مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

دسته بندی : شیمی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1.775 مگا بایت

تعداد صفحات : 92

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه تست (ریاضی)رشته نانو شیمی

مجموعه تستآزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 همراه پاسخنام

آزمون اول

است؟ کدام معادل [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) هی مجموع -1

الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢B

گزینه پ درست است.

[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A B ¢

¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢

é ù U I U I U U U I I ë û U I

(C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ = داریم : A I B T = فرض با

دارد؟ عضو چند ،(A´ ´ B)I(B A) هی مجموع ،B = {1,2, , 3 5} و A = {2, , 3 4} اگر 2-

(5 4 2 (پ 3 (ب 4 (الف

گزینه الف» درست است.

A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B)

n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = =

2 2

I I 2 4

3- در یک واحد تولیدی 120 کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در صورت تمایل برای

بازآموزی در دو دورهها ی A و B ثبتنام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ی A و 36 نفر در دور هی B و 70

نفر دست کم در یکی از دو دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادی که در هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،

کدام است؟

الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت) 60

گزینه ب درست است.

n(M) =120 ، n A( ) = 48 ، n B( ) = 36 ، n (A BU ) = 70

n (A B ) n (A B) n (M) n (A B)

é ù¢

¢ ¢ I = ë û U U = - =120- = 70 50

-4 اگر {{A = {1,2, , {1 2 ، آنگاه مجموعه ی توانی P A( ) ، A ، چند زیر مجموعه دارد؟

الف) 8 ب) 64 پ) 256 ت) 128

گزینه پ درست است.

2 8 8 است. بنابراین تعداد زیر مجمو عهی ( )P A برابر = 3 تعداد اعضای ( )P A ، برابر با =

است .

7 به چند طریق می توان 10 دانشجو را در کلاسی کـه در ردیـف اول آن 5 صـندلی، در ردیـف دوم آن 3

صندلی و در ردیف سوم آن 2 صندلی دارد، نشاند؟

الف) 120 ب) 24 پ) 360 ت) 84

گزینه پ درست است.

!

, , ! ! !

æ ö ç ÷ = =

è ø

10 10

360

5 3 2 5 3 2

-28 با حروف کلمه ی «تهران» چند کلمه 5 حرفی میتوان نوشت که در آن حـرف «ت» بعـد از حـرف «ن»

بیاید؟ (نه لزوما بلافاصله)؟

الف) 120 ب) 60 پ) 40 ت) 84

گزینه ب درست است.

!

= =

5 120

60

2 2

29- در پرتاب یک تاس، تعداد پیشامدهای تصادفی کدام است؟

الف) 64 ب) 6 پ) 36 ت) 62

گزینه ت درست است.

6 یک تاس 6 وجه دارد، بنابراین تعداد اعضای فضا برابر 6 است و دارای

2 زیرمجموعه (پیشامد) است که یکی از آنها

نشدنی و دیگری حتمی است. بنابراین تعداد زیرمجموع ههای تصادفی . 62 است

، P(A U B / ) =0 7 . P(B / ) =0 6 ، P(A / ) =0 2 و باشـند S های نمونـ فضای در پیشامد دو B و A اگر 30-

است؟ کدام P(A B ¢ ¢ I ) آنگاه

6/0 (ت 9/0 (پ 8/0 (ب 1/0 (الف

گزینه پ درست است.

پاسخ تشریحی سوالات آزمونهای چهارگزینه ای اول

-1 گزینه « 3» صحیح است.

از آنجایی که در این تحقیق برروی یک گروه آزمایش انجام شده و گروه دیگر فقـط بـهعنـوان شـاهد مـیباشـد؛ گـروه

فرضیهی این تحقیق فرضیه؛ با «گروه جورشده» . میباشد

-2 گزینه « 3» صحیح است.

مراحل پژوهش علمی عبارتند از: -1 مشخص کردن هدف، -2 جمعآوری داده ها، -3 تجزیـه و تحلیـل دادههـا، -4 بیـان

یافته

-3 گزینه « 3» صحیح است.

متغیرها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم میشوند. متغیر کمی بـه دو دسـته«گسسـته و پیوسـته» کیفـی بـه دو دسـته

به«اسمی و رت ای» تقسیمبندی می . گردد

-4 گزینه « 1» صحیح است.

مقیاس نسبتی، همهی خصوصیات مقیاس های اسمی، هرتب ای و فاصلهای را دارا است و علاوه بـر ایـن دارای نقطـه صـفر

مطلق نیز میباشد و به همین علت مقیاس بهتری برای اندازه . گیری است

-5 گزینه « 4» صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :1.73MB

تعداد صفحه:92

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:36 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شیمی معدنی رشته نانو شیمی

شیمی معدنی رشته نانو شیمی

دسته بندی : شیمی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.102 مگا بایت

تعداد صفحات : 319

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شیمی معدنی رشته نانو شیمی

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95

فصل اول: تقارن

معدنی I

با آشنایی به تقارن مولکولی و شناسایی عناصر تقارن و مفهوم علائم گروههای تقـارن، مـیتـوان بسـیاری از مطالـب را از

علامت به کار رفته در تقارن مولکول استنباط کرد.

1-1- عملهای تقارن و عناصر تقارن

برای انجام اعمال تقارنی مولکول، از پنج عنصر تقارن استفاده میشود که عبارتند از: 1- مرکز تقـارن 2- عنصـر یکسـانی

3- محور چرخش متعارف (محض یا ساده) 4- صفحۀ انعکاس یا صفحۀ تقارن 5- محور چرخشـی – انعکاسـی یـا محـور

چرخش نامتعارف (مرکب)

1-2- محور چرخش متعارف (محض یا ساده):

عمل تقارن این عنصر، یک حرکت چرخشی است کـه بعـد از انجـام یـک دور کامـل (°360 )، سیسـتم بـه حالـت اولیـه

Cn برمیگردد. علامت آن

است که n، مرتبه یا درجۀ محور را نشان میدهد به طوری که اگر n بـار چـرخش بـه انـدازة

( )

n

360 o

حول محور چرخشی تکرار شود، مولکول به آرایش کاملاً یکسان با حالت اولیۀ خود باز میگردد.

H O مولکول[SP]ًمثلا 2 C محور دارای 2

است.

دو شکل اولی و انتهایی یکسانند، پس عنصر تقارن E دارند.

BCl مولکولهای 3 BF ،

3 م دارای محور چر 3 C خشی ، 3 BI

است که از ات B عبور کرده بر صفحۀ مولکول عمود است. در

اثر انجام سه عمل چرخشی (در جهت حرکت عقربه ساعت) به اندازة ( )n

حول این محور، مولکول به آرایش یکسـان 360 o

با آرایش اولیه خود تبدیل میشود.

نکات کلیدی فصل اول

1- گره منطقهای است که علامت تابع موجی در آن منطقه عوض میشود و احتمال یافتن الکتـرون در آن منطقـه صـفر

است.

2- به طور کلی در اوربیتالها دو نوع گره داریم:

(n - l -1) شعاعی گره (1

2) گره زاویه ( l)

3- قواعد هوند فقط ترم حالت پایه را مشخص میکند.

4- طبق نظریه بوهر الکترون در مدار دایرهای شکل دور هسته میچرخد و تا انرژی جذب نکنـد یـا از دسـت ندهـد. بـه

مسیر خود ادامه میدهد. همچنین اندازه حرکت زاویهای الکترون طبق این نظریه کوانتایی بـوده و برابـر

2p

nh

mvr =

میباشد.

5- انیشتین با آزمایش فوتوالکتریک نشان داد که نور علاوه بر خاصیت موجی، خاصیت ذرهای هم دارد.

6- ترمهای طیفی ترازهایی از انرژی هستند که در اثر کوپلاژهای اسپینها و اوربیتها به وجود میآیند.

7- نماد ترم طیفی عبارت

J

S

L

2 +1

است که (2S +1) همان چندگانگی است.

8- تعداد ریز حالتها به سه طریق (2J +1)و (2S +1)(2L+1)و

!( )!

( )!

q z q

Z

2 -

2

به دست میآید.

9- طبق قاعده هوند، ترمی که چندگانگی بیشتر داشته باشد، پایدارتر است و اگر چندگانگی یکسان باشـد، ترمـی کـه L

بزرگتر دارد، پایدارتر است و اگر L ها یکسان بودند، به سراغ J میرویم. برای آرایشهای کمتر از نیمه پر، J کمتر پایدارتر

و برای آرایشهای بیشتر از نیمه پر، J بزرگتر پایدارتر خواهد بود.

نکات کلیدی فصل دوم

1- بار موثر هسته از رابطه Z = Z -s

*

محاسبه میشود که Zعدد اتمی و s ثابـت پوششـی اسـت کـه در بعضـی

موارد با S نشان داده میشود.

2- دو روش اندازهگیری بار موثر هسته وجود دارد:

1) روش اسیلتر،

2) روش ریموندی و کلمانتی

روش ریموندی و کلمانتی روش دقیقتری نسبت به اسلیتر است.

3- در جدول تناوبی از چپ به راست و از بالا به پایین بار موثر هسته افزایش پیدا میکند.

4- انرژی یونش، حداقل انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم خنثی گازی (در حالت پایه) است و از رابطه

2

13 / 6 ( )

*

-s

=

n

Z

E ev ion

به دست میآید.

s =0/ 3,1,1/ 8 ترتیـب بـه n = 4,5,6 بـرای و میباشد s = o برابر n =1 , 2 , 3 برای و بوده کوانتومی افت s

میباشد.

5- انرژی یونش در جدول تناوبی از چپ به راست و از پایین به بالا افزایش مییابد.

6- انرژی یونش N از O و Be از B به دلیل تقارن در آرایش الکترونی بیشتر است.

7- مقداری انرژی مبادله شده برای افزایش یک الکترون به یک اتم در حالـت گـازی، خنثـی و در حالـت پایـه را انـرژی

الکترونخواهی گویند.

8- انرژی الکترونخواهی در جدول تناوبی از بالا به پایین کم و از چپ به راست زیاد میشود.

روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در دوره سوم و دوم برعکس میشود.

الکترونخواهی کربن بیشتر از N است چون نیتروژن آرایش الکترونی متقارن و پایدار است.

الکترونخواهی Li از Be بیشتر است، چون لیتیم فضای اوربیتالی بزرگتری دارد.

روند تغییرات انرژی الکترونخواهی در هالوژنها به صورت F<Cl>Br>I است.

نوع فایل:Pdf

سایز :3.02 MB

تعداد صفحه:319

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ریاضی عمومی رشته نانو شیمی

ریاضی عمومی رشته نانو شیمی

دسته بندی : شیمی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6.05 مگا بایت

تعداد صفحات : 405

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ریاضی عمومی رشته نانو شیمی

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

فصل اول:سری فوریه، مجموعه ها...........................................................................................................................1

فصل دوم:بسط دو جمله ای...................................................................... ......................... ....... ........................ 22

فصل سوم:توابع................................................................................................................................................ 34

فصل چهارم:حد و پیوستگی و مجانب.......................................................................................................................108

فصل پنجم:مشتق و کاربردهای آن............................................................................................................................164

فصل ششم:انتگرال و کاربردهای آن............................................................................................................................219

فصل هفتم: ماتریس، بردار و دستگاه معادلات خطی..........................................................................................................274

فصل هشتم: توابع چند متغیره.....................................................................................................................................343

فصل نهم:اعداد مختلط...............................................................................................................................................387

فصل دهم:دنباله و سری.............................................................................................................................................396

1-1 : مجموعه و زیرمجموعه

به دستهای از اشیای متمایز و کاملاً معین، مجموعه گفته میشود. بنابراین در یک مجموعه اشیای تکراری وجود ندارد.

معمولاً مجموع هها را با حروف بزرگ نمایش . میدهیم

اگر x ، عضو مجموع هی A باشد مینویسیم: x ) x AÎ به A .) تعلق دارد

اگر x ، عضو مجموع هی A نباشد مینویسیم: x ) x A Ï به A .) تعلق ندارد

اگر :1 مثال A ={2,{2},{3 4 }, }

، : آنگاه

{4} AÏ

،

5ÏA ،

4ÎA ،

{3} AÎ ،

3ÏA ،

{2} AÎ ،

2ÎA

همانطور که در مثال ( 1) مشاهده میکنید ممکن است یک مجموعه، عضوی از مجموع . هی دیگر باشد

مجموعهی تهی

اگر مجموعهای فاقد عضو باشد به آن مجموعهی تهی گفته می شود و با { } یا Æ نمایش داده . میشود

روشهای نمایش مجموعه

-1 نمایش اعضای مجموعه

مجموعهی اعداد طبیعی زوج تک : رقمی { ,A ={2,4,6 8

مجموعهی اعداد طبیعی کوچک تر یا مساوی با B ={1,2,3,..., } 50 :50

N ={1,2 3, ,...} :طبیعی اعداد مجموعهی

-2 نمودار ون (نمایش هندسی)

در این روش عناصر مجموعه را درون یک منحنی بسته نمایش میدهیم. به عنوان مثال مجموعهی اعـداد طبیعـی زوج تـکرقمـی

بهصورت مقابل نمایش داده : میشود

-3 نمایش ریاضی

در این روش از یک متغیر به عنوان عضو مجموعه استفاده کرده و توسط گزارهنما، ویژگی این متغیر را معرفی میکنیم.

A ={x | xÎN , 5 < < x } 12

A، مجموعهی عناصری مانند x است بهطوری که x یک عدد طبیعی اسـت و در نامسـاوی 5 < < x 12 صـدق مـیکنـد. بنـابراین

A ={6, , 7 8,9,10, } 11 با است برابر : A هی م

مجموعه تست

.1 یک مجموعه n عضو مجزا دارد. به این مجموعه 3 عضو متمـایز از عناصـر مجموعـه بـه آن اضـافه شـده، تعـداد

زیرمجموعههای مجموعه جدید، چند برابر زیرمجموعههای مجموعه اولیه است؟

(16 4 (8 3 (4 2 (2 1

.2 کدام رابطه نادرست است؟

A B A B (2 AU(A- = B) A (1

- = I ¢

BI U (B- = A) A B (4 (AUB)¢ ¢ U U A = A B (3

:با است برابر مجموعهها در [AUB¢UC]I[AU I (B C)] حاصل 3.

A (4 A¢ (3 Æ (2 A BU (1

.4 از بین دانشجویان فارغالتحصیل رشته مدیریت یک دانشگاه، 30 نفر در آزمون رشته مدیریت و 20 نفـر در آزمـون

رشته حسابداری و 10 نفر در هر دو آزمون شرکت کردهاند. چند نفر از این دانشجویان لااقل در یکی از ایـن دو رشـته

شرکت کردهاند؟

60 (4 55 (3 (50 2 40 (1

است؟ کدام (AUB)I I C-A B آنگاه ، A Ì Ì B C اگر 5.

B AI ¢ (4 Æ (3 C (2 B (1

است؟ کدام (AUB)I(AUB¢ ¢ )I U (A B) مجموعه آنگاه ،باشد مجموعه دو B و A اگر . 6

A BU (4 A BI (3 B (2 A (1

.7 مجموعه

(AIBIC)U U (A- - B) (A C)

برابر کدام است؟

B CI (4 B CU (3 Æ (2 A (1

است؟ کدام برابر (AIBIC)U(AUC¢)¢U U (B C )¢ ¢ مجموعه .باشد مجموعه سه C و B ، A اگر 8.

B CI (4 A CI (3 C (2 A (1

پاسخنامهمجموعه تست

.1 گزین .3( ه ) درست است

n

n

+

= =

3 2 32 8

2

.2 گزین 4( ه ) درست است.

AU(A -B) = = AU I (A B¢) A :جذب قانون

A - = B A BI ¢

(AUB)¢UA = = (A¢IB¢ ¢ )U U A A B

BI(B-A) = BI(BIA¢ ¢ ) = ¹ BI U A A B

.3 گزین 4( ه ) درست است.

[AU(BIC)¢ ¢ ]I[AU(BIC)] = AU[(BIC) I I (B C)]

= A A U Æ =

.4 گزینه (1) درست است.

حسابداری = B مدیریت = A

n (A) = 30 ، n (B) =20 ، n(AIB) =10

n (AU I B) = n (A) + n (B) -n (A B) = 30+20- = 10 40

.5 گزین 4( ه ) درست است.

A Ì B Ì C Þ = A U B B و A I B A=

(AUB)IC-(AIB) = (BI I C)-A = B- = A B A¢

.6 گزین 3( ه ) درست است.

(AUB)I(AUB¢)I(A¢UB) =[AU(BIB¢ ¢ )]I U (A B)

= (AUÆ = )I(A¢ ¢ UB) AI U (A B)

قانون شبهجذب A BI =

.7 گزینه ( .1) درست است

(AIBIC)U(A-B)U(A - = C) (AIBIC)U(AIB¢ ¢ )U I (A C )

= AI[(BIC)U U B¢ ¢ C ]

= AI[(BIC)U(BI I C)¢] A= = M A ریاضی عمومی

WWW.SANJESH. IR «20»

.8 گزین 2( ه ) درست است.

(AIBIC)U(AUC¢)¢U(BUC¢)¢ = (AIBIC)U(A¢ ¢ IC)U I (B C)

=[(AIB)UA¢ ¢ U I B ] C

=[(AIB)U(AIB)¢]I I C = = M C C

نوع فایل:Pdf

سایز :5.90 MB

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:35 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

دسته بندی : شیمی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1.258 مگا بایت

تعداد صفحات : 158

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شیمی فیزیک و کوانتوم رشته نانو شیمی

جزوات آمادگی آزمون دکتری سراسری رشته نانو شیمی - مطالبق با آخرین تغییرات آزمون دکتری 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: تعادل

ماده

مدل سنتیکی گازها، این است که گاز به صورت حرکات تصادفی دائمی مجموعهای از ذرات در نظر گرفته میشود. و گـاز

کامل، مدل ایدهآلی از حالت گازی ماده است. یک جسم به شکل ذاتی و خالص یک ماده است و مقدار آن برحسب مول،

گزارش میشود. یک مول برابر با تعـداد اتـمهـای موجـود در 12 گـرم کـربن 12 مـیباشـد. و از نظـر تجربـی، برابـر بـا

/ ´

23

.است 6 02 10

N اگر نمونهای دارای N ذره باشد، مقدار جسم آن شامل

n

NA

= میباشد که NA ثابت آواگادور است. خاصیت مقـداری،

خاصیتی است که به مقدار جسم موجود در نمونه بستگی دارد.

خاصیت شدتی، مستقل از مقدار جسم موجود در نمونه است. دو مثال از خواص مقداری، جرم و حجم است. و از خـواص

شدتی، دما، دانستیه جرمی و فشار را میتوان نام برد.

Xm ، مقدار خاصیت مقداری نمونه x، تقسیم بر مقدار جسم موجود در نمونه میباشد. خاصیت مولی، یک

خاصیت مولی،

خاصیت شدتی است زیرا مستقل از مقدار جسم موجود در نمونه میباشد.

حجم مولی ( Vm)، یعنی حجم نمونه، تقسیم بر مقدار جسم موجود در نمونه است.

غلظت مولی(مولاریته) برابر با مقدار جسم حل شده تقسیم بر حجم محلول است.

غلظت مولی معمولاً برحسب مول بر لیتر بیان میشود. مولاریته برابر با مقدار جسم حل شـونده تقسـیم بـر جـرم حـلال

میباشد. و واحد آن برحسب تعداد مولهای حل شونده در هر کیلوگرم حلال میباشد.

محلول رقیق، محلولی است که غلظت مولی آن بزرگتر از molL /

-1

.نباشد0 01

انرژی

توان انجام کار را انرژی میگویند. انرژی را نمیتوان بوجود آورد و نمیتوان از بین برد (قانون بقای انرژی) انرژی سنتیک،

، یک جسم، انرژی مربوط به حرکات آن است. برای جسمی به جرم m کـه بـا سـرعت V حرکـت مـیکنـد، انـرژی Ek

است. انرژی سنتیک یک جسم ساکن، صفر باشد. انرژی پتانسیل V یک جسم، انرژی مربـوط 2 می 1 2 سنتیک برابر با mV

به موقعیت آن است. برای مثال، انرژی پتانسیل یک جسم در سطح زمین، صفر است و انرژی پتانسیل الکتریکـی دو ذره

ی باردار در فاصله بینهایت از یکدیگر، صفر است. هرگاه جسمی به جرم m، در ارتفـاع h از سـطح زمـین باشـد، انـرژی

پتانسیل آن برابر با (mgh) خواهدبود. که g شتاب سقوط آزاد نامیده میشود. شیمی فیزیک 9

، در فاصله r در خلاء از ذره دیگری با بار 1 q اگر ذرهای با بار q

2

قرار داشتهباشد، در ایـن صـورت، انـرژی پتانسـیل آنهـا

بوسیله ی رابطهی زیر داده میشود:

گرمای انتقالی

dU = dq + + dw dwe که dwe کار مازاد بر کار انبسـاطی exP به طور کلی، تغییر انرژی داخلی یک سیستم برابر است با:

dw ، است. به طور کلی در حجم ثابت و بدون کار اضافی، dw =0 و dU=dq است. طبق مطالب فوق، نتیجه میشود exP

که هرگاه سیستمی دستخوش یک تغییر حالت شود با اندازهگیری مقدار انرژی که به صورت گرما به یک سیستم با حجم

ثابت داده میشود (qñ0)یا به صورت گرما از آن سیستم گرفته میشود (qá0)، در حقیقـت، تغییـر انـرژی داخلـی آن را

V اندازهگیری میکنیم.

q D = U qV یعنی گرما در حجم ثابت.

شیمی فیزیک 25

معمولترین شیوه، برای اندازهگیری DU ، بمب گرماسنج آدیاباتیـک اسـت کـه در آن حجـم ثابـت اسـت. تغییـر دمـای

گرماسنج DT ، متناسب با گرمایی است که واکنش آزاد و یا جذب میکند: طبق رابطه روبرو، مقدار گرما بدست میآیـد.

q = DC T

C ثابت گرماسنج است. که به روش الکتریکی بدست میآید. همچنین گرما طبق رابطه ی q=I.V.t بدست میآید که I

جریان برحسب آمپر، V پتانسیل برحسب ولت و t زمان برحسب ثانیه است و گرما برحسب ژول محاسبه میشود.

هرگاه دمای یک ماده افزایش یابد، انرژی داخلی آن زیاد میشود. اگر انرژی داخلـی برحسـب دمـا، رسـم شـود، منحنـی

بدست میآید که شیب منحنی در هر دما، ظرفیت گرمای سیستم نام دارد.

ظرفیت گرمایی در حجم ثابت با CV نشان داده میشود و به طور قراردادی به صورت زیر تعریف میشود:

سؤالات مربوط به فصل دوم: قانون اول مفاهیم

1 Qp. اگر برای یک واکنش شیمیایی،

گرمای واکنش در دما و فشار ثابت و DHتغییر آنتالپی واکنش باشد، در

D = H qP تحت کدام یک از شرایط زیر

است؟

1) اجزاء واکنش گاز ایدهآل باشند.

2) کار انبساطی یا مکانیکی، تنها نوع کار باشد.

3) واکنش تعادلی باشد.

4) واکنش در ظرف در بسته انجام شود.

2. گرمای حاصل از یک واکنش شیمیایی در دما و حجم ثابت به شرط آنکه هـیچ گونـه کـاری بـه جـز کـار

انبساطی نداشته باشد برابر است با:

1) تغییرات آنتالپی 2) حاصلضرب تغییرات آنتروپی در دما

3) تغییرات انرژی داخلی 4) هیچکدام از جوابهای فوق

شیمی فیزیک 29

جواب سوالات فصل دوم

1. گزینه 2 درست است.

DHT کمیتهای

HT و

D متناظر با اختلاف آنتالپی بین فرآوردهها و واکنشها در همان دمـای T هسـتند و DH بـرای °

واکنشی در فشار ثابت در سیستمی که فقط کار انجام میدهد، DH برابر با qp یعنی گرمایی است که وارد سیستم و یـا

از آن خارج میشود.

2. جواب گزینه 3 است.

DU = -pdV + qD = U q.

سؤالات مربوط به فصل سوم: قانون اول ماشینی

1. برای این که گازی ضمن انبساط ژول تامسون در گسترهی T و P سرد شود میبایست ضریب ژول تامسـون

در گسترهی Tو P موردنظر .......... باشد.

1) صفر 2) منفی

3) مثبت 4) کوچکتر و مساوی صفر

جواب: گزینه 3 درست است.

برای تغییرات دما با فشار در آنتالپی ثابت، ضریب ژول تامسـون را بـه دسـت مـیآورد. در گازهـای ایـدهآل ضـریب ژول

تامسون و ضریب ژول تامسون هم دما برابر با صفر است. ولی در گازهای حقیقی، اگر در گسترهای از دما و فشار m ñ jT 0با

تراکم گاز، دما پایین خواهد آمد. دمایی که در آن ضریب ژول تامسون تغییر علامت میدهد، دمای وارونگی نام دارد.

نوع فایل:Pdf

سایز :1.22 MB

تعداد صفحه:158

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی

پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1.96 مگا بایت

تعداد صفحات : 54

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت تئوری مدیریت ریسک مالی

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مهندسی مالی- مدیریت سرمایه گذاری - تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)

تعداد اسلاید: 54 اسلاید

این فایل در زمینه " تئوری مدیریت ریسک مالی " می باشد که در حجم 54 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مهندسی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعاریفی از مدیریت ریسک

انواع سرمایه گذاری مالی

ریسک چیست؟

اهداف مدیریت ریسک

مراحل مدیریت ریسک

معیارهای اندازه گیری ریسک

مفروضات اصلی تصمیمات از نظر ریسک و بازده

ریسک و فرایند بودجه بندی سرمایه ای

دیرش و همگرایی ابزار های سنجش ریسک اوراق قرضه

دیرش تعدیل یافته

ابزار های مناسب مدیریت ریسک مالی

ویژگیهای ابزار های مشتقه

انواع ابزارهای مشتقه مالی

قراردادها و پیمان های آتی

شباهت ها و تفاوت های قرارداد تی و یپمان آتی

قرارداد اختیار معامله

انواع قرارداد اختیار معامله

خلاصه عوامل تاثیر گذار برقیمت اختیار معامله

محدودیت های برگ اختیار معامله

قرارداد معاوضه (تاخت)

انواع قرارداد تاخت

مدل اختیار بلک – شولز

مفروضات مدل بلک - شولز

مدل بلک - شولز

مزیت مهم مدل بلک – شولز

شاخص های مهندسی مالی

شاخص های ارزش

شاخص های حساسیت ارزش (ریسک)

معادله تحدب برای اوراق قرضه

دوره انتظار ارزش یا Dval

دوره انتظار اصلاح شده یا Dmod

معادله دوره انتظار اصلاح شده

تحدب ارزشی یا Dval

تحدب اصلاح شده یا Ccov

انواع شاخص ها و کاربرد آن ها در اوراق بهادار

شاخص نوسان بازار

نکات مهم شاخص نوسان بازار

شاخص گردش بازار

نکات مهم شاخص گردش بازار

شاخص نقدینگی

نکات مهم شاخص نقدینگی

شاخص ریسک

نکات مهم شاخص ریسک

نکات محاسباتی شاخص ریسک

شاخص بازده تعدیل شده برای ریسک

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 659 کیلو بایت

تعداد صفحات : 37

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 37 اسلاید

این فایل در زمینه "مدیریت سرمایه درگردش"می باشد که در حجم 27 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعاریف سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت دارایی های جاری

چرخش وجه نقد

سیاستهای سرمایه در گردش

شاخص های سرمایه در گردش

خصوصیات سیاست متعادل مدیریت سرمایه در گردش

عوامل موثر بر نیاز به سرمایه در گردش

ابزارهای كنترل ریسکسرمایه در گردش

چهارمولفه مدیریت سرمایه

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملكرد مالی شرکت

سیاست های سرمایه در گردش و عملكرد

شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملكرد

نقدینگی و شاخص ها ی مدیریت سرمایه درگردش

سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش

چکیده چند مقاله خارجی مرتبط با مدیریت سرمایه در گردش

نتیجه گیری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:34 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

دسته بندی : مدیریت مالی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 677 کیلو بایت

تعداد صفحات : 46

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 46 اسلاید

این فایل در زمینه "استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها" می باشد که در حجم 46 اسلاید همراه باتصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف ادغام

انواع ادغام

ادغام افقی

ادغام عمودی

ادغام چند جانبه (مجتمع)

انواع ادغام چند جانبه

تلفیق (Consolidation)

تصاحب (Acquisition)

انواع رفتار تصاحب کنندگان

انواع خریداران تصاحب کنندگان

در چه مواردی تلفیق بر ادغام برتری دارد

انواع ترکیب تجاری

فرصت های رشد خارجی نسبت به رشد داخلی

دلائل متعددی که شركتها به دنبال رشد و توسعه هستند

تجدید سازمان بدون مالیات

معیارهای انتخاب شرکت ها جهت انجام یک تحصیل مناسب

شرکتهایهلدینگ

نحوه عمل شرکتهای هلدینگ

مزایای شرکتهای هلدینگ

شرکتهای هرمی

انواع ارتباطات شرکتهای هرمی

مالکیت غیر مستقیم

مالکیت متقابل

نتایج تعدادی از مقالات انجام شده در حوزه استراتژیهای ادغام و تصاحب

نتایج مقاله بررسی عملكرد مالی تصاحب شركت ها در ایران

نتایج مقاله تاثیر رتبه بندی حاکمیت بر بازده غیر نرمال ادغام و تصاحب

نتایج مقاله تعیین ادغام و تصاحب مرزی در شرکتهای چینی

نتایج تحقیق چارچوب مشترک بین شرکتی مجازی- تحقیق ادغام و تصاحب ریخته گری IC

نتایج ادغام وتصاحب در بازار کم هزینه ناو هواپیما در اتحادیه اروپا

نتایج تحقیق تاثیر ارزشهای فرهنگی بر ادغام در جهان

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق عید نوروز قدیمی ترین جشن باستانی

تحقیق عید نوروز قدیمی ترین جشن باستانی

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1.27 مگا بایت

تعداد صفحات : 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق عید نوروز قدیمی ترین جشن باستانی

توضیحات:یکی از مهمترین و اصلی ترین جشن های ایرانیان می باشد که از دیرباز و از ایران باستان نسل به نسل منتقل شده است . که عید نوروز توسط تمام قوم های ایرانی در میان اهالی شهر و روستا و عشایر با هر طبقه اجتماعی برگزار می شود.
زمان جشن نوروز ۱۳ روز است و در اولین روز نوروز ایرانیان سفره ای پهن می کنند و بر آن هفت چیز که نامشان با حرف سین شروع شده باشد, می گذارند و آن را سفره هفت سین می نامند.

( سبزه : نمودارِ گل های زیبا و زینتی ، سرسبزی و خرمی, سیب : میوه ای بهشتی و نماد زایش, سمنو : از جوانه ی گندم، نمود رویش و برکت, سنجد : بوی برگ و شکوفه ی آن محرک عشق و دلباختگی است و...) برای تزیین سفره هفت سین از وسایل دیگری استفاده می شود که هر یک فلسفه خاصی دارند. آینه و شمع برسر سفره هفت سین به نشانه نور, روشنایی و شفافیت استفاده می شود.و.....

نام فایل: pdf

سایز فایل:1.22mb

21 تعداد صفحه:

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله توریست وتاثیر آن بر امنیت ملی

مقاله توریست وتاثیر آن بر امنیت ملی

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 174 کیلو بایت

تعداد صفحات : 174

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله توریست وتاثیر آن بر امنیت ملی

فهرست


عنوان
فصل اول: کلیات
مقدمه
مسأله پژوهشی
اهمیت مسأله پژوهشی
اهداف پژوهش
پرسش های تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم:
بررسی پیشینه پژوهش
فصل سوم:
روش پژوهش
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردیو انواع جهانگرد
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پیوست ها

توضیحات:این تحقیق سفارش عزیزانی است که درخواست داده بودند موفق باشید.

چكیده
درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی كه به عنوان یكی از مهمترین مسائل موجود در یك كشور می باشد به مسأله توریست كه تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه ای می باشد.
تحقیق دارای 5 فصل می باشد كه در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی كه رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.
در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در 8 بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد- حقوق و تكالیف جهانگردان غیر مسلمان در كشور- اثرات جهانگردی و حضور توریست در كشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش جاری و تخلفاتی كه علیه و توسط توریست در كشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در كشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

نوع فایل:word

تعداد صفحه:88

سایز:174 kb

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری

پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 6.605 مگا بایت

تعداد صفحات : 179

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پخت شیرینی های جدید با فوت و فن کوزه گری

توضیحات: طرز تهیه و آموزش کاملا تصویری بیش از 70 نوع شیرینی های خوشمزه

همراه بانکات شیرینی پزی و فوت و فن کوزه گری برای پخت شیرینی و بیسکویت و...

اگر می خواهید در مهمانی هایتان بدرخشید و میزبان خوبی باشید و کدبانو وهمیشه اول باشید پس امتحان کنید مطمئن باشید پشیمان نمی شوید....

فایل: word

سایز: 6.44 mb

تعداد صفحه:179

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 19 دی 1396 ] [ 7:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات