

1 - بار محوری: این بار یک نیروی متمرکز است که چنانچه در راستای محور میله وارد شود یک تنش محوری را در

جسم (میله) بوجود میآورد. جنس این تنش از نوع تنش قائم است.

: -2 بار عرضی این بارگذاری نیز شامل یک نیروی متمرکز است که بموازات سطح مقطع وارد میشود. جنس تنش

تولید شده توسط این بار از نوع تنش برشی میباشد.

3 - لنگر خمشی: چنانچه سطح مقطع میلهای حول محور گذرنده از مرکز سطح مقطع دچار خمش خالص قرار گیرد،

تنش خمشی در آن ایجاد خواهد شد که از نوع تنش قائم است.

: -4 لنگر پیچشی اگر سطح مقطع میلهای حول محور میله توسط یک لنگر دچار دوران شود، تنش پیچشی در آن

بوجود میآید که از نوع تنش برشی می . باشد

نکته: تمام تنشهای قائم را با (σ) و تمام تنشهای برشی را با (τ ) نمایش میدهند که هر کدام از تنشهای ارائه شده از

روابط مختلف بدست میآید که در ادامه بیان خواهد شد.

نکته مهم: مقادیر تنشهای محوری و خمشی را چون هر دو از نوع تنش قائم هستند با یکدیگر و مقادیر تنشهای برشی

ناشی از نیروی عرضی و لنگر پیچشی را نیز بدلیل هم جنس بودن میتوان با یکدیگر جمع نمود.

نکته مهم: طبق تعریف تنش، ذرات داخلی جسم دچار تنش میشوند لذا بر روی سطوح خارجی جسم هیچگونه تنشی

نخواهیم داشت.

نکته مهم: تنش هنگامی در یک جسم بوجود میآید که جسم در مقابل عمل مطلوب آن بارگذاری از خود مقاومت

نشان دهد. بعنوان مثال اگر به میلهای لنگر پیچشی اعمال شود، این لنگر مایل به دوران میله است، حال اگر میله در

مقابل این دوران آزادانه چرخش نماید هیچگونه تنشی در آن نخواهیم داشت ولی اگر یک لنگر مختلفالجهت به طرف

دیگر آن وارد شود و یا طرف دیگر دارای تکیهگاه گیردار باشد، دچار تنش برشی می . شود

2 - وضعیت تنش در یک المان مطابق شکل زیر می باشد. مقدار تنش برشی حداکثر مطلق در نقطه مورد

نظر چه مقدار می باشد ؟

(5 2 (0 1

10 4 ( 3 (8

-23 برای المان دو بعدی تنش نشان داده شده :

1) تنش برشی حداکثر در صفحه تنش و مقدار آن برابر با 70MPa است .

2) تنش برشی حداکثر در صفحه تنش و مقدار آن برابر با 100MPa است .

3) تنش برشی حداکثر در خارج صفحه تنش و مقدار آن برابر با 70MPa است

4) تنش برشی حداکثر درخارج صفحه تنش و مقدار آن برابر با 100MPa است .

در شکل رو به رو جنس میله ها یکسان و A1<A2<A3 می باشد. زیرا اثر نیروی قائم P ، حرکت نقطه اثر

نیرو در چه جهتی می باشد ؟

1) به سمت پایین 2 ) به سمت چپ

3) به سمت چپ وپایین 4) به سمت راست و پایین

فصل دوم:پیچش:

اگر میلهای تحت لنگر پیچش قرار گیرد، چنانچه در مقابل دوران سطح مقطع مقاومتی وجود داشته باشد (با اعمال لنگر

پیچشی مختلفالجهت در طرف دیگر و یا بعلت وجود تکیهگاه گیردار در طرف دیگر میله)، در سطح مقطع آن تنش

برشی پیچشی بوجود خواهد آمد.

پیچیش در مقاطع توپر:

1- 1- مقاطع دایراهای

در یک مقطع تحت پیچش چنانچه مقطع دایرهای باشد، تنش طولی در مقطع بوجود نمیآید و سطح مقطع مسطح

باقی میماند. تغییرات تنش در این شرایط بصورت خطی از مقدار صفر در مرکز مقطع تا ماکزیمم مقدارش روی سطح

خارجی مقطع تغییر مینماید که از رابطه زیر بدست می . آید

1- در مقطع قوطی شکل زیر تحت اثر پیچش کدام گزینه صحیح است ؟

1) در گوشه های داخلی و خارجی تنش برشی صفر است .

2) در گوشه های داخلی و خارجی تنش برشی صفر نیست .

3) در گوشه های داخلی بر خلاف گوشه های خارجی تنش برشی صفر است .

4) در گوشه های خارجی برخلاف گوشه های داخلی تنش برشی صفر است .

حل تست:

در گوشه های داخلی قوطی تنش برشی صفر نیست و حتی تمرکز تنش داریم و برای آنکه تمرکز تنش را کم کنند آنرا

گرد می کنند ولی در گوشه های خارجی قوطی تنش برشی صفر است .

فصل سوم:خمش:

چنانچه یک میله تحت، لنگر خمشی خالص مختلف الجهت قرار گیرد (مقدار لنگر خمشی در طول L میله ثابت باشد) ،

در سطح مقطع میله تنش خمشی بوجود می آید بگونه ای که بخشی از سطح مقطع تحت کشش و بخش دیگر تحت

فشار قرار دارد.

تار خنثی:

در تیر تحت خمش خالص، در محل تبدیل تنش خمشی کششی و فشاری به یکدیگر، تاری قرار دارد که در واقع یک

صفحه عمود بر سطح مقطع بوده و مقدار تنش خمشی بروی آن صفر است. این تار هیچگونه تغییر طولی نمی دهد. به

تار مذکور تار خنثی میگویند.

محل تار خنثی:

در خمش خالص، تار خنثی از مرکز سطح مقطع می گذرد.

جهت خمش:

خمش مثبت خمشی است که بخش بالایی تیر فشرده و بخش پایین تیر کشیده شود. و خمش منفی عکس حالت فوق

را ایجاد می نماید.

مجموعه تست ...............................................................................................................................284

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....300

نوع فایل:Pdf

سایز :6.29 MB

تعداد صفحه:312

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران

مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 11.824 مگا بایت

تعداد صفحات : 214

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ

فهرست مطالب

مجموعه تست ................................................................................................................................ ...9

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................15

مجموعه تست ................................................................................................................................ .20

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................25

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................37

مجموعه تست ................................................................................................................................ .41

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................47

مجموعه تست ................................................................................................................................ .51

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................61

مجموعه تست ................................................................................................................................ .68

پاسخنامه سوالات تستی...................................................................................................................... 76

مجموعه تست ................................................................................................................................ .82

پاسخنامه................................................................................................................................ .......85

مجموعه تست ................................................................................................................................ .87

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................93

مجموعه تست ................................................................................................................................ .97

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 105

نمونه سوالات تستی ........................................................................................................................ 111

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 116

مجموعه تست ............................................................................................................................... 118

پاسخنامه کلیدی سوالات ................................................................................................ .................. 123

مجموعه تست ............................................................................................................................... 124

مجموعه تست ............................................................................................................................... 128

مجموعه تست ............................................................................................................................... 133

مجموعه تست ............................................................................................................................... 139

مجموعه تست ............................................................................................................................... 143

مجموعه تست ............................................................................................................................... 147

مجموعه تست ............................................................................................................................... 153

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 157

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 161

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....166

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 171

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 174

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 178

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 183

مجموعه تست............................................................................................................................... 185

مجموعه تست............................................................................................................................... 187

مجموعه تست............................................................................................................................... 189

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

مجموعه تست............................................................................................................................... 194

مجموعه تست............................................................................................................................... 198

مجموعه تست............................................................................................................................... 200

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 203

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 205

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 207

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 210

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 212

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 214

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....216

مجموعه تست

-1 کدام دسته از عوامل زیر در انتقل خاك مؤثرند؟

1 ) آب، باد، ثقل، یخ، انسان 2) رسوبگذاری، انجماد، حرارت، انسان

3 ) هوازدگی، فرسایش، پخشیدگی، انسان 4) زلزله، سیل، صنعت، انسان

-2 در مورد چگونگی شکلگیری و نحوه به وجود امدن انواع خاكها، کدام عبارت صحیح است؟

1) خاكهای دانهای از تخریب شیمیایی سنگها به وجود امدهاند.

2) خاكهای ریزدانه رسی از تخریب مکانیکی سنگهای دگرگونی به وجود آمدهاند.

3) رسها از روند تخریب فیزیکی خاك به وجود میآیند و شکل دانههای آنها صفحهای است.

4) ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاك بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

3- کدام یک از جملات زیر در مورد خاصیت خمیری خاكهای ریدانه رسی صحیح است؟

1)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

2)علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

3)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.

4) علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.

( -5 چگالی ویژه GS) نمونهای از خاك اشباع /65 2 است. نسبت تخلخل آن /93 0 است. درصد رطوبت خـاك

چقدر است؟

30% (4 35% (3 100% (2 26/5% ( 1« 10» مهندسی عمران

-6 در خاکی حجم هوای موجود در آن برابر حجم اب میباشد و حجم اب آن نصف حجم ذرات جامـد اسـت.

نسبت تخلخل این خاك چقدراست؟

(1 4 (2 3 0/5 (2 025 ( 1

-7 حد روانی خاکی 40 و حد خمیری آن 30 میباشد. اگرفرض شود حد انقباض آن دو برابـر دامنـه خمیـری

s=2/7 در نظر گرفته شود، وزن مخصوص خاك در رطوبت حد انقباض را بر حسب m باشد و G

3

KN / تعیـین

W

نمائید. Kn

m

3

10 g =

21 (4 20 (3 19 (2 18 ( 1

پاسخنامه سوالات تستی

1 1) گزینه صحیح میباشد.

آب، باد، ثقل، یخ، انسان

4 2) گزینه صحیح میباشد.

ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاك بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

1 3) گزینه صحیح میباشد.

علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است

2 4) گزینه صحیح میباشد.

3 5) گزینه صحیح میباشد.

G S r o o W = S e

W ´ 65/2 = 1´93 0/ ® W= 35%

4 6) گزینه صحیح میباشد.

4 7) گزینه صحیح میباشد.

LL=40 PL=30

PI+LL-PL= 10 خمیری دامنه Þ SL= 2´10= 20 انقباض حد

G S r o o W = S e ® e = 2 / 7´ = 0/ / 2 0 54 است اشباه انقباض حد در خاك

نوع فایل:Pdf

سایز :7.55 MB

تعداد صفحه:214

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 31.681 مگا بایت

تعداد صفحات : 366

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه حقوق مدنی (قسمت دوم)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 26

-1 شرط یخ ار: ................................................................................................................................27

یشروط که باطل و مبطل عقد است:................................................................................................ ........28

شروط حیصح ................................................................................................................................ ..28

موارد انحلال حواله:..........................................................................................................................267

نکات یدیکل ................................................................................................................................ 270

تست یها طبقه یبند شده ................................................................................................ .................. 292

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ . 325

مجموعه تست............................................................................................................................... 345

آزمون یسراسر 362..........................................................................................................................90

پاسخ یحیتشر آزمون یسراسر 366........ ................................................................................................ 90

منابع ................................................................................................................................ ..........369

بخش پنجم : حقوق مدنی (5 )

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق

شرایط نکاح

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.

اختلاف جنس

بطلان نکاح بین دو همجنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.

قصد و رضا (اراده)

طرح مطلب:

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.

البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقهبند یشده

-1 شرط صحت عقد ضمان این است که .....

1) ضامن ملی باشد. 2) مضمون عنه زنده باشد.

3) تعهد مضمون عنه مالی باشد. 4) ضامن و مضمون عنه توافق کرده باشند.

-2 ملکی در قبال یکصد میلیون ریال به مدت یک سال بـه اجـاره داده شـده اسـت. مـؤجر، مسـتاجر را از

پرداخت اجرت یکساله ابراء نموده است و سپس طرفین تصمیم اقالهی اجاره را دارند، پس از اقاله.........

)1 موجر نباید چیزی به مستاجر بپردازد.

2) موجر باید یکصد میلیون ریال به مستاجر بپردازد.

3) موجر باید به نسبت ایام تصرف از اجرت به مستاجر بپردازد.

4) موجر باید به نسبت ایام باقیمانده از اجرت به مستاجر بپردازد.

-3 اگر وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع...

1) باطل است. 2) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل است.

3) غیرنافذ و منوط به اجازه موکل است. 4) غیرنافذ و منوط به اجازه وکیل یا موکل است.

-4 اگر شخصی پارچهای را جهت دوخت لباس به خیاط بدهد و خیاط آن را بدوزد و لباس دوخته شده بدون

تقصیر خیاط در محل خیاطی تلف شود:

1) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن بهای پارچه است .

2) خیاط مستحق اجرت است ولی باید بهای پارچه را برگرداند.

3) خیاط مستحق اجرت است و در مقابل پارچه یا لباس مسوولیتی ندارد.

4) خیاط مستحق اجرت نیست و ضامن قیمت پارچه و قیمت دوخت آن است.

-5 قرض عقدی است......

1) جائز

2 ) لازم

3 ) از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جائز

4 ) از طرف قرضدهنده جائز و از طرف قرضگیرنده لازم

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده

«3» گزینه 1-

برای صحت عقد ضمان، ملائت ضامن شرط بلکه عدم ملائت او تحت شرایطی ممکن است موجب ایجاد خیار فسخ بـرای

مضمون له گردد. از طرف دیگر در حقوق ایران ضمانت از دین متوفی هم پذیرفته شده بنابراین زنده بودن مضـمون عنـه

شرط صحت عقد ضمان نیست. و اینکه عقد ضمان توافقی است بین شخص ضامن و مضمون له. بنابراین اراده، رضـایت و

یا توافق مضمونعنه در صحت عقد ضمان تاثیری ندارد و تنها در امکان مراجعه ضامن به مضمونعنه موثر است.

«2» گزینه 2-

به موجب ماده 264 قانون مدنی، ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. بنابراین از این حیث در حکم ایفـاء تعهـد اسـت.

بدین ترتیب وقتی موجر ذمه مستاجر را نسبت به اجارهبها ابراء مینماید، در حکم این است که مستاجر مبلغ مذکور را به

موجر پرداخت نموده. لذا چنانچه عقد اجاره اقاله شود، اولاً موجر باید اجارهبها را به مستاجر مسترد دارد و ثانیـاً مسـتاجر

باید اجرتالمثل ایام تصرف را به موجر پرداخت کند. بنابراین در فرض سوال با اقاله اجـاره مـوجر بایـد مبلـغ یـک صـد

میلیون ریال اجارهبها را به مستاجر مسترد نماید.

توجه: صرفاً در عقد ضمان و در خصوص بحث مراجعه ضامن به مضمونعنه است که ابراء دین اگرچه موجب برائـت ذمـه

است ولی اثر ایفاء تعهد و پرداخت دین را ندارد.

«4» گزینه 3-

در صورتی که وکیل تحت تأثیر اکراه مال موضوع وکالت را بفروشد عقد بیع غیرنافذ میباشد و در این صورت هم وکیل و

هم موکل حق تنفیذ معامله اکراهی را دارند.

«3» گزینه 4-

از آنجا که ید خیاط، در اینجا امانی میباشد، خیاط مسئول تلف مالی که بدون تقصیر او ایجاد شـده اسـت نمـیباشـد و

همچنین دلیل خاصی برای عدم استحقاق خیاط نسبت به اجرت وجود ندارد.

«2» گزینه 5-

قرض عقدی است لازم که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند کـه طـرف

مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید

نوع فایل:Pdf

سایز: 19.1mb

تعداد صفحه:366

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

جزوه حقوق مدنی (قسمت اول)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 21.821 مگا بایت

تعداد صفحات : 274

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه حقوق مدنی(قسمت اول)

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

بخش اول : حقوق مدنی )9.................................................................................................................... )1

فصل اول: اشخاص ..............................................................................................................................9

فصل دوم: در حجر............................................................................................................................ 26

فصل سوم: در قیمومت .......................................................................................................................29

بخش دوم : حقوق مدنی )50................. ................................................................................................ )2

فصل اول: اموال ...............................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................50

فصل اول: در اموال............................................................................................................................50

-اقسام اموال غیر منقول......................................................................................................................50

فصل دوم: وقف................................................................................................................................57

تست یها طبقه یبند شده.....................................................................................................................67

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ...79

بخش سوم: حقوق مدنی )87................. ................................................................................................ )3

فصل اول : قواعد یعموم قراردادها ................................................................................................ ..........87

فصل دوم: شرایط اساسی معاملات ................................................................................................ ..........95

فصل سوم: اهلیت ........................................................................................................................... 102

یچک ده مبحث حقوق قراردادها ................................................................................................ ............ 118

2-2 طیشرا یاساس صحت معاملات................................................................................................ ....... 122

2-4 شروط ضمن عقد...................................................................................................................... 139

147 ...................................................................................................................... یفضول معاملات - 2-5

154 .........................................................................................................................تعهدات سقوط 2-6

نکات کلیدی................................................................................................................................ . 170

تست های طبقه بندی شده................................................................................................................... 187

پاسخ تشریحی تست های طبقه بندی شده............................................................................................... . 222

بخش چهارم : حقوق مدنی )249 ............ ................................................................................................ )4

فصل اول: کلیات ............................................................................................................................ 249

3_ ارکان مسئولیت مدنی: ................................................................................................ ................. 250

-5 فصل دوم در ضمان یقهر :................................................................................................ ............. 252

تست یها طبقه یبند شده................................................................................................ ................ 259

پاسخ تشریحیتست های طبقه بندی شده................................................................................................ 270حقوق مدنی(قسم

بخش اول : حقوق مدنی )1(

فصل اول: اشخاص

در یک تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم میشوند:

a - اشخاص حقیقی (طبیعی): که همان افراد انسانی را شامل می یشوند که م توانند صاحب حق و تکلیف شوند.

b - اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار میگیرند و این اشخاص، موجودات اعتبـاری هسـتند،

لذا تا زمانی که قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمیآید.

از این تعریف یکی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم میگردد. چرا که شخص حقیقی بـه محـض

تولد و حتی جنین به شرطی که زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است. و هیچ کس چه شخصاً، چـه توسـط قـرار

داد و چه قانون نمیتواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هـر

چند قانون یا قرار داد جزئاً میتواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنـوع کنـد ولـی در هـر

حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیکه شخص حقوقی برای اینکه بتواند از حقوق مـدنی متمتـع شـود نیـاز بـه

شناسایی قانون دارد.

در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست که باید تعریف شود:

-1 شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی اسـت و مـیتوانـد در ایـن

زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند.

-2 شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد.

-3 وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که میتواند در جامعه داشته باشد.

-4 اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

-5 احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصـافی اسـت

که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبـوده و از لحـاظ

حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و بـه عبـارت دقیـقتـر ؛ دارایـی

توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند کـه همـواره در

حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولـی چنـین شخصـی

نیز دارائی دارد.

-1 دکتر صفایی سید حسین - اشخاص و محجورین صفحه 6

تستهای طبقه بندیشده

-1 «منظور از حیازت مباحات»، چیست؟

1) محصور کردن اشیاء 2) تملک اشیاء آزاد

3 ) علامتگذاری اموال عمومی 4) دفن کردن اشیاء در زمین

-2 منظور قانون مدنی از «اموالی که مالک خاص ندارند»، چیست؟

1 -) مباحات اشیاء گمشده 2 -) مباحات اموال مجهولالمالک

3 -) مباحات اموال عمومی - اموال مجهول المالک 4 ) اموال مجهولالمالک - لقطه

-3 هر گاه صرف منافع موقوفه در امور خاصی که واقف تعیین کرده است ممکن است نباشد، منـافع موقوفـه

در چه راهی مصرف خواهد شد؟

1) تبدیل به احسن خواهد شد. 2) در اختیار سازمان اوقاف گذاشته خواهد شد.

3 ) صرف راههای خیر که نفع عام داشته باشد خواهد شد. 4 ) صرف راههایی که اقرب به غرض واقف باشد خواهـد

شد.

-4 کدام گزینه در مورد ق« »یلفسر ، صحیح است.

.1) منقول است 2) غیرمنقول است.

3) منقول تبعی است. 4) غیرمنقول تبعی است.

-5 کدام عبارت در خصوص مدت «حبس مطلق» صحیح است؟

1) تا فوت یا انصراف منتفع است. 2) تا فوت یا رجوع مالک است.

3) تا فوت مالک یا منتفع است. 4) تا فوت مالک و منتفع است.

-6 کدام عبارت در خصوص موقوفات در حقوق ایران، صحیح میباشد؟

1) همه موقوفات شخصیت حقوقی دارند.

2 ) هیچیک از موقوفات شخصیت حقوقی ندارند.

3) موقوفات عام دارای شخصیت حقوقی و موقوفات خاص فاقد آن میباشند.

3) موقوفات ثبتشده در سازمان اوقاف دارای شخصیت حقوقی هستند ولی موقوفات ثبـتنشـده شخصـیت حقـوقی

ندارند

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبن دیشده

«2 گزینه» 1-

حیازت مباحات یعنی انجام اقداماتی که قانوناً با وجود سایر شرایط احضاء در قانون مدنی یا سایر قـوانین خـاص موجـب

تملک مباحات (اشیاء آزاد از قید مالکیت) میگردد.

«3 گزینه» 2-

با توجه به مواد 23 به بعد قانون مدنی، اصطلاح «اموالی که مالک خاص ندارند» به سه دسـته از امـوال اشـاره دارد، -1

مباحات -2 اموال عمومی -3 اموال مجهولالمالک.

«3 گزینه» 3-

با توجه به قانون مدنی که مقرر داشته «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه میشود... در صورتی کـه

صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.» و مراد از بریات عمومیه در واقع همان راه ها

و کارهای خیری است که نفع عام داشته باشد.

«4 گزینه» 4-

سرقفلی در واقع یک مال غیرمنقول تبعی میباشد زیرا حقی است که به تبع یک ملک ایجاد میگردد.

-5 گزین «ه 2»

به موجب ماده 44 قانون مدنی: «در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حـق

مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.»

«1 گزینه» 6-

تمامی موقوفات دارای شخصیت حقوقی هستند و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.

نوع فایل:Pdf

سایز: 13.4mb

تعداد صفحه:274

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه حقوق تجارت بین الملل

جزوه حقوق تجارت بین الملل

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.828 مگا بایت

تعداد صفحات : 453

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه حقوق تجارت بین الملل

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حقوق ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

- تعریف تاجر.................................................................................................................................. 16

17...................................................................................................................عملیات تکرار – 1 – 1

- عملیات تجارتی .........................................................................................................................21

1 - عملیات تجارتی توزیعی..............................................................................................................21

I- عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق........................................................................................................22

II- عملیات تجارتی به حکم قانون ......................................................................................................22

III – عملیات تجارتی تبعی یا نسبی ...................................................................................................22

عملیات تجارتی تبعی.....................................................................................................................32

معاملات غیر منقول.......................................................................................................................35

- نکات مهم مبحث اعمال تجارتی.......................................................................................................37

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *

.............................................................................................42

مجموعه تست ..........................................................................................................

پاسخنامه...................................................................................................................................43

- دفاتر تجارتی ............................................................................................................................44

1- دفتر روزنامه ...........................................................................................................................44

2 - دفتر کل...............................................................................................................................45

3- دفتر دارائی ............................................................................................................................45

دفتر کپیه .................................................................................................................................. 46

- سندیت دفاتر تجارتی................................................................................................................... 46

نکات مهم مبحث دفاتر تجارت...........................................................................................................49

سوالات چهار گزینهای دفاتر تجاری.....................................................................................................51

پاسخنامه...................................................................................................................................2

................. 444

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 449

مجموعه تست ........................................................................................................................... 451

پاسخ تشریحی........................................................................................................................... 454

منابع ..................................................................................................................................... 457

تجارت

- تعریف تاجر

طبق ماده یک قانون تجارت « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. » بـرای آنکـه کسـی

تاجر شناخته شود دو شرط لازم است اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار داده دو آنکه معاملات مزبور را

به حساب خود انجام دهد. این تعریف علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز مـیشـود. چـون طبـق مـاده 588 قـانون

تجارت: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قـانون بـرای افـراد قائـل اسـت. بنـابراین اشـخاص

حقوقی که منظور در اینجا شرکتهای تجارتی میباشند، نیز تاجر شناخته میشوند.

1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.

قبل از آنکه معاملات تجارتی را تعریف نماییم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول بـه

این نموده اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخـی از اعمـال را از لحـاظ

آنکه تاجر آنها را انجام میدهد تجارتی شناخته اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجـارتی دو نظریـه مختلـف

وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت.

طبق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوقی است که بر روابط بین تجار حاکم است و بیشـتر جنبـه یـک نـوع حقـوق

صنفی داشته و هیچگونه معامله تجارتی محسوب نمیشود؛ مگر آنکه به وسیله تجار صورت گیـرد. در صـورتی کـه طبـق

نظریه موضوعی اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجارتی استوار است و هر شخصی کـه معـاملات تجـارتی را انجـام

دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد در طریقه اول شخص معامله کننده مورد نظر اسـت و شـخص تـاجر و

شغل تجارت مورد بحث قرار میگیرد در صورتی که در طریقه دوم عمل معامله کننده مورد بحث قرار میگیـرد و اعمـال

تجارتی دارای اهمیت میشوند.

طرفداران نظریه شخصی – حقوق تجارت میگویند اصول و قواعد حقوق تجارت در ابتدا کـاملا صـنفی بـوده و از طـرف

تجار بوجود آمده است و با وجود حذف اصناف و حقوق آنان باز تجار موظف نگاهداری دفاتر تجارتی – قواعد ورشکستگی

– مراجعه به محاکم اختصاصی و غیره. این قیود فقط مختص کسانیست که تاجر نامیده میشوند. چون اعمال این طبقـه

از لحاظ ماهیت با افراد عادی در اصل اختلافی ندارند اگر قواعد استثنایی برای حقوق تجـارت وضـع شـده از ایـن جهـت

است که اشخاصی که این اعمال را انجام میدهند تاجر نامیده شده و از لحاظ تاجر بودن تابع آن اصول میباشند.

* سوالات چهار گزینهای اعمال تجارتی *

1 – مدیران شرکتهای تجاری

1 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود عمل میکنند.

2 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام دیگری و به حساب دیگری عمل میکنند.

3 – تاجر محسوب میشوند چون به نام خود و به حساب خود عمل میکنند.

4 – تاجر محسوب نمیشوند چون به نام خود و به حساب دیگری عمل میکنند.

2 – کسبه به میزان فروش سالانه آنها از. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسـوب

میشوند.

1 – پنجاه میلیون 2 – یکصد میلیون

3 – یکصد هزار 4 – یکصد و بیست هزار

3 - کدامیک از اشخاص زیر تاجر محسوب نمیشود؟

1 – حقالعمل کار

2 – دلال

3 – عامل

4 – قائم مقام تجارتی

4 – خرید خانه توسط تاجر:

1 – در صورتی تجاری است که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

2 – در صورتی تجاری است که به قصد فروش یا اجاره باشد.

3 – در صورتی تجاری است که شغل معمولی او باشد.

4 - مطلقاً عمل تجاری محسوب نمیشود.

5 – کدامیک از اعمال زیر ذاتاً تجارتی نیست؟

1 – عمل خرید مال منقول به قصد اجاره

2 – عمل عاملی

3 – عمل صدور چک

4 – عمل خرید مال منقول به قصد فروش

پاسخنامه

1 – گزینه (2) صحیح است.

2 – گزینه (2) صحیح است.

3 – گزینه (4) صحیح است.

4 - گزینه (4) صحیح است.

5 - گزینه (3) صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 6.66mb

تعداد صفحه:453

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 878 کیلو بایت

تعداد صفحات : 61

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 61 اسلاید

این فایل در زمینه " ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن " می باشد که در حجم 61 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف ساختار سرمایه

ترکیب ساختار سرمایه

ساختار سرمایه بهینه

ساختار ساده سرمایه

ساختار پیچیده سرمایه

تعیین ساختار سرمایه

تصمیمات ساختارسرمایه

نظریه های ساختار سرمایه

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام

نظریه سنتی

نظریه مودیلیانی و میلر

نظریه مودیلیانی و میلر با فرض عدم وجود مالیات

نظریه مودیلیانی و میلر با فرض وجود مالیات

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام

نظریه سلسله مراتب

نظریه موازنه ایستا

نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی

عدم تقارن اطلاعاتی

هزینه های نمایندگی بدهی

مذاکره مجدد و تمدید وام

صلاحدید مدیریتی

عوامل موثر بر نسبت بدهی بر اساس دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا

عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه

بررسی عوامل تعیین ساختار سرمایه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

ساختار سرمایه مطلوب در عمل

انواع ریسک در ساختار سرمایه

ریسک تجاری

عوامل موثر در ریسک تجاری

ریسك مالی

حفظ ساختار سرمایه

نتایج تحقیقات حاصل از 10 مقاله انجام شده مرتبط با ساختار سرمایه

مقاله 1 :تاثیر مالیات شخصی و شرکتی بر روی انتخاب ساختار سرمایه

مقاله 2 : رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه

مقاله 3: رابطه بین سیاست تقسیم سود، ساختار مالی، سودآوری و ارزش شرکت

مقاله4 :رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت

مقاله 5 : نقدینگی دارایی و ساختار سرمایه

مقاله 6 : ساختار سرمایه بهینه

مقاله 7 : ساختار سرمایه و بازده سهام

مقاله 8 :استراتژی شرکت ها و بازار مالی

مقاله 9: ساختار مالکیت سهام ، عملکرد و ریسک پذیری:تحقیقات تجربی در شرکت های ترکی

مقاله 10: تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت :مدارک و شواهد از بنگلادش

منابع و ماخذ

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات