بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 232 کیلو بایت

تعداد صفحات : 124

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فصل اول : کلیات تحقیق
چکیده..........................................................................................................................................1
1-1) مقدمه.................................................................................................................................3
1-2) بیان مسئله .......................................................................................................................3
1-3) اهداف تحقیق ...................................................................................................................4
1-4) فرضیه های تحقیق ...........................................................................................................4
1-5) قلمرو تحقیق ....................................................................................................................5
1-5-1)محدوده زمانی ...............................................................................................................5
1-5-2) مکانی ...........................................................................................................................5
1-6) روش تحقیق .....................................................................................................................5
1-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ...........................................................................................5
1-8) ساختار تحقیق ..................................................................................................................5
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1) بخش اول : کیفیت سود....................................................................................................8
2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی..........................................................................8
2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود.............................................................................................10
2-1-3) مفهوم کیفیت سود.......................................................................................................11
2-1-4) تعریف کیفیت سود.....................................................................................................12
2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود.........................................................................................14
2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود..................................................................................15
2-1-6-1)روشهای حسابداری.................................................................................................15
2-1-6-2) برآوردهای حسابداری ..........................................................................................17
2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت.........................................................................18
2-1-6-4) نوع صنعت..............................................................................................................18
2-1-6-5) ویژگیهای مالی........................................................................................................18
2-1-6-6) عوامل سیاسی.........................................................................................................19
2-1-7) شاخص کیفیت سود...................................................................................................20
2-1-8) تحلیل کیفیت سود ...................................................................................................20
2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود ..........................................................................................22
2-2) بخش دوم : تئوری چرخه عمر شرکت...........................................................................25
2-2-1) مراحل چرخه عمر شرکت..........................................................................................26
2-2-1-1) دوران رشد.......................................................................................................... 26
ایجاد........................................................................................................................................26
طفولیت.....................................................................................................................................27
رشد سریع.................................................................................................................................27
بلوغ...........................................................................................................................................28
تکامل........................................................................................................................................29
2-2-1-2) دوران پیری ...........................................................................................................30
ثبات .........................................................................................................................................30
اشرافیت....................................................................................................................................31
بوروکراسی اولیه........................................................................................................................32
بوروکراسی و افول.....................................................................................................................33
2-2-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر .................34
2-2-3) ویژگی¬های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت................35
• مرحله تولد یا ظهور.................................................................................................... 36
• مرحله رشد ............................................................................................................ 36
• مرحله بلوغ ................................................................................................................36
• مرحله افول یا سكون ..............................................................................................36
2-3)بخش سوم:پیشینه تحقیق...................................................................................................36
2-3-1)پیشینه مرتبط با کیفیت سود..........................................................................................37
2-3-1-1)تحقیقات خارجی مرتبط با کیفیت سود ..................................................................37
2-3-1-2) تحقیقات داخلی مرتبط با کیفیت سود ...................................................................42
2-3-2)پیشینه مرتبط با چرخه عمر .........................................................................................44
2-3-2-1) پیشینه تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر شرکت...........................................44
2-3-2-2) پیشینه تحقیقات داخلی مرتبط با چرخه عمر شرکت.............................................47
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه..............................................................................................................................50
3-2) تدوین فرضیه ها..............................................................................................................50
3-2-1) فرضیه های اصلی.......................................................................................................51
3-2-2-1) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی اول)...................................................51
3-2-2-2) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی دوم)....................................................51
3-2-2-3) فرضیه های فرعی (مربوط به فرض اصلی سوم)...................................................51
3-3) روش تحقیق....................................................................................................................51
3-4) گردآوری اطلاعات..........................................................................................................52
3-5) جامعه آماری....................................................................................................................52
3-6) دوره زمانی تحقیق...........................................................................................................52
3-7) شرایط انتخاب نمونه آماری.............................................................................................52
3-8) نحوه تفکیک شرکتها به مراحل چرخه عمر.....................................................................53
3-9) مدل تحقیق .....................................................................................................................54
3-10) محاسبه متغیر ها با استفاده از داده های تحقیق..............................................................55
3-10-1) متغیر مستقل ............................................................................................................55
الف) کیفیت سود با استفاده از الگوی پنمن......................................................................55
ب) کیفیت سود با استفاده از الگوی بارتون – سیمکو......................................................56
ج) کیفیت سود با استفاده از الگوی لویز...........................................................................56
3-10-2)متغیر وابسته: ......................................................................................................57
3-10-2-1) بازده سالانه سهام (SRE) ..................................................................................57
3-10-2-2)قیمت سهام............................................................................................................58
3-10-3)متغیر کنترل: ..............................................................................................................58
3-10-3-1) اندازه شرکت (SIZE) .............................................................................................58
3-10-3-2) سرعت گردش داراییها(TOR) ..............................................................................58
3-11)روش اجرای آزمون ها....................................................................................................58
گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها.............................................................................................59
گام دوم :آزمون همبستگی.........................................................................................................59
گام سوم:رگرسیون چندگانه......................................................................................................59
گام چهارم:بررسی خطاها.............................. ...........................................................................60
الف)خود همبستگی...........................................................................................................60
ب)نرمال بودن خطاها.........................................................................................................60
3-12)خلاصه فصل سوم.........................................................................................................61
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1)مقدمه................................................................................................................................63
4-2) یافته های توصیفی متغیرهای تحقیق ..............................................................................63
4-3) یافته های استنباطی ........................................................................................................65
4-3-1) آزمون نرمال بودن متغیرها .........................................................................................65
4-3-2)آزمون فرضیه ها و نتایج آن ........................................................................................65
4-3-2-1)آزمون فرضیه ی اول ..............................................................................................65
4-3-2-2)آزمون فرضیه ی دوم .............................................................................................70
4-3-2-3)آزمون فرضیه ی سوم ............................................................................................75
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه..............................................................................................................................82
5-2) مروری بر خطوط کلی تحقیق.........................................................................................82
5-3) یافته‌های مهم تحقیق و نتیجه گیری................................................................................83
5-4) پیشنهادات برخاسته از تحقیق.........................................................................................85
5-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی........................................................................................85
پیوست ها.................................................................................................................................87
منابع و ماخذ
منابع فارسی.............................................................................................................................108
منابع انگلیسی...........................................................................................................................109
چکیده انگلیسی.......................................................................................................................111
فهرست اشکال و جداول
جدول 2-1)تفاوت‌های بین شركت¬های دردوران رشد و شركت¬های دردوران پیری..............34
شکل 2-1) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر............35
جدول 3-1) مدل چرخه عمر...................................................................................................54
جدول 3-2) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.........................................................................54
جدول 3-3) متغیرهای الگوی تحقیق.......................................................................................54
جدول 4-1) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.............................................................................63
جدول 4-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله رشد.........................................................64
جدول 4-3) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله بلوغ..........................................................64
جدول 4-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق مرحله افول.........................................................64
جدول 4-5) آزمون نرمال بودن متغیرها....................................................................................65
جدول4-6) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ......................................................................................................................66
جدول4-7) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله رشد ......................................................................................................................67
جدول4-8) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ......................................................................................................................67
جدول4-9) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله بلوغ ......................................................................................................................68
جدول4-10) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ......................................................................................................................69
جدول4-11) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن
طی مرحله افول ......................................................................................................................69
جدول4-12) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ..............................................................................................71
جدول4-13) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ..............................................................................................71
جدول4-14) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ..............................................................................................72
جدول4-15) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ..............................................................................................73
جدول4-16) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ..............................................................................................74
جدول4-17) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ..............................................................................................74
جدول4-18) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ..............................................................................................75
جدول4-19) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله رشد ..............................................................................................76
جدول4-20) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ..............................................................................................77
جدول4-21) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله بلوغ ..............................................................................................78
جدول4-22) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ..............................................................................................78
جدول4-23) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای پنمن و
بارتون-سیمکو طی مرحله افول ..............................................................................................79
جدول 5-1) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(قیمت سهام)............84
جدول 5-2) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (قیمت سهام).................................84
جدول 5-3) ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق حاصل از رگرسیون(بازده سهام)..............84
جدول 5-4) مقایسه ضرایب کیفیت سود الگوهای تحقیق (بازده سهام)..................................85
جدول الف) شرکت های عضو نمونه آماری............................................................................88
جدول ب-1) آزمون نرمال بودن داده ها..................................................................................89
جدول ب-2) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی پنمن...........................89
جدول ب-3) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی پنمن...........................91
جدول ب-4): نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی پنمن..........................93
جدول ب-5) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی بارتون-سیمکو...........95
جدول ب-6) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی بارتون-سیمکو...........97
جدول ب-7) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی بارتون-سیمکو...........99
جدول ب-8) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله رشد با الگوی لویز...........................101
جدول ب-9) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله بلوغ با الگوی لویز...........................103
جدول ب-10) نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی در مرحله افول با الگوی لویز........................105

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 419 کیلو بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب
عــنــوان صـفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 1
2-1) بیان مسئله 1
3-1) بیان ضرورت و اهمیت موضوع 2
4-1) اهداف تحقیق 2
5-1) سؤال اصلی تحقیق : 3
6-1) فرضیه‌های تحقیق 4
7-1) قلمرو تحقیق 5
1-7-1) قلمرو زمانی 5
2-7-1) قلمرو موضوعی 5
3-7-1) قلمرو مكانی 5
8-1) تعریف متغیرهای تحقیق 6
9-1) ساختار تحقیق 10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2)مقدمه 12
2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها 12
1-2-2) سیستم مالی 12
1-1-2-2) بازارهای مالی 13
2-1-2-2) واسطه‌های مالی 14
فهرست مطالب
عــنــوان صـفحه

2-2-2) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی 15
1-2-2-2) تأمین مالی بر اساس منبع 15
1-1-2-2-2) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی 17
1-2-2-2-2) تأمین مالی کوتاه‌مدت 23
2-2-2-2-2) تأمین مالی میان‌مدت 24
3-2-2-2-2) تأمین مالی بلندمدت 26
3-2-2) سهام عادی 27
1-3-2-2) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران) 27
2-3-2-2) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی 29
1-2-3-2-2) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی 29
2-2-3-2-2) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی 30
3-3-2-2) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام 30
4-2-2) سودهای توزیع نشده 31
1-4-2-2) سود انباشته 33
1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته 34
1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته 34
2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته 35
2-4-2-2) سود سهمی 35
1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی 36
فهرست مطالب
عــنــوان صـفحه

5-2-2) وام‌ بلندمدت 37
1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت 37
2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت 38
1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی 38
2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی 38
6-2-2) وام کوتاه‌مدت 39
1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت 39
2-6-2-2) شرایط وام 40
7-2-2) نوآوری در تأمین مالی 41
3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه 41
1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی) 42
1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه 43
1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی 43
2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز) 44
3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) 45
1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی 45
2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 47
4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته 47

فهرست مطالب
عــنــوان صـفحه

2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه) 48
1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه 49
2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی 49
2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی 50
2-3-2) ساختار سرمایه 50
1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 51
2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 52
1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص 54
2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی 55
3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی 56
4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی 57
4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها 58
1-4-2) ایجاد 59
2-4-2) طفولیت 59
3-4-2) رشد سریع 60
4-4-2) بلوغ 61
5-4-2) تكامل 62
6-4-2) دوران پیری 63
فهرست مطالب
عــنــوان صـفحه

7-4-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر 67
8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت 68
5-2) بخش چهارم: پیشینه‌ی تحقیق 69
1-5-2) تحقیقات خارجی 69
2-5-2) تحقیقات داخلی 72
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه 78
2-3- روش و نوع پژوهش 78
3-3- جامعهی آماری 79
4-3- تعیین حجم نمونه و نمونهگیری 79
5-3- روش و ابزار گردآوری دادهها 80
6-3- سؤال پژوهش 81
7-3- تدوین فرضیهها 81
9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
1-9-3- یافته‌های توصیفی 85
2-9-3- یافته‌های استنباطی 85
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4) مقدمه 90
2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق 91
فهرست مطالب
عــنــوان صـفحه
3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها 92
4-4) آزمون همبستگی 93
5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون 94
6-4) آزمون همخطی 94
7-4) آزمون عدم خود همبستگی 95
8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن 95
1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول 97
2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم 98
3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم 99
4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم 101
5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم 102
6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم 104
9-4) خلاصه نتایج 106
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5) مقدمه 108
2-5) مروری بر خطوط کلی تحقیق 108
3-5) یافته‌های مهم تحقیق 109
4-5) بحث و نتیجه‌گیری 109
5-5) پیشنهادها 110
6-5) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده 111
منابع و ماخذ 112

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 104 کیلو بایت

تعداد صفحات : 103

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده:

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.
این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت ها، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.
لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:
بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.
برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های پذیرفته در بورس استفاده شده است.
دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1379 تا 1383 می باشد. همچنین از مجموع 295 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور، تعداد 55 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.
روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی – استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها، این نتیجه حاصل شد:
بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد.
به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق رد شد.
لذا بر اساس نتایج این تحقیق، نمی توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه 7 مدارس راهنمایی دارال

پایان نامه علل بی انضباطی دانش آموزان پسر در مقطع راهنمایی شهرستان مشهد ناحیه 7 مدارس راهنمایی دارالعلم و حضرت بقیه الله

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 50 کیلو بایت

تعداد صفحات : 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پیشگفتار:
نوجوانان دلی پاك و روحی پرشور دارند . آنان در حساسترین و بحرانی ترین دوران زندگی خود به سر می برند و نیازمند هدایت ، حمایت و همدلی اند. نوجوان نهال نو رسیده ای است كه برای رشد و بالندگی به باغبانی ، دلسوز و روشن بین نیاز دارد تا او را از آفتها و حادثه ها در امان دارد.
بها دادن به نوجوانان و در تربیت و ارشاد آنان كوشیدن بی گمان یكی از نشانه های آشكار رشد فرهنگی یك جامعه است . بر خلاف گمان برخی مردم ، تربیت به طور كلی كاری بسیار دشوار است بویژه تربیت و هدایت نوجوانان دارای پیچیدگیها و نكته های ظریف بسیاری است . شاید گفتة حكیمانه ی كانت متفكر و فیلسوف نامی آلمانی ، حق مطلب را در این زمینه ادا كرده باشد آنجا كه می گوید : دو كار هست كه در دشواری ، هیچ كار دیگری به پای آن نمی رسد ، مملكت داری و تربیت.
تربیت انسان از این جهت كه او موجودی پیچیده و عظیم است كاری سخت و دشوار می باشد. پیچیدگیهای روحی انسان به حدی است كه نمی توان رفتار او را به سادگی تحت ضابطه ای مشخص در آورد و از آن آسوده خاطر شد. برتراند راسل ، فیلسوف انگلیسی كه خود در بارة تربیت كتابهایی نگاشته است اعتراف می كند كه گفتار من در این زمینه بهتر از كردارم بود. این ها همه نشان می دهد كه نباید تربیت را كاری سهل و آسان پنداشت كه نیاز به هیچ گونه آموزش و تخصصی ندارد.
فرزندان ما در دوران خود مرحله های مختلف را طی می كنند و در هر مرحله نیازهای تربیتی ویژه ای دارند . بدون آشنایی با این مراحل تربیتی و برخورداری از مهارتهای لازم چگونه می توانیم فرزندان خود را تربیت كنیم. شاید برخی از پدران و مادران گمان می كنند كه اگر شرایط مادی و امكانات تحصیلی را برای فرزندان خود فراهم آورند وظیفه ی خود را به خوبی انجام داده اند حال آنكه وظیفه ی پدر و مادر بسیار فراتر از این هاست.

فهرست مطالب:

عنوان

پیشگفتار

فصل اول

مقدمـه

عنوان کامل موضوع تحقیق

ضرورت و اهمیت مسئله

هدفهای کلی تحقیق

فرضیه ها

سؤالات

محدودیتها و حدود مطالعه

بی انضباطی

رفتارهای ناشایست

اعمال تبعیض از سوی کارکنان مدرسه

نقص عضو یا ضعف جسمانی

ضد اجتماعی

ناهنجاریهای روانی

تعریف متغیر

متغیر وابسته

متغیر مستقل

منابع داده ها

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

جمعیت آماری

جمعیت نمونه

وسیله تحقیق

متن تحقیق

علل بی انضباطی دانش آموزان در دوره ی راهنمایی

بیان مجدد مسئله

خلاصه یافته ها و نتیجه گیری

توصیه و پیشنهادات

فهرست منابع و پیوستها

فصل دوم

سابقه موضوع تحقیق

برخی از ملاحظات تاریخی

نگاهی به امور زمان

فصل سوم

مسائل مربوط به نوجوانان

مقـدمـه

تعریف نوجوانی

نوجوانی حساسترین دوران زندگی

انگیزه ی استقلال طلبی

مشکل تحصیل

نوجوانی سنین 12 تا 18 سالگی

فصل چهارم

اختلالات رفتاری

تعریف دانش آموزان ناسازگار

نظم و انضباط نوین

علل و عوامل بی نظمی و شلوغی دانش آموزان در کلاس

عدم علاقه معلم

عدم داشتن طرح درس

یکنواختی در روش تدریس

عدم احترام متقابل معلم و شاگرد

احساس مسئولیت افراطی معلم

تبعیض قائل شدن میان دانش آموزان

عدم احاطه به دانش آموزان ناهنجار و ناسازگار

افراط و تفریط در آزادی شاگردان

عدم استراحت دانش آموزان در زنگ تفریح

شرایط فیزیکی نامناسب

مراجعات مکرر و بی جا به کلاس

روشهای کاستن رفتارهای نامطلوب

روشهای مثبت کاهش رفتار

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم

تقویت رفتارهای دیگر

تقویت رفتارهای ناهمساز

سیــری

فصل پنجم

رفتارهای ناهنجار نوجوانان و راههای پیشگیری و درمان آنها

ترس

روشهای منفی و غیر موثر در خلاصی از ترس عبارتند از

نگرانی

اقدامات مؤثر در جهت کم کردن و یا از بین بردن نگرانی

خشم

عصبانیت

ویژگیهای فرد عصبانی

درمان عصبیت

احساس حقارت و خود کم بینی

نشانه های نگرشهای خود کم بینی

حساسیت به انتقاد

مرجع همه انتقادها

انزوای شدید

واکنش بیش از اندازه به چاپلوسی دیگران

واکنش نامطلوب نسبت به رقابت

گرایش به تحقیر دیگران

ناکامـی

علل ناکامی

واکنش نسبت به ناکامی

درمان ناکامی

تعارض

اضطراب

علل اضطراب

اضطراب بهنجار و ناهنجار

اضطراب طبیعی و بهنجار

اضطراب ناهنجار

ارتباط ناکامی ، تعارض و اضطراب با یکدیگر

شیوه های مقابله با ناکامی ، تعارض و اضطراب

ناکامی

تعارض

نشانه های رفتاری تعارض

درمان تعارض

نتیجه و پیشنهادات

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خریدودانلودتحقیق نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی از دیدگاه قرآن، سنت و علم

خریدودانلودتحقیق نقش مادر در تربیت فرزندان در دوره نوجوانی از دیدگاه قرآن، سنت و علم

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 91 کیلو بایت

تعداد صفحات : 70

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

چکیده مطالب: ۱
فصل اوّل : ۲
کلیّات ۲
۱- تعریف وتبیین موضوع : ۲
۲- ضرورت واهداف تحقیق : ۲
اهداف تحقیق : ۳
۴- فرضیه ها یا سؤالات اصلی وفرعی : ۵
۵- روش تحقیق: ۵
فصل دوّم : ۶
تربیت ۶
تعریف ریشه ی واژه ی تربیت ۶
ارزش تربیت : ۷
فطرت وتربیت : ۸
توصیه به فراگرفتن علم : ۸
اهمیت تربیت اولاد ۹
روش الگویی درتربیت فرزندان ۱۲
تربیت به وسیله ی دوست : ۱۴
قاطعیت در تربیت ۱۸
آثارتنبیه بدنی : ۱۹
فصل سوم : ۲۱
تربیت دینی نوجوان ۲۱
ضرورت درک نوجوان ۲۲
مسئولیّت پدران ومادران درتربیت دینی نوجوانان : ۲۲
انتخاب همسرمناسب : ۲۵
۱- راهنمایی فرزند به جانب ایمان به خدای تعالی : ۲۷
۲- ایجاد خصلت خشوع وتقوا وعبودیّت دراعماق وجود فرزند : ۲۸
۳- پرورش حسّ حضورونظارت الهی : ۲۸
ویژگی های تربیت دینی نوجوان : ۲۹
راه های تقویّت رفتار مذهبی ۳۰
مادر وپرورش عاطفی فرزندان ۳۵
تربیت اجتماعی نوجوان ۳۶
فصل چهارم : ۳۸
دوره ی نوجوانی وبلوغ ۳۸
آثار تغییرات بلوغ : ۳۹
نیازها وعلا یق نوجوانان ۴۱
مراقبت ها درنوجوانی ۴۳
آموزش ها : ۴۸
ایجاد عادات مناسب : ۴۸
فصل پنجم : ۵۰
مشکلات نوجوان ۵۰
۱- ترس ها ونگرانی ها ۵۰
۲- خشم وحسادت ۵۱
دروغ گوئی : ۵۲
کمرویی : ۵۳
دزدی : ۵۴
وظایف خانواده درمورد دزدی: ۵۵
تربیت غریزه ی جنسی : ۵۶
انحرافات جنسی : ۵۸
اشکال مختلف انحرافات جنسی : ۵۹
درمان : ۵۹
نتایج : ۶۲
فهرست منابع : ۶۳
کتابنامه : ۶۶

فهرست منابع :

۱- احمدی ، سیّد احمد ،روان شنا سی نوجوانا ن وجوانا ن ،انتشارات مشعل، ۱۳۷۴

۲- استادان طرح جامع آموزش خانواده، خانواده وفرزندان دردوره ی راهنما یی،انتشارات انجمن اولیاء ومربیان، ۱۳۷۷ش

۳- اکبری، ابوالقاسم، مشکلات نوجوانی وجوانی ، نشرسا والان، ۱۳۸۱ش

۴- آل ردل، شرلی، چگونه ما دران موفّقی شویم ، ی آلما دخت مزینا نی ، انتشارات کتاب امروز،۱۳۷۹

۵- ال هی،لوئیز، زنا ن توانمند ، ی مینا اعظا می ، انتشارات صورت گر، ۱۳۸۲ش

۶- الامدی التمیمی، عبدالواحد، غررالحکم ودررالکلم، ی محمد علی ا نصاری قمی، چاپ افست،تهران ، ۱۳۶۰ش

۷- امینی ، ابراهیم، آیین تربیت ، ا نتشارات اسلامی، ۱۳۶۸

۸- امینی ، ابراهیم، اسلام وتعلیم وتربیت ، انتشارات انجمن اولیاء ومربیان، ۱۳۷۲

۹- انصاریا ن ،حسین، نظا م خانواده دراسلام، انتشا رات امّ ابیها،۱۳۷۷

۱۰- انصاریان ،حسین، فروغی ازتربیت اسلامی،ا نتشارات مفید، چاپ چهارم، زمستان ۱۳۶۵

۱۱- حسین زاده ،سیدعلی، سیره تربیتی پیامبر واهل بیت ، پژوهشکده ی حوزه ودانشگاه،

۱۳۸۰ش

۱۲- حیدری ، اکرم ( گیتی ) ، کتاب بلوغ ، مشکلات روانی نوجوانان ،ا نتشارات پرشکوه، ۱۳۸۱ش

۱۳- سادات ، محمد علی، راهنمای پدران ومادران ،دفترنشرفرهنگ اسلامی ، ۱۳۷۲، ج ۱

۱۴- شعاری نژاد ،علی اکبر، روان شنا سی نوجوان،انتشارات فاخر، تهران، ۱۳۷۹

۱۵- طبرسی،نوری، مستدرک الوسا ئل ،آل بیت احیاء تراث، ۱۴۰۸ ق، ج ۲

۱۶- عا ملی ،حرّ(شیخ محمّدبن الحسن )، وسا ئل الشّیعه ، داراحیاء التراث العربی ، ج ۷

۱۷- عصام عیتاری ، تربیت وآموزش کودک دراسلام ، دکترعبدالصاحب یادگاری ، کانون نشر اندیشه های اسلام ، چاپ اول ، ۱۳۷۰،

۱۸- قشلاقی، محمدعلی، روانشناسی رشد دردوره ی نوجوانی، انتشارات مولانا، چاپ اوّل ، ۱۳۷۱ش

۱۹- قا ئمی ،علی، نقش ما در درتربیت ، ا نتشا رات امیری ،۱۳۷۵ش

۲۰- قا ئمی ،علی، حیا ت زن دراندیشه ی اسلامی ، انتشا رات امیری ،۱۳۷۳ش

۲۱- قمی،شیخ عبّاس، سفینة البحا ر، بنیا دپژوهشهای اسلامی، ۱۴۱۶ ق، ج۲۷

۲۲- کاکیا ،لیدا، نگرشی نو بر تربیت نوجوانا ن ، ا نتشارات اقاقی ، ۱۳۸۰ش

۲۳- دکتر کریمی،عبدالعظیم، رویکردی نما دین به تربیت دینی با تأ کید برروش های اکتشا فی، ، مؤسسه ی انتشارات قدیانی، ۱۳۷۴ش

۲۴- کلینی ،محمدبن یعقوب، اصول کا فی ،انتشارات گلگشت، ۱۳۷۵ ،ج ۳

۲۵- استا د مظا هری،حسین، تربیت فرزند ازنظراسلام،انتشارات امّ ا بیها،چاپ ششم، ۱۳۸۰

۲۶- مدرّسی، آیت الله سیّد محمّد تقی ،آزادی ومسئولیّت زن ، ی حمید رضا آ ژیر، انتشا رات محبّا ن الحسین ،چاپ ا ول،۱۳۸۰

۲۷- مجلسی ،محمد باقر، بحا رالانوار، داراحیاء التراث العربی، ج ۶۷

۲۸- مکارم شیرازی،ناصر، تفسیرنمونه، دارالکتاب الاسلامیّه ، ۱۳۷۳، ج۱۶۷

۲۹- محمّدی ری شهری،محمد، میزان الحکمة،انتشارات دارالحدیث، ۱۳۷۸، ج ۵

۳۰- استا د مطهّری ،مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام ،انتشارات صدرا، ۱۳۷۶

۳۱- ناصرعلوان ،عبدالله، چگونه فرزندان خودراتربیت کنیم ، مترجم عبدالله احمدی، نشراحسا ن ، ۱۳۷۷ش، ج۱

۳۲- نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، چاپخانه ی نجف اشرف، بی جا، ۱۳۸۳ق، ۳ جلد

۳۳- نوّابی نژاد، شکوه، روان شنا سی زن ، چا پ اطلس ،۱۳۷۹ش

چکیده مطالب:

دوران نوجوانی ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .

یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.

دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربیت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .

دوران نوجوانی وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد .

خانواده ووالدین وروابط والدین با نوجوان اهمیّت ویژه ای دارد ووالدین خصوصاً مادرباید ازاین فنّ دقیق وحسّاس برخوردارباشد وشیوه های مناسبی را برای تربیت نوجوان بکارگیردتا نتیجه ی زحمات خود را درآینده ای نه چندان دوردریابد.

امید است پسران امروز که پدران فردا هستند ، با مطالعه ی این تحقیق به خودآ ینده وارزش واهمیّت خودرا دریابند وبه عنوان انسانی که باید درآینده پدرشودونسلی سالم وپاک به جامعه تحویل دهند .

فصل اوّل :کلیّات ۱- تعریف وتبیین موضوع :

واژه ی تربیت ازریشه ی (رَبَوَ ) به معنای افزا یش ونمواست وبطورکلّی باید بررسی شود که مادرچگونه رفتاری را داشته باشد تا فرزندان موفّقی تربیت کند ونقش مادردرتربیت فرزندش به چه اندازه است ؟ واینکه مادرباید بداند اگردراین امرخطیرسستی کند ونوجوان را به حال خود رها کند نوجوان دچارچه مشکلاتی درهمان زمان حسّاس زندگی وهم دوره های بعدی زندگی خواهد شد واگراین نوجوان به ابتذال کشیده شود مادرباید بداند که این یک نفرمی تواند جمع زیادی را گمراه کند ، چرا که انسان موجودی اجتماعی است ، هم براجتماع اثرمی گذارد، هم ازاجتماع تأثیرمی پذیرد . بنابراین وظیفه ی مادراست که باید ها ونباید ها را به فرزندش بیاموزد تا بهشت زیرپای آن مادرشود .

۲- ضرورت واهداف تحقیق :

ضرورت انتخاب این موضوع اهمیّت نقش مادر درتربیت نوجوان ا ست چرا که بیشترین ارتباط با خانواده مخصوصاً مادربه عنوان مدیرخانه می باشد .

مادرباید همّت کافی درامرتربیت داشته باشد چرا که پیروزی ها وموفقیّت ها وعدم آنها درفرزندان به مادربستگی دارد ومادروقتی جایگاه ونقش خود را شناخت با کمک ویاری گرفتن ازخدا می تواند فردی موفّق را به جامعه عرضه کند ومانع ازاثرتهاجم فرهنگی درروحیّه ی حسّاس نوجوان خود شود.

اهداف تحقیق :

۱- دردوران نوجوانی به دلیل دوره ی حسّاس بلوغ درآن ، اهمیّت بسزایی درتربیت فرد دارد واهمال وسهل انگاری دراین مقطع حسّاس زندگی ، اثرات سوئی برفرد وجامعه دارد .

۲- مادر نقش مهمّی درتربیت فرزند دارد ، چه دردوران بارداری وچه بعد ازآن . مادرباید وظایف خود را درتمام جنبه های تربیتی ، دینی، اجتماعی، عاطفی و… بشناسد وعملاً آنها را را

درتربیت فرزند بکاربرد.

۳- هدف من آشنا کردن مادران با وظایفشان است وهم اینکه خودم با وظایفم درآ ینده آشنا شوم.

۳- پیشینه ی موضوع : درمورد موضوع تربیت کتاب هایی نوشته شده که به چند دسته تقسیم می شود :

۱- کتاب های تفسیری : ازجمله تفسیرمجمع البیان ( طبرسی)، تفسیرالمیزان(علاّمه طباطبایی) تفسیرنمونه ( مکارم شیرازی)

۲- کتاب های روایی : مانند الکافی ( شیخ کلینی) ، غررالحکم ودررالکلم، مستدرک الوسائل، بحارالانوار، وسائل الشّیعه

۳- کتاب های تربیتی : برخی ازکتاب های تربیتی که دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته به شرح ذیل می باشد :

یک – نقش مادردرتربیت ( دکترعلی قائمی)

این کتاب شامل ۱۵ بخش می باشد که بخشهای اهمیّت مادر، خصایص یک مادرخوب، درطریق مادرشدن، نقش فرهنگی مادر ، نقش معنوی مادر، دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفت . این کتاب به زبانی ساده وروان به تحلیل مطالب پرداخته ا ست .

دو- بلوغ (اکرم حیدری)

این کتاب ازسه فصل تشکیل شده ومن ازفصل دوّم «بلوغ» وازبحثهای رشدجسمانی وروانی، بلوغ وخانواده ، ( انواع خانواده و…) ، خواسته ها وتوقّعات نوجوان ازوالدین ، نقش آموزش وپرورش، نیازهای اجتماعی نوجوانان وجوانان استفاده کردم .

دراین کتاب مسأله ی بلوغ ومطالب پیرامون آن مورد بررسی قرارگرفته وانواع خانواده ها

وچگونگی رفتاروبرخورد با نوجوان مورد بررسی قرارگرفته است .

سه- روان شناسی نوجوان ( دکترعلی اکبرشعاری نژاد)

این کتاب شامل ۸ فصل می باشد ودرآن به مسأله ی بلوغ ونوجوانی بطورمفصّل پرداخته شده. درفصل ۲ روان شناسی بلوغ ونوجوانی ، فصل ۴ نوجوانی ، فصل ۶ رشد وتکامل عاطفی واجتماعی نوجوان ، فصل ۷ مسائل نوجوانان ودرفصل ۸ بزهکاری نوجوانان بررسی شده است. من ازاین کتاب بهره ی زیادی بردم وبیشترین مطالب را تقریباً ازاین کتاب استفاده کردم ، کتاب جامع وکاملی درزمینه ی روان شناسی نوجوان می باشد.

چهار- مشکلات نوجوانی وجوانی ( ابوالقاسم اکبری)

این کتاب شامل ۲ فصل می باشد که به مسائل نوجوانی وجوانی پرداخته ودرآن بیشترمشکلات نوجوان بررسی شده مانند دروغگویی ، دزدی و… که من درتحقیق خود دربخش مشکلات نوجوان ازاین کتاب استفاده ی زیادی کرده ام .

این کتاب علاوه بر تشریح مشکلات دوره ی نوجوانی به راه های درمان مشکل هم پرداخته است .

پنج- زنان توانمند( لوئیزال هی ، مینا اعظامی)

این کتاب شامل ۱۱فصل می باشد ونویسنده ی آن خانمی خارجی است که به بیان دیدگاه خود درمورد زنان توانمند پرداخته است . من درقسمت تربیت عاطفی نوجوان ازاین کتاب استفاده

کردم ، این کتاب روشهای توتنمند کردن زنان را بیان کرده ودرکل کتاب جالبی است.

امّا من دراین تحقیق بطورجامع به مسأله ی تربیت ونقش مادردرتربیت نوجوان ، دوران بلوغ ونوجوانی ومشکلات این دوران وراه های درمان آن پرداخته ام.

۴- فرضیه ها یا سؤالات اصلی وفرعی :

۱- نقش مادردرتربیت فرزند ازدیدگاه قرآن را بیان کنید؟

۲- نقش مادردرتربیت فرزند ازدیدگاه سنّت چیست؟

۳- معنای تربیت چیست؟

۴- تربیت ازچه زمانی آغازمی شود؟

۵- خانواده چه تأثیری درتربیت فرزند می تواند داشته باشد؟

۶- نقش مادردرتربیت فرزند ازدیدگاه علم را بیان کنید؟

۷- سن نوجوانی ازچه زمانی شروع می شود؟

۵- روش تحقیق:

روش تحقیق کتابخانه ای ا ست که ابتدا با طرح سؤالاتی درمورد موضوع موضوع را برای خود بازکرده وبعد به دنبال منبع ازکتابخانه های آستان قدس، مکتب زهرای اطهر(سلام الله علیها) و… همچنین ازcd الهادی برای کتاب شناسی استفاده شد وبعد به مطالعه ی کتابها پرداختم وسپس فیش نویسی صورت گرفت.


فصل دوّم :تربیتتعریف ریشه ی واژه ی تربیت

برای تربیت تعاریف متفاوتی ارائه شده واین تفاوت ها ناشی ازاختلاف درمورد ریشه ی این کلمه است .

برخی آن رامشتق از« ربّ » می دانند ومناسب باآن تربیت راتعریف می کنند.

قیّومی درکتاب المصباح المنیر خاطرنشان نموده که اگراین کلمه « ربّ » به غیرعاقل مضاف شد، به مفهوم مالک است ، ولی اگربه عاقل مضاف شد، به معنای سیّد است.

جوهری هم درصحّاح اللّغة آن رابه معنای مالک، اصلاح کننده وتمام کننده می داند.

راغب می گوید: « واین کلمه ( رب ) منصوب است به کلمه ی رب که مصدر است ، دراین صورت رب به کسی می گویند که علم را اصلا ح می کند ، می پروراند وتکمیل می کند مانند حکیم . یا به کسی گفته می شود که تمام اینها را در مورد خود به وسیله دانش اعمال می کند (یربّ نفسه بالعلم ) درنتیجه معنای تربیت عبارت خواهد بوداز فراهم نمودن بستری برای برانگیختن ورشد هر گونه استعداد بالقوه دریک موجود، به نحوی که بتواند به شکلی مستمراورا درراه رسیدن به کما ل وجودی یاری دهد .[۱]

تعریفی دیگر برای تربیت ارائه شده است : تربیت از ماده ی ( رَبَوَ) به معنای افزودن ورشد ونموّ کردن آمده ودراصطلاح تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است وهرکس از

زاویه ای به آن نگریسته وتعریفی خاص از آن کرده است .

زمخشری برای کلمه ی تربیت معنای رشد را عنوان می نماید ، معجم ابو بسیط تربیت را عبارت ازتغذیه ی جسمی ، رشد فکری وفرهنگی انسان می داند ودرکتاب تاج العروس کلمه ی تربیت ، مفهومش با این مثال روشن شده است ( کسی که فرزند خود را تعلیم می دهد ) که به مرحله ی ادراک وبلوغ نائل شود .

ازدیدگاه اسلام ، تربیت، مجموعه روش هایی است که ازابتدای تولّد وحتّی قبل ازآن باید به کاربرد تا استعدادهای نهفته دروجود انسان رشد ونموّ لازم را پیدا نموده ودرمسیرتکامل قرارگیرد .۱

تربیت عبارت است ازهرگونه فعالیتی که معلمان ، والدین یا هر شخص به منظور اثر گذاری بر شناخت ، نگرش ، اخلاق ورفتار فردی دیگر بر اساس اهداف از پیش تعین شده، انجام می دهد .

البته اهداف ومحتوای تربیت نسبت به هر فرد ، گروه یا مکتبی متفاوت است . طبق این تعریف نه مربی تنها به معلم اطلاق می شود ونه متربی به دانش آموز . هم چنین محیط تربیت نیز اعم از مدرسه ومحیط های آموزشی است وشامل مدرسه ، خانه ، محل کار وحتی کوچه وخیابان نیز می شود .۲

ارزش تربیت :

- جعفربن احمد القمی فی کتاب الغایات عن علی )علیه السلام ) انّهُ قال علی : )علیه السلام ) «مَا نَحَلَ والِدٌ ولداً نحلاً اَفضَلَ مِن ادَبٍ حسنٍ »۳« بذل وبخشش هیچ پدری به فرزندش بهترازتربیت پسندیده نیست .»

- محمّدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم ، عن ابیه، عن النوفلی، عن السکونی ، عن أبی عبدالله )علیه السلام ) قال :« قَالَ رَسُولُ الله ( صَلّی اللهُ علیهِ وَآلِهِ ) : « الوَلَدُ الصّالِح رِیحَانَةُ مِنَ الله .۱ » « فرزند صالح گلی است ازخدا .»

- علی بن اسباط فی نوادره عن اسماعیل عمه عن رجل عن أبی عبدالله )علیه السلام ) قال : « الغُلامُ یلعبُ سَبعَ سِنین وَیَتَعَلَّمُ سَبعَ سِنین وَیَتَعَلَّمُ الحلالِ وَالحَرامِ سَبعَ سِنین .۲ » « فرزند درهفت سال بازی می کند ودرهفت سال بعد یاد می گیرد ودرهفت سال سوّم حلال وحرام را می آموزد. »

فطرت وتربیت :

- قال النّبی ( صَلّی اللهُ علیهِ وَآلِهِ ) :« کُلُّ مُولودٍ یُولَدُ عَلَی الفِطرَةِ فَاَبَواهُ یُهَوِّدانِهِ وَ

یُنَصِّرانِهِ»۳ « هرمولودی برفطرت سلیم الهی واسلامی زاده می شود ، پس پدران او هستند که اورا به دین یهودی ونصرانی درمی آورند. »

توصیه به فراگرفتن علم :

- قال رسول الله ( صَلّی اللهُ علیهِ وَآلِهِ ) :« اِنَّ المُعَلِّم اِذ قَالَ لِلصَبِیِّ ( بِسمِ الله ) کتبَ اللهُ لَهُ وَ لِلصَبِیِّ وَلِوالِدَیهِ بَرائَةٌ مِنَ النَّار»۴ « وقتی که معلّم به کودک نام خدا بیاموزد ، خداوند برای معلّم ، کودک وپدرومادرش برگه ی آزادی ازآتش را نوشته است . »

- قَال امیرَ المؤمنین )علیه السلام ) : قال رسول الله ( صَلّی اللهُ علیهِ وَآلِهِ ) :« عَلِّمُوا اَولادَکُم اسبَاحَةَ وَالرُّمَایَة ۵» « یاد دهید به فرزندانتان تیراندازی وشنا کردن را »

- قال رسول الله ( صَلّی اللهُ علیهِ وَآلِهِ ) :« مَن قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ الله لَهُ حَسَنَة وَمن فَرَّحَه الله یَومَ القِیامَةِ وَمَن عَلَّمَهُ القُرآن دَعی بَالا بَوَینِ فَکَینَا حلَّتَینِ تَضَی مِن نُورِهِمَا وُجُوهُ اَهلِ الجَنَّة ۶» « کسی که ببوسد فرزندش را ، خداوند برای او حسنه می نویسد وکسی که فرزندش را شاد کند، خدا او را درروز قیامت شاد می کند وکسی که یاد دهد قرآن را به فرزندش به پدرومادرپوشانده می شود لباس هایی که روشن می شود ازنورآن لباس ها صورت های اهلبهشت .

اهمیت تربیت اولاد

( وَالَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَب لَنَا مِن اَزوَاجِنَا وَذُرِّیَاتِنَا قُرَّةَ اَعیُن وَاجعَلنَا لِلمُتَّقینَ اِمَامَاً)۱

: « آن ها کسانی هستند که می گویند : پروردگارا ازهمسران وفرزندان ما ، مایه ی روشنی چشم ماقرار ده وما راپیشوای پرهیزگاران نما.»

یکی ازویژگی های مؤمنین راستین این است که توجّه خاصّی به تربیت فرزند وخانواده ی خویش دارند وبرای خود دربرابرآنها مسئولیّت فوق العاده ای قائلند.

بدیهی است منظوراین نیست که تنها درگوشه ای بنشینند ودعا کنند ، بلکه دعا دلیل شوق وعشق درونیشان براین امراست ورمز تلاش وکوشش.

مسلّماً چنین افرادی آن چه درتوان دارند درتربیت فرزندان ، هسران وآشنایی آنها به اصول وفروع اسلام وراه های حق وعدالت فروگذار نمی کنند ودرآنجا که دستشان نمی رسد ، دست به دامن لطف پروردگار می زنند ودعا می کنند . اصولاً هردعای صحیحی باید این گونه باشد ، به مقدار توانایی تلاش کردن وخارج ازحوزه ی توانایی دعا نمودن .۲

﴿ اللهُ الّذی خَلَقَکُم مِن ضَعفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ ضَعفٍ قُوَّة…﴾۳ یعنی : « خداوند همان کسی است که شما راآفرید درحالی که ضعیف بودید سپس بعد ازاین ضعف وناتوانی قوّت بخشید وبازبعد ازقوّت ، ضعف وپیری قرار داد ، اوهرچه بخواهد می آفریند واوست عالم وقادر.»

درآغاز آن چنان ضعیف وناتوان بودید که حتّی قدرت نداشتید مگسی راازخود دور کنید یا آب دهان خویش رانگه دارید ، این ازنظر جسمانی ، ازنظر فکری به مصداق ﴿ لا تَعلَمُونَ شَیئاً﴾ هیچ چیز نمی دانستید ، حتّی پدرومادر مهربان را که دائماً مراقب شما بودند نمی شناختید، ولی کم کم دارای رشد وقدرت شدید ، اندامی نیرومند وفکری قوی وعقلی توانا ودرکی وسیع پیدا کردید وبااین حال نمی توانستید این قدرت رانگه دارید ودرست همانند انسانی که ازدامنه ی کوه بلندی به فراز قلّه رسیده، ازطرف دیگرسراشیبی راشروع کردید وبازبه قعردرّه ضعف وناتوانی جسمی وروحی رسیدید .

این آیه نیرو وقدرت جوانی ومستی جوانی ونوجوانی رایادآور می شود ، زمانی که بهترین زمان برای یادگیری وبهره گیری ازقدرت جوانی است .۱

مرحوم فیض ( علیه الرحمة) درتفسیرصافی ذیل آیه ی شریفه ی ﴿ هُوَ الَّذی یُصَوِّرُکُم فِی الارحَام کَیفَ یَشَاء﴾۲ روایتی نقل می کند که برای همه مخصوصاً پدرومادرها تکان دهنده است ومی فرماید: « وقتی دوملک مصوّرآمدند که کودک را تصویروصورت بندی کنند خطاب می شود به آن دوملک که نگاه کنید به پیشانی مادر وسرنوشت این کودک راازآنجا برداشت کنید وآن چه درپیشانی مادراست همان را قضا وقدر وسرنوشت این کودک قراردهید. بعد خطاب می شود امّا بداء هم برای من قراردهید.

قضا وقدرتعلیقی است درپیشانی مادربرای کودک ، وآن دوملک هم این کاررا می کنند ، مقدّرات این کودک، سعادت وشقاوت این کودک ، سرنوشت این کودک راازپیشانی مادر می گیرند ودرپیشانی اومی نویسند وبرای پروردگارعالم بداء قرار می دهند.»

معنای این جمله که« بداء برای من قراردهید» چنین است ، یعنی پدرومادر دخالت مستقیم درسرنوشت کودک دارند . نمی گوییم علّت تامّه ، بلکه مادرخوب وپدرباتفاوت زمینه سازاخلاق وسعادت فرزندهستند وپدرومادرلاابالی وبی عفّت وبی توجّه به مال حرام وحلال نیزدرتربیت و

سرنوشت فرزندشان دخالت دارند.

بالاخره این روایت به ما می گوید که پدرومادردخالت مستقیم ومؤثّردرسرنوشت کودک، نوجوان وجوان دارند، به همین دلیل تربیت اولاد دراسلام ازاهمّ واجبات است.

پیامبر( صلّی الله علیه وآله) فرمودند: « لعنت خدا برآن پدرومادری باد که موجب شود اولادش عاق گردد.»۱

معنای این جمله این است که اگرپدرومادری اولاد راتربیت صحیح نکنند ودین وادب صحیح به اونیاموزند ، این اولاد معمولاً پرخاشگروطغیان گروبی ادب می شوند ودرمقابل همه حتّی پدرومادرقدعلم می کنند وسبب می شوند که پدرومادرآنها راعاق کنند درحالی که مقصّر خود پدرومادرهستند.

درروایتی دیگرمی خوانیم پیامبر( صلّی الله علیه وآله) با اصحابشان ازجایی ردمی شدند ، برخورد کردند به بچّه هایی که درآنجا بازی می کردند . پیامبر( صلّی الله علیه وآله) نگاهی به بچّه ها کردند وبعد فرمودند: « بدا به حال بچّه های دوره ی آخرالزّمان ازدست پدرومادرهایشان، به خاطر این که پدرومادرها به فکردنیای بچّه هایشان هستند، امّا به فکرآخرت آنها نیستند، به فکرتأمین آتیه برای اولادشان هستند امّا به فکرتربیت صحیح ، ادب و دین اونیستند .» سپس فرمودند:« من بری هستم ازاین گونه مردم وآنها هم ازمن بری هستند.»۲

باعمل تربیت کنید نه بازبان دختربچّه ازاعمال مادرش آداب زندگی، شوهرداری، خانه داری وبچّه داری فرامی گیرد و به وسیله ی رفتارپدرش مردها راشناسایی می کند .

پسربچّه به وسیله ی رفتار پدرش درس زندگی، زن داری وبچّه داری می آموزد وبارفتارمادرش زن ها را می شناسد وبرای آینده ی خویش تصمیم می گیرد.۳

حضرت علی )علیه السلام ) می فرمایند: « شما به بزرگان احترام بگذارید تا کودکان به شما احترام بگذارند.» ۱ هم چنین می فرمایند: « پندی که زبان گفتارازآن خاموش وزبان کردار بدان گویا باشد هیچ گوشی آن رابیرون نمی افکند وهیچ نفعی باآن برابری نخواهد کرد.» ۲

روش الگویی درتربیت فرزندان

یکی ازمؤثّرترین روشهای تربیتی ، روش الگویی است . دراین روش به جای این که همه چیزراازراه گفتار، پند دادن ونصیحت کردن ، به فرزندان خودبیاموزیم ( روش مستقیم ) سعی می کنیم بارفتار خود به طورغیرمستقیم به تربیت وآموزش فرزندان خودبپردازیم.

والدین برای تربیت فرزندان باید با اعمال ورفتارشان جوّ خانه راچنان کنند که زندگی درآن فضای تربیتی ، خود به خود به تربیت فرزندان کمک کند . برای این منظورلازم است که آنها با عمل کردن به توصیه هایی که پیوسته به فرزندان خویش می کنند، الگوهای رفتاری زنده ومناسبی برای آنها باشند.

درسنین نوجوانی ، بی خبری واعتمادی که کودکان نسبت به بزرگترها دارند وجود ندارد و نوجوانان رفتاروکردار والدین ومربّیان خود را زیر ذرّه بین نقّادی وکنجکاوی قرار می دهند و حتّی شاید دراین زمینه زیاده روی نیز بکنند واگرتضادّی دررفتاروگفتارآنان مشاهده کنند نسبت به توصیه هایشان بی اعتماد می شوند .

اگرنوجوانی نتواند به والدین خوداعتماد بکند ، به طورطبیعی ازحوزه ی اثرپذیری وتربیت آنها خارج می شود . فرزندان به سان درختانی هستند که درآب وخاک خانه رشد می کنند ومعمولاً متناسب باهمان آب وخاک میوه می دهند.

پدرومادردلسوزبه منظورتربیت صحیح فرزندان خودباید کنترل اعمال، حالات وعواطف خودرا جدّی بگیرند وخویشتن رابی قید، آزاد ، بی تعهّد وبی مسئولیت احساس نکنند. اگرلازم باشد که آنها دراین راه محرومیّتی رابپذیرند ، باید چنین کنند . مثلاً ازرفتن به برخی مهمانی ها که اثرات نامطلوب برفرزندان دارد بپرهیزند، جلوخشم خود را بگیرند، درارتباط باهمسرخود باگذشت وسازشی بیشتررفتارکنند تا درحدّ ممکن ازبروزاختلاف ودرگیری جلوگیری نمایند .۱

متأسّفانه عدّه ی زیادی ازپدران ومادران این مسئولیّت را درخوداحساس نمی کنند وکمترین توجّهی به آن ندارند ، به این ترتیب بسیاراتّفاق می افتد که درحضورفرزندان خود مشاجره می کنند وگاه ممکن است کاررابه جاهای باریک ترنیز بکشانند . آنها به این وسیله نوجوان حسّاس وکم طاقت خود را مضطرب می سازند ودرس ناسازگاری وخشونت رادرعمل به آنها می آموزند.۱

برخی دیگرحریم اخلاق وادب بویژه عفّت کلام رابدرستی رعایت نمی کنند وازاستعمال کلمات نا مناسب واحیاناً زشت ورکیک باکی ندارند. به کاربردن این گونه کلمات سبب می شود که فرزندان ازهمان اوان کودکی حریم ادب راجدّی نگیرند. رواج بد دهنی وفحّاشی دربرخی کودکان ونوجوانان بیش ازهمه ناشی ازهمین علّت است .

دربرخی خانواده ها حریم حرمت پدربزرگ ومادربزرگ محفوظ نیست . درچنین خانواده هایی احترام به پدرومادر را فرزندان درعمل ازپدرومادر خویش فرا می گیرند ووقتی به سنّ رشد برسند ، رفتاری مشابه با پدرومادرخود خواهند داشت ، زیرا درعمل قداست پدرومادر درنظرآنها شکسته است .

روش الگویی بهترین ، مؤثّرترین وطبیعی ترین وسیله برای انتقال ارزشهای اخلاقی و فرهنگی درخانواده است وطی آن فرزندان درمسیر طبیعی زندگی به راحتی این ارزش ها را فرا می گیرند وبه آنها خومی گیرند. اشکالاتی که معمولاً درروش های مستقیم پیش می آید ( ازقبیل ایجاد احساسات منفی ، مقاومت وامثال آن ) دراین روش هرگز به وجود نمی آید . نوجوان به طورفطری میل وکشش به سوی ارزش های انسانی واخلاقی دارد ودرصورتی که شرایط فراهم باشد به راحتی این ارزش ها دردرون اوشکوفا می شوند.

ارزش هایی چون آرمان خواهی، نوع دوستی و… دردوران بلوغ به شکوفایی می رسند و خانواده باید با برنامه های اصولی این ارزش ها را به رشد تکاملی خود برساند وازاین نیروی معنوی سرشارنوجوانان بهترین استفاده رابه عمل آورند.۱

تربیت به وسیله ی دوست :

دوستان دریکدیگر تأثیر می گذارند وهم سان وهم خو می شوند ، به همین جهت دوست را می توان به عنوان یک عامل مؤثّردرتربیت محسوب کرد .

اسلام نیزبه این نیازطبیعی وارزش دوست توجّه داشته که انسان را درتهیّه دوست ونگهداری آن تشویق می کند.

﴿ یَا وَیلَتَی لَیتَنِی لَم اَتَّخِذ فُلا ناً خَلیلاً ﴾۲ یعنی : « ای وای برمن ! ای کاش( فلان شخص گمراه) رادوست خود انتخاب نکرده بودم.»

بدون شکّ عامل سازنده ی شخصیّت انسان ، بعد ازاراده وخواست وتصمیم او ، امورمختلفی است که ازاهمّ آنها هم نشین ودوست ومعاشراست، چرا که انسان خواه وناخواه تأثیرپذیراست وبخش مهمّی ازافکار وصفات اخلاقی خود را ازطریق دوستان می گیرد . این حقیقت هم ازنظرعلمی وهم ازنظرطریق تجربه ومشاهدات حسّی به ثبوت رسیده است .

این تأثیرپذیری هم ازنظرمنطق اسلام تا آن حدّ است که درروایات اسلامی ازپیامبرخدا حضرت سلیمان )علیه السلام ) چنین نقل شده :« لا تَحکُمُوا عَلی رَجُلٍ بِشَیءٍ حتّی تَنظُرُوا إلی مَن یُصَاحَب ، فَاِنَّمَا یَعرِفُ الرَّجُل بِاِشکَالِهِ وَاَقرانِهِ وَیَنسِبُ عَلی اَصحابِهِ وَاخوانِهِ » ۳ « درباره ی کسی قضاوت نکنید که به دوستانش نظر بیافکند ، چراکه انسان به وسیله ی دوستان ویاران و رفقایش شناخته می شود.»

امیر المؤمنین )علیه السلام ) درگفتارگویای خود می فرمایند: «وَمَن اَشبَهَ عَلَیکُم امرهِ وَلَم تَعرَفُوا دینِهِ فَانظُرُوا إلی خُلَطائهِ فَان کانُوا اهلَ دینِ الله فَهُوَ علی دینِ الله وَاِن کَانُوا علی غَیرِ دینِ الله فَلا حَظ لَهُ مین دینِ الله »۴ « هرگاه وضع کسی برشما مشتبه شد ودین اورا نشناختید به دوستانش نظرافکنید ، اگر اهل دین وآئین خدا باشند اونیز پیروآئین خداست واگربرآئین خدا نباشد اونیز بهره ای ازآئین حق ندارد.»

به راستی گاه نقش دوست درخوشبختی وبدبختی یک انسان ازحرّ عاملی مهم تراست ، گاه

اوراتاسرحدّ فنا ونیستی پیش می برد وگاه اورابه اوج افتخار می رساند.۱

عن أباالحسن سل عن افضل عیش الدّنیا ؟ فقال: سعة المنزل وکثرةُ المحبّین۱ ازحضرت

أبوالحسن سؤال شد که:بهترین زندگی ها کدام است؟ فرمودند :«وسعت منزل وکثرت دوستان.»

نتیجه ی دوستی فقط معاشرت ورفت وآمد وگفت وشنود نیست ، بلکه آثاربیشترومهمتری بر آن مترتّب می شود . مهم ترین اثری که برآن مترتّب می شود عبارت است ازتأثیری که دربین آنان انجام می گیرد ، به او اعتماد می نماید وگفتارش را باورمی کند، هم سان وهم رنگ او می شودواین بدان جهت است که دربین دوکودک یا دونوجوان ، سنخیّت وتناسب روحی خاصّی وجود دارد که چنین سنخیّتی بین آنها ویک فرد بزرگ سال وجود ندارد .

دوکودک یا دو نوجوان بیگانه نیستند ، افکاروخواسته های درونی یکسانی دارند ، حرف یکدیگررا بهترمی فهمند ، بهترمی توانند نسبت به همدیگراعتماد نمایند واسراردل خود را درمیان بگذارند وراهنمایی بخواهند . به همین جهت انتخاب دوست را می توان یکی ازعوامل مؤثردرتربیت دانست .

نوجوانان چون ساده لوح و زود باور وکم تجربه اند ، زود فریب می خورند ودردام های فساد گرفتار می شوند ، هم خودشان باید درانتخاب دوست دقّت کنند وهرکسی را به دوستی نپذیرند ، هم اولیاء ومربّیان باید درتهیّه ی دوست خوب واجتناب ازدوست بد ، به آنان کمک نمایند .

والدین نمی توانند ونباید فرزند خود را ازدوست گرفتن بازدارند ، چون یک نیازطبیعی است وجلوگیری ازآن ممکن است موجب عکس العمل های سوء روانی گردد ، بلکه باید به اوکمک کنند تا دوست خوب انتخاب کند .

دوست گیری یک امرفرمایشی ودستوری نیست تا با دخالت مستقیم والدین انجام بگیرد .

کودک ونوجوان فردی را به دوستی می پذیرد که که با استقلال وآزادی او را انتخاب نموده باشد ودوست تحمیلی را دوست واقعی وقابل اعتماد نمی داند .

پس والدین خوب باید ازبین بچّه های خویشان یا همسایگان یا دوستان افراد خوب ومؤدّبی را پیدا کنند و وسیله ی بازی ومعاشرت فرزند خود را با آنان فراهم سازند . این وضع را تا مدّتی به دفعات مکرّرادامه دهند ودرطول این مدّت به طورغیرمستقیم مراقب آنان باشند ، چنان چه احساس کردند که با یک یا چند نفرازآنها انس گرفته وطرح دوستی ریخته ، وسیله ی ارتباط و رفت وآمد بیشترآنان را فراهم سازند .

کاردیگری که والدین می توانند انجام دهند ، این است که موضوع دوست گیری را رسماً با فرزند خود درمیان بگذارند وبگویند : ما می دانیم که تومیل داری یک نفریا چند نفردوست خوب وصمیمی داشته باشی ، مانعی ندارد ، این فکرخوبی است ، ولی باید توجّه داشته باشی که دوست خوب ، بسیارمفید وسودمند واسباب آبروی انسان است ، ولی دوست بد بسیارخطرناک وزیان بخش است . آن گاه فواید دوست خوب ومضارّ دوست بد را برایش بیان کنند.۱

پس علایم وصفات دوست خوب وبد را برایش کاملاً توضیح دهند وبگویند : مواظب باش با افراد بد دوستی نکن . بعد ازآن به طورغیرمستقیم برارتباطات ورفت وآمدهای اونظارت نمایند.

اگردیدند با فرد صالح وخوبی طرح دوستی ریخته ، وسیله ی ارتباط بیشترآنان را فراهم سازند وچنان چه احساس کردند با فرد ناشایسته ای معاشرت می کند ، با کمال نرمی وزبان خوش به او یاد آورشوند که : این دوست تو دارای فلان عیب ونقص است وصلاح نیست با اومعاشرت کنی وآثاروعواقب سوء معاشرت با اورا مشفقانه توضیح دهند وازاوبخواهند که ازمعاشرت با او خودداری کند واگربا نرمی ومدارا حاضرشد معاشرت با دوست بد را ترک کند باید به هرطریق ممکن جلوی اورا گرفت ، چون دوست بد بسیارخطرناک وزیان بار است و والدین نمی توانند دراین باره کوتاهی کنند والاّ سعادت فرزند خود را درخطرخواهند افکند.۱

قال رسول الله ( صَلّی اللهُ علیهِ وَآلِهِ ) :« اَلمَرءُ عَلی دینِ خَلیلِهِ فَلیَنظُر اَحَدُکُم من یَخالِل .» ۶

« آدمی بردین دوستش است ، پس نگاه کن چه کسی را دوست خود قرار داده ای .»

- قَالَ الصّادِقُ )علیه السلام ) :« مَن یُصحَبُ صَاحِبُ السُّوء لا یُسلَم .» ۱ « آن که با دوست ناباب مصاحبت می کند به سلامت نمی ماند وحتماً آلوده می شود . »

قاطعیت در تربیت

۱- سید مهدی برومند ،شیوه های تعلیم درقرآن وسنت، ص ۲۸ و۲۷

۱- عصام عیتاری ، تربیت وآموزش کودک دراسلام ، دکترعبدالصاحب یادگاری ، چ ۱۳۷۰، ص ۹

۲- سید علی حسین زاده ، سیره تربیتی پیا مبر واهل بیت ، ج ۱ ص۱۲

۳- نوری طبرسی، مستدرک الوسا ئل ، ج ۲ص ۶۲۵

۱- شیخ محمّدبن الحسن الحرّ عا ملی ، ج ۷ ص ۹۷

۲- مستدرک الوسا ئل ، ج ۲ ص ۶۲۵

۳- محمّد با قرمجلسی ، بحا رالانوار، ج ۶۷ ص ۱۳۳

۴- مستدرک ج ۲ ص ۶۲۵

۵- وسائل الشیعه ، ج ۷ ص ۱۹۴

۶- هما ن منبع ص ۱۹۴

۱- فرقان آیه ۷۴

۲- نا صر مکارم شیرازی، تفسیرنمونه، ج۱۵ص ۱۶۶-۱۶۷

۳- روم آیه ۵۴

۱- نمونه ج۱۶ ص ۴۷۹-۴۸۰

۲- آل عمران آیه ۶

۱- بحارالانوار ج۷۷ص۵۸

۲- استا د حسین مظا هری، تربیت فرزند ازنظراسلام، ص ۲۰۴

۳- ابراهیم امینی ، آیین تربیت ،ص ۲۱

۱- عبدالواحد الامدی التمیمی،غررالحکم ودررالکلم، ی محمد علی انصاری قمی، ص ۷۸

۱- تربیت فرزند ازنظراسلام ص ۲۳۲

۱- محمد علی سا دات ، راهنمای پدران ومادران ،ج ۱تلخیص ازص ۱۱۳- ۱۱۷

۱- هما ن منبع ، تلخیص از ص ۱۱۳-۱۱۷

۲- فرقا ن آیه ۲۸

۳- شیخ عبّاس قمی، سفینة البحا ر، ج۲ص ۲۷

۴- بحا رالانوار ج۷۴ص ۱۹۷

۱- نمونه ج۱۵ص ۷۲-۷۳

۱- بحا رالانوار ج ۷۴ ص ۱۷۷

۱- ابراهیم امینی ، اسلام وتعلیم وتربیت ، ص ۱۱۸و ۱۱۹

۱- هما ن منبع ص ۱۲۱و۱۲۲

۶- مستدرک ، ج ۲ ص ۶۳

۱- مستدرک ج ۲ ص ۶۵


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خرید ودانلود پایان نامه وظایف عمومی مربیان

خرید ودانلود پایان نامه وظایف عمومی مربیان

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 55 کیلو بایت

تعداد صفحات : 64

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تعریف فرستنده یا مربی

مربی شخصی است که اطلاعات علمی پراکنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم کرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درک برای کارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد.

حال با توجه به تعریف مربی می توان فرق بین مربی با کتاب را مقایسه و درک نمود. یعنی اینکه کتاب آنچه را که در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینکه کارآموزی که آنرا مطالعه می کند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربی اطلاعات کتاب را درک و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فیلتری به کنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درک و فهم کارآموز به کار می برد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
مفهوم فنون تدریس و تعاریف آن
شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس
وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی
تعریف مطالعه و روش های آن
فصل دوم: آیین کلاس داری
هدف از بررسی آیین کلاس داری
نقش انگیزه
نقش انضباط و کنترل
بحث انضباط شخصی و تاثیر آن در کلاس داری
فصل سومن: روش های کلی تدریس در نظام آموزشی
روش های فعال و غیر فعال و قوانین اثر و نتیجه
هدف های آموزشی
مهایت های فرایند تدریس
الف) مهارت های پیش از تدریس- تعریف استاندارد- آشنایی با طرح درست و فواید آن و فرم
ب) مهارت های بپمن تدریس: ۱- تنظیم صدا و حرکات فیزیکی مربی

۲- حفظ شخصیت و احترام مربی ۳- فروتنی و ادب

۴- بیان کافی مطالب درسی

۵- اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی

۶- اجتناب از اختلاط موضوعات

۷- کیفیت بیان مطالب
بررسی فنون عرضه شده به کارآموز و بیان مطالب
ارجاع اطلاعات کافی برای کارآموز
انتظاراتی که کارآموز از مراکز فنی و حرفه ای دارد:
تقاضا و نیازهای عمومی و کلی در پداگوژی و نحوه برخورد با دیگران
طریق شناخت افکار و استعدادهای افراد
مهارت های پس از تدریس
فصل چهارم: کلیات روش های تدریس
۱- روش های تدریس غیر فعال- شیوه مکتبی- شیوه توضیحی- شیوه سخنرانی
۲- روش های تدریس فعال- شیوه پرسش و پاشخ- شیوه بحث- شیوه اکتشافی
۳- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل
۴- شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل
بحث پایانی
منابع و مأخذ مورد استفاده

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار

پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 130 کیلو بایت

تعداد صفحات : 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

عنوان:

بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.

جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً ۶۱۰ نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.

۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد که ۲۰ نفر پسر و ۲۰ نفر دختر می‌باشد.

آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه ۵۸ سؤالی عزت نفس کوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.

هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است که در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.

پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:

۱-ضریب همبستگی در پسران ۹۶/۰ و در دختران ۹۳/۰ مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.

۲-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
بسم الله الرحمن الرحیم الف
تقدیر و تشکر ب
چکیده ت
فهرست مطالب ث
فهرست جدواول ح

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسأله ۴
اهمیت و ضرورت مسأله ۵
اهداف ۶
سؤالات و فرضیه‌ها ۶
متغیرها و تعاریف عملیاتی ۷

فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی نظری ۹
مبانی تجربی ۱۸
مدل تحلیلی ۲۱

فصل سوم: رو‌ش‌شناسی
روش تحقیق ۲۳
جامعه آماری ۲۳
نمونه آماری ۲۳
ابزارها ۲۳
روشهای آماری ۲۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری
بحث بر یافته‌ها ۳۹
محدودیت‌ها ۴۰
پیشنهادات ۴۱

منابع و مأخذ ۴۲

ضمائم
پرسشنامه ۴۳

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خرید ودانلود پایان نامه فرار دختران

خرید ودانلود پایان نامه فرار دختران

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 57 کیلو بایت

تعداد صفحات : 60

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقدمه :

همه روزه شاهد درج عكسهایی از كودكان و نوجوانان در جراید رسمی كشور هستیم كه بدون اطلاع والدین، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌ای را بی‌صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته‌اند. البته این تنها بخش كوچكی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده كه دسترسی به جراید داشته و با درج آگهی در آن، ملتمسانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیده‌اند در صورتیكه بسیاری از خانواده‌های بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهی در مطبوعات خودداری نموده‌اند. بعلاوه هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه آمار به دلایل مختلف طفره رفته‌اند. همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوانان، چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشكلات خود به منزل مراجعت می‌كنند؟ یا آنكه بوسیلة نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل می‌گردند؟ یا با در پیش گرفتن كاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ وتعداد زیادی نیز پس از ارتكاب جرمی دستگیر شده و پس از تشكیل پرونده تحویل كانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد و این تنها قسمتی است كه در صورت همكاری مقامات زیربط در آگاهی آمار دقیقی دارد كه متأسفانه ارائه نگردیده است.

بیان مسأله:

در تحقیقی كه در سال 1365 بوسیلة انجمن اولیاء و مربیان در مورد علل انحرافات، اخلاقی و فرار دختران انجام گرفته است متوسط سن فرار 16 سال می‌باشد. دلایلی چون: اختلافات شدید خانوادگی، عاشق شدن، داشتن رابطة نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادری، ناپدری و بدرفتاری والدین را برای فرار آنها ذكر نموده‌اند. «فراهانی، 1365» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، یكصد میلیون كودك و نوجوان در جهان وجود دارد كه در كوچه‌ها و خیابانها زندگی می‌كنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهای جسمی آسیب پذیرند. موضوع مهم در این فرارها یافتن پاسخ برای سئوالات زیر است:

1 . نوجوانان چرا خانه‌های خود را ترك می‌كنند؟

2 . نوجوانان در مدتی كه خانه را ترك می‌كنند كجا بسر می‌برند؟

3 . اوقات خود را چگونه و با چه كسانی سپری می‌كنند؟

4 . هزینه‌های زندگی خود را از چه محلی تأمین می‌كنند؟

گروه فراریان دختران از خانه و كاشانه رقم عمده‌ای را تشكیل می‌دهند. آنها به هر علتی از خانه فرار كرده باشند امروزه در وضعیتی قابل مطالعه بسر می‌برند. اختلافات خانوادگی، وضع مدرسه و تحصیل، روابط بین دوستان و اطرافیان همه مسائلی هستند كه ممكن است به امنیت، استقلال و شخصیت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگرانی كنند و در این موارد است كه ما باید آنها را درك كنیم و به آنها كمك كنیم تا بتوانند استقلال و امنیت از دست رفتة خود را باز یابند. این كار ارزش آن را دارد كه قبلاً مورد توجه قرار گیرد و از آن پیشگیری گردد.

تعریف علمی واژه‌ها:

فرار بخشی از رفتار ناسازگارانه‌ای است كه كودكان و نوجوانان مرتكب می‌شوند كه ابتداء برای رفع نیازهای عادی خود یا پركردن اوقات فراغت و سپس به اعمال ناهنجار دیگری از قبیل دزدی، ولگردی، روی می آورند. از همه مهمتر یافتن افراد همسن و سال خود در پاركها و كوچه‌ها و خیابنها به تشكیل گروههای بزهكاری مبادرت می‌ورزند.

نوجوانی:نوجوانی به دوره‌ای اطلاق می‌شود كه حدفاصل بین كودكی و میانسالی است 18 – 12 سالگی و آغاز بزرگسالی، به عبارت دیگر فرد از كودكی به بزرگسالی، از مرحله‌ای می‌‌ گذرد كه نوجوانی گویند «نوایی‌نژاد، 1366».

بحرانی‌ترین ادوار زندگی به حساب می‌آید. چون عوامل زیست، روانی، اجتماعی، تواماً در بروز نوجوانی دخالت دارند. تعیین سن دقیقی برای آغاز و پایان آن امكان‌پذیر نیست ولی معمولاً نوجوانی در دختران سنین 15 – 11 و در پسران 16 – 12 سالگی را شامل می‌شود.

مقدمه :

همه روزه شاهد درج عكسهایی از كودكان و نوجوانان در جراید رسمی كشور هستیم كه بدون اطلاع والدین، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌ای را بی‌صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته‌اند. البته این تنها بخش كوچكی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده كه دسترسی به جراید داشته و با درج آگهی در آن، ملتمسانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیده‌اند در صورتیكه بسیاری از خانواده‌های بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهی در مطبوعات خودداری نموده‌اند. بعلاوه هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه آمار به دلایل مختلف طفره رفته‌اند. همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوانان، چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشكلات خود به منزل مراجعت می‌كنند؟ یا آنكه بوسیلة نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل می‌گردند؟ یا با در پیش گرفتن كاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ وتعداد زیادی نیز پس از ارتكاب جرمی دستگیر شده و پس از تشكیل پرونده تحویل كانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد و این تنها قسمتی است كه در صورت همكاری مقامات زیربط در آگاهی آمار دقیقی دارد كه متأسفانه ارائه نگردیده است.

بیان مسأله:

در تحقیقی كه در سال 1365 بوسیلة انجمن اولیاء و مربیان در مورد علل انحرافات، اخلاقی و فرار دختران انجام گرفته است متوسط سن فرار 16 سال می‌باشد. دلایلی چون: اختلافات شدید خانوادگی، عاشق شدن، داشتن رابطة نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادری، ناپدری و بدرفتاری والدین را برای فرار آنها ذكر نموده‌اند. «فراهانی، 1365» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، یكصد میلیون كودك و نوجوان در جهان وجود دارد كه در كوچه‌ها و خیابانها زندگی می‌كنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهای جسمی آسیب پذیرند. موضوع مهم در این فرارها یافتن پاسخ برای سئوالات زیر است:

1 . نوجوانان چرا خانه‌های خود را ترك می‌كنند؟

2 . نوجوانان در مدتی كه خانه را ترك می‌كنند كجا بسر می‌برند؟

3 . اوقات خود را چگونه و با چه كسانی سپری می‌كنند؟

4 . هزینه‌های زندگی خود را از چه محلی تأمین می‌كنند؟

گروه فراریان دختران از خانه و كاشانه رقم عمده‌ای را تشكیل می‌دهند. آنها به هر علتی از خانه فرار كرده باشند امروزه در وضعیتی قابل مطالعه بسر می‌برند. اختلافات خانوادگی، وضع مدرسه و تحصیل، روابط بین دوستان و اطرافیان همه مسائلی هستند كه ممكن است به امنیت، استقلال و شخصیت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگرانی كنند و در این موارد است كه ما باید آنها را درك كنیم و به آنها كمك كنیم تا بتوانند استقلال و امنیت از دست رفتة خود را باز یابند. این كار ارزش آن را دارد كه قبلاً مورد توجه قرار گیرد و از آن پیشگیری گردد.

تعریف علمی واژه‌ها:

فرار بخشی از رفتار ناسازگارانه‌ای است كه كودكان و نوجوانان مرتكب می‌شوند كه ابتداء برای رفع نیازهای عادی خود یا پركردن اوقات فراغت و سپس به اعمال ناهنجار دیگری از قبیل دزدی، ولگردی، روی می آورند. از همه مهمتر یافتن افراد همسن و سال خود در پاركها و كوچه‌ها و خیابنها به تشكیل گروههای بزهكاری مبادرت می‌ورزند.

نوجوانی:نوجوانی به دوره‌ای اطلاق می‌شود كه حدفاصل بین كودكی و میانسالی است 18 – 12 سالگی و آغاز بزرگسالی، به عبارت دیگر فرد از كودكی به بزرگسالی، از مرحله‌ای می‌‌ گذرد كه نوجوانی گویند «نوایی‌نژاد، 1366».

بحرانی‌ترین ادوار زندگی به حساب می‌آید. چون عوامل زیست، روانی، اجتماعی، تواماً در بروز نوجوانی دخالت دارند. تعیین سن دقیقی برای آغاز و پایان آن امكان‌پذیر نیست ولی معمولاً نوجوانی در دختران سنین 15 – 11 و در پسران 16 – 12 سالگی را شامل می‌شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

خرید ودانلود پایان نامه پایان نامه : چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خوا

خرید ودانلود پایان نامه پایان نامه : چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 183 کیلو بایت

تعداد صفحات : 80

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مطالب این پست : تحقیق : چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟ 80 صفحه

با فرمت ورد (دانلود متن کامل تحقیق)

چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟

نام درس :

طراحی ومطالعه مسائل یادگیری و آموزشی

فهرست مطالبصفحه

عنوان1ـ مقدمه3ـ توصیف وضعیت موجود و بیان مسئله5ـ اهمیت وضرورت پژوهش13ـ تعیین هدفهای کلی و ویژه14ـ بیان پرسشهای اساسی در طرح مطالعاتی15ـ مبانی نظری38ـ پیشینه تحقیق39ـ گردآوری شواهد (1)43ـ تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها43ـ انتخاب راه حل موقتی44ـ اجرای طرح جدید ونظارت بر آن48ـ گردآوری شواهد(2)68ـ توصیه به معلمان70ـ پیشنهادات71ـ محدودیتها ی پژوهش72ـ نتیجه گیری74ـ پرسشنامه76ـ منابع وماخذـ ضمائم وپیوستها

توصیف وضعیت موجود و بیان مساله

از آنجایی که هدف آموزش وپرورش رشد ابعاد گوناگون شخصیت کودکان و نوجوانان بخصوص پرورش دینی ومذهبی دانش آموزان می باشد پژوهندگان در این پژوهش در نظر دارند با استفاده از راهکارهای مناسب اقدامی موثر انجام دهند.

یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در جامعه اسلامی پرورش روحی و معنوی دانش آموزان می باشد و هر گونه سهل انگاری در این زمینه اثرات سوئی خواهد داشت پس اطلاع از مسائل فرهنگی دانش آموزان جهت رفع هر گونه اختلافی در سنین حساس رشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا در صورت عدم پیشگیری و اصلاح ناهنجاریها ، اختلافات ثانویه ای در رفتارهای دیگر بوجود می آید.

اینجانبان مهین بدرانلوئی و زبیده یزدانی دانشجویان کارشناسی ابتدائی دانشگاه تربیت معلم امام محمد باقر (ع) بجنورد که دارای ( 20-16) سال سابقه تدریس در آموزش ابتدائی می باشیم و اکنون مأمور به تحصیل هستیم ، با راهنمائی استاد محترم جناب آقای غلامی و با کمک وهمکاری معاون پرورشی آموزشگاه و مدیریت ومعاون محترم ؛ اقدام به پژوهش در رابطه با موضوع مهم (( چگونگی ایجاد انگیزه نسبت به نمار در بین دانش آموزان )) نموده و وضعیت آموزشگاه را چنین توصیف می نمائیم .

نوشته حاضر موقعیت دبستان x واقع در مرکز شهرستان بجنورد ، که از مدارس سطح بالای دولتی است را نشان می دهد .

این آموزشگاه دخترانه است و در دو نوبت 1 و2 اداره می شود.گزینه مورد پژوهشمان در نوبت 2 می باشد . تعداد کل دانش آموزان 316 نفر و بیشتر از خانواده های شاغل و باسواد واز نظر اقتصادی تقریباً مطلوب می باشند .همچنین از نظر فرهنگی ، دارای فرهنگهای متفاوت و از نظر اعتقادی ، مسلمان واکثراً شیعه وتعداد انگشت شماری اهل سنت هستند.

پایهاولدومسومچهارمپنجمتعداد6160606570

دانش آموزانی که به سن تکلیف رسیده وانجام نماز واعمال دینی بر آنها واجب گردیده 195 نفر هستند .جامعه مورد پژوهشمان پایه های چهارم وپنجم است که 135 نفر
می باشند. فضای نمازخانه در ابعاد تقریباً 6 ×15 و از امکانات نسبتاً خوبی برخوردار است .

با استقبال خوبی که دانش آموزان در زنگ نماز دارند فضای نمازخانه برای این دانش آموزان کافی نیست درنتیجه ناچاراً تعدادی از آنها درسالن مدرسه موکت پهن کرده ونماز می خوانند دیوار نمازخانه نقاشی شده ونوشته هایی درباره نماز مشاهده
می گردد.با صدای اذان که از بلندگو پخش می شود ساعت 11:45 دقیقه ، همکاران ودانش آموزان در محل نمازخانه حضور می یابند ،ابتدا توسط امام جماعت مطالبی در خصوص نماز و احکام شرعی جهت آمادگی روحی وروانی دانش آموزان بیان می گردد، سپس رأس ساعت 12 نماز اقامه می شود .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این تحقیق در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

60 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان

60 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان

دسته بندی : ریاضی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 4.64 مگا بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تقارن محوری

تقارن مرکزی

چند ضلعی ها

نیمساز زاویه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات