میراسازی SSRبا استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC

میراسازی SSRبا استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.791 مگا بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Damping of SSR Using Subsynchronous Current Suppressor With SSSC

Abstract—Hybrid series compensation using static synchronous
series compensator (SSSC) and passive series capacitor can improve
the stability of the system, increases the power transfer
capability and is useful for the fast control of power flow. This
paper analyzes the subsynchronous resonance (SSR) characteristics
of the hybrid series compensated power system in detail
and proposes a simple method for the extraction of subsynchronous
components of line current using filter. The extracted
subsynchronous frequency component of line current is used to
inject a proportional subsynchronous voltage in series with the
transmission line which suppresses subsynchronous current in
the transmission network. This novel technique is termed as subsynchronous
current suppressor. The design of subsynchronous
current suppressor is based on damping torque analysis and using
genetic algorithm. A novel graphical representation of series
resonance condition when SSSC is incorporated in the system
is presented. The detailed study of SSR is carried out based on
eigenvalue analysis, transient simulation and damping torque
analysis. The results of the case study on a system adapted from
IEEE First Benchmark Model demonstrates the effectiveness and
robust performance of subsynchronous current suppressor in
damping of SSR under various system operating conditions.
Linear analysis is performed on D-Q model of the system with
SSSC and the results are tested by executing transient simulation
based on detailed nonlinear three-phase model..

میراسازی SSRبا استفاده از حذف کننده جریان زیرسنکرون با SSSC

چکیده

جبران­سازی مرکب سری با استفاده از جبران­­ساز سری سنکرون استاتیک (SSSC) و خازن سری پسیو می­تواند پایداری سیستم قدرت را بهبود بخشد، قابلیت انتقال توان را افزایش دهد و برای کنترل سریع پخش بار مفید باشد. این مقاله به بررسی کامل مشخصه رزونانس (تشدید) زیرسنکرون (SSR) سیستم قدرت جبران­سازی شده مرکب سری می­پردازد و روشی ساده برای استخراج مولفه­های زیرسنکرون جریان خط با استفاده از فیلتر ارائه می­دهد. مولفه فرکانسی زیرسنکرون جریان خط استخراج شده برای تزریق یک ولتاژ زیرسنکرون تناسبی بصورت سری با خط انتقال استفاده شده است که جریان زیرسنکرون در شبکه­ی انتقال را حذف می­کند. این روش جدید به­عنوان حذف­کننده­ی جریان زیر سنکرون نامیده می­شود. طراحی حذف­کننده جریان زیرسنکرون براساس تحلیل گشتاور میرایی و با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. یک بیان گرافیکی جدید از حالت رزونانس سری هنگامی­که SSSCبه سیستم اضافه می­شود ارائه شده است. مطالعه­ی دقیق SSRبراساس آنالیز مقادیر ویژه، شبیه­سازی گذرا و آنالیز گشتاور میرایی انجام شده است. نتایج حاصل از مطالعه­ی موردی بر روی یک سیستم برگرفته از نخستین مدل تست IEEEحاکی از کارآیی و عملکرد قدرتمند حذف­کننده جریان زیر سنکرون در میراسازی SSR در شرایط عملیاتی مختلف سیستم قدرت دارد. تحلیل خطی در مدل D-Qسیستم با SSSC انجام شده است و نتایج با اجرای شبیه­سازی گذرا براساس مدل سه­فاز غیرخطی دقیق مورد آزمایش قرار گرفته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کنترل سرعت موتور DC: موردی بین کنترلر PID و کنترلر منطق فازی

کنترل سرعت موتور DC: موردی بین کنترلر PID و کنترلر منطق فازی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 431 کیلو بایت

تعداد صفحات : 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

DC Motor Speed Control: A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller

Abstract– Proportional-Integral-Derivative (PID) controllers have gained wide popularity in the control of DC motors. Their performances, though require some degree of manual tuning by the operator, are still satisfactory but a means of auto-tuning is desirable. In this paper, the performance of a select dc motor controlled by a proportional-integral-derivative (PID) controller is investigated. An overshoot is observed with an accompanied large settling time thereby confirming the behavior of a typical PID controller. It is therefore a matter of necessity to tune the PID controller in order to obtain the desired performance. On the other hand, a fuzzy logic based controller applied to the dc motor is investigated. With the application of appropriate expert rules, there is no overshoot and the settling time is within the desired value. With fuzzy logic controller, manual tuning is eliminated and intelligent tuning takes the centre stage with satisfactory performance.

کنترل سرعت موتور DC:

موردی بین کنترلر PID و کنترلر منطق فازی

چکیده

کنترل­کننده­های مشتق-انتگرال-تناسبی (PID) بصورت گسترده­ای در کنترل موتورهای DC رایج شده­اند. اگرچه، عملکرد کنترل­کننده­های PID مستلزم برخی درجات تنظیم دستی توسط اپراتور است، هنوز دارای عملکرد رضایت­بخش هستند اما استفاده از تنظیم­خودکار برای آن­ها مطلوب است. در این مقاله، عملکرد موتور DC انتخابی توسط کنترل­کننده­ی مشتق-انتگرالی-تناسبی (PID) بررسی می­شود. یک اورشوت همراه با زمان نشست بزرگ مشاهده شد که رفتار کنترل­کننده­ی PID معمولی را تایید می­کند. از این­رو، تنظیم کنترل­کننده­ی PID به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب از اهمیت شایانی برخوردار است. به بیان دیگر، کنترل­کننده­ی مبتنی بر منطق فازی برای موتور DC بررسی می­شود. با استفاده از قوانین خبره­ی ویژه، هیچ اورشوت و زمان نشستی در مقدار مورد نظر وجود ندارد. با استفاده از کنترل­کننده­ی منطق فازی، تنظیم دستی حذف می­شود و تنظیم هوشمند بخش مرکزی با عملکرد رضایت­بخش را ارائه می­کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده

تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 857 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Decomposing changes in competition in the Dutch electricity market through the residual supply indexAbstract

We propose to assess the influence of a number of events on the degree of competition in the Dutch electricity
wholesale market over the period 2006–2011 through a decomposition method based on the residual
supply index. We distinguish regulatory market-integration events, firm-level events and changes in the
level of residual demand. We conclude that market-integration measures to improve competition have
been effective, but that changes in residual demand appear to have been equally important. Firm-level events
have only had a minor impact on the intensity of competition

تجزیه تغییرات رقابتی در بازار برق هلند با استفاده از شاخص تغذیه باقی­مانده

چکیده

ارزیابی تاثیر تعدادی از رویدادها بصورت رقابتی در بازار برق عمده فروشی هلند در دوره زمانی 2006-2011 را با استفاده از یک روش تجزیه براساس شاخص تغذیه باقی­مانده ارائه می­کنیم. رویدادهای ادغام بازار نظارتی، رویدادها سطح-شرکت، و تغییرات در سطح تقاضای باقی مانده را تشخیص می­دهیم. نتیجه می­گیریم که معیارهای اتصال بازار به­منظور بهبود رقابت موثر بوده است، اما آن تغییرات در تقاضای باقی­مانده به همان اندازه مهم باقی مانده است. رویدادهای سطح-شرکت تنها اثر جزئی بر شدت رقابت داشته است.

.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی طراحی یک واسط مبدل بین دستگاه ذخیره انرژی و لینک DC جبران­ساز سنکرون استاتیکی

بررسی طراحی یک واسط مبدل بین دستگاه ذخیره انرژی و لینک DC جبران­ساز سنکرون استاتیکی

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 899 کیلو بایت

تعداد صفحات : 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Design Study of a Converter Interface Interconnecting Energy Storage With the DC Link of a StatCom

Abstract—Voltage-source converters (VSC) have been widely
utilized to provide instantaneous reactive power support to
power systems, an application referred to as static synchronous
compensator (StatCom). The integration of energy storage (ES)
into a StatCom makes it possible for the StatCom to provide a
certain amount of active power as well as reactive power support.
The possible benefit of the additional active power of a
StatCom can be power oscillation damping capability, mitigation
of phase-jump-related disturbances, etc. Direct connection of
an ES device to the dc link of the VSC incurs an unnecessarily
high-voltage rating of the VSC due to the considerable voltage
swing associated with the ES device. Dual thyristor converter
topology has been proposed as the interface between the ES and
the dc link of the VSC. In this paper, a cost estimation for systems
with the proposed interface topology is presented regarding three
types of ES: capacitors, supercapacitors, and batteries. The study
shows potential cost savings with utilization of the proposed interface
topology. In addition, a cost comparison between different
types of ES is presented, providing a guideline for the choice of ES
in these kinds of applications.

بررسی طراحی یک واسط مبدل بین دستگاه ذخیره انرژی و لینک DC جبران­ساز سنکرون استاتیکی

چکیده

مبدل­های منبع ولتاژ (VSC) بطور وسیعی برای تامین توان راکتیو لحظه­ای به سیستم­های قدرت استفاده می­شوند، یک از کاربردها منتسب به جبران­ساز سنکرون استاتیکی (StatCom) است. اتصال ذخیره انرژی (ES) به یک StatCom این امکان را برای StatCom بوجود می­آورد که یک مقدار مشخصی از توان کتیو و همچنین توان راکتیو را تامین نماید. مزیت تزریق توان اکتیو اضافی توسط StatCom می­تواند قابلیت میرایی نوسانات توان، کاهش اغتشاشات مربوط به پرش فاز و غیره باشد. اتصال مستقیم دستگاه ES به لینک DCی­ِ VSC باعث مقادیر غیرضروری فشار قوی (ولتاژ بالا) VSC می­شود که در نتیجه­ی نوسان زیاد ولتاژ ناشی از دستگاه ES است. توپولوژی (ساختار) مبدل تریستور دوتایی به­عنوان واسط بین ES و لینک DCی­ِ VSC ارائه می­شود. در این مقاله، یک برآورد هزینه برای سیستم­هایی با ساختار واسط پیشنهادی و با در نظر گرفتن سه نوع ES یعنی خازن­ها، خازن­های فوق ظرفیت و باتری­ها ارائه شده است. این مطالعه نشان می­دهد که با استفاده از توپولوژی واسط پیشنهادی، صرفه­جویی بالقوه­ای در هزینه وجود دارد. علاوه بر این،­ انواع مختلف ES از نظر هزینه با هم مقایسه شده­اند که می­تواند یک راهنمایی خوب برای انتخاب ES در این نوع از کاربردها ارائه کرده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

جبران­سازی دینامیکی توان راکتیو به ازای خطاهای گوناگون سیستم قدرت

جبران­سازی دینامیکی توان راکتیو به ازای خطاهای گوناگون سیستم قدرت

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.248 مگا بایت

تعداد صفحات : 7

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power SystemAbstract: The STATCOM (Synchronous Static Compensator) based on voltage source converter (VSC) is used for voltage regulation in transmission and distribution system. The STATCOM can rapidly supply dynamic VARs required during system faults for voltage support. Strict requirements of STATCOM losses and total system loss penalty preclude the use of PWM (Pulse-Width Modulation) for VSC based STATCOM applications. This constraint of implementing VSC without PWM functionality, results in over-currents and trips of the STATCOM during and after system faults, when its VAR support functionality is most required. In this paper, we propose and develop an “emergency PWM” strategy to prevent over-currents (and trips) in the VSC during and after single line to ground system faults, LLLG faults and to ensure that the STATCOM supplies required reactive power. The Simulation results are shown for a 48-pulse VSC based ± 100 MVAR STATCOM connected to a 2- bus power strategy to prevent VSC over-currents and to supply required reactive power under line to ground system faults.

جبران­سازی دینامیکی توان راکتیو به ازای خطاهای گوناگون سیستم قدرت

چكیده

STATCOM (جبران­ساز استاتیک سنکرون) مبتنی بر کانورتور منبع ولتاژ (VSC) برای تنظیم ولتاژ در سیستم­های انتقال و توزیع برق بکار می­رود. STATCOM می­تواند VARهای لازم (توان راکتیو) را حین خطاهای سیستم برای پشتیبانی از ولتاژ به سرعت تامین کند. الزامات اساسی تلفات STATCOM و جریمه­ی تلفات کل سیستم مانع استفاده از PWM (مدولاسیون پهنای پالس) برای کاربردهای STATCOM مبتنی بر VSC می­شود. این محدودیت پیاده­سازی VSC بدون PWM منجر به اضافه­جریان­ها و تریپ­های STATCOM در حین خطای سیستم و پس از آن زمانی­که تامین VAR بسیار ضرروی باشد می­شود. در این مقاله، یک راهبرد « PWM اضطراری» برای جلوگیری از اضافه­جریان­ها و تریپ­های STATCOM در VSC در حین و پس از خطاهای تکفاز به زمین، خطاهای LLLG، و همچنین تضمین اینکه STATCOM توان راکتیو لازم را تامین خواهد کرد ارائه می­شود. نتایج شبیه­سازی برای یک STATCOM مبتنی بر VSC 48 پالسه ± 100 MVAR متصل به استراتژی باس-2 برای جلوگیری از اضافه­جریان­های VSC و پشتیبانی از توان راکتیو لازم تحت خطاهای سیستم خط به زمین نشان داده می­شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اثر ارتعاش مکانیکی بر رفتار تخلیه­ های جزئی در سیم پیچی های ژنراتور

اثر ارتعاش مکانیکی بر رفتار تخلیه­ های جزئی در سیم پیچی های ژنراتور

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 547 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Effect of Mechanical Vibration on the Behavior of Partial Discharges in Generator Windings

ABSTRACT
As mechanical vibration usually exists in HV motors and generators, its influence on the
partial discharge (PD) needs to be studied so as to improve the reliability of on-line PD
monitoring method. In this report, the mechanical vibration frequency was synchronized
to the power frequency and the effects of vibration phase and frequency were
investigated. Because the length of the discharge gap changed with the vibration, obvious
variation in the slot-PD patterns was observed at different vibration lead phase and
frequency. Moreover, when the vibration amplitude was large, it was also found that the
PD behavior at low voltage just above the PD inception voltage was different from that at
higher voltage. This was explained in terms of the effects of the field variation in the gap
due to the vibration and the charges left on the insulating surface due to PD.

اثر ارتعاش مکانیکی بر رفتار تخلیه­ های جزئی در سیم پیچی های ژنراتور

چکیده

از آنجائیکه ارتعاش مکانیکی در موتورها و ژنراتورهای HV وجود دارد، لازم هست تا تاثیر آن بر تخلیه جزئی (PD) مورد مطالعه قرار گیرد تا قابلیت اعتماد روش نظارت آنلاین PD بهبود یابد. در این مقاله، فرکانس نوسان مکانیکی با فرکانس قدرت سنکرون شده است و اثرات فرکانس و فاز نوسان مورد بررسی قرار گرفت. بخاطر اینکه طول شکاف تخلیه متناسب با ارتعاش تغییر می کند، ارتعاش آشکارا در الگوهای شیار-PD در ارتعاش پیشفاز و فرکانس مختلف مشاهده گردید. بعلاوه، زمانیکه دامنه ارتعاش بزرگ باشد، مشاهده می گردد که رفتار PD در ولتاژ پایین بالاتر از ولتاژ شروع PD متفاوت از همان ولتاژ بالا می باشد. این بر حسب اثرات تغییر میدان در شکاف بخاطر ارتعاش و بارهایی که در سطح عایقی بخاطر PD باقی مانده توضیح داده شد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

رگولاتورهای جریان بر اساس هیسترزیس تقویت­ شده برای کنترل برداری توربین­ های بادی DFIG

رگولاتورهای جریان بر اساس هیسترزیس تقویت­ شده برای کنترل برداری توربین­ های بادی DFIG

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 1.185 مگا بایت

تعداد صفحات : 18

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Enhanced Hysteresis-Based Current Regulators in Vector Control of DFIG Wind TurbinesAbstract—This paper proposes enhanced hysteresis-based current
regulators in the field-oriented vector control of doubly fed
induction generator (DFIG) wind turbines. The proposed control
scheme is synchronized with the virtual grid-flux space vector,
readily extractable by a quadrature phase-locked loop (QPLL)
system. Identical equidistant-band vector-based hysteresis current
regulators (VBHCRs) are then used to control the output currents
of the rotor-side and grid-side converters. The proposed hysteresisbased
technique has excellent steady-state performance and reveals
several advantages in comparison with the commonly used
proportional-integral (PI) current regulator, including very fast
transient response, simple control structure, and intrinsic robustness
to the machine parameters variations. Moreover, the fixed
hysteresis bands in VBHCRs are replaced with equidistant bands
to limit the instantaneous variations of the switching frequency and
reduce the maximum switching frequencies experienced in the converters.
Extensive simulation studies are carried out for a 1.5MW
DFIG-based wind turbine to examine the operation of the proposed
vector control scheme under changing wind speed and compare its
transient and steady-state performances with the conventional PI
current regulators.

رگولاتورهای جریان بر اساس هیسترزیس تقویت­ شده برای کنترل برداری توربین­ های بادی DFIG

چکیده

این مقاله رگولاتورهای جریان بر اساس هیسترزیس تقویت شده رادر کنترل برداری همسو با میدان تورببن­های بادی ژنراتور القائی از دو سو تغذیه (DFIG) ارائه می­دهد. طرح کنترلی پیشنهادی با بردار فضای شار میدان مجازی سنکرون است که به آسانی توسط سیستم حلقه­ی فاز-قفل شده­ی مربعی (QPLL) قابل حصول است. سپس از رگولاتورهای جریان هیسترزیس مبتنی بر بردار باند-با فاصله­ی برابر یکسان (VBHCRها) برای کنترل جریان­های خروجی کانورتورهای سمت روتور و سمت شبکه استفاده می­شود. روش پیشنهادی مبتنی بر هیسترزیس دارای عملکرد عالی حالت ماندگار است و مزایای متعددی در مقایسه با رگولاتور جریان انتگرالی-تناسبی (PI) متداول نشان می­دهد از جمله پاسخ حالت گذرای سریع، ساختار کنترلی ساده، و قدرتمندی ذاتی به تغییرات پارامترهای ماشین. علاوه بر این، بجای باندهای ثابت هیسترزیس در VBHCRها از باندهایی با فاصله­ی برابر برای محدود کردن تغییرات لحظه­ای فرکانس کلیدزنی و کاهش ماکزیمم فرکانس­های کلیدزنی موجود در کانورتورها استفاده می­شود. مطالعات شبیه­سازی گسترده برای یک توربین بادی مبتنی بر DFIG با ظرفیت 1.5 مگاوات پیاده­سازی شده است تا عملیات طرح کنترلی بردار پیشنهادی تحت تغییرات سرعت باد بررسی شود و عملکردهای حالت گذرا و حالت ماندگار آن با رگولاتورهای جریان PI متداول مقایسه می­شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایداری سیستم قدرت بهبود یافته با طراحی PSS هماهنگ شده

پایداری سیستم قدرت بهبود یافته با طراحی PSS هماهنگ شده

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 359 کیلو بایت

تعداد صفحات : 12

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Enhanced Power System Stability by Coordinated PSS Design

Abstract—A step-by-step coordinated design procedure for
power system stabilisers (PSSs) and automatic voltage regulators
(AVRs) in a strongly coupled system is described in this paper. It is
shown that it is possible to separate the design of individual PSSs
and separate the design of individual AVRs. Thereby, the designs
of AVR and PSS devices at a given machine can be coordinated to
achieve near-optimal overall power system stability performance,
including oscillation stability performance and transient stability
performance. The proposed coordinated PSS/AVR design procedure
is established within a frequency-domain framework and
serves as a most useful small-signal complement to established
large-signal transient simulation studies.

پایداری سیستم قدرت بهبود یافته با طراحی PSS هماهنگ شده

چکیده

یک روش گام به گام طراحی هماهنگ برای پایدار سازهای سیستم قدرت (PSS)ها و تنظیم کننده های خودکار ولتاژ (AVR)ها در یک سیستم بشدت کوپل شده در این مقاله توصیف می گردد. نشان داده می شود که جدا کردن طراحی تکی PSSها و جداکردن طراحی AVRها ممکن می باشد. از اینرو، طراحی های تجهیزات PSSها و AVRهادر یک ماشین معین می تواند برای دست یافتن به عملکرد پایداری نزدیک به بهینه کلی سیستم قدرت ، شامل عملکرد پایداری گذرا و پایداری نوسانی هماهنگ شود (وابسته باشد). روش طراحی هماهنگ PSS/AVR پیشنهادی در قالب یک ناحیه فرکانسی برقرار می گردد و بعنوان یک مکمل سیگنال کوچک بسیار مفیدی خدمت می کند تا مطالعات شبیه سازی گذرای سیگنال کوچک را بنا نهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کنترل ولتاژ پیل سوختی با استفاده از شبکه­ ی عصبی بر اساس مدل کنترل پیش­بین

کنترل ولتاژ پیل سوختی با استفاده از شبکه­ ی عصبی بر اساس مدل کنترل پیش­بین

دسته بندی : مقالات ترجمه شده

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 439 کیلو بایت

تعداد صفحات : 6

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Fuel Cell Voltage Control using neural network based on model predictive control

Abstract— in this paper, a neural network based model
predictive control (NNMPC) algorithm was implemented to
control the voltage of a proton exchange membrane fuel cell
(PEMFC). In this approach, a neural network model is trained to
predict the future process response over the specified horizon.
The predictions are passed to a numerical optimization routine
which attempts to minimize a specified cost function to calculate
a suitable control signal at each sample instant. The performance
results of the NNMPC were compared with a fuzzy controller

کنترل ولتاژ پیل سوختی با استفاده از شبکه­ ی عصبی بر اساس مدل کنترل پیش­بین

چکیده

در این مقاله، یک شبکه­ی عصبی مبتنی بر الگوریتم کنترل پیش­بین مدل (NNMPC) به منظور کنترل ولتاژ پیل سوختی غشای تبادل پروتون (PEMFC) پیاده سازی می­شود. در این روش، یک مدل شبکه­ی عصبی به منظور پیش­بینی پاسخ روند آتی در افق زمانی مشخص آموزش داده می­شود. پیش­بینی­ها از یک روال بهینه­سازی عددی عبور می­کنند که تلاش می­کند تا تابع هزینه­ی مشخص را در هر لحظه از زمان برای محاسبه سیگنال کنترل مناسب مینیمم کند. نتایج عملکرد NNMPC با یک کنترل کننده­ی فازی مقایسه می­شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:27 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تولید توان با کیفیت بالا با استفاده از کنترل توزیع شده­ ی یک ریز شبکه قدرت پارک

تولید توان با کیفیت بالا با استفاده از کنترل توزیع شده­ ی یک ریز شبکه قدرت پارک

دسته بندی : مقالات ترجمه شده isi

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 405 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

High-Quality Power Generation Through Distributed Control of a Power Park Microgrid

Abstract—Inverters are a necessary interface for several forms
of distributed generation (DG) and where they form a microgrid
they have the potential to offer high power quality. The challenge
is to coordinate the actions of a group of inverters so that they
offer the level of power quality known to be possible from fast
local control of a single inverter. The case examined here is a power
park of several inverter-based DG in relatively close proximity. A
basic requirement is that the inverters regulate the grid voltage
and share the real and reactive power demands according to their
ratings. In small girds with high proportions of nonlinear and unbalanced
loads it is also important to actively control the waveform
quality in terms of harmonics, transient disturbances, and balance.
Further, it is important that these duties are shared equally
between the units rather than having one master unit taking the
lead in the voltage control function. A constraint faced in designing
a sharing system is the limited bandwidth of signal communication
even over distances of a few meters. A control method is proposed
that separates the control tasks in the frequency domain. Power
sharing and voltage regulation are controlled centrally and commands
are distributed through a low-bandwidth communication
link.Waveform quality functions are controlled in high bandwidth
controllers distributed to each local inverter. Experimental tests on
a grid of three 10-kVA inverters are used to show that the method
fully exploits the inherent fast response of the inverters while also
ensuring voltage balance even with extreme load imbalance. It is
shown that circulating currents are avoided during steady state
and transients.

تولید توان با کیفیت بالا با استفاده از کنترل توزیع شده­ ی یک ریز شبکه قدرت پارک

چکیده

اینورترها یک واسط[2] ضروری برای اشکال مختلف تولید پراکنده (DG)هستند و جاییکه آن ها یک ریزشبکه[3]بوجود می آورند پتانسیل تولید کیفیت توان بالایی را ارائه می دهند. چالش پیش رو هماهنگی یک گروه از اینورترها برای تولید سطحی از کیفیت توان می باشد که از کنترل سریع محلی یک اینورتر تکفاز قابل اجرا می باشد.مطالعه موردی در اینجا بر روییک قدرت پارکتولید پراکنده مبتنی بر چند اینورتر نسبتا نزدیک می باشد. یک شرط اساسی این است که اینورترها ولتاژ شبکه را کنترل کرده و مصارف توان های اکتیو و راکتیو را براساس درجه بندی هایشان(مقادیر نامی) تقسیم نمایند. در شبکه های کوچک با نسبت بالای بار غیرخطی و نامتعادل این نیز مهم است که کیفیت شکل موج بطور موثریبر حسب هارمونیک ها، اغتشاشات گذرا، و تعادل کنترل گردد. بعلاوه اینکه بسیار مهم است تا این وظایف[4]بطور برابری بین واحدها تقسیم گردد بجای اینکه یک واحد بسیار بزرگ به تنهایی کار کنترل ولتاژ را انجام دهد. یک محدودیتی که در طراحی یک سیستم تقسیم کننده[5]وجود دارد پهنای باند محدود شده یک سیگنال مخابراتی حتی در فواصل چند متری می باشد. یک روش کنترلی پیشنهاد شده است که عملیات کنترلی را در حوزه فرکانسی انجام می دهد. تقسیم توان و تنظیم ولتاژ بطور مرکزی کنترل می شوند و فرمان ها از طریق یک لینک مخابراتی با پنهادی باند کم ارسال می گرددند. توابع کیفیت شکل موج در کنترل کننده های با پهنای باند بالا به هر اینورتر محلی فرستاده می شوند. آزمایش های عملی بر روی یک شبکه با سه اینورتر 10kVAانجام شده است تا نشان داده شود که این روش بطور کامل از پاسخ سریع ذاتی اینورترها استفاده می کند در حالیکه تعادل ولتاژ را تحت نامتعادلی های شدید بار تضمین می کند. نشان داده شد که از جریان های چرخشی در حالت های گذرا و دایمی اجتناب شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 2:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات