جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 2.942 مگا بایت

تعداد صفحات : 189

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه تغذیه (بخش دوم) رشته تغذیه

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95

فهرست مطالب

فصل اول:رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و عروقی................................................................ ...10

لیپوپروتئینها و اثر بر 11 ...... ................................................................................................CHD

انواع هیپرلیپیدمی:................................................................................................ ................. 13

مارکرهای خونی.................................................................................................................... 18

عوامل کاهش دهنده 19 ........ ................................................................................................:LDL

از عوامل افزایشدهنده 20 ....... ................................................................................................:TG

عوامل افزایش دهنده 20 ...... ................................................................................................ :HDL

عوامل کاهش دهنده 20 ....... ................................................................................................ :HDL

مارکرهای التهابی ................................................................................................ .................. 20

عوامل خطرمربوط به شیوه زندگی............................................................................................... 21

بیماریهایی که موجب ایجاد CHD میشوند:................................................................................... 22

فاکتورهای غیرقابل تغییر در 23 .............................................................................................. CHD

MNT در بیماریهای قلبی و عروقی............................................................................................. 24

چربیهای رژیم غذایی و بروز 25 ..............................................................................................CHD

از منابع کاتچین: ................................................................................................................... 28

دارودرمانی......................................................................................................................... 28

آنمی ................................................................................................................................ 29

مراحل کمبود آهن (تعادل منفی) ................................................................................................ 30

تعادل مثبت آهن ................................................................................................ .................. 30

درمان آنمی فقر آهن ................................................................................................ .............. 32

هموکروماتوز........................................................................................................................ 32

راههای تشخیص هموکروماتوز: ................................................................................................ ... 33

آنمیهای مگالوبلاستیک ................................................................................................ .......... 33

مراحل کمبود 34 ................. ................................................................................................ B12

روشهای درمانی................................................................................................................... 35

آنمی ناشی از اسیدفولیک ................................................................................................ ......... 35

مراحل کمبود اسیدفولیک................................................................................................ ..........36

آنمی کمبود مس................................................................................................................... 37

فصل اول:رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و عروقی

- اگر قسمت اعظم مرگ ناشی از CVD بعد از 65 سالگی اتفاق می افتد اما31آمار مرگ و میر ناشی از CVD قبـل ازاین سنین است.

- مرگ و میر CVD قبل از 65 سالگی در سیاهپوستان بیشتر است.

- بعد از CHD و سرطان، Stroke یا سکته مغزی سومین علت مرگ و میر است.

- CVDدر مردان بیشتر از زنان گزارش میشود.

- مهمترین عامل CHD آترواسکلروز است.

- ماسید ییر ستیک آتروژنترین است.

- اولین مرحله در ایجاد آترواسکلروز ایجاد پلاك است که حوالی سنین 10 سالگی شروع میشود. این پلاكها به دیـواره

عروق آسیب میزنند و تولید NO را افزایش می . دهد

- از جمله عواملی که موجب جراحت اندوتلیال می : شود عبارتند از

دیسلیپیدمی، هیپرکلسترولمی، افزایش LDL، دیابت، سیگار، چاقی، HTN، افزایش هموسیستئین و افزایش SFA در

رژیم.

- پس وضعیت اندوتلیال عروق هم به نحوه رژیم غذایی فرد و هم به سبک زندگی ارتباط دارد.

- آترواسکلروز یک بیماری خاموش است چرا که اکثر افراد با اولین M.I (سکته قلبی) که منجر به مرگ میشود متوجـه

بیماری خود میشوند.

- آترواسکلروزیک فرآیند التهابی است.

- از جمله Pro برای پیشگیری از آترواسکلروز باید با هم در تعادل باشـند عبارتنـد از: CRP ـ T NF (مخصوصـاً a) ـ

اینترلوکین 6 ـ سیتوکینهای ضد التهابی مثل 9 و 10 .

- امروزه از روش هایی مانند EKG (الکتروکاردیوگرام)، تسـت (تردمیـل) ورزش، اسـکن تـالیوم، اکوکـاردیوگرافی بـرای

تشخیص CHD استفاده . میشود

- انداز هگیری میزان Ca پلاكهای آترواسکلروز نیز روش دیگری است.

- از روش MRT برای تشخیص گرفتگی عروق کوچک استفاده میشود. تغذیه (بخش دوم) « 11»

لیپوپروتئی نها و اثر بر CHD

- 60 تا 70 درصد کلسترول خون توسط 20 ،LDL تا 30 درصـد توسـط 10 ،HDL تـا 15 درصـد کلسـترول توسـط

VLDL در خون جابجا میشوند.

- از مهمترین علل CHD و استروك، افزایش LDL خون است.

- افزایش مصرف SFA میتواند موجب هیپرکلسترولمی شود به طوری که دیده شده با کاهش 10% کلسترول خون ابتلا

به 30 CHD درصد افزایش مییابد. البته جهت بررسی وضعیت سلامت فرد باید تمام پروفایل لیپیدی اندازهگیری شـود

نه فقط LDL .

- از عوامل مؤثر بر کلسترول خون عبارتند از: افزایش سن ـ ژنتیک ـ افزایش چربـی رژیـم غـذایی ـ افـزایش FA و کلسـترول

رژیم غذایی ـ میزان هورمونهای جنسی (کاهش استروژن، افزایش کلسترول یا کـاهش تستسـترون) ـ هورمـونهـای اگـزوژن

مثل مصرف OCP ـ HRT و استروئیدهای آنابولیک.

داروهایی مثل بتابلوکرها و دیورتیکهای تیازیدی، وزن بدن، میزان تحمل گلوکز، میزان فعالیـت بـدنی، فصـل سـال (زمسـتان

کلسترول بالاتر است چون تمایل به خوردن شیرینی و چربیها افزایش می یابد)، بیمـاریهـایی مثـل دیابـت، چـاقی، سـرطان،

بیاشتهایی عصبی، بیماریهای کبدی و بیماریهای تیروئیدی که کلسترول خون بالا میرود.

- در کم کاری تیروئید (هیپوتیروئیدی) کلسترول بالا . میرود

- در دیواره عروق عضلات و بافت چربی آنزیم LPL وجود دارد کـه کـارش تجزیـه شـیلومیکرون و VLDL اسـت. کوفـاکتور

LPL آپوسیتو است (آپو C2).

- لیپوپروتئین های غنی از TG عبارتند از: Remnant ،VLDL ، Chy

- اگر TG بالا باشد احتمال بیماریهای قلبی و عروقی زیاد می شود. افزایش TG باعث افزایش Chy میشود.

- افزایش مصرف چربی در رژیم غذایی از هر نوعی تولید شیلومیکرون و Remnant را افزایش میدهد، همـین قضـیه موجـب

افزایش کلسترول خون و به عبارتی آتروژنیسیته . میشود

وجود دارد که خاصیت آتروژنیسیته دارد. 100 - در VLDL مقداری APO B

- در حالت Chy ،Fasting در خون دیده نمیشود. VLDL مقدارش نرمال یا حتی بـالاتر اسـت (علـت افـزایش لیپـولیز در

2 Fasting تا 3 روزه است).

نوع فایل:Pdf

سایز: 2.87mb

تعداد صفحه:189

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه فیزیولوژی(قسمت اول)

جزوه فیزیولوژی(قسمت اول)

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 9.727 مگا بایت

تعداد صفحات : 265

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه فیزیولوژی(قسمت اول)

جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95

فهرست مطالب

مایعات بدن................................................................................................................................ ....15

الکترولیت های مایعات بدن ................................................................................................ ..................15

مقایسه مایعات خارج سلولی (پلاسما و مایع میان بافتی):................................................................ .................. 16

ساختمان غشای سیتوپلاسمی................................................................................................ ............... 16

چربی ها: ................................................................................................................................ .......17

پروتئین ها: ................................................................................................................................ ....17

کربوهیدرات ها:................................................................................................................................18

انتقال مواد از خلال غشاء سلولی ................................................................................................ ............18

-انتقال مواد محلول در چربی: ................................................................................................ ...............18

-انتقال مواد محلول در آب : ................................................................................................ .................18

مکانیسم های انتقال ..........................................................................................................................19

19...... ................................................................................................................................ :انتشار 1(

عوامل موثربر انتشار : .........................................................................................................................20

-2 انتقال فعال : ...............................................................................................................................21

اسمز : ................................................................................................................................ ..........24

25..................................................................................................................... ( : OSMOLE ) اسمول

مروری بر کانال های یونی مهم ................................................................................................ .............. 26

هیپرپلاریزاسیون متعاقب :....................................................................................................................28

تحریک ناپذیری مطلق : ......................................................................................................................28

تحریک ناپذیری نسبی :.......................................................................................................................28

28.... ................................................................................................ : (2 NA/CA+ ) کلسیمی سدیمی کانال

29.......................................................................................: (LEAKING CHANEL = نشتی کانال) NA/K+ کانال

عمل بی حس کننده های موضعی و اثر++ 30............................................................................................ CA

پتانسیل استراحت غشاء فیبر عصبی : ................................................................................................ .......31

علل خودکاری ( اتوماتیسم ) در قلب و هعضل احشایی : ...................................................................................32

قانون همه یا هیچ : ...........................................................................................................................33

هدایت در فیبرهای عصبی میلین دار : ................................................................................................ ......33

فیزیولوژی سلول عضلانی.....................................................................................................................34

عضله اسکلتی................................................................................................................................ ..34

بررسی بافت شناسی یک سارکومر : ................................................................................................ ......... 36

فیزیولوژی سلول

مایعات بدن

در یک فرد بالغ %60 وزن بدن را مایعات تشکیل می دهند.

- در نوزادان به علت غلبه بافت های همبند ( که محتوی درصد آب بیشتری هستند) 80-70 % وزن بدن را مایعات بدن

تشکیل میدهند.

- با افزایش سن، درصد مایعات بدن کاهش می یابد.

- در زنان نسبت به مردان به علت بالا بودن درصد چربی، درصد مایعات بدن کمتر از مردان است که بافت عضلانی

بیشتری دارند.

60% وزن بدن که شامل مایعات بدن میباشد در دو بخش مایعات داخل سلولی و مایعات خارج سلولی قرار میگیرند:

- مایعات داخل سلولی: 40 % وزن بدن

- مایعات خارج سلولی: 20% وزن بدن را تشکیل میدهند و خود به دو بخش تقسیم میشوند که شامل مایع بین سلولی یا

مایع بینابینی (15 ) (interestitial% وزن بدن) و مایع داخل عروقی یا همان پلاسما (5% وزن بدن) است.

- خون 8 9- % وزن بدن را تشکیل می دهد.

الکترولیت های مایعات بدن

آنیون های غالب داخل سلول آنیون های غالب خارج سلول

K + Na+Mg++ Ca++

کاتیونهای غالب داخل سلول کاتیونهای غالب خارج سلول

پروتئینها Cl

PO43- HCO3

مقایسه مایعات خارج سلولی (پلاسما و مایع میان بافتی):

- پروتئینها بیشتر در پلاسما وجود دارند تا در مایع میان بافتی.

- طبق قانون دونان گیبس، وقتی پروتئینهای با بار منفی توانایی خروج از پلاسما را ندارند، یونهای مثبت مانند سدیم و

کلسیم را بیشتر در پلاسما کنار خود نگه می دارند. لذا ، یونهای مثبت در پلاسما بیشتر است و یونهای منفی در مایع

میان بافتی بیشتر میباشد .

چربی ها:

اسکلت اصلی غشاء بوسیله دو لایه فسفولیپیدی ایجاد میشود. دو لایه فسفولیپیدی طوری کنار هم قرار گرفته اند که

بخش های فسفری (بخش های آبدوست) در طرفین و بخش های لیپیدی (آب گریز) در کنار هم و در میان غشاء جای

بگیرند. بقیه اجزاء در میان این دو لایه قرار گرفته اند:

- ویژگی اصلی غشاء، سیالیت آن است یعنی اجزای به کار رفته قابلیت تحرك در طول غشاء را دارند. عامل اصلی تعیین

کننده سیالیت غشاء ، کلسترولی است که در بین دو لایه چربی به کار رفته است.

پروتئین ها:

در غشاء سلولی پروتئین ها به دو صورت بکار رفته اند:

1) پروتئین های سرتاسری (.Integral Pro) که در سرتاسر غشاء سلول جای دارند و در انتقال مواد میتوانند نقش

بازی کنند و خود دو دسته اند:

الف - پروتئین های کانالی (.Channel Pro) که درون خود کانالی دارند که مواد میتوانند از طریق آن به داخل

سلول وارد و یا از آن خارج شوند، مانند انواع کانالها.

ب - پروتئین های حامل یا ناقل (.Carrier Pro ) که در وسط خود کانال ندارند. ماده انتقالی در یک طرف به آنها

متصل شده و به دنبال این اتصال، پروتئین دچار تغییر شکل فضایی شده و ماده مذکور را در طرف دیگر غشاء آزاد می

کند.

2) پروتئین های محیطی (.Peripheral Pro): این پروتئین ها چند ویژگی دارند:

· در سطح داخلی سلول (داخل سلولی) غشاء قرار دارند.

· نقش آنزیمی دارند.

· در کنترل فعالیت های داخل سلولی شرکت دارند.

کربوهیدرات ها:

اینها در سطح خارجی غشاء قرار دارند ( در اتصال با پروتئین ها یا چربیها).

نقش آنتی ژنی دارند، مثلا ، آنتی ژنهای گروه خونی ABO کربوهیدرات هستند:

- آنتی ژن A : ان _ استیل گالاکتوز آمین

- آنتی ژن B : دی گالاکتوزیل

- آنتی ژن O : ال – فوکوز

- باعث منفی شدن بار غشاء می شوند ( بار خود غشاء، نه سطح درونی غشاء نسبت به بیرون آن).

- در ایجاد گلیکوکالیکس نقش دارند.

- در تداخل بین سلولی (Cell to cell interaction ) نقش دارند.

انتقال مواد از خلال غشاء سلولی

- انتقال مواد محلول در چربی:

2 و 2 O ، 2 N از طریق بخش لیپیدی به راحتی صورت میگیرد. مثل انتقال CO

ü عامل مهم تعیین کننده سرعت انتقال مواد محلول در چربی : میزان حلالیت در چربی است .

20 ، CO2 ü برابر راحت تر از O2 جابه جا می شود ، چوت میزان حلالیت CO2 در چربی 20 برابر O2 است

نوع فایل:Pdf

سایز: 9.49mb

تعداد صفحه:265

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:37 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه

جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 9.047 مگا بایت

تعداد صفحات : 286

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه

فهرست مطالب

8 ... ................................................................ Lesson one : Preview words for study ”

14 .. ................................................................Lesson two: “Preview words for study ”

20 ................................................................Lesson three: “preview words for study ”

26 ........ ................................................................ Unit 4: “Preview words for study ”

31 ......... ................................................................ Unit 5: “Preview words for study ”

37 .......... ................................................................ “Preview words for study ” Unit 6:

45 .......... ................................................................ Unit 7:“Preview words for study ”

52 .......... ................................................................ Unit 8:“Preview words for study ”

56 .......... ................................................................ Unit 9:“Preview words for study ”

62 ........ ................................................................ Unit 10:“Preview words for study ”

160 ........ ................................................................ “Preview words for study ”:Unit 11

167 ............................................................................................“Target word” Unit 12:

174 .......... ................................................................Unit 13“Preview words for study ”

182 .......... ................................................................Unit 14“Preview words for study ”

نمونه سوالات آزمون ورودی کارشناسی ارشد سراسری و آزاد اشکالات ویژه ................................ ........... 224

پاسخنامه نمونه سؤالات اشکالات ویژه.................................................................................... 227

نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب............................................................ 262

پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد ........................................................... 281

نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب

Lesson two: “Preview words for study ”

پیشگویی / پی شبینی کردن 1. predict

تعج بآور – غیرقابل باور / باور نکردنی 2. Unbelievable

بسیار شلوغ / انبوه شدن / ازدحام کردن 3. over crowded

به دلیل / بخاطر / بعلت 4. Due to

تقصیر / گناه / جنایت 5. crime

دسترسی / وسیله حصول / دسترسی 6. access

شهرنشین / شهری 7. urban

8. Mayor شهردار

پیشرفت کردن / اصلاح کردن / بهبود دادن 9. improve

بنا نهادن / برپاساختن / تاسیس کردن 10. establish

محلول / راه حل / چار هسازی 11. solution

به جای / در عوض 12. instead

معامله / داد و ستد کردن / مبادله 13. exchange

قبلاً / پیش از این 14. already

اهل محل / مجاورت / همسایگی 15. neighbor hood

دلپذیر / خو شآیند 16. pleasant

محکم / اکیداً / سخت 17. strict

خواب ناراحت / کابوس 18. night mare

متخصص (ماهر) 19. expert

ناگوار / مهیب / سهمگین 20. horrible

عملاً / واقعاً 21. actually

پرشکوه / دولتمند / توانگر 22. rich

آفریننده / خالق 23. creative

نمونه سوالات زبان عمومی ویژه ارشد گروه پزشکی از کتاب

Essential Words For TOEFL

1. The given time was not sufficient .they……….us just two hours to finish it.

a)justified b)confirmed c)deserved d)allotted

2. Passing the exam should enhance your chances of being admitted to collage. "Enhance"

means ;

1) lessen 2) strengthen

3) saturate 4) persevere

3. Her performance was …………affected by the behavior of the crowd and was not

satisfactory .

a)pleasantly b)adversely

c)autonomously d)punctually

4. Is the Canadian dollar ................. to the U.S. dollar?

١) invariable ٢) potential ٣) unanimous ٤) equivalent

5. They worked on their plan quite ……….without paying much attention to the regulations and

other main facets.

1)implicitly 2)explicitly

3)harmoniously 4)haphazardly

6. His ……….finally paid off this year with an award for best actor in Hollywood.

1)inclination 2)predominance 3)persistence 4)adversity

7. The conference called for a more equitable distribution of wealth and power among nations

1) motion 2)disturbance 3) division 4)attribution

8. To become integrated into a society, you must learn the…….. of that society.

l) predicament 2) comparison 3) conventions 4) complexities

9. With better medicine, we can stop the…......of any kind of disease.

1) exhibition 2) perception 3) proliferation 4) accumulation

10.The scientist............ all of his new ideas in this article.

1) achieved 2) coincided 3) compelled 4) incorporated

پاسخنامه سوالات تألیفی و کنکوری واژگان کارشناسی ارشد

1. 4

2. 2

3. 2

4. 4

5. 4

6.3

7. 3

8. 3

9. 3

10. 4

نوع فایل:Pdf

سایز: 8.83mb

تعداد صفحه:286

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

دسته بندی : شیمی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1.775 مگا بایت

تعداد صفحات : 92

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

مجموعه تستآزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 همراه پاسخنام

آزمون اول

است؟ کدام معادل [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) هی مجموع -1

الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢B

گزینه پ درست است.

[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A B ¢

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢

é ù U I U I U U U I I ë û U I

(C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ = داریم : A I B T = فرض با

دارد؟ عضو چند ،(A´ ´ B)I(B A) هی مجموع ،B = {1,2, , 3 5} و A = {2, , 3 4} اگر 2-

(5 4 2 (پ 3 (ب 4 (الف

گزینه الف» درست است.

A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B)

n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = =

2 2

I I 2 4

3- در یک واحد تولیدی 120 کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در صورت تمایل برای

بازآموزی در دو دورهها ی A و B ثبتنام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ی A و 36 نفر در دور هی B و 70

نفر دست کم در یکی از دو دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادی که در هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،

کدام است؟

الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت) 60

گزینه ب درست است.

n(M) =120 ، n A( ) = 48 ، n B( ) = 36 ، n (A BU ) = 70

n (A B ) n (A B) n (M) n (A B)

é ù¢

¢ ¢ I = ë û U U = - =120- = 70 50

-4 اگر {{A = {1,2, , {1 2 ، آنگاه مجموعه ی توانی P A( ) ، A ، چند زیر مجموعه دارد؟

الف) 8 ب) 64 پ) 256 ت) 128

گزینه پ درست است.

2 8 8 است. بنابراین تعداد زیر مجمو عهی ( )P A برابر = 3 تعداد اعضای ( )P A ، برابر با =

است .

7 به چند طریق می توان 10 دانشجو را در کلاسی کـه در ردیـف اول آن 5 صـندلی، در ردیـف دوم آن 3

صندلی و در ردیف سوم آن 2 صندلی دارد، نشاند؟

الف) 120 ب) 24 پ) 360 ت) 84

گزینه پ درست است.

!

, , ! ! !

æ ö ç ÷ = =

è ø

10 10

360

5 3 2 5 3 2

-28 با حروف کلمه ی «تهران» چند کلمه 5 حرفی میتوان نوشت که در آن حـرف «ت» بعـد از حـرف «ن»

بیاید؟ (نه لزوما بلافاصله)؟

الف) 120 ب) 60 پ) 40 ت) 84

گزینه ب درست است.

!

= =

5 120

60

2 2

29- در پرتاب یک تاس، تعداد پیشامدهای تصادفی کدام است؟

الف) 64 ب) 6 پ) 36 ت) 62

گزینه ت درست است.

6 یک تاس 6 وجه دارد، بنابراین تعداد اعضای فضا برابر 6 است و دارای

2 زیرمجموعه (پیشامد) است که یکی از آنها

نشدنی و دیگری حتمی است. بنابراین تعداد زیرمجموع ههای تصادفی . 62 است

، P(A U B / ) =0 7 . P(B / ) =0 6 ، P(A / ) =0 2 و باشـند S های نمونـ فضای در پیشامد دو B و A اگر 30-

است؟ کدام P(A B ¢ ¢ I ) آنگاه

6/0 (ت 9/0 (پ 8/0 (ب 1/0 (الف

گزینه پ درست است.

پاسخ تشریحی سوالات آزمونهای چهارگزینه ای اول

-1 گزینه « 3» صحیح است.

از آنجایی که در این تحقیق برروی یک گروه آزمایش انجام شده و گروه دیگر فقـط بـهعنـوان شـاهد مـیباشـد؛ گـروه

فرضیهی این تحقیق فرضیه؛ با «گروه جورشده» . میباشد

-2 گزینه « 3» صحیح است.

مراحل پژوهش علمی عبارتند از: -1 مشخص کردن هدف، -2 جمعآوری داده ها، -3 تجزیـه و تحلیـل دادههـا، -4 بیـان

یافته

-3 گزینه « 3» صحیح است.

متغیرها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میشوند. متغیر کمی بـه دو دسـته«گسسـته و پیوسـته» کیفـی بـه دو دسـته

به«اسمی و رت ای» تقسیمبندی می . گردد

-4 گزینه « 1» صحیح است.

مقیاس نسبتی، همهی خصوصیات مقیاس های اسمی، هرتب ای و فاصلهای را دارا است و علاوه بـر ایـن دارای نقطـه صـفر

مطلق نیز میباشد و به همین علت مقیاس بهتری برای اندازه . گیری است

-5 گزینه « 4» صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :1.73MB

تعداد صفحه:92

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شیمی معدنی رشته نانو شیمی

شیمی معدنی رشته نانو شیمی

دسته بندی : شیمی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.102 مگا بایت

تعداد صفحات : 319

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شیمی معدنی رشته نانو شیمی

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95

فصل اول: تقارن

معدنی I

با آشنایی به تقارن مولکولی و شناسایی عناصر تقارن و مفهوم علائم گروههای تقـارن، مـیتـوان بسـیاری از مطالـب را از

علامت به کار رفته در تقارن مولکول استنباط کرد.

1-1- عملهای تقارن و عناصر تقارن

برای انجام اعمال تقارنی مولکول، از پنج عنصر تقارن استفاده میشود که عبارتند از: 1- مرکز تقـارن 2- عنصـر یکسـانی

3- محور چرخش متعارف (محض یا ساده) 4- صفحۀ انعکاس یا صفحۀ تقارن 5- محور چرخشـی – انعکاسـی یـا محـور

چرخش نامتعارف (مرکب)

1-2- محور چرخش متعارف (محض یا ساده):

عمل تقارن این عنصر، یک حرکت چرخشی است کـه بعـد از انجـام یـک دور کامـل (°360 )، سیسـتم بـه حالـت اولیـه

Cn برمیگردد. علامت آن

است که n، مرتبه یا درجۀ محور را نشان میدهد به طوری که اگر n بـار چـرخش بـه انـدازة

( )

n

360 o

حول محور چرخشی تکرار شود، مولکول به آرایش کاملاً یکسان با حالت اولیۀ خود باز میگردد.

H O مولکول[SP]ًمثلا 2 C محور دارای 2

است.

دو شکل اولی و انتهایی یکسانند، پس عنصر تقارن E دارند.

BCl مولکولهای 3 BF ،

3 م دارای محور چر 3 C خشی ، 3 BI

است که از ات B عبور کرده بر صفحۀ مولکول عمود است. در

اثر انجام سه عمل چرخشی (در جهت حرکت عقربه ساعت) به اندازة ( )n

حول این محور، مولکول به آرایش یکسـان 360 o

با آرایش اولیه خود تبدیل میشود.

نکات کلیدی فصل اول

1- گره منطقهای است که علامت تابع موجی در آن منطقه عوض میشود و احتمال یافتن الکتـرون در آن منطقـه صـفر

است.

2- به طور کلی در اوربیتالها دو نوع گره داریم:

(n - l -1) شعاعی گره (1

2) گره زاویه ( l)

3- قواعد هوند فقط ترم حالت پایه را مشخص میکند.

4- طبق نظریه بوهر الکترون در مدار دایرهای شکل دور هسته میچرخد و تا انرژی جذب نکنـد یـا از دسـت ندهـد. بـه

مسیر خود ادامه میدهد. همچنین اندازه حرکت زاویهای الکترون طبق این نظریه کوانتایی بـوده و برابـر

2p

nh

mvr =

میباشد.

5- انیشتین با آزمایش فوتوالکتریک نشان داد که نور علاوه بر خاصیت موجی، خاصیت ذرهای هم دارد.

6- ترمهای طیفی ترازهایی از انرژی هستند که در اثر کوپلاژهای اسپینها و اوربیتها به وجود میآیند.

7- نماد ترم طیفی عبارت

J

S

L

2 +1

است که (2S +1) همان چندگانگی است.

8- تعداد ریز حالتها به سه طریق (2J +1)و (2S +1)(2L+1)و

!( )!

( )!

q z q

Z

2 -

2

به دست میآید.

9- طبق قاعده هوند، ترمی که چندگانگی بیشتر داشته باشد، پایدارتر است و اگر چندگانگی یکسان باشـد، ترمـی کـه L

بزرگتر دارد، پایدارتر است و اگر L ها یکسان بودند، به سراغ J میرویم. برای آرایشهای کمتر از نیمه پر، J کمتر پایدارتر

و برای آرایشهای بیشتر از نیمه پر، J بزرگتر پایدارتر خواهد بود.

نکات کلیدی فصل دوم

1- بار موثر هسته از رابطه Z = Z -s

*

محاسبه میشود که Zعدد اتمی و s ثابـت پوششـی اسـت کـه در بعضـی

موارد با S نشان داده میشود.

2- دو روش اندازهگیری بار موثر هسته وجود دارد:

1) روش اسیلتر،

2) روش ریموندی و کلمانتی

روش ریموندی و کلمانتی روش دقیقتری نسبت به اسلیتر است.

3- در جدول تناوبی از چپ به راست و از بالا به پایین بار موثر هسته افزایش پیدا میکند.

4- انرژی یونش، حداقل انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم خنثی گازی (در حالت پایه) است و از رابطه

2

13 / 6 ( )

*

-s

=

n

Z

E ev ion

به دست میآید.

s =0/ 3,1,1/ 8 ترتیـب بـه n = 4,5,6 بـرای و میباشد s = o برابر n =1 , 2 , 3 برای و بوده کوانتومی افت s

میباشد.

5- انرژی یونش در جدول تناوبی از چپ به راست و از پایین به بالا افزایش مییابد.

6- انرژی یونش N از O و Be از B به دلیل تقارن در آرایش الکترونی بیشتر است.

7- مقداری انرژی مبادله شده برای افزایش یک الکترون به یک اتم در حالـت گـازی، خنثـی و در حالـت پایـه را انـرژی

الکترونخواهی گویند.

8- انرژی الکترونخواهی در جدول تناوبی از بالا به پایین کم و از چپ به راست زیاد میشود.

روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در دوره سوم و دوم برعکس میشود.

الکترونخواهی کربن بیشتر از N است چون نیتروژن آرایش الکترونی متقارن و پایدار است.

الکترونخواهی Li از Be بیشتر است، چون لیتیم فضای اوربیتالی بزرگتری دارد.

روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هالوژنها به صورت F<Cl>Br>I است.

نوع فایل:Pdf

سایز :3.02 MB

تعداد صفحه:319

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ریاضی عمومی رشته نانو شیمی

ریاضی عمومی رشته نانو شیمی

دسته بندی : شیمی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.05 مگا بایت

تعداد صفحات : 405

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ریاضی عمومی رشته نانو شیمی

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

فصل اول:سری فوریه، مجموعه ها...........................................................................................................................1

فصل دوم:بسط دو جمله ای...................................................................... ......................... ....... ........................ 22

فصل سوم:توابع................................................................................................................................................ 34

فصل چهارم:حد و پیوستگی و مجانب.......................................................................................................................108

فصل پنجم:مشتق و کاربردهای آن............................................................................................................................164

فصل ششم:انتگرال و کاربردهای آن............................................................................................................................219

فصل هفتم: ماتریس، بردار و دستگاه معادلات خطی..........................................................................................................274

فصل هشتم: توابع چند متغیره.....................................................................................................................................343

فصل نهم:اعداد مختلط...............................................................................................................................................387

فصل دهم:دنباله و سری.............................................................................................................................................396

1-1 : مجموعه و زیرمجموعه

به دستهای از اشیای متمایز و کاملاً معین، مجموعه گفته میشود. بنابراین در یک مجموعه اشیای تکراری وجود ندارد.

معمولاً مجموع هها را با حروف بزرگ نمایش . میدهیم

اگر x ، عضو مجموع هی A باشد مینویسیم: x ) x AÎ به A .) تعلق دارد

اگر x ، عضو مجموع هی A نباشد مینویسیم: x ) x A Ï به A .) تعلق ندارد

اگر :1 مثال A ={2,{2},{3 4 }, }

، : آنگاه

{4} AÏ

،

5ÏA ،

4ÎA ،

{3} AÎ ،

3ÏA ،

{2} AÎ ،

2ÎA

همانطور که در مثال ( 1) مشاهده میکنید ممکن است یک مجموعه، عضوی از مجموع . هی دیگر باشد

مجموعهی تهی

اگر مجموعهای فاقد عضو باشد به آن مجموعهی تهی گفته می شود و با { } یا Æ نمایش داده . میشود

روشهای نمایش مجموعه

-1 نمایش اعضای مجموعه

مجموعهی اعداد طبیعی زوج تک : رقمی { ,A ={2,4,6 8

مجموعهی اعداد طبیعی کوچک تر یا مساوی با B ={1,2,3,..., } 50 :50

N ={1,2 3, ,...} :طبیعی اعداد مجموعهی

-2 نمودار ون (نمایش هندسی)

در این روش عناصر مجموعه را درون یک منحنی بسته نمایش میدهیم. به عنوان مثال مجموعهی اعـداد طبیعـی زوج تـکرقمـی

بهصورت مقابل نمایش داده : میشود

-3 نمایش ریاضی

در این روش از یک متغیر به عنوان عضو مجموعه استفاده کرده و توسط گزارهنما، ویژگی این متغیر را معرفی میکنیم.

A ={x | xÎN , 5 < < x } 12

A، مجموعهی عناصری مانند x است بهطوری که x یک عدد طبیعی اسـت و در نامسـاوی 5 < < x 12 صـدق مـیکنـد. بنـابراین

A ={6, , 7 8,9,10, } 11 با است برابر : A هی م

مجموعه تست

.1 یک مجموعه n عضو مجزا دارد. به این مجموعه 3 عضو متمـایز از عناصـر مجموعـه بـه آن اضـافه شـده، تعـداد

زیرمجموعههای مجموعه جدید، چند برابر زیرمجموعههای مجموعه اولیه است؟

(16 4 (8 3 (4 2 (2 1

.2 کدام رابطه نادرست است؟

A B A B (2 AU(A- = B) A (1

- = I ¢

BI U (B- = A) A B (4 (AUB)¢ ¢ U U A = A B (3

:با است برابر مجموعهها در [AUB¢UC]I[AU I (B C)] حاصل 3.

A (4 A¢ (3 Æ (2 A BU (1

.4 از بین دانشجویان فارغالتحصیل رشته مدیریت یک دانشگاه، 30 نفر در آزمون رشته مدیریت و 20 نفـر در آزمـون

رشته حسابداری و 10 نفر در هر دو آزمون شرکت کردهاند. چند نفر از این دانشجویان لااقل در یکی از ایـن دو رشـته

شرکت کردهاند؟

60 (4 55 (3 (50 2 40 (1

است؟ کدام (AUB)I I C-A B آنگاه ، A Ì Ì B C اگر 5.

B AI ¢ (4 Æ (3 C (2 B (1

است؟ کدام (AUB)I(AUB¢ ¢ )I U (A B) مجموعه آنگاه ،باشد مجموعه دو B و A اگر . 6

A BU (4 A BI (3 B (2 A (1

.7 مجموعه

(AIBIC)U U (A- - B) (A C)

برابر کدام است؟

B CI (4 B CU (3 Æ (2 A (1

است؟ کدام برابر (AIBIC)U(AUC¢)¢U U (B C )¢ ¢ مجموعه .باشد مجموعه سه C و B ، A اگر 8.

B CI (4 A CI (3 C (2 A (1

پاسخنامهمجموعه تست

.1 گزین .3( ه ) درست است

n

n

+

= =

3 2 32 8

2

.2 گزین 4( ه ) درست است.

AU(A -B) = = AU I (A B¢) A :جذب قانون

A - = B A BI ¢

(AUB)¢UA = = (A¢IB¢ ¢ )U U A A B

BI(B-A) = BI(BIA¢ ¢ ) = ¹ BI U A A B

.3 گزین 4( ه ) درست است.

[AU(BIC)¢ ¢ ]I[AU(BIC)] = AU[(BIC) I I (B C)]

= A A U Æ =

.4 گزینه (1) درست است.

حسابداری = B مدیریت = A

n (A) = 30 ، n (B) =20 ، n(AIB) =10

n (AU I B) = n (A) + n (B) -n (A B) = 30+20- = 10 40

.5 گزین 4( ه ) درست است.

A Ì B Ì C Þ = A U B B و A I B A=

(AUB)IC-(AIB) = (BI I C)-A = B- = A B A¢

.6 گزین 3( ه ) درست است.

(AUB)I(AUB¢)I(A¢UB) =[AU(BIB¢ ¢ )]I U (A B)

= (AUÆ = )I(A¢ ¢ UB) AI U (A B)

قانون شبهجذب A BI =

.7 گزینه ( .1) درست است

(AIBIC)U(A-B)U(A - = C) (AIBIC)U(AIB¢ ¢ )U I (A C )

= AI[(BIC)U U B¢ ¢ C ]

= AI[(BIC)U(BI I C)¢] A= = M A ریاضی عمومی

WWW.SANJESH. IR «20»

.8 گزین 2( ه ) درست است.

(AIBIC)U(AUC¢)¢U(BUC¢)¢ = (AIBIC)U(A¢ ¢ IC)U I (B C)

=[(AIB)UA¢ ¢ U I B ] C

=[(AIB)U(AIB)¢]I I C = = M C C

نوع فایل:Pdf

سایز :5.90 MB

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

دسته بندی : شیمی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1.258 مگا بایت

تعداد صفحات : 158

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: تعادل

ماده

مدل سنتیکی گازها، این است که گاز به صورت حرکات تصادفی دائمی مجموعهای از ذرات در نظر گرفته میشود. و گـاز

کامل، مدل ایدهآلی از حالت گازی ماده است. یک جسم به شکل ذاتی و خالص یک ماده است و مقدار آن برحسب مول،

گزارش میشود. یک مول برابر با تعـداد اتـمهـای موجـود در 12 گـرم کـربن 12 مـیباشـد. و از نظـر تجربـی، برابـر بـا

/ ´

23

.است 6 02 10

N اگر نمونهای دارای N ذره باشد، مقدار جسم آن شامل

n

NA

= میباشد که NA ثابت آواگادور است. خاصیت مقـداری،

خاصیتی است که به مقدار جسم موجود در نمونه بستگی دارد.

خاصیت شدتی، مستقل از مقدار جسم موجود در نمونه است. دو مثال از خواص مقداری، جرم و حجم است. و از خـواص

شدتی، دما، دانستیه جرمی و فشار را میتوان نام برد.

Xm ، مقدار خاصیت مقداری نمونه x، تقسیم بر مقدار جسم موجود در نمونه میباشد. خاصیت مولی، یک

خاصیت مولی،

خاصیت شدتی است زیرا مستقل از مقدار جسم موجود در نمونه میباشد.

حجم مولی ( Vm)، یعنی حجم نمونه، تقسیم بر مقدار جسم موجود در نمونه است.

غلظت مولی(مولاریته) برابر با مقدار جسم حل شده تقسیم بر حجم محلول است.

غلظت مولی معمولاً برحسب مول بر لیتر بیان میشود. مولاریته برابر با مقدار جسم حل شـونده تقسـیم بـر جـرم حـلال

میباشد. و واحد آن برحسب تعداد مولهای حل شونده در هر کیلوگرم حلال میباشد.

محلول رقیق، محلولی است که غلظت مولی آن بزرگتر از molL /

-1

.نباشد0 01

انرژی

توان انجام کار را انرژی میگویند. انرژی را نمیتوان بوجود آورد و نمیتوان از بین برد (قانون بقای انرژی) انرژی سنتیک،

، یک جسم، انرژی مربوط به حرکات آن است. برای جسمی به جرم m کـه بـا سـرعت V حرکـت مـیکنـد، انـرژی Ek

است. انرژی سنتیک یک جسم ساکن، صفر باشد. انرژی پتانسیل V یک جسم، انرژی مربـوط 2 می 1 2 سنتیک برابر با mV

به موقعیت آن است. برای مثال، انرژی پتانسیل یک جسم در سطح زمین، صفر است و انرژی پتانسیل الکتریکـی دو ذره

ی باردار در فاصله بینهایت از یکدیگر، صفر است. هرگاه جسمی به جرم m، در ارتفـاع h از سـطح زمـین باشـد، انـرژی

پتانسیل آن برابر با (mgh) خواهدبود. که g شتاب سقوط آزاد نامیده میشود. شیمی فیزیک 9

، در فاصله r در خلاء از ذره دیگری با بار 1 q اگر ذرهای با بار q

2

قرار داشتهباشد، در ایـن صـورت، انـرژی پتانسـیل آنهـا

بوسیله ی رابطهی زیر داده میشود:

گرمای انتقالی

dU = dq + + dw dwe که dwe کار مازاد بر کار انبسـاطی exP به طور کلی، تغییر انرژی داخلی یک سیستم برابر است با:

dw ، است. به طور کلی در حجم ثابت و بدون کار اضافی، dw =0 و dU=dq است. طبق مطالب فوق، نتیجه میشود exP

که هرگاه سیستمی دستخوش یک تغییر حالت شود با اندازهگیری مقدار انرژی که به صورت گرما به یک سیستم با حجم

ثابت داده میشود (qñ0)یا به صورت گرما از آن سیستم گرفته میشود (qá0)، در حقیقـت، تغییـر انـرژی داخلـی آن را

V اندازهگیری میکنیم.

q D = U qV یعنی گرما در حجم ثابت.

شیمی فیزیک 25

معمولترین شیوه، برای اندازهگیری DU ، بمب گرماسنج آدیاباتیـک اسـت کـه در آن حجـم ثابـت اسـت. تغییـر دمـای

گرماسنج DT ، متناسب با گرمایی است که واکنش آزاد و یا جذب میکند: طبق رابطه روبرو، مقدار گرما بدست میآیـد.

q = DC T

C ثابت گرماسنج است. که به روش الکتریکی بدست میآید. همچنین گرما طبق رابطه ی q=I.V.t بدست میآید که I

جریان برحسب آمپر، V پتانسیل برحسب ولت و t زمان برحسب ثانیه است و گرما برحسب ژول محاسبه میشود.

هرگاه دمای یک ماده افزایش یابد، انرژی داخلی آن زیاد میشود. اگر انرژی داخلـی برحسـب دمـا، رسـم شـود، منحنـی

بدست میآید که شیب منحنی در هر دما، ظرفیت گرمای سیستم نام دارد.

ظرفیت گرمایی در حجم ثابت با CV نشان داده میشود و به طور قراردادی به صورت زیر تعریف میشود:

سؤالات مربوط به فصل دوم: قانون اول مفاهیم

1 Qp. اگر برای یک واکنش شیمیایی،

گرمای واکنش در دما و فشار ثابت و DHتغییر آنتالپی واکنش باشد، در

D = H qP تحت کدام یک از شرایط زیر

است؟

1) اجزاء واکنش گاز ایدهآل باشند.

2) کار انبساطی یا مکانیکی، تنها نوع کار باشد.

3) واکنش تعادلی باشد.

4) واکنش در ظرف در بسته انجام شود.

2. گرمای حاصل از یک واکنش شیمیایی در دما و حجم ثابت به شرط آنکه هـیچ گونـه کـاری بـه جـز کـار

انبساطی نداشته باشد برابر است با:

1) تغییرات آنتالپی 2) حاصلضرب تغییرات آنتروپی در دما

3) تغییرات انرژی داخلی 4) هیچکدام از جوابهای فوق

شیمی فیزیک 29

جواب سوالات فصل دوم

1. گزینه 2 درست است.

DHT کمیتهای

HT و

D متناظر با اختلاف آنتالپی بین فرآوردهها و واکنشها در همان دمـای T هسـتند و DH بـرای °

واکنشی در فشار ثابت در سیستمی که فقط کار انجام میدهد، DH برابر با qp یعنی گرمایی است که وارد سیستم و یـا

از آن خارج میشود.

2. جواب گزینه 3 است.

DU = -pdV + qD = U q.

سؤالات مربوط به فصل سوم: قانون اول ماشینی

1. برای این که گازی ضمن انبساط ژول تامسون در گسترهی T و P سرد شود میبایست ضریب ژول تامسـون

در گسترهی Tو P موردنظر .......... باشد.

1) صفر 2) منفی

3) مثبت 4) کوچکتر و مساوی صفر

جواب: گزینه 3 درست است.

برای تغییرات دما با فشار در آنتالپی ثابت، ضریب ژول تامسـون را بـه دسـت مـیآورد. در گازهـای ایـدهآل ضـریب ژول

تامسون و ضریب ژول تامسون هم دما برابر با صفر است. ولی در گازهای حقیقی، اگر در گسترهای از دما و فشار m ñ jT 0با

تراکم گاز، دما پایین خواهد آمد. دمایی که در آن ضریب ژول تامسون تغییر علامت میدهد، دمای وارونگی نام دارد.

نوع فایل:Pdf

سایز :1.22 MB

تعداد صفحه:158

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی

پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1.96 مگا بایت

تعداد صفحات : 54

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری - تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)

تعداد اسلاید: 54 اسلاید

این فایل در زمینه " تئوری مدیریت ریسک مالی " می باشد که در حجم 54 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعاریفی از مدیریت ریسک

انواع سرمایه گذاری مالی

ریسک چیست؟

اهداف مدیریت ریسک

مراحل مدیریت ریسک

معیارهای اندازه گیری ریسک

مفروضات اصلی تصمیمات از نظر ریسک و بازده

ریسک و فرایند بودجه بندی سرمایه ای

دیرش و همگرایی ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه

دیرش تعدیل یافته

ابزار های مناسب مدیریت ریسک مالی

ویژگیهای ابزار های مشتقه

انواع ابزارهای مشتقه مالی

قراردادها و پیمان های آتی

شباهت ها و تفاوت های قرارداد تی و یپمان آتی

قرارداد اختیار معامله

انواع قرارداد اختیار معامله

خلاصه عوامل تاثیر گذار برقیمت اختیار معامله

محدودیت های برگ اختیار معامله

قرارداد معاوضه (تاخت)

انواع قرارداد تاخت

مدل اختیار بلک – شولز

مفروضات مدل بلک - شولز

مدل بلک - شولز

مزیت مهم مدل بلک – شولز

شاخص های مهندسی مالی

شاخص های ارزش

شاخص های حساسیت ارزش (ریسک)

معادله تحدب برای اوراق قرضه

دوره انتظار ارزش یا Dval

دوره انتظار اصلاح شده یا Dmod

معادله دوره انتظار اصلاح شده

تحدب ارزشی یا Dval

تحدب اصلاح شده یا Ccov

انواع شاخص ها و کاربرد آن ها در اوراق بهادار

شاخص نوسان بازار

نکات مهم شاخص نوسان بازار

شاخص گردش بازار

نکات مهم شاخص گردش بازار

شاخص نقدینگی

نکات مهم شاخص نقدینگی

شاخص ریسک

نکات مهم شاخص ریسک

نکات محاسباتی شاخص ریسک

شاخص بازده تعدیل شده برای ریسک

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 659 کیلو بایت

تعداد صفحات : 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

این فایل در زمینه "مدیریت سرمایه درگردش"می باشد که در حجم 27 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعاریف سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت دارایی های جاری

چرخش وجه نقد

سیاستهای سرمایه در گردش

شاخص های سرمایه در گردش

خصوصیات سیاست متعادل مدیریت سرمایه در گردش

عوامل موثر بر نیاز به سرمایه در گردش

ابزارهای كنترل ریسکسرمایه در گردش

چهارمولفه مدیریت سرمایه

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملكرد مالی شرکت

سیاست های سرمایه در گردش و عملكرد

شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملكرد

نقدینگی و شاخص ها ی مدیریت سرمایه درگردش

سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش

چکیده چند مقاله خارجی مرتبط با مدیریت سرمایه در گردش

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 677 کیلو بایت

تعداد صفحات : 46

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 46 اسلاید

این فایل در زمینه "استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها" می باشد که در حجم 46 اسلاید همراه باتصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف ادغام

انواع ادغام

ادغام افقی

ادغام عمودی

ادغام چند جانبه (مجتمع)

انواع ادغام چند جانبه

تلفیق (Consolidation)

تصاحب (Acquisition)

انواع رفتار تصاحب کنندگان

انواع خریداران تصاحب کنندگان

در چه مواردی تلفیق بر ادغام برتری دارد

انواع ترکیب تجاری

فرصت های رشد خارجی نسبت به رشد داخلی

دلائل متعددی که شركتها به دنبال رشد و توسعه هستند

تجدید سازمان بدون مالیات

معیارهای انتخاب شرکت ها جهت انجام یک تحصیل مناسب

شرکتهایهلدینگ

نحوه عمل شرکتهای هلدینگ

مزایای شرکتهای هلدینگ

شرکتهای هرمی

انواع ارتباطات شرکتهای هرمی

مالکیت غیر مستقیم

مالکیت متقابل

نتایج تعدادی از مقالات انجام شده در حوزه استراتژیهای ادغام و تصاحب

نتایج مقاله بررسی عملكرد مالی تصاحب شركت ها در ایران

نتایج مقاله تاثیر رتبه بندی حاکمیت بر بازده غیر نرمال ادغام و تصاحب

نتایج مقاله تعیین ادغام و تصاحب مرزی در شرکتهای چینی

نتایج تحقیق چارچوب مشترک بین شرکتی مجازی- تحقیق ادغام و تصاحب ریخته گری IC

نتایج ادغام وتصاحب در بازار کم هزینه ناو هواپیما در اتحادیه اروپا

نتایج تحقیق تاثیر ارزشهای فرهنگی بر ادغام در جهان

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات