فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1

فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2.069 مگا بایت

تعداد صفحات : 111

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فوریتها،دیالیز) I.C.U،،C.C.U) مقاله نکات پرستاری و مراقبت های ویژه 1

توضیحات: این پروزه بیش از 550 نکته پزشکی می باشد.
مجموعه نکات1
C.C.U
1- تهویه مناسب در بخش مراقبتهای ویژه باید دارای شرایط ذیل باشد:
دمای هوای بخش مراقبتهای ویژه باید متعادل و در حدود 21 تا 26 درجه باشد- رطوبت بخش باید 30% تا 60% باشد.
هوای اتاق 15 تا 20 بار در ساعت تعویض شود. در صورت نیاز مجهز به بیوفیلتر باشد. در بخشهای ICU به ازای هر
بیمار، یک پرستار و در بخشهای CCU به ازای 2 تا 3 بیمار، یک پرستار نیاز است.
2- اهداف عمده پرستاری در حیطه روانی بخشهای ویژه
پیشگیری از بروز علایم ناشی از افزایش یا کاهش بیش از حد تحریکات میباشد که از این جهت استرس زیادی به این
بیماری وارد میشود. اولسرپتیک ناشی از استرس زیاد در این بیماران دیده میشود؛ برای جلوگیری از آن، آنتیاسید در
اکثر بیماران ICU تجویز میگردد. تحریکات حسی مراحل پیچیدهای دارد که مبدأ آن 5 عضو حسی، «چشم، گوش،
پوست، بینی، زبان» میباشد که تحریکات را از محیط گرفته و ازطریق راههای عصبی به مغز میفرستند و در مغز تجزیه
و تحلیل و تفسیر میشوند.
3- عوامل مؤثربر اعمال جنسی شامل: عوامل محیطی (تحریکات محیطی) عوامل بیولوژیکی (اختلال در گیرندههای
عصبی و اختلال در مراکز اصلی دریافت تحریکات حسی)
4- در حیطه روانی بخشهای ویژه محرومیت از تحریکات حسی مطرح میشود یعنی: تحریکات حسی ناکافی، افرادی که
سیستم حسی آنها طبیعی است، ولی محرکات کافی در محیط وجود ندارد، به همان اندازهی افرادی که اختلال
درحواس پنجگانه دارند، دچار صدمه میشوند.
5- عوامل مؤثر در محرومیت از تحریکات حسی عبارتاند از:
حداقل تماس با دنیای خارج، محدودیت تماس با خانواده و دوستان، کم بودن نور صدا، گم کردن زمان و مکان، ساده و
مات بودن رنگ دیوار، عدم تحریکات به دلیل مشکلات ارتوپدی و شکستگی، فقدان بینایی وشنوایی و ...
6- علایم SD محرومیت حسی عبارتاند از:
هذیان و توهم بینایی و شنوایی، عدم توانایی در تمرکز افکار و قضاوت، از دست دادن حس و ادراك زمان، احساس
غیرواقعی بودن یا قرارگرفتن درمحیط خیالی، اختلال در وضعیت احساسی و عاطفی، خیالبافی، ابراز ناراحتیهاینکات پرستاری ویژه ( ,CCU,ICU دیالیز و فوریت ها )«5 »
جسمی، حالت اضطراب و سوءظن و عصبانیت.
7- نقش یک پرستار در محرومیت حسی
پیشگیری از محرومیت حسی در بیماران در معرض خطر، تشخیص محرومیت حسی، کمک به بیمار برای مقابله با
محرومیت حسی
8- راهکارهای یک پرستار درمحرومیت حسی
در اختیار قراردادن ساعت، تقویم و رادیو به بیمار، قراردادن عکس افرادی که بیمار آنها را دوست دارد، محیط بیرون
قابل دیدن باشد.
9- افزایش تحریکات حسی (sensory overload) یا همان SO به معنای بمباران فرد توسط تحریکات بسیار زیاد
میباشد.
10- عوامل مؤثر در افزایش تحریکات حسی sensory overload
روشن بودن لامپهای بخش- صدای هشدار دستگاهها- صدای دستگاه ونتیلاتور، ترالی غذال، ترالی دارو و ... کنترل
مداوم علایم حیاتی- کنفرانسهای پرستار یا پزشکان بالای سربیمار.
11- برای پیشگیری از افزایش تحریکات حسی میبایست اقدامات زیر را انجام داد
استراحت بیمار را نباید جز در مواقع ضروری مختل کرد- صدای اضافی باید حذف شود- شبها، نور بخشها کمتر شود-
ملاقاتها کاهش یابد- مانیتور در معرض دید بیمار قرار نگیرد.
12- اهداف عمدهی مراقبتی و وظایف پرستار در بخش مراقبتهای ویژه
حمایت، حفظ و پایش عملکرد فیزیولوژیک دستگاههای بدن «قلب، ریه و کلیه و مغز» پیشگیری از بروز صدماتی که در
بخشهای ویژه و روشهای تهاجمی ایجاد میشوند. حفظ تعادل مایعات و الکترولیتها- حفظ تغذیه مناسب و پیشگیری
از سوءتغذیه- حفظ راحتی جسمانی، عدم وجود درد، خواب مناسب- پیشگیری از عوارض عدم تحرك مثل زخم بستر و
عفونتهای تنفسی- حمایت روانی و روحی از بیماران و جلوگیری از بروز محرومیت حسی و افزایش تحریکات حسی.
13- چهاردریچهی قلب به خون اجازه میدهد تا خون در یک جهت حرکت کند، دونوع دریچهی دهلیزی بطنی و
نیمههلالی در قلب وجود دارد.
14- دریچههای دهلیزی بطنی، دهلیزها را از بطن جدا میکند ولی بین دو دهلیز و بین دو بطن دریچهای وجود ندارد.
«6» نکات مراقبت های ویژه ( CCU ,ICU ،دیالیز،فوریت ها)


15- دریچهی میترال و تریکوسپید یا دریچههای دولتی و سه لتی حین دیاستول باز هستند و اجازه میدهند که خون به
راحتی به بطنهای منبسط جریان یابد.
16- به محض شروع شدن سیستول بطنی، بطنها منقبض میشوند و خون به طرف بالا و درون لتهای دریچههای
میترال و تریکوسپید جریان مییابد که موجب بسته شدن دریچهها میشود تا از پس زدن خون به دهلیزها درحین
خروج سریع خون به شریانهای آئورت و ریوی جلوگیری شود.
17- دریچههای نیمه هلالی که سه لت هلالی تشکیل شده است، عبارتاند از:
دریچهی ریوی «بین بطن راست و شریان ریوی» و دریچهی آئورت «بین بطن چپ و شریان آئورت» که در هنگام
سیستول بطنی، باز و موجب خروج خون به شرایین و در هنگام دیاستول، بسته میباشد.
18- باید توجه نمود که باز و بسته شدن دریچههای قلب به صورت غیرفعال (پاسیو) میباشد و وابسته به اختلاف فشار
خطرات قلب است و بین وریدهای بزرگ و دهلیزها، دریچهای وجود ندارد.
19- گره AV دارای سه کارکرد اساسی است
وظیفه اصلی آن آهسته کردن هدایت ایمپالس از دهلیز به بطنهاست، تا دهلیزها فرصت کافی پیدا کرده، خون خود را
به درون بطنها تخلیه کنند- ریت اتوماتیستی آن 40 تا 60 ضربان دردقیقه است ودرصورتی که گره سینسوسی
کارنکند، میتواند به عنوان ریت پشتیبان عمل کند- ایمپالس سریع را غربال میکند تا در هنگام ریت خیلی سریع
دهلیزی،بطنها را از ریتهای سریع و خطرناك حفظ کند.
20- گره دهلیزی بطنی یا Avnode قسمتی از دستگاه هدایتی قلب میباشد که در دیوارهی دهلیز راست نزدیک
دریچهی تریکوسپید یا سه لتی قرار گرفته است.
21- ایمپالس الکتریکی توسط SA node تولید و در سرتاسر میوکارد دهلیز از طریق سه رشتهی بین گرهای هدایت
میشوند، به AV node میرسند و پس از هماهنگ شدن ایمپالسها و کمی تأخیر از AV به دستهجات هیس و سپس
به دو شاخهی راست و شاخهی چپ هدایت میشود.
22- در یک فرد بالغ SA node به طورطبیعی در حال استراحت توانایی تولید ذاتی 60 تا 100 ایمپالی در دقیقه را دارد
که برحسب نیازهای متابولیک بدن تغییر میکند.

نکات پرستاری ویژه ( ,CCU,ICU دیالیز و فوریت ها )«7 »
SA node -23 در دهلیز راست و درنزدیک ورید اجوف فوقانی (SVC) قرار گرفته است و ایمپالس تولیدشده در آن از
سه مسیر بین گرهای (اینترنودال) قدامی، میانی و خلفی به گره AV میرسد و چهارمین راه باندل باضمن است که از راه
قدامی جدا شده و ایمپالس را به دهلیز چپ منتقل میکند.
24- شاخههای کرونر راست و چپ، خونرسانی به قلب را تأمین میکنند. این شریانها از آئورت، دست بالای لت
دریچهی آئورت منشأ میگیرند. برخلاف سایر شریانها، شریان کرونری در طول دیاستول خونگیری انجام میدهد.
25- شریان کرونر پس از منشعب شدن از آئورت به دو شاخهی کرونر راست و چپ تقسیم میشود. کرونر چپ یا
L.C.A قسمت کوتاهی به نام ساقهی اصلی به دو شاخهی نزولی قدامی چپ و شریان سیرکومفلکس تقسیم میشود.
Left Anterior Descending) LAD -26): وارد شیار بین بطنی میشود که دو شاخه دارد، یکی در سطح آزاد بطن و
دیگری در سپتوم بین بطن قرار میگیرد که جریان خود میوکارد بطن چپ، سپتوم، عضلهی پاپیلر قدامی و قسمتهای
از بطن راست را تأمین میکند.
CA -27: شاخهای که از کرونر چپ جدا میشود و زاویه 90 درجه با آن میسازد که به قسمت اعظم دهلیز چپ و
قسمت جانبی یا لترال بطن چپ و قسمتی از دیوارهی خلفی بطن چپ خونرسانی میکند.
28- شریان کرونر راست RCA از شریان آئورت جدا شده که خونرسانی به بطن راست و قسمت تحتانی و گره AV را
به عهده دارد. در 55% افراد، خونرسانی گره SA از شریان کرونر راست و در 45% از کرونر چپ است. در 85-%90%
افراد گره AV را کرونر راست به عهده دارد.
29- حجم ضربهای تأثیر عمدهای برروی برونده قلبی داشته و به وسیله سه عامل تعیین میشود: پیشبار، پسبار، قدرت
انقباضی قلب، حجم ضربهای، حجم از خون است که در هر انقباض از بطن چپ تخلیه میشود و مقدار طبیعی آن حدود
70 میباشد و با فرمول روبرو محاسبه میگردد: SV = EDV – ESV
30- پیشبار: میزان کشش رشتههای عضلانی قلب در انتهای دیاستول است و به میزان خون بازگشتی از دهلیزها
بستگی دارد. پسبار: میزان مقاومت در مقابل تخلیه خون از بطنهاست که به دو دسته مقاومت عروق سیستمیک
(مقاومت در مقابل تخلیهی بطن چپ) و مقاومت عروق ریوی (مقاومت در مقابل تخلیه بطن راست) تقسیم میشود.
قدرت انقباضی قلب: نیروی تولید شده توسط میوکارد در حال انقباض است.
31-والی اخر...

نوع فایل:pdf

سایز:2.02mb

تعداد صفحه:111

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران

مقاله نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران

دسته بندی : مدیریت هتلداری

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 139 کیلو بایت

تعداد صفحات : 110

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله نگاهی به جایگاه جهانگردی در ایران

توضیحات:میهن عزیزمان ، ایران، سرزمینی است سرشار وپربركت وازهر نظر مشحون ازقابلیت ها وجاذبه های باالقوه ا ی كه می توانند این كشور را به یكی ازمهم ترین مراكز جلب مسافر درجهان تبدیل كرد.
موقعیت جغرافیایی
قرارگرفتن ایران دریكی ازحساس ترین و مهم ترین مناطق جهان، منطقه ا ی كه همچون پلی ازسپیده دمان تاریخ بشری ، كانون مهم فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی وتمدن های مختلف جهان را به هم پیوند می دهد، همجواری با كشورهای آسیای میانه وقفقازاز یك سو وافغانستان وپاكستان وعراق ازسوی دیگر ونزدیكی با كشورهای غربی خلیج فارس ودریای عمان ، به ایران موقعیتی راهبردی بخشیده است.


درتابستان ، به سبب گرمی وشرجی بودن هوا ، برای سیروسیاحت وتفریحات دریایی ( شنا، اسكی روی آب ، ماهیگیری ) مناسب نیست. ازطرفی درزمستان زمانی كه شدت سرما دربخش های شمالی وغربی ایران به 10-تا 15- درجه سانتی گراد كاهش می یابد، سواحل جنوبی جزایر قشم ، كیش ، سیری و… بهترین فرصت را برای مسافران گریزان ازسرمای زمستانی فراهم می آورد، مسافرانی كه خواستارگذران چند روزتعطیلی وفراغت درهوایی معتدل ودیدن چشم اندازهای زیبای مناظر دریا هستند كه با جنگل های سرسبز و كم نظیر حراء تزئین شده اند. وانگهی، واقع شدن مهمترین مناطق آزاد تجاری ایران، قشم، كیش و چابهار در این ناحیه امكان خرید و تجارت را برای مسافران و بازرگانان فراهم می سازد.
ازاین دوران پرشكوه تاریخ ایران ، كاخ ها‌ ، عبادتگاه ها وبناهایی درفارس (تخت جمشید پاسارگاد، نقش رستم ) ، دركاشان ( تپه سیلك ) ، تپه حصاردامغان ، همدان و … به جای مانده كه برای مسافران بسیار پرجاذبه است. پس ازفروپاشی سلسله هخامنشی به دست اسكندر مقدونی و ویران شدن تخت جمشید، جانشینان او یعنی سلوكیان بر ایران سلطه یافتند كه نتیجه آن آمیزش فرهنگ ایرانی با فرهنگ یونانی بود. بالاخره، ساسانیان پس از پیروزی بر پارت ها كه از اقوام آریایی بودند، در سده سومین میلادی امپراطوری جدیدی بنیان نهادند كه تا میانه سده هفتم میلادی پایدار ماند. از دوران ساسانیان كه از تابناك ترین دوران مجد و عظمت ایران پیش از اسلام است، میراث هایی گران بها و بناهای تاریخی فراوانی در فیروز آباد، كازرون، طاق بستان، سروستان، نیشابورو… بر جای مانده است كه از مهمترین جاذبه های جهانگردی ایران باستان محسوب می شوند.

نوع فایل:word
سایز:139 kb
تعدادصفحه:110

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری+ تحقیق جهانگردی و هتلداری

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری+ تحقیق جهانگردی و هتلداری

دسته بندی : علوم اجتماعی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.559 مگا بایت

تعداد صفحات : 222

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری+ تحقیق جهانگردی و هتلداری

توضیحات: دو پروزه در یک محصول: یک مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری دو جهانگردی و هتلداری که در 222 صفحه اماده شده است.

مدیریت بحرانهای صنعت گردشگری

شواهد زیادی وجود دارد که کاهش تقاضای ناگهانی و غیرمنتظره ای در صنعت گردشگری یک یا چند کشور به وجود می آید. سیاست گذاران با وضعی خطرناک مواجه شده اند بدین ترتیب که چگونه می توانند چنین بحرانهایی را در غیاب تحقیقات تأثیرات مربوطه واکنشهای مختلف، حل و فصل نمایند. کاهش تقاضا در صنعت گردشگری ایالات متحده در پی 11 سپتامبر، مثال روشنی از بحران در این صنعت است. اگر چنین رکوردی طبیعت موقتی داشته باشد سیاست دولت گرایش به هدف گذاری در جهت کاهش سطح خرید و فروشی است که اتفاق خواهد افتاد. اگر این رکود دائمی تشخیص داده شود، سیاستهای دولت به سمت هدف گذاری در جهت انجام خرید و فروش به شکل متعادل اقتصادی جدید در کاهش گرایی خواهد بود.

جهانگردی و هتلداری: امكانات ارتباطی كه دوران معاصر و كنونی در اختیار انسان قرار می‌دهد امكان جا به جا شدن شمار قابل ملاحظه ای انسان را در پهنه نسبتا وسیعی ممكن كرده است و حركت واقعی جهانگردی، جهانگردی توده ای و گروهی به سوی كشف افق‌های دور دست خصوصا افق هایی كه دارای فرهنگ و عاد فرهنگی اصیل و كهن می‌باشند از مدتها قبل شكل گرفته و اكنون در حال گسترش می‌باشد. اگر جابجایی جمعیت را در درون كشورها به این مسئله بیفزاییم اهمیت مسافرت بعنوان یك نیاز طبیعی، روحی، روانی، اجتماعی و ... از هر نظر بیشتر روشن خواهد شد. زمانی گردشگری معنای واقعی خود را خواهد یافت كه علاوه بر تسهیل شرایط انجام آن در فضایی مطلوب اتفاق افتد.

نوع فایل:word

سایز: 4.45 mb

تعداد صفحه:222

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.787 مگا بایت

تعداد صفحات : 185

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ

ازمون ................................................................................................................................ .........169

پاسخ ................................................................................................................................ ......... 172

مجموعه تست............................................................................................................................... 174« 8» راه سازی و روسازی

پاسخ ................................................................................................................................ .........177

مجموعه تست ...............................................................................................................................179

پاسخ آزمون................................................................................................................................ ..182

مجموعه تست ...............................................................................................................................184

پاسخ ................................................................................................................................ ......... 186

فصل اول:تعاریف و اصطلاحات راهسازی:

به طور کلی راه عبارتست از: بخشی از زمین به شکل دراز و باریک است که بین نواحی مختلف به شکلی ساخته میشود

که وسایل نقلیهی خودرو بتوانند انواع مسافرین و کالاهای مختلف را در آن حمل و نقل نمایند. راه را می توان اولین و

طبیعیترین وسیلهی ارتباط بین بشر نام برد.

اصولاً راهها را به سه دسته تقسیمبندی : میکنند

-1 راه دشتی -2 راه تپهماهوری -3 راه کوهستانی

ساختمان راه نیز از دو بخش متمایز تشکیل میگردد. یکی زیرسازی راه و دیگری روسازی.

پروفیل طولی:

فصل مشترك مسیر راه را با زمین پروفیل یا برش یا نیمرخ طولی میگویند. برای اینکه ارتفاع قابل تجسم باشد مقیاس

ارتفاع را 10 را برابر مقیاس طولی فرض میکنند. سپس به کمک ارتفاع میخهای مسیر و همچنین با داشتن فاصل هی

بین میخها خط منکسری بهدست میآید که خط زمین نام دارد.

مسیر نهایی به وسیلهی خطی به نام خط تحقیق رسم میگردد. در رسم خط تحقیق باید به نکات زیر توجه کرد:

-1 شیب راه از مقدار مجاز بی . شتر نگردد

-2 طول شیب از حد معینی بی . شتر نشود

-3 در عین حال با در نظر گرفتن شیب کم مقدار طول راه نیز زیاد نشود.

-4 سعی گردد حجم خاكبرداریها و خاكریزیها حتیالمقدور مساوی باشد تا احتیاج به دپو و قرضه گرفتن خاك ها

نباشد.

-5 خط تحقیق از نقاط اجباری بگذرد.

6 - در زمینهای سطح خط تحقیق باید از سطح زمین بالاتر قرار گیرد.

اصولاً در پروفیلهای طولی باید کیلومتر میخها و شمارهی آنها، ارتفاع خط زمین و تحقیق و همچنین قو سهای قائم و

افقی و شیب و علائم اختصاری پلها و آبروها و غیره آورده شود.

فصل دوم:انقباض، تورم و روشهای محاسبه اصطکاك

حمل و نقل خا : كها

در بسیاری از مسیرها یکی از عوامل عمده در طراحی خط تحقیق یا محور راه برقراری تعادل بین مجموع کل خاك ریز و

خاكبرداری در محدودهی کار است. این اصل متکی بر یک فرضیهی اقتصادی است که تمام مواد حاصله از خاك برداری

در محل خاكریز مصرف شوند. نتیجتاً مقداری نیروی انسانی و اتلاف وقت جهت کندن و تهیه و محل خاك جهت

مصرف در خاكریز صرفهجویی میگردد. همچنین در عمل فاکتورهایی وجود دارند که رسیدن به این اصل را مشکل

میکند که در زیر به آنها اشاره : میکنیم

:1( ) انقباض

اگر یک متر مکعب از خاك را قبل از خاكبرداری به وسیلهی سطح مقطعش اندازهگیری مینماییم و سپس هم چنین

یک متر مکعب خاك را جابهجا کرده و در یک خاکریز استفاده کنیم و آن را متراکم کنیم دارای حجم کم تری خواهد

شد.

این کمبود حجم یا انقباض در مواد درشتدانه مثل شن و ماسه بسیار کم و در ریزدانه مثل رس و لای بسیار زیاد و حتی

گاهی به 30 درصد میرسد. همچنین انقباض علاوه بر نوع خاك به درصد رطوبت هنگام متراکم کردن و نوع ماشین آلات

نیز مرتبط است اما بهطور معمولی انقباض برای خاك ها بین 10 تا 15% در نظر گرفته می . شود

-2 تورم:

تورم معمولاً به ندرت در عمل پیش میآید مگر در مواقعی که خاكبرداری در زمینهای بسیار متراکم انجام گیرد و علت

اصلی آن وجود هوا بین ذرات و نیز جنس خاك است. مثلاً خاك رس با جذب رطوبت متورم . میشود

-3 نشت:

این پدیده موقعی انجام میگیرد که کار ساختمانی خاكریز خاتمه یافته باشد و علت آن تراکم آهستهی خا كریز در

زمان طولانی در اثر عبور وسایط نقلیه و نیز در اثر حرکت پلاستیکی نشت خاكریز انجام میگیرد.

مجموعه تست

-1 چنانچه عدد ضخامت کل یک روسازی برابر /4 0 و ضخامت لایههای رویه آسفالت و اساس سنگی آن بـه ترتیـب

برابر 10 و 20 سانتیمتر باشند و ضرایب قشر لایههای آسفالتی و اساس و زیراساس نیز بترتیب برابر 0/ 44 و 0 /14 و

0/10 باشند، ضخامت لایه زیراساس چند سانتیمتر است؟

31 (4 28 (3 26 (2 21 (1

-2 افزایش مقدار فیلتر در بتن آسفالتی باعث کدامیک از موارد زیر میشود؟

1) افزایش مقاومت در برابر تراکم و کاهش زاویه اصطکاك داخلی آسفالت

2) افزایش قدرت باربری و کاهش تغییر شکل نسبی آسفالت

3) افزایش مقاومت در برابر ضربه و افزایش قدرت باربری

4) ازدیاد مقاومت در برابر تأثیر آب و افزایش زاویه اصطکاکی داخلی آسفالت

-3 چنانچه وزن کل یک محور، معادل /16 4 تن باشد، ضریب تقریبی بار همارز چه خواهد بود؟

16 (4 (8 3 (2 2 0/ 14 (1

-4 بزرگترین دانه مصالح سنگی یک نمونه از الک 50 میلیمتری عبور میکند، بـرای داشـتن بیشـترین تـراکم، چـه

درصدی از وزن کل مصالح باید از الک 5/12 میلیمتری عبور کند؟

50 (4 25 (3 12 (5/ 2 (4 1

-5 خاکی که با نسبت باربری کالیفرنیا معادل 5، در کدامیک از لایههای روسازی قابل استفاده میباشد؟

1) اساس 2) اساس تثبیت شده با قیر 3 ) خاك بستر 4) زیراساس

پاسخنامه

-1 (پاسخ صحیح گزینه 3): به سوالهای شماره 9 و 11 و 13 و 15 متن کتاب مراجعه شود.

N

D cm a / S (a D a D a D )

D cm a /

D ? a / ( / / D / ) D cm

1 1 1 1 2 2 3 3

2 2

3 3 3 3

2

10 0 44

5

20 0 14

2

0 1 4 10 0 44 20 0 14 0 1 28

5

= = Þ = + +

= =

= = Þ = ´ + ´ + ´ Þ =

-2 (پاسخ صحیح گزینه 7 1): به توجه متن کتاب مراجعه شود.

افزایش فیلتر در بتن آسفالتی: «افزایش مقاومت در برابر تراکم» - «افزایش مقاومـت برشـی» - «افـزایش دوام و مقاومـت در برابـر

تأثیر آب» - «افزایش مقاومت در برابر ضربه» - «افزایش قدرت باربری»

توجه: از همه مهمتر: افزایش مقاومت در برابر تأثیر آب است.

-3 (پاسخ صحیح گزینه 4):

/

EWLF ( ) ( )

/

4 16 4 164

8 2

=

= = ضریب بارهم ارز

-4 (پاسخ صحیح گزینه 4):

i n /

i

d /

Pi ( ) P ( ) / %

D

12 5 0 5 0 5 100 50

50

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾® = = ´ =

-5 (پاسخ صحیح گزینه 3 ): نکات تستهای سراسری شماره 13 متن کتاب مراجعه شود.

خاك بستر R3/43/43/4 CBR = -o 7 R3/43/4 خاك بستر

اساس ¾¾® CBR = - 20 50

زیراساس ¾¾® CBR = - 7 2

نوع فایل:Pdf

سایز :3.69 MB

تعداد صفحه:185

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران

جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.012 مگا بایت

تعداد صفحات : 251

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه تحلیل سازه مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ

فصل اول – بررسی کلی و تشخیص سازهها

قبل از شروع بحث تحلیل سازهها، ابتدا ضرورت دارد نسبت به شناخت سازه اقدام شود.

در این فصل سازههای معین و نامعین شناسایی شده و پایداری یا ناپایداری آنها کنترل . میشود

1-1 سازههای معین و نامعین

سازه معین:

به سازهای اطلاق میشود که تحلیل آن، تنها با استفاده از روابط استاتیکی امکان . پذیر باشد

به عبارت دیگر اگر تعداد کل مجهولات سازه برابر تعداد کل معادلات تعادل در آن باشد، به شرط پایداری سازه را معـین

استاتیکی یا ایزواستاتیک گویند.

روابط استاتیکی در حالت سه بعدی عبارتند از:

Mx y z x y z å =0 , åM =0 , åM =0 , åF =0 , å å F = = 0 0 , F

در حالت دو بعدی، این روابط عبارتند از:

M x y å === 0 , å å F 0 0 , F

روابط تعادل در حالتهای خاص بارگذاری کاهش می : یابند

- در سازههای سه بعدی:

الف) اگر نیروها موازی باشد، سه رابطه تعادل مستقل خواهیم داشت.

ب) اگر نیروها در یک نقطه متقاطع باشند، سه رابطه تعادل مستقل خواهیم داشت.

- در ساز : ههای دو بعدی

الف) اگر نیروها موازی باشند، دو رابطه تعادل مستقل خواهیم داشت.

ب) اگر نیروها در یک نقطه متقاطع باشند، دو رابطه تعادل خواهیم داشت.

علاوه بر روابط استاتیکی، در برخی از سازهها، به دلیل نحوه ساخت یا نحوه اتصال اعضـاء، بعضـی از نیروهـای داخلـی در

مقطع معینی برابر صفر میشود. این نکته یک رابطه اضافی به وجود میآورد که اصطلاحاً «رابطۀ شرطی » . میگویند

روابط شرطی در چهار حالت دورانی، محوری، برشی و غلتک داخلی تعریف می : شود

تعریف تکی : هگاه

در هر نقطه از یک سازه دوبعدی، در حالت کلی سه درجه آزادی (دو تغییر مکان در دو امتداد عمود برهم و یـک دوران)

وجود دارد که در صورت محدود نمودن هر یک از این درجات آزادی بهطور کامل یـا نـاقص، یـک عکـس العمـل متنـاظر

تکیه گاهی در آن نقطه بهوجود . میآید

در جدول 1-1 ، نمایی از تکیه گاهها و اتصالات مختلف و عکس العمل های مجهول آنها نشان داده شده است.

به عنوان مثال در یک تکیه

گاه غلتکی یک درجه آزادی تغییر مکان بهطور کامل بسته است و در نتیجه یک عکسالعمـل

متناظر تکیه

گاهی در آن نقطه بهوجود میآید. ولی اجازه حرکت در امتداد عمود بر امتداد بسته شده و دوران را دارد.

نکات کلیدی فصل اول

Ÿ هر گاه درجه نامعینی منفی باشد، سازه ناپایدار خواهد بود.

Ÿ درجه نامعینی خرپای دو بعدی از رابطه زیر بدست می آید.

-+= 2)( NMRn

Ÿ درجه نامعینی قاب دو بعدی از رابطه زیربدست می آید . در این رابطه c نماینده شرایط نیرویی اضافه (condition) . می باشد

+-+= cNRMn )3()3(

Ÿ هر گاه در قاب تمام اعضای وارد شده به گره در مفصل شرکت کنند، nc -= 1 و هر گاه از n عضو ورودی به گره، p

عضو در مفصل شرکت کنند، c = p . خواهد بود

Ÿ در قاب ها، اعضای خمیده همانند یک عضو معمولی دارای 3 مجهول و اعضای کابلی همانند عضو دو سر . مفصل می باشند

Ÿ در ترکیب قاب و خرپای دو بعدی، می توان تمام سازه را قاب گرفته و مساله را حل کرد

تستهای طبقه بندی فصل اول

-1 درجه نامعینی سازه مقابل چقدر است؟

(6 1

(7 2

(8 3

(9 4

-2 خرپای شکل زیر یک سازه : ی

1) معین و پایدار است.

2 . ) نامعین و پایدار است

3) به علت داشتن شبکههای چهارضلعی ناپایدار است.

4) یک خرپای مرکب است که به صورت ناپایدار از ترکیب

چند خرپای ساده تشکیل شده است.

-3 در مورد پایداری سازه شکل زیر می : توان گفت

.1 ) نامعین است

2) پایدار و معین است.

3) اگر امتداد AB از F بگذرد ناپایدار خواهد بود.

4) اگر امتداد AB از D بگذرد ناپایدار خواهد بود.

-4 کدامیک ا سازههای زیر پایدار است؟ (کلیه سازهها متقارن هستند)

(2 1(

(4 3(

-5 کدام مورد (موارد) زیر صحیح است؟

الف - افزایش متفاوت دما در اعضاء یک سازه نامعین باعث بهوجود آمدن نیروهای داخلی . میگردد

ب - افزایش متفاوت دما در اعضای یک سازه معین باعث بهوجود آمدن نیروهای داخلی نمی . گردد

ج - در روش نیروها حل مسئله با نوشتن معادلات تعادل انجام می . گیرد

د - ماتریس نرمی وقتی متقارن است که اعضاء سازه دارای مقطع یکنواخت باشند.

1) الف 2) الف و ب 3) الف و ج 4 ) الف و ج و د

-6 تعداد درجات نامعینی سازه مقابل را حساب کنید.

درجه (4 1

درجه (5 2

درجه (6 3

درجه (7 4

-7 درجات نامعینی سازه شکل مقابل را حساب کنید.

1) سه درجه

2) شش درجه

3) هفت درجه

4) یازده درجه

نوع فایل:Pdf

سایز :5.87 MB

تعداد صفحه:251

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1.509 مگا بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه تئوری و اصول هیدرولیک مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ

فصل اول: تعاریفی دربارة هیدرولیک (مفاهیم پایه)

1- علمی است که در آن تعادل و حرکت مایعات بطور عمومی و کلی مورد بحث قرار میگیرد.

2- علمی است که دربارة قوانین و تعادل حرکت مایعات بحث میکند.

3- هیدرولیک یک لغت یونانی است به معنی آب که در آن از علم مهندسی آب در زمینههـای حرکـت و تعـادل مایعـات کنتـرل و

تنظیم رودخانه و سیلابهای شهری هیدرولیک ماشینهای آبی و تأسیسات شهری انتقال و توضیح آب جمعآوری فاضلاب و حرکـت

آب در داخل تصفیه خانه ها بحث میکند.

4- علمی است که مربوط به آبرسانی باشد و در آن فن استفاده از نیروی آب و حرکت آن هیدرولیک نامیده میشود و متخصصین

این علم را متخصص آبرسانی یا هایدرولژرین میگویند.

تعریف کلی هیدرولیک

:علمی است که دربارة حرکت مایعات بطور عمومی و کلی دربارة قوانین و تعادل حرکت مایعات بحث و بررسی دارد.

در هیدرولیک 2 بحث اصلی وجود دارد:

الف: هیدرواستاتیک

که در اینجا تعادل مایعات در حال سکون،فشار مایعات روی دیوارها و جدارها تعادل اجسام شناور و غوطهور صحبت میکند.

ب: هیدروداینامیک

قوانین حرکت مایعات مخصوصاً حرکت مایعات در داخل لولهها و کانالها در این قسمت موردتوجه قرار میگیرد.

تعریف مایع:به مادهای گفته میشود که به علت وجود فاصله زیاد بین مولکولهایش مقاومـت آن درحـال سـکون در مقابـل نیـروی

برشی صفر بوده و به ازاء تأثیر نیروی برشی خیلی کم،تغییرشکل آن فوقالعاده زیاد میباشد.تغییر حجم مایع در برابـر تغییـر فشـار

کم است و تقریباً ناچیز است.به این علت آنرا فشارناپذیر مینامند.برخلاف گازها که نسبت بـه مایعـات قابلیـت فشـارپذیری زیـادی

دارند.مجموعۀ مایعات و گازها یک سیال مینامیم.

نکته مهم(کنکوری)

مایعات در مقابل فشار مقاومت دارند یا به عبارتی فشارناپذیرند ولی گازها در مقابل فشار حتی کم مقاومـت ندارنـد یـا بـه عبـارتی

فشارپذیرند.

مجموعه تست

1- آب در یک کانال مثلثی با بهترین مقطع هیدرولیکی در جریان میباشد. در صورتی که دبی عبوری از ایـن کانـال

4 2 برابر شود عمق بحرانی چه تغییری میکند؟

1) دو برابر می شود. 2 2 (2 برابر میشود.

2 (3 برابر میشود. 4) چهار برابر میشود.

2- یک کانال مستطیلی با شیب تند مطابق با شکل زیر دو مخزن را به یکدیگر وصل میکند در صورتی که تراز آب در

مخزن بالادست ثابت بوده و تراز آب در مخزن پایین دست دو برابر شود دبی عبـوری از کانـال در واحـد عـرض چـه

تغییری میکند؟

(122برابر میشود.

2 (2 برابر میشود.

3) ثابت باقی میماند.

4) نصف می شود.

3- یک کانال مستطیلی بتنی دارای ضریب مانینگ 0/015 و شیب 0/0025 بوده و دبی 2 متر مکعب بر ثانیـه را بـه

یک نیروگاه منتقل میکند. در صورتی که برای انتقال دبی فوق از یک کانال خاکی با ضریب مانینـگ 0/03 اسـتفاده

گردد عمق بحرانی چه تغییری میکند؟

1) ثابت باقی میماند. 2 (2 برابر میشود.

3) نصف میشود. 4)

1

4

برابر میشود.

4- برای کدامیک از جریانهای زیر میتوان شیب کف کانال و شیب اصطکاکی را مساوی در نظر گرفت؟

الف- جریان یکنواخت و دائمی؛ ب- جریان دائمی متغیر تدریجی؛ ج- جریان دائمی متغیر سریع

1) الف و ج 2) الف 3) الف و ب 4) الف، ب و ج

5- رابطه حاکم بین سرعت و عمقها

پاسخ سوالات

(1) – 1

از آنجا که مقطع مثلثی، بهینه است، z = 1 میباشد. همچنین در کانال مثلثی عمق بحرانی برابر است با:

z

c c

Q Q

y ( ) y ( )

gz g=

= ¾¾® =2 2 1 1

5 5 122 2

بنابراین با 4 2 برابر شدن Q، خواهیم داشت:

میدانیم در شیب تند، جریان یکنواخت از نوع فوق بحرانی میباشد

. از آنجا که جریا هـای فـوق بحرانـی از بالادسـت 0 ن ( y < y)

1 کنترل میشوند، با توجه به ثابت بودن h

(ارتفاع سیال در مخزن بالادست)، دبی عبوری از کانال نیز ثابت باقی میماند.

(1) – 3

c میدانیم در کانال مستطیلی عمق بحرانی

( y) از رابطۀ زیر به دست میآید:

c

q Q

y ( ) , q

g b

= =

2 1

3

c بنابراین

y نیز ثابت بـاقی y c تنها تابعی از Q (دبی جریان) و b (عرض کانال) میباشد. از آنجا که این مقادیر تغییر نکرده اند،

میماند.

(2) – 4

میدانیم در جریان یکنواخت، شیب کف کانال و شیب خط انرژی (شیب اصطکاکی) با هم برابر میباشند. بنـابراین تنهـا در جریـان

نوع (الف) این حالت رخ میدهد.

نوع فایل:Pdf

سایز :1.47 MB

تعداد صفحه:131

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 4.175 مگا بایت

تعداد صفحات : 224

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه سازه های بتنی مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ

فهرست مطالب

فصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه......................................................................................10

1-2 ویژگیها ی مهم بتن ....................................................................................................................10

1-3 انواع مقاومت بتن........................................................................................................................11

تست یها طبقه یبند شده فصل اول................................................................................................27

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده فصل اول.......................................................................................28

فصل دوم - اصول لیتحل و یطراح سازه یها یبتن ................................................................ ............... 29

مقاطع T شکل ................................................................................................................................32

رفتار مقاطع Tشکل تحت خمش................................................................................................ ............32

تست یها طبقه یبند شده فصل دوم ...............................................................................................44

پاسخ یحیتشر تست یها طبقه یبند شده فصل دوم................................................................ ............ 46

فصل سوم – یطراح یت رها یبرا برش ..............................................................................................47

برش در ایت یره بتن مسلح ................................................................................................ ..................47

انواع ترك در یت یرها بتن آرمه ................................................................................................ ..............50

ترك یها یبرش یخمش در انواع یت رها ................................................................................................ ......51

تست یها ی طبقه یبند شده فصل سوم ..............................................................................................55

پاسخ تشریحیتست ها ی طبقه بندی شده فصل سوم ...................................................................................79

فصل چهارم – برش در بتن مسلح... ............................................................................................ . 1

فصل اول – تکنولوژی بتن و خواص بتن آرمه

بتن به تنهایی مادهای است که رفتار آن در فشار مناسب بوده ولی در کشش ضعف فراوانـی دارد. بـرعکس فـولاد کـه در

کشش و فشار رفتاری یکسان دارد، همین نقطه ضعف موجود در بتن سبب استفاده از فولادها به صورت میلگـرد در بـتن

میباشد، تا بتواند با افزایش ظرفیت کششی بتن در مناطقی که نیاز به این رفتار وجود دارد این نقص را برطرف کند.

مزایا و معایب بتن آرمه

- مادهی اصلی تشکیل دهندهی بتن که شن و ماسه میباشد تقریباً در همه جا یافت مـیشـود کـه ایـن امـر منجـر بـه

دسترسی به مصالح در فواصل نزدیک به محل کارگاه یا محل بتنریز و در نتیجه ارزانتر تمام شدن بتن می . گردد

- ساختمانهای مبتنی در برابر عوامل جوی و آتشسوزی از ساختمانهای فلزی مقاومتر . میباشند

- به علت شکلپذیری بتن که میتواند به هر شکلی که قالب آن تهیه میشود ساخته شود، ساختن ستون و پل به اشکال

مختلف را میسر می . سازد

- پایینتر بودن مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاری، باعث ایجاد تركهـایی در ناحیـه کششـی مـیشـود کـه

میتواند موجبات نفوذ آب یا یونهای مضر را فراهم آورد.

- هزینه ی مصالح مصرفی برای قالببندی، هزینهی ساخت قالب، هزینه نصب قالب و برداشـتن آن و... باعـث بـالا رفـتن

هزینه ی یک سازه بتن آرمه می . شود

1-2 ویژگیهای مهم بتن

بتن کارایی 1-2-1

بتن کارا، بتنی است که بتوان به راحتی آن را ساخت، حل نمود، در قالب موردنظر ریخت و متراکم نمود. بدون این که در

یکنواختی آن در طول مراحل فوق تغییری حاصل شود، کارایی بتن توسط عوامل زیر تعیین می : گردد

الف) اسلامپ یا روانی بتن

ب) مصالح معدنی

ج) مواد افزودنی

د) درجه حرارت

تستهای طبقه بندی شده فصل اول

-1 خیز بلندمدت یک تیر بتن آرمه:

2 1) تا 3 برابر خیز . اولیه آن است 5/1 2) برابر خیز اولیه آن است.

3 ) به علت جمعشدگی کمتر از خیز اولیه آن است. 4) هیچ کدام

-2 مدول ارتجاعی بتن با مقاومت بالا نسبت به بتن با مقاومت پایین.

1 . ) بزرگتر از یک است 2 . ) کوچکتر از یک است 3 ) مساوی یک است. 4) قابل برآورد نیست.

-3 تیرهای پیوسته (چند دهانه) بتن آرمه تحت اثر بار ثابت به تدریج کدام حالت اتفاق میافتد؟

1) هر دو ممان منفی و مثبت افزایش می . یابند

2) هر دو ممان منفی و مثبت کاهش می . یابد

3) ممان مثبت کم شده و ممان منفی تکیهگاه افزایش می . یابد

4) از ممان منفی تکیهگاه کم شده و به ممان مثبت وسط دهانه اضافه می . شود

4 - استفاده از کدام افزودنیها موجب کاهش نسبت آب با سیمان میشود؟

1 ) تندگیرکنندهها 2 ) کندگیرکنندهها 3 ) روانکنندهها 4) هیچکدام

-5 سنگدانهها چه درصدی از حجم بتن را تشکیل میدهند؟

( 1

90 (2

75 (3

60 (4

50

6 - کدام نوع سیمان برای سازههای مجاور محیطهای پرسولفات مناسب است؟

تیپ (5 4 تیپ (4 3 تیپ (2 2 1 تیپ 1(

7- آزمایش FM از آزمایشات ........... است.

1 ) سیمان 2) ماسه 3) شن 4) آرماتور

-8 ترکیبات بار نهایی در آییننامه آبا برای بارهای زنده (L) و مرده (D) کدام است؟

1/ 4D +1 7/ L (4

1/ 4D +1 5/ L (3

1/ 25D +1 5/ L (2 D +1 2/ L ( 1

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده فصل اول

-1 گزینه ؟« » ) - (دشواره آیا میتوان خیز بلندمدت را به صورت ضریبی از خیز کوتاه مدت محاسبه نمـود کـه

رابطه مربوط به آن در ذیل ارائه شده است:

ضریب خیز بلندمدت

مقدار x بستگی به مدت زمان موردنظر دارد از 1 الی 2 متغیر است. با توجه به عدم مشخص شدن زمان موردنظر بری

خیز بلندمدت نمیتوان جواب مناسب برای سوال بالا تعیین نمود و سوال ناقص میباشد ولی اگر فرض طراح حداکثر

مقدار خیز بلندمدت باشد مقدار x = 2 موردنظر میباشد که در این صورت نیز مقدار ¢r مشخص نمیباشد و در نتیجه

با فرض عدم فولاد فشاری حداکثر lبرابر با 2 باشد و هیچ گزینهای منطبق با این جواب موجود نمی . باشد

-2 یگز نهی « 2» حیصح . است ) (ساده

¢ 15100= با زیاد شدن E f c با توجه به فرمول c

¢f مدول ارتجاعی بتن بالا می . رود

-3 یگز نهی « 3» حیصح . است ) (متوسط

هدف اصلی این تست بیان اثر باز توزیع لنگرهای خمشی میباشد. در اثر این پدیده تدریجاً نقاط با لنگر خمشی منفی

که مقدار قدر مطلق لنگر خمشی آنها از نقاط با لنگرهای خمشی مثبت بیشتر میباشد، تدریجاً به حالت مفصل

پلاستیک نزدیک میشوند و در نتیجه عمل باز توزیع رخ میدهد. بنابراین از ممان منفی تکیهگاهها کاسته میشود و به

ممان مثبت وسط دهانه افزوده می . شود

-4 (پاسخ صحیح گزینه )3

-5 (پاسخ صحیح گزینه 2) حجم سنگدانه حدود

3

4

حجم بتن 75 ( %) . است

-6 (پاسخ صحیح گزینه 4) محیط سولفا تدار Ü سیمان تیپ 5

محیط کلردار Ü سیمان تیپ 2

-7 (پاسخ صحیح گزینه 2) آزمایش FM برای آزمایش نرمی ماسه است.

-8 (پاسخ صحیح گزینه 2) در درس آمده است.

نوع فایل:Pdf

سایز :4.07 MB

تعداد صفحه:224

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 9.434 مگا بایت

تعداد صفحات : 499

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ

فصل نهم: کیمکان یس الات با کمک نکات موجود در متن و تمرینات کتاب استریتر: ................................ ...... 433

صفحه مسطح مایل:.........................................................................................................................435

مجموعه تست ...............................................................................................................................438

مجموعه تست ...............................................................................................................................443

مجموعه تست ............................................................................................................................. 446

مجموعه تست .............................................................................................................................451

مجموعه تست .............................................................................................................................454

مجموعه تست .............................................................................................................................458

مجموعه تست ............................................................................................................................. 460

مجموعه تست ............................................................................................................................. 463

مجموعه تست ............................................................................................................................. 465

مجموعه تست .............................................................................................................................470

پاسخنامه ................................................................................................................................ ... 472

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 476

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 479

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 482

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 484

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 487

مجموعه تست ...............................................................................................................................489

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 492

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 494

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 499

فصل اول :

در درس مکانیک تحلیلی که مربوط به حرکت اجسام صلب بود , با اصول و قـوانین نیـوتن , پایسـتگی تکانـه , انـرژی و

تکانه ی زاویه ای به خوبی آشنا شدیم و آنها را در حل مسایل مربوطه بکار بریم . مکانیک سیالات نیـز بخشـی از علـم

مکانیک است که در آن استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه میشود .اگرچه این مطالعات نیز مانند مکانیک اجسام

صلب بر اساس قوانین اصلی مکانیک استوار است ولی دو فرق عمده و مهم بین این دو مکانیک وجود دارد:

1. خواص و ویژگیهای سیالات با جامدات متفاوت است و این ویژگی ها اغلب با حرکت سیال تغییر می کند .

2. در مکانیک جامدات معمولا حرکت اجسامی با جرم و ابعاد مشخص بررسی میشود ولی در مکانیک سیالات مطالعـه ی

حرکت پیوسته ی سیال , به صورت یک جریان مورد نظر می باشد. به بیان دیگر در مکانیک اجسام صلب مسیر حرکـت

ذره مشخص است ولی در مکانیک سیالات این مسیر نا مشخص و امکان مطالعه ی حرکت ذره ی منفرد وجود ندارد . در

نتیجه با توجه به نکات بالا حل کامل معادلات حرکت سیالات معمولا امکان پذیر نیست و در معادلات نظری آن ضروری

است که فرض هایی در نظر گرفته شود تا در عمل این معادلات به معادلات آسانتری تبدیل شـود . بنـابراین اسـتفاده از

نتایج نظری بدست آمده هنگامی مسیر خواهد شد که آنها را با آزمایشهای تجربی تصحیح و تکمیل کرد .

خواص سیال:

خواص لزجت و چگالی در جریان درون کانالهای باز و بسته و جریان در اطراف اجسام شناور در سیال نقـش اصـلی را در

مکانیک سیالات ایفا می کنند.

محیط پیوسته:

در بررسی جریان سیالات , ساختمان واقعی مولکولی را می توان به شکل یک فضــای پیوسته در نظـر گرفـت کـه آن را

محیط پیوسته می نامند . به عنوان مثال , سرعت در هر نقطه در فاصله بین دو مولکول برابر با صفر است و زمانی دارای

سرعت می شود که مولکولی دیگر این فاصله خالی را اشغال کنـد . در محاسبه ی ویژگیهای سیال , می تـوان عـلاوه بـر

نظریه ی مولکـولی همـراه با حرکات مولکولی ,روابط پیوستـگی را نیز مورد استفاده قرار دارد. در گازهای رقیـق، ماننـد

آتمسفر در ارتفاع 80 km از سطح دریا، از نسبت مسیر پویش آزاد متوسط گاز به عنوان یکـی از مشخصـه هـای طـولی»

جسم یا مجرای عبور گاز جهت تشخیص نوع جریان استفاده به عمل می آید. هنگامی که نسـبت مـذکور خیلـی کوچـک

باشد، رفتار جریان گاز را دینامیک گاز میگویند و رفتار لحظات بعدی را جریان لغزش می نامند.

نکته مهم: وقتی که این نسبت خیلی زیاد باشد حرکت را جریان آزاد مولکولی می نامند.

مسیر پویش آزاد:

مسیر پویش آزاد مسافت متوسطی است که یک مولکول بین دو برخورد متوالی طی می کند.

تعریف سیال:

سیال ماده ای است که در اثر تنش برشی حتی ناچیز به طور دائم تغییر شکل می دهد . تـنش برشـی متوسـط برابـر بـا

تقسیم نیروی برشی بر سطح است .

مجموعه تست

1 - افزایش (head) در پمپ گریز از مرکز از رابه زیر پیروی میکند:

در اینجا Q دبی حجمی و a و b مقادیر ثابتی هستند. بلندا (head) ایجاد شده برای دو پمپ گریـز

از مرکز همسان که به طور سری (متوالی) نصب شدهاند، چقدر خواهد بود؟

2 ( (1

3 ) دو برابر میشود 4)

2 - سیالی با منحنی جریان زیر از داخل لو لهای به قطر D و به طول L عبور میکند. اگر دبی جریـان

دو برابر شود، افت فشار در لوله چگونه تغییر میکند؟

1 ) نصف میشود 2 ) تغییر نمیکند

3 ) دو برابر میشود 4) کمتر از دو برابر تغییر میکند

3- فشار مطلق در بالای سطح یک مایع در یک ظرف بسته 15KPa - میباشد. تقریباً در چه عمقی

از مایع فشار صفر میباشد؟ (چگالی مایع S = 5/1 ) میباشد

10/0 ( 4 100 (0/ 3 (0/1 2 10 (0/ 1

4 - بار انرژی موردنیاز یک پمپ براساس فرمول برنولی 5 متر به دسـت آمـده اسـت. اگـر میـزان

جریان آب از این پمپ 20 کیلوگرم بر ثانیه باشد، توان پمپ چند وات خواهد بود ( )

981/0 ( 4 9810 ( 3 81/9 2 ( 981 1 (

5 - یک جت آب با سرعت 3/6 متر بر ثانیه از دهانهی یک لوله به قطـر 50 mm بـه صـورت افقـی

خارج وبه یک صفحهی ساکن عمود بر آن برخورد میکند. نیروی وارد بر صفحه چند نیوتن میباشد؟

4 (0 124 3 (3/ 75/24 2 ( 89/77 (1

6 - کدام یک از جریانهای زیر ویسکوز نیست؟

1) جریان روی سطح 2) جریان در لوله 3 ) جریان در کانال 4 ) جریان باد

7 - سطح سیالی که در یک بشکه قرار گرفته دارای شیب است. شـتاب حرکـت ایـن

بشکه چند برابر g میباشد؟

4 (1/0 20 ( 3 2 (2/0 10 (1

نوع فایل:Pdf

سایز :9.03 MB

تعداد صفحه:499

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه مقاومت مصالح مهندسی عمران

جزوه مقاومت مصالح مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.441 مگا بایت

تعداد صفحات : 312

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه مقاومت مصالح مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ

فصل اول:تعریف مقاومت مصالح:

در درس استاتیک تنها مقدار نیرو و گشتاور وارد بر یک جسم یا سازه مورد بررسی قرار میگیرد. و هیچ محدودیتی برای

مقدار آنها قایل نیستیم ولی در درس مقاومت مصالح تأثیر این بارها بر روی سازه اهمیت دارد.

توجه: جهت بررسی مقدار مقاومت یک سازه یا جسم در مقابل بارهای مختلف به 2 کمیت به عنوان معیار احتیاج داریم

که عبارتند از تنش و کرنش.

تنش: به مقدار اندرکنش ذرات داخلی یک جسم در مقابل بارهای خارجی تنش گویند.

یادآوری:

انواع بارهای خارجی:

بارهای خارجی که بر یک جسم وارد می : شود عبارتند از

-1 نیروی محوری

-2 نیروی عرضی (مماسی یا برشی)

-3 لنگر خمشی

-4 لنگر پیچشی

تذکر: بارهای گسترده ( نیرو یا گشتاور) با توجه به بار متمرکز معادلشان در واقع یکی از انواع فوق می باشند.

انواع تنش: از نظر نوع و ویژگی و عملکرد، تنشها به دو دسته تقسیم می . شوند

الف - تنش قائم

ب - تنش برشی

تفاوت تنش قائم و تنش برشی:

تنش قائم باعث تغییر طول و تغییر حجم شده ولی هیچگونه دوران و اعوجاجی را در المان سطح مقطع ایجاد نم یکند

در حالیکه تنش برشی تنها باعث دوران المان شده و تغییر طولی را باعث نمی . گردد

ماهیت کمیت تنش:

بطور کلی کمیتها شامل سه دسته : اند مقاومت مصالح « 11»

الف: کمیت عددی: که تمام ویژگیهای آن تنها با یک اندازه (عدد) مشخص میشوند. مانند جرم، طول، دما، زمان و ... .

ب: کمیت برداری: کمیتی است که علاوه بر اندازه، راستا و جهت آن نیز دارای اهمیت است. مانند سرعت، شتاب، نیرو

و ... .

ج: کمیت تانسور: این نوع کمیت علاوه بر اندازه و راستا به صفحهای که در آن اعمال میشود نیز وابسته است. مانند

تانسور تنش، تانسور کرنش و ممان اینرسی جرمی و ... .

نکته: تنش یک تانسور 2 بعدی است ( تانسور مرتبه 2 است).

تنشها مربوط به بارگذار : یهای مختلف

1 - بار محوری: این بار یک نیروی متمرکز است که چنانچه در راستای محور میله وارد شود یک تنش محوری را در

جسم (میله) بوجود میآورد. جنس این تنش از نوع تنش قائم است.

: -2 بار عرضی این بارگذاری نیز شامل یک نیروی متمرکز است که بموازات سطح مقطع وارد میشود. جنس تنش

تولید شده توسط این بار از نوع تنش برشی میباشد.

3 - لنگر خمشی: چنانچه سطح مقطع میلهای حول محور گذرنده از مرکز سطح مقطع دچار خمش خالص قرار گیرد،

تنش خمشی در آن ایجاد خواهد شد که از نوع تنش قائم است.

: -4 لنگر پیچشی اگر سطح مقطع میلهای حول محور میله توسط یک لنگر دچار دوران شود، تنش پیچشی در آن

بوجود میآید که از نوع تنش برشی می . باشد

نکته: تمام تنشهای قائم را با (σ) و تمام تنشهای برشی را با (τ ) نمایش میدهند که هر کدام از تنشهای ارائه شده از

روابط مختلف بدست میآید که در ادامه بیان خواهد شد.

نکته مهم: مقادیر تنشهای محوری و خمشی را چون هر دو از نوع تنش قائم هستند با یکدیگر و مقادیر تنشهای برشی

ناشی از نیروی عرضی و لنگر پیچشی را نیز بدلیل هم جنس بودن میتوان با یکدیگر جمع نمود.

نکته مهم: طبق تعریف تنش، ذرات داخلی جسم دچار تنش میشوند لذا بر روی سطوح خارجی جسم هیچگونه تنشی

نخواهیم داشت.

نکته مهم: تنش هنگامی در یک جسم بوجود میآید که جسم در مقابل عمل مطلوب آن بارگذاری از خود مقاومت

نشان دهد. بعنوان مثال اگر به میلهای لنگر پیچشی اعمال شود، این لنگر مایل به دوران میله است، حال اگر میله در

مقابل این دوران آزادانه چرخش نماید هیچگونه تنشی در آن نخواهیم داشت ولی اگر یک لنگر مختلفالجهت به طرف

دیگر آن وارد شود و یا طرف دیگر دارای تکیهگاه گیردار باشد، دچار تنش برشی می . شود

2 - وضعیت تنش در یک المان مطابق شکل زیر می باشد. مقدار تنش برشی حداکثر مطلق در نقطه مورد

نظر چه مقدار می باشد ؟

(5 2 (0 1

10 4 ( 3 (8

-23 برای المان دو بعدی تنش نشان داده شده :

1) تنش برشی حداکثر در صفحه تنش و مقدار آن برابر با 70MPa است .

2) تنش برشی حداکثر در صفحه تنش و مقدار آن برابر با 100MPa است .

3) تنش برشی حداکثر در خارج صفحه تنش و مقدار آن برابر با 70MPa است

4) تنش برشی حداکثر درخارج صفحه تنش و مقدار آن برابر با 100MPa است .

در شکل رو به رو جنس میله ها یکسان و A1<A2<A3 می باشد. زیرا اثر نیروی قائم P ، حرکت نقطه اثر

نیرو در چه جهتی می باشد ؟

1) به سمت پایین 2 ) به سمت چپ

3) به سمت چپ وپایین 4) به سمت راست و پایین

فصل دوم:پیچش:

اگر میلهای تحت لنگر پیچش قرار گیرد، چنانچه در مقابل دوران سطح مقطع مقاومتی وجود داشته باشد (با اعمال لنگر

پیچشی مختلفالجهت در طرف دیگر و یا بعلت وجود تکیهگاه گیردار در طرف دیگر میله)، در سطح مقطع آن تنش

برشی پیچشی بوجود خواهد آمد.

پیچیش در مقاطع توپر:

1- 1- مقاطع دایراهای

در یک مقطع تحت پیچش چنانچه مقطع دایرهای باشد، تنش طولی در مقطع بوجود نمیآید و سطح مقطع مسطح

باقی میماند. تغییرات تنش در این شرایط بصورت خطی از مقدار صفر در مرکز مقطع تا ماکزیمم مقدارش روی سطح

خارجی مقطع تغییر مینماید که از رابطه زیر بدست می . آید

1- در مقطع قوطی شکل زیر تحت اثر پیچش کدام گزینه صحیح است ؟

1) در گوشه های داخلی و خارجی تنش برشی صفر است .

2) در گوشه های داخلی و خارجی تنش برشی صفر نیست .

3) در گوشه های داخلی بر خلاف گوشه های خارجی تنش برشی صفر است .

4) در گوشه های خارجی برخلاف گوشه های داخلی تنش برشی صفر است .

حل تست:

در گوشه های داخلی قوطی تنش برشی صفر نیست و حتی تمرکز تنش داریم و برای آنکه تمرکز تنش را کم کنند آنرا

گرد می کنند ولی در گوشه های خارجی قوطی تنش برشی صفر است .

فصل سوم:خمش:

چنانچه یک میله تحت، لنگر خمشی خالص مختلف الجهت قرار گیرد (مقدار لنگر خمشی در طول L میله ثابت باشد) ،

در سطح مقطع میله تنش خمشی بوجود می آید بگونه ای که بخشی از سطح مقطع تحت کشش و بخش دیگر تحت

فشار قرار دارد.

تار خنثی:

در تیر تحت خمش خالص، در محل تبدیل تنش خمشی کششی و فشاری به یکدیگر، تاری قرار دارد که در واقع یک

صفحه عمود بر سطح مقطع بوده و مقدار تنش خمشی بروی آن صفر است. این تار هیچگونه تغییر طولی نمی دهد. به

تار مذکور تار خنثی میگویند.

محل تار خنثی:

در خمش خالص، تار خنثی از مرکز سطح مقطع می گذرد.

جهت خمش:

خمش مثبت خمشی است که بخش بالایی تیر فشرده و بخش پایین تیر کشیده شود. و خمش منفی عکس حالت فوق

را ایجاد می نماید.

مجموعه تست ...............................................................................................................................284

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....300

نوع فایل:Pdf

سایز :6.29 MB

تعداد صفحه:312

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران

مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 11.824 مگا بایت

تعداد صفحات : 214

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه تست مکانیک خاك و پی مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ

فهرست مطالب

مجموعه تست ................................................................................................................................ ...9

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................15

مجموعه تست ................................................................................................................................ .20

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................25

مجموعه تست ................................................................................................................................ .29

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................37

مجموعه تست ................................................................................................................................ .41

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................47

مجموعه تست ................................................................................................................................ .51

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................61

مجموعه تست ................................................................................................................................ .68

پاسخنامه سوالات تستی...................................................................................................................... 76

مجموعه تست ................................................................................................................................ .82

پاسخنامه................................................................................................................................ .......85

مجموعه تست ................................................................................................................................ .87

پاسخنامه سوالات تستی......................................................................................................................93

مجموعه تست ................................................................................................................................ .97

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 105

نمونه سوالات تستی ........................................................................................................................ 111

پاسخنامه سوالات تستی.................................................................................................................... 116

مجموعه تست ............................................................................................................................... 118

پاسخنامه کلیدی سوالات ................................................................................................ .................. 123

مجموعه تست ............................................................................................................................... 124

مجموعه تست ............................................................................................................................... 128

مجموعه تست ............................................................................................................................... 133

مجموعه تست ............................................................................................................................... 139

مجموعه تست ............................................................................................................................... 143

مجموعه تست ............................................................................................................................... 147

مجموعه تست ............................................................................................................................... 153

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 157

پاسخنامه................................................................................................................................ ..... 161

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....166

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 171

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 174

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 178

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 183

مجموعه تست............................................................................................................................... 185

مجموعه تست............................................................................................................................... 187

مجموعه تست............................................................................................................................... 189

مجموعه تست............................................................................................................................... 191

مجموعه تست............................................................................................................................... 194

مجموعه تست............................................................................................................................... 198

مجموعه تست............................................................................................................................... 200

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 203

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 205

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 207

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 210

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 212

پاسخنامه ................................................................................................................................ .... 214

پاسخنامه ................................................................................................................................ .....216

مجموعه تست

-1 کدام دسته از عوامل زیر در انتقل خاك مؤثرند؟

1 ) آب، باد، ثقل، یخ، انسان 2) رسوبگذاری، انجماد، حرارت، انسان

3 ) هوازدگی، فرسایش، پخشیدگی، انسان 4) زلزله، سیل، صنعت، انسان

-2 در مورد چگونگی شکلگیری و نحوه به وجود امدن انواع خاكها، کدام عبارت صحیح است؟

1) خاكهای دانهای از تخریب شیمیایی سنگها به وجود امدهاند.

2) خاكهای ریزدانه رسی از تخریب مکانیکی سنگهای دگرگونی به وجود آمدهاند.

3) رسها از روند تخریب فیزیکی خاك به وجود میآیند و شکل دانههای آنها صفحهای است.

4) ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاك بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

3- کدام یک از جملات زیر در مورد خاصیت خمیری خاكهای ریدانه رسی صحیح است؟

1)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

2)علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است.

3)علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.

4) علت خاصیت خمیری کوچک بودن سطح مخصوص دانههای رسی و تمرکز یونهای مثبت در سطح کانیها است.

( -5 چگالی ویژه GS) نمونهای از خاك اشباع /65 2 است. نسبت تخلخل آن /93 0 است. درصد رطوبت خـاك

چقدر است؟

30% (4 35% (3 100% (2 26/5% ( 1« 10» مهندسی عمران

-6 در خاکی حجم هوای موجود در آن برابر حجم اب میباشد و حجم اب آن نصف حجم ذرات جامـد اسـت.

نسبت تخلخل این خاك چقدراست؟

(1 4 (2 3 0/5 (2 025 ( 1

-7 حد روانی خاکی 40 و حد خمیری آن 30 میباشد. اگرفرض شود حد انقباض آن دو برابـر دامنـه خمیـری

s=2/7 در نظر گرفته شود، وزن مخصوص خاك در رطوبت حد انقباض را بر حسب m باشد و G

3

KN / تعیـین

W

نمائید. Kn

m

3

10 g =

21 (4 20 (3 19 (2 18 ( 1

پاسخنامه سوالات تستی

1 1) گزینه صحیح میباشد.

آب، باد، ثقل، یخ، انسان

4 2) گزینه صحیح میباشد.

ریزدانهها از روند تخریب شیمیایی خاك بهوجود میآیند و ممکن است ترکیبات شیمیایی متفاوتی داشته باشند.

1 3) گزینه صحیح میباشد.

علت خاصیت خمیری بزرگ بودن سطح مخصوص دانههای رسی و قطبی بودن مولکولهای آب است

2 4) گزینه صحیح میباشد.

3 5) گزینه صحیح میباشد.

G S r o o W = S e

W ´ 65/2 = 1´93 0/ ® W= 35%

4 6) گزینه صحیح میباشد.

4 7) گزینه صحیح میباشد.

LL=40 PL=30

PI+LL-PL= 10 خمیری دامنه Þ SL= 2´10= 20 انقباض حد

G S r o o W = S e ® e = 2 / 7´ = 0/ / 2 0 54 است اشباه انقباض حد در خاك

نوع فایل:Pdf

سایز :7.55 MB

تعداد صفحه:214

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 6:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات