پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 132 کیلو بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده تحقیق

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

فهرست مطالب

صفحه

کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 1

 1. 1. طرح مسا له …………………………………………………………………………………………… 1
 2. 2. فرضیه ها …………………………………………………………………………………………… 2
 3. 3. پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………………………….. 3
 4. 4. پرسش های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………. 3
 5. 5. فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………….. 3
 6. 6. فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………… 3
 7. 7. متغیر مستقل ووابسته …………………………………………………………………………. 4

8.روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. 4

 1. 9. هدف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 4

10.سازماندهی پژوهش …………………………………………………………………………… 4

 1. 11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش …………………………………………………… 5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی …………………………………………………………………… 7

 1. 1. موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………… 8
 2. 2. آب وهوا ……………………………………………………………………………………………. 9
 3. 3. اقتصاد ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 . ماهیگیری ………………………………………………………………………………… 9

2-3 . نفت وگاز ………………………………………………………………………………….. 10

3-3. بازر گانی ……………………………………………………………………………………. 11

4-3. حمل ونقل ……………………………………………………………………………….. 11

 1. 4. ژئوپلتیک دریای خزر …………………………………………………………………….. 12

صقحه 5. محیط زیست دریای خزر ……………………………………………………………… 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون …………………………………………………………………………

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………………………….. 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها ………………………………………………………………… 19

1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد …………………. 19

2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران…………………………………………………… 19

3-1. کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ………………………….. 20

4-1. کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران….. 21

 1. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ……………….. 21

1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان

انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود………. 21

2-2.کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی

به عنوان یک ابر قدرت …………………………………………………. 22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند….. 23

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران …………….. 23

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست …………… 23

3.چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ………………… 24

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه

نه غربی ……………………………………….. 24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش 25

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ……………………………… 26

4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی……………………………….. 27

 1. 1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری……………………… 27

2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ……………………… 27

 1. 3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تکنولوژی ………………………………………………………….. 27

 1. 4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28
 2. 5. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ….. 29

 1. 6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه 30
 2. 7. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی … 30
 3. 8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ….. 32
 4. 9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی

و قفقاز ……………………………………………………………… 33

 1. 10. توافقات پشت پرده روسها ………………………… 33
 2. 11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

بیشتر از کشورهای غربی ……………………………….. 33

صفحه

 1. 12. محافظ تاریخی ملت ایران …………………………….. 35
 2. 13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران…………………… 35

 1. 14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور

صفحه

ایران وروسیه…………………………………………………………. 36

 1. 15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر…………… 36

 1. 16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز……………………. 36
 2. 17. انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی 37
 3. 18. مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

کشورهای ساحلی ………………………………………………. 37

1-18. راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه……………………………………………………………… 38

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر …………….. 41

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ………………… 44

1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

حقوق بین الملل………………………………………………. 44

 1. 2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن……………. 46

1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر …………… 47

2-2. علل ناکارآمدی معاهدات سابق ……………. 49

3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته ………………………………………………… 50

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید 52

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر…………… 53

 1. 1. مواضع قزاقستان ………………………………………… 53
 2. مواضع آذربایجان ………………………………………. 53

صفحه

 1. مواضع ترکمنستان …………………………………… 54
 1. مواضع روسیه …………………………………………… 55
 2. مواضع جمهوری اسلامی ایران ……………….. 57

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی 63

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری

اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی………… 64

 1. 1. همکاریهای دوجانبه …………………………….. ……… 64
 2. 2. همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه …………… 67

1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای …… 67

2-2. سازمان همکاریهای دریای خزر…………………. 68

3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر…….. 68

4-2. همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه

دریای خزر ………………………………………………………… 68

5-2. ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز

با اقتصاد جهانی…………………………………………………. 69

3.همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی…….. 69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………………… 70

1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران 70

1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ

قدرتهای بیگانه در منطقه ……………………………………… 70

2-1. نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،

خلیج فارس وکشورهای اسلامی……………………………. 71

صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران

به منظور گرفتن امتیاز از غرب……………………………. 71

4-1. همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. …………… 72

5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

ناتو به شرق…………………………………………………………… 72

 1. 2. منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه… 73

1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده

تسلیحات و تکنولوژی جدید……………………………….. 73

2-2. همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه……… 73

3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای

مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر………………. 73

4-2. همکاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریکا وغرب …………………………………………. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 76

منابع مآ خذ………………………………………………………………. …………… 82

کلیات تحقیق

طرح مسا له: 1-

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان افزایش یافت .

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شودپس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

پایان نامه بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 39 کیلو بایت

تعداد صفحات : 230

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

چکیده:

از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پاره‏اى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»

مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحت‏بیع – را تقریر و نقد مى‏کند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مى‏نماید.

طرح موضوع

از گفته‏هاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشه‏ناپذیر و مسلم نیز دارد، آن است که در همان لحظه‏هاى تشکیل قرارداد بیع، بها و کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا مثمن به بطلان قرارداد مى‏انجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع‏» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى است که نمى‏توان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از قراردادها منجر شود؟ یا مى‏توان با ارایه تفسیرى نو – البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراخ‏تر از مسیر سنتى در پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذى‏حق در چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟

بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بیع حکم کرده‏اند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن شناور و نامعین مى‏پردازد. زیرا در روزگار ما – چنانچه زیر عنوان تاریخچه موضوع خواهد آمد – مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراورده‏هاى صنعتى برابر استانداردها و نقشه‏هاى کاملا مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مى‏شود. و کاتالوگ‏ها، مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مى‏کند. و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مى‏رهاند. از این روى تاکید این نوشته بر ثمن شناور است.

تاریخچه موضوع

بیع، رایج‏ترین و کهن‏ترین قراردادها و کامل‏ترین گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه ساده‏اى است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)

ساده‏ترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن عرضه مى‏کند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده، دریافت مى‏دارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده هجدهم میلادى بدین‏سو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و حالت‏ساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مى‏برد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازه‏تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت جهانى ده‏ها برابر افزایش یافته، مسایل نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبه‏اى، نهاد بیمه در بیع، بیع اسنادى و ده‏ها مساله دیگر. یکى از این مسایل، بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.

عوامل و انگیزه‏هاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان، تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى را دریافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مى‏انجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید کنندگان، و اطمینان آنان نسبت‏به فروش تولیدات که مدیران تولید را در برنامه‏ریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى مى‏دهد.

تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمى‏رسد. در 19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیه‏اى خبر داد که متقاضیان خرید پیکان 1600 مى‏توانند با واریز مبلغ 000/500/14 ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کم‏تر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73 اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مى‏کند; با این تفاوت که نه تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت‏بازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکت‏سایپا، پارس خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز براى پیش‏فروش محصولات خود به نظیر چنین روشى روى آورده‏اند.

افزون بر بیع داخلى، در بیع بین‏المللى نیز با این مساله مواجه هستیم. کافى است‏یادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پیش فروش مى‏گردد.

این تاریخچه نشان مى‏دهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد) یکى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است. یکى همان راى مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحت‏بیع است و دیگر، نظریه‏اى که قابلیت تعیین را کافى مى‏داند و تعیین روش تعیین را نوعى تعیین ثمن مى‏شمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى – که بیگانه از هم نیز نیست – قابل بررسى است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مى‏پردازد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:38 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پایان نامه رشته الهیات در مورد امانت‌های الهی در قرآن-- 230 ص

دانلود پایان نامه رشته الهیات در مورد امانت‌های الهی در قرآن-- 230 ص

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 105 کیلو بایت

تعداد صفحات : 230

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سپاس و ستایش ایزد منان را، كه همه كس و همه چیز را، مالك اوست و هر آنچه از ناحیه عنایت او بر هستی جاری گشته، اماناتی است كه باید، حافظ و امین بر آنها بود.

هنگام عرضة امانت حضرت باری- تعالی – خطاب به جمیع خلایق فرمود:

«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلیَ السَّمواتِ و الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أنْ یَحْمِلْنَها و أشْفَقْنَ مِنْها…»[1]

پس از عرض امانت، همگان از جهت خوف از پذیرش آن ناتوان ماندند، چرا كه حمل آن تنها سزاوار انسان بود: «وَحَمَلَهَا الاْنسان…»[2]

و این شانه‌های انسان بود كه بار امانت را حمل كرد؛ او كه ناز پروردة درگاه الهی بود، آن زمانیكه به قدرت لایزال الهی از عدم به وجود آمد، طنین قدسی ندا در داد « فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنَ الخَالِقین»[3]

خلق شده در زیباترین صورت ها: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْویمٍ»[4]

و جان گرفته از نفخه ملكوتی : «وَ نَفَخَ فِیه مِنْ رُّوحِه»[5]

ملائك صف به صف بر آستانش به حضور آمدند و نور مطلق مهر «إِنّی جاعلٌ فِی الأرْضِ خَلیفه»[6]

بر پیشانی‌اش نهاد، و در محضر آموزگار هستی علم اسماء آموخت: « وَعَلَّمَ ءآدَم الأسْمَاء كُلَّهَا»[7]

و ملائك را برآن اسماء مطلع ساخت؛ و عرشیان و قدسیان به فرمان حضرتش به پیشگاه انسان به سجده افتادند:

«وَ إذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَة اسْجدُوا لآدم…»[8] و كریم او را به كرامت خویش نوازش داد: «وَ لَقَدْ كَرَمْنَا بنی ءَآدم…. »[9]

به پاس این الطاف الهی، آن هنگام كه عرض امانت بر خلایق كردند، بار امانت به دوش كشید كه «نظر وی برعرض حق بود نه بر امانت، لذت عرض، ثقل امانت را فراموش گردانید، لاجرم لطف ربانی به زبان عنایت فرمود: « كه برداشتن از تو و نگاهداشتن از من، چون توبه طوع بار مرا برداشتی من هم از میان همه تو را برداشتم.»[10]

رضای حضرت دوست تنها بر حمل امانت استوار نشد، بلكه امر بر ادای آن به سوی اهلش نمود و خطاب آمد:

«إِنَّ الله یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ الی أَهلِهَا…»[11]

و آنان كه به درجة ایمان كامل رسیده اند و مصلین حقیقی هستند، هم بر حمل امانت و هم بر ادای آن فائق آمدند و لذا به آنان گفته شد:

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمِنُونَ … وَ الذَّینَ هُمْ لِأمانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ».[12]

«إلاَّ الْمُصَلّینَ… وَالَّذینَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون»[13]

و اما سر نهفته در آیات امانت این است كه، حضرت باری- تعالی- سخن از عرضة امانت، ادای امانات و رعایت امانات نموده ولی امانت خاصی را نام نبرده و شاید از همین جاست كه گفته‌اند: «امانت مفهومی گسترده و وسیع دارد.» و مفسران و اندیشمندان علوم اسلامی به استناد روایات پیامبر اكرم- صلی الله علیه و آله- و ائمه – علیهم السلام- و صحابه برای مفهوم وسیع امانت مصادیق بیشماری را ذكر كرده‌اند، البته در برخی از وجوه امانت میان مفسران اهل سنت و شیعه اشتراك وجود دارد و در برخی تعابیر همچون- امانت امامت و ولایت- میان مفسران فریقین اختلاف نظر دیده می‌شود، و مادر این پژوهش به بررسی نقاط اشتراك و اختلاف مفسران اهل سنت و شیعه درتفسیر امانت می‌پردازیم.

كلیات طرح تحقیق:

1-1. بیان مساله:

در این پژوهش در صدد بررسی مقایسه‌ای مفهوم امانت، در اندیشه‌های مفسران شیعی و اهل سنت می‌باشیم. از آنجا كه در عالم، مالكیت همة امور به حضرت باری- تعالی- متعلق است و مالك حقیقی وجود حضرت حق است، و دیگر مالكیت‌ها از قسم مالكیت اعتباری است؛ ما را به این تفكر رهنمون می‌سازد كه؛ امانت مفهومی وسیع و فراگیر دارد كه مصادیق و نمونه‌های بیشماری را شامل می‌گردد؛ كه با بررسی آیات و تفاسیر و روایات، گستردگی مفهوم امانت، روشن می‌شود.

با این توضیح، این پرسش مطرح می‌گردد كه در نگاه تفاسیر و روایات، مصادیق امانات الهی چه مواردی هستند؟ و به دنبال آن، پرسش دیگر، به این موضوع می‌پردازد كه مفسران شیعی و اهل سنت چه تفاسیری از این موارد ارائه داده‌اند؟

در كدام موارد میان ایشان وفاق و اشتراك وجود دارد؟ و اختلاف رأی آنان در كدام موارد می‌باشد؟

سپس در این تحقیق برآنیم، تا با استخراج تعابیر امانت از تفاسیر و روایات، به بررسی دیدگاه‌ها و نظرات مفسران شیعی و اهل سنت پرداخته و موارد اشتراك و اختلاف نظر ایشان را مشخص نماییم.

ابعاد مختلف مسأله:

مسأله امانت از ابعاد مختلفی قابل بحث است؛ كه مروری كوتاه بر این ابعاد خواهیم داشت:

امانت در بعد اخلاقی: صفت «امانتداری» ازامهات اصول اخلاقی است، این اخلاق حسنه از اوصاف انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام- و مؤمنان حقیقی می‌باشد و حضرت محمد – صلی الله علیه و آله- قبل از رسیدن به مقام پیامبری در میان اعراب جاهلیت به «محمد امین» معروف بود، كه این خصلت«امانتداری» باعث شده بود، مردم در سپردن امانات به سوی پیامبر(ص) بشتابند.

امانت در بعد ادبی: بسیاری از ادبا و شاعران با استناد به برخی از آیات امانت، تعابیر خاصی برای آن قائل شده‌اند:

مولانا در مثنوی امانت را به عشق تعبیر كرده است؛

كرد فضل عشق انسان را فضول زین فزون جویی ظلوم است و جهول[1]

شیخ اجل سعدی نیز امانت را عشق دانسته است؛

مرا گناه خود است ار ملامت تو برم كه عشق بارگران بود و من ظلوم وجهول[2]

حافظ نیز در اشعار خود به امانت اشاره كرده و آنرا عشق داانسته:

«آسمان بار امانت نتوانست كشید قرعة كار به نام من دیوانه زدند[3]

فرشته عشق نداند كه چیست ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاك آدم ریز[4]

در اشعار «عمان سامانی»[5] نیز مراد از امانت الهی در آیة‌ «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ …» عشق است كه به صورت شرابی بر خلایق عرضه شد، و بار امانت عشق را انسان كامل حمل كرد كه او در نظر سامانی وجود مقدس حضرت سیدالشهداء – علیه السلام- می‌باشد.

امانت در بعد اجتماعی: یكی از پایه های قوی اجتماع، اقتصاد آن می‌باشد، كه تبادلات و روابط اقتصادی در سایة اعتماد و اطمینان متقابل صورت می‌گیرد، و این اعتماد حاصل نمی‌شود مگر در پرتو اصل امانتداری؛ لذا مدیران اقتصادی علاوه بر آگاهی و تخصص باید امین و متعهد باشند.

امانت در بعد فقهی: در تعریف امانت در فقه آمده : «امانت اسم است برای مال مورد ودیعت و یا هر مالی كه به واسطة عقد یا قانون به طور امانت در اختیار دیگری باشد.. » كه امانات را به 3 دسته تقسیم كرده‌اند: 1- امانات شرعیه 2- امانات معاوضی 3- امانات مالكی كه احكام امانت در بابی تحت عنوان احكام ودیعه ذكر شده است.[6]

امانت در بعد حقوقی: در ماده 607 قانون مدنی در تعریف ودیعه – امانت به معنای خاص- آمده:

«ودیعه عقدی است كه به موجب آن یك نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد، برای آنكه آن را نگهدارد.»

امانت قانونی و امانت قراردادی نیز از اصطلاحات حقوقی می‌باشد.[7]

با توجه به ابعاد مختلف امانت، پژوهش فوق به بررسی امانت در آیات و تفاسیر و روایات می‌پردازد.

2-1- اهمیت مساله

 1. ضرورت تبیین و گسترش مطالعات قرآنی در جامعه:

با توجه به ضرورت فوق، بر مساله امانت از دید قرآن متمركز شده‌ایم.

 1. ضرورت انجام مطالعات مقایسه‌ای در حوزه تفسیر قرآن:

با توجه به ضرورت فوق، به بررسی مسألة امانت در تفاسیر شیعی و اهل سنت پرداخته‌ایم.

3-1- سوال های تحقیق:

 1. وجه اصلی اختلاف نظر مفسران اهل سنت وشیعه در تفسیر امانت در چیست؟
 2. وجه اصلی اشتراك نظر مفسران اهل سنت و شیعه در تفسیر امانت در چیست؟

4-1- فرضیه‌های تحقیق:

 1. وجه اصلی اختلاف نظر میان مفسران اهل سنت و شیعی در تفسیر امانت به مساله ولایت و امامت امامان معصوم – علیهم السلام- مربوط می‌شود.
 2. در بیشتر موارد میان مفسران اهل سنت و شیعه در تفسیر امانت وفاق نظر وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اشتراک بگذارید:
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  [ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:37 ] [ احمد احمد ]
  [ ]

  پایان نامه کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام- 140 ص

  پایان نامه کارشناسی رشته الهیات مربوط به جایگاه خانواده در اسلام- 140 ص

  دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

  فرمت فایل : docx

  حجم فایل : 193 کیلو بایت

  تعداد صفحات : 140

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  چكیده:

  قدمت ازدواج همپای پیدایش بشر است. در نخستین نجوای رازگونه، آدم ابوالبشر به خداوند می‌گوید: پروردگارا! در برابر خود كسی را می‌بینم كه در دلم میلی و انسی به او احساس می‌كنم و چون خداوند یگانه، نجوای بنده یكدانه‌اش را شنید فرمود: اگر او را می‌خواهی از من بخواه و وصال او را از من طلب كن…

  تحقیق حاضر با لطف و عنایت خداوند متعال و با عنوان: «خانواده در اسلام» با بهره‌گیری از آیات قرآن به عنوان منبعی اصیل و متقن، سرچشمه گرفته از وحی و روایات نورانی حضرات معصومین (علیهما السلام) ارائه می‌گردد.

  به طور مجمل اصطلاح خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و ركن بنیادی جامعه است كه در شرایط مختلف در تأثیر و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان‌ها در خانواده به هویت و رشد شخصیتی دست می‌یابند و در خانواده‌های سالم و رشید به تكامل معنوی و اخلاقی نائل می‌شوند. لذا خانواده عامل كمال‌بخشی، سكونت، آرامش و بالندگی به اعضای خویش است كه در تحولات اساسی جوامع نقش عمده‌ای ایفا می‌كند. البته خانواده متأثر از عملكرد مذهب، آموزش و حكومت نیز می‌باشد و این تأثر به صورت متقابل باعث ایجاد تغییرات اساسی می‌گردد. اگر خانواده محیط سالم و سازنده‌ای داشته باشد و نیازهای جسمی و روحی افراد خویش را برآورده سازد، كمتر به خدمات جانبی و جبرانی برای خانواده نیاز است. در تعریف خانواده بیان شده: خانواده گروهی است متشكل از افرادی كه از طریق نسب و سبب و رضاع با یكدیگر به عنوان، شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می‌كنند.

  اینك با توجه به حساسیت بیش از حد موضوع و حتی سرنوشت‌ساز بودنش، این ضرورت به چشم می‌خورد كه در باب خانواده پژوهش‌هایی كارآمد به عمل آید. انسان با تشكیل خانواده، مثلث نیازهای سه‌گانه‌اش را، اعم از تمتع جنسی، تمنای عاطفی و تعهد انسانی، پوشش می‌دهد و از روابط آزاد كه عمدتاً در سطح نازل و حیوانی تمتع جنسی قرار می‌گیرد، جدا می‌شود و هر چقدر در مقوله ازدواج حیطه شناختی درست‌تر ترسیم گردد و حیطه مصداقی صحیح‌تر انتخاب شود قدرت پاسخگویی به مثلث انسانی نیاز، بیشتر می‌شود. اما مع‌الاسف دنیای امروز مطالب دیگری را تعقیب می‌كند و حتی فكر ازدواج را به زیر تازیانه‌های عقب‌ماندگی و بی‌عرضگی و اسیر شدن می‌كشاند. لذا باید عوامل انزوای ازدواج و ایذاء ازدواج‌كرده‌ها، شناسایی و با به كارگیری فرامین اساسی در باب خانواده، ازدواج را به تسهیل كشانید.

  با توجه به مطالب فوق این تحقیق مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول ـ كلیات (تعریف و تبیین موضوع و…) و بخش دوم شامل بررسی جایگاه خانواده در اعصار گذشته و ادیان همچون زرتشت، مسیحیت، یهود و اسلام و همچنین بنا بر ضرورت خانواده در اندیشه نظریه‌پردازان نیز بیان گردیده، بخش سوم بررسی جایگاه خانواده در اسلام و بیان ضروریات مورد نظر اسلام در این باب، آثار و فواید ازدواج و دو بخش چهارم به عنوان مبانی حقوقی و اخلاقی خانواده در اسلام به طرح حقوق همسران و آمیختگی این حقوق با اخلاق پرداخته می‌شود و پژوهش با مبحث رفع اختلافات خانوادگی به پایان رسیده است.

  در این مطلب سعی شده است از منابع دست اول تفسیری و روایی و همین‌طور در جهت تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر موضوع از مقالات و تحقیق‌های مرتبط استفاده گردد كه تعدد منابع نشان از توجه و كنكاش بیش از حد پژوهشگر دارد.

  بخش اول

  كلیات

  مقدمه:

  خانواده از ابتدای تاریخ تاكنون در بین تمامی جوامع بشری، به عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و منشأ فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاكت و ضلالت بوده است.

  اسلام به عنوان مكتبی انسان‌ساز بیشترین عنایت را به تكریم، تنزیه و تعالی خانواده دارد و این نهاد مقدس را كانون تربیت و مهد مودت و رحمت می‌شمرد و سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد این بنا می‌داند و هدف از تشكیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به سكون و آرامش برمی‌شمارد. دستیابی به این اهداف والای مكتب اسلام و حفظ و حراست دقیق و مستمر از آن، نیازمند توجه جدی به خانواده و پیاده كردن قوانین مربوط به آن در اسلام است و ضروری است كلیه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در تمام سطوح،‌ حق‌مدارانه و در راستای تعالی و مصالح خانواده باشد.

  خانواده براساس اجتماع و به عقیده جامعه‌شناسان یكی از عوامل مهم ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه‌گذاری شده و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است كه در خانواده پدید آمده است. وضعی كه با تأسف، امروزه با آن مواجهیم، وجود تزلزل در اركان خانواده‌هاست. توضیح مسأله اینكه ما امروزه در بسیاری از خانواد‌ها شاهد عدم تفاهم، درگیری و نزاع و حتی متاركه و طلاق هستیم.

  بسیاری از فرزندان در محیط نابسامان خانواده رشد یافته و از تربیت درست و آرامش و سكونی كه لازمه رشد است، برخوردار نمی‌باشند. این امر در درازمدت زمینه‌سازی نابسامانی‌های رفتاری و حتی انحراف و لغزش بسیار است.

  جرم‌شناسان یكی از ریشه‌های جرم و انحراف را در نابسامانی خانواده می‌دانند و بررسی‌هایی كه در جوامع غربی و حتی در جوامع خودمان به عمل آمده نشان داده است كه بسیاری از مجرمان و منحرفان، كسانی هستند كه در خانواده نابسامانی پرورش یافته‌اند. در مورد سر و سامان دادن به این موضوع نظرات مختلفی عرضه شده است:

  1ـ گروهی تندرو حتی مسأله لغو خانواده را نظر داده بودند كه تجربه انقلاب كمونیستی در دنیا و لغو خانواده در آن سامان، آن‌ها را به خطایشان واقف گردانیده است.

  2ـ عده‌ای ریشه این نابسامانی‌ها را عدم آزادی زن و عدم تساوی حقوق او با مرد دانسته و قائل شده‌اند كه با تأمین این حق،‌ مشكلات خانوادگی حل می‌شود.

  3ـ دسته سومی درست خلاف آن را نظر داده و گمان داشته‌اند كه اگر آزادی را از زنان سلب و آن‌ها را در محیط خانه محبوس سازند، به تربیت نسل درست و استوار قادر شده و می‌توانند ریشه همه نابسامانی‌ها را بخشكانند.

  4ـ اسلام در این زمینه رهنمودهایی براساس دریافت از وحی دارد كه اجرای آن می‌تواند نابسامانی‌های موجود را از بین برده و بشر را به سوی هدف خلقتش به پیش برد. در بینش اسلامی حیات خانواده مبتنی بر ضوابط ایمان و اخلاق و متكی به حقوق است كه دامنه آن در برگیرنده شأن زن، شوهر، فرزندان و والدین است و ما در این بررسی كوتاه سعی داریم به توضیح و تشریح آن بپردازیم. طبیعی است كه مستندات ما در این بررسی منابع اصیل اسلامی و تجربه علمای اسلامی در طول مدت چهارده قرن می‌باشد.

  1 ـ 1 ـ تعریف و تبیین موضوع:

  واژه خانواده در لغت‌نامه‌های عرب معادل واژه‌هایی همچون اهل البیت، عیال (ع.و.ل)، أسرة و زوج می‌باشد. از این رو به بررسی این كلمات می‌پردازیم:

  الف ـ تعریف لغوی عیال:

  عالَه: در معنی بهم نزدیكند. تحویل: اعتماد و اتكال نمودن به دیگری در هر چیزی كه دشوار و سنگین است.

  عیال: مفردش عیل است، یعنی چیزی سنگین.

  عالَه: سنگینی و فشار زندگی را تحمل كرد و از این معنی است سخن پیامبر(ص) كه: «أبدأ بنفسك ثم بمن تحوّل ـ هزینه و بخشش را از خویش آغاز كن و از عیال خویش آغاز كن.»

  أعال: اهل و عیالش زیاد شد.

  عول: جور و میل از حق. «عال الرجل یعول عولاً و عیالةً ای مال و جار»، عول فرائض از آنست كه چون سهام زیاده باشد به آن‌ها نقص و جور داخل شود. «فإن خضتم الا تعدلوا فواحدة او ماملكت ایمانكم ذلك اونی الا تعدلوا ـ اگر ترسیدید كه در صورت گرفتن زنان بیشتر عدالت نكنید فقط یك زن بگیرید و یا از كنیزان اختیار كنید، آن نزدیك‌تر است به اینكه ظلم و بی‌انصافی كنید» این لفظ یكبار بیشتر در قرآن نیامده است.

  ب ـ تعریف لغوی أسر:

  أسر: بستن كسی با زنجیر و طناب چنانكه گویند: أسرت القتب ـ یعنی زین و برگ را به پشت مركب بستم، اسیر را هم به همین مناسبت اسیر نامیده‌اند، كه مقید و محدود می‌شود و سپس به هر چیزی كه گرفته شده و مقید است، اسیر گفته‌اند، هر چند كه با چیزی هم بسته نشود.

  جمع أسیر ـ أساری، أساری و أسری ـ است و در آیه «و یتیمناً و اسیرا» به كار رفته است. بعداً معنی اسیر گسترش یافته و در معانی (اسیر نعمت شدن) استعمال شده و همچنین درباره خانواده كه وسیله نیرومندی و تقویت مرد است و اسرة الرجل: یعنی خانواده مرد.

  الأسرة ج أسر: خانواده، عائله، زره محكم.

  ج ـ تعریف لغوی زوج:

  الزوج ج أزواج و زوجه: همنشین، قرین، همسر، جفت انسان، عیال، جفت هر چیز

  زوج به هر یك از دو همسر مرد و زن (نرینه و مادینه) و در حیوانات كه با هم جفت هستند و آمیزش جنسی نموده‌اند، گفته می‌شود و همچنین به هر دو جفتی، چه در مزاوجت و یا در غیر آن، مثل جفت كفش و نعلین و نیز به هر دو چیزی كه با یكدیگر شبیه یا همانند باشند، خواه شباهتی یكسان و یا ناهمسان باشد باز هم آن‌ها را ـ زوج ـ گویند.

  خدای تعالی گوید: «فجعل منه الزوجین الذكر و الأنثی ….»

  «و» قلنا یا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة و كلا منها رغداً حیث شئتما و لاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمین…»

  «ولی واژه‌ی ـ زوجه ـ ناپسند است و به كار نمی‌رود (در قرآن نیامده است، می‌گویند: زوج المرئه: شوهر آن زن و زوجه الرجل: زن آن مرد) جمعش زوجات است.

  شاعر می‌گوید: «فبكا نباتی شجوهن و زوجتی ـ همسرم و دخترانم از غم و اندوهشان گریستند.»

  جمع زوج ـ ازواج ـ است. در آیه: «هم و ازواجهم» و «احشروا الذین ظلموا و أزواجهم»

  أزواجهم ـ یعنی یاران و كسانی كه در كردار و رفتار از ستمگران پیروی می‌كردند (كه در دوزخ هم با هم قرینند.)

  و آیه: «الی ما متعنا به أزواجاً منهم.» یعنی كسانی كه همسان و همگنان و اقران آن‌هایند. و آیات: «سبحان الذی خلق الأزواج» آگاهی و هشداری به این امر است كه اشیاء تمامشان از جوهر و عرض، ماده و صورت تركیب شده‌اند و این كه هر چیز ساخته شده و مصنوع از قاعده تركیب، عاری و مستثنی نیست.

  هر مصنوعی به ناچار، اقتضاء صانعی و سازنده‌ای دارد و این امر خود تنبیهی است برای این كه خدای تعالی فرد است (چون از حكم مصنوع خارج است ـ كان الله و لم یكن معه شیء … به حكم این آیه قرآن كه هو الاول و همچنین ـ لیس كمثله شیء ـ یعنی ذات باریتعالی از حكم و قانون اشیاء كه مركبند، خارج است.

  و آیه «خلقنا زوجین» این آیه روشن كرده است كه هرچه در عالم است زوج است از جهت این كه برای آن چیز، یا ضدی یا چیزی شبیه به آن، یا چیزی در تركیب آن هست و بلكه به هیچ وجه از تركیب و مركب بودن جدا نیست. در آیه اخیر: زوجین را از این جهت بیان كرد تا هشداری باشد برای بر این كه: شیء هر چند ضد و مثل و شبهی نداشته باشد اما از تركیب جوهر و عرض ناگزیر و جدانشدنی است و آن زوجین است.

  زوج: جفت ـ صنف. بهر دو قرین از مذكر و مؤنث در حیوانات كه ازدواج یافته‌اند گفته می‌شود: زوج. به هر دو قرین در غیر حیوانات نیز زوج اطلاق می‌شود مثل یك زوج كفش (یك جفت).

  زوجه به معنی زن است جمع آن زوجات می‌باشد.راغب می‌گوید: آن لغت ردیء است. نگارنده گوید لذا زوجه و زوجات در قرآن نیامده بلكه زوج و ازواج به كار رفته است.

  زوج هم به زن اطلاق شده مثل: «و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج…» «و اگر اراده كنید تبدیل زنی را به زن دیگر….»

  و مثل «یا ادم اسكن انت و زوجك الجنه «ای آدم تو و زنت در بهشت بمانید»

  «و هم به مرد مثل «فلا تحل له من بعد حتی تنكح زوجاً غیره» پس اگر بعد از طلاق دوم باز طلاق داد شوهر زن را پس حلال نشود آن زن بر آن شوهر بعد از طلاق شوم تا اینكه به نكاح درآید و شوهر كند آن زن به شوهری غیر از شوهر اول.

  «و همچنین» قد سمع الله قول التی تجاد لك فی زوجها….»

  به تحقیق شنید خدا سخن آنكه مجادله می كرد تو را در كار شوهر خود ازواج نیز هم در زنان بكار رفته مثل «والذین یتوفون منكم و یذرون ازواجاً ـ و آنهایی كه می میرند از شما و وا می گذارند زنهای خود را « و هم در مردان»

  مثل «فلا تعضلوهن أن ینكحن أزواجهن إذا ترضوا بینهم بالمعروف ـ پس منع نكنید ایشان را از اینكه به نكاح شوهران خود درآیند در صورتیكه از یكدیگر راضی شده باشند كه بخوبی زندگی كنند. «ظاهراً استعمال شدن ازواج در مردان فقط در این آیه است.

  زوج و ازواج در گیاهان نیز به كار رفته مثل « انبتت من كل زوجٍ بهیج ـ و بروید از هر گیاهی تازه و نیكو. «درباره حیوانات نیز آمده «قلنا احمل منها من كل زوجین اثنین ـ گفتیم ما نوح را بردار در آن كشتی از هر نر و ماده دو تا»« در زبان عرب زوجین به معنی یك جفت است و لفظ «اثنین» برای بیان آنست.

  یكی از اسرار عجیب خلقت نر و مادگی موجودات است. اگر در حیوان و گیاه این واقعیت وجود نداشت هیچ یك چیز، دو چیز نمی‌شد و جای از بین‌رفته‌ها پر نمی‌گردید و تولید و تكثیر مطلقاً معنایی نداشت ولی خداوند با این وسیله نقص عالم را جبران و آن را پیوسته به سوی كمال می‌راند. بشر با فكر ساده‌ی خود ابتدا آن را فقط در انسان و حیوان می‌دانست و در اثر پیشرفت علم احساس كرد كه این واقعیت در عالم گیاه نیز حكم‌فرماست و اگر نباتات به وسیله‌ی حشرات و بادها تلقیح نگردند میوه بدست نخواهد آمد. از قدیم بوجود نر و مادگی در بعضی درختان مثل خرما پی برده بودند ولی بعدها عمومیت آن روشن گردید.

  قرآن كریم پا را از همه فراتر گذاشته و مسئله نر و مادگی را در تمام موجودات اعلان می‌كند اعم از زنده و غیر زنده، درباره‌ی حیوان و انسان كه روشن است و بعضی از آیات آن گذشت. درباره‌ی نباتات آمده: «سبحان الذی خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض و من أنفسهم و مما لایعلمون ـ پاك و منزه است خدایی كه از روییدنی‌های زمین و از شما مردمان جفت‌ها (نر و ماده‌ها) قرار داد و از چیزهایی كه نمی‌دانید نیز جفت‌ها قرار داد.» در گذشته كه این واقعیت به ثبوت نرسیده بود، بزرگان ازواج را در آیه اصناف معنی می‌كردند ولی علم نشان داد كه قرآن چه مسئله عجیبی را مطرح می‌كند در آیه «و من كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین … و همه میوه ها را جفت قرار داد در زمین«گرچه نسبت زوجیت بخود ثمره داده شده ولی ظاهراً منظور تولید شدن آن‌ها در اثر زوجیت است بعضی از بزرگان آن را دو صنف گفته یكی مال زمستان و دیگری مال تابستان مثل بعضی میوه‌ها ولی این خیلی بعید است و با كلیت آیه كه فرموده: «من كل الثمرات» جور در نمی‌آید كه همه‌ی آن‌ها صیفی و شتوی ندارند.

  بالاتر از همه این آیه است كه می‌گوید: «و من كل شیء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون» ـ و از هر چیزی آفریدیم نر و ماده شاید شما پند بگیرید.

  روشن می‌كند كه قانون نر و مادگی در تمام موجودات بدون استثناء جاری است امروز بشر پس از فرو رفتن در درون اشیاء و شكافتن ذرات و رسیدن به اتم دانسته است كه اتم‌ها از الكترون و پروتون تشكیل یافته‌اند. الكترون‌ها بار منفی دارند و پروتون‌ها بار مثبت‌ و نیز نر و ماده‌اند و موجودات همه از آن ذرات تشكیل یافته‌اند «سبحان ربك رب العزه عما یصفون.»

  «اهتزت و ربت و انبتت من كل زوج بهیج ـ (ظاهراً مراد از زوج در این آیه و نظائر آن، نوع و صنف است یعنی زمین حركت كرد،‌ بالا آمد و هر صنف و هر جور روییدنی نشاط‌آور را رویانید.

  نوع و صنف یكی از معانی زوج است چنانكه راغب و اقرب و بیضاوی و ابن اثیر و طبرسی گفته است همچنین است آیات 7 شعراء، 10 لقمان، 7 ق و غیره.

  «و اذ النفوس زوجت» ظاهراً مراد از آن جفت شدن انسان‌ها با اعمالشان است درباره‌ی آن گفته‌اند: مراد ملكه‌های اعمال است كه شخص با آن‌ها مزدوج می‌گردد یا هر انسان بهم شكل خود از اهل آتش و بهشت قرین شود یا ارواح باجساد برگردد یا هر فریفته بفریبنده ملحق شود یا مؤمنین با حورالعین و كفار با شیاطین هم قرین گردند.

  قول اخیر عبارت اخرای كلام ماست و بنابر تجسم عمل مراد قرین شدن انسان با عمل خویش است. «هذا فلیذوقوه حمیم و غساق و آخر من شكله ازواج ـ «حمیم آب جوشان، غساق چنانكه مجمع گفته چرك بسیار بدبو، شكل، مشابه و نظیر است ازواج چنانكه گفته‌اند به معنی انواع و اقسام است یعنی: این آب جوشان و چرك بدبوست آن را و اقسام است یعنی: این آب جوشان و چرك بدبوست آنرا بچشند.

  «ادخلوا الجنه انتم و ازواجكم تحبرون ـ گفته شود به ایشان كه داخل شوید بهشت را شما با زنهای خود شادمان باشید«می‌شود گفت مراد از این ازواج زنان دنیوی انسان هستند كه اهل بهشت شده‌اند بقرینه‌ی آیه‌ای كه می‌گوید: «جنات عدن یدخلونها و من صلح من ابائهم و أزواجهم…» ـ كه آن خانه بهشتهای عدن است كه داخل می شوند ایشان آن بهشت 4 را و هر كه شایسته باشد از پدران و زنان ایشان. و شاید مراد ازواج بهشتی و حورالعین باشند.

  و همچنین آیه «احشروا الذین ظلموا ازواجهم و ما كانوا یعبدون. من دون الله فاهدوهم الی صراط الحجیم» امر شود به ملائكه كه جمع كنید آنان را كه ظلم كردند برخود به سبب شرك و تكذیب رسولان و جمع كنید اتباع و اشیاع ایشان را از كفار و آنچه را كه می پرستیدند از سوی خدا پس راه نمائید ایشان را به سوی راه جهنم.

  «ممكن است مراد زنان دنیایی باشد كه با شوهران شریك ظلم بوده‌اند و این وضع به خصوصی است كه زن و شوهر در دنیا با هم ظالم باشند و در آخرت نیز از هم جدا نشوند، چنانكه درباره‌ی ابولهب و زن او آمده: «سیصلی ناراً ذات لهب. و امراته حمالة الحطب» ـ به زودی در آید در آتشی زبانه دار وزن او هیزم كش است.

  متن کامل را می توانید دانلود نمائید

  چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

  ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

  همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

  موجود است

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  [ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:37 ] [ احمد احمد ]
  [ ]

  پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید

  پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تكیه بر نجوم جدید

  دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

  فرمت فایل : docx

  حجم فایل : 297 کیلو بایت

  تعداد صفحات : 203

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  «چکیده»

  بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

  مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

  بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر می دانند.

  دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

  شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

  برخی از مجتهدین ،‌حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.


  فهرست مطالب


  مقدمه
  «روش تحقیق»
  «قلمرو تحقیق»
  «بیان مسأله»
  «پیشینه تحقیق»
  هدف تحقیق:
  ۱-۱ «بخش اول»: واژه شناسی
  ۱-۱-۱ ماده «هلل» و مشتقات آن در کتابهای لغت
  ۱-۱-۲ ماده «هلل» در احادیث و قرآن
  ۱-۱-۳ وجه تسمیه هلال :‌
  ۱-۲ بخش دوم : ‌آشنایی با تقویم هجری
  ۱-۲-۱ تقویم هجری قمری
  ۱-۲-۲ مبانی تقویم هجری قمری
  ۱-۲-۳ تقویم هجری قمری هلالی
  ۱-۲-۴ تقویم هجری قمری قرار دادی
  ۱-۲-۵ چرا در تقویم هجری قمری اختلاف پیش می آید؟
  ۱-۲-۶ مقایسه ی تقویم هجری شمسی و هجری قمری
  ۱-۳ «بخش سوم»تنجیم و ستاره شناسی
  ۱-۳-۱ تعریف علم نجوم :‌
  ۱-۳-۲ حکم تنجیم :
  ۱-۳-۲-۱ خبر دادن از تحولات فلکی :
  ۱-۳-۳ ادله جواز علم نجوم
  ۱-۳-۳-۱ روایاتی که دلالت بر مذموم بودن علم نجوم دارند.
  ۱-۳-۲-۲- اخبار از آینده با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تاثیرات آنها:
  ۱-۳-۲-۳ اخبار از حوادث با اعتقاد به حیات افلاک و عدم استقلال آنها در تاثیر بر رویدادهای زمینی
  ۱-۳-۴ چند مساله مرتبط با تنجیم
  ۱-۳-۴-۱ آیا تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است ؟
  ۱-۳-۴-۲ آیا یاد گیری و یاد دادن علم نجوم جایز است؟
  ۱-۳-۴-۳ آیا حکم رمل و فال و کار هایی از این قبیل مثل تنجیم است؟
  ۲-۱ بخش اول : «نگرشی بر رویت هلال در علم نجوم»
  ۲-۱-۱ پیدایش ماه
  ۲-۱-۲ وضعیت تکوینی ماه
  ۲-۱-۳ کرویّت یا مسطح بودن زمین
  ۲-۱-۴ مدار گردش ماه
  ۲-۱-۵ قوانین کپلر
  ۲-۱-۶ اهله ی ماه
  ۲-۱-۷ حرکات ماه
  ۲-۲ بخش دوم «بررسی پدیده های وابسته به مدار ماه »
  ۲-۲-۱ جزر و مد :
  ۲-۲-۲ خورشید گرفتگی (کسوف)
  ۲-۲-۳ ج)ماه گرفتگی (خسوف)
  ۲-۲-۴ مشاهده نور زمین تاب
  ۲-۲-۵ جهت یابی به وسیله ماه
  ۲-۳ بخش سوم – ماههای قمری
  ۲-۳-۱ انواع ماه قمری
  ۲-۳-۱-۱ ماه قمری حسابی :
  ۲-۳-۱-۲ ماه قمری متوسط:
  ۲-۳-۱-۳ ماه قمری هلالی فلکی :
  ۲-۳-۱-۴ ماه قمری هلالی شرعی :
  ۲-۳-۲ پدیده قران نیّرین یا حالت مقارنه و محاق
  ۲-۳-۳ رکوردهای رؤیت هلال
  ۲-۳-۴ آشنایی با معیارهای رؤیت هلال
  الف- معیار بابلی ها
  ب- ضابطه های رؤیت دوره ی اسلامی
  ج- معیار فادرینگهم(father ingham)
  ج-(mounder) معیار ماندر
  ۳-۱ بخش اول : «رؤیت و اثبات هلال»
  ۳-۱-۱ دلالت قرآن بر اعتبار رؤیت :
  ۳-۱-۲ دلالت احادیث بر اعتبار رؤیت
  ۳-۱-۳ اتفاق فقیهان بر اعتبار رؤیت
  ۳-۱-۴ فروع رؤیت
  ۳-۱-۴ -۱ فرع اول : انفراد در رؤیت
  ۳-۱-۴-۱-۱ دلایل اعتبار انفراد در رؤیت
  الف-اطلاق احادیث رؤیت :
  ب-احادیث خاص :
  ج- قرآن:
  د:عقل:
  ۳-۱-۴-۲ فرع دوم رؤیت ،راهی علم آور
  ۳-۱-۵ مؤید ها
  ۳-۱-۶ دلائل عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
  ۳-۱-۷ مؤیدات و شواهد عدم اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح
  ۳-۱-۸ ادلّه و مؤیّد ات اعتبار رؤیت با چشم مسلح
  ۳-۱-۹ رؤیت قبل از زوال
  ۳-۱-۱۰ بررسی روایات دیدن هلال در طول روز
  ۳-۱-۱۱ دیدگاه فقیهان ،درباره دیدن هلال در روز
  ۳-۱-۱۲ نظر عامه در دیدن هلال در روز.
  ۳-۱-۱۳ تطوق وغیوبت شفق
  ۳-۲« بخش دوم : بیّنه»
  ۳-۲-۱ بیّنه در لغت :
  ۳-۲-۲ بیّنه در قرآن
  ۳-۲-۳ بیّنه در اصطلاح :
  ۳-۲-۴ بیّنه در روایات
  ۳-۲-۵ بیّنه از دیدگاه فقها
  ۳-۲-۶ مفهوم عدالت
  ۳-۲-۷ معانی شهادت
  ۳-۲-۸ ویژگیها و شرایط شهادت
  ۳-۲-۸-۱ عدالت :
  ۳-۲-۸-۲ ذکوریت:
  ۳-۲-۸-۳ توافق در اوصاف
  ۳-۲-۸-۴ شهادت بر رؤیت
  ۳-۲-۹ دیدگاههای فقیهان شیعه در شمارشاهدان رؤیت هلال
  ۳-۲-۹-۱ گواهی یک عادل :
  ۳-۲-۹-۲ گواهی پنجاه عادل:
  ۳-۲-۹-۳ رؤیت مطلقاً به بیّنه ثابت نمی شود.
  ۳-۲-۹-۴ رؤیت به بیّنه (دو شاهد) مطلقاً ثابت می شود .
  ۳-۲-۱۰ دیدگاه فقهای عامه :‌
  ۳-۲-۱۱ فـروع بیّنه
  ۳-۲-۱۱-۱ شهادت بر شهادت :
  ۳-۲-۱۱-۲ آیا بیّنه علم آور است؟
  ۳-۳ بخش سوم :‌ «شیاع»
  ۳-۳-۱ تعریف تواتر و شیاع از نظر فقها
  ۳-۳-۲ شیاع در آثار فقها
  ۳-۳-۳ بررسی استقلال یا وحدت تواتر و شیاع ،از نظر فقها
  ۳-۳-۴ دلائل حجیّت تواتر و شیاع مفید علم
  ۳-۳-۵ «شیاع ظنّی»
  ۳-۳-۶ دلایل حجیّت شیاع ظنّی
  ۳-۳-۶-۱ فحوای حجیّت بیّنه:
  ۳-۳-۶-۲ روایات :
  ۳-۳-۶-۳ سیره عقلا :
  ۳-۳-۷ نقد و بررسی ودلایل شیاع ظنّی
  ۳-۴ بخش چهارم :‌ «گذشت سی روز و اثبات هلال»
  ۳-۴-۱ دلایل اعتبار گذشت سی روز
  ۳-۴-۱-۱ اجماع:
  ۳-۴-۱-۲ روایات:
  ۳-۴-۱-۳ علم عادی:
  ۳-۴-۲ دلایل فقها بر گذشت سی روز :
  ۳-۴-۳ فروع قاعده گذشت سی روز
  ۳-۴-۳-۱ فرع اول :
  ۳-۴-۳-۲ فرع دوم:
  ۳-۴-۳-۳ فرع سوم :
  ۳-۴-۳-۴ فرع چهارم
  ۳-۵ بخش پنجم: «حکم حاکم»
  ۳-۵-۱ تعاریف حکم حکومتی
  ۳-۵-۲ برخی مصادیق حکم حکومتی
  ۳-۵-۳ نظریه ها در مورد سنخ حکم حکومتی
  ۳-۵-۳-۱ نظریه نخست :احکام حکومتی ، احکامی اولیه هستند
  ۳-۵-۳-۲ نظریه دوم : احکام حکومتی ، احکامی ثانویه هستند
  ۳-۵-۳-۳ نظریه سوم : نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی ، عموم و خصوص من وجه است.
  ۳-۵-۳-۴ نظریه چهارم احکام حکومتی ، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار).
  ۳-۵-۴ دو نکته در خصوص تعارض حکم حکومتی
  ۳-۵-۵ حکم حاکم به ثبوت هلال
  ۳-۵-۶ عدم حجیّت حکم حاکم مطلقاً
  ۳-۵-۷ دلائل عدم حجیّت حکم حاکم
  ۳-۵-۸ نقد و بررسی
  ۳-۵-۹ حجیّت حکم حاکم
  ۳-۵-۱۰ دلائل حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال
  ۳-۵-۱۰-۱ عموم و اطلاقات
  ۳-۵-۱۰-۲ شیوه فقها در کتابهای فقهی
  ۳-۵-۱۰-۳ روایات خاصه
  ۳-۵-۱۰-۴ سیره
  ۳-۵-۱۰-۵ سیره پیامبر(ص)
  ۳-۵-۱۰-۶ سیره خلفا
  ۳-۵-۱۰-۷ سیره ائمه(ع)
  ۳-۵-۱۰-۸ هلال از امور حسبیه
  ۳-۵-۱۱ آراء دیگری در خصوص حکم حاکم:
  ۳-۵-۱۱-۱ اصالت حکم حاکم
  ۳-۵-۱۱-۲ قول به تفصیل:
  ۳-۵-۱۱-۳ تفصیل بین هلال رمضان و شوال
  ۳-۵-۱۲ چگونگی حکم
  ۳-۵-۱۳ قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال
  ۳-۵-۱۴ حرمت نقض حکم حاکم
  ۳-۵-۱۵ «ادله عدم جواز نقض»
  ۳-۵-۱۶ موارد جواز نقض حکم حاکم :‌
  ۳-۵-۱۷ حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال
  ۳-۵-۱۸ ادله حجیّت حکم حاکم اهل سنّت
  ۳-۵-۱۸-۱ سیره ائمه اطهار(ع)
  ۳-۵-۱۸-۲ دلائل قائلان به عدم اجزا
  ۳-۵-۱۸-۳ دلائل قائلان به اجزا
  ۴-۱ بخش اول « افقها »
  ۴-۱-۱ نظریه مشهور:
  ۴-۱-۲ دیدگاه غیر مشهور
  ۴-۱-۳ نظر فقهای عامه
  ۴-۱-۴خلاصه دیدگاهها
  ۴-۱-۵ معیار در نزدیکی و دوری شهرها:
  ۴-۱-۵-۱ اختلاف در طلوع و غروب خورشید:
  ۴-۱-۵-۲ امکان رؤیت با نبود مانع
  ۴-۱-۵-۳ اختلاف اقالیم و تفاوت مناظر
  ۴-۱-۵-۴ منزله و مرحله
  ۴-۱-۶ دلایل قائلان به عدم تعمیم
  ۴-۱-۶-۱ ظاهر آیه شریفه:
  ۴-۱-۶-۲ روایات :
  الف. روایات رؤیت هلال.
  ب- روایات شهادت به رؤیت
  ۴-۱-۶-۳ قیاس رؤیت هلال به طلوع و غروب خورشید.
  ۴-۱-۶-۴ عقل
  ۴-۱-۶-۵ سیره مسلمانان
  ۴-۱-۶-۶ اجماع
  ۴-۱-۶-۷ شهرت :
  ۴-۱-۶-۸ روایت کُرَیب:
  ۴-۲ بخش دوم «دلایل دیدگاه غیر مشهور» یا دلایل تعمیم ثبوت هلال
  ۴-۲-۱ قرآن :‌
  ۴-۲-۲ روایات
  ۴-۲-۲-۱ اطلاق رؤیت:‌
  ۴-۲-۲-۲ اطلاقات روایات بینه :
  ۴-۲-۳ روایات خاصه.
  ۴-۲-۴ رؤیت طریقیت دارد نه موضوعیت
  ۴-۲-۵ مویدات نظریه تعمیم
  ۴-۲-۵-۱ وحدت لیله القدر
  ۴-۲-۵-۲ وحدت عید فطر و قربان
  ۴-۲-۵-۳ دعای سمات:‌
  ۴-۲-۵-۴ سیره پیامبر(ص)
  ۴-۲-۵-۵ علم
  ۴-۲-۵-۶ مذاق شرع
  ۴-۲-۵-۷ عدم معیار برای دوری ونزدیکی
  ۴-۲-۵-۸ حرمت روزه در روز عید فطر و قربان
  ۴-۲-۵-۹ پیامدها
  نتیجه :
  پیشنهادات:
  «فصل پنجم»
  ضمائم :
  ۱- جدایی زاویه ای
  ۲- مقارنه ماه و خورشید
  ۳- سن ماه
  ۴- حد دانژون
  ۵- مدت مکث
  ۶- ارتفاع هلال
  ۷- اختلاف سمت
  ۸- فاز ماه
  ۹- طول کمان هلال
  ۱۰- نا پیوستگی هلال
  ۱۱- ضخامت بخش میانی
  ۱۲- فاصله ماه از زمین
  منابع و مآخ

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  [ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:37 ] [ احمد احمد ]
  [ ]

  پایان نامه بررسی كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

  پایان نامه بررسی كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

  دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

  فرمت فایل : docx

  حجم فایل : 138 کیلو بایت

  تعداد صفحات : 160

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  تحقیق كلیات و معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی در 160 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

  مقدمه

  فلسفه شناخت واقعیت است كه به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.

  اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی كه مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی[1]تعبیر كرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری[2]و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق[3]تعبیر می كنند.

  مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر كدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.

  1-2 تعریف مسأله

  ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاك آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر كدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

  نظریه هایی كه در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:

  1- نظریه مطابقت The correspondence theory of truth

  2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence of truth

  3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theery of truth

  4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth

  5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theery of truth

  6- نظریه سمانتیكی صدق Semantic theery of truth

  1-3 سئوال های اصلی تحقیق

  1- كدام یك از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.

  2- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟

  3- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.

  4- آیا نظریه مطابقت برای ملاك صدق كافی است؟

  5- موضوع یا متعلق با لذات صدق و كذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟

  6- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و كذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند كه قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و كذب متصف می شوند این اتصاف بالذات یا بالعرض؟

  7- مشكلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق كدامند؟

  1-4- فرضیه های تحقیق

  1- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.

  2- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاك صدق قضایا كافی نیست.

  3- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.

  4- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.

  1-5–هدف های تحقیق:

  1- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق

  2- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی

  3- انجام یك كار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق

  1-6 روش تحقیق

  در این رساله به دلیل تئوریك بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان كنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

  1-7–سابقه تحقیق:

  1- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما كار مستقلی انجام نشده است.

  2- بسیاری از كارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در كتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.

  3- به نظر می رسد یك كار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

  معانی حق و صدق

  1-8 معانی حق و صدق نزد حكمای اسلامی

  كلمه حق دارای معانی گوناگون است و استعمالهای متفاوتی دارد یعنی حق به صورت اشتراك لفظی و یا به حقیقت و مجاز و یا آنچنانكه ظاهر است به اشتراك معنوی بر مصادیقی حمل می شود[4]بیان معانی حق در اغلب كتب فلسفی حكمای اسلامی آمده است این مضمون در كتاب الهیات شفاء، شرح اشارات نمط چهارم و همین طور كتاب مشارع و مطارحات شیخ اشراق چنین آمده است «و اما الحق فقد یعنی به الوجود فی الاعیان مطلقاً فحقیّه كل شیء نحو وجوده العینی و قد یعنی به الوجود الدائم و قد یعنی به الواجب لذاته و قد یفهم عنه حال القول و العقد من حیث مطابقتهما لما هو واقع فی الاعیان فیقال: هذا قول حق، هذا اعتقاد حق و هذا الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق، فهو الصادق باعتبار نسبته إلی الامر، و حق باعتبار نسبته الامر الیه و قد اخطاء من توهم أن الحقیه عباره عن نسبه الامر فی نفسه إلی القول او العقد و الصدق نسبتهما الی الامر فی نفسه فإن التفرقه بینهما بهذا الوجه فیها تعسف و احق الاقاویل ما كان صدقه دائماً و احق من ذلك ما كان صدقه اولیاً و الاول الاقاویل الحقه الاولیه التی انكاره مبنی كل سفسطه هو القول بانه لا واسطه بین الایجاب والسلب»[5]

  معنای اول حق هر موجود خارجی است اعم از آنكه دائمی و یا غیر دائمی باشد. معنای دوم وجود دائمی است. حق در این معنا شامل موجودات غیر دائمی كه زائل می شوند مانند حرارت مادی نمی شود.

  معنای سوم آن موجود دائمی است كه ازلی نیز می باشد در این معنا حق فقط به واجب الوجود بالذات اطلاق می شود كه ازلی است و بطلان در آن راه ندارد معنای چهارم حق عبارت است از عقد یعنی قضیه ذهنی و یا قول یعنی قضیه لفظی، در صورتی كه واقع مطابق آن باشد حق نامیده می شود.

  نحوه اطلاق حق بر قضیه در كتاب رحیق مختوم چنین آمده است.

  قول اول اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال متعلق موصوف است به این بیان كه حق به معنای موجود خارجی است و به قضیه از آن جهت كه محكی و مخبر عنه آن است حق اطلاق می شود صدر المتألهین این قول را خالی از تعسف و تكلّف نمی داند زیرا آنگاه كه گفته می شود فلان قضیه حق است. بدون عنایت و مجاز، حق بر قضیه كه مطابق خارج است اطلاق می گردد یعنی وصف قضیه ای كه واقع مطابق اوست.

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  [ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:37 ] [ احمد احمد ]
  [ ]

  پایان نامه بررسی آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

  پایان نامه بررسی آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

  دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

  فرمت فایل : docx

  حجم فایل : 66 کیلو بایت

  تعداد صفحات : 88

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  تحقیق بررسی آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی در 88 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

  مقدمه

  از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

  در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

  ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم»

  مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و … از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

  با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

  از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

  در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرددر 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»

  با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

  در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

  از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

  آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.

  در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

  این مجموعه در نظر دارد:

  1- آزادی اطلاعات

  2- حریم خصوصی

  را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  [ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:36 ] [ احمد احمد ]
  [ ]

  پایان نامه آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

  پایان نامه آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا

  دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

  فرمت فایل : docx

  حجم فایل : 81 کیلو بایت

  تعداد صفحات : 251

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  تحقیق آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریكا در 158 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

  مقدمه:

  روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شكل داده است. به طوری كه بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویكردی دارد كه پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری كشورها كرده است.

  رویكردی كه هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می‌كند. این مأموریت به ابعاد گوناگون زندگی این قوم یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تسرّی پیدا می‌كند و در واقع یكی از عوامل كلان در سامان بخشی سیاست‌های یك كشور است. پیشبرد جهان به سمت الگویی كه برای آخرالزمان ترسیم شده یكی از دغدغه‌های اصلی پیروان ادیان مختلف است. در این الگو حق و باطل تعریف شده است و این درگیری‌های زیادی را بین ملت‌های مختلف شكل می‌دهد. یكی از این روایت‌ها، روایت كتاب عهد عتیق از برخوردی است كه در آخرالزمان پدید می‌آید. این روایت كه به «هارو مجدون» یا «آرماگدون» معروف است امروز شكل دهنده بخش عظیمی از رفتاری است كه در درون جهان صورت می‌گیرد و جهان بیرون از آن را نیز دستخوش تحول كرده است. همانطور كه در صفحات بعدی به خوبی توصیف خواهد شد ایالات متحده آمریكا بعد از انحراف مسیحیت پروتستانی و نزدیك شدن ایده‌های آن با ایده‌های صهیونیسم یهودی به شدت تحت تأثیر این روایت تفوق جویانه از آخرالزمان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های اعلامی ایالات متحده مبتنی بر اصول مكتب سكولاریسم معرفی می‌شود، اما سیاست‌های اعمالی این دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم براساس اصول مذهبی و دینی بنا شده است. اشاره بوش «به جنگ‌های صلیبی» بعد از ضد واقعیت «یازدهم سپتامبر» و تشابه این دو پدیده به یكدیگر گویای عمق و ریشه‌های مذهبی در افكار «سیاست سازان» جامعه آمریكا دارد. بنابراین آمریكا دارای نظام ارزش‌هایی است كه از آن می‌تواند به ایدئولوژی تعبیر نمود و نومحافظه‌كاری آمریكا به شدت تحت تأثیر این ارزش‌ها قرار دارد. این ایدئولوژی پیوند عمیقی بین صهیونیسم و پروتستانیسم ایجاد كرده است كه سیاست خارجی آمریكا را تعیین می‌كند. در این راستا بوش به شدت تحت تأثیر كشیش‌های مسیحی است كه از آنها به عنوان «صهیونیست‌های مسیحی» نام برده می شود. این دسته بقای آمریكا را منوط به بقای اسرائیل می‌دانند و به ائتلاف خیر (اسرائیل و آمریكا) در مقابل ائتلاف شر (مسلمانان و ادیان دیگر) تأكید دارند. بنابراین صدور ارزش‌های آمریكای حالتی مذهبی به خود گرفته است.

  در این تحقیق تلاش می‌شود تأثیر ایده مذهبی آرماگدون بر سیاست خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد.

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  [ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:36 ] [ احمد احمد ]
  [ ]

  پایان نامه تجلی اوصاف امام علی (ع) در ادب فارسی

  پایان نامه تجلی اوصاف امام علی (ع) در ادب فارسی

  دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

  فرمت فایل : docx

  حجم فایل : 292 کیلو بایت

  تعداد صفحات : 251

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  فهرست

  تجلی اوصاف امام علی (ع) در ادب فارسی ۱
  پیش درآمد طرح: مثنوی علی‌نامه ۲
  پیش درآمد: ۸
  علی ۱۳
  زندگی نامه ۱۵
  آرامش دلها ۱۶
  آسمان آفتاب ۱۶
  آسمان لافتی ۱۷
  آسمان عدل پرور ۱۸
  آسمان آفتاب ۱۹
  آفتاب کبریا ۲۱
  آفتاب شرع ۲۱
  آفتاب عالم آسمان ۲۱
  آفتاب فروزان ۲۲
  آگاه اسرار ۲۲
  آمر به معروف ۲۳
  آیت پروردگار ۲۴
  آیت اجدال خدا ۲۵
  آیت فضیلت ۲۶
  آیت محکم ۲۶
  آیت رازگوی قرآن ۲۶
  آیت وحدت ۲۷
  آیینه‌ی جمال توحید ۲۷
  آیینه‌ی جمال یزدان ۲۸
  آیینه‌ی خدانما ۲۸
  آینه‌ی ذات کردگار ۲۹
  آینه‌ی سکندر ۲۹
  آینه‌ی عبرت ۳۰
  آینه‌ی غیب نما ۳۰
  آیه اکبر ۳۰
  الف ۳۱
  اب الائمه المؤمنین ۳۱
  ابوالحسن ۳۲
  استاد طریقت ۳۲
  اسم اعظم ۳۴
  اصل شجاعت ۳۴
  افتخار عالم و آدم ۳۵
  اکسیر اعظم ۳۵
  امام بر حق ۳۵
  امام شیعیان ۳۷
  امام انس و جان ۳۸
  امام انام ۳۸
  امام بردباران ۳۹
  امام هُدی ۴۰
  امام المتقین ۴۰
  امام العارفین ۴۱
  امیرالمؤمنین ۴۱
  امیر عاشقان ۴۵
  امیر عرب ۴۵
  امیر قائد و قائم ۴۵
  امیر شوکت ۴۵
  امیر دوسرا ۴۶
  امیر لوکشف ۴۶
  امیر عشق ۴۶
  امیر مُلک ولایت ۴۷
  امیر یثرب ۴۷
  امیر عدوبند ۴۷
  امیر دریادل ۴۸
  امیر عرش ۴۸
  امیر جمله‌ی مردان ۴۸
  انسان کامل ۴۹
  ب ۵۰
  باب علم و دانش ۵۰
  باب نجات ۵۱
  باب شبیر و شَبر ۵۱
  باب مجتبی ۵۲
  باعث ایجاد خلق ۵۲
  باب رسالت ۵۳
  بت شکن ۵۴
  بحر کرامت ۵۵
  بحر علوم ۵۶
  بحر حلم ۵۶
  بحر امان ۵۶
  بحر حیا ۵۷
  بدرالدجی ۵۷
  برگزیده خدا ۵۸
  برج مه هل اتی ۵۸
  برادر پیامبر ۶۰
  بسم الله مطلق ۶۱
  بلبل گویای اسرار ۶۱
  بنده‌ی بی‌نظیر ۶۱
  بوتراب ۶۲
  بهترین دارو ۶۴
  پ ۶۵
  پادشاه اتقیا ۶۵
  پادشاه لوکشف ۶۶
  پادشاه ذوالکرم ۶۶
  پادشاه آسمان ۶۶
  پادشاه باوقار ۶۷
  پادشاه لامکان ۶۷
  پادشاه ذوالنعم ۶۸
  پادشاه دین ۶۸
  پادشه ارض و سما ۶۹
  پادشه دادگر ۶۹
  پادشه بنده نواز ۷۰
  پدر امت ۷۰
  پدر عرفان ۷۱
  پدر عالم هستی ۷۲
  پرده گشا ۷۲
  پرورده نور خدا ۷۲
  پیشگام مؤمنان ۷۳
  پیشوای دین ۷۵
  پیر استاد ۷۵
  پیر مردان ۷۵
  پیر مغان ۷۶
  پیشوای خلق ۷۷
  پهلوان عرشه‌ی منبر ۷۷
  ت ۷۸
  تاج دار خیل اعطاء ۷۸
  تاج بخش شهر یاران ۷۹
  تکیه گاه انبیا ۸۰
  تأویل وحی ۸۱
  تکرار آفرینش خدا ۸۱
  ترازوی عدل ۸۱
  ج ۸۲
  جام مصفا ۸۲
  جامع قرآن ۸۲
  جان یزدان ۸۴
  جان جاودان ۸۵
  جان بخش ۸۵
  جان پیمبر ۸۵
  جانشین محمّد (ص) ۸۶
  جمال بی نشان ۸۹
  جلوه ذات خدایی ۸۹
  ح ۸۹
  حافظ قرآن ۸۹
  حافظ احکام دین ۸۹
  حاکم بر حق ۹۰
  حاکم یوم‌الحساب ۹۰
  حامی یتیمان ۹۰
  حامی قرآن ۹۰
  حامی ستمدیدگان ۹۱
  حامی دین ۹۲
  حبل‌المتین ۹۳
  حجت عصر ۹۴
  حجت کردگار ۹۴
  حقیقت حق ۹۵
  حصن حصین ۹۵
  حضرت مهر ۹۵
  حلال مشکلات ۹۶
  حیدر ۹۷
  حیدر صفدر ۱۰۰
  حیدر دلال سوار ۱۰۱
  حیدر خیبرگشا ۱۰۱
  حیدر لشکرشکن ۱۰۲
  حیدر کرار ۱۰۳
  خادم دین نبی ۱۰۴
  خاصف‌النعل ۱۰۴
  خاضع مهربان ۱۰۵
  خانه‌زاد خدا ۱۰۵
  خانقاه عشق ۱۰۵
  خازن سبحان ۱۰۶
  خدیو ملک هستی ۱۰۶
  خدیو عدل و داد ۱۰۷
  خداوند نعمت ۱۰۸
  خسرو دنیا و دین ۱۰۸
  خسرو ملک هُدی ۱۰۸
  خسرو دلدل سوار ۱۰۹
  خسرو یوم الغدیر ۱۰۹
  خضر خجسته پی ۱۱۰
  خط امان ۱۱۱
  خواجه قنبر ۱۱۱
  خورشید حیات ۱۱۲
  خواجه‌ی بر حبین ۱۱۲
  خورشید صفا ۱۱۳
  خیر البریه ۱۱۳
  چراغ وحدت ۱۱۳
  چراغ جان ۱۱۴
  چشمه نور ازلی ۱۱۴
  چشم حق ۱۱۴
  د ۱۱۴
  دافع‌البلایا ۱۱۴
  دائم الذکر ۱۱۵
  در مدینه علم ۱۱۵
  دُر دریای حقیقت ۱۱۷
  دُر دریای فتوت ۱۱۷
  دُر دریای سرمد ۱۱۸
  دُر بحر لافتی ۱۱۸
  دُر شهامت ۱۱۸
  دستگیر درماندگان ۱۱۸
  دست خدا ۱۱۹
  دریای بی ساحل ۱۱۹
  دریای وفا ۱۲۰
  دریای کرم ۱۲۰
  دلیر میدان ۱۲۰
  دیباچه مروت ۱۲۰
  ر ۱۲۰
  راز خدا ۱۲۰
  راز خلقت ۱۲۰
  رایت دین ۱۲۱
  رایح آل محمّد ۱۲۱
  رحمت مطلق ۱۲۱
  رمز هستی ۱۲۱
  رکن ایمان ۱۲۲
  روح ایمان ۱۲۲
  روح قرآن ۱۲۲
  روح ولایت ۱۲۳
  روح سخاوت ۱۲۳
  روشنایی بخش ۱۲۴
  رهبر راه حقیقت ۱۲۴
  رهنمای آوارگان ۱۲۴
  رهنمای عالم ۱۲۴
  ز ۱۲۵
  زاده کعبه ۱۲۵
  زاهد زاهد ۱۲۶
  زبده‌ی عالم ۱۲۷
  زبده‌ی حق ۱۲۷
  زوج زهرای بتول ۱۲۷
  س ۱۲۷
  ساقی کوثر ۱۲۷
  ساقی شیرگیر ۱۳۰
  سالار اهل ملت ۱۳۰
  سالار دین ۱۳۱
  صحاب رحمت ۱۳۱
  سرّ بی‌همتا ۱۳۱
  سرالله اعظم ۱۳۱
  سرحلقه عارفان ۱۳۲
  سرحلقه اهل تعیین ۱۳۲
  سرلوحه‌ی حقایق ۱۳۳
  سریله ایمان ۱۳۳
  سرور آزادگان ۱۳۳
  سرور روحانیون ۱۳۳
  سریر آرای بزم دل ۱۳۴
  سرو بستان ولایت ۱۳۴
  سرّ خدا ۱۳۴
  سردار اتقیا ۱۳۵
  سرّ انبیاء ۱۳۵
  سر غیب الغیب ۱۳۵
  سید الوصیّن ۱۳۶
  سید عابدین ۱۳۶
  سفیه الساکین ۱۳۷
  سلطان دین ۱۳۷
  سلطان سریر ۱۳۷
  ش ۱۳۷
  شافع محشر ۱۳۷
  شاه عادل ۱۳۸
  شاه شیراوژن ۱۳۹
  شاه ولایت ۱۳۹
  شاه نجف ۱۴۱
  شاه مردان ۱۴۲
  شاه غدیریه ۱۴۳
  شاه لوکشف ۱۴۴
  شاه جهان ۱۴۴
  شاه سرافراز ۱۴۴
  شاه مکه ۱۴۵
  شاه اولیا ۱۴۵
  شاه دین ۱۴۵
  شاه انس و جان ۱۴۶
  شاهکار آفرینش ۱۴۶
  شاهباز فلک ۱۴۶
  شاه اژدر در ۱۴۶
  شاه عرب ۱۴۷
  شاهد کل ۱۴۷
  شفابخش دل ایمان ۱۴۷
  شمع ولایت ۱۴۷
  شیر خدا ۱۴۷
  شمس حکیت ۱۴۸
  شمع هدایت ۱۴۸
  شجر طور ولایت ۱۴۸
  شمع جمع ۱۴۹
  شهسوار عرصه امکان ۱۴۹
  شه مشکل‌گشا ۱۵۰
  شه اتقیا ۱۵۰
  شه ملک لافتی ۱۵۰
  شیر خدا ۱۵۱
  صاحب تقوی ۱۵۳
  صاحب منبر ۱۵۳
  صاحب تیغ دوسر ۱۵۴
  صاحب جود و سخا ۱۵۴
  صاحب امر ۱۵۴
  صدف اسرار ۱۵۵
  صراط‌المستقیم ۱۵۵
  صفدر غترفکن ۱۵۵
  صفدر مرحب شکن ۱۵۶
  صورتگر مکان ۱۵۶
  صهر نبی ۱۵۶
  ط ۱۵۷
  طبیب حاذق ۱۵۷
  ظ ۱۵۸
  ظلل خدا ۱۵۸
  ع ۱۵۸
  عارف سجاد ۱۵۸
  عاشق پیامبر ۱۵۹
  عاشق حق ۱۵۹
  عالم ربانی ۱۶۰
  عالم آرای دین ۱۶۰
  عالم علم لدنی ۱۶۰
  عارف مطلق ۱۶۲
  عروه الوثقای دین ۱۶۳
  عقل دوم ۱۶۳
  علم الله ۱۶۳
  غ ۱۶۳
  غائد غرّالمحجلین ۱۶۳
  غایت مقصود ۱۶۴
  غواص بحر دل ۱۶۴
  غایب اسرار ۱۶۴
  فاتح جنگ جمل ۱۶۵
  ف ۱۶۷
  فاتح خیبر ۱۶۷
  فارس بدر و نهروان ۱۶۹
  فخر آل مصطفی ۱۷۰
  فخر انبیاء ۱۷۰
  فصاحت گوی ۱۷۱
  فخر زمین ۱۷۲
  فخر جهان ۱۷۲
  ق ۱۷۳
  قائل قول سلونی ۱۷۳
  قاسم الارزاق ۱۷۴
  قائد غرالمحجلین ۱۷۴
  قاسم فردوس ۱۷۵
  قاتل غتر ۱۷۵
  قاری قرآن ۱۷۵
  قاضی دین ۱۷۶
  قاسم جحیم و جنان ۱۷۷
  قبله روح ۱۷۷
  قبله اهل ولا ۱۷۸
  قبله اهل ادب ۱۷۸
  قبله دلها ۱۷۸
  قبله‌گاه رحمت ۱۷۸
  قبله‌گاه قدسیان ۱۷۹
  قبله‌گاه زمین و زمان ۱۷۹
  قدرت الله ۱۷۹
  قروه‌ی خاندان ۱۷۹
  قرآن ناطق ۱۸۰
  قلزم بحر کرم ۱۸۱
  قطب دین ۱۸۱
  قهرمان خیبر ۱۸۱
  قهرمان غزوه خندق ۱۸۲
  ک ۱۸۳
  کاشف قرآن ۱۸۳
  کاشف اسرار حق ۱۸۴
  کان جود ۱۸۴
  کان علم ۱۸۴
  کتاب ناطق ۱۸۵
  کدخدای دوسرا ۱۸۵
  کشتی بحر نجات ۱۸۵
  کهف‌الانام ۱۸۵
  کعبه آمال ۱۸۵
  کعبه جان ۱۸۶
  کلام الله ناطق ۱۸۶
  کلید گنج سعادت ۱۸۷
  کوه حلم ۱۸۷
  گ ۱۸۸
  گل توحید محمّد ۱۸۸
  گل بی‌خار ۱۸۹
  گل گلزار ۱۸۹
  گل کرامت ۱۸۹
  گنج عشق ۱۹۰
  گوهر بحر فضل ۱۹۰
  گوهر مخزن ولایت ۱۹۰
  لوح محفوظ ۱۹۰
  لیل المبیت ۱۹۱
  م ۱۹۲
  ماه یثرب ۱۹۲
  مالک رقاب ۱۹۲
  ماه تابان ۱۹۳
  مبدأ خلقت ۱۹۳
  محرم اسرار ۱۹۴
  محور هفت آسمان ۱۹۵
  محبوب رب‌العالمین ۱۹۵
  محبوب پیامبر ۱۹۶
  سجود ملائک ۱۹۶
  هجری عدل ۱۹۷
  مخزن علوم ۱۹۸
  مخصوص نص هل اتی ۱۹۹
  مرد دین ۲۰۰
  مرد اخلاص ۲۰۰
  مرزبان فلک ۲۰۱
  مرآت قرآن ۲۰۱
  مرشد جبرئیل ۲۰۱
  مرآت خدا ۲۰۱
  مرد عابد ۲۰۱
  مرد زاهد ۲۰۲
  مشرق انوار قدسی ۲۰۳
  مفخر کان کرامت ۲۰۳
  مفخر زمان ۲۰۳
  مفّر قرآن ۲۰۳
  مظهر کل عجایب ۲۰۴
  مظهر قدرت حق ۲۰۵
  مظهر اسرار حق ۲۰۵
  مظهر عدل ۲۰۵
  مظلومیت علی ۲۰۶
  مصلح دین ۲۰۷
  مظهر فضیلت ۲۰۷
  معیار حکومت اسلامی ۲۰۸
  مظهر اوصاف خدا ۲۰۹
  منادی حق ۲۰۹
  مه هدایت ۲۰۹
  مه سپهر امامت ۲۱۰
  مهبط روح‌الامین ۲۱۰
  مولای درویشان ۲۱۰
  مولی‌الموحدین ۲۱۰
  ن ۲۱۱
  ناطق قرآن ۲۱۱
  ناشر احکام نبی ۲۱۱
  نایب مناب ۲۱۱
  ناظم یوم‌الورود ۲۱۱
  نسخه‌ی اسرار وحدت ۲۱۲
  نقطه عشق ۲۱۲
  نقطه بسم الله ۲۱۲
  نقطه‌ی ام‌الکتاب ۲۱۲
  نقطه اولی ۲۱۲
  نص نبی ۲۱۳
  نفس اول ۲۱۳
  نفس مصطفی ۲۱۳
  نور ولایت ۲۱۴
  نور امامت ۲۱۴
  نور حقیقت ۲۱۵
  نشانه حق ۲۱۵
  نور خدا ۲۱۵
  نور چشم پیمبر ۲۱۶
  نور پیامبر ۲۱۶
  و ۲۱۷
  وارث پیامبر ۲۱۷
  واقف اسرار ۲۱۸
  وجه الله ۲۱۸
  وحی پیمبر ۲۱۹
  ولد کعبه ۲۱۹
  ولی مطلق ۲۲۰
  هادی گمگشتگان ۲۲۱
  هادی دین ۲۲۱
  همسر زهرا ۲۲۱
  همای رحمت ۲۲۲
  همدم چاه ۲۲۳
  یاور یتیمان ۲۲۳
  یار پیمبر ۲۲۴
  یار ایمان ۲۲۵
  یعسوب دین ۲۲۵
  یداله ۲۲۶
  فهرست آیات و احادیث ۲۲۷
  فهرست منابع و مآخذ ۲۳۱

  فهرست منابع و مآخذ

  ۱٫ آفتاب لایزال، توانا، امیر، نشر میعاد، چاپ اول ۱۳۸۰ .

  ۲٫ امام امیرالمؤمنین از دیدگاه خلفا، فقیه ایمانی، مهدی، نشر عطر عترت، چاپ چهارم ۱۳۸۰٫

  ۳٫ از زلال زمزم غدیر، موحد ابطحی، سید علی، نشر مدرسه الامام مهدی ۱۳۸۰٫

  ۴٫ امام علی پیشوای صدیقین، مدرسی، آیت ا… محمد تقی، مترجم حسن خاکرند، نشر محبان الحسین، ج پنجم ۱۳۸۴٫

  ۵٫ بحارالانوار، مجلسی، محمد باقر، دارالکتب اسلامی.

  ۶٫ تجلی اوصاف امیرالمؤمنین، طالشی، یدالله، نشر امیرکبیر ۱۳۸۲٫

  ۷٫ تجلی امامت، ناظم زاده قمی، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم ۱۳۷۸٫

  ۸ . جلوه‌ی ولایت، انصاری، عذرا، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ۱۳۷۶٫

  ۹٫ حیله الاولیا و طبقات الاصفیا، اصفهانی، ابونعیم، نشر دارالکتب العلمیه بیروت، ۱۴۰۹ هـ.ق.

  در پرتو ولایت، مصباح یزدی، محمد تقی، نشر موسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۱۳۸۳٫

  ۱۰٫ در سایه‌ی آفتاب، التسری، محمد تقی، چاپ اول ۱۳۸۳٫

  ۱۱٫ دانشنامه‌ی امام علی، رشاد، علی اکبر، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلای، چ اول ۱۳۸۰ .

  ۱۲٫ دمی با غدیر، جمعی از نویسندگان لبنان، نشر حضور، چاپ اول ۱۳۸۱٫

  ۱۳ . زندگانی چهارده معصوم، عمادزاده، حسین، نشر طلوع، چاپ اول ۱۳۷۳٫

  ۱۴٫ زندگانی چهارده معصوم، مدرسی، آیت ا… محمدتقی، نشر محبان الحسین، چاپ سوم ۱۳۸۰٫

  ۱۵٫ زندگانی امیرالمؤمنین، رسولی محلاتی، سید هاشم، نشر دفتر فرهنگ اسلامی، چاپ دوازدهم ۱۳۸۳٫

  ۱۶٫ زندگانی امام علی، جمعی از نویسندگان لبنان، حمیدرضا کفاش، نشر عابد ۱۳۷۹٫

  ۱۷٫ سیاست‌نامه امام علی، محمدی ری شهری، سازمان چاپ و نشر، چاپ دوم ۱۳۸۱٫

  ۱۸٫ سیری در تاریخ معصومین، طالب شهرستانی، محمد اسماعیل، نشر.

  ۱۹٫ سیری در زندگی حضرت علی (ع) ، سید محمد صالحی، نشر معیار علم، چاپ دهم ۱۳۸۵٫

  ۲۰٫ سیمای پرفروغ، ناظرزاده قمی، سید اصغر، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹٫

  ۲۱٫ شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، دار احیاء الکتب العربیه، ۱۳۷۸ هـ.ق

  ۲۲٫ شرح نهج البلاغه، هاشمی، میرزا حبیب، مکتب الاسلامیه، ۱۳۴۸ هـ. ش

  ۲۳٫ علی شاهکار خلقت، پیشگاهی شبستری، عباسعلی، نشر اعرابی ۱۳۷۹و

  ۲۴٫ علی از زبان علی، شهیدی، سید جعفر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سیزدهم ۱۳۷۹٫

  ۲۵٫ علی اسوی تقوی و عدالت، احمدی بیرجندی، احمد، نشر اسوه، چاپ اول ۱۳۷۶٫

  ۲۶٫ علی از زبان استاد مطهری، نشر سلسله، چاپ دوم ۱۳۷۹٫

  ۲۷٫ علی آیینه‌ی عرفان، ناظم زاده‌ی قمی، سید اصغر، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ چهارم ۱۳۷۹٫

  ۲۸٫ علی (ع) (تاریخ تحلیلی نیم قرن اول اسلام)، جعفری، سید محمد مهدی، چاپ نشر شرکت سهامی، چاپ هشتم ۱۳۷۶٫

  ۲۹٫ قصص امیرالمؤمنین، خلف زاده، احمد، نشری مهدی یار، چاپ سوم ۱۳۷۹٫

  ۳۰٫ فرزند قبله‌، ذوالقدر، عنایت الله، نشر میراث ماندگار، چاپ اول ۱۳۸۴٫

  ۳۱٫ صدوده داستان از زندگی علی، علیان نژادی، ابوالقاسم، نشر آل طه، چاپ اول ۱۳۸۰٫

  ۳۲٫ کلیات منتهی الآمال، قمی، شیخ عباس، نشر بهزاد، چاپ اول ۱۳۷۷٫

  ۳۳٫ مولود کعبه، اردوباری، شیخ محمد علی، نشر رسالت، چاپ اول ۱۳۷۹٫

  ۳۴٫ مناقب ابن شهر آشوب، شهر آشوب مازندرانی، ابوجعفر، نشر مصطفوی .

  ۳۵٫ نشانه‌های روشن، نصرالهی، احمد، نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم ۱۳۸۰٫

  ۳۶٫ نشریه‌ی بینات (ویژه‌نامه‌ی امام علی (ع))، سال هفتم شماره ۴٫

  پیش درآمد:

  در بین اقسام هنر، هنر شعر در تمام زمینه‌های خود آگنده از مضامین نغز و لطیفی در تجلی اندیشه‌های مختلف بشری است. به خصوص در تجلی اندیشه‌های دینی و مذهبی، اسلامی و قرآنی. این اندیشه‌ها در وجود شاعران متعهدی که به مدح و منقبت اهل بیت نبوت و ولایت زبان گشوده اند، آثار ارزشمند و ماندگاری از خود به یادگار گذاشته اند که در این آثار لطافت‌های روح بشری، منزلت انسان، سیر و سلوک، عشق و عرفان و … موج می زند.

  از افتخارات ادبیات خصوصاً نظم (شعر) تجلی، اندیشه، افکار، رفتار، حوادث، حماسه و انقلاب حضرت علی ۷ است که بدون شک و تردید باید گفت حضرت علی ۷ به ادبیات نوعی روح معنوی داده است، چرا که هر جا صحبت از ادبیات حماسی و انقلابی است، بیش و کم نام حضرت علی ۷ هم می باشد. شاعران برای کوبیدن فساد و ستم، ریا و توجه به عدالت، مردانگی، شجاعت و ایمان از روح و مرام و مسلک باشکوه و انقلابی حضرت علی ۷الهام می‌گیرند.

  حضرت علی ۷با ایمان به وفاداری، عدالت، قضاوت، شجاعت، بردباری، تواضع، علم، زهد، تقوا، فضیلت، طریقت، شهادت، کرامت و … چنان تأثیری در ادبیات گذاشته که دیوان کمتر شاعر متعهد شیعی را می توان از آغاز ادب فارسی تاکنون سراغ گرفت که غزل، قصیده، دوبیتی، رباعی و مثنوی و … مزین به این اوصاف نباشد. راستی رمز و راز این عظمت را باید در چه چیزی جست؟ در یک چیز و آن این که علی ۷ حقیقت است و بس.

  شرح مناقب بیان، مدایح، مصائب، مراثی و بیان سرگذشت، و تجلی اوصاف از خمیرهای اصلی شعر مذهبی و اعتقادی می باشند. بر شمردن خصلت‌های نیک و هنر ائمه دین از همان ابتدا به وسیله‌ی مناقب جوانان از جایگاه گسترده‌ای در ادب فارسی برخوردار بوده است و ذبیح الله صفا در این زمینه می نویسد: «منقبت عمو ستایش اهل دین از دیرباز در بین شعرای شیعه مذهب و دیگران معمول بوده است، زیرا آنان برای تبلیغ عقاید خویش شیوه‌هایی اختیار می کردند که علاوه بر نتیجه‌ی نهایی به حفظ مدایح و مناقب هم کمک شایانی می کردند و یکی از راههایی که اهل شیعه پس از کسب قدرت برای نشر مذهب خود انتخاب کرده بودند، استفاده از مناقب بوده است.»[۱]

  نتیجه سخن اینکه جزیی‌ترین تا کلی‌ترین هنر پیشوایان دینی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم جهت بهره‌های مختلف در اندیشه و زبان شعرا، گذشته و بیان شده است. علت گسترش این مسأله:

  ۱٫ شناخت سرایندگان از حقیقت و جوهر دین.

  ۲٫ شناخت رسالت و پیام دین.

  ۳٫ شناخت شخصیتی و حقیقی پیام آوران دین

  این نوع شناخت سبب می شد که نور ایمان بر دل و جانان شعرا تعادل و در نتیجه‌ی آن ارادت خالصانه ای به دست آورند، یقیناً اگر چنین شناختی حاصل نمی شد، هیچ وقت امکان نداشت شعرا بتوانند به این زیبایی و پرمحتوایی حقیقت و جوهره قلبی و اعتقادی خویش بروز دهند.

  با تأمل در چنین اشعاری می بینیم که:

  ۱٫ از نظر ترکیب و بافت سخن بسیار قوی می باشند.

  ۲٫ از نظر بلاغت و دیوایی در اوج و بسیار تأثیرگزار هستند.

  ۳٫ از نظر معانی، تعبیرات بسیار نغز و لطیف هستند.

  بنابراین با توجه به موارد فوق نیجه سخن این می شود که هدف شعرا از پرداختن به چنین اندیشه‌هایی فقط مدح محض جهت تخلیه‌ی احساس درون به معنای متعارف نمی باشد، بلکه هدف علاوه بر آن ها احیای حقایق دین و زنده کردن جان‌ها و جاری ساختن خون حماسی در رگهای عاشقان، عارفان و بیدار دلان است.

  بعد از آشنایی ایرانیان ـ بخصوص شعراـ با فرهنگ اسلامی و قرآنی ـ از قرن پنجم هجری و پرداختن به اوصاف شخصیت های مذهبی دوشاش دیگر مسائل مربوط به آنها از جمله به تجلی مصائب، مراثی، تاریخ زندگی، حوادث و … در قالب های مختلف شغر گاه با فشرده و موجز کردن اشارات به صورت اضافه‌های تشبیهی و یا سمبلیک به صورت مضاف و مضاف‌الیه و گاه پرداختن به کل مسائل متجلی می گردد.

  بازتاب این گونه مسائل در سبک خراسانی یعنی در دوره‌های: طاهریان، صفاریان، سامانیان و غزنویان نسبت به دوره‌های بعدی چندان وسیع نیست، اما خالی کم نمی باشد، در آثار شعرایی چون: رودکی، شهید بلخی، دقیقی، کسایی مروزی، فردوسی، فرخی و … رگه های اندیشه های مذهبی و عرفانی به صورت تعلیمی بیان می گردد. برای نمونه از اشعار منسوب به رودکی ابیاتی هست که تلمیح دارد به بوی پیراهن یوسف و بینایی یعقوب:

  نگار نیا شنیدستم که گاه راحت و محنت

  سر پیراهن سلب بوده است یوسف را به عمر اندر

  یکی از کید شد پرخون، دوم شد چاک از تهمت

  سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر

  رُخم ماند بدان اول، دلم ماند بدان شانی

  نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر[۲]

  اما در دوره‌ی عراقی از قرن ششم به بعد، تأثیر علوم اسلامی در رواج شعر و شیوع عرفان و تأمین خانقاها تحول بزرگی در ادبیات دینی ایجاد کرد؛ در این دوره کثرت شگفتی برانگیز مفاهیم و مصادیق مذهبی و همچنین استناد به آیات و مفاهیم قرآنی در اکثر آثار شاعران امری معمول بود؛ چرا که شاعران و نویسندگان در تمام شئون زندگی خود به کتاب خدا و رسالت نبوی استناد می‌جستند و در مسیر حرکت به سوی الله از این منابع به خوبی استفاده می‌کردند. این امر ناشی از معلومات و آشنایی با معارف و مصادیق اسلامی است. چه زیبا سرود مولوی در مدح مولای متقیان:

  تا صورت و پیوند جهان بود علی بود

  تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

  آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر

  برکند به یک حمله و بگشود علی بود

  آن گرد سرافراز که اندر ره اسلام

  تا کار نشد راست، نیاسود علی بود

  آن شیر دلاور که برای طمع نفس

  بر خوان جهان پنجه نیالود علی بود

  این کفر نباشد سخن کفر نه ایست

  تا هست علی باشد و تا بود علی بود[۳]

  تجلی این گونه مسائل در دوره های بعدی تا امروز در آثار شاعران به اشکال مختلف دیده می شود، البته در این دوره ها با شدت و ضعف همراه می‌باشد، به طور مثال در دوره صفویه بعد از اینکه شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه اثنی عشری را مذهب رسمی قرار داد مصادیق و مسائل مذهبی گسترش خاصی پیدا کرد و شاعران در آثار خود بسیاری از عقاید اسلامی و قرآنی را باور ساختند.

  بنابراین نظم حماسه‌های دینی و مذهبی در بیان مناقب به ستایش یکی از مایه‌های اصلی شعر فارسی بوده و می باشد.

  علی

  اینکه نام آن حضرت از اعلی آمده است که از نام‌های خدا می باشد، روایت زیاد است:

  روایت اول: فاطمه بنت اسد گوید: چون خواستم از کعبه بیرون آیم هاتفی ندا داد: «یا فاطمه سمیّه علیاً فهو علیٌ[۴]، ای فاطمه نام این مولود را علی بگذار که خدا می فرماید:

  «من نام او را از نام خود جدا کردم و به ادب خود ادب آموختم و بر مشکلات علم خویش او را واقف ساختم.

  روایت دوم: این شهر آشوب در کتاب مناقب می نویسد: چون علی ۷ به دنیا آمد ابوطالب دست فاطمه را در حالی که علی در نعلش بود گرفت و به سوی وادی ابطح بیرون آمد و گفت: پروردگارا، ای خدای شب و ماه تابناک از فرمان مسلم و حکم قطعی خود برای ما در مورد نام این نوزاد پسر آنچه را می پسندی بیان فرما. گوید در این وقت چیزی همچون پاره‌ای ابر از زمین برخاست و به سینه‌ی ابوطالب چسبید، دید لوح سبزی است که در آن نوشته بود: شما به فرزندی پارک مخصوص گشته ‌اید و نام او از جایگاهی بلند انتخاب گشته و آن نام علی است که نام اعلی جدا گردیده است.

  علی ۷ در ماه رجب سال ۳۵ میلاد محمّدی متولد شد از فاطمه بنت اسد مادر و از عمران مکنی به ابوطالب و ملقب به شیخ بطحا. ۶۳ سال و ۲ ماه و ۷ روز عمر کرد و در ۲۱ رمضان سال چهلم هجرت به شهادت رسید. ۳۲ سال در مکتب نبوب فیض برد.

  در کتب اخبار بیش از هزار نام برای علی ۷ نوشته اند که مشهورترین آنها علی است و این نامی است که شناسنامه آن از عرش آمده است:

  در معنای علی ۷ جمعی گفته اند: این نام به عنوان (علم) تا زمان آن حضرت سابقه نداشت و کسی فرزندش را به این نام نام گذاری ننموده بود.[۵]

  زندگی نامه

  نام: علی ۷

  پدر: ابوطالب

  مادر: فاطمه بنت اسد

  شهرت: امیر مؤمنان

  کنیه: ابوالحسن

  لقب: مرتضی

  زمان و محل تولد: سیزدهم رجب، ده سال قبل از بعثت در درون کعبه

  مدت امامت: ۳۰ سال

  دوران خلافت: ۳۶ تا ۴۰ هـ.ق.

  زمان و محل شهادت: ۱۹ رمضان ضربت خورد و ۲۱ رمضان در سن ۶۳ سالگی در کوفه به شهادت رسید.

  مرقد شریف: نجف اشرف

  دوران عمر: دوران کودکی (ده سال اول)

  دوران ملازمت با پیامبر (حدود ۲۳ سال)

  دوران کنارگیری از خلافت‌ (حدود ۲۵ سال)

  دوران خلافت: (۴ سال و ۹ ماه)

  آ

  آرامش دلها

  علی حلال مشکل‌ها، علی آرامش دل‌ها

  کند تا مشکلم آسان علی گویم، علی جویم

  صفات ا… جمالی

  * الّا بذکر الله تَطمئن القلوب[۶]: مگر نه این است که نام حضرت علی ۷ از اعلی، از اسماء الله است؛ مگر نه این است که علی ۷ پرورده‌ی مکتب نبوی است؛ مگر نه این است که علی ۷همدم و یاور مظلومان است؛ مگر نه این است که علی ۷مظهر عدالت و امامت است، بنابراین به یاد علی ۷بودن، همراه علی ۷بودن، یار علی ۷بودن مایه آرامش دلهای عاشقان می باشد.

  آسمان آفتاب

  لطف حقی، نور رحمت در دلت جا یافته

  آسمان آفتابی، آفتابی در دلت پیدا شده

  سلمان ساوجی

  آسمان مظهر بزرگی و عظمت است و آفتاب مظهر درخشندگی و زیبایی. بنابراین شاعر علی ۷ در بیت فوق مشبه به قرار داده که وجه شبه آن بزرگی و درخشندگی است.

  آسمان لافتی

  ای علی! ای آسمان لافتی، بحر نجا

  عشق تو در این فلک غوغا و محشر کرده است

  نامعلوم

  مصداق این وصف در غزوه اُحد می باشد. وقتی پیامبر (ص) و سربازانش برای مقابله با دشمن به سوی کوه اُحُد حرکت کردند و به آنجا رسیدند، پیامبر (ص) عده ای را مأمور کرد که از گردنه اُحد پاسداری کنند و به هیچ عنوان حتی در صورت پیروزی سپاه اسلام آنجا را ترک نکنند. جنگ آغاز شد و سپاه اسلام پیروز گردید، وقتی سپاهیان وارد میدان شدند جهت جمع‌آوری غنایم، علی‌رغم دستور پیامبر (ص) آن عده ای که در گردنه بودند، وارد میدان شدند که ناگهان دشمن از فرصت استفاده کرد و از پشت به سربازان اسلام حمله‌ور شد. در آن زمان وقتی دوباره آتش جنگ شعله ور شد، سپاه دشمن به دروغ اعلام کردند که پیامبر (ص) کشته شد و همین امر سبب شد گروهی از مسلمین فرار کنند. وقتی دشمن فرصت را مناسب دیدند به پیامبر (ص) حمله ور شدند. حضرت علی ۷ که در کنار پیامبر (ص) بود. از پیامبر دفاع می کرد و پروانه‌وار اطراف رسول خدا (ص) می گشت و از او محافظت می نمود. در این جنگ حضرت علی ۷ آن قدر با کفّار جنگید و آن قدر با شمشیرش به دشمن ضربه زد تا اینکه شمشیرش شکست و پیامبر (ص) وقتی وضع را بدین گونه دید شمشیر خود را ذوالفقار نام داشت، آن را به حضرت علی ۷ داد و با آن حضرت به مقابله پرداخت. در همین زمان بود که جبرئیل در زمین و آسمان ندا کرد: «لا فتی الّا علی لا سَیف اِلّا ذوالفقار». جوانمردی چون علی ۷نیست و شمشیری چون ذوالفقارش.

  آسمان عدل پرور

  خصم جهل و بت پرستی، ضد بیداد و فساد

  آسمان عدل پرور یا امیرالمؤمنین

  حبیب الله خبّاز

  رسول خدا (ص) درباره عدل علی ۷ می فرمودند: «کفّی و کفُّ علیّ فی العدلِ سواءٌ و یدی علیّ بن ابی طالبٍ فی العدل سواءُ » دست من و علی بن ابی‌طالب در اجرای عدالت یکسان سات. سپس فرمودند: «با وفاترین شما در تعهدات الهی نسبت به رعیت و در تقسیم اموال و بالاترین شما در نزد پروردگار علی ۷ است.[۷]

  علی ۷قانون فطرت است؛ منبع فیاضی است که تمامی ندارد وی شخصی است که پیش از عمر خود به دنیا آمد. سراسر وجود ۷، تاریخ، سیرت، خلق و خوی، و عدل … او درس است و بس.

  «علی ۷ پیش از آنکه امام عادل برای دیگران باشد و درباره دیگران به عدل رفتار کند، خود شخصاً موجودی متعادل و متوازن بود، آنقدر بزرگ بودند که روزها چشم انسانها مواسات و از خود گذشتگیهای او را می‌دید.

  آسمان آفتاب

  لطف حقی، نور رحمت، در دلت جا یافته

  آسمان آفتابی، نور عزت در دلت پیدا شده

  سلمان ساوجی

  آسمان همان فضای لایتناهی که مظهر عظمت و بزرگی است و‌ آفتاب در شعر و ادب فارسی مظهر درخشندگی و زیبایی. این دو صفت یعنی بزرگی و درخشندگی از اوصاف بارز و آشکاری است که در تمام زندگی مولا امیرالمؤمنین مورد اقرار همه کس حتی دشمن اوست. پیغمبر (ص) و علی ۷

  از یک نور عظیم و زیبا خلق شدند.

  حسین بن علی ۷ فرمودند: از جدّم رسول الله شنیدم که فرمود: در شب معراج در عرش الهی فرشته‌ای دیدم که در دستش شمشیری از نور همانند ذوالفقار علی ۷ بود. فرشتگان آسمانی هر وقت مشتاق دیدار علی ۷ می‌شدند به آن فرشته نگاه می کردند. به پیشگاه پروردگار عرض کردم، پروردگارا این برادرم علی‌بن‌ابی‌طالب و پسر عم من است؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محمّد! این فرشته را شبیه علی ۷ خلق کردم تا مرا عبادت کند و آنچه تا روز قیامت حسنه و تسبیح و تقدیس من می نماید ثوابش متعلق به علی‌بن‌ابی‌طالب است.[۸] عظمت علی ۷ ، صفا و درخشندگی علی ۷ آنقدر زیاد است، چه از زبان قرآن، چه از زبان پیامبر (ص) و ائمه و بزرگان که حدّی برای آن وجود ندارد.

  در کتاب احقاق الحق نوشته علامه عبدالله حنفی آمده است که: ابی هریره روایت کرد و گفت: روزی نزد رسول خدا نشسته بودیم که علی ۷ وارد شد و رسول خدا (ص) گفت: برادر و عموزاده‌ام خوش آمد و من و او از یک نورآفریده شده‌ایم.[۹]

  و علامه گنجی در کتاب کفایه الطالب می نویسد: ابن عباس از رسول خدا (ص) روایت کرد که فرمود: خداوند چهل هزار سال پیش از آنکه دنیا را بیافریند، عمودی از نور آفرید و او را در برابر عرش خود قرار داد تا چون آغاز بعثت من شد، آن را دو نیم کرد از نصف آن پیغمبر شما را آفرید و نیم دیگر علی‌بن‌ابی‌طالب است.[۱۰]

  آفتاب کبریا

  آفتاب کبریایی، دُر بحر لافتی

  فخر آل مصطفی مخصوص نص هل اتی

  سلمان ساوجی

  آفتاب شرع

  آفتاب شرع و مهر دین و سلطان امم

  مِهر پاک مصطفی یعنی امیرالمؤمنین

  آصف تهرانی

  آفتاب عالم آسمان

  آفتاب عالم اسلام و خورشید صفا

  نور یزدان، روشنایی بخش بر لیل و نهار

  امین میرهادی

  آفتاب فروزان

  شمع جمع است چو در گوشه‌ی محراب دعاست

  آفتابیست فروزنده چو در پیش صف است

  بابا فغانی

  آگاه اسرار

  تو ای آگاه از اسرار علی جانم، علی جان

  سروجانم فدای تو علی جانم، علی جانم

  نامعلوم

  - حضرت علی ۷ خبر داد که ابن‌ملجم فرق من را با تیغ می شکافد و محاسنم را از خون سرم خضاب خواهد کرد.[۱۱]

  - امیرالمؤمنین از شهادت امام حسن ۷ به زهر و شهادت امام حسین ۷ خبر داده بود.[۱۲]

  - امیرالمؤمنین از خوارج و نهروان و عبور نکردن ایشان از نهر و کشته شدنشان، شهادت میثم تمار، قنبر، کمیل و حجر بن عدّی خبر داده بود.[۱۳]

  - حضرت علی ۷ خبر داده بود از وقوع فتنه‌ها در کوفه و کشته شدن سرکردگان ظلم و چنین هم شد که وی خبر داده بود وقتی که زیادبن‌ابیه و یوسف‌بن‌عمر و دیگران در کوفه بنای لقدی و ظلم نهادند به هلاکت رسیدند و همچنین خبر داده بود مردم را از عرض کردن معاویه بر ایشان سب و دشنام دادن وی را.[۱۴]

  خبری غیبی حضرت علی ۷ درباره کشف راز مجدی که با هر بار ساختن خراب می شد، خبر غیبی حضرت مانع از ازدواج پسر و مادر، خبر غیبی درباره احوالات جوان مقدسی در سفر حج، خبر غیبی از کردار دشمنان، خبر غیبی از مقدار صحیح دینارها، خبر غیبی حضرت درباره پرچم دار کفر یعنی حبیب بن حمار، خبر غیبی حضرت بر هلاکت لشکر نهروان، هلاکت معاویه و … بیانگر آگاهی و ارتباط آن حضرت با عالم غیب می باشد و بس.

  آمر به معروف

  علی آمر به معروف است، علی مردان مردان است

  علی ناهی ز منکر هست علی مردان مردان است

  نامعلوم

  از نگاه سیره علمی و ملی امیرالمؤمنین یکی از عوامل اصلی تداوم حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است، چونکه اقامه‌ی تمامی ارزشهای اسلامی و اشانی ارتباط مستقیم با این فرضیه‌ی الهی دارد؛ از نگاهی اگر این فریضه فراموش گردد، حکومت اسلامی و محمّدی با شکست روبرو خواهد شد. در اشارات پیامبر (ص) و حضرت علی ۷ و دیگر ائمه سفارش و تأکید به این مسئله بسیار آمده است. حضرت امیر در آخرین لحظات زندگانی پربرکت خود در وصیت نامه‌اش می گوید: «لا تترکوا لِامر بالمعروف و النهی عَن المُنکر[۱۵]» امر به معروف و نهی از منکر را رها نکنید تا پلیدان بر شما مسلط گردند، آنگاه دعا کنید و مستجاب نشود.

  آیت پروردگار

  شاه مردان، شیر یزدان، آیت پروردگار

  رمز هستی، نور حق، صُنع خدا را آشکار

  نظام الملکی

  آیت یزدانی و مِهر تو شد ما را پناه

  ای تو ما را اتکا پیوسته گویم یا علی

  حسین مظلومی

  کدخدای دوسرا، مِهر نبی آیت حق

  نور مصباح هُدی یاور پیغامبر!

  محمد جعفر اسلامی

  آنچه از حضرت علی ۷ برحسب ضرورت درباره‌ی خودش نقل شد همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حالی از همتایی وی با قرآن و رسول خدا (ص) به استثنای مقام منیع نبوت شرعی و مزایای شریعت است، مانند: اَنا القرآن الناطق، اَن کلام الله الناطق، ما للله بناء اَعظم مینی، ما لله آیه الکبرُ منی[۱۶]. یعنی بزرگترین خبری که در جهان آفرینش الهی مطرح است و نیز بزرگترین نشان خدایی منم و در جهان امکان از من بزرگ‌تر موجودی آفریده نشده و می‌گوید به من هفت چیز عطا شد که هیچ کس پیش از من به آنها نرسید: ۱- آموزش اسماء ۲- حکومت بین بندگان ۳- تفسیر قرآن ۴- تقسیم غنایم بین فرزندان آدم ۵- دانش ۶- حرف ۷- به همسرم مصحفی عطا شد که علمی در آن است و هیچ کس پیش از وی به آن نرسیده، این عطای ویژه‌ای از طرف خدا و رسول او بود.[۱۷]

  آیت اجدال خدا

  حشمت الله مهین، آیت اجلال خدای

  که سلیمان به درش خدمت دربان کند!

  عبدالکریم انواری

  آیت فضیلت

  کیست علی، آیت فضیلت و تقوا

  کیست علی مظهر حقیقت دلور

  امیر بختیاری

  آیت محکم

  آیت محکم تویی، احکم و احکم تویی

  جام تویی، جسم تویی، شاه سلام علیک

  قاسم انوار تبریزی

  آیت رازگوی قرآن

  ای آیت رازگوی قرآن وی رایت عرش بوی قرآن

  مهرداد اوستا

  حضرت علی ۷ در علوم مختلف قرآن، چون قرائت، تفسیر، ناسخ، منسوخ، خاص و عامه، کلی و مدنی و … یدی بسیار طولانی دارند، بدون گزاف باید یادآور شد که آبشخور تمام کتاب‌هایی که در علوم قرآنی پدید آمده است. مستقیم یا غیرمستقیم عبارت از بیاناتی است که از علی ۷ در منابع کهن و جدید این بیانات منعکس شده اند، این است که راز قرآن در کدام علی نهفته است. علی ۷ نخستین کسی است که علوم مختلف قرآنی را رده‌بندی نموده است و آنها را بیان داشته است. از جمله، محکم و متشابه، کلی و مدنی، اسباب التنزیل، آیات قضا و قدر، تقدیر و تأخیر، ظاهر و باطن، ابتدا و انتها و… حضرت علی ۷ سئوالاتی که شیعیان در ارتباط با قرآن مطرح می کردند با نمونه‌های قرآنی پاسخ می دادند.

  آیت وحدت

  ای آیت وحدت که بود مهر تو منظور از مصحف و از حکم الی ا…

  آقا محمد یزدی

  آیینه‌ی جمال توحید

  ا‌ی آیینه‌ی جمال توحید وی آیینه‌ی کمال تمجید

  حبیب خراسانی

  زیبایی و جمال حضرت علی ۷ نماد و پرتوی از زیبایی ذات اقدس الهی بود. این است که شناخت چنین زیبایی یعنی شناخت زیبایی خدا. پیامبر (ص) فرمودند: «هر کس بخواهد حضرت ابراهیم ۷ را بنگرد به حلم او و حضرت علی ۷ را به حکمت او و حضرت یوسف ۷ را به جمال به صورت بی‌مانند علی ۷ نظر کند.»[۱۸] در وصف جهان آن حضرت نوشته اند: «کان شدید الادمه – ظاهرهُ السمره – عظیم العینین – مائلاً الی القصر – کان اَحسن الناس وجهاً …[۱۹]

  به همین دلیل است که گفته‌اند: «النَظر اِلی وجه علی عباده»: نگاه به صورت علی ۷ عبادت است.

  آیینه‌ی جمال یزدان

  ای آینه‌ی جمال یزدان پیدا ز رُخت کمال یزدان

  مهرداد اوستا

  آینه همان سطح صیقلی از شیشه‌ی صاف که تصویر اشیاء را منعکس می‌کند و جمال در لغت به معنی زیبایی است. امیرالمؤمنین ۷ چون آینه‌ی صاف و درخشنده‌ای است که جمال و زیبایی حق در آن متجلی است.

  آیینه‌ی خدانما

  تو آینه‌ی خدانمایی مرآت جمال کبریایی

  رفتم به درگه شد مشگل گشاعلی دانی کیست! آینه‌ی حق نما علی

  فصیحی شیرازی

  آینه‌ی ذات کردگار

  آینه‌ی ذات کردگار است علی مجموعه نفس هفت و چهار است علی

  نافذ همدانی

  تو همان آینه‌ی ذات خدایی بی‌شک که در آن آینه حق شد به جهان جلوه‌گرا

  محمد جعفر اسلامی

  آینه‌ی سکندر

  علی آن آینه‌ی سرّ خدا مظهر ذات خدای یکتا

  سید حسین محقق

  روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرموده‌اند من و علی قبل از خلقت آدم ۷ از یک نور بودیم، خداوند آن نور را در صلب آدم ۷ قرار داد، سپس آن نور نسل به نسل در صلب ها و راحله‌های پاک انتقال یافت تا اینکه در صلب عبدالمطلب قرار گرفت و از آنجا دو نیمه شد، نیمی در صلب عبداله قرار گرفت که من از آن به وجودم آمدم و نیمی دیگر در صلب ابوطالب قرار گرفت و علی وصی من به وجود آمد. این مسأله بیانگر این است که محرم اسرار حقیقت کسانی می توانند باشند که پیامبر یا پیامبرگون باشند که علی ۷ دارای چنان صفای می باشند تا اینکه بتواند حامل اسرار خداوندی باشند.

  آینه‌ی عبرت

  ظاهر چو در کسوت شدی، آینه‌ی عبرت شدی

  ای مالک ارض و سماء، مولا علی مولا علی

  محمد کاغذچی

  آینه‌ی غیب نما

  جز حُبّ علی حیدر کرار نداریم ما عاشق آن آینه‌ی غیب نماییم

  عباس شهری

  علی آن آینه‌ی غیب نماست علی آن محرم اسرار خداست

  حسین حسینی تهرانی

  آیه اکبر

  آن قادر اول، شهر منصور و مظفر آن آیه اکبر نبأ اعظم دلور

  قدوسی تبریزی

  الفاب الائمه المؤمنین

  این لقب مناسب آن است که تمامی ائمه معصومین از نسل حضرت علی ۷ و حضرت زهرا (س) می باشند؛ یعنی هر یازده امام از نسل ایشان هستند و هر خدمتی که ائمه معصومین برای عالم بشریت انجام دادند، سرمنشاء آنها امیرالمؤمنین است. پیامبر (ص) فرمودند: «هر کس دارای سه پدر می باشد: اَب زوجک، اب علمک و اب ولدک؛‌پدری که دخترش را به همسر انسانی در می‌آورد، پدری که علم به انسان می آموزد، پدری که انسان از او پا به عرصه‌ی گیتی نهاده است، و چون امیرالمؤمنین باب علم است، چنانچه پیامبر (ص) می فرمایند: «انّا مدینه العلم و علی بابها»: من شهر علم هستم و علی در آن است. از این رو امیرالمؤمنین پدر تمامی مؤمنین به حساب می آیند.

  ابوالائمه یعنی پدر امامان – جابربن عبدالله انصار می گوید: «روزی در بستان‌های مدینه می گشتیم و در حالی که دست علی ۷ در دست پیامبر (ص) بود از کنار نخلی گذشتیم. درخت فریاد کرد: هذا محمّد سید الانبیاء و هذا علی سید الاوصیا و ابوالائمه الطاهرین[۲۰]. در بسیاری از روایات آمده است که پیامبر (ص) به علی ۷ می‌فرمود:

  [ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:36 ] [ احمد احمد ]
  [ ]

  دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - اجاره،سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه ا

  دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق - اجاره،سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی با فرمت ورد

  دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

  فرمت فایل : docx

  حجم فایل : 325 کیلو بایت

  تعداد صفحات : 312

  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  چكیده

  اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیك منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد كه از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای اركانی است كه به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت كه همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می‌شود. یكی از این متعاقیدن اجیر است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشكال دارد .

  عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می‌باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.

  همچنین عقد اجاره به شرط تملیك یكی از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته‌اند.

  عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب ،تبعض صفقه، شرط ، تدلیس ، غبن و عیب است كه همانند بیع نافذ در این عقد می‌باشد همچنین یكی دیگر از دنباله‌های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت است كه با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشكیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه می‌گذارد.

  • هدف

  هدف از نگارش این تحقیق بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می‌شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر منقش شود تا بتوان مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جای مکتسب است در خواهیم یافت که قوانیندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گیر افتاده اند ،مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب اس که چرا با اینکه ،منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده‌ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی تا شاید همسان فقه‌مان پویا و پرورنق شود.


  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  [ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 3:36 ] [ احمد احمد ]
  [ ]
  صفحه قبل 1 ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

  دیگر امکانات