پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 476 کیلو بایت

تعداد صفحات : 3

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

این ابزار اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که براساس نظریه
اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزند پروری ساخته شده است. فرم اولیه این
پرسشنامه دارای 03 ماده است که توسط دیانا بامریند ) 3790 (طراحی وساخته شده است. 33 ماده آن به شیوه
آزادگذاری مطلق، 33 ماده به شیوه استبدادی و 33 ماده دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدین در امر پرورش فرزند
مربوط می شود.
اعتبار و پایایی پرسشنامه
3/ 3 برای آزادگذاری، 18 / میزان پایایی این پرسشنامه را بوری در سال 3773 به روش بازآزمایی انجام داد که 13
3 برای اقتدار منطقی پدران را گزارش کرد.همچنین وی در مورد اعتبار پرسشنامه نتایج زیر / برای استبدادی و 79
3 او دارد. / 3 و اقتدار منطقی 89 / را گزارش کرده است که مستبد بودن پدر رابطه معکوس با آزادگذاری 83
در انستیتیو روان پزشکی ایران نیز اسفندیاری ) 3091 (فرم اصلی پرسشنامه را و اصلاحات لازم را درآن
صورت داد. سپس از تعداد 33 نفر صاحب نظر در زمینه روان شناسی و روان پزشکی ) 9 نفر دکترای روان شناسی
، یک نفر روان پزشک ، 9 نفر کارشناسی ارشد روان شناسی ، 9نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و 0 نفر کار
شناس روان شناسی (خواسته شد تا میزان اعتبار هر جمله را بازدن علامت مشخص نمایند ودر صورت لزوم نظر
اصلاحی خود را نیز بیان نموده و جمله پیشنهادی خود را اضافه نمایند نتایج بدست آمده نشان دادکه پرسشنامه
مذکور دارای روایی )اعتبار(صوری است.
این پرسشنامه توسط اسفندیاری) 3091 ( و بینم) 3097 ( مورد استفاده قرار گرفته است. اسفندیاری پایایی بازآزمایی
3 گزارش کرده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 5:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران

پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 127 کیلو بایت

تعداد صفحات : 4

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران

پرسشنامه 42 ماده ای هوش معنوی دارای 4 عامل می باشد . عامل اول دارای 12 ماده است . ماده هایی كه روی عامل اول قرار گرفته اند به روشنی تفکرکلی واعتقاد افراد را نشان می دهند ( برای مثال ماده های یازده : « ازاینکه گره گشای مشکل کسی باشم خوشحال می شوم» . و هفده : « معتقدم که نیرویی درهر لحظه حرکات واعمال مرا هدایت وراهنمایی ورهبری می کند. ») لذا عامـل اول به عنوان « تفکر کلی و بعد اعتقادی » نامگذاری گردید. عامــل دوم دارای 14 ماده می باشد . ماده هایی كه روی عامل دوم قرار گرفته اند به روشنی توانایی مقابله وتعامل با مشکلات را نشان می دهند ( برای مثال ماده هشت : « مشکلات زیاد مرادچاریاس وناامیدی می کند» .

ماده نوزده: « درهنگام روبرو شدن با مشکلات دچارتشویش ونگرانی می شوم .») لذا عامل دوم به عنوان «توانایی مقابله و تعامل با مشکلات» نامگذاری گردید. عامل سوم دارای 9 ماده می باشد . ماده هایی كه روی عامل سوم قرار گرفته اند به روشنی سجایای اخلاقی افراد را نشان می دهند ( برای مثال ماده بیست و پنج : « سعی میکنم هرگاه با یک مشکل روبرو شدم ، تجربیات لذت بخش را به خاطرآورم . » و ماده سی و یک : «کاری را که شروع می کنم ادامه می دهم وهمه ی مشکلات ودشواریهای آن را به جان می خرم. ») لذا عامل سوم به عنوان «پرداختن به سجایای اخلاقی» نامگذاری گردید. عامل چهارم دارای 7 ماده می باشد . ماده هایی كه روی عامل چهارم قرار گرفته اند به روشنی خودآگاهی و عشق و علاقه افراد را نشان می دهند ( برای مثال ماده شانزده : « ما درست درجایی قرارداریم که می بایستی قرارداشته باشیم وکاری را انجام می دادیم که می بایستی انجام می دادیم. » و ماده سی و هفت : « اگرچه درزندگیم اشتباهات زیادی داشتم ، با این حال به خود افتخار می کنم. » ) لذا عامل چهارم به عنوان «خودآگاهی و عشق و علاقه» نام گذاری گردید. (كازدین، و همكاران ،1986).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 5:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

دسته بندی : کارآفرینی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 111 کیلو بایت

تعداد صفحات : 2

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه مقیاس سنجش میزان بهرهوری در سازمان

روش نمره گذاری در پرسشنامه مذکور بدین صورت است که:
باشد، احتمالاً شما در سازمانی به کار مشغول هستید که بهرهوری در ان مطلوب » 21 تا 31 « الف( اگر مجموع نمرههای بین
است.
باشد، احتمالاً شما در سازمانی مشغول هستید که بهره وری در آن قابل توجه نیست. » 11 تا 21 « ب( اگر مجموع نمرهها بین
باشد، احتمالاً شما در سازمانی مشغول هستیدکه بهره وری در ان در حد ناچیز است و اگر » 5 تا 11 « ج( اگر مجموع نمرهها بین
تجدید حیات پیدا نکند، به زودی با بحران مواجه خواهد شد.
روایی و پایایی
در تحقیق شریفی ) 1391 ( جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین
تعدادی از مدیران و کارشناسان )لیسانس و فوق لیسانس به بالا( توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست
آمده، پرسشنامه در نمونه آماری پژوهش )سازمانها و شرکتهای دولتی( توزیع شد.
همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.
معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از ) صفر ) 1 به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک ) 1+( به معنای
پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه
بیشتر 1 می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 5:01 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 320 کیلو بایت

تعداد صفحات : 4

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی)

فایل Word و PDF ،

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن ارزیابی خودگزارشی کودک آزاری از ابعاد مختلف (کودک آزاری جسمی، کودک آزاری جنسی، غفلت یا بی توجهی، سوء تغذیه و کودک آزاری عاطفی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینهخیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیاد

امتیاز12345

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعدسوالات مربوطه

کودک آزاری جسمی1، 5، 9، 13، 17

کودک آزاری جنسی2، 6، 10، 14، 18

غفلت یا بی توجهی3، 7، 11، 15، 19

سوء تغذیه4، 8، 12، 16، 20

کودک آزاری عاطفی21، 22، 23، 24، 25

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید. نمرات بالاتر نشان دهنده آزار بیشتر فرد در دوران کودکی می باشند و بالعکس.

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 5:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

نرم افزار افزایش واقعی از وبلاگ و وبسایت با بهبود رتبه الکسای گوگل

نرم افزار افزایش واقعی از وبلاگ و وبسایت با بهبود رتبه الکسای گوگل

دسته بندی : نرم افزار

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 259 کیلو بایت

تعداد صفحات : 1

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در صورت داشتن سوال,تماس با 09333038089

اگر شما هم صاحب وبسایت یا وبلاگ هستید مسلما یکی از بزرگترین اهدافتان دست یابی به ترافیک انبوهی از کاربران است که روزانه از مطالب شما بازدید می کنند . برای دست یابی به این هدف راه های زیادی را امتحان کردید و گاها هزینه هایی را پرداختید که بازده آنچنانی نداشته اند اما این بار اگر پولی هم میدهید به نتیجه می رسد.این نرم افزار رتبه الکسا شما را بهبود می بخشد اما اید بگوییم کهزبان این نرم افزار چینی می باشداما ما راه استفاده از این نرم افزار را طور کامل در پایین به شما توضیح داده ایم در صورتی هم که به ما شک دارید لطفا با 09333038089 تماس حاصل فرمایید.لطفا بقیه ی توضیحات را تا آخر بخوانید.

اما در این پست ردز به شما نرم افزاری را معرفی می کند که با توانایی بالا در ایجاد ترافیک وب رتبه الکسای سایت یا وبلاگ را به شدت کاهش می دهد . با این نرم افزار می توانید روزانه حداقل چند هزار بازدیدکننده برای سایت خود داشته باشید . بعد از معرفی و خواندن آموزش کار با این سیستم در انتهامزایا و معایباستفاده را مطالع کنید .

*کاربران حتما قسمت توضیحات را آخر مطلب بخوانند*

در صورتی که به ما شک دارید یک وبلاگ یا وبسایت را به 09333038089 ارسال کنید تا ما آنرا در نرم افزار قرار داده تا ببینید افزایش واقعی پیدا می کند یا نه

رباتی به نام jingling

jinglingنام نرم افزاریست که به زبان چینی طراحی

شده و با ایجاد ترافیک روی وب سایت رتبه جهانی الکسا را تا میزان زیادی کاهش می دهد . روش کار این نرم افزار استفاده از قدرت سیستم ، پهنای باند و تغییر آی پی مباشد . تغییر آی پی بازدیدکننده باعث خواهد شد که الکسا و موتورهای بازدیدنگار شما را یک بازدید کننده جدید فرض کنند و امتیازی را برای مشاهده صفحه در نظر بگیرند .

حتما در فروم های تخصصی متفاوت با عناوینی مثل :

افزایش ترافیک بی دردسر

فروش بازدیدکننده به شیوه نوین

افزایش بازدید ارزان

و…..

مواجه شدید نود درصد روش های مدیران این تاپیک ها به چنین نرم افزاری یا روش کار این نرم افزار ختم می شود . معمولا در سوال و جواب ها از اینگونه افراد روش کار خود را شرح نمی دهند یا با توضیحات مبهم شما را بیشتر گیج می کنند اما شما هم می توانید با دانلود نرم افزارjingling و پیگیری روش کار این ترافیک را برای وب خود و دیگران ایجاد کنید .

نمایی از صفحه اصلی نرم افزار jingling

بعد از دانلود و باز کردن برنامه با نمایی مشابه شکل بالا مواجه خواهید شد . شما می توانید به سه روش و با سه آپشن مختلف برای سایت خود ترافیک ارسال کنید . از طریق تب های یک دو و سه !

گزینه ۱ : این قسمت راحت ترین راه برای اضافه کردن لینک سایت شما به نرم افزار است . در صورتی که لینک سایت خود را از این تب وارد کنید دستگاه به صورت خودکار تا زمانی که فعال است بازدیدکننده ارسال میکند .

گزینه ۲: این قسمت همان کار تب یک را انجام میده منتهی با یک آپشن بیشتر و اون تنظیم تعداد وردی ها هست . البته این تب کاربرد زیادی ندارد چون با بستن برنامه بهرحال مشاهده کننده ای ارسال نمی شود .

گزینه ۳: این قسمت ترکیبی از هوش مصنوعی است . برای کار با این بخش احتیاج به اطلاعات کاملی دارید که در ادامه این مقاله بصورت کامل توضیح داده خواهد شد .

گزینه ۴: حداکثر تعداد لینکی که می توانید اضافه کنید که بصورت همزمان بازدید کننده ارسال بشه . این گزینه با توجه به قدرت سیستم و پهنای باد بین ۱ تا ۶ متغیر است .

گزینه ۵: بخش مدیریت لینک ها . این بخش شامل آپشن های مختلفیست که در ادامه توضیح داده خواهد شد .

گزینه ۶: اضافه کردن لینک سایت ها از هر تب از طریق این کلید خواهد بود . با کلیک این قسمت پنجره ای باز خواهد شد که می تواندی لینک سایت را وارد کنید . ( توضیحات تکمیلی در ادامه )

گزینه ۷: اطلاعات در مورد برنامه که با اتصال به اینترنت بروز می شود . ( به زبان چینی و بدون کاربرد )

خب بعد از پایان توضیحات کلی نیاز است جزئیات را بررسی کنیم برای اینکار ابتدا یک لینک ساده را اضافه می کنیم و هر بخش را توضیح می دهیم .

تب یک را انتخاب کنید .

از طریق کلید اضافه کردن لینک ( گزینه ۶ ) یک لینک را اضافه کنید .

در نهایت یک آدرس در در بخش اصلی اضافه خواهد شد ( گزینه ۵) و چیزی مانند شکل زیر را مشاهده خواهید کرد .

در صورتی که به ما شک دارید یک وبلاگ یا وبسایت را به 09333038089 ارسال کنید تا ما آنرا در نرم افزار قرار داده تا ببینید افزایش واقعی پیدا می کند یا نه

افزایش ترافیک سایت ، کاملا واقعی ، کاملا راحت

توضیح هر گزینه :

گزینه ۱: ادیت کردن لینک ورودی ( ممکن است آدرس را اشتباه وارد کنید )

گزینه ۲: تعداد بازدیدکننده های ارسالی به آدرس . هر ۲۴ ساعت رسیت خواهد شد و ۱۰۰ درصد دقیق نیست .

گزینه ۳: وضعیت لینک ، سبز در حال ارسال بازدیدکننده ، قرمز ایجاد مشکل

گزینه ۴: توقف موقتی ارسال بازدید کننده . با کلیک کردن دوباره روی همین قسمت ارسال مجددا شروع خواهد شد .

گزینه ۵: حذف لینک

گزینه ۶: تنظیم ارسال بازدید کننده در بازه زمانی . مثلا میتوانید از ۲۴ ساعت یک ساعت خاص را برای ارسال انتخاب کنید ( در حالت عادی کارآیی بالایی ندارد )

گزینه ۷: تنظیم ورودی های آی پی . این گزینه کاربرد بالایی در رتبه الکسا دارد ، بدین صورت که میتوانید تعیین کنید آی پی های مشاهده کننده سایت شما از کشور چین یا سراسر دنیا باشند . ( توضیحات تکمیلی در ادامه )

گزینه ۸: تنظیمات تکمیلی لینک . ( مقداری توضیح داده شده و توضیحات بیشتر در ادامه )

نحوه تنظیم آی پی ترافیک ورودی از طریق گزینه ۷

گزینه ۱: آی پی ارسالی از سراسر جهان باشند

گزینه ۲: آی پی ارسالی فقط از چین باشند .

گزینه ۳: آی پی ارسالی فقط از آمریکا باشند .

گزینه ۴: تنظیم منطقه ارسالی در گزینه چین .

از طریق کلید آبی رنگ می توانید تنظیمات را ذخیره کنید .

در صورت داشتن سوال,تماس با 09333038089

نحوه تنظیمات تکمیلی از طریق گزینه ۸

گزینه ۱: تنظیم میزان کلیک به این صورت که درصورتی که عدد وردی ۱:۱ باشد بازدیدکننده مدتی بعد از ورود به سایت بدون هیچ کلیکی خارج می شود . درصورتی ورود عدد ۱:۲ بازدید کننده یکی از لینک های داخل صفحه را کلیک می کند . و همینطور با تغییر عدد بازدید کننده لینک های بیشتری را پیمایش می کند .

گزینه ۲: تنظیم نوع کلیک بازدیدکننده ، با انتخاب گزینه اول بازدیدکننده یک لینک را بصورت اتفاقی کلیک میکند . گزینه دوم صفحه جاری را یکبار رفرش می کند . گزینه سوم یکبار لینک اتفاقی را وارد می شود و سپس به صفحه قبلی بازگشت میکند . گزینه چهارم می توانید عبارتی را مشخص کنید که بصورت لینک بوده و مشاهده کننده آن را در صفحه یافته و روی آن کلیک می کند .

گزینه ۳: تنظیمات پاپ آپ . درصورتی که سایت شما پاپ آپ دارد آن را روی ۲۰ درصد تنظیم کنید .

گزینه ۴: بعد از مشاهده لینک مشاهده کننده کجا برود؟ شما می توانید در این بخش ۵ آدرس را جهت خروج بازدیدکننده وارد کنید .

گزینه ۵: تنظیم ارجاع دهندگان . در اینجا می توانید تعیین کنید هر بازدیدکننده از چه سایتی وارد شده است . مثلا ۵۰ درصد بازدیدکنندگان از فیس بوک و بقیه از گوگل ! ( چه تکنولوژیی )

تنظیمات تب سوم

همانطور که در بخش اول ذکر شد می توانید از طریق تب سوم لینک سایت خود را با آپشن های بیشتری در برنامه وارد کنید . در صورتی که در تب سوم روی کلید اضافه کردن لینک کلیک کنید با شکل فوق مواجه خواهید شد .

گزینه ۱: ورود لینک سایت

گزینه ۲: مقدار زمانی که بازدیدکننده در سایت خواهد ماند ( این گزینه به ویژه برای گوگل بسیار مهم خواهد بود ) بطور پیشفرض روی ۲۰ تا ۳۰ ثانیه است .

گزینه ۳: تعداد بازدیدکنندگان روزانه . بیشترین مقدار اتوماتیک روی ۶۰۰ خواهد بود . درصورتی که مقدار بیشتری نیاز دارید از تب یک لینک خود را وارد کنید .

گزینه ۴: در بخش تنظمات تکمیلی توضیح داده شد

گزینه ۵: در بخش تنظمات تکمیلی توضیح داده شد

توضیحات

مزایا : افزایش ترافیک و رنک سایت در الکسا

معایب : کاهش سرعت اینترنت و استفاده زیاد از پهنای باند به طوری کهاگر به نرم افزار به طور مداوم در یک هفته کار کند 2 GB زا از حجم اینترنت را استفاده می کند.

همانطور که مشاهده کردید کار با این نرم افزار بسیار ساده بوده و با توضیحات تکمیلی ردز کاربری حرفه ای نیز امکان پذیر است .

اما دلیل از معرفی این نرم افزار در واقع آگاهی بیشتر به کاربران است . متاسفانه فروم های ایرانی جایگاه اصلی سواستفاده از چنین برنامه ای یا ربات های مشابه است .

باور کنید این نرم افزار آی پی در وبلاگ و وبسایت شما ثبت می کند و افراد آنلاین را طبق نوشته ی نرم افزار در وبلاگ شما نشان می دهددر صورتی که به ما شک دارید یک وبلاگ یا وبسایت را به 09333038089 ارسال کنید تا ما آنرا در نرم افزار قرار داده تا ببینید افزایش واقعی پیدا می کند یا نههم اکنون این نرم افزار را فقط و فقط با قیمت 80000 تومان دانلود کنید((قیمت این نرم افزار در سایت های دیگر بالای 89000 تومان

می باشد ولی شما فقط این نرم افزار را با قیمت 80000 تومان دانلود کنید))

در صورت داشتن سوال,تماس با 09333038089

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 5:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها (با تاكید بر سازمان ملل )

بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها (با تاكید بر سازمان ملل )

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 214 کیلو بایت

تعداد صفحات : 167

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ......................................................................................................................................................1

فصل اول(طرح تحقیق)

(1-1) مقدمه.......................................................................................................................................3

(1-2) بیان مسأله ...............................................................................................................................4

(1-3) ضرورت واهمیت تحقیق ........................................................................................................5

(1-4) اهداف تحقیق ..........................................................................................................................6

(1-5) سوال های پژوهش ................................................................................................................6

(1-6) فرضیه های تحقیق .................................................................................................................7

(1-7) متغیر های تحقیق ....................................................................................................................7

(1-8) روش پژوهش .........................................................................................................................7

(1-9) سازماندهی تحقیق....................................................................................................................7

(1-10) تعریف مفهومی وعملیاتی مفاهیم.............................................................................................8

فصل دوم(چارچوب نظری وکلیات)

بخش اول

(2-1)تعریف دولت(کشور) .................................................................................................................9

بخش دوم

(2-2-1) حاکمیت...............................................................................................................................10

(2-2-2) تعریف حاکمیت..................................................................................................................11

(2-2-3) مفهوم حاکمیت....................................................................................................................13

(2-2-4)انواع حاکمیت.......................................................................................................................13

(2-2-5) ویژگی ها و اوصاف حاکمیت .........................................................................................16

د

(2-2-6) مبنای حاکمیت وبررسی تاریخی..........................................................................................19

(2-2-7) نظریه های حاکمیت............................................................................................................26

(2-2-8) قلمرو حاکمیت....................................................................................................................30

(2-2-9)ضرورت تحدید حاکمیت ....................................................................................................32

(2-2-10)تغییر حاکمیت از مطلق به نسبی.........................................................................................34

(2-2-11) مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل.................................................................................35

بخش سوم

(2-3-1) سازمان های بین المللی ......................................................................................................37

(2-3-2) تاریخچه سیرتکوین سازمانهای بین المللی...........................................................................37

(2-3-3)تعریف، مشخصه ها ومسائل کلی سازمانهای بین المللی .....................................................40

(2-3-4)نقش ها وکارکرهای سازمانهای بین المللی............................................................................42

(2-3-5) طبقه بندی سازمانهای بین المللی .........................................................................................44

(2-3-6) سازمانهای بین الدولی جهانی ...............................................................................................45

(2-3-6-1) سازمان ملل متحد.............................................................................................................45

(2-3-6-2) هدفها واصول سازمان ملل متحد.................................................................................... 47

(2-3-6-3)ارکان سازمان ملل متحد ...................................................................................................48

- مجمع عمومی.......................................................................................................................................48

- شورای امنیت........................................................................................................................................49

- شورای اقتصادی واجتماعی .................................................................................................................51

- شورای قیمومت....................................................................................................................................52

- دیوان بین المللی دادگستری.................................................................................................................52

- دبیرخانه................................................................................................................................................53 (2-3-6-4) سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد .........................................................54

(2-3-7)سازمانهای قاره ای یا منطقه ای ............................................................................................58

(2-3-7-1) سازمانهای اروپایی ومنطقه ای آتلانتیک..........................................................................59

- سازمان آتلانتیك شمالی(ناتو) ..............................................................................................................59

- شورای اروپا ........................................................................................................................................60

- اتحادیه اروپایی.....................................................................................................................................61

- سازمان امنیت وهمکاری در اروپا ........................................................................................................62

ه

(2-3-7-2)سازمان کشورهای آمریکایی .......................................................................................... 63

(2-3-7-3)سازمان های آسیایی – آفریقایی.......................................................................................64

- اتحادیه عرب .......................................................................................................................................64

- اتحادیه آفریقایی ..................................................................................................................................64

- سازمان همکاری اقتصادی (اکو) ........................................................................................................65

- اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) ............................................................................................66

(2-3-8) سازمانهای میان قاره ای یا فرا منطقه ای..............................................................................66

- سازمان همکاری توسعه اقتصادی ........................................................................................................67

- سازمان کنفرانس اسلامی .....................................................................................................................67

- سازمان کشورهای صادر کننده(اوپک)................................................................................................ 68

(2-3-9)سازمانهای بین المللی غیر دولتی ..........................................................................................69

فصل سوم (حاکمیت دولتها وسازمان های بین المللی)

بخش اول

(3-1-1) حاکمیت دولتها منشأ ایجاد حقوق بین الملل وسازمانهای بین المللی................................ 71

(3-1-2) مفهوم حاکمیت دولتها باپیدایش سازمانهای بین المللی.......................................................72

(3-1-3)مفهوم صلاحیت...................................................................................................................73

(3-1-4)حاکمیت دولتها در روابط بین المللی ..................................................................................74

(3-1-5) حاکمیت دولتها دربطن سازمانهای بین المللی................................................................... 76

(3-1-6) حاکمیت دولتها در ساختار سازمانهای بین المللی ..............................................................77

(3-1-7)اختیارات سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها................................................................78

(3-1-8) ظهوردکترین صلاحیت نامحدودسازمانهای بین المللی و تأثیر آن بر حاکمیت دولتها.........80

(3-1-9)قانونگذاری بین المللی توسط سازمانها وحاکمیت دولتها ...................................................83

و

(3-1-10) تصمیمات سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها ........................................................... 85

(3-1-11) نظارت سازمانهای بین المللی بر رعایت حقوق بین الملل وحاکمیت دولتها.......................87

(3-1-12) قدرت مجازاتی سازمانهای بین المللی وتأثیر آن بر رفتاردولتها..........................................88

(3-1-13)ضرورت عضویت دولتها در سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها ..................................90

(3-1-14)حاکمیت دولتهادر میثاق جامعه ملل.......................................................................................91

(3-1-15) حاکمیت دولتها در منشور سازمان ملل.................................................................................92

(3-1-16) اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها .............................................................................92

(3-1-17) صلاحیت داخلی دولتها وعملکرد سازمان ملل...................................................................94

(3-1-18) حاکمیت دولتها ومداخله بشر دوستانه ورویه سازمان ملل...................................................97

(3-1-19) نمونه های مداخله بشر دوستانه سازمان ملل..................................................................... 100

(3-1-20) شکل گیری دکترین مسئولیت حفاظت وحاکمیت دولتها ..................................................106

بخش دوم

(3-2-1) گسترش مفهوم صلح وامنیت بین المللی در سازمان ملل متحد وحاکمیت دولتها.................108

(3-2-1-1) توجه شورای امنیت به مسأله پناهندگان ........................................................................ 109

(3-2-1-2) توجه شورای امنیت به اعتلای دموکراسی......................................................................1109

(3-2-1-3) توجه شورای امنیت به تروریسم.....................................................................................111

(3-2-1-4) توجه شورای امنیت به حقوق بشر ..................................................................................112

(3-2-1-5) توجه شورای امنیت به خلع سلاح وکنترل تسحیلات .................................................. 113

(3-2-1-6)تحدید حدود مرزی بین عراق وکویت بر اساس فصل هفتم منشور..................................115

ز

فصل چهارم(تأثیرات سازمانهای بین المللی بر حاکمیت دولتها)

بخش اول

(4-1) محدودیت های اعمال شده بر حاکمیت دولتها ناشی از عضویت در سازمان ملل.................116

(4-1-1) فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وعدم توسل به زور.........................................117

(4-1-2) رعایت حقوق بشر.............................................................................................................120

(4-1-3) حفظ محیط زیست ...........................................................................................................124

(4-1-4) ختم استعمار .....................................................................................................................127

(4-1-5) خلع سلاح وکنترل تسلیحات............................................................................................128

بخش دوم

(4-2) تعدیل وتحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی................................................130

(4-2-1)تحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی دولتی ............................................ 134

(4-2-1-1) سازمان های بین الدولی جهانی .................................................................................. 134

(4-2-1-2) سازمان های بین الدولی منطقه ای و فرا منطقه ای .................................................... 140

(4-2-2) تحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی غیر دولتی...................................... 143

(4-2-2-1) سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی ...........................................................143

(4-2-2-2) سازمان های بین المللی غیر دولتی انتفاعی...................................................................148

بخش سوم

(4-3) جهانی شدن وسازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها...........................................................150

(4-3-1) جهانی شدن اقتصاد وحاکمیت دولتها................................................................................152

(4-3-2) جهانی شدن حقوق بشر وحاکمیت دولتها.........................................................................154

ح

(4-3-3) جهانی شدن سیاست وحاکمیت دولتها..............................................................................154

(4-3-4) جهانی شدن حقوق و افزایش جایگاه حقوق بین الملل و حاكمیت دولت ها ..................155

فصل پنجم

تجزیه تحلیل اطلاعات ونتیجه گیری ...............................................................................................158

فهرست منابع ....................................................................................................................................167

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 5:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

همكاری دولت‏ها با دیوان كیفری بین‏المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حكم دیوان

همكاری دولت‏ها با دیوان كیفری بین‏المللی از مرحله تعقیب تا اجرای حكم دیوان

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 143 کیلو بایت

تعداد صفحات : 175

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

درآمد. 1

الف: بیان مسأله. 1

ب: سابقه و مشكلات تحقیق.. 10

ج: اهداف و كاربردهای تحقیق.. 11

د: سؤال‏ها 11

هـ: فرضیه‎ها 12

و: روش تحقیق.. 13

ز: ساماندهی تحقیق.. 13

1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‎ها با دیوان.. 15

1-1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 18

1-1- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 18

1-1-1- قلمرو همكاری، جرائم مشمول تعقیب و مصادیق آن.. 19

1-1-1-1 - نسل كشی.. 23

1-1-1-1-1- اركان جنایت نسل كشی.. 25

1-1-1-1-1-1- ركن قانونی.. 26

1-1-1-1-1-2- ركن مادی.. 26

1-1-1-1-1-3- ركن روانی.. 27

1-1-1-1-2- مصادیق جنایت نسل كشی.. 28

1-1-1-1-2-1- كشتن.. 28

1-1-1-1-2-2- ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یك گروه 29

1-1-1-1-2-3- قرار دادن عمدی یك گروه در معرض وضعیت زندگی نامناسبی كه منتهی به زوال قوای جسمی كلی یا جزئی آنها بشود. 29

1-1-1-1-2-4- انجام اقداماتی كه به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یك گروه صورت میگیرد 30

1-1-1-1-2-5- انتقال اجباری اطفال یك گروه به گروه دیگر. 30

1-1-1-2- جنایت علیه بشریت.. 31

1-1-1-2-1- اركان جرایم علیه بشریت.. 32

1-1-1-2-1-1- ركن قانونی.. 32

1-1-1-2-1-2- ركن مادی.. 32

1-1-1-2-1-3- ركن روانی.. 33

1-1-1-2-2- مصادیق جنایت علیه بشریت.. 33

1-1-1-2-2-1- جنایت علیه تمامیت جسمی و روحی.. 33

1-1-1-2-2-2- جرایم علیه آزادیهای افراد. 37

1-1-1-3- جنایت جنگی.. 42

1-1-1-3-1- عناصر تشكیل دهنده جنایت جنگی.. 45

1-1-1-3-1-1- عنصر مادی جنایت جنگی.. 46

1-1-1-3-1-2- عنصر روانی جنایت جنگی.. 50

1-1-1-3-2- مصادیق جنایت جنگی.. 51

1-1-2- تعهدات همكاری دولت‏ها با دیوان.. 56

1-1-2-1- مبانی تعهدات همكاری دولت‏های عضو با دیوان.. 57

1-1-2-2- تعهدات اصلی همكاری دولت‏ها با دیوان.. 63

1-1-2-3- اشكال دیگر همكاری.. 67

1-2- قلمرو و تعهدات همكاری دولت‏های غیر عضو با دیوان.. 70

1-2-1- تعهد دولتهای غیر عضو در همكاری با دیوان به موجب حقوق بین الملل 72

1-2-1-1- رابطه دیوان و شورای امنیت.. 75

1-2-1-1-1- ارجاع وضعیت دارفور سودان به دیوان.. 79

1-2-1-1-2- شورای امنیت ضامن همكاری دولتها با دیوان.. 80

1-2-1-2- تعهد به رعایت و تضمین رعایت حقوق بین المللی بشر دوستانه 84

1-2-1-3- چشم انداز تعهد به همكاری دولتهای غیر عضو با دیوان.. 88

1-2-2- اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولتهای غیرعضو و تعهد دولتها به همكاری 89

1-2-2-1- مبنای قانونی صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت‏های غیرعضو 90

1-2-2-1-1- واگذاری صلاحیت ازسوی دولتها به دیوان.. 92

1-2-2-1-2- اصول و سوابق واگذاری صلاحیت كیفری به دادگاههای بین المللی 94

1-2-2-2- صلاحیت رسیدگی دیوان كیفری بین المللی به اعمال رسمی دولت‎های غیرعضو 96

2- همكاری دولت‎ها با دیوان در فرایند دادرسی.. 99

2-1- همكاری دولتها با دیوان در مرحله تحقیق و تعقیب... 103

2-1-1- همكاری دولتها در تعقیب و كیفرخواست.. 107

2-1-1-1- شروع تحقیق.. 111

2-1-1-2- تعقیب.. 113

2-1-1-3- منع تعقیب.. 115

2-1-1-4- صدور كیفر خواست.. 116

2-1-2- همكاری دولتها با دیوان در مرحله دستگیری و تحویل اشخاص به دیوان 118

2-1-2-1- دستگیری.. 120

2-1-2-1-1- قانونی بودن دستگیری.. 123

2-1-2-1-2- مراحل بازداشت در دولت بازداشت كننده. 124

2-1-2-2- تحویل به دیوان.. 126

2-1-2-2-1- درخواستهای موازی تحویل و استرداد. 127

2-1-2-2-2- حضور نزد دیوان و آزادی موقت.. 129

2-2- همكاری دولتها با دیوان از مرحله دادرسی تا اجرای حكم. 131

2-2-1- همكاری دولتها با دیوان در مرحله دادرسی و صدور حكم. 134

2-2-1-1- رسیدگی.. 136

2-2-1-1-1- حقوق متهم. 136

2-2-1-1-1-1- حق حضور در دادرسی.. 137

2-2-1-1-1-2- اصل برائت.. 138

2-2-1-1-1-3- تضمینات دیگر برای محاكمه عادلانه. 138

2-2-1-1-2- احراز صلاحیت دیوان.. 140

2-2-1-2- محاكمه. 143

2-2-1-2-1- استقلال و بیطرفی قضات.. 145

2-2-1-2-2- حضور وكیل در مرحله محاكمه. 148

2-2-1-3- صدور حكم. 149

2-2-1-4- قطعیت احكام. 150

2-2-1-4-1- تجدید نظر. 151

2-2-1-4-2- اعاده دادرسی.. 152

2-2-2- همكاری دولت‎ها با دیوان در مرحله اجرای حكم. 155

2-2-2-1- اجرای مجازات زندان.. 156

2-2-2-2- مصادره اموال و كیفر نقدی.. 158

2-2-2-3- شرایط حبس... 159

نتیجه گیری.. 160

فهرست منابع.. 167

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 5:00 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در محاکم بین‌المللی

مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در محاکم بین‌المللی

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 161 کیلو بایت

تعداد صفحات : 139

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

1- بیان مسئله. 3

2- اهمیت تحقیق. 3

3- ادبیات و سوابق تحقیق. 4

4- سؤالات تحقیق. 6

5- فرضیه‏های تحقیق. 6

6- نوآوری تحقیق. 6

7- اهداف تحقیق. 7

8- ساماندهی تحقیق. 7

فصل اول:اصول و مبانی مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی 8

گفتار اول: بررسی اصول و مفاهیم اساسی مسئولیت سازمانهای بین المللی 9

بند اول: ویژگی های سازمانهای بین المللی. 9

1- اشتغالات مشترک. 9

2- هدف های مشترک. 10

3- مقررات حقوقی سازمانهای بین المللی. 11

بند دوم: صلاحیت های سازمانهای بین المللی. 13

1- صلاحیت درون ذاتی و برون ذاتی. 13

2- صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی. 16

الف- رکن قانونگذاری. 17

ب- رکن اجرایی. 18

ج- رکن قضایی. 19

بند سوم: تحلیل مفهوم مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی 20

1- مفهوم لغوی مسئولیت سازمانهای بین المللی. 21

2- مفهوم حقوقی مسئولیت سازمانهای بین المللی. 21

3- ضرورت مسئولیت سازمانهای بین المللی. 22

گفتار دوم: حدود مسئولیت سازمانهای بین المللی ناشی از حقوق سازمانها 23

بند اول: تبیین حقوق سازمانهای بین المللی. 24

1- تعهد دولت‌ها به مقررات داخلی سازمان بین المللی. 24

2- تعهد سازمان بین المللی به اجرای مقررات حقوق بین الملل 26

3- تعهدات بین المللی یک سازمان بین المللی. 31

بند دوم: مسئولیت سازمانهای بین المللی در قبال دیگر تابعان حقوق بین الملل. 33

1- مسئولیت سازمانهای بین المللی در قبال تابعان اصلی. 33

2- مسئولیت در قبال تابعان فرعی. 36

بند سوم: مصونیت سازمانهای بین المللی. 40

1- مصونیت نیروی انسانی. 40

الف: مصونیت قضایی. 41

ب: مصونیت قضایی سازمانها در مقابل دادگاه های ملی. 42

2- مصونیت اموال و اماکن. 43

3- مصونیـت از تعقیب. 43

فصل دوم: بررسی اصول حاکم بر مسئولیت سازمانهای بین المللی 45

گفتار اول: بررسی حدود مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی 46

بند اول: اصول حاکم بر مسئولیت بین المللی سازمان. 46

1- پذیرش مسئولیت. 47

2- لزوم وفای به عهد. 47

3- اصل لزوم جبران خسارت و اصل کارایی سازمان. 48

بند دوم: : اختیارات و صلاحیت های سازمان سازمانهای بین المللی 49

1- اختیارات صریح و ضمنی. 49

2- اختیارات ناشی از انتقال تعهد از دول عضو به سازمان. 50

3- استقلال سازمان از اعضای خود. 51

بند سوم: خروج سازمانهای بین المللی از محدوده اختیارات و صلاحیت های قانونی. 53

1- عملکرد سازمان خارج از صلاحیت های مصرح. 53

2- عدم رعایت اصول اساسی سازمان بین المللی. 53

3- نقض حقوق بشر. 54

گفتار دوم: آثار مسئولیت و جبران خسارت. 56

بند اول: انواع خسارت. 57

1- جبران خسارت مادی. 58

2- جبران خسارت معنوی. 58

3- مسئولیت ثانوی یا فرعی. 60

بند دوم: لزوم جبران خسارت. 60

1- مسئولیت تضامنی. 61

2- ضمانت اجراهای سازمانهای بین المللی در اجرای احکام. 62

الف ـ اعتبار نظام حقوقی حاكم بر سازمانهای بین المللی. 62

ب - تاثیر مسائل موضوعی در نحوه اعمال صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری. 68

3- ضمانت اجرای احکام دیوان های بین المللی. 72

بند سوم: شیوه های جبران خسارت. 75

الف) خسارات مستقیم. 76

ب) خسارات غیر مستقیم. 76

1- اعاده به وضع سابق. 77

2- پرداخت غرامت. 77

3-تعذر و جلب رضایت زیاندیده. 79

فصل سوم: بررسی مسئولیت سازمانهای بین‌المللی و دولت‌های عضو در حقوق بین‌الملل. 81

گفتار اول: مسئولیت سازمانهای بین المللی و دولت‌های عضو در برابریکدیگر 82

بند اول: تحلیل مسئولیت بین المللی دولت های عضو سازمان بین المللی 82

1- مسئولیت بین المللی دولت‌ها در برابر سازمانهای بین المللی 82

2- مسئولیت بین المللی سازمانهای بین المللی در برابر دولت‌های عضو 91

بند دوم: شیوه های فیصله اختلافات راجع به مسئولیـت سازمانهای بین المللی و دولت‌های عضو. 93

1- شیوه های غیر قضایی حل و فصل اختلافات. 93

2- شیوه های قضایی حل و فصل اختلافات. 96

الف) حل اختلاف براساس اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 97

ب) حل اختلاف در منشور سازمان ملل متحد. 99

ج) حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی. 101

گفتار دوم: مسئولیت سازمانهای بین المللی در رویه قضایی بین المللی 105

بند اول: رویه قضایی بین المللی. 106

1- لاهه. 106

2- رویه قضایی منطقه ای. 109

3- رویه سازمانهای جهانی تجارت. 110

بند دوم: تعارض تصمیمات برخی ارگانهای سازمان‌های بین المللی با احکام محاکم بین المللی. 114

1- تعارض مسئولیت با مصونیت. 114

2- تعارض احکام دادگاه های بین المللی با تصمیمات شورای امنیت 116

3- تعامل دیوان بین المللی دادگستری با دیوان کیفری بین المللی 122

نتیجه گیری. 128

منابع و ماخذ. 130

چکیده انگلیسی. 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 4:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

«اثر بخشی مشاورة شغلی و حرفه ای در کاهش آسیب های زندان»

«اثر بخشی مشاورة شغلی و حرفه ای در کاهش آسیب های زندان»

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 233 کیلو بایت

تعداد صفحات : 25

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

همواره یکی از چالش های سازمان به ویژه در حوزه خدمات اجتماعی و رفاهی درک و دریافت نگرش و اثرات خدمات خود بر دریافت کنندگان یا مشتریان خود است. در حقیقت ایجاد آگاهی از عملکرد شغلی و حرفه ای سازمان ها یکی از اهداف بزرگ پژوهشگران سازمانی است. نکته مهم تر این است که اشتغال مردان به عنوان سرپرست خانوار و اثرگذار در بنیان و تحکیم خانواده همواره در محور بحث ها و تحلیل های علاقمند ان و محققان بوده است. در هر زندان شناخت همه جانبه وضعیت شغلی مددجویان درون زندانها و پس از آزادی در هدفمند کردن و همراهی آنها در ساخت بهتر جامعه انسانی می تواند مفید باشد.

یكی از دلایل ارتكاب جرم و جنایت در سرتاسر جهان، از جمله ایران، بیكاری، فقر مالی، نداشتن شغل مناسب است و این كه نوعاً تعدادی از مجرمان، افراد فاقد شغل هستند. اشتغال زندانیان در حال تحمل كیفر و پس از آزادی یكی از موضوعات مهم، اساسی و از اولویتهای سازمان زندانها در سال های اخیر می باشد، كه هم می تواند در كاهش آسیب های درون و بیرون زندان و در كاهش جمعیت كیفری نقش مؤثری داشته باشد،

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 4:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]

رابطه میان سیاست¬های رفاه اجتماعی و محرومیت اجتماعی زنان در ایران طی سال¬های 1357-1385

رابطه میان سیاست¬های رفاه اجتماعی و محرومیت اجتماعی زنان در ایران طی سال¬های 1357-1385

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 563 کیلو بایت

تعداد صفحات : 123

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

امروزه "رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یكی از ابزارهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مطرح می­شود، بنابراین دامنه آن از اقدامات و نیات خیرخواهانه فردی فراتر رفته است و به عنوان حق فردی در كشورها مطرح شده و در نتیجه تكلیفی الزامی ‌برای دولت‏ها ایجاد می‏كند[1]که از طریق سیاست­های خود درصدد محرومیت­زدایی از اقشار مختلف و ایجاد رفاه برآیند.

در همین رابطه "رفاه اجتماعی زنان (به عنوان قشری آسیب­پذیر) مقوله­ای است که در چهارچوب "رفاه خانواده" امر مهمی تلقی می­گردد و حقیقتاَ زن و خانواده دو مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگرند.[2]

اهمیّت رفاه زنان را می­توان در این نکته یافت که: توسعه پایدار یک اجتماع حاصل مشارکت همه اقشار، خصوصاً زنان می باشد و این مشارکت نیز در گروی توجه به نیازها، اقتضائات و مسائل آنان و یافتن راه­هایی برای حل آن­هاست. " به عبارتی باید گفت که ارزش­های اصلی توسعه پایدار را باید در ارتقای کیفیت زندگی یعنی توانمندسازی زنان و مردان در تأمین نیازهای اساسی در جهت رفع اختلافات طبقاتی در جامعه، رشد آگاهی عمومی، اعتماد به نفس و اعتقاد عامه مردم به اهداف توسعه و حفظ امنیت و آزادگی جست و جو کرد. از این رو رویکرد جنسیتی و افزایش فرصت­های عمومی برای نقش­آفرینی و مشارکت اجتماعی زنان در توسعه پایدار و نیز در حوزه برنامه­ریزی برای توسعه پایدار مطرح می شود.[3]

" برنامه­ریزی برای زنان" و توجه به مسائل زنان در مفاهیم توسعه، به معنای پذیرش زنان به عنوان عامل مؤثر در توسعه و لزوم برخوردار شدن آنان از مواهب توسعه و از آنجا گسترش ابعاد کمی و کیفی توسعه می­باشد.[4]"پیش شرط برنامه­ریزی برای زنان نیز درک کامل نیازهای آنان، سبک­های زندگی آن­ها و محدودیت­های آن­ها است. بر اساس چنین درکی، مکانیسم­های حمایتی لازم است تا بهره­برداری زنان را از منابع و خدمات موجود تسهیل کند و هر آن­چه را که در به چالش کشاندن توسعه­یافتگی زنان مؤثر است، شناسایی کند. اموری چون" محرومیت زنان جامعه از دسترسی به فرصت­های برابر ، ناامنی اقتصادی و به ویژه فقر می­تواند توسعه­یافتگی زنان را تحت تأثیر قرار دهد.[5] واقعیت این است که فقرا نمی­توانند از فرصت­ها بهره­برداری کنند و این موضوع مخصوصاً در مورد زنان صادق است. " با چنین نگاهی به توسعه پایدار است که برای ارزیابی توفیقات برنامه­های ملی توسعه کشورها، بررسی شاخص­های توسعه، ارزیابی سیاست­های رفاهی و اجتماعی و نیز معیارهای توانایی وابسته به جنسیت که به صورت منفک برای زنان و مردان طرح می­شود، ضروری است.[6]در همین راستا " مطالعاتی بسیار ارتباط بین جنسیت و توسعه­ی اقتصادی را از اوایل دهه هفتاد بررسی کرده­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه آن با شرایط مردان، روشن می­شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­دهند. چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است هر چه کشورها توسعه یافته­تر باشند شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو بهبود وضعیت زنان جزو الزامات اصلی در بهبود شاخص­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.[7]هم چنین"واقعیات موجود در بسیاری از جوامع نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه­ها و بیانیه­ها و تأسیس نهادها و سازمان­های مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینه­های قابل توجه، زنان از مسائل و مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند.[8] بی سوادی، جهل، انزوا و تعصبات، گرایش­های اجتماعی – اقتصادی بر ضد زنان، نقض حقوق شهروندی و... موانع قوی مشارکت زنان در برنامه­های توسعه هستند. تردیدی نیست که " فقر اقتصادی و فرهنگی " مسئله تبعیض مبتنی بر جنس و... ، در زنجیره رفتارهای تبعیضی دیگر قرار می­گیرد و در عین حال، کاملاً تحت تأثیر مسائل تاریخی، روابط و هنجارهای مسلط اجتماعی، باورهای جمعی و تفکرات تاریخی است.[9]"اغلب اوقات برنامه­های توسعه و نیز برنامه­های رفاه اجتماعی که هدف آن­ها تشویق رفاه زنان فقیر است منجربه اعمال بار بیش­تری بر زنان می­شود[10] و به محرومیت آنان در ابعاد مختلف دامن می­زند."محرومیت که در ابتدایی­ترین و وسیع­ترین کاربردش ، به معنای فقر می­باشد ، می­تواند ناشی از عواملی چون مذهب، تاریخ، فرهنگ، قوانین و .... باشد. اما به نظر می­رسد که امروزه جامعه­شناسان برای بیان محرومیت افراد به خصوص زنان بیش­تر تمایل به کاربرد آن در اصطلاح جدیدش یعنی محرومیت اجتماعی دارند. "محرومیت اجتماعی یکی از تأکیدهای اصلی جنبش آزادی زنان است. (هر چند من می­توانم هر آن چه که دلم می­خواهد بخرم ولی مرا دقیقاً به عنوان یک زن شوهردار در نظر می­گیرند. من ممکن است حقوق خیلی مناسبی برای زندگیم دریافت کنم ولی این حقوق من کمتر از حقوق یک مردی است که کار وی قابل مقایسه با کار من است و قس علیهذا.[11] نكته اساسی در تحلیل محرومیت به عنوان یك عنصر تاثیرگذار بر رفتار جمعی، این است كه آیا محرومیت یا عدم برخورداری از برخی امتیازات امری طبیعی است (وجود آن طبیعی جلوه می كند) یا مصنوعی و غیرمصنوعی؟ محرومیت آن­جا كه غیر­طبیعی و نابحق جلوه می­کند، به عاملی تأثیرگذار در رفتار جمعی تبدیل می­شود.[12] اما آن چه که در محرومیت اجتماعی خواه طبیعی و خواه غیرطبیعی و ناحق جلوه می­کند این است که فردی که محروم اجتماعی خوانده می­شود از بعضی حقوق و فرصت­ها مانند حقوق شهروندی، فرصت آموزشی، اشتغال، و... محروم می­شود.


1- نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (خلاصه گزارش) شورای پژوهش مؤسسه. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی. چاپ اول. 1378. ص: 9-7

-[2]مینا روحانی." تحقیق مطالعه وضعیت رفاهی زنان سرپرست خانوار". دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی . 1384

[3]-ستاره فروزان و اکبر بیگلریان. "زنان سرپرست خانوار: فرصت­ها و چالش­ها. " فصلنامه پژوهش زنان. دوره 1. شماره 5. بهار 1382. ص: 36

[4]- فریبرز رئیس دانا و ژاله شادی طلب و پرویز پیران. فقر در ایران. (تهران: دانشگاه علوم بهزیستی. 1379)( مقاله زنان: بسته­ترین حلقه زنجیر فقر- ژاله شادی طلب و افسانه کمالی 1379، ص: 337-338)

[5]- فروزان. پیشین: ص: 36

[6]- همان، ص: 36

[7]- فضیله خانی. چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری­های جنسیتی در جهان. زن در توسعه و سیاست ( پژوهش زنان ). دوره­ی 8 . شماره ی 3. پاییز 1389. ص: 7-8

[8]-روحانی، پیشین

[9] - محمد تقی جغتایی و فریده همتی. سیاست اجتماعی. تهران. انتشارات سازمان بهزیستی کشور. 1380. ص: 190

[10]- سازمان ملل متحد. فعالیت­های اجتماعی برای زنان کم درآمد. مترجم نوروزعلی مهدی پور. 1377، اسکاپ. ص: 10

[11]- حسین نبوی. محرومیت و دینداری. تحقیق کارشناسی ارشد جامعه­شناسی. تهران. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. 1382. ص: 31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ پنجشنبه 21 دی 1396 ] [ 4:59 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات