بررسی عملکرد نیروگاه ها

بررسی عملکرد نیروگاه ها

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.674 مگا بایت

تعداد صفحات : 48

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقایسه كلی انواع نیروگاه های تولید برق

1-1 نیروگاه دیزلی 1

1-2 نبروگاه تلمبه ذخیره ای 2

1-3 نیروگاه خورشیدی 2

1-3-1 نحوه تولید برق در نیروگاه خورشیدی 2

1-3-2 نیروگاه فتوولتایی 3

1-4 نیروگاه بادی 3

1-4-1 انواع توربین های بادی با توجه به نوع كاربرد و روشهای كنترلی 4

1-4-1-1 توربین های كوچك برق بادی مستقل از شبكه 4

1-4-1-2 توربین های متوسط برق بادی تركیبی مستقل از شبكه 4

1-4-1-3 توربین بزرگ بادی متصل به شبكه 5

1-5 نیروگاه زمین گرمایی 5

1-5-1 نحوه تولید انرژی زمین گرمایی 5

1-6 نیروگاه برق آبی 6

1-6-1 نحوه تولید انرژی الكتریكی در نیروگاه های برق آبی 6

1-7 نیروگاه آبی با امواج دریا 7

1-8 نیروگاه آبی جذر و مدی 7

1-9 نیروگاه بخاری 8

1-9-1 ویژگی های نیروگاه های بخاری 8

1-10 نیروگاه های گازی 10

1-10-1 طرز كار نیروگاه های گازی 11

1-10-2 مزایای نیروگاه گازی 11

1-10-3 معایب نیروگاه گازی 12

1-11 نیروگاه های چرخه تركیبی (سیكل تركیبی) 12

1-11-1 تجهیزات اتو ماتیک نیرو گاههای سیکل ترکیبی 13

1-11-2 سرعت قرارگیری در شبکه نیروگاه سیكل تركیبی 14

1-11-3 استفاده از سوخت مختلط 14

1-11-4 کنترل آلاینده های زیست محیطی 14

1-11-5 استفاده از بویلر مشعل دار 14

فصل دوم

بررسی بخش گازی نیروگاه های سیكل تركیبی

2-1 سیكل قدرت گازی 15

2-1-1 سیكل استاندارد برایتون 15

2-1-2 بازده سیكل برایتون 17

2-1-3 سیكل برایتون با عمل بازیاب 20

2-1-4 سیكل برایتون با مبدل بازیاب و تراكم چند مرحله ای 22

2-1-5 سیكل برایتون با مبدل بازیاب و انبساط چند مرحله ای 24

2-1-6 سیكل برایتون توربین گازی با تراكم و انبساط چند مرحله ای و عمل بازیاب 25

2-2 تجهیزات نیروگاه گازی 26

2-2-1 كمپرسور 27

2-2-1-1 كمپرسور محوری 27

2-2-1-2 كمپرسور های گریز از مركز 29

2-2-2 بازیاب ها 29

2-2-3 محفظه احتراق 30

2-2-4 توربین گازی 34

2-2-5 تجهیزات متصل به محور توربوژنراتور نیروگاه گازی 35

2-2-6 راه اندازی توربین گازی 37

2-2-7 نحوه تغییرات گشتاور در زمان راه اندازی 40

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کنفرانس شغلی

کنفرانس شغلی

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 231 کیلو بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

1- ترانسفورماتورهای جریانی و ولتاژی

1-1- مقدمه 2

1-2- ترانسفورماتورهای ولتاژ الکترومغناطیسی 3

1-3- ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی 4

1-4- ترانسفورماتورهای جریان 5

2- ترانسدیوسرهای نوری

2-1- اصول سنسور نوری 7

3- ترانسفورماتورهای جدید

3-1- ترانسفورماتورهای ولتاژ نوری 10

3-2- ترانسفورماتورهای جریان نوری 11

3-3- مزایای سنسورهای جریان و ولتاژ نوری 12

3-4- نصب 14

3-5- اپتوالکترونیک ها 14

3-6- کابل کشی فیبر نوری 15

3-7- ستون حسگر ولتاژ بالا 15

3-8- نتیجه گیری 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 4.967 مگا بایت

تعداد صفحات : 32

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- مقدمه 1
2- انرژی خورشیدی 2

3- کاربردهای انرژی خورشیدی 4

4- استفاده از انرژی حرارتی خورشید 4

5- نیروگاه های حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی 6

6- نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی 8

7- نیروگاههای حرارتی از نوع شلمجی بشقابی 9

8- دودکش های خورشیدی 10

9- مزایای نیروگاههای خورشیدی 11

10- سیستم های فتوولتائیک 20

11- نمونه تحقیق های انجام شده در ایران 23

12- انرژی خورشیدی در شب 27

13- جمع بندی 29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران

بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 214 کیلو بایت

تعداد صفحات : 196

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده:

تقاضاهای جدید برای بهره وری و مزیت رقابتی، ازطریق كاراتركردن عملیات و بهره گیری ازفن آوری جدید تعهدوالتزام به ارائة محصولات و خدمات كیفی و جلب رضایت مشتری وارباب رجوع از چالش هایی است که مدیران امروز سازمان ها را به خود مشغول ساخته است. از طرف دیگر امروزه شرط بقای هر سیستم سازمانی بذل توجه عمیق و کافی به نیروهای انسانی موجود خود و تلاش در جهت خلق ارزشی تحت عنوان «کارمندان ما ارزشمندترین دارائیهای ما هستند» می باشد. نیروی انسانی توانا و کارآمد می تواند سازمان را کارا، سودآور و مفید به حال جامعه بسازد و در کل، کشور را شکوفا کند و از وابستگی برهاند، در این میان مدیریت کیفیت جامع از مفید ترین ومؤثرترین روش های مورد استفاده در سیستم های مدیریتی به شمار می رود که به نحو شایسته مباحث کیفیت را در بر دارد. بنابر این در این تحقیق سعی شده است تا رابطه بین توانمند سازی کارکنان واستقرار مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار گیرد.جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان بیمه مرکزی ایران که در سال 1388مشغول به فعالیت هستند ،می باشد،که به روش نمونه گیری ءبقه ای تصادفی یک نمونه 117 نفر انتخاب شده است.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن از طریق تحلیل محتوی تأیید شده است وپایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است که مقدار آلفای توانمند سازی (938/0) و مقدار آلفای مدیریت کیفیت جامع (755/0) می باشد. معناداری رابطه بین متغیر های مستقل ومتغیر وابسته از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت ومعناداری تمامی رابطه ها موردتأیید قرار گرفت.همچنین برای بررسی مناسب بودن وضعیت ابعاد توانمند سازی کارکنان از آزمون میانگین یک جامعه استفاده گردید که مناسب بودن وضعیت آنها تأیید شد.در پایان نیز جهت مشخص کردن سهم هر یک از ابعاد توانمند سازی در استقرار مدیریت کیفیت از مدل رگرسیون استفاده شد ونشان داد که متغیر های شایستگی شغلی وخود مختاری شغلی با سطح معنی داری کمتر از 05/0 نقش مؤثری در استقرار مدیریت کیفیت جامع در سازمان بیمه مرکزی ایران دارند.

واژه های کلیدی: توانمند سازی، کارکنان ، مدیریت کیفیت جامع ، بیمه مرکزی ایران

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود فایل ورد Word پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

دانلود فایل ورد Word پایان نامه بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 185 کیلو بایت

تعداد صفحات : 90

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان تحقیق :بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات :۹۰

شرح مختصر تحقیق :تحقیق حاضر با عنوان بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن برای دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشویی دو تعریف زیر از اهمیت بسیار برخوردار است : پول شویی فرآیندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند.۲- پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین. در این فرآیند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشأ، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیر قانونی استفاده می شود.

اهداف تحقیق بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن عبارتند از : ۱- تبیین مفهوم و معنای پول شویی ۲- اثبات جرم بودن عمل پول شویی ۳- بررسی پیامدهای پول شویی بر اقتصاد جامعه ۴- بررسی پیامدهای پول شویی بر اجتماع ۵- بررسی آن دسته از اسناد بین المللی که به نحوی برای دولت ایران الزام آور است. روش تحقیق در تحقیق بررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن ،کتابخانه ای است که در قالب تکنیک اسنادی و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و کتابها اقدام به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود در خصوص تاریخچه پول شویی، چگونگی تشکیل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسی عملکرد آنها می کند.

یکی از اهداف پول شویی با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصیل آن، این است که خود مجرم سعی می کند که با استفاده از روش های متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده که ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلی جرم را نیز مخفی نگاه می دارد .

مهمترین راه برای مبارزه با پول شویی تصویب قوانینی ملی و بین المللی است که تمامی بازیگران در عرصه پول شویی را در برگیرد.به گونه ای که بانک ها گزارشی از حساب های مشکوک به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوکه کردن این حسابها اقدام شود دولتها در شناسایی و برخورد با پول شویان بیشترین همکاری را داشته باشند و موانعی را برای برخورد با آنان ایجاد کنند.

فهرست مطالب تحقیقبررسی پولشویی و راه های مبارزه با آن :

چکیده
فصل ۱- مقدمه
۱-۱-۱- تعریف پول شویی، فرآیند آن و ضرورت مبارزه با پول شویی
۱-۲- اهداف تحقیق
۱-۳- روش تحقیق
۱-۴- محدوده زمانی تحقیق
۱-۵- پرسشهای تحقیق
۱-۵-۱- تعاریف کلی پول شویی
فصل ۲- بررسی پیشینه
۲-۱- بررسی پژوهشهای مشابه
۲-۲- بررسی نظریه ها
۲-۳- تعاریف و مفاهیم پولشویی از نظر صاحبنظران و قوانین مقررات ایران
۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم پول شویی از منظر صاحب نظران
۲-۳-۲- متن لایحه مبارزه با پولشویی
۲-۳-۳- تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
۲-۳-۴- تعاریف ارائه شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
۲-۳-۵- پیامدهای پول شویی
۲-۳-۶- آثار اقتصادی
۲-۳-۷- آثار اجتماعی
فصل ۳- یافته های تحقیق
۳-۱- پول شویی (ماهیت جهانی)
۳-۲- علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
۳-۳- اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
۳-۴- مراحل فرآیند پول شویی
۳-۵- روش های پول شویی
۳-۶- ویژگیهای عمل پول شویی
۳-۷- بهشت مالیاتی
۳-۷-۱- ویژگیهای بهشت مالیاتی
۳-۸- اهداف پول شویی
۳-۹- راهکارهای مقابله با پول شویی
۳-۱۰- روش های مبارزه با پول شویی در جهان
۳-۱۱- وضعیت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
فصل ۴- بحث و تفاسیر نتایج
منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

فایل ورد Word پروژه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی (fogging)

فایل ورد Word پروژه افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی (fogging)

دسته بندی : مکانیک

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 6.51 مگا بایت

تعداد صفحات : 250

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی (fogging)

تعداد صفحات : ۲۵۰ صفحه

انواع نیروگاهها:
نیروگاههایی كه به منظور تولید انرژی الكتریكی به كار برده می‌شوند را می‌توان به انواع زیر طبقه‌بندی كرد:
۱- نیروگاه آبی
۲- نیروگاه بخاری
۳- نیروگاه هسته ای
۴- نیروگاه اضطراری
۵- نیروگاه گازی
نیروگاه آبی
تبدیل نیروی عظیم آب به نیروی الكتریكی از بدو پیدایش صنعت برق مورد توجه خاص قرار داشته است زیرا علاوه بر این كه آب رایگان در اختیار نیروگاه و صنعت قرار می‌گیرد تلف نیز نمی‌شود و از بین نمی‌رود بخصوص موقعی كه بتوان پس از تبدیل انرژی جنبشی آب به انرژی الكتریكی، در كشاورزی نیز از آن استفاده كرد ارزش چنین نیروگاهی دو چندان می‌شود.
آن چیز كه استفاده از نیروی آب را برای تولید انرژی الكتریكی محدود می‌كند و به آن شرایط خاصی می‌بخشد گرانی قیمت تأسیسات (سد و كانال كشی و غیره) می‌باشد. از این جهت است كه در كشورهای مترقی و پیشرفته و صنعتی با وجود رودخانه‌های پر آب و امكانات آب فراوان هنوز قسمت اعظم انرژی الكتریكی توسط نیروگاههای حرارتی تولید می‌شود و نیروگاههای آبی فقط در شرایط خاص می‌تواند از نظر اقتصادی با نیروگاههای حرارتی رقابت كند.

نیروگاه بخاری:
اگر بتوان در تحویلات یك نیروگاه بخار از آن مقدار كالری كه در آخرین مرحله از توربین خارج شده و در كندانسور تبدیل به آب می‌گردد استفاده صنعتی نمود، راندمان حرارتی نیروگاه به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا می‌رود بدین جهت در تمام جاهائی كه علاوه بر انرژی الكتریكی احتیاج به مقدار زیادی كالری یا انرژی حرارتی باشد از توربین بخاری استفاده می‌شود كه بتوان پس از انجام كار الكتریكی از حرارت باقی مانده نیز استفاده كرد بعبارت دیگر در این نوع توربین بخار‌، بخار خارج شده از آخرین مرحلة توربین توسط لوله‌هایی برای مصارف صنعتی و حرارتی هدایت می‌شود و بخار پس از تحویل انرژی حرارتی خود تقطیر شده و آب مقطر آن مجدداً به دیگ بخار باز می‌گردد و چنانچه دیده می‌شود عمل كندانسور را مصرف كننده انرژی حرارتی انجام می‌دهد.
البته عمل تقطیر در اینجا در درجه حرارت بیشتری انجام می‌گیرد تا در كندانسور كه تقریباً خلاء ایجاد می‌شود و بدین جهت گوئیم توربین در چنین نیروگاهی با فشار مخالف كار می‌كند.
یك كارگاه صنعتی بزرگ كه دائماً انرژی حرارتی مصرف می‌كند بهتر است مصرف الكتریكی خود را نیز خود، تهیه كند. زیرا در این صورت نیروی برق تولید شده یك نیروی باز یافته است كه در كنار تولید انرژی حرارتی بدست آمده است. بدین جهت است كه در كارخانجات شیمیایی، كاغذسازی، بریكت سازی، آب‌جو سازی و غیره اغلب از این نوع مراكز حرارتی كه در ارتباط با مولد برق می‌باشد استفاده می‌شود.

نیروگاه هسته ای :
نیروگاه هسته‌ای، نیروگاهی است كه در آن از انرژی هسته‌ای برای تولید انرژی الكتریكی استفاده می‌شود. نیروگاه حرارتی با سوخت فسیلی بعلت این كه در سالهای متمادی تكامل پیدا كرده است امروزه نسبت به نیروگاههای هسته‌ای كه هنوز مراحل ابتدائی را می‌گذرانند و در شرف تكمیل هستند بسیار اقتصادی‌تر و ارزانتر است و فقط نیروگاه هسته‌ای با قدرت MW600 به بالا می‌تواند تا حدودی با نیروگاههای حرارتی نوع دیگر رقابت كند نیروگاه هسته‌ای با قدرت كمتر از M W600 فقط به عنوان یك نیروگاه آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بنا بر فرضیه‌های جدید، اتم تشكیل شده است از تعدادی الكترون با بار منفی و یك هسته با بار مثبت الكترون‌ها با سرعتی در حدود M/S1000000= V در فواصل معین و در روی مدارهای مشخص به دور هسته داخلی اتم كه ساكن می‌باشد می‌گردند.
هسته اتم خود از ذرات الكتریسیته مثبت به نام پروتون و ذراتی از نظر الكتریكی خنثی و بدون بار بنام نوترون تشكیل شده است.
مجموع پروتون و نوترون، نوكلئون نامیده می‌شود. ( NUKLEON) بدیهی است چون اتم از نظر الكتریكی خنثی است لذا تعداد پروتون‌های هسته برابر تعداد الكترونهای دوار آن است.
تعداد پروتون‌ها را عدد اتمی عنصر می‌نامند و تعداد كل پروتون و نوترون‌های اتم را عدد جرمی عنصر می‌نامند. این تعداد مساوی نزدیك‌ترین عدد صحیح به وزن اتمی جسم است. مثلاً آلومینیوم كه وزن اتمی آن ۲۷ است، دارای ۱۴ عدد نوترون و ۱۳ عدد پروتون در هسته و ۱۳ عدد الكترون در خارج هسته می‌باشد.
به ترتیب برای معرفی عناصر آنجایی كه فعل و انفعال‌های مربوط به هسته در میان باشد هسته عناصر را با دو رقم فوق‌الذكر (عدد جرمی و عدد اتمی) مشخص می‌كنند.
طبق قوانین فیزیكی باید پروتو‌ن‌ها كه همه دارای بار مثبت هستند و یكدیگر را دفع می‌كنند و چون این كار انجام نمی‌شود باید نیرویی قوی موجود باشد كه اینها را به هم متصل نگه می‌دارد و نمی‌گذارد هسته متلاشی شود. این نیرو را نیروی جاذبه هسته‌ای یا به اختصار نیروی هسته‌ای یا نیروی اتصالی می‌نامیم. این تجمع و ترتیب نوكلئون كاملاً مستقل از حرارت، فشار و اثرات شیمیایی می‌باشد و به این جهت كاملاً پایدار و با ثبات است.
منبع این نیرو كجاست؟ امروزه ثابت شده است كه جرم یك هسته كوچكتر از مجموع جرم‌های اجزاء تشكیل دهنده هسته (نوكلئون) است.


فهرست مطالب در ادامه

فصل اول- انواع نیروگاهها
نیروگاه آبی
نیروگاه بخاری
نیروگاه هسته ای
نیروگاه اضطراری
نیروگاه گازی
فصل دوم- ساختمان توربین گازی
کمپرسور
محفظه احتراق
توربین
فصل سوم- تعریف مسأله و ضرورت خنك كردن هوای ورودی كمپرسور
سیستمهای خنک کننده تبخیری
۱-سیستم air washer
۲-سیستم خنک کننده media
۳-سیستم فشار قوی fog
سیستمهای خنک کننده برودتی
۱-چیلرهای تراکمی
۲-چیلرهای جذبی
سیستمهای ذخیره سازی سرما
فصل چهارم
سیستم تماس مستقیم
سیستم غیر تماسی
خنک سازی تبخیری به وسیله فاگینگ (مه پاشی)
تولید fog
توزیع اندازه ذرات
ملاحظات خوردگی در کمپرسورهای توربین گاز
نحوه توزیع fog-فاکتور موثر بر تبخیر
سیستم کنترل
مکان نازلها در توربین گازی
کیفیت اب مصرفی
نمودار رطوبت سنجی پاشش ورودی
شرایط محیطی و قابلیت کاربرد پاشش fog در ورودی
اسیب FOD
موارد یخ زدگی
تحریک کمپرسور
تغییر شکل حرارتی ورودی
مسایل مربوط به خراب شدن
خوردگی در مجرای ورودی
فرسودگی روکش کمپرسور
انتخاب سیستم مناسب
بررسی اقتصادی
خنك سازی هوای دهانة ورودی – ویژگی طراحی و عوامل اقتصادی
امور اقتصادی و مالی (تأمین بودجه)
راه حل b/o /o در polar works
سرمایه گذاری بلند مدت در مقابل سرمایه گذاری کوتاه مدت
راهکار POLAR WORKS
مقایسه تکنولوژی فاگینگ در مقابل سیستم POLAR
ظرفیت و گنجایش اضافی و عوامل اقتصادی و اعتباری آن
ارزیابی بهینه سازی تحقیق های نیروی جدید با خنك كردن هوای ورودی به توربین گازی
سیستم خنک کننده مهی با روش نوری برای توربین گازی
خنک سازی دهانه هوا برای توربینهای گازی با سیستم optiguide
تزریق swirl flash برای بهبود کارکرد نیروگاه
فصل پنجم
راه هوشمندانه‌ای برای رسیدن به قدرت بیشتر از یك توربین گازی وجود دارد
چکیده مطالب
خنک سازی ورودی
مه پاشی fogging
اثر فاگینگ در نیروگاه قم
پیوست
منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروژه طراحی کارخانه لواشک سازی

پروژه طراحی کارخانه لواشک سازی

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 220 کیلو بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق طراحی کارخانجات صنایع غذایی

مخصوص دانشجویان مهندسی صنایع غذایی و درس طراحی کارخانه جات

مواردی که در این تحقیق بررسی و محاسبه شدند شامل:

ارزیابی زمین کارخانه

محاسبه مساحت سالن تولید

محاسبه ماشین الات و تجهیزات

محسبه تعداد ماشین الات

پلان کارخانه

فلوچارت تولیدی

محاسبه روشنایی

و محاسبه اقتصادی می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

فایل ورد Word پروژه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی

فایل ورد Word پروژه بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی

دسته بندی : شیمی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3.159 مگا بایت

تعداد صفحات : 121

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مشخصات مقاله:

عنوان کامل:بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی
دسته: تاسیسات حرارتی و برودتی
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات تحقیق: ۱۲۱
چکیده ای از مقدمه آغازین ”بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی ”بدین شرح است:
.
امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه وتولید برق وبا توجه به این نکته که اکثریت دانشجویان مهندسی و…ویا حتی فارغ التحصیلان دراین رشته ها موفق به بازدیدکاملی از نیروگاه وسیستم کاری و نحوه عملکرد سیستمهای موجود در نیروگاه نشده اند،وبا توجه به سابقه کاری که من در نیروگاه جنوب اصفهان درزمینه نصب تجهیزات مکانیکی وغیره داشته ام ،لازم دانسته ام که برای اشنا کردن دانشجویانی که علاقه به نیروگاه وسیستم عملکردآن دارند،اطلاعات وتصاویری راجمع آوری نموده ودرقالب این تحقیق(که معرفی و بررسی بخشهای مختلف نیروگاه گازی است.)ارایه دهم.که من گرد آوری این مطالب را در قالب ۱۰فصل بیان نموده که فصل اول آن رابابیان کدهای شناسایی آغازکرده که درفصلهای بعدی اگرازاین کدها استفاده شده بود ،نا مفهوم نباشد .

در فصل دوم تشریحی کلی نیروگاه از نوع پیکر بندی ،جا نمایی ،سوخت و…را بیان کرده و در فصل سوم اطلاعاتی عمومی در مورد قطعات توربین گاز وابعاد ووزن و…را بیان کرده ام ودر فصل چهارم توربین گاز ،نحوه هوادهی ،احتراق و…را تشریح کرده ودرادامه در فصل پنجم سامانه های مختلف از قبیل هوای ورودی آتش نشانی سوخت گاز ،گازوییل و…را بیان نموده که برای خواننده قابل فهم باشد که این هوا چه طور وارد ،چه گونه احتراق صورت گرفته و چه مراحلی بایستی انجام شود تا نیروگاه برق تولیدشودودر فصل ششم نحوه کنترل دمای توربین را شرح می دهیم ودر فصل هفتم مجرای هوای ورودی ،سرعت ، عایق صدا ونحوه تمیز کاری و…را تشریح کرده ودر فصل هشتم سیستم خروجی گازهای حاصل ازاحتراق(مجرای واگرای اگزوز )و…را توضیح داده ودر فصل نهم انواع ابزارهای عمومی وتخصصی را بیان کرده که بیشتر در زمینه تعمیرات ازاین ابزارآلات استفاده می شود ودر فصل دهم منابعی که من توانستم به آنها دسترسی پیدا کنم و بتوانم این مطالب را گرد هم آورم،بیان نموده ام که در پایان هدف و نتیجه ای که من از این تحقیق داشتم که سعی خود را می کنم تا به آن هدف نزدیک شوم ؛این است که دانشجویان و…با آشنایی و استفاده از این تحقیق بتواند ابهامات خودرا در زمینه ،حداقل آشنایی با نیروگاه گازی و نحوه عملکرد آن بر طرف کند که درهنگام حضور در نیروگاه حتی مرتبه اول دارای پیش زمینه ای بوده باشند که (سر در گمی هایی را که ممکن است با دیدن نیروگاه برایشان بوجود آید را به حداقل برسانند.)

فهرست مطالب تحقیق بررسی و معرفی بخش های مختلف نیروگاه گازی به صورت زیر می باشد :

 1. مقدمه

 2. فصل اول : کد شناسایی KKS

 3. ساختار شناسایی کننده ها

 4. استفاده از شناسایی کننده ها

 5. فصل دوم : تشریح کلی نیروگاه گازی

 6. پیکر بندی نیروگاه

 7. جانمایی نیروگاه

 8. اصول طراحی

 9. پیکربندی سیستم های الکتریکی

 10. مشخصات سوخت

 11. حفاظت از محیط زیست

 12. فصل سوم : اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گازی

 13. مقدمه

 14. مواد و جنس قطعات توربین گازی

 15. ابعاد و وزن قطعات توربین گازی

 16. فصل چهارم : توربین گازی V94.2

 17. مقدمه ای بر توربین گازی

 18. اصول طراحی توربین گازی V94.2 به طور کلی

 19. محفظه احتراق

 20. کمپرسور

 21. دیفیوزر

 22. یاتاقان ها

 23. گرداننده

 24. فصل پنجم : سامانه های توربین گازی V94.2

 25. سامانه هوای ورودی

 26. سمانه Blow Off

 27. سامانه Co2

 28. سامانه آتش نشانی

 29. سامانه سوخت گاز

 30. سمانه سوخت گازوئیل

 31. سامانه جرقه زدن

 32. سمانه روغن بالابر

 33. سامانه خنک سازی توربین گازی

 34. فصل ششم : کنترل دمای توربین گازی

 35. فلسفه کنترل دمای GT

 36. فصل هفتم : مجرای ورودی هوا در نیروگاه گازی

 37. شرح سامانه

 38. سرعت عبور هوا

 39. عایق صدا

 40. سامانه ضد یخ

 41. سامانه تمیز کردن خودکار فیلتر ها

 42. فصل هشتم : مجرای واگذاری اگزوز

 43. شرح سامانه

 44. قسمت های اصلی و وظیفه هر یک

 45. دودکش

 46. ساختار فلزی پایه دودکش

 47. اتصال قابل انعطاف

 48. دایورتر

 49. صفحه مسدود کننده

 50. فصل نهم : ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات

 51. ابزار استاندارد

 52. تجهیزات معمولی

 53. تجهیزات مخصوص

 54. ابزار مخصوص

 55. نتیجه گیری

 56. منابع و ماخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه)

طرز تهیه خمیر کباب کوبیده سوپر ویژه (مجلسی و شاهانه)

دسته بندی : کتاب

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 152 کیلو بایت

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بهترین روش تهیه خمیر کباب کوبیده ویژه مناسب برای مجالس و مهمان های ویژه

مواد لازم:

1- گوشت چرخ کرده (بهترین قسمت برای کباب ......... است).

2- پیاز ( بهتر است پیاز از نوع ........ باشد).

3- نمک

برای تهیه خمیر کباب کوبیده بی نقص با دقت به صورت گام به گام با ما پیش بروید :

 1. پیازها را با تیغ ریز چرخ گوشتی چرخ نمایید (می توانید با رنده ریز هم رنده کنید).
 2. با یک پارچه مشبک آب پیاز را بفشارید.
 3. پیازهای آب گرفته شده را در ظرفی پهن کنید و قدری نمک بر روی آن بپاشید و 4 ساعت در یخچال بگذارید.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

نمونه سوالات درس ادبیات فارسی تخصصی سوم انسانی

نمونه سوالات درس ادبیات فارسی تخصصی سوم انسانی

دسته بندی : نمونه سوالات دبیرستان

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 263 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نمونه سوالات ادبیات تخصصی سوم انسانی

همراه با پاسخ تشریحی

همراه با آدرس صفحه جواب از کتاب

نمونه ای از سوالات :

1- در بیت زیر، صخره و دریا به ترتیب نماد چیست ؟

شما چقدر صبور و چقدر خشم آگین حضورتان چو تلاقی صخره با دریاست.

نمونه ای از پاسخ گویی به سوالات :

جواب 1 )صخره: مقاومت و پایداری ;دریا: مشکلات و سختی ها. صفحه 85 کتاب

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ چهارشنبه 20 دی 1396 ] [ 3:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات