مقاله در مورد بررسی ارتباط بین نیم رخ روانی و عود بیماری اعتیاد

مقاله در مورد بررسی ارتباط بین نیم رخ روانی و عود بیماری اعتیاد

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 23 کیلو بایت

تعداد صفحات : 43

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله در مورد بررسی ارتباط بین نیم رخ روانی و عود بیماری اعتیاد

بررسی ارتباط بین نیم رخ روانی و عود بیماری اعتیاد

بررسی ارتباط بین نیم رخ روانی و عود بیماری اعتیاد.
در مراجعه كنندگان به كلینیك فوق تخصص ترك اعتیاد آتیه نو كرج و از ۱۶ تا ۴۵ سال مذكر.

فصل اول:
– مقدمه
– بیان مسأله
– فایده و اهمیت تحصیل.
– فرضیه های پژوهش.
– تعریف اصطلاحات.

مقدمه:
امروزه پدیده وابستگی دارویی یكی از معضلات بزرگ جوامع بشری است كه توجه روانپزشكان، جامعه شناسان و حقوقدانان، روانشانسان و علمای تعلیم و تربیت را به خود اختصاص داده است این موضوع نشان می دهد كه پدیده اعتیاد یا سوء مصرف مواد دارای ابعاد چندگانه است كه در بروز شیوع آن دخیلنه، ناجراین در مبارزه با اعتیاد چنانچه یكی از عوامل مد نظر قرار گیرد و از سایر عوامل چشم پوشی شود فرض بر آنكه آن عامل تأثیر مثبتی نیز در جلوگیری از اعتیاد داشته باشد. عوامل دیگر تأثیر عامل مورد نظر را كاهش خواهند داد.

یكی از عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم اعتیاد عامل فردی می باشد كه نظر بسیاری از محققان را جلب كرده است و بر این اساس تحقیقی كه وایلتت در سال ۱۹۶۲ انجام داد بر عامل فردی و ویژگیهای شخصی معطوف بود كه نشان داد افراد ستاد در مقایسه با غیر معتاد نیمرخ روانی غیر عادی تری دارند. از طرفی جیر در سال ۱۹۹۰ به این نتیجه رسید كه افرادی كه اختلال روانپزشكی دارند ۷/۲ مرتبه بیشتر از افراد فاقد اختلال سوء مصرف مواد را نشان می دهند.

ویكلرراسور نیز در سال ۱۹۵۳ یكی از قواعد كلی اعتیاد را از نظر روانی بیان كرد ذكه اعتیاد می تواند با مشكلات شخصیتی فرد همبستگی داشته باشد.
(فرجاد ۱۳۷۴۰).
با توجه به اینكه یكی از عوامل مؤثر در وابستگی دارویی می تواند عوامل فردی و ویژگی های شخصیتی داشته باشد آنچه در این زمینه مورد توجه است این است كه آیا این عامل می تواند ارتباطی با بازگشت مجدد معتادین درمان شده داشته باشد.

بنابراین در این پژوهش با این مسأله روبه رو هستیم كه آیا نیمرخ روانی افراد با مصرف مجدد بعد از سم زدایی رابطه دارد؟ آیا نیمرخ با دخالت مصرف مواد بعد از سم زدایی رابطه دارد؟ آیا نیمرخ روانی معتادین بعد از سم آیا در گروهی كه بعد از سم زدایی مصرف مجدد داشتند با گروهی كه مصرف نكردند تفاوت دارد؟ تا بر حسب رابطه بتوانیم این عامل را در درمان پیشگیری مورد توجه قرار بدهیم.
بیان مسأله:

وابستگی روانی عبارت است از یك حالت خاص كه به وسیله دلع و احساس اجبار شدید در ادامه مصرف یك دارد و یا ماده مخدر شخص می گردد و این احساس دلع معمولاً به خاطر استفاده از لذت و اثرات دلخواه آن است بنابراین وابستگی روانی علاوه بر نوع ماده مصرفی به حالات روحی و روانی فرد مورد نظر هم مربوط است.

یكی از مشخصات برجسته وابستگی روانی etracoing(Craving) (اشتیاق) است كه عبارت اسدا از یك تمایل بسیار شدید و غیر عادی نسبت به مصرف ماده مخدر كه تقریباً به ندرت می توان چیز دیگری را جایگزین آن نمود در بالاترین و شدیدترین درجه اشتیاق مسكن است فرد هر اقدامی را به منظور تأمین و تهیه مواد انجام دهد كه این قسمت به عنوان رفتار كلیشه ای و قالبی معتادان شناخته می شود.

تحقیقات نشان می دهد كه بسیاری از عوامل در علت شناسی و تداوم اعتیاد دخالت دارند كه یكی از عوامل می تواند جنبه های روانپزشكی اعتیاد باشد بیشتر شواهد روانپزشكس مبین این حقیقت است كه اعتیاد به مواد مخدر به ویژه هرویین می تواند ناشی از اختلالات عمده و شدید روانی و یا شخصیتی باشد تحقیق وایلتت در سال ۱۹۶۲ همین نظریه را تأئید كرد كه نیم رخ روانی معتادها متفاوتی تر و غیر عادی تر از افراد سالم است.
تحقیق جیر نیز در سال ۱۹۹۰ نشان داد كه افراد مبتلا به بیماریهای روانی مشكلات مربوط به داروها را بروز بدهند.
بنابراین در این تحقیق با م

سائل زیر روبه رو هستیم:
۱- ‎آیا نیمرخ روانی افراد بر اساس مقیاسهای M.M.P.I در گروهی كه بعد از سم زدایی بازگشت مجدد را داشتند با گروهی كه بازگشت نداشتند متقارن است؟
۲- آیا مارن و نیم رخ روانی افراد و مصرف مجدد رابطه وجود دارد؟
۳- آیا میان نیم رخ روانی و فعالیت بازگشت به مصرف مواد رابطه وجود دارد؟
۴- در صورت وجود رابطه آیا می توان با استفاده از نیم رخ روانی بازگشت مجدد افراد را پیش بینی نمود؟
۵- فایده و اهمیت پژوهش:
سوء مصرف وابستگی به مواد مخدر با دوره های بهبود و عود آن شخص می گردد و در یك بررسی كلاسیك توسط هانت ، بارنت و برانج در (۱۹۷۱) نشان داده شد كه هروئین، نیكوتین و اسك با درجات دو الگوهای مهمی مشابهی از عود همراه بودند این پژوهشگران نشان دادند كه اعتیاد افراد درمان شده در مدت ۱۲ ماه بازگشت نمود. آنها اشاره كردند كه این یافته ها انعكاس فرایندهای معمولی است كه زیر بنای اعتیاد را تشكیل می دهند.

در مطالعه ای كه توسط Greard hornestshg انجام شد ۳۲ تن مورد تست و مطالعه قرار گرفتند این مطالعه بیشتر روی تجارب ستادان در مورد مصرف مواد مخدر (تاریخچه ای) از وضعیت جسمی و روانی و شخصیتی آنان را در بر می گرفت. نتایج نشان داد كه اعتیاد تا اندازه زیادی مربوط به ساختمان شخصیتی و تأثیر متقابل مناسبات گذشته و حال فرد و خانواده در گروه همگن است نتایج به شرح زیر گزارش شد:
گروه معتاد شامل ۲ نفر اسكیز فرنی بارز، ۸ نفر اسكیزفرنی وزی، ۱۲ نفر اختلال گروه كنترل شامل ۱ نفر اسكیزوفرنی با ۴ نفر اسكیزوفرنی وزی اختلال نورونیك ۶ نفر شخصیت سالم ۱۰ نفر بودند. نتایج به دست آمده نشان می دهد كه در گروه معتاد در مقایسه با گروه كنترل اختلال شخصیتی بیشتر است. (فرجاد محمد حسین ۱۳۷۸).

این موضوع می تواند در درمان اعتیاد حائز اهمیت باشد. زیرا آسیب پذیری افراد معتاد در برابر مشكلات زندگی و ساختمان شخصیتی افراد معتاد می تواند تأثیری در تداوم مصرف مواد بعد از سم زدایی داشته باشد بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم كه ابتدا نیم رخهای روانی را مورد

مقایسه متفاوت بودن نیمرخهای گروهی كه بعد از سم زدایی مجدداً مصرف داشتند با گروهی كه مصرف مجدد نداشتند، آیا در صورت وجود رابطه با نمونه های مذكور می توان افراد دارای ریسك بالا برای نمود را مشخص نمود و اقدامات لازم را در پروسه ۹های درمانی مد نظر قرار داد و پژوهشی را با آزمودنی های ایرانی در سطح كشور انجام داد و در صورت تأئید فرضیه ها ضمناً می توان در مورد معتادان تمركز اصلی از درمانهای رفتاری جسمی را به سوی درمان شخصیت و انواع اختلالات آن

بازگرداند و در مانگری را به انتخاب نوع درمان حساس نمود و موجب شد تا آنها نوع درمان را بر حسب به دست آوردن نیم رخ شخصی انجام دهند و ظرافت و حساسیت تفكیكی خاص را در مورد هر نیم رخ شخصیتی مد نظر قرار بدهند.
فرضیه های پژوهش:
۱- مقیاسهای دوایی آزمودنی ها در گروهی كه بعد از سم زدایی مصرف مجدد نداشتند با گروهی كه مصرف مجدد داشتند تقارن معنی دار دارند.
۲- بین دو گروه در خصوصیت خودبیمار انگاری تقارن معنی دار وجود دارد.
۳- بین دو گروه در خصوصیت افسردگی تقارن معنی دار وجود دارد.
۴- بین دو گروه ما در خصوصیت هستیری تقارن معنی دار وجود دارد.
۵- بین دو گروه در خصوصیت جامعه رنجوری تفاوت معنی دار وجود دارد.

۶- بین دو گروه در خصوصیت پارانوئید تفاوت معنی دار وجود دارد.
۷- بین دو گروه در خصوصیات ضعف روانی، اسكیزوخرنی، هیبومانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
۸- بین نیم رخ روانی و مصرف مجدد بعد از سم زدایی رابطه وجود دارد.
۹- بین نیم رخ روانی و دفعات مصرف مجدد بعد از سم زدایی رابطه وجود دارد.
تعریف اصطلاحات:
تعریف نیم رخ روانی:
نیمرخ (Profile ).
– نمایش نمودارهای یك رشته غراق
Profile analysis – :
طرح نیم رخ روانی یك شخص یا معرفی كلی صفات شخصیتی و ویژگی ها نسبت به یك رشته هنجارهای خاص برای كل جمعیت. تحلیل همگن است به صورت نمایش نموداری یا شكل نیم رخ استعاره ای كل به معنی مرور مشخصات یا صفات شخص به طور مختصر انجام گیرد. (دیوار افكاری ۱۳۷۶).
در این پژوهش نیم رخ روانی با استفاده از پرسشنامه شخصیتی نیمه سوء تا M.P.I M. (فرم كوتاه) با توجه به كدهای بر افراشته و مصاحبه بالینی گذاری شده است.
۱-تعریف اعتیاد: (Dependency) Addiction

(Dependence) وابستگی عبارت است از مصرف مرتب مواد به طوری كه فرد مصرف كننده برای انجام عملكرد معمول نیاز به آن داشته باشد و عدم مصرف آن باعث پیدایش علائم خاص می شود كه در اثر اختلال در عملكرد ارگانهای مختلف بدن بوده و به آن علائم قطع مواد (Withdrawal syndrom) می گویند. طبق تعریف DMSIV وابستگی یك ویژگی هم دارد و آن مقاومت بدن یا Tolerance است یعنی نیاز به ماده بیشتر برای حصول مسمومیت یا كاهش تأثیر همان مقدار با ادامه مصرف.
در این پژوهش معتاد فردی است كه مدتی مواد مخدر مصرف كرده باشد و در صورت قطع دارو دگرگونی فیزیولوژیك و رفتاری نشان بدهد و بعد از انجام تست مورفین نتیجه تست مثبت باشد.
سم زدایی (Detaxification):
قطع مصرف مواد برای مدت زمان كافی تا تمام مواد موجود در گیرنده های بدن دفع شود و بعد از اتمام این دوره فرد از نظر جسمانی علائم قطع مواد (withdrawal) را نشان می دهد و تست مورفین منفی است.
سم زدایی به روشهای مختلف پزشكی و در زمانهای مختلف و توسط داروهای گوناگون صورت می گیرد ولی نتیجه همگی دفع كامل مواد و تست منفی می باشد.
روشهای درمانی افراد وابسته به مواد در كلینیك ها به صورت زیر م

ی باشد. همه افراد وقتی به كلینیك مراجعه می كنند ابتدا تحت درمان سم زدایی قرار می گیرند تا مواد از بدن آنها دفع شده و علائم جسمانی ترك بر طرف شود و تست مورفین آنها منفی شود. روشهای سم زدایی به صورت URD و R.D و A.M.D و نیز سم زدایی با بوپرنورفین بوده است كه با توجه به شرایط فنی و جسمی و خواسته خود بیمار انتخاب می شود. مرحله دوم در حال به دنبال منفی شدن تست مورفین بیمار انجام می گیرد و تحت رواندرمانی فردی از نوع شناختی حمایتی

قرار می گیرند (هفته ای یك بار) و همچنین گروه درمانی و خانواده درمانی و تمرینات یوگا جز در درمان های ۶ ماهه بعد از سم زدایی می باشد بیماران در این دوره ۶ ماهه تحت درمان نگهدارنده با كپسول بوده و به محض قطع دارو تحت سم زدایی مجدد قرار می گیرد.

فصل دوم

وابستگی به مواد:
تعریف:
در سال ۱۹۶۴، سازمان بهداشت جهانی به این نتیجه رسید كه اصطلاح اعتیاد (Addiction) دیگر اصطلاحات علمی نیست و وابستگی Drag Dependence را به جای آن توصیه نمود. مفهوم وابستگی مواد در ضمن چند دهه معافی رسمی بسیار و معانی معمولی فراوان داشته است. اساساً در ارتباط با تعریف وابستگی خود مفهوم استعداد شده است.
وابستگی رفتاری و وابستگی جسمی، وابستگی رفتاری بر فعالیتهای مواد جوئی و قرائن مربوطه الگوهای مصرف بیمار گونه تأكید كرده است. وابستگی جسمی بر اثرات جسمی (فیزیولوژیك) دوره های متعدد مصرف تولد تأكید نموده است.

كلاسهای تشخیص برای وابستگی به مواد بر اساس DSMIV:
الگوی غیر انطباقی مصرف یك ماده كه به ناراحتی قابل ملاحظه از نظر بالینی منجر می شود و با سه تا ‍(یا بیشتر) از علائم زیر كه زمانی در طول ۱۲ ماه روی می دهند تظاهر می كند.
۱- تحمل (Tovelance)، با هر یك از حالات زیر تعیین می شود:
a) نیاز به مقادیر بسیار بالاتر یك ماده برای رسیدن به مسمومیت (هستی) یا تأثیر دلخواه.
b) كاهش قابل ملاحظه تأثیر با ارائه مصرف همان مقدار ماده.

۲) ترك (whithdra) با هر یك زا حالات زیر تعیین می شود.
a) سندروم ترك شخص برای ماده
b) همان ماده و یا ماده ای مشابه برای رفع یا جلوگیری از علائم ترك مصرف می شود.
۳) ماده غائب به مقادیری بیشتر و دوره های طولانی تر از آنچه مورد نظر مصرف می شود.
۴) میل دائم با تلاشهای ناموفق برای كاهش یا كنترل مصرف ماده وجود دارد.
۵) وقت زیادی در فعالیتهای لازم برای به دست آوردن ماده (مثلاً مراجعه به اطباء متعدد یا رانندگی های طولانی). مصرف ماده (مثلاً تدخین پیاپی) یا رهائی از آثار ماده مصرف می شود.

۶) فعالیتهای مهم اجتماعی شغلی و تفریحی به خاطر مصرف ماده كنار گذاشته می شود.
۷) ادامه مصرف نواد علیرغم آگاهی به مسائل مستمر یا عود كننده جسمی یا روان شناختی كه احتمالاً از مصرف كوكائین علیرغم وجود افسردگی ناشی از كوكائین یا ادامه مصرف الكل علیرغم شناخت این موضوع كه زخم گوارشی با ادامه مصرف آن شدت می یابد.
ملاكسهای تشخیص برای ترك مواد بر اساس DSMIV:

A: پیدایش یك سندروم مختص به ماده در نتیجه قطع و یا كاهش مصرف زیاد و طولانی یك ماده.
B. سندروم مختص به ماده ناراحتی قابل ملاحظه از نظر بالینی یا تخریب در عملكرد (اجتماعی، شغل) با سایر زمینه های مهم به وجود می آورد.
C. علائم حاصل یك اختلال طبی كلی هستند و یك اختلال روانی دیگر توضیح بهتری برای آنها ارائه نمی كند. (كاپلان، جلد دوم).

وابستگی فیزیولوژیایی (Physiologidal):
بدان معنا است كه بدن فرد در نتیجه مصرف منظم یك ماده تغییر كرده است و غائب از طریق ایجاد تحمل نسبت به ماده ایجاد نشانه های مصرف ترك یا هر دوشان می شود.
وابستگی روان شناختی:
كنترل آسیب دیده بر مصرف داروها بدون علائم فیزیولوژیایی و اعتیاد در بر می گیرد. وابستگی روان شناختی ممكن است در غیاب وابستگی فیزیولوژیایی رخ بدهند. افراد ممكن است كنترل مصرف ماری جوانان را حتی اگر در صورت مصرف آنان نشانه های مرض تحمل یا ترك را ظاهر نسازند. برخی از داروها با وابستگی روان شناختی همراهند. ولی به طور قطعی وابستگی فیزیولوژیایی را نشان نداده اند. از جمله PCP (كاتاپیش).

چگونگی ایجاد وابستگی دارویی:
۱- آزمایش: در مرحله آزمایش، یا استفاده گاه گاهی دارو در مصرف كنندگان به طور موقت اصافی حزب حتی به صورت سرخرش ایجاد می كند. مصرف كنندگان احساس كنترل داشتن بر مصرف آن می كنند و عقیده دارند كه هر زمان كه بخواهند می توانند آن را متوقف كنند.
۲- مصرف تنظیم: در خلال مرحله بعد كه دوره ای از مصرف منظم داروست، افراد ساختن فرد حول تعقیب و مصرف داروها آغاز می كنند. انكار در این مرحله نقش مهمی بازی می كند، به طوریكه مصرف كنندگان پیامدهای منفی رفتارشان را برای خود و دیگران پنهان می كنند. ارزشها تغییر می كند و آنچه قبلاً مهم بوده است مانند خانواده و كار به موضوعاتی كم ارزش تر از داروها تبدیل می شوند. با ادامه مصرف منظم دارو مشكل بالا می گیرد. مصرف كنندگان بیشتر زمان خود را صرف داروهایشان می كنند.

۳- اعتیاد یا وابستگی: زمان مصرف تنظیم دارو تبدیل به اعتیاد یا وابستگی می شود كه مصرف كنندگان برای مقاومت در برابر داروها احساس عجز كنند خواه به این دلیل كه می خواهند تأثیر آنها را تجربه كنند یا به دلیل اجتناب از پیامدهای ترك كردن آن (آزاد ۱۳۷۷)
لب شناسی:
۱- عوامل اجتماعی و فرهنگی:
وابستگی به مواد انیونی محدود به طبقات پائین اجتماعی- اقتصادی نیست. هر چند میزان بروز وابستگی در این گروه ها از طبقات اجتماعی- اقتصادی بالاتر است. انواعی از عوامل اجتماعی وابسته به فقر بشری احتمالاً در وابستگی به مواد انیون دخلات دارند. حدود ۵۰ درصد مصرف كننده های هروئین در شهرها كودكان تك والدی و یا والدین از هم جدا شده هستند.

از خانواده هایی برآمده اند كه در آنها حداقل یك عضو مبتلا به اختلال مصرف مواد است.
برخی الگوهای رفتاری سندروم رفتار هروئینی (heroin behavior syndrom) نامیده شده است. افسردگی زمینه ای غالباً از نوع تهیجی همراه با علائم اضطرابی، رفتار تكانشی یا گرایش – مهاجم، ترس لز شكست، استفاده از مواد به عنوان ضد اضطراب برای پواشاندن احترام به نفس پائین، درماندگی و پرخاشگری ، استراتژیها و آگاهی عمیق از رابطه احساس خوشی و مصرف دارو احساس ناتوانی رفتاری تبدیل می‌گردد. اختلالات در روابط شخص و بین فردی باست ها كه تجارب مشترك داروئی موجب دوام آن می گردد.
۲- بیماری توأم
حدود ۹۰ درصد افراد وابسته به مواد افیونی یك تشخیص روانپزشكی دیگر هم دارند. شایعترین تشخیص های روانپزشكی توأم عبارتند از اختلال افسردگی اساسی، اختلالات وابسته به آمیل. اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلالات اضطرابی حدود ۱۵ درصد كسانی كه وابستگی تركیبات تریاك دارند حداقل یك بار سعی كرده اند خود را بشكند.
۳-عوامل زیست شناختی و ژنتیك:

فرد مبتلا به اختلال وابسته به مواد افیونی ممكن است كاهش فعالیت با منشاء ژنتیكی در سیستم افیونی داشته باشد. این كاهش فعالیت ممكن است نتیجه كمتر بودن تعداد حساسیت كمتر گیرنده های افیونی به آزاد شدن كمتر مواد افیونی درونزاها یا غلظت بالای انتاگونیت های فرضی مواد افیونی درونزا بوده باشد. همچنین ممكن است با كاركرد نابهنجار سیستم ناقل عصبی دوپافیزیك یا سیستم ناقل عصبی نورآدرنرژیك رابطه داشته باشند.
۴- نظریه روانكاوی

بر حسب تثبیت لیبدوئی، با پسرفت به سطوح پیش تناسلی دهانی یا حتی سطوح ابتدائی تر رشد روانی جنش توصیف شده است عوامل روانكاوی بیش از همه روی حالت دهانی تأكید می كند. پاتولوژی شدید الگو غالباً تصور می شود كه با سوء هدف دارو ارتباط دارد و حاكی از آشفتگی های عمیق مربوط به رشد می باشد.
عوامل سایكودینامیك در شروع مصرف مواد و وابستگی به آن و مصرف دوباره بعد از ترك مواد نقش مهمی دارند. بررسی های روانكاوی نشان می دهد كه این افراد دچار «خویشتن ناقص» می باشند كه به صورت عدم توانایی در اداره احساسات آنها مثل احساس گناه و خشم و اضطراب

خود را نشان می دهد. بعضی از معتادان احساسات درونی خود را نمی توانند تجزیه كرده و بیان كنند كه به آن آلكس تایمی گفته می شود. بنابراین مصرف مواد افیونی باعث می شود آنها به طور واقعی یا به طور سمبولیك بر احساسات خود تسلط یابند و در واقع مصرف مواد را به عنوان نوعی خوددرمانی ادامه دهند.(۱)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 75 کیلو بایت

تعداد صفحات : 72

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

از آنجایی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغیر مهم اقتصادی در اقتصاد یک کشور نقش مهمی را ایفا می کند. این تحقیق کوششی است در جهت تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اینکه آیا بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثیر بگذارد یا خیر . برای بررسی این رابطه با استفاده از داده های مربوط به سال های 1383-1353یک بار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با دیگر با استفاده از روش متغیر های ابزاری که شامل مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و کسری بودجه دو و سه دوره قبل است به بر آورد مدل پرداخته شده است. در هردو حالت رابطه بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به صورت مکملی نتیجه شده است؛ یعنی افزایش مخارج دولت مطلوبیت نهایی مصرف بخش خصوصی را افزایش میدهد.و در نتیجه مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت به طور همزمان افزایش خواهند یافت؛ که این موضوع عامل موثری در رشد اقتصادی محسوب می شود . در نهایت با استفاده از روشهای نموداری تاثیر اندازه دولت را در تقویت یا تضعیف رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است.که نتایج حاکی از آن است که بزرگ شدن اندازه دولت باعث عرضه بیشتر کالا و خدمات توسط دولت شده و راه را برای توسعه بخش خصوصی می بندد. در نتیجه هر چه اندازه دولت کوچکتر باشدرابطه مکملی بین مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت را تقویت می کند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1:بیان مساله

2-1:سئوالات تحقیق

3-1:اهداف تحقیق

4-1:فرضیات تحقیق

5-1:حدودتحقیق

6-1:معرفی بخشهای مختلف تحقیق

فصل دوم: مطالعات انجام شده

1-2-مطالعات انجام شده در کشور

2-2-مطالعات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم: روش تحقیق

1 -3-مبانی نظری

1-1-3-دید گاه نظریه پردازان مختلف در مورد نقش دولت در اقتصاد

2 -1-3-انواع تقسیم بندی مخارج عمومی

3-1-3-آثار مثبت مخارج دولت در اقتصاد

2-3-معرفی الگو

1-2-3-مرحله اول آزمون فرضیه اول

2-2-3-مر حله دو م آزمون فرضیه دوم

3-2-3-آزمون فرضیه دوم

3-3-آماروداده

فصل چهارم: یافته های تحقیق

1-4-روش استنباطی

2 -4- آزمون ساکن پذیری

1-2-4-آزمون دیکی فولر تامیم یافته

2-2-4-آزمون ساکن پذیری متغیرهای مدل در سطح متغیر

3-2-4-بررسی ساکن پذیری بر روی تفاضل مرتبه اول متغیرها

3-4-تعیین بردار های هم جمعی

1-3-4-تعیین تعداد بردارهای همجمعی از طریق

آزمونهای ماتریس اثر

و حداکثر مقدار ویژه

2-3-4-تعیین تعداد بردارهای همجمعی در این مطالعه

4-4-مرحله اول آزمون فرضیه اول

1-4-4-تخمین مدل به روش حد اقل مربعات معمولی

2-4-4-تخمین دوباره مدل به روش حداقل مربعات معمولی

5-4-روش متغیرهای ابزاری

6-4-رابطه ضریب مخارج دولت و اندازه دولت

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5: خلاصه

2 -5: نتیجه گیری

3-5: پیشنهادات

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان والد دار و بدون والد

بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان والد دار و بدون والد

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 38 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان والد دار و بدون والد

منظور از اختلالات شخصیت، الگوهایی از رفتار غیر انطباقی است. به طوری كه هنگامی ویژگیهای شخصیت چنان انعطاف ناپذیر و غیر انطباقی شوند كه كاركرد فرد را به میزان چشمگیری مختل كنند، در این صورت به اختلالهای شخصیت تبدل می شوند.

اختلالات شخصیت در واقع شیوه های نامناسب برای حل مسئله و كنار آمدن با فشار روانی هستند كه اغلب در اوایل نوجوانی بروز می كنند و در سراسر بزرگسالی ادامه می یابند.

افراد مبتلا به اختلالات شخصیت معمولا ناراحتی یا اضطرابی احساس نمی كنند، انگیزشی برای تغییر رفتار خود نشان نمی دهند و برخلاف افراد اسكیزوفرنیایی تماس خود را با واقعیت از دست نمی دهند و نابسامانی چشمگیری در رفتارشان مشاهده نمی شود.

در IIIDSM از 12 نوع اختلالات شخصیت یاد شده است كه یكی ازآنها اختلال شخصیت ضد اجتماعی است كه در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

افرادی كه به اختلال شخصیت ضد اجتماعی مبتلا هستند فاقد حس مسئولیت و درك اخلاقی هستند و توجهی به دیگران ندارند. رفتار آنها كم و بیش زیر سلطه نیازهای خود آنان است و به عبارت دیگر آنها فاقد وجدان هستند.

اختلال شخصیت ضد اجتماعی الگوی رفتاری خاصی است مشخص با شرارت، اعمال ضد اجتماعی، جنایی كه در كودكی و اوایل نوجوانی شروع می شود و منجر به اختلالات شدید در خیلی از زمینه های زندگی مثل روابط خانوادگی، تحصیل، شغل، خدمت سربازی و ازدواج می گردد.

علام اساسی این اختلال عبارتند از: بی قراری، میدان توجه كوچك، نزاعهای مكرر كه اغلب منجر به درگیری با افراد دیگر می شود، سابقه تحصیلی خراب، فرار از منزل، سابقه شغلی ناموفق، درگیری با پلیس، دروغگویی، هرزگی، بی مبالاتی در رفتار جنسی، همجنس خواهی، عدم احساس گناه، فقدان محبت، اضطراب، عدم وجود شرم و حیا و غیره.

شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی میان نوجوانان بسیار دیده می شود. زیرا دوره نوجوانی مرحله حساسی از رشد یك انسان است و دوره نوجوانی در میان دوران رشد انسان، یكی از حقایق قطعی و غیر قابل سوال می باشد.

همانطور كه در هر دوره جبر تاریخ جوی بوجود می آورد كه باعث ظهور بعضی افراد می گردد، حوادث فرهنگی و اجتماعی نیز نوجوانی را به عنوان یك مرحله قطعی و مشخص در رشد انسان بوجود آورده است كه زمینه ای است برای مطالعات وسیع.

فهرست مطالب

مقدمه ۴
اهداف تحقیق ۶
تعریف اصطلاحات عمومی ۷
چکیده پژوهش ۸
تاریخچة نوجوانی ۱۰
نوجوانی ۱۳
نوجوان و خانواده ۱۵
طبقه بندی مشکلات نوجوانان ۱۷
بزهکاری ۱۸
اختلالات شخصیت ۲۲
اختلال شخصیت دوری گزین (اجتنابی) ۲۶
همه‌گیر شناسی ۲۷
اختلال شخصیت وابسته ۲۸
اختلال شخصیت وسواسی- جبری ۳۰
اختلال شخصیت انفعالی- پرخاشگر ۳۲
خلاصه پژوهش ۳۳
جدول نمرات نوجوانان دارای والد ۳۶
جدول نمرات نوجوانان بدون والد ۳۷
بحث در مورد یافته های به دست آمده ۴۰
نتیجه‌گیری ۴۴
پیشنهادات ۴۴
محدودیت ها ۴۵
منابع ۴۶

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مز

پایان نامه بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.07 مگا بایت

تعداد صفحات : 73

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده :

عنـــوان : بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی.

روش اجرای پژوهش :

در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم.

از تمامی بیماران یک اسپیرومتری پایه به عمل می آید سپس به مدت ۳ هفته تحت درمان با داروهای رایج در درمانCOPD (آترونت ،سالبوتامول، برم هگزین، تئوفلیین وآنتی بیوتیک) + 5 . 12 پردنیزولون قرار می گیرند. پس از پایان این دوره اسپرومتری مجدد به عمل می آید و نتایج اسپرومتری قبل وبعد از آزمون با هم مقایسه می شوند.

نتایج : نتیجه این کار آزمایی نیمه تجربی نشان داد درمان کوتاه مدت با کورتیکواستروئید خوراکی آن هم به صورت دوزکم (Low Dose)تفاوت معنی دار آماری در میزان بهبودی پارامترهای اسپیرومتری بیماران COPD نداشته است.

اما کورتیکواستروئید به طور چشمگیری شکایات تنفسی بیماران شامل سرفه ،تنگی نفس فعالیتی،میزان خلط وتنگی نفس شبانه راکاهش داده است.

(مقدمه پزوهش وبیان مسئله ) Introduction, Statement of problem

جنبه های بالینی COPD :

COPDامروزه به وسیله انجمن آمریکائی قفسه صدری ( ATS )تعریف شده است .این تعریف عبارت است از وجود انسداد جریان هوا ثانویه به برونشیت مزمن (بیماری راه هوایی ) یا آمفیزم (تخریب پارانشیم همراه بابزرگ شدن راه هوایی ).انسداد جریان هوایی معمولا پیشرونده است.

ممکن است همراه با افزایش حساسیت باشد وممکن است بالقوه برگشت پذیر باشد .

اصل تعریف ،دانستن این نکته است که بعضی بیماران COPDممکن است انسداد راههای هوایی شان به طور قابل توجهی برگشت پذیر باشد و آن بیماران آسمی که انسداد راههای هوایی شان برگشت ناپذیر است از COPD غیر قابل افتراق هستند.

شکل(١) دیاگرام غیر تناسبی ون. هر دایره بیانگر یک واﮊه کلی است . مستطیل بیانگر محدودیت جریان هوائی است که با اسپیرومتری با فشار اثبات شده است . مناطق سایه دار مربوط به بیماران تشخیص داده COPDاست. توجه کنید که یک بیمار (جزء ١ )ممکن است آمفیزم بدون COPD داشته باشد (بیماری که در عکس قفسه سینه Bullae بدون محدودیت جریان هوایی دارند)بطور مشابه بیمار ممکن است دفع خلط داشته باشد ،ولی اسپیرومتری نرمال باشد (جزء۲،برونشیت ساده).در نهایت یک فرد آسمی ممکن است محدودیت جریان هوایی را نشان ندهد (جزء٣). وفقط پس از Bronchoprovocation Test تشخیص داده شود.

اپیدمیولوزی COPD وعوامل زمینه ساز :

تخمین زده شده است که در ایالات متحده نزدیک به 16 میلیون انسان از COPD رنج می برند اگر چه بین سالهای ۱۹۷۹ و۱۹۸۹ شیوع بین ٪٦-۴ در مردان بالغ و ٪۳-۱ زنان متغیر است ، افزایش بیشتر برای زنان بوده است تا مردان.

COPD به عنوان چهارمین علت مرگ ،مطرح است .خوشبختانه یک کاهش پیشرونده در درصدجامعه سیگاری وجود داردکه منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از COPD در آینده نزدیک می شود جای خوشحالی است که بیشتر این کاهش مربوط به ترک سیگاردر مردان است و نه زنان. لذا تلاشهای بیشتری باید به مساُله ترک سیگار اختصاص داده شود.

همانطور که در جدول (۲)نشان داده شده است مهمترین علت COPD سیگار کشیدن است.

دیگر علل احتمالی به عنوان فاکتورهای غیر وابسته در ایجاد COPD عمل می کنند اما اهمیت آنها در مقایسه با نقش سیگار کشیدن کم است.تنها علت دیگر که برای یک فرد ،از نظر اهمیت با سیگار کشیدن قابل مقایسه است،نقص آنزیم1 α – آنتی تریپسین ( AAT )می باشد اما AATعلت کمتر از ٪١موارد COPD محسوب می شود.

جدول۲ : عوامل زمینه ساز برای ایجاد COPD

ممکن

احتمالی

ثابت شده

وزن مقع تولد پایین

عفونت های تنفسی دوران کودکی سابقه خانوادگی

آتوپی

IgA غیر ترشحی

گروه خونی A

آلودگی هوا

فقر

کودکان در معرض سیگار

الکل

افزایش حساسیت راههای هوایی

سیگار کشیدن

مواجهات شغلی

(سیگار کشیدن)

نقص– آنتی تریپسین

کودکان در معرض سیگار (passive smoker) نسبت به کودکان غیر سیگاری با شیوع بالائی علائم و بیماریهای تنفسی را تظاهر میکنند .همچنین آنها ،کاهش قابل اندازه گیری در تســتهای عملــــکرد ریوی (PFT) نشان می دهند. اگر چه اثبات نشده است که این مسأله منجر به COPD شود ولی بسیار محتمل است.

مواجهه با مواد آلوده کننده در محیط احتمالاًبه روش مشابه عمل می کند و مطمئناً عملکرد بیماران با انسداد راههای هوایی را بدتر می کند . میزان مور تالیتی و مور بیدیتی ناشی از COPD در سفید پوستان در مقایسه با غیر سفید پوستان بیشتر است.

آتوپی، افزایش حساسیت راه های هوایی و آسم ممکن است ،در ایجاد COPD نقش داشته باشد.

نشان داده شده است که افزایش حساسیت راههای هوائی نسبت معکوس با دارد و این امر پیشگویی کننده یک میزان تسریع یافته کاهش عملکرد ریوی در سیگاریهاست.

تنها فاکتور میزبانی اثبات شده که منجر به COPD می شود. نقصآنتی تریپسین می باشد. این پروتئین سرم به وسیله کبد ساخته می شود و نقش اصلی، مهار نوتروفیل الاستاز است.

میزان طبیعی AAT 350-150 (استاندارد تجارتی)یا 48-20 (استاندارد آزمایشگاهی) است. کمبود شدید AAT منجر به آمفیزم زود رس می شود.

سن شیوع بیماری بوسیله سیگار کشیدن تسریع میشود . بیماری در افراد سیــگاری در سن متــوسط ٤٠ سال و در غیر سیــگاریها در50 سال آغاز می شود.

تاریخچه طبیعی COPD :

کاهش عملکرد ریوی در طی زمان در شکل (٣ )نشان داده شده است. افراد نرمال غیرسیگاری سالیانه ml 35 - 25 ازخود را از دست می دهند. این میزان کاهش در افراد سیگاری در مقایسه با غیر سیگاری بیشتر است . هر چه میزان سیگار مصرفی بیشتر باشد، سرعت این کاهش نیز بیشتر است.همچنین هر چهاولیه کمتر باشد، سرعت نزولبیشتر است.

بیماران COPDسالیانه حدود٩٠ کاهش می یابد . مطالعه سلامت ریوی نشان داد ، بیمارانی که سیگار را ترک کردند افزایش متوسط در پس از برونکو دیلاتور ، حدود 57 در اولین ویزیت سالیانه در مقایسه با کاهش متوسط 38در آنهایی که سیگار کشیدن را ادامه داده انده،داشته اند. این مسأله نشان می دهد که پس از ترک سیگار نه تنها روند کاهش کاهش می یابد، بلکه عملکرد ریوی ممکن است به طور حاد، بهبود یابد.

در بیشـتر بیـماران بزودی پس از ترک سـیگار،میزان کاهش به حد نُرمال برمی گردد.

شکل (٣). میزان کاهش عملکرد ریوی بر اساس عادت به سیگار.توجه کنید که میزان کاهش در سیگاریها سریعتر است و پس از ترک سیگارتمایل به بازگشت به حد نرمال دارد . با ترک سیگار شروع علائم COPD به تاخیر خواهد افتاد.

تظاهرات بالینی :

شرح حال

بیماران تیپیک COPD قبل از بروز علائم بیش از ٢٠ پاکت در سال سیگار می کشند. آنها بطور شایع با سرفه های خلط دار و یک بیماری حاد قفسه سینه در حدود دهه ٥ زندگی تظاهر می کنند . تنگی نفس معمولا در دهه٦ یا ٧ آغاز می شود،اما می تواند تظاهر بارزی باشد تنگی نفس ممکن است ناتوان کننده باشد و بطوری که با فعالیت خیلی کم ، علائم تشدید شود . این سیکل معیوب یکی از مهمترین مشکلات بیماران با COPD پیشرفته است.

شکست این ســیکل معیوب منـجر به بهـبودی وضـعیت عمـلکردی بیماران می شود.

خِلط ابتدا فقط در صبح وجود دارد و معمولاً موکوئیدی است. در خلال تشدید علائم بیــماری خلط ممکن است چرکی شود. شرح حال ویزینگ و تنگی نفس ممکن است منجر به تشخیص اشتباه آسم شود. با پیشرفت بیماری فواصل بین تشدید علائم کوتاه میشود. در انتهای دوره بیماری هایپوکسمی پیدا میشود. در صورتی كه شدت بیماری زیاد باشد. ممکن است منجر به سیانوز بالینی شود. وجود سردرد صبحگاهی بیانگر هایپرکاپنی است. بعضی از بیماران کاهش وزن پیدا می کنند و Cor-Pulmonale همراه با نارسایی قلب راست و اِدم ممکن است در بیماران با هایپوکسمی و هایپرکاپنی اتفاق بیفتد. بیشتر اپیزودهای خلط خونی ناشی از خراشهای مخاطی هستند نه ناشی از کارسینوما. به هر حال به علت اینکه برونکوژنیک کار سنیوما با شیوع بالائی در سیگاری های دارای COPD اتفاق می افتد، با وجود اپیزودخلط خونی باید بررسیهایی جهت رد کردن این احتمال انجام شود.

معاینه فیزیکی :

در ابتدا معاینه قفسه سینه ممکن است ویز را فقط در بازدم با فشار نشان دهد. باپیشرفت انسداد ،پرهوایی ایجاد می شودو قطر قدامی – خلفی قفسه سینه افزایش می یابد. دیافراگم پایین می آید وحرکتش محدود می شود. در این مرحله صدای ریوی کاهش یافته و صداهای قلبی، اغلب مات می شوند.

معمولاً در قواعد ریه ها، کراکل شنیده می شود. در بیماران با درجه بالای محدودیت جریان هوائی زمان تنفسی با فشار بسیار طولانی (بیش از ٤ ثانیه با استــتوســـکوپ روی تــراشـــه) ممـــکن است، شنیده شود. بیماران End-stage COPD ممکن است وضعیت هایی را به خود بگیرند که از تنگی نفس رهایی یابند مانند خم شدن به جلو با انداختن وزن روی آرنج ها. (Tripod Position) عضلات تنفسی فرعی گردن و کمربند شانه ای به طور کامل استفاده می شوند باز دم اغلب موجب جمع شدن لبها و انقباضات با فشار عضلات شکمی می شود

به داخل کشیده شدن متناقض فضای بین دنده ای تحتانی در دم، یک یافته کلاسیک است. کبد بزرگ شده دردناک ،بیانگر نارسایی قلبی است. ولی بدون وجود نارسایی قلبی ، به علت افزایش فشار داخل سینه ای، دسیتانسیون و در هیپوکسی شدید و هیپرکاپنی ممکن است Asterixis مشاهده شود .

در بیماران COPD که آمفیزم دارند «Pink Puffers» نامیده می شوند به علت اینکه سیانوز ندارند و از عضلات فرعی تنفس استفاده میکنند و بازدم را با لب ها ی جمع انجام می دهند.

و بیمارانی که برونشیت مزمن دارند «Blue Bloaters» نامیده می شوند چون احتباس آب دارند و سیانوز واضح تری دارند.

البته اكثر بیــماران اجــزایی از هر دو را دارند و به سـادگی کـلاسه بندی نمی شوند.

یافته های آزمایشگاهی :

عکس قفسه سینه:

به علت اینکه آمفیزم بوسیله واژه های آناتومیک تعریف می شود عکس قفسه سینه خلفی ـ قدامی و طرفی مدرکی دال بر وجود آن است. پرهوایی به وسیله دیافراگم صاف و پایین، افزایش فضای هوایی خلف جناغ و سایه قلبی باریک و بلند مشخص می شود. باریک شدن (Tapering)آهسته سایهای عروقی به همراه افزایش شفافیت (Hyper transparency)ریه ها علامت آمفیزم است. Bullae (مناطق رادیولوسنت با قطر بزرگتر از 1 سانتی متر که به وسیله سایه های خط مویی قوسی احاطه می شود) وجود آن را مطرح می کند. البته Bullae فقط بیماری منطقه ای شدیدی را مطرح می کند و الزاماً بیانگر آمفیزم شدید نیست .

مطالعات درباره ساختمان ریه و عکس قفسه سینه نشان می دهد که در صورت شدید بوده بیماری آمفیزم قویاً تشخیص داده می شود. اما در بیماری خفیف یا حتی متوسط، تشخیص دقیق نیست. هیپرتروفی بطن راست در COPD منجر به کاردیومگالی (بزرگ شدن قلب) نمی شود. ولی در مقایسه با عکس قفسه سینه قبلی، ممکن است بزرگ شدن را نشان دهد. سایه های عروقی ناف ریوی برجسته می شوند و با بزرگ شدن قدامی بطن راست، سایه قلب به فضای پشت جناغ دست اندازی می کند.

سیگار علاوه بر COPD رسیک فاکتور کانسر ریه و بیماری قلبی نیز هست بنابراین یک عکس قفسه سینه نه تنها برای یافتن آمفیزم بلکه به همان اندازه اهمیت، جهت رد کردن کلیه بیماریهایی که با این علائم مشابه تظاهر می کند اندیکاسیون دارد. CT-Scan بخصوص CT با قدرت تفکیک بالا CT-Scan High Resolution حساسیت و اختصاصی بودن بالاتری نسبت به عکس قفسه سینه استاندارد دارد. البته به علت اینکه CT به ندرت درمان را تغییر می دهد، جایی در مراقبت روتین بیماران COPD ندارد.

تست های عملکرد ریوی (PFT)

تعیین ظرفیت حیاتی با فشار ، برای تشخیص و ارزیابی شدت و پیگیری پیشرفت بیماری نیاز است . به آسانی قابل اندازه گیری است و نسبت به سایر اندازه گیریهای دینامیک راههای هوایی ، کمتر متغیر است و پیش بینی دقیق تری از سن، جنس، نژاد و قد می دهد. با افزایش شدت COPD میزان و نسبت افت می کند. معمولاً هنگامی کهبه کمتر از ٪٥٠ مقــدار پیش بینی شده مــی رسد بیــمار دچار تنـگی نفس فعـالیتی می شود و اگربه ٪٢٥ از مقدار پیش بینی شده برسد بیمار در حالت استراحت نیز تنگی نفس خواهد داشت. با رسیدنبه کمتر از٪٢5 از مقدار پیش بینی شده، علاوه بر تنگی نفس در حالت اســتراحت، احتباس ، Cor-Pulmonale نیز اغلب ایجاد می شوند.

در مواردی که برونشیت غالب است اغلب با اینکهبالاتر از ٪٢٥ از مقادیر طبیعی است. بیمار دچار احتباس و کور پولمونر می باشد. درحالی که اگر آمفیزم غالب باشد. قبل از شروع احتباس و کورپولمونر به مقادیری بسیار کمتر از حد فوق کاهش یافته است. ABG در مراحل اولیه بیماری تنها هایپوکسمی را نشان می دهد. با پیشرفت بیماری هایپوکسمی تشدید و هایپرکاپنی ایجاد می شود به تدریج با کاهش به زیر یک لیتر، هیپرکاپنی ایجاد می شود. موارد غیر طبیعی ABG در جریان تشدید حاد علائم، فعالیت و خواب بدتر می شود.

آزمایش خلط :

در برونشیت مزمن پایدار، خلط موکوئیدی و ارجحیت سلولها با ماکروفاژاست. با تشدید علائم خلط اغلب چرکی میشود و نوتروفیل ها ظاهر می شوند. رنگ آمیزی گرم معمولا ترکیبی از ارگانیسم ها را نشان می دهد. شایعتری پاتوژنهای بدست آمده از كشت خلط عبارتند از: استرپتوکوک پنومونیه،هموفیلوس آنفلوآنزا، موراکسلا کاتارالیس است.

البته كشت و حتی رنگ آمیزی گرم به ندرت قبل از درمان ضد میکروبی در بیماران سرپائی مورد نیاز است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بحران هویت در جوانی

پایان نامه بحران هویت در جوانی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 46 کیلو بایت

تعداد صفحات : 65

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بحران هویت در جوانی

بحران هویت در جوانی

مقدمه :

از ویژگی های عصر جدید جریان شتاب آلود زندگی است، حوادث و رویدادهای گوناگون آن چنان با سرعت پدید می آیند که فرصت تفکر و تامل را از آدمی سلب می کند در نتیجه مجالی برای تفرج در دنیای درون جهان برون باقی نمی گذارد و انسان این موجود سرگشته و درمانده نه تنها لذت تفکر را حس نمی کند بلکه انگیزه کافی برای اندیشیدن در باب ضروریات زندگی در خود نمی یابد حاصل این روند، بیگانگی او با خویشتن و جهان خارج از خویش است ولی آنچه دردآورتر عمیقتر و دشوار تر رخ می نماید بیگانگی با خود (عالم درون) است.

در کلام الهی از خود بیگانگی حاصل از خدا بیگانگی تلقی شده است آنجا که می فرماید در زمره آنانی نباشید که خدای را از یاد برند، پس خود را نیز از یاد بردند.

امروزه از خود بیگانگی معمای بزرگ و معضل فکری اندیشمندان و نویسندگان نام آور می باشد. به گفته اریک فروم از زمان دکارت تاکنون هویت فرد از بزرگترین مشکلات فلسفه جدید بوده است.

الکسیس کارل در بحث از انسان این موجود ناشناخته چنین می نویسید. ما می خواهیم معنای زندگی و مرگ را بدانیم چرا باید زیست؟ به کجا می رویم؟ سرنوشت روان ما چیست؟

وایتهد، ریاضیدان و فیلسوف برجسته معاصر معتقد است که در عصر جدید انسان در لابه لای شهرهای بزرگ و جمعیت های انبوه و متراکم ، بخشی از حقیقت وجودی خویش را از دست داده است و احساس تعلق به جایی ندارد تعبیری که در حال حاضر برای از خود بیگانگی به کار می رود فقدان هویت است که به عقیده ارکسیون مفهوم بحران هویت گوباتر و جامع تر است. او هر یک از مراحل رشد آدمی را توام با یک بحران می داند ولی شروع بحران هویت را از دوره نوجوانی دانسته و دامنه آن را به دوره جوانی امتداد می دهد. شاید بتوان اریکسون را موفقترین نظریه پردازی دانست که در عرصه روان شناسی ، مفهوم هویت را به ما شناسانده است. شاید بتوان هویت را به محورهای مختصات تشبیه کرد.

در ریاضیات نقطه با تعیین طول و عرض آن در دستگاه محورهای مختصات قابل تعریف، محاسبه و عملیات ریاضی است و در غیر این صورت نقطه را نمی توان در محاسبات ریاضی وارد نمود لذااهمانگونه که در طول و عرض نقطه هویت آن را تشکیل می دهد. ویژگیهای گوناگون و متعددی نیز هویت آدمی را تعیین می کند.

ارزش و جایگاه بحث هویت بی نیاز از ارائه دلیل است ولیکن تنها به ذکر یک مورد اکتفا می شود. براساس قاعده عقلی، تعرف الاشیاء با ضدادها» یعنی هر چیزی با ضدش شناخته می شود کافی است توجهی به آثار پیامدها و نتایج ناگوار «فقدان هویت» داشته باشیم و از عمق رنج و دردی که جوانان بی هویت احساس می کنند. آگاه شویم بخش قابل توجهی از افسردگی ها و احساس پوچی و درون تهی شدن ها و روزمرگی ها نتیجه منطقی بی هویتی است.

در این تحقیق سعی شده است که علاوه بر تعیین جلوه های متنوع هویت که شامل هویت فردی ، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی و ... پرداخته و به ارتباط بین آنها اشاره شود و راه کارهای تکوین و تقویت هر یک پیشنهاد گردد. منبع (نظریه ها در روان شناسی شخصیت) ، سعید شاملو

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

مقاله آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 90 کیلو بایت

تعداد صفحات : 85

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله آیا بین تیپ های شخصیتی (درون گرا- برون گرا) و فرسودگی شغلی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟فهرست

فصل اول.. ۱

مقدمه. ۲

هدف پژوهش…. ۴

بیان مسئله. ۴

اهمیت موضوع پژوهش…. ۵

پرسش پژوهش…. ۵

فرضیه پژوهش…. ۶

تعریف مفاهیم. ۶

تعریف مفهومی… ۷

تعریف عملیاتی… ۷

فصل دوم. ۸

فرسودگی شغلی: ۹

نشانه های مرضی فرسودگی شغلی… ۹

نشانه های فرسودگی شغلی… ۱۰

علل فرسودگی شغلی… ۱۰

فرسودگی شغلی، نشانه ها و عوارض…. ۱۱

عوامل زمینه ساز و مرتبط به فرسودگی شغلی… ۱۴

عوارض و اثرات فرسودگی شغلی… ۱۷

اثرات عمده فرسودگی شغلی… ۱۹

رابطه فرسودگی شغلی و ویژگیهای شخصیتی… ۱۹

پنج استراتژی برای هوشمندانه کار کردن به جای زیاد کار کردن.. ۲۱

۱) استراتژی اول: تمرکز. ۲۲

۲) استراتژی دوم: اهرم. ۲۲

۳) استراتژی سوم: تفویض اختیار. ۲۳

۴) استراتژی چهارم: مدیریت زمان.. ۲۳

۵) استراتژی پنجم: تمایز قائل شدن بین فعالیت ها ۲۴

الف) شخصیت… ۲۵

تعریف شخصیت… ۲۶

شخصیت از دیدگاه های مختلف… ۳۵

الف) روان تحلیل گری.. ۳۵

ب) رویکرد روان تحلیل گری جدید.. ۳۹

ج) رفتارگرایی… ۴۲

د) دیدگاه یادگیری اجتماعی… ۴۵

هـ) دیدگاه شناختی… ۴۷

و) دیدگاه سرشتی… ۴۹

ز) دیدگاه انسان گرایی… ۵۰

تئوری بازداری.. ۵۲

تئوری انگیختگی… ۵۴

تئوری انگیختگی و درون گرایی- برون گرایی… ۵۴

۱- برون گرایی… ۵۷

۲- درون گرایی… ۵۷

۳- روان رنجورخویی… ۵۸

فعالیت خودکار ور وان رنجورخویی… ۵۸

۴- روان پریش خویی… ۵۹

هورمون ها و روان پریش خویی… ۵۹

مروری بر تحقیقات گذشته: ۶۱

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۶۱

تحقیقات انجام شده در داخل کشور:‌ ۶۱

فصل سوم. ۶۲

مقدمه. ۶۳

روش آماری در پژوهش: ۶۴

جامعه آماری.. ۶۴

شیوه نمونه گیری.. ۶۴

ابزار اندازه گیری.. ۶۵

روایی و پایایی ابزارهای پژوهش…. ۶۶

فصل چهارم. ۶۸

خلاصه. ۶۹

ضریب همبستگی پیرسون.. ۶۹

بخش دوم: بررسی فرضیه پژوهش…. ۷۹

فصل پنجم. ۸۱

خلاصه: ۸۲

نتیجه گیری: ۸۳

چکیده. ۸۵

محدودیت های پژوهش: ۸۷

پیشنهادات: ۸۷

منابع و مآخذ: ۸۸

نشانه های فرسودگی شغلی

۱٫ شاخص های هیجانی: بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس درماندگی و ناتوانی‌، احساس مورد تایید و تشویق قرار نگرفتن ، احساس جدایی از دیگران و بیگانگی، احساس بی تفاوتی‌، ملامت و بیزاری

۲٫ شاخص های نگرشی: بدبینی، بی اعتمادی نسبت به مدیریت سازمان و محل کار خود گله مندی و بدگمانی

۳٫ شاخص های رفتار: تخریب پذیر و پرخاشگر بودن، کناره جویی از دیگران ، کاهش توانایی برای انجام دادن وظایف شغلی ، محدود شدن فعالیت های اجتماعی و افزایش مشکلات با مسئولان، روسا و همکاران و خانواده

۴٫ شاخص های روان شنی: احساس خستگی‌،ابتلا به دردهای عضلانی، سردرد ، اختلال در خوابیدن و اختلال گوارشی و سرماخوردگی های مکرر

۵٫ شاخص سازمانی: کاهش رسیدگی به خواسته های ارباب رجوعف تنزل ابعاد اخلاقی و معنوی،‌افزایش تعداد موارد خلافکاری ، غیبت از کار، ترک شغل و سوانح و حوادث کار

علل فرسودگی شغلی

۱٫ ناآشنا بودن افراد با هدف یا اهداف سازمانن یا قابل درک نبودن این اهداف برای آنان

۲٫ سیاست های مدیریت سازمان

۳٫ شیوه های مدیریت

۴٫ غیرقابل انعطاف بودن بعضی از قوانین و مقررات

۵٫ ناسالم بودن شبکه های ارتباطی در سازمان

۶٫ عدم مداخله مدیریت سازمان در امور رفاهی، درمانی و تفریحی کارکنان

۷٫ عدم بهره گیری از استعداد بالقوه افراد در انجام دادن وظایف شغلی

۸٫ مبهم بودن نقش فرد در سازمان

۹٫ عدم رضایت شغلی

۱۰٫ فقدان امکانات برای رشد و ترقی

۱۱٫ حجم زیاد کار در زمان محدود

۱۲٫ واگذار کردن مسئولیت های بیش از ظرفیت به افراد

فرسودگی شغلی، نشانه ها و عوارض

فرسودگی شغلی به عنوان فقدان انرژی و نشاط تعریف میشود و شخص دچار فرسودگی شغلی احساس کسالت انگیزی را نسبت به انجام رفتار شغلی نشان می دهد فرسودگی شغلی حالتی است که در یک فرد شاغل به وجود می آید و پیامدی از فشار شغلی دایم و مکرر است بدین ترتیب که شخص در محیط کارش به علت عوامل درونی و بیرونی احساس فشار می کند و این فشار دایمی و مکرر بوده و در نهایت به احساس فرسودگی تبدیل می گردئ در این وضعیت احساس کاهش انرژی رخ می دهد

در سال های اخیر روان شناسان نسبت به مطالعه و تحقیق در باب پدیده ای به نام فرسودگی شغلی علاقه نشان داده و پژوهش متعددی را در این زمینه انجام داده اند در واقع فرسودگی شغلی آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرس های مربوط به شغل و محیط کار توام گشته است به عبارت دیگر فرسودگی شغلی پاسخی تاخیری به عوامل استرس زای مزمن هیجانی بین فردی در حیطه مشاغل است

براساس نظر مازلاک فرسودگی شغلی سندرمی است که در پاسخ به فشار روانی مزمن به وجود می آید و شامل سه جزء خستگی یا تحلیل عاطفی؛ از خود بیگانگی یا مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی یا پیشرفت شخص است و بیشتر درمیان انواع مشاغل مددرسان و یاری دهنده نظیر مشاوران ، معلمان ، مددکاران اجتماعی،‌ پزشکان، پلیس ، پرستاران و مواردی از قبیل این مشاغل بیشتر مشاهده می شود و این امر احتمالا معلول نوع وظایف و مسوولیت های اینگونه مشاغل می باشد

فرسودگی شغلی یا فشار گمگشتگی نقش و ضعف عملکرد شغلی همراه است و علت آن در دو جنبه فردی و سازمانی مطرح می شود اغلب مطالعاتی طولی که اخیرا درباره فرسودگی شغلی انجام شده اند از تحلیل های بسیار پیچیده ای برای تشخیص اینکه چگونه تغییرات عوامل فشارزای محیط کار می تواند تغییرات در فرسودگی شغلی را پیش بینی کنند استفاده نموده اند یک نظر عمومی این است که بهترین و آرمانگراترین افراد دچار فرسودگی شغلی می شوند یعنی افراد دچار فرسودگی شغلی می شوند یعنی افراد دچار فرسودگی شغلی افرادی هستند که برای رسیدن به آرمان ها و معیارهای کاری خود بیش ازحد تلاش می نمایند اما وقتی می بینند فداکاری ها و تلاش هایشان برای رسیدن به اهدافشان کافی نبوده است دچار فرسودگی و حتی دچار بدبینی می شوند نظر دیگر این است که فرسودگی شغلی نتیجه نهایی در معرض فشارهای شغلی مزمن و طولانی مدت قرارگرفتن است در نتیجه فرسودگی شغلی می بایست بیشتر در بین افرادی اتفاق بیافتد که مدت بیشتری در یک شغل اشتغال داشته اند تا افرادی که به تازگی شغلی را انتخاب نموده اند برخی محققان در پی یافتن رابطه بین ویژگی های شخصیتی یانشانگان فرسودگی شغلی بوده اند مطالعات این گروه نشان داده است افرادی که از لحاظ عاطفی دچار فرسودگی شغلی می شوند اغلب کمال گرا و بطور افراطی درگیر کار و شغلشان هستند و از طرفی اهداف غیر واقع بینانه برای خود ترسیم می کنند

همچنین این محققان براین عقیده اند که صفات و ابعاد شخصیتی می توانند توجیه کننده فرسودگی باشند مثلا مازلاک معتقد است فرسودگی شغلی با بعد شخصیتی روان نژدی و نیمرخ روانی خستگی ناشی از کار مرتبط است

برخی محققاتن بر این تصورند که توقعات بالا در محیط شغلی موجبات بروز فشارهای شغلی را فراهم می آورند و در نهایت فرسودگی شغلی را در دراز مدت ایجاد می کنند در مقابل برخی دیگر از محققین اعقتاد دارند که عوامل بیرونی از قبیل درآمد پایین می تواند زمینه را برای فرسودگی شغلی فراهم می سازد مثلا گیلمور و دانسون معتقدند کمبود درآمد باعث می شود که افراد سطوح بالاتری از فرسودگی شغلی را تجربه نمایند و احتمال خطر بروز فرسودگی شغلی در میان آنان افزایش یابد آن ها همچنین بر این عقیده اند که یکی از علت های اصلی رواج بیشتر فرسودگی شغلی در بین معلمین، سطح پایین تر حقوق معلیمن در مقایسه با سایر گروه های شغلی می باشد عده ای دیگر نیز فرسودگی شغلی را اساسا ناشی از فشار شغلی می دانند و معتقدند پیامد فوری و بدون واسطه فشار روانی در محیط کار پدیده فرسودگی شغلی مطرح می کنند و اصطلاحاتی از قبیل گمگشتگی نقش کار بیش از حد و کار کمتر از حد را در نظر می گیرند اما هنوز این بحث مطرح است که آیا فرسودگی شغلی نتیجه حجم کار زیاد است (یعنی خواست های فراوان در منابع محدود) یا نتیجه حجم کار ناچیز است؟یعنی یکنواختی و بی تنوعی (مثلا نشان داده است که فشار کار می تواند یکی از عوامل نامناسب روانی می شود بدین معنا که اثرات منفی عواملی از قبیل اضطراب، افسردگی و کاهش عزت نفس را تشدید می نماید و به طور غیر مستقیم بر بهداشت روانی تاثیر می گذارد

عوامل زمینه ساز و مرتبط به فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی یک تجربه فردی و درعین حال خاص زمینه های کاری است بنابراین تحقیقات انجام شده در طول ۲۵ سال گذشته تمرکز خود را معطوف دو عامل مرتبط با فرسودگی شغلی نموده اند یعنی عوامل موقعیتی و ویژگی های فرید که هر دو عامل ارتباط تنگاتنگی با پدیده فرسودگی شغلی دارند درمقاله خودبا عنوان تجویزی برای فرسودگی شغلی در بیان عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی تاکید بیشتری بر عوامل سازمانی دارد و عوامل زیر را معرفی می نماید:

تعارض نقش: شخصی که مسوولیت های متعارضی دارد این احساس را خواهد داشت که به چند جهت کشیده می شود چنین شخصی مجبور خواهد بود چندین کار را همزمان به انجام برساند و در نتیجه به خستگی از کار و نهایتا فرسودگی شغلی مبتلا خواهد شد

ابهام نقش: بعضی از افراد از انتظاری که از آن ها می رود آگاه نیستند چنین افرادی تنها می دانند که از آن ها انتظار می رود شخص کار آمدی در حرفه خود باشند اما مطمئن نیستند که چگونه می توانند این انتظار را برآورده سازند و این عدم اطمینان بدین دلیل است که برای ایفای نقش خود الگو یا راهنمایی ندارند که از او پیروی کنند یا الگو برداری نمایند نتیجه این عدم آگاهی نسبت به وظیفه محوله این خواهد بود که فرد شاغل هرگز این احساس را تجربه نخواهد نمود که می تواند در انجام کار خود ارزشمند و موفق باشد

تعیین کننده بروز شکایات ناشی از فرسودگی شغلی باشد اما این بدان معنا نیست که هر کس فشار کاری تجربه نماید دچار فرسودگی شغلی خواهد شد بلکه این بدان معناست که فشار کار شرط لازم برای فرسودگی شغلی است اما شرط کافی نیست عده ای دیگر از محققین نیز حمایت های سازمانی و سیستم مدیریتی را در نظر گرفته اند در حالی که برخی دیگر به فرصت های ارتقاء شغلی و تاثیر آن بر کاهش فرسودگی شغلی تاکید دارند نظریه پردازان پیرو مکتب رفتار گرایی نیز به تقویت مشروط اشاره دارند و پیامدهای رفتاری و موقعیتی را در نظر می گیرند

عملکرد شغلی حاصل از فرسودگی شغلی به شیوه های گوناگونی از قبیل کناره گیری از کار، غیبت، تصمیم به کناره گیری از کار و تغییر عملی کار مشاهده شده می شود اما فرسودگی شغلی درمورد افرادی که درشغل خود باقی می مانند موجب کاهش تولیدو اثر بخشی در کار می گردد و در نتیجه فرسودگی شغلی با کاهش رضایت شغلی و تعهد نسبت به کار یاسازمان مرتبط است افرادی که دچار فرسودگی شغلی می شوند می تواننداثر منفی روی همکاران خود بگذارند بنابراین فرسودگی شغلی می تواند از طریق تعاملات غیر رسمی موجود در محیط کار حالت مسری و دایمی به خود بگیرد همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهد فرسودگی شغلی تاثیر منفی روی زندگی خانوادگی افراد دارد

یافته های تحقیقات موازی با فرسودگی شغلی نیز آشکار ساخته اند که میان فرسودگی شغلی و شیوه های گوناگون سوء مصرف مواد ارتباط وجود دارد در مورد ارتباط فرسودگی شغلی و بهداشت روانی فرض متداول این است که فرسودگی شغلی باعث برخی عملکردهای

ازدیاد نقش: بعضی افراد نمی توانند به پیشنهاد کاری و مسوولیت های فراوان و بیش از حدی که به آن ها می شود نه بگویند و در نتیجه مسوولیت ها و وظایف زیادی را به خود تحمیل می نمایند چنین افرادی از جمله کسانی هستند که بیشتر ردر معرض ابتلا به فرسودگی شغلی قرار دارند

عوارض و اثرات فرسودگی شغلی

اولین آسیب فرسودگی شغلی رنج بردن از فرسودگی بدنی است افرادی که از این عارضه رنج می برند دچار کاهش انرژی و احساس خستگی شدید می گردند به علاوه این افراد برخی از نشانه های فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی، و تغییراتی در عادات غذایی را بطور فراوان گزارش می دهند همچنین افراد مبتلا به این عارضه فرسودگی عاطفی را نیز تجربه می کنند افسردگی احساس درماندگی احساس عدم کارآیی در شغل خود و همچنین ایجاد نگرش های منفی نسبت به خود شغل سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی نشانگر فرسودگی های نگرشی هستند و نهایتا اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بود پیشرفت و ترقی شخصی را گزارش می دهند که ممکن است به جستجوی مشاغل و نقش های اداری و اجرایی جدید بپردازند بنابراین با توجه به این که زندانبانی و مشاغل مرتبط با آن از مشاغل پرفشار محسوب می شودد توجه به مساله فرسودگی شغلی و مطالعه عوامل تاثیر گذار زمینه ساز و مرتبط باآن و راهکارهای پیشگیری از بروز آن و فائق آمدن بر عوارض آن می تواند سهم ارزشمندی در سلامت و بهزیستی کارکنان و پیشبرد هرچه بهتر اهداف سازمانی داشته باشد

اثرات عمده فرسودگی شغلی
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

دانلود پایان نامه آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 276 کیلو بایت

تعداد صفحات : 105

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان تحقیق :

آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

فهرست

فصل اول ۲
مقدمه: ۳
بیان مسأله: ۵
اهداف تحقیق: ۷
فرضیات تحقیق: ۹
تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات: ۱۰
فصل دوم ۱۱
تاریخچه مدیریت: ۱۴
قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت ۱۵
اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی: ۱۹
تئوری اداری: ۲۰
کاربرد تئوری اداری در آموزش و پرورش: ۲۶
بوروکراسی یا دیوانسالاری: ۲۶
دورة کلاسیک نو (مکتب روابط انسانی): ۲۸
مکتب رفتاری (نگرش رفتاری): ۳۲
نگرش سیستمی: ۳۲
مدیریت اقتضایی: ۳۴
مدیریت آموزشی: ۳۶
اهمیت مدیریت آموزشی: ۳۷
تعاریف مدیریت آموزشی: ۳۹
اهداف مدیریت آموزشی: ۴۱
وظایف مدیران آموزشی: ۴۲
برنامه‌ریزی: ۴۶
انواع برنامه‌ریزی: ۴۸
انواع تصمیمات: ۵۶
کنترل و ارزشیابی: ۵۸
سوابق تحقیق: ۶۰
تحقیقات داخلی: ۶۰
تحقیقات خارجی: ۷۰
فصل سوم ۷۳
مقدمه: ۷۳
روش تحقیق ۷۳
روش گردآوری اطلاعات ۷۴
ابزار گردآوری اطلاعات: ۷۵
روایی و پایایی پرسشنامه: ۷۷
جامعه آماری ۷۹
تعداد و روش نمونه گیری ۸۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۰
فصل چهارم ۸۲
تجزیه وتحلیل داده ها ۸۲
بخش دوم ۹۳
فرضیه اول: ۹۳
فرضیه دوم: ۹۴
فرضیه سوم: ۹۵
فرضیه چهارم: ۹۶
فرضیه پنجم: ۹۷
فرضیه ششم: ۹۸
فصل پنجم: ۱۰۱
بحث و نتیجه گیری ۱۰۱
پیشنهادات: ۱۰۶

مدیریت[۱]:

دربارة مدیریت باید گفت از نظر لغوی به معنای اداره کردن می‌باشد، ولی از نظر اصطلاحی به تعداد صاحبنظران و نویسندگان در این زمینه از مدیریت تعریف ارائه شده است که در ذیل به چند مورد اشاره می‌شود؛

ـ مدیریت یعنی هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران. (فالت، ۱۹۲۴) (علاقه‌بند، ۱۳۷۱، ص۱۳)

ـ مدیریت فرآیندی است که به وسیله آن کوششهای فردی و گروهی به منظور نیل به هدف مشترک، هماهنگ می‌شود. (جاسبی، ۱۳۷۱، ص۲۱)

ـ فلیپو[۲] مدیریت را هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه‌ریزی و کنترل عملیات سازمان به طوری که هدفها را بتوان بطور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود، تعریف می‌کند. (میرکمالی، ۱۳۷۳، ص۲۱)

ـ مدیریت یعنی علم و هنر متشکل و هماهنگ، رهبری و کنترل فعالیتهای دسته‌جمعی، برای نیل به هدفهای مطلوب با حداکثرکارایی. (قرایی مقدم، ۱۳۷۴، ص۳۳)

ـ مدیریت فرایندی است که موجب می‌شود سازمانها به هدفهایشان دست یابند و این مهم از طریق برنامه‌ریزی، سازماندهی، و کنترل منابع سازمانها، از جمله ایجاد تعهد در کارکنان انجام می‌گیرد. (ای، کل، ۱۳۷۶، ص۲۴)

ـ مدیریت فرآیندی است از برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل تلاشهای اعضای سازمان و مورد استفاده قرار دادن سایر منابع سازمانی برای رسیدن به هدفهای مشخص یا اعلام شده سازمان. (استونر، فریمن، ۱۳۷۵، ص۱۷)

ـ هنری فایول[۳] مدیریت را پیش‌بینی فعالیت‌ها برای نیل به هدفهای سازمانی در آینده، تعریف می‌کند. (پرهیزکار، ۱۳۵۲، ص۱۷)

ـ مک فارلند[۴] مفهوم مدیریت را چنین بیان می‌دارد: «فراگردی که به وسیله آن مدیران به ایجاد، هدایت و حفظ سازمانهای متضمن هدف، از طریق تلاش انسانی منظم و توأم با همکاری و هماهنگی می‌پردازند. (علاقه‌بند، ۱۳۶۲، ص۲۵)

ـ هارولد کونتز[۵] مدیریت را چنین تعریف می‌کند: طراحی و پایا نگه‌داشتن محیطی که در آن افراد از راه همکاری و بگونه‌ای گروهی، بتوانند مأموریتها و هدفهای برگزیده‌ای را به اجرا درآورند. (هارولد کونتز، ۱۳۷۰، ص۲)

ـ مدیریت عبارت است از اتخاذ تصمیم برای پیشبرد امور،‌ بنابرین مدیریت عبارت است از فراگرد تبدیل اطلاعات به عمل و این فراگرد تبدیل و تغییر را تصمیم‌گیری می‌نامند. (پرداختچی، فصلنامه)

ـ مدیریت فعالیتی است منظم، در جهت تحقق هدفهای معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر، و شرکت فعال در تصمیم‌گیری، صورت می‌گیرد. (علاقه‌بند، ۱۳۶۸)

تاریخچه مدیریت:

مدیریت یکی از پدیده‌هایی است که جوامع بشری از آغاز پیدایش با آن روبرو بوده است، این پدیده ریشه‌ای کهن در تمدنهای باستانی دارد.

سومریها با اختراع خط در ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح توانستند ضوابطی را برای نگهداری سوابق بمنظور اعمال کنترل در مدیریت بوجود آورند. مدیریت در جوامع سومریها، مصریها، چینی‌ها و ایرانیان باستان، رایج بوده است، در آثار کتبی باقیمانده از آنان به مفاهیم مدیریت از قبیل برنامه‌ریزی، تقسیم کار، کنترل و رهبری اشاره شده است.

با این وجود پیشرفت مدیریت تا انقلاب صنعتی محسوس نبود. در سال ۱۷۷۶ آدام اسمیت[۶] با اطلاعاتی که از کارخانه سنجاق‌سازی بدست آورد محسنات تقسیم کار را اعلام کرد. که خود گامی در جهت سازماندهی و مدیریت بود. در سال ۱۸۳۲ چارلز بابیج[۷] ریاضیدان انگلیسی و سازنده ماشین حساب مقاله‌ای به نام «دربارة اقتصاد ماشین‌ها و کارخانه‌ها» در زمینه تولید نوشت، بابیج در این مقاله برای اولین بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعیین مقدار دستمزد و نیز مفاهیمی از مهندسی صنعتی را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بیرد[۸] نوشته‌های بابیج مبنای کارها و مطالعات تیلور برای تدوین مدیریت علمی قرار گرفت. (جاسبی، ۱۳۷۷، ص۲۶)

قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت

در اوایل قرن بیستم، سه تن از بنیانگذاران اصلی علم مدیریت به طور مستقل از یکدیگر مشغول مطلعه و تحقیق در مورد سازمانها و مدیریت بودند. آنها فردریک تیلور[۹] امریکایی، هنری فایول[۱۰] فرانسوی و ماکس وبر[۱۱] آلمانی بودند که تحقیقات و نوشته‌هایشان اساس دورة کلاسیک مدیریت نوین را پایه‌گذاری کرد.

دوره کلاسیک[۱۲]

الف) مدیریت علمی

ب) تئوری اداری

ج) بوروکراسی

مدیریت علمی:[۱۳]

از اواخر قرن نوزدهم میلادی گروهی تلاش کردند اصول مدیریت را با به کارگیری روشهای مهندسی در «طراحی شغل» علمی‌تر سازند، و در این جهت مطالعات اولیه روانشناسان صنعتی، که «رویه‌های آزمایشی انتخاب پرسنل» را به کار می‌بردند بدانها کمک کرد. این گروه تلاش خود را بر «طراحی اثربخشی کارکنان» متمرکز کردند. (رضائیان، ۱۳۷۷، ص۱۱)

فردریک تیلور که به پدر مدیریت علمی معروف است، با توجه به تجربیاتی که در سطوح مختلف شغلی در صنعت کسب کرده بود، در موقعیت ممتازی قرار داشت تا تحقیقات و نظریات خود را در ارتباط با افزایش و بهبود تولیدات صنعتی ارائه دهد. نتیجه سالها تلاش او در حل مشکلات تولید در کارخانه‌های سرتاسر آمریکا اصولی بود که در کتابی تحت عنوان «اصول مدیریت علمی» در سال ۱۹۱۱ میلادی انتشار یافت. (شیرازی، ۱۳۷۳، ص۴۰)

تیلور اساس سیستم مدیریتی خود را به صورت ساده بدین‌گونه بیان می‌کند «مدیریت خوب مدیریتی است که تقریباً بدانیم چه کاری را می‌خواهیم کارگران انجام دهند و سپس نظارت کنیم که آن کارها را به بهترین و ارزانترین روش انجام دهند. هیچ سیستم یا طرح مدیریتی موفق نمی‌شود مگر اینکه در درازمدت رضایت کارفرما و کارگر را بهمراه داشته باشد.» این جملات تیلور فرضیه‌های اصلی مدیریت علمی او را تشکیل می‌دهند. ریموند ویلرز، اصول مدیریت علمی تیلور را این چنین برمی‌شمارد.

۱ـ اصل مطالعه ـ زمان[۱۴]: تمام کوششهای تولیدی بایستی از طریق مطالعه دقیق زمان اندازه‌گیری شود و زمان استاندارد برای تمام کارهائیکه در کارگاه انجام می‌شود تعیین گردد.

۲ـ اصل تکه ـ مزدی[۱۵]: دستمزدها بایستی متناسب با تولید و میزان آنها براساس استانداردهایی باشد که بوسیله مطالعه زمان تعیین شده‌اند. در نتیجه، به یک کارگر بایستی بالاترین سطح کاری که قادر به انجام آن است داده شود.

۳ـ اصل تفکیک برنامه‌ریزی از اجرا[۱۶]: مدیریت بایستی عهده‌دار تمام مسئولیت‌های برنامه‌ریزی باشد و اطمینان حاصل نماید که انجام کار محوله از نظر فیزیکی امکان‌پذیر است. برنامه‌ریزی بایستی براساس مطالعات زمان و دیگر داده‌های در ارتباط با تولید که بطور علمی تعین و بطور منظم دسته‌بندی شده‌اند باشد.

۴ـ اصل روش علمی کار[۱۷]: مدیریت بایستی مسئولیت و روشهای (انجام) کارها را بعهده بگیرد و بهترین روشها را به طور علمی تعین کرده و کارگران را مطابق روشهای از قبل تعیین شده آموزش بدهد.

۵ـ اصل مدیریت و کنترل[۱۸]: به مدیران بایستی اصول علمی مدیریت و کنترل و آموزش داد.

۶ـ اصل مدیریت کاربردی[۱۹]: کاربرد دقیق اصول بایستی مجدداً بررسی شوند و سازمانهای صنعتی بایستی مجدداً بررسی شوند و سازمانهای صنعتی بایستی به گونه‌ای طراحی شوند که به بهترین نحوی به هماهنگی فعالیت‌های متخصصین مختلف نایل آیند. (شیرازی، ۱۳۷۳، ص۴۱-۴۰)

بطور کلی، تیلور با بررسی ساختار سازمانها در سطوح میانی و تحتانی مدیریت و تحلیل روندها و روشها در سطوح عملیاتی سازمانهای صنعتی ـ تولیدی، تأکید افراطی بر افزایش تولید و کارایی سازمانها داشت و از پرداختن به عوامل انسانی چون انگیزه‌های درونی، علائق، احساسات و روابط انسانی در سازمانها غفلت کرد. اما علیرغم نقایص این تئوری، تیلور نخستین کسی بود که ثابت کرد که با مطالعه علمی مدیریت می‌توان کارایی را افزایش داد.

اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی:

طبیعتاً، اثرات جنبش مدیریت علمی در تمام سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی احساس شد. متأثر از این تئوری، مدیران مدارس و رؤسای نواحی آموزش و پرورش از طریق افزایش تعداد دانش‌آموزان در کلاسها و کاهش هزینه‌ها سعی کردند به هدف ارزان اداره کردن مدارس دست یابند. همانگونه که تیلور برمیزان تولید و دستیابی به اهداف سازمان‌های دولتی تأکید داشت. مسؤلین و مدیران آموزشی با بکارگیری روشهای علمی و استاندارد شده و کنترل مستمر سعی بر این داشتند که بازدهی کمی را با حداقل مخارج افزایش دهند. معلمین به نوبه خود بر نتایج و تعداد قبولی‌ها در آخر سال تحصیلی بسنده کردند. در واقع، اهداف پرورشی از عملکرد نهادهای آموزش و پرورش حذف گردیدند و آموزش آنهم به طور ناقص و انفعالی مورد تأکید و تأیید قرار گرفت. با گذشت سالها از تئوری تیلور هنوز در زمینه‌هایی چون استفاده از استانداردها و افزایش کارایی در مدارس اثرات نظرات تیلور بوضوح مشاهده می‌شوند. (شیرازی، ۱۳۷۳، ص۴۲)

تئوری اداری[۲۰]:


[۱] – Management

[2] – Flippo

[3] – Henry Fayol

[4] – Mac Farland

[5] -

[6] – Adam Smith

[7] – Charles Babbage

[8] – Charles A.Beard

[9] – Fredrick Taylor

[10] – Henry Fayol

[11] – Max Weber

[12] – Classical Fra

[13] – Scintific Management

[14] – Time- Study principle

[15] – Piece – rate principle

[16] – Separation-of-planing-from-performance

[17] – Scintific-methods-of-work principle

[18] – Management-control principle

[19] – Functional-management principle

[20] – Administrative theory

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

تحقیق افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.008 مگا بایت

تعداد صفحات : 69

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موضوع :

مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق 2

الف – مسئله 2

ب – فرضیه 2

فایدة تحقیق 3

روش انجام تحقیق 3

پیش فرض 4

نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری 4

روش آماری تحقیق 5

روش جمع آوری داده ها 5

تعریف واژه ها 5

الف – افسردگی 5

ب – ورزش 6

فصل دوم

تعریف افسردگی 8

علائم افسردگی 8

عنوان صفحه

نشانه های افسردگی تب قطبی 9

1-نشانه های بد جانی 9

2-نشانه های شناختی 9

3-نشانه های انگیزشی 9

4-نشانه های بدنی 9

طبقه بندی افسردگی 10

دوره افسردگی 10

فصل سوم

جامعه تحقیق 12

نمونه برداری 12

نمودار شماره 1 14

نمودار شماره 2 16

نمودار شماره 2 18

نمودار شماره 4 20

ابزار تحقیق 21

نمودار شمارة 5 22

نمودار شمارة 6 23

عنوان صفحه

دستور اجرا 24

نحوه نمره گذاری 24

جدول تحقیق میزان افسردگی 24

جدول شماره 1 25

طرح آزمایشی 25

الف – متغیر مستقل 26

ب – متغیر وابسته 26

شیوه اندازه گیری 26

كنترل ها 27

نمودار شماره 7 28

نمودار شماره 8 29

فصل چهارم

تحلیل نتایج 34

شیوه اندازه گیری 34

شیوه گروه بندی 34

جدول شماره 1 35

جدول شماره 2 37

عنوان صفحه

محاسبه لایه های آماری گروه اول 39

محاسبه لایه های آماری گروه دوم 37

جدول شماره 3 40

جدول شماره 4 40

الف تدوین فرضیه 40

مسأله 40

فرضیه 40

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل 41

خطای استاندارد 41

جدول شماره 5 41

فرضیه در این بخش 42

فرضیه صفر 42

فرض خلاف 42

نتیجه 42

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری 45

خلاصه فصول 46

عنوان صفحه

مشكلات و محدودیتها 47

پیشنهادات 49

منابع 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائ

پایا نامه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 219 کیلو بایت

تعداد صفحات : 126

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر

افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده

روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:

1-1. مقدمه ....................................

1-2. بیان مساله ...............................

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق ......................

1-4. اهداف تحقیق ..............................

1-5. فرضیه‌های تحقیق ...........................

1-6. متغیرهای تحقیق ...........................

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان اختصاصی....

فصل دوم:

2-1. خانواده ..................................

2-2. ازدواج ...................................

2-3. رضایت زناشویی ............................

2-4. عوامل موثر بر رضایت زناشویی ..............

2-4-1. سن ازدواج و رضایت‌مندی زناشویی ..........

2-4-2. جنس و تفاوتهای جنسیتی در رضایت زناشویی .

2-4-3. مهارت‌های ارتباطی و رضایت زناشویی .......

2-4-4. تفکر و شناخت در رضایت زناشویی ..........

2-4-5. سوابق تربیتی و خانوادگی و رضایت زناشویی

2-4-6. خانواده اصلی و نقش شناخت‌ها، اندیشه و باورهای زیر بنایی در رضایت زناشویی .................................

2-5. طرحواره ..................................

2-5-1. طرحواره‌ها و افکار خودکار ...............

2-5-2. طرحواره‌ها و اسنادها ....................

2-5-3. طرحواره‌ها و انتظارات ...................

2-5-4. طرحواره‌ها و فرضیات .....................

2-5-5. طرحواره‌ها و استانداردها ................

2-5-6. نقش طرحواره‌ها در روابط خانوادگی ........

2-5-6- الف). شکل گیری طرحواره‌های خانوادگی .....

2-5-7. طرحواره‌های ناکارآمد ....................

2-5-8. منشاء طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ........

2-5-9. انواع طرحواره‌های ناکارآمد اولیه ........

2-5-9- الف). حوزه اول: بریدگی و طرد ...........

2-5-9- ب). حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل .

2-5-9- ج). حوزه سوم: محدودیت‌های مختل ..........

2-5-9- د). حوزه چهارم: معطوف به دیگری بودن

2-5-9- ر). حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و باز داری

2-5-10. خصوصیات طرحواره‌های ناکارآمد اولیه .....

2-5-11. سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد ..............

2-5-12. طرحواره درمانی ........................

2-5-12- الف). شناسایی و ارزیابی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-12- ب). تغییر، اصلاح و بازسازی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه

2-5-13. بازسازی طرحواره‌های حاصل از خانواده اصلی در رویکرد طرحواره- محور ..........................................

2-5-13- الف). راهبردهای تجربی (هیجانی).........

2-5-13- ب). راهبردهای شناختی ..................

2-5-13- ج). تکنیک‌های بین فردی .................

2-5-13- د). الگو شکنی رفتاری ..................

2-6. حمایت پژوهشی از اثر بخشی رویکرد طرحواره- محور

فصل سوم:

3-1. روش پژوهش.................................

3-2. جامعه آماری، نمونه پژوهش و روش نمونه گیری.

3-3. روش جمع آوری داده‌ها.......................

3-4. ابزار پژوهش و اعتبار و پایایی آزمونها ....

3-4-1. فرم مشخصات دموگرافیک، نمونه مورد پژوهش..

3-4-2. پرسشنامه DASS............................

3-4-3. پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ (YSQ)...

3-4-4. پرسشنامه رضایت زناشویی امزیچ............

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق وپایان نامه آشنایی با دانش آموزان استثنایی

تحقیق وپایان نامه آشنایی با دانش آموزان استثنایی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 155 کیلو بایت

تعداد صفحات : 135

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روش تحقیق :آشنایی با دانش آموزان استثنایی 135 ص

" تاریخچه "

"معلول"

در مورد تاریخچه كودكان استثنایی باید گفت این پدیده قدمتی همپای تاریخ بشر دارد. چه، از همان آغاز پیدایش انسان، عوارضی از قبیل اشكالات ژنتیك، اختلالات دوره جنینی، اشكالات زایمان، بیماریهای بدو تولد وغیره، ایجاد معلولیت می‌كردند.

درباره ی تاریخچه طرز تفكر افراد عادی نسبت به معلولین و عقب مانده ذهنی نیز شواهد علمی‌زیادی در دست نیست.چیزی كه تا حدی مشخص است این كه این چنین افرادی درگذشته كمتر مورد توجه بوده اند.فقط دربرخی نوشته های دینی و پزشكی به چنین افرادی اشاره شده است.

"بقراط" حكیم یونانی به ضایعات مغزی این افراد وارتباط این نقیصه‌ها با كمبود های هوشی اشاره می‌كند.

"درقوانین "اسپارت" مواردی گنجانده شده بود كه كشتن و از بین بردن معلولین از جمله عقب ماندگان ذهنی را مجاز و حتی لازم تشخیص داده بودند.

"در آسیا" برخلاف "اروپا" این افراد بیشتر مورد توجه ولطف بوده اند. درآئین در كنفوسیوس معلم و فیلسوف چینی و همینطور دردین پیامبر ایرانی زرتشت به روشنی خواسته شده است كه مردم با عقب مانده های ذهنی، رفتاری انسانی داشته باشند ونیز دردین یهود مسئولیت جرم و جنایت از عقب مانده های ذهنی برداشته شده است. در دین مبین "اسلام" نیز طی اشارات مكرر در كتاب آسمانی و همچنین سخنان پیامبر بزرگوار وائمه اطهار به توصیه هایی درزمینه ملاطفت و همیاری معلولان برمی‌خوریم.

در اروپای قرون وسطی, عقب مانده های ذهنی را همپای دیوانگان محسوب داشته معتقد بودند كه شیطان در جسم آنها حلول كرده است. اقدامات "پینل" Pinel پزشك فرانسوی درقرن 18 در جهت جداسازی بیماران روانی از مجرمان وبدكاره ها وبازكردن غل و زنجیر از پای آنان و همچنین تجربیات "ایتار" Itard پزشك فرانسوی قرن 19 از تربیت كودكی وحشی به نام "ویكتور" زیربنای توجه و نگرشی علمی‌به پدیده ی عقب ماندگی ذهنی گردید.

می‌توان از ماریا مونتسوری(Montessori) (1952- 1870) اولین زنی كه در ایتالیا موفق به اخذ درجه دكترای پزشكی گردید به عنوان یكی از متخصصان تعلیم و تربیت كودكان عقب مانده های ذهنی نام برد.

دراواسط قرن بیستم, بررسی عمیق و همه جانبه در زمینه عقب ماندگی ذهنی شكوفایی یافت.به نظر می‌رسد به همانگونه كه تولد وگسترش هر علم بستگی تام به نیازهای بنیادی جامعه دارد. اهمیت دادن به این مهم وتوجه به مسئله عقب ماندگان ذهنی نیز برهمین اساس گسترش یافت. از جمله دیگر كسانی كه در آموزش و پرورش كودكان استثنایی خدماتی ارزنده نموده است از ساموئل هوSamuel How e (1876- 1800) فارغ التحصیل مدرسه پزشكی هاروارد بود. او درآموزش وپرورش كودكان نابینایی كه در عین حال ناشنوا هم بوده اند تخصص داشته ودر بنیان گذاری آموزشگاه پركینز كه در سال 1832 تأسیس گردید سهمی‌بسزا وموثر داشته است وی یكی از نادر افرادی است كه در تعلیمات استثنایی قدم های موثر و واقعی برداشته است.


فهرست


عنوان صفحه فصل اول : مقدمات و تاریخچه 1- آغاز سخن

2- پیش گفتار

3- بررسی آماری و سابقه

4- تعریف استثنایی

5- تاریخچه:-

6- در ایران-

فصل دوم: دسته بندی و تعریف و ویژگیهای بالینی

1- انواع استثنایی

2- تعریف ها:

3- علل و عوامل

4- عقب ماندگی و اختلالات ژنتیك

5- انواع سندرم ها

6- منگولیسم یا سندرم دان

7- سندرم صدای گربه و سوپرمن و كلاین فلتر

8- عوامل ناشناخته وهیدروسفال و میكروسفال

9- مسائل دوران بارداری

10- انواع بیماری ها و ضربه ها در تمام موارد

11- سن مادر و عاملRH

12- سوخت و ساز (متابولیسم

13- عوامل فرهنگی

فصل سوم: عكس العمل والدین

1- انواع خانواده- پذیرنده، انكاركننده و پنهان كننده

2- ارتباط خانواده با فرزند عقب مانده

3- واكنش های گوناگون خانواده

فصل چهارم: پیشگیری

1-پیش گیری

2-برنامه ریزی پیش گیری و مشاوره ژنتیك

3-مشكلات جنسی كودكان عقب مانده ذهنی

فصل پنجم: آموزش وپرورش

1-آموزش و پرورش و توان بخشی

سخن آخر- توصیه و پیشنهادهای لازم: كلام آخر با فرجام سخن

منابع و مراجع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات