آنالیز پایداری سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدود کننده های خروجی AVR و PSS

آنالیز پایداری سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدود کننده های خروجی AVR و PSS

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 815 کیلو بایت

تعداد صفحات : 18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters *a b s t r a c t
Small-signal stability analysis in a power system uses a linearized approximation of its nonlinear model
to analyze its behavior when subjected to small perturbations. In this approach, there is an implicit
assumption that the perturbations are small enough so the imprecisions of the linear approximation with
respect to the nonlinear model remain within an acceptable range. This restricts the validity of the linearized
model to a neighborhood of the equilibrium conditions under which the model was obtained. Usually,
the size and shape of this neighborhood is determined by the regions in the state-space where no
protective limiters are active. However, there may be situations when a relatively small perturbation
drives the system to such regions, yet there is still no threat to the stable operation of the system. This
paper proposes a method to find an attraction area of the system, using a linearized model with the addition
of AVR and PSS output limiters, in such a way that this area includes parts of the regions of the state
space where the limiters are active, therefore widening the neighborhood of the equilibrium point where
stability is guaranteed. The obtained results show that this attraction area is much larger than the neighborhood
defined by the region where the linearized approximation is valid, and also indicate that the linearized
model, with the addition of AVR and PSS output limiters, can provide good approximations of the
nonlinear system trajectories even in some parts of the regions where the limiters are active

آنالیز پایداری سیستم های قدرت با در نظر گرفتن محدود کننده های خروجی AVR و PSS

چکیده:

تحلیل پایداری سیگنال کوچک در سیستم قدرت از یک تقریب خطی شده مدل غیر خطی سیستم قدرت برای تحلیل رفتارش زمانیکه در معرض اغتشاش های کوچک قرار می گیرد استفاده می کند. در این روش، یک فرض ضمنی وجود دارد که اغتشاش ها بقدر کافی کوچک باشند که غیر دقیق بودن(بی دقتی) تقریب خطی با توجه به مدل غیر خطی در رنج قابل قبولی باقی بماند. این، اعتبار مدل خطی شده را محدود به همسایگی شرایط تعادلی که تحت آن این مدل بدست آمد می کند. معمولا اندازه و شکل این همسایگی توسط نواحی فضای حالت که در آن هیچ محدود کننده حفاظتی وجود ندارد مشخص می گردد. با این وجود، ممکن است شرایطی وجود داشته که یک اغتشاش نسبتا کوچک سیستم را به چنین نواحی براند، با اینحال هیچ تهدیدی برای عملکرد پایدار این سیستم وجود ندارد. این مقاله یک روش برای یافتن ناحیه جذب سیستم با استفاده از مدل خطی شده بعلاوه محدود کننده های خروجی AVR و PSS پیشنهاد می کند، بطوریکه این نواحی شامل قسمت هایی از نواحی فضای حالت که در آن این محدودکننده ها فعال باشند، به این منظور همسایگی نقطه تعادل که در آن پایداری تضمین شده گسترش می یابد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که این ناحیه جذب بسیار بزرگتر از همسایگی تعریف شده در ناحیه ای که تقریب خطی شده در آن معتبر(صحیح) است می باشد، و بعلاوه تاکید دارد که مدل خطی شده با محدود کننده های خروجی AVR و PSS، می تواند تقریب های خوبی از منحنی های مسیر سیستم غیر خطی حتی در برخی قسمت های نواحی که محدود کننده ها فعال می باشند ارائه دهد.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مدل­سازی سیستم­ های قدرت الکتریکی در فضای حالت و کنترل فرکانس بار LQR بهینه

مدل­سازی سیستم­ های قدرت الکتریکی در فضای حالت و کنترل فرکانس بار LQR بهینه

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 360 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

THE MODELLING OF ELECTRIC POWER SYSTEMS ON THE STATE SPACE AND CONTROLLING OF OPTIMAL LQR LOAD FREQUENCY

ABSTRACT
The modelling of electric power systems on the state space and an optimal control system known as Linear
Quadratic Regulator (LQR) for designing the load frequency control system are realized in this paper. In order
to obtain high quality electric energy on electric power systems, the fluctuations on voltage and frequency must
be decreased as much as possible. The frequency sensitivity of the system must be reduced to minimum level
against to load changes. To obtain minimum frequency sensitivity against to load changes, an optimal control
known as Linear Quadratic Regulator ( LQR) is designed. In the study, the simplified and block diagram of the
electric power system is employed. By using this diagram, the state equations for the power system are obtained
on the state space. In the load frequency control of power system, control system via pole-placement and
optimal LQR control method known as modern control with high reability rate are used. The proposed optimal
LQR load frequency has been compared with control system via pole-placement. Load frequency control system
of electric power system has been developed designed by using MATLAB/SIMULINK.

مدل­سازی سیستم­ های قدرت الکتریکی در فضای حالت و کنترل فرکانس بار LQR بهینه

چکیده
مدل­سازی سیستم­های قدرت الکتریکی بر روی فضای حالت و یک سیستم کنترل بهینه­ی شناخته شده­ بنام رگولاتور درجه دوم خطی (LQR) برای طراحی سیستم کنترل فرکانس بار در این مقاله انجام شدند. به منظور بدست آوردن انرژی الکتریکی با کیفیت بالا در سیستم­های قدرت الکتریکی، بایستی نوسانات ولتاژ و فرکانس تا حد امکان کاهش یابد. حساسیت فرکانسی سیستم باید در برابر تغییرات بار به کم­ترین مقدار کاهش پیدا کند. به منظور به­دست آوردن مینیمم سطح حساسیت فرکانسی به ازای تغییرات بار، کنترل بهینه­ی شناخته شده­ی رگولاتور درجه دوم خطی (LQR) طراحی می­شود. در این تحقیق، بلوک دیاگرام ساده شده سیستم قدرت الکتریکی استفاده می­شود. با استفاده از این دیاگرام، معادلات حالت سیستم قدرت بر روی فضای حالت بدست می­آید. در کنترل فرکانس بار سیستم قدرت، سیستم کنترل از طریق مکان­یابی قطب و روش کنترل LQR بهینه بنام کنترل مدرن با نرخ قابلیت اطمینان بالا استفاده می­شود. فرکانس بار LQR بهینه­ی ارائه شده با سیستم کنترل از طریق مکان­یابی قطب مقایسه می­شود. سیستم کنترل فرکانس بار سیستم قدرت الکتریکی با استفاده از Matlab/SIMULINKطراحی و ایجاد شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

فیلتر کالمنِ بی‌اثرِ با ریشه‌ی دوم کورد استفاده در تخمین پارامتر و حالت

فیلتر کالمنِ بی‌اثرِ با ریشه‌ی دوم کورد استفاده در تخمین پارامتر و حالت

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 804 کیلو بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

THE SQUARE-ROOT UNSCENTED KALMAN FILTER FOR STATE AND PARAMETER-ESTIMATION


ABSTRACT
Over the last 20-30 years, the extended Kalman filter (EKF) has
become the algorithm of choice in numerous nonlinear estimation
and machine learning applications. These include estimating the
state of a nonlinear dynamic system as well estimating parameters
for nonlinear system identification (e.g., learning the weights of
a neural network). The EKF applies the standard linear Kalman
filter methodology to a linearization of the true nonlinear system.
This approach is sub-optimal, and can easily lead to divergence.
Julier et al. [I] proposed the unscented Kalman filter (UKF) as
a derivative-free alternative to the extended Kalman filter in the
framework of state-estimation. This was extended to parameterestimation
by Wan and van der Menve [2, 31. The UKF consistently
outperforms the EKF in terms of prediction and estimation
error, at an equal computational complexity of O( L ~ )f’o r general
state-space problems. When the EKF is applied to parameterestimation,
the special form of the state-space equations allows
for an (3(L2) implementation. This paper introduces the squareroot
unscented Kalman jilter (SR-UKF) which is also U(L3) for
general state-estimation and U(L2 )fo r parameter estimation (note
the original formulation of the UKF for parameter-estimation was
U(L3) ) .I n addition, the square-root forms have the added benefit
of numerical stability and guaranteed positive semi-definiteness of
the state covariances

فیلتر کالمنِ بی‌اثرِ با ریشه‌ی دوم کورد استفاده در تخمین پارامتر و حالت

چکیده

در 20 تا 30 سال اخیر، فیلتر کالمن تعمیم‌یافته (EKF) در بسیاری از تخمین‌های غیرخطی و کاربردهای یادگیری ماشین الگوریتم منتخبی بوده است. این کاربردها شامل تخمین حالت سیستم دینامیکی غیرخطی و همچنین تخمین پارامترها جهت شناسایی سیستم غیرخطی (مثلا آموزش وزن‌های شبکه‌ی عصبی) می‌شود. EKF شیوه‌ی مورد استفاده در فیلتر کالمن خطی استاندارد را به حالتی خطی شده از سیستم اصلی اعمال می‌کند. این روش چندان بهینه نیست و ممکن است به سادگی منجر به واگرایی شود. ژولیه[2] و همکاران [1]فیلتر کالمن بی‌اثر(UKF) را به عنوان جایگزینی خالی از مشتق برای فیلتر کالمن تعمیم‌یافته در چارچوب تخمین حالت پیشنهاد دادند. این پیشنهاد توسط ون و ون‌درمِرو[3][2, 3] برای تخمین پارامتر تعمیم داده‌شد. در مسائل فضای حالت عمومی، UKF با پیچیدگی محاسباتی مشابه توانسته همواره در پیش‌بینی و تخمین خطا،EKF را پشت سر بگذارد. هنگامی که EKF برای تخمین پارامتر اعمال می‌شود، شکل خاص معادلات فضای حالت پیاده‌سازی را میسر می­سازد. این مقاله به بیان فیلتر کالمن بی‌اثرِ ریشه‌ی دو می­پردازد که برای تخمین حالت عمومی از مرتبه‌ی و برای تخمین پارامتر از مرتبه‌ی است (توجه داشته باشید که فرمولاسیون UKF برای تخمین پارامتر بود). به علاوه، شکل ریشه‌ی دو مزیت‌های دیگری همانند پایداری عددی و نیمه قطعیت ‌مثبت‌تضمینی کوواریانس‌های حالت رادارد.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:58 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف

بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 685 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Reconfiguration of distribution system using fuzzy multi-objective approach

Abstract
The paper presents an algorithm for network reconfiguration based on fuzzy multi-objective approach. Multiple objectives are considered for
load balancing among the feeders, minimum deviation of the nodes voltage, minimize the power loss and branch current constraint violation,
while subject to a radial network structure in which all loads must be energized. These objectives are modeled with fuzzy sets to evaluate their
imprecise nature and one can provide his or her anticipated value of each objective. These four objectives are first fuzzified and then a fuzzy
satisfaction objective function is formed and maximized for each tie-switch operation. Heuristic rules are also incorporated in the algorithm for
minimizing the number of tie-switch operation. The effectiveness of the proposed method is demonstrated through an example.
q 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف

چکیده:

این مقاله یک الگوریتم مبتنی بر روش فازی با چندین تابع را برای باز آرایی سیستم ارائه می دهد. توابع هدف برای توازن بار بین فیدرها، کمترین انحراف ولتاژ گره ها، مینیمم کردن توان تلفی و تجاوز از قیود جریان شاخه با توجه به ساختار شبکه شعاعی که درآن همه بار ها بایستی تغذیه شوند مورد بررسی قرار می گیرد. این توابع با مجموعه های فازی برای ارزیابی طبیعت غیردقیقشان مدل می گردند و می توان برای هر هدفی مقدار پیش بینی شده ارائه داد. این چهار اهداف ابتدا فازی می شوند و سپس یک تابع هدف جبران فازی تشکیل و برای عمل کردن هر تای سویچ ماکزیمم می گردد. قوانین تصادفی نیز در الگوریتم برای مینیمم کردن تعداد دفعات عمل تای سویچ مینیمم می گردد. کارایی روش پیشنهادی با یک مثال نشان داده می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:57 ] [ احمد احمد ]
[ ]

طرح پیشنهادی کلید زنی نرم یک پایه فازی یکسوساز سه سطحی

طرح پیشنهادی کلید زنی نرم یک پایه فازی یکسوساز سه سطحی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 255 کیلو بایت

تعداد صفحات : 9

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Proposal of a Soft-Switching Single-Phase Three-Level Rectifier


Abstract—This paper is concerned with the study of a singlephase
boost-type three-level rectifier. The converter is supposed
to present high input power factor, low current harmonics, low
total harmonic distortion, and simple control scheme. In order
to minimize switching losses, a passive nondissipative snubber
is associated with the aforementioned converter. The theoretical
analysis, design procedure, and analytical results regarding a
1.2-kW prototype are presented to validate the proposal.

طرح پیشنهادی کلید زنی نرم یک پایه فازی یکسوساز سه سطحی

چکیده

این مقاله یک پایه فاز (از سه فاز پایه فاز) یکسوساز سه سطحی نوع بوست را مورد بررسی قرار می دهد. فرض می گردد که این کنورتور ضریب توان ورودی بالا، جریان هارمونیک پائین، اعوجاج هارمونیک کل پائین و طرح کنترلی ساده ای را ارائه دهد. بمنظور مینیمم کردن تلفات کلیدزنی، یک ضربه گیر پسیو غیر فرسایشی به کنورتور گفته شده اضافه می گردد. تجزیه و تحلیل نظری، روش طراحی، و نتایج تحلیلی با در نظر گرفتن نمونه اولیه (prototype) 1.2kw ارائه می شود تا به پیشنهاد ارائه شده اعتبار بخشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:57 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بهبود عملکرد فیلتر اکتیو سری تکفاز با استفاده از روش های کاهش تاخیر نمونه برداری از جریان خط و بازسا

بهبود عملکرد فیلتر اکتیو سری تکفاز با استفاده از روش های کاهش تاخیر نمونه برداری از جریان خط و بازسازی شکل موج ولتاژ بار

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.328 مگا بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Performance Enhancement of the Single-Phase Series Active Filter by Employing the Load Voltage Waveform Reconstruction and Line Current Sampling Delay Reduction MethodsAbstract—This paper proposes the waveform reconstruction
method (WRM), which is utilized in the single-phase series active
filter’s (SAF’s) control algorithm, in order to extract the
load harmonic voltage component of voltage harmonic type singlephase
diode rectifier loads. Employing WRM and the line current
sampling delay reduction method, a single-phase SAF compensated
system provides higher harmonic isolation performance and
higher stabilitymargins compared to the system using conventional
synchronous-reference-frame-based methods. The analytical, simulation,
and experimental studies of a 2.5 kW single-phase SAF
compensated system prove the theory.

بهبود عملکرد فیلتر اکتیو سری تکفاز با استفاده از روش های کاهش تاخیر نمونه برداری از جریان خط و بازسازی شکل موج ولتاژ بار

چکیده

این مقاله روش بازسازی شکل موج (WRM) را که در الگوریتم کنترلی فیلتر اکتیو سری تکفاز (SAF ها) مورد استفاده قرار می گیرد پیشنهاد می کند تا مولفه ولتاژ هارمونیکی بار را از بارهای یکسوساز دیودی نوع تکفاز استخراج نماید. با اعمال WRM و روش کاهش تاخیر نمونه برداری جریان خط، یک سیستم مولفه تکفاز SAF عملکرد جداسازی هارمونیک بالاتر و حاشیه های پایداری بیشتری در مقایسه با این سیستم با ساتفاده از روش های چارچوب مرجع سنکرون را تامین می نماید. مطالعات تحلیلی، شبیه سازی و عملی یک سیستم جبران شده تکفاز SAF 2.5 کیلوواتی این نظریه را تایید می کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:56 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی

تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 680 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

PD Apparent Charge Estimation and Calibration: a Critical Review

ABSTRACT
This paper focuses on the limits of partial discharge apparent charge estimation and
calibration using an unified approach. The fundamental problems that prevent
accurate apparent charge estimates (resonances, attenuation and partial discharge
pulse splitting) are tackled through this approach, highlighting the physical limitations
that prevent partial discharge charge to be measured properly. The feasibility of
calibration of Ultra-Wide Bandwidth measurement systems, something that is not
treated in the IEC 60270 standard, is also discussed.

تعیین بار ظاهری PD و کالیبراسیون: یک مرور بحرانی

چکیده

با استفاده از یک روش یکپارچه این مقاله بر روی حدود تعیین تخلیه جزئی بار ظاهری و کالیبراسیون تمرکز می کند. مسائل بنیادی که از تعیین دقیق بار ظاهری (تشدید، تضعیف و تکه ای کردن پالس تخلیه جزئی) جلوگیری می کند با این روش انجام می پذیرد که با تاکید بر محدودیت های فیزیکی از تخلیه جزیی بار برای اندازه گیری دقیق پیش گیری می کند. امکان پذیری کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری فوق پهنای باند، چیزی که در استاندارد IEC 60270 مورد بررسی قرار نمی گیرد نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:56 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بهینه سازی جستجوی الگوی بکار رفته در پخش بار اقتصادی محدب و غیر محدب

بهینه سازی جستجوی الگوی بکار رفته در پخش بار اقتصادی محدب و غیر محدب

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 116 کیلو بایت

تعداد صفحات : 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Pattern Search Optimization Applied to Convex and Non-Convex Economic Dispatch


Abstract—Economic Dispatch is aclassic power system
problem. It is formulated with either a non-linear quadratic
objective function only or by adding another sinusoidal term to
the quadratic function in order to incorporate the valve-point
effect. Both formulations are subjected to equality and nonequality
constraints. In solving such optimization problem, deterministic
and heuristic methods were utilized. Direct Search–
Pattern Search is a novel heuristic technique used in solving the
economic dispatch problems in this paper. This derivative-free
method shows optimistic results in dealing with simple and large
power systems. The proposed approach has been been tested
on three, six and twenty generation units to validate usage of
this heuristic technique in the economic dispatch area. Results
are compared with deterministic and other heuristic methods.

بهینه سازی جستجوی الگوی بکار رفته در پخش بار اقتصادی محدب و غیر محدب

چکیده

پخش بار اقتصادی یک مساله کلاسیک در سیستم های قدرت است . پخش بار اقتصادی با یک معادله تابع هدف غیر خطی درجه دوم و یا با اضافه کردن یک عبارت سینوسی به تابع درجه دوم به منظور گنجاندن اثر دریچه-نقطه ای فرمول نویسی می شود. هر دو فرمولاسیون تحت قیودهای تساوی و نامساوی قرار دارند. در حل چنین مساله بهینه سازی ،روش های بهینه سازی قطعی و اکتشافی مورد استفاده قرار گرفتند. جستجو مستقیم – جستجوی پاترن یک تکنیک اکتشافی جدید است که برای حل مساله پخش بار اقتصادی در این مقاله استفاده می شود. این روش مشتقی-آزاد نتایج بهینه ای در برخورد با سیستم های قدرت ساده و بزرگ نشان می دهد. روش پیشنهاد شده بر روی سه ، شش و بیست واحدتولیدی برای اعتبار استفاده از این روش اکتشافی در ناحیه پخش بار اقتصادی آزمایش شده است. نتایج با روش های قطعی و دیگر روش های اکتشافی مقایسه می شوند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:56 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آزمایش شروع تخلیه جزئی در موتورهای ولتاژ پایین

آزمایش شروع تخلیه جزئی در موتورهای ولتاژ پایین

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.122 مگا بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Partial-Discharge-Inception Testing on Low-Voltage Motors

Abstract—This is a review of one manufacturer’s efforts
toward testing National Electrical Manufacturers Association
(NEMA) low-voltage motor insulation for compatibility with
adjustable-speed drives (ASDs). Partial-discharge-inceptionvoltage
(PDIV) measurements were selected as a tool to evaluate
the future performance of the stator insulation system to resist
deterioration by the drives. PDIV measurement is explained in
terms of procedure and accuracy. Data are presented from tests
made on motors from several prominent manufacturers

آزمایش شروع تخلیه جزئی در موتورهای ولتاژ پایین

چکیده

این مقاله مروری بر تلاش های یکی از سازندگان در جهت آزمایش عایقی موتور ولتاژ پایین انجمن ملی سازندگان الکتریکی (NEMA) جهت سازگاری با درایوهای سرعت متغیر (ASDs) می باشد. اندازه گیری های ولتاژ شروع تخلیه جزئی (PDIV) بعنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد آتی سیستم عایقی استاتور برای مقابله در برابر تخریب درایوها انتخاب گردید. اندازه گیری PDIV برحسب طرز کار و دقت توضیح داده می شود. اطلاعاتی از آزمایش های انجام شده بر روی موتورها از چندین سازنده شناخته شده ارائه داده می شود.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:56 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کنترل بهینه­ سازی شده­ ی تولید بادی مبتنی بر- DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و بهینه ­سازی ازدحام

کنترل بهینه­ سازی شده­ ی تولید بادی مبتنی بر- DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و بهینه ­سازی ازدحام ذرات

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 5.727 مگا بایت

تعداد صفحات : 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Optimized Control of DFIG-Based Wind Generation Using Sensitivity Analysis and Particle Swarm Optimization


Abstract—Optimal control of large-scale wind farm has become
a critical issue for the development of renewable energy systems
and their integration into the power grid to provide reliable,
secure, and efficient electricity. Among many enabling technologies,
the latest research results from both the power and energy
community and computational intelligence (CI) community have
demonstrated that CI research could provide key technical innovations
into this challenging problem. In this paper, we propose
a sensitivity analysis approach based on both trajectory and
frequency domain information integrated with evolutionary algorithm
to achieve the optimal control of doubly-fed induction
generators (DFIG) based wind generation. Instead of optimizing
all the control parameters, our key idea is to use the sensitivity
analysis to first identify the critical parameters, the unified dominate
control parameters (UDCP), to reduce the optimization
complexity. Based on such selected parameters, we then use
particle swarm optimization (PSO) to find the optimal values to
achieve the control objective. Simulation analysis and comparative
studies demonstrate the effectiveness of our approach..

کنترل بهینه­ سازی شده­ ی تولید بادی مبتنی بر- DFIG با استفاده از آنالیز حساسیت و بهینه ­سازی ازدحام ذرات

چکیده

کنترل بهینه­ی مزرعه بادی در مقیاس بزرگ مساله­ای حیاتی برای ایجاد سیستم­های انرژی تجدیدپذیر و ادغام آن­ها به شبکه­ی برق به منظور تامین برق مطمئن، ایمن، و کارآمد شده است. در میان بسیاری از فن­آوری­های با قابلیت، آخرین نتایج تحقیقات از هر دو جامعه­ی قدرت و انرژی و جامعه­ی هوش محاسباتی (CI) نشان داده­اند که پژوهش CI نوآوری­های کلیدی فنی برای به چالش کشیدن این مسئله را ارائه می­کند. در این مقاله، روش آنالیز حساسیت بر اساس منحنی مسیر و اطلاعات حوزه­ی فرکانسی یکپارچه شده با الگوریتم تکاملی به منظور دستیابی به کنترل بهینه­ی تولید بادی مبتنی بر ژنراتورهای القائی تغذیه­ی دوسویه (DFIG) ارائه شده است. به جای بهینه­سازی تمام پارامترهای کنترلی، ایده­ی اصلی ما اولا استفاده­ از آنالیز حساسیت به منظور شناسایی پارامترهای بحرانی، پارامترهای کنترلی غالب یکپارچه (UDCP) به منظور کاهش پیچیدگی بهینه­سازی است. از این­رو براساس این پارامترهای انتخاب شده، از بهینه­سازی اجتماع ذرات (PSO) به منظور یافتن مقادیر بهینه برای دستیابی به هدف کنترلی استفاده می­کنیم. آنالیز شبیه­سازی و مطالعات تطبیقی کارایی روش ما را نشان می­دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 1:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات