تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی

تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 680 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

PD Apparent Charge Estimation and Calibration: a Critical Review

ABSTRACT
This paper focuses on the limits of partial discharge apparent charge estimation and
calibration using an unified approach. The fundamental problems that prevent
accurate apparent charge estimates (resonances, attenuation and partial discharge
pulse splitting) are tackled through this approach, highlighting the physical limitations
that prevent partial discharge charge to be measured properly. The feasibility of
calibration of Ultra-Wide Bandwidth measurement systems, something that is not
treated in the IEC 60270 standard, is also discussed.

تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی

چکیده

با استفاده از یک روش یکپارچه این مقاله بر روی حدود تعیین تخلیه جزئی بار ظاهری و کالیبراسیون تمرکز می کند. مسائل بنیادی که از تعیین دقیق بار ظاهری (تشدید، تضعیف و تکه ای کردن پالس تخلیه جزئی) جلوگیری می کند با این روش انجام می پذیرد که با تاکید بر محدودیت های فیزیکی از تخلیه جزیی بار برای اندازه گیری دقیق پیش گیری می کند. امکان پذیری کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری فوق پهنای باند، چیزی که در استاندارد IEC 60270 مورد بررسی قرار نمی گیرد نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:56 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بهینه سازی جستجوی الگوی بکار رفته در پخش بار اقتصادی محدب و غیر محدب

بهینه سازی جستجوی الگوی بکار رفته در پخش بار اقتصادی محدب و غیر محدب

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 116 کیلو بایت

تعداد صفحات : 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Pattern Search Optimization Applied to Convex and Non-Convex Economic Dispatch


Abstract—Economic Dispatch is aclassic power system
problem. It is formulated with either a non-linear quadratic
objective function only or by adding another sinusoidal term to
the quadratic function in order to incorporate the valve-point
effect. Both formulations are subjected to equality and nonequality
constraints. In solving such optimization problem, deterministic
and heuristic methods were utilized. Direct Search–
Pattern Search is a novel heuristic technique used in solving the
economic dispatch problems in this paper. This derivative-free
method shows optimistic results in dealing with simple and large
power systems. The proposed approach has been been tested
on three, six and twenty generation units to validate usage of
this heuristic technique in the economic dispatch area. Results
are compared with deterministic and other heuristic methods.

بهینه سازی جستجوی الگوی بکار رفته در پخش بار اقتصادی محدب و غیر محدب

چکیده

پخش بار اقتصادی یک مساله کلاسیک در سیستم های قدرت است . پخش بار اقتصادی با یک معادله تابع هدف غیر خطی درجه دوم و یا با اضافه کردن یک عبارت سینوسی به تابع درجه دوم به منظور گنجاندن اثر دریچه-نقطه ای فرمول نویسی می شود. هر دو فرمولاسیون تحت قیودهای تساوی و نامساوی قرار دارند. در حل چنین مساله بهینه سازی ،روش های بهینه سازی قطعی و اکتشافی مورد استفاده قرار گرفتند. جستجو مستقیم – جستجوی پاترن یک تکنیک اکتشافی جدید است که برای حل مساله پخش بار اقتصادی در این مقاله استفاده می شود. این روش مشتقی-آزاد نتایج بهینه ای در برخورد با سیستم های قدرت ساده و بزرگ نشان می دهد. روش پیشنهاد شده بر روی سه ، شش و بیست واحدتولیدی برای اعتبار استفاده از این روش اکتشافی در ناحیه پخش بار اقتصادی آزمایش شده است. نتایج با روش های قطعی و دیگر روش های اکتشافی مقایسه می شوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:56 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آزمایش شروع تخلیه جزئی در موتورهای ولتاژ پایین

آزمایش شروع تخلیه جزئی در موتورهای ولتاژ پایین

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.122 مگا بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Partial-Discharge-Inception Testing on Low-Voltage Motors

Abstract—This is a review of one manufacturer’s efforts
toward testing National Electrical Manufacturers Association
(NEMA) low-voltage motor insulation for compatibility with
adjustable-speed drives (ASDs). Partial-discharge-inceptionvoltage
(PDIV) measurements were selected as a tool to evaluate
the future performance of the stator insulation system to resist
deterioration by the drives. PDIV measurement is explained in
terms of procedure and accuracy. Data are presented from tests
made on motors from several prominent manufacturers

آزمایش شروع تخلیه جزئی در موتورهای ولتاژ پایین

چکیده

این مقاله مروری بر تلاش های یکی از سازندگان در جهت آزمایش عایقی موتور ولتاژ پایین انجمن ملی سازندگان الکتریکی (NEMA) جهت سازگاری با درایوهای سرعت متغیر (ASDs) می باشد. اندازه گیری های ولتاژ شروع تخلیه جزئی (PDIV) بعنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد آتی سیستم عایقی استاتور برای مقابله در برابر تخریب درایوها انتخاب گردید. اندازه گیری PDIV برحسب طرز کار و دقت توضیح داده می شود. اطلاعاتی از آزمایش های انجام شده بر روی موتورها از چندین سازنده شناخته شده ارائه داده می شود.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:56 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کنترل بهینه­ سازی شده­ ی تولید بادی مبتنی بر- DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و بهینه ­سازی ازدحام

کنترل بهینه­ سازی شده­ ی تولید بادی مبتنی بر- DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و بهینه ­سازی ازدحام ذرات

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 5.727 مگا بایت

تعداد صفحات : 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Optimized Control of DFIG-Based Wind Generation Using Sensitivity Analysis and Particle Swarm Optimization


Abstract—Optimal control of large-scale wind farm has become
a critical issue for the development of renewable energy systems
and their integration into the power grid to provide reliable,
secure, and efficient electricity. Among many enabling technologies,
the latest research results from both the power and energy
community and computational intelligence (CI) community have
demonstrated that CI research could provide key technical innovations
into this challenging problem. In this paper, we propose
a sensitivity analysis approach based on both trajectory and
frequency domain information integrated with evolutionary algorithm
to achieve the optimal control of doubly-fed induction
generators (DFIG) based wind generation. Instead of optimizing
all the control parameters, our key idea is to use the sensitivity
analysis to first identify the critical parameters, the unified dominate
control parameters (UDCP), to reduce the optimization
complexity. Based on such selected parameters, we then use
particle swarm optimization (PSO) to find the optimal values to
achieve the control objective. Simulation analysis and comparative
studies demonstrate the effectiveness of our approach..

کنترل بهینه­ سازی شده­ ی تولید بادی مبتنی بر- DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و بهینه ­سازی ازدحام ذرات

چکیده

کنترل بهینه­ی مزرعه بادی در مقیاس بزرگ مساله­ای حیاتی برای ایجاد سیستم­های انرژی تجدیدپذیر و ادغام آن­ها به شبکه­ی برق به منظور تامین برق مطمئن، ایمن، و کارآمد شده است. در میان بسیاری از فن­آوری­های با قابلیت، آخرین نتایج تحقیقات از هر دو جامعه­ی قدرت و انرژی و جامعه­ی هوش محاسباتی (CI) نشان داده­اند که پژوهش CI نوآوری­های کلیدی فنی برای به چالش کشیدن این مسئله را ارائه می­کند. در این مقاله، روش آنالیز حساسیت بر اساس منحنی مسیر و اطلاعات حوزه­ی فرکانسی یکپارچه شده با الگوریتم تکاملی به منظور دستیابی به کنترل بهینه­ی تولید بادی مبتنی بر ژنراتورهای القائی تغذیه­ی دوسویه (DFIG) ارائه شده است. به جای بهینه­سازی تمام پارامترهای کنترلی، ایده­ی اصلی ما اولا استفاده­ از آنالیز حساسیت به منظور شناسایی پارامترهای بحرانی، پارامترهای کنترلی غالب یکپارچه (UDCP) به منظور کاهش پیچیدگی بهینه­سازی است. از این­رو براساس این پارامترهای انتخاب شده، از بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO) به منظور یافتن مقادیر بهینه برای دستیابی به هدف کنترلی استفاده می­کنیم. آنالیز شبیه­سازی و مطالعات تطبیقی کارایی روش ما را نشان می­دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کنترل بهینه پروفیل ولتاژ توزیع با در نظر گرفتن تعداد دفعات عملکرد ادوات توزیع

کنترل بهینه پروفیل ولتاژ توزیع با در نظر گرفتن تعداد دفعات عملکرد ادوات توزیع

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 458 کیلو بایت

تعداد صفحات : 8

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Optimal Control of Distribution Voltage Profile by Considering the Number of Operation of the Distribution Installations

Abstract—In recent years, distributed generation, as clean
natural energy generation and cogeneration system of high
thermal efficiency, has increased due to the problems of global
warming and exhaustion of fossil fuels. Many of the distributed
generations are set up in the vicinity of the customer, with
the advantage that this decreases transmission losses. However,
output power generated from natural energy such as wind power,
photovoltaics, etc, which is distributed generation, is influenced
by meteorological conditions. Therefore when the distributed
generation increases by conventional control techniques, it is
expected that the voltage change of each node becomes a problem.
Proposed in this paper is optimal control of distribution
voltage with coordination of distributed installations, such as
Load Ratio Control Transformer (LRT), Step Voltage Regulator
(SVR), Shunt Capacitor (SC), Shunt Reactor (ShR), and Static
Var Compensator (SVC). In this research, SVR is assumed to be
a model with tap changing where the signal is received from a
central control unit. Moreover, the communication infrastructure
in the supply of the distribution system is assumed to be
widespread. The technique proposed in this paper combines a
Genetic Algorithm (GA) and Tabu search (TS) to determine the
control operation. In order to confirm the validity of the proposed
method, simulations are carried out for a the distribution network
model with distributed (photovoltaic) generation.

کنترل بهینه پروفیل ولتاژ توزیع با در نظر گرفتن تعداد دفعات عملکرد ادوات توزیع

چکیده

در سال های اخیر تعداد تولیدات پراکنده بعنوان منبع تولید انرژی پاک طبیعی و سیستم تولید مرکب با راندمان حرارتی بالا، بخاطر مساله گرم شدن کره زمین و پایان یافتن سوخت های فسیلی افزایش یافته است. بسیاری از تولیدات پراکنده با این مزیت که تلفات انتقال کاهش یابد در نزدیکی مصرف کننده قرار داده می شوند. با این وجود، توان خروجی تولیدی توسط انرژی های طبیعی همچون توان بادی، خورشیدی و غیره که تولیدات پراکنده هستند تحت تاثیر شرایط جوی قرار دارند. از اینرو، زمانیکه تولید پراکنده با روش های کنترلی قدیمی افزایش پیدا می کنند انتظار می رود که تغییر ولتاژ هر گره مساله (مشکل) شود.

پیشنهاد این مقاله این است که کنترل بهینه ولتاژ توزیع با هماهنگی ادوات توزیع همانند ترانسفورماتور کنترل کننده نسبت بار (LRT)، رگولاتور ولتاژ پله (SVR)، خازن موازی (SC)، راکتور موازی (ShR) و جبرانساز راکتیو ساکن (SVC) صورت گیرد. در این مقاله، فرض می گردد که SVR یک مدل با تغییر تپ ها باشد جاییکه سیگنال از یک واحد کنترل مرکزی دریافت می کند. بعلاوه، فرض می گردد که زیر ساختار مخابراتی در تغذیه سیستم توزیع گسترده باشد. روش پیشنهادی در این مقاله الگوریتم ژنتیک (GA) را با جستجوی تابو (TS) ترکیب می کند تا عملکرد کنترلی را تعیین نماید. برای اثبات اعتبار روش پیشنهادی، شبیه سازی ها بر روی یک مدل شبکه توزیع با تولید پراکنده (در اینجا خورشیدی) انجام گرفته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مکان­یابی بهینه خازن در ترانسفورماتورهای توزیع به منظور کاهش تلفات توان در سیستم­های شعاعی

مکان­یابی بهینه خازن در ترانسفورماتورهای توزیع به منظور کاهش تلفات توان در سیستم­های شعاعی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.537 مگا بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Optimal Capacitor Placement to Distribution Transformers for Power Loss Reduction in Radial Distribution Systems

Abstract—Deploying shunt capacitor banks in distribution systems
can effectively reduce the power loss and provide additional
benefits for system operation. In practice, the power loss on distribution
transformers can account for a considerable portion of
the overall loss. This paper proposes a method for optimal placement
of capacitor banks to the distribution transformers to reduce
power loss. The capacitor bank locations are considered at
the low-side of transformers. The net present value (NPV) criterion
is adopted to evaluate the cost benefit of the capacitor installation
project. First, an explicit formula for directly calculating the power
loss of radial distribution systems is derived. Then, the optimal
capacitor bank placement is formulated as a mixed-integer programming
(MIP) model maximizing the NPV of the project subject
to certain constraints. The model is suitable for being solved by
commercial MIP packages, and the operational control of the capacitor
banks to maximize the power loss reduction can be simply
achieved by local automatic switching according to VAR measurements.
The proposed method has been practically applied in the
Macau distribution system, and the simulation results show that
the proposed method is computationally efficient, and a considerable
positiveNPV can be obtained from the optimal capacitor bank
placement..

مکان­یابی بهینه خازن در ترانسفورماتورهای توزیع به منظور کاهش تلفات توان در سیستم­های شعاعی

چکیده

استفاده از بانک­های خازنی موازی در سیستم­های توزیع می­تواند تلفات توان را بطور چشم­گیری کاهش دهد و مزایای دیگری را هم برای عملکرد سیستم به همراه داشته باشد. در عمل، ممکن است بخش قابل توجهی از کل تلفات مربوط به تلفات توان ناشی از ترانسفورماتورهای توزیع باشد. این مقاله، روشی برای مکان­یابی بهینه بانک­های خازنی در ترانسفورماتورهای توزیع به منظور کاهش تلفات توان ارائه می­دهد. مکان­­های بانک خازنی در سمت فشار ضعیف (ولتاژ کم) ترانسفورماتورها در نظر گرفته می­شود. از معیار ارزش خالص کنونی[1] (NPV)برای ارزیابی سود مالی تحقیق­ی نصب خازن استفاده می­شود. نخست، یک فرمول روشن برای محاسبه­ی سرراست تلفات توان سیستم­های توزیع شعاعی بدست می­آوریم. سپس، مکان­یابی بهینه بانک خازنی را بصورت یک مدل برنامه­نویسی مخلوط عدد صحیح[2] (MIP) که مقدار NPV را تحت قیود خاصی ماکزیمم می­کند فرمول­بندی می­کنیم. حل این مدل توسط بسته­های MIP تجاری مناسب است، و کنترل عملیاتی بانک­های خازنی برای بیشینه کردن کاهش تلفات توان را می­توان به سادگی با تغییر خودکار کلیدزنی محلی با توجه به اندازه­گیری­های VARانجام داد. روش پیشنهادی بطور عملی در سیستم توزیع ماکائو پیاده­سازی شد و نتایج شبیه­سازی نشان می­دهد که روش پیشنهادی از نظر محاسباتی موثر است، و یک NPVمثبت قابل توجهی را می­توان از مکان­یابی بهینه بانک خازن بدست آورد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت طب سوزنی

پاورپوینت طب سوزنی

دسته بندی : پزشکی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 97 کیلو بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی طب سوزنی و روش های درمان با طب سوزنی در قالب 13 اسلاید پاورپوینت

فهرست:

  • تاریخچه طب سوزنی سنتی چین
  • کاربرد طب سوزنی سنتی
  • درمان طب سوزنی با روش کت گوت catgut یا امبدینگ embedding و اثرات بدن بعد انجام درمان های مختلف
  • درمانهای بیماری چاقی و اضافه وزن و تناسب اندام به روش کت گوت یا امبدینگ در طب سوزنی
  • آیا می توان پوست بدن را سفت کرد و افتادگی یا شل شدگی پوست در قسمت های مختلف بدن را از بین برد؟
  • چه تغییراتی در برنامه غذایی بعد از انجام درمان چاقی پیش می آید،ممکن است کم اشتها شویم
  • آیا سلولیت با این روش از بین می رود؟
  • زیبایی طبیعی صورت،لیفیتینگ و روشن شدن پوست صورت و بدن با اصلاح درون به روش کت گوت یا امبدینگ ، طب چینی و طب سوزنی
  • آیا درمان چاقی با طب سوزنی ممکن است باعث شود که عکس هم عمل کند و فرد به جای لاغر شدن،چاق تر هم بشود
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شبکه های عصبی برای پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد

شبکه های عصبی برای پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد

دسته بندی : اسکریپت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.012 مگا بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Neural Networks for Short Term Wind Speed Prediction

Abstract—Predicting short term wind speed is essential in order
to prevent systems in-action from the effects of strong winds. It also
helps in using wind energy as an alternative source of energy, mainly
for Electrical power generation. Wind speed prediction has
applications in Military and civilian fields for air traffic control,
rocket launch, ship navigation etc. The wind speed in near future
depends on the values of other meteorological variables, such as
atmospheric pressure, moisture content, humidity, rainfall etc. The
values of these parameters are obtained from a nearest weather
station and are used to train various forms of neural networks. The
trained model of neural networks is validated using a similar set of
data. The model is then used to predict the wind speed, using the
same meteorological information. This paper reports an Artificial
Neural Network model for short term wind speed prediction, which
uses back propagation algorithm

شبکه های عصبی برای پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد

چکیده

پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد برای جلوگیری از عمل سیستم در سرعت باد شدید لازم می باشد. همچنین کمک می کند تا از انرژی باد بعنوان منبع انرژی جایگزین استفاده گردد بخصوص برای تولید توان الکتریکی. پیش بینی سرعت باد دارای کاربردهایی در زمینه های نظامی و غیر نظامی برای کنترل ترافیک هوایی، پرتاب موشک، دریانوردی و غیره دارد. سرعت باد در آینده نزدیک به مقادیر متغیرهای هواشناسی همانند فشار جوی، مقدار رطوبت، شرجی و مقدار بارندگی بستگی خواهد داشت. مقادیر این پارامترها از نزدیکترین مرکز هواشناسی بدست می آیدتا اشکال مختلفی شبکه های عصبی آموزش داده شوند. مدل آموزش داده شده شبکه های عصبی با استفاده از یک مجموعه مشابه از داده ها اعتبار سنجی گردید. سپس مدل برای پیش بینی سرعت باد با همان اطلاعات هواشناسی مورد استفاده قرار گرفت . این مقاله یک مدل شبکه عصبی مصنوعی را برای پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد گزارش می دهد که از الگوریتم انتشار بازگشتی استفاده می کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم

راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 633 کیلو بایت

تعداد صفحات : 14

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Operation Strategy for Improving Voltage Profile and Reducing System Loss


Abstract—This paper presents an application of a coordinated
static VAr compensator (SVC) device as additional control for
the reactive power (VAr) optimization problem and analyzes the
impact on system loss and voltage profile. The coordinated SVC
model controls internal, local, and remote devices simultaneously.
It has two modes of operation: 1) voltage-control mode; and 2) Q
control mode. This paper analyzes the functions of the coordinated
SVC and implements them in the practical power systems. The
impact of VAr optimization with coordinated SVC model on loss
minimization and voltage enhancement are also discussed by
comparing it with VAr optimization with general SVC model as
well as VAr optimization without the SVC model..

راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم

چکیده

این مقاله یک کاربرد عملی جبرانساز استاتیک توان راکتیو هماهنگ شده (SVC) بعنوان یک کنترل مکمل در مساله بهینه سازی توان راکتیو (VAR) را پیشنهاد می کند و تاثیر آن بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم قدرت را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مدل هماهنگ شده SVC تجهیزات داخلی، محلی و خارجی را بطور همزمان کنترل می کند. و دو مد کنترلی دارد: 1) مد کنترل ولتاژ، 2) مد کنترلی Q. این مقاله عملکردهای SVC هماهنگ شده را بررسی کرده و آنها را بر روی سیستم های قدرت واقعی پیاده می کند. اثر بهینه سازی توان راکتیو با مدل هماهنگ شده SVC در مینیمم سازی تلفات و تقویت ولتاژ با مقایسه بهینه سازی توان راکتیو با مدل SVC معمولی و همچنین بهینه سازی توان راکتیو بدون مدل SVC مورد بررسی قرار گرفته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بازآرایی شبکه برای افزایش قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع با (الگوریتم) تابشکاری شبیه سازی شده

بازآرایی شبکه برای افزایش قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع با (الگوریتم) تابشکاری شبیه سازی شده

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 525 کیلو بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Network Reconfiguration for Reliability Worth Enhancement in Distribution Systems by Simulated Annealing


Abstract-Distribution network reconfiguration provides
an effective way to control the tie and sectionalizing
switches in the system to give an appropriate connection for
certain reasons. In this paper, the emphasis of distribution
network reconfiguration is on enhancing the reliability of
electric power supply so that customer interruption cost is
minimized subject to system operational constraints. A
simulated annealing technique in conjunction with
reliability worth analysis is used to search for the optimal or
near-optimal network configuration. The methodology is
tested with a distribution system connected at Bus 2 of the
Roy Billinton Test System (RBTS). The simulation result
indicates that the appropriate on/off statuses of the switches
can reduce the customer interruption cost.

بازآرایی شبکه برای افزایش قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع با (الگوریتم) تابشکاری شبیه سازی شده

چکیده

بازآرایی شبکه توزیع یک روش موثر برای کنترل تای سوییچ ها و سکشن لایزرها در سیستم برای بدست آوردن یک اتصال مناسب به دلایل خاص می دهد. در این مقاله، تاکید بازآرایی شبکه توزیع قابلیت اطمینان تامین توان الکتریکی تقویت می شود بطوریکه هزینه قطعی (برق) مشتری در ارتباط با قیود عملیاتی سیستم مینیمم می گردد. یک روش تابشکاری شبیه سازی شده در ارتباط با تحلیل قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار می گیرد تا ساختار شبکه بهینه یا نزدیک به بهینه ار جستجو کند. این روش با یک سیستم توزیع که در باس 2 متصل به سیستم آزمایش روی بلینتون(RBTS) می باشد مورد آزمایش قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با حالت های مناسب روشن/خاموش می توان هزینه قطع برق مشتری را کاهش داد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات