دانلود مقاله تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین ۱۲ تا ۱۳ ساله

دانلود مقاله تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین ۱۲ تا ۱۳ ساله

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22 کیلو بایت

تعداد صفحات : 39

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله تأثیر آموزش سبك حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان سنین ۱۲ تا ۱۳ ساله

چكیده:
هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان دارای مشكلات رفتاری ارتباطی سنین ۱۲ تا ۱۳ ساله (مقطع راهنمایی تحصیلی) بوده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق آزمون حرمت خود كوپر اسمیت و پرسشنامه مشكلات رفتاری راتر بوده است.

از بین ۶۸ دانش آموز ۴۸ نفر كه نمرات آنها در پرسشنامه راتر ۹ و بالاتر از ۹ و در پرسشنامه حرمت خود پایین تر از حد میانگین بود به طور تصادفی انتخاب گردید و به گروههای آزمایش و كنترل تقسیم شد. گروه آزمایش به مدت ۷ هفته (هر هفته یك جلسه ۹۰ دقیقه ای) تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گرفتند،

در حالیكه گروه كنترل هیچگونه آموزشی دریافت نكردند. بعد از آن، پس آزمون انجام گرفت و داده ها با استفاده از تحلیل كوواریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد كه بین میانگین های حرمت خود كلی دو گروه آزمایش و كنترل در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد (P = 0). بدین گونه كه میانگین نمرات حرمت خود كلی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل بیشتر بود همچنین مقایسة بین میانگین های حرمت خود كلی دو گروه پسر و دختر در پس آزمون تفاوت معنی داری را نشان نداد. تأثیر متقابل جنسیت و آموزش حرمت خود در این تحقیق معنی‌دار نبود.

واژه های كلیدی: سبك حل مسئله، نوجوانان، حرمت خود، مشكلات رفتاری ارتباطی

بیان مسأله:
در خلال نیم قرن گذشته حرمت خود به عنوان یكی از سازه های اصلی شخصیت همواره مورد توجه روان شناسان بوده است. روزنبرگ۲ (۱۹۷۹) بر این عقیده بود كه حرمت خود به معنای یك سازه كلی۳، ارزشیابی فرد از خود را به منزله موجود انسانی شایسته و با ارزش نشان می دهد.

برخی از محققان (تفردی و ساوان۴، ۲۰۰۱) ابعاد اصلی تشكیل دهنده حرمت خود را در چهارچوب دو مولفه احترام۵ و تمایل یا علاقه‌مندی۶ قابل تمایز می دانند. این مولفان نشان داده‌اند كه حرمت خود كلی۷ در دو سطح صلاحیت خود۸ و علاقه به خود۹ قابل جداسازی است. صلاحیت خود نوعی تجربه شخصی ارزشمند است كه در آن فرد خود را عامل عمل احساس می كند.

بنابراین، سطح صلاحیت خود می تواند دارای جهت گیری مثبت یا منفی باشد. علاقه به خود، به عنوان بعد دیگر حرمت خود نیز شرایط و عوامل تجربه مفیدی را برای فرد به عنوان یك موجود اجتماعی فراهم می آورد (نقل از نورالله محمدی، ۱۳۸۴).

بدون تردید یكی از دلایل اصلی توجه پژوهشگران به مفهوم حرمت خود، اثر بالقوه آن بر سلامت است. پژوهش هایی كه به مطالعه اثرات حرمت خود اختصاص یافته اند آشكار ساخته اند كه «حرمت خود آسیب دیده» تحمل شرایط دشواری كه افراد در زندگی روزمره خواه ناخواه با آن مواجه می شوند را غیرممكن می سازد و پیامدهای روانی و جسمانی زیان آوری را برای آنها به بار می آورد (تیلور و اسپینوال۱۰، ۱۹۹۶) این شواهد نشان می دهند

كه گستره وسیع پیامدهای فردی مواردی چون اضطراب و افسردگی (نقل از كاپلان۱۱، ۱۹۹۶)، اختلال های جسمانی و روانی (اوگدن۱۲، ۱۹۹۸). مشكلات رفتاری و ارتباطی (سلیمی، ۱۳۷۶) و پاسخ های نامطلوب و انحراف آمیز مانند استفاده از مواد مخدر، خرابكاری، تحریف واقعیت (به نقل از كاپلان، ۱۹۹۶) را در بر می‌گیرد. بی‌تردید چنین پیامدهایی میزان آسیب پذیری فرد را به طور فزاینده ای افزایش می دهد كه این نیز به نوبه خود برای نظام های بین فردی و اجتماعی عواقبی چون جدا افتادن فرد از ایفای نقش بهنجار را به دنبال دارد (كاپلان ۱۹۹۶، نقل از طاووسی، ۱۳۸۰).

كوپراسمیت (۱۹۸۷) حرمت خود را به عنوان یك متغیر آستانه ای در نظر می گیرد، به این معنا كه حرمت خود پایین تاثیر بازدارنده ای بر پشتكار، اعتماد، و عملكرد تحصیلی (صدر السادات و اسفند آباد، ۱۳۸۰) می گذارد و عملكرد فرد را در قلمرو روان‌شناختی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی دچار اختلال می كند و وی را وادار می سازد تا در جهت تغییر موقعیت خود یا سازش یافتگی با آن گام بردارد؛ سازش یافتگی كه می تواند موثر یا ناموثر باشد (دادستان، ۱۳۷۷).

حرمت خود یكی از تعیین كننده های اصلی در شكل دهی الگوهای رفتاری- عاطفی به ویژه در نوجوانان بشمار می آید. چه از دیدگاه تحولی حرمت خود همچون دیگر ویژگی‌های كودكان در خلال كودكی و نوجوانان دچار تغییراتی می گردد. طبق نظریه تعالی خود۲، نوجوان دارای ارزشگذاری منفی از خود، ارزشگذاری مشابهی را نزد همسالان داراست

. به عبارت دیگر گروه همگنان۳ موجب نگرش منفی به خود در فرد می‌شود و همین ارزشگذاری منفی موجب بی ارزشی خود۴ شده كه در حیطه های مختلف حرمت خود تجلی می یابد. هرچه بیشتر نوجوان احساس بی ارزشی را در خود تجربه نماید، به همان نسبت احتمال درگیر شدن او در رفتارهای انحرافی افزایش می یابد (كاپلان، ۱۹۹۶، نقل از سلیمی، ۱۳۷۶). همچنین نتایج تحقیقات دیگر نشان می دهند كه حرمت خود همبستگی منفی با مشكلات رفتاری دارد.

(شوایتزر و همكاران۵، ۱۹۹۲) در تحقیق خود نمونه های بالینی را مورد بررسی قرار دادند و ارتباط منفی بین حرمت خود و مشكلات رفتاری را در نوجوانان ارجاع شده به كلینیك ها به دست آوردند. میزان حرمت خود در این نوجوانان پایین تر از میزان حرمت خود در نوجوانان سالم بود. پترسون و همكاران (۱۹۹۲) متوجه شدند كه پسران پرخاشگر حرمت خود تحصیلی پایین تری نسبت به پسران فاقد پرخاشگری دارند و بین حرمت خود تحصیلی و بزهكاری همبستگی منفی وجود دارد.

از طرفی پژوهشگران در توجه خود به واكنش های افراد به سبك هایی كه آنان در رویارویی با «حرمت خود آسیب دیده» اتخاذ می كنند، معطوف ساخته اند و بدین نتیجه رسیده اند كه در مقابله با حرمت خود پایین، تغییرات بین فردی قابل ملاحظه‌ای وجود دارد چه، تجربه احساس بی ارزشی خود تحت تاثیر متغیرهای متعددی قرار می‌گیرد، شیوه های ارزیابی مختلف، راهبردهای مقابله ای، عوامل مقاومت و آسیب پذیری از جمله متغیرهایی هستند كه تعیین می كنند چگونه حرمت خود پائین تجربه می‌شود و آثار آن چه هستند.

در این میان رابطه راهبردهای مقابله ای با حرمت خود پایین حایز اهمیت است. چه استفاده از سبك های مقابله ای كارآمد مقاومت فرد را در برابر حرمت خود پایین افزایش می‌دهد. برای مثال این باور كه امكان تعدیل رابطه بین حرمت خود پایین در ابعاد اجتماعی و تحصیلی با مشكلات رفتاری ارتباطی وجود دارد در نتایج تحقیقات ویندل و ویندل۲ (۱۹۹۶) درباره نوجوانان نشان داده شده است.

كسیدی و لانگ۳ (۱۹۹۶) سبك حل مسأله را به عنوان فرآیندی شناختی- رفتاری تعریف می كند كه افراد به واسطه آن راهبردهای موثر برای مقابله با موقعیت های مسأله‌زا۴ در زندگی روزمره را شناسایی و پیشنهاد می كنند (نقل از محمدی و صاحبی، ۱۳۸۰). درزویلا و گلدفرید۵ (۱۹۷۱، نقل از هاگا و همكاران۶، ۱۹۹۵) حل مساله را به عنوان فرایندی رفتاری خواه از نوع آشكار یا شناختی تعریف كرده اند كه الف) انواعی از پاسخ‌های متناوب بالقوه سودمند را جهت مقابله با موقعیت های دشوار در دسترس قرار می دهد. ب) احتمال انتخاب موثرترین پاسخ را از بین شقوق مختلف افزایش می دهد. (محمدی و صاحبی، ۱۳۸۰)

احساس حقارت و وابستگی از مشخصات عمده فرد با حرمت خود پایین است كه او را به بی كفایتی و ناتوانی در تصمیم گیری های سنجیده در مواجهه با موقعیت های مساله زا و فشارآور سوق داده و به ابراز واكنش های تكانشی و هیجانی وادار می كند. یافته ثابت این ادعا بر پایه نتایج تحقیقات (باتل ، ۱۹۸۷؛ هارتر۲ و همكاران، ۱۹۹۱؛

لوچمن و لامپرون۳، ۱۹۸۶؛ توث۴ و همكاران، ۱۹۹۲؛ سیلورستون و سالسالی۵، ۲۰۰۳) آشكار می‌سازد كه نوجوانان دارای مشكلات رفتاری ارتباطی اغلب حرمت خود كلی پایین از خود نشان می دهند. سیلورستون و سالسالی (۲۰۰۳) با مقایسه دو گروه از دانش آموزان واجد مشكلات رفتاری ارتباطی و فاقد مشكلات رفتاری دریافت كه گروه واجد مشكلات رفتاری ارتباطی نسبت به گروه فاقد مشكلات رفتاری ارتباطی به طور معناداری راه حل های متنوع كمتری ایجاد می كنند. هم چنین او دریافت كه آزمودنی های دارای مشكلات رفتاری ارتباطی نسبت به آزمودنی های بدون مشكلات رفتاری ارتباطی تصمیمات سودمند كمتر و برانگیختگی بیشتری اتخاذ می كنند.

راهبردهای حل مساله ممكن است به بسیاری از درمان جویان در مقابله با مشكلات رفتاری ارتباطی كه به وقوع می پیوندند كمك كنند و بنابراین می توانند در كاهش شدت نشانه های مشكلات رفتاری ارتباطی و یا از شروع نشانه های اختلالات رفتاری ارتباطی پیشگیری به عمل آورند (سیلورستون و سالسالی، ۲۰۰۳). نتایج تحقیق (نزو و پری۶، ۱۹۸۹، سیلورستون و سالسالی ۲۰۰۳) نیز حاكی از این است كه سبك حل مسأله یك روی آورد درمانی رفتاری- شناختی و سودمند برای درمان حرمت خودِ آسیب دیده است.

به لحاظ اینكه سبك حل مساله كه از ساختارها و فرایندهای شناختی- رفتاری است به واسطه آن فرد راههای موثر سازگاری با موقعیت ها و رویدادهایی كه منجر به واكنش‌های رفتاری ارتباطی می شود را كشف می كند،

بنابراین آموزش شیوه های حل مساله راهی جهت دستیابی به ساخت های شناختی افرادِ با حرمت خود پایین است. مشخص كردن این ساخت های شناختی می تواند راهنمای درمانگران و پرورش كاران در آموزش مهارت های مقابله ای باشد. در تمامی روی آوردهای روان درمانگری تلاش اصلی بر آموختن مهارت های مقابله ای كارآمد به افراد آسیب دیده رفتاری ارتباطی می‌باشد.

بنابراین تلاش های آنان می تواند متمركز بر كمك به مراجعان به ویژه نوجوانان برای رشد و گسترش منابع جدید یا شناسایی منابعی باشد كه اكنون در دسترس آنهاست (سیلورستون و سالسالی، ۲۰۰۳) لذا دانستن سبك حل مسأله در نوجوانان دارای مشكلات رفتاری ارتباطی می تواند در این زمینه راهگشا باشد. همچنین بررسی این شیوه ها در نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری ارتباطی گامی دیگر در جهت شناسایی بهتر و دقیق تر ماهیت این اختلالات خواهد بود.

در همین رابطه نزو (۱۹۸۶) یك مدل پنج مرحله ای شامل ۱- جهت گیری ۲- شناسایی مشكل و تعیین اهداف، ۳- ایجاد راه حل های دیگر، ۴- ملاحظه پیامدها و تصمیم گیری و ۵- طرح ریزی و برری موفقیت را پیشنهاد می كند كه اگر به نحو سودمندی به كار گرفته شود فرد را نسبت به عوامل فشارآور بیرونی مقاوم و در برابر «ضعف حرمت خود» كمتر آسیب پذیر می سازد. براین اساس حل مساله می تواند به عنوان یك مدل موثر از درمان مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

چه یافته های اسپیواك و شوره (۱۹۷۴) پیش از این نیز نشان داده اند كه حل مسأله بین فردی، عامل كلیدی در اصلاح حرمت خود والدینی و اتخاذ روش های سازگاری مناسب با والدین است. با به كارگیری روش حل مساله بین فردی می توان بین كودكان و نوجوانان خوب سازش یافته و كودكان و نوجوانان خوب سازش نیافته تمایز قایل شد. این روی آورد همچنین به عنوان روشی موثر برای پیشگیری از مشكلات رفتاری ارتباطی كودكان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است. به طور كلی، این روی آورد در افزایش اعتماد به نفس و تمامی ابعاد حرمت خود نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری ارتباطی موثر است (كسیدی و لانگ، ۱۹۹۶) .

از آنجا كه چنین كاری تاكنون در مورد نمونه های ایرانی با ویژگی های خاص خود انجام نگرفته است لذا انجام پژوهشی به منظور دستیابی به تأثیر سبك حل مساله در نوجوانان دارای اختلالات رفتاری ارتباطی ضروری به نظر می رسد.

از این رو هدف پژوهش حاضر از آموزش سبك حل مساله به نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری- ارتباطی این است كه یك راهبرد تطابق و سازگاری كلی كه در موقعیت های مساله زا به كار آید در اختیار آنان قرار داده شود تا با بهره گیری از این روش بتوان ضعف حرمت خود آنها را بهبود بخشید و اعتماد به نفس شان را بالا برد.

با توجه به اهداف مذكور و با توجه به تحقیقات پیشین در قلمرو موضوع مورد بررسی، فرضیه های پژوهشی حاضر به قرار زیر تدوین گردیدند:
۱- آموزش حل مسأله میزان حرمت خود كلی نوجوانان واجد مشكلات رفتاری ارتباطی را نسبت به نوجوانان فاقد مشكلات رفتاری ارتباطی به طور معنی‌داری افزایش می‌دهد.

۲- آموزش حل مسأله میزان حرمت خود تحصیلی نوجوانان واجد مشكلات رفتاری ارتباطی را نسبت به نوجوانان فاقد مشكلات رفتاری ارتباطی به طور معنی داری افزایش می دهد.
۳- آموزش حل مسأله میزان حرمت خوداجتماعی نوجوانان واجد مشكلات رفتاری ارتباطی را نسبت به نوجوانان فاقد مشكلات رفتاری ارتباطی به معنی داری افزایش می دهد.
۴- آموزش حل مسأله میزان حرمت خود والدین نوجوانان واجد مشكلات رفتاری ارتباطی به طور معنی داری افزایش می دهد.
۵- بین میانگین نمرات حرمت خود كلی پسران و دختران واجد مشكلات رفتاری ارتباطی تفاوت وجود دارد.
۶- تاثیر متقابل آموزش و جنسیت بر نمرات حرمت خود معنی دار است.
۷- بین نمرات معدل و نمرات حرمت خود نوجوانان دختر و پسر واجد مشكلات رفتاری ارتباطی رابطه وجود دارد.
روش
نمونه پژوهشی و شیوه نمونه گیری
نمونه مورد آزمایش حاضر كه طرح آن از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه های مداخله و كنترل است شامل ۴۸ دانش آموز دختر و پسر مدارس دخترانه و پسرانه از ناحیه ۵ اصفهان می باشد. نمونه ها از میان دانش آموزان ۱۳-۱۲ساله مشغول به تحصیل در پایه های اول و دوم راهنمایی تحصیلی انتخاب شدند. با توجه به مشكلات نمونه گیری سرانجام دو مدرسه پسرانه و

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 126 کیلو بایت

تعداد صفحات : 73

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

بسیار شنیده­ایم که کودکان به دلیل اضطراب به مدرسه نرفته­اند. یا اضطراب از امتحان باعث افت درسی آنها شده است یا یک اضطراب اجتماعی به کناره­گیری آنان انجامیده است ، کم نیستند دانش­آموزانی که حتی یک کلمه سرکلاس حرف نمی­زنند.

و یا در یک بازی دسته­جمعی شرکت نمی­کنند ، اگر به همه این رفتارها توجه کنیم ریشه­ای از اضطراب را درآن­ها می­بینیم ، قرن بیستم را قرن " اضطراب" نامیده­اند. در جوامع صنعتی انسانها دائماً در معرض حوادث گوناگون قرار دارند و نگران حال و آینده خود هستند به عبارت دیگر زندگی مدرن امروزی با پیچیدگی خاص خود شرایط زیستی بشر را تغییر داده و موجب شده است تا آدمی شیوه زندگی گذشته را رها کند و برای سازگاری با شرایط جدید تلاش نماید. کودکان و نوجوانان که بیش از هر گروه دیگر در معرض خطر روزافزون ناشی از اضطراب قرار گرفته­اند. اثر آن را می­توان در رفتارهای اجتماعی و فعالیتهای ذهنی آنها مشاهده کرد ، در یادگیریهای کلامی نوجوانان مضطرب پاسخهای نامربوط و نامفهوم می­دهند و هر قدر مطلب مورد یادگیری دشوارتر باشد این نوع پاسخها شدت زیادتر می­خواهند داشت گاه حتی صدای و تکلم او را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد بدیهی است که اضطراب در نوجوانان مزاحمت بیشتری ایجاد خواهد کرد (عظیمی- 1363)

اساساً خانواده ، مدرسه و جامعه، سه عامل مهم در بروز و ظهور اختلالات رفتاری در افراد محسوب می­شوند. محیط زندگی ، طرز رفتار اطرافیان ، تصویرهایی را در ذهن نوجوان به جای می­گذارد. که ممکن است اثرات مطلوب و نامطلوب آن در تمام مدت زندگی باقی بماند و نتایج آن هم تنها به خود فرد منتهی نمی­شود. بلکه در چگونگی روابط او با افراد دیگر هم تاثیر می­گذارد ، علمای امر تعلیم و تربیت در مورد نقش مدرسه و نوع نگرش دانش­آموزان به محیط مدرسه و اهمیت تاثیر نوع روابط بین دانش­آموزان و مربیان ، معتقدند که هرگاه نوجوان از اعتماد به نفس ، آرامش درون ، صفای قلب و نگرش مثبت به مربی خود ، برخوردار است آموزش نیز برایش لذت بخش خواهد بود و بالعکس ، موجب اضطراب و دلهره و مدرسه گریزی وی می­گردد


مقدمه

تعریف و بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

فر ضیه ها

تعریف عملیاتی

تعاریف نظری

انواع فرضیه ها و متغیرهای تحقیق

پیشینه نظری

انواع اضطراب

اضطراب و یادگیری

خصوصیات شخصیتی تیزهوشان

زیانهای اضطراب

روشهای درمان اضطراب

پیشینه عملیاتی

تحقیقات داخل كشور

تحقیقات انجام شده در خارج از كشور

روش های تحقیق

روش پژوهش

تفسیر تقریبی نتایج

محدودیت های تحقیق

توصیف داده ها

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر یاد گیری

بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر یاد گیری

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 37 کیلو بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی بر یاد گیری

فهرست مطالب

فصل اول
1-1-مقدمه
2-1-تقسیم بندی رسانه های آموزشی
فصل دوم
تحققات تجربی درباره ی موضوع تحقیق
1-2- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه 13 تهران
2-2-تحقیق در درس علوم در دبستان های منطقه 2 تهران
3-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمین خوروبیابانک
4-2- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه
5-2- تحقیق بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق 2و10و17 تهران
6-2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 4 کرج و دانشجویان ضمن خدمت
7-2- تحقیق بر روی ندارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران
8-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمان منطقه اشتهارد
9-2- تحقیق بر روی دانش آموزان مدارس راهنمایی منطقه اشتهارد
10-2- تحقیق و بررسی مقایسه وضع موجود و مطلوب وسایل کمک آموزشی
11-2- تحقیق بر روی معلمان دبستانهای ناحیه یک زنجان
12-2- بررسی وضع موجود آزمایشگاهی مدارس راهنمایی ناحیه یک اسلام شهر
13-2- تحقیق در مقطع راهنمایی منطقه بوئین زهرا
14-2 تحقیق بر روی مدارس ابتدایی منطقه آبیک
15-2- تحقیق بر روی مدارس راهنمایی ناحیه 3 کرج
فصل سوم
نتیجه گیری و منابع و ماخذ
1-3- جمع بندی و نتیجه گیری
2-3- موانع و مشکلات کاربرد مواد و وسائل آموزشی
3-3- منابع و ماخذ

مقدمه:
بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب درسی و یادگیری موثر توسط معلم و دانش آموز بکار می روند . این وسایل آموزش را از حالت سخنرانی محض خارج می کنند و یادگیری را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می سازند. در این شرایط شاگردان قادرند اطلاعات رفتار و مهارتهای جدید را با درک کامل بدست آورند.
آنچه می شنوم فراموش می کنم آنچه می بینم به خاطر می آورم و آنچه انجام می دهم می آموزم.
سخن فوق حکایت از این دارد که یادگیری زمانی تحقق می یابد که دانش آموز خود مستقیما در جریان آموزش قرار گیرد و خود را در آموزش شریک و سهیم بداند وقتی دانش آموز سیمی را از یک طرف به باطری و از طرفی دیگر به لامپ وصل می کند و با زدن کلیدی لامپ روشن می شود احساس شعف زاید الوصفی به او دست می دهد . آنچنانکه گویی کشف مهمی انجام داده است . این آموزش در ذهن او بیشتر ماندگار خواهد بود. البته تاکید بر استفاده از این وسایل هیچ گاه به معنی نفی نقش معلم نیست. زیرا هیچ وسیله ای نمی تواند جایگاه اصلی و با ارزش معلم را پر کند اما وقتی معلم این وسایل را در آموزش بکار می برد کودکان را در فراگیری بهتر عمیق تر و سریع تر مطالب یاری می کند، مفاهیم درسی جذابیت بیشتری پیدا می کند و کلاس ساکن و خاموش تبدیل به کلاسی سیال و پر هیاهو می گردد.
بنابراین با استفاده از وسایل و امکانات آموزشی گفته ها و مطالب درسی برای دانش آموزان عینی تر و ملموس تر می شود حتی گاهی اتفاق می افتد که آنها در هنگام مشاهده و کار با وسایل نکاتی ریز و ظریف را کشف می کنند که برای همیشه در ذهنشان باقی می ماند پس هر اندازه که آنها از حواس خود بیشتر بهره بگیرند استعداد و خلاقیتشان بیشتر شکوفا می شود ذهنشان بیشتر فعال می شود و معلم نیز از کار خود نتیجه بهتری می گیرد در واقع معلم با بکارگیری این روش به سلامت روانی خود نیز کمک کرده است.
پس باید در عصر انفجار دانش از کوتاهترین و موثرترین راه به اهداف آموزشی مورد نظر خود برسیم و باید بدانیم که تحقق این امر جز با بکارگیری و بهره گیری صحیح و برنامه ریزی شده از وسایل و امکانات آموزشی مقدور نیست.
امروزه روش آموزشی به کلی دگرگون شده و معلمان به خوبی آگاهند که یادگیری امری درونی است و به جای زور و اجبار باید در دانش آموزان علاقه و انگیزه آموختن را بوجود آورد همچنین دریافته اند اگر مطالب درسی با استفاده از چند وسیله آموزشی ارائه شود و هر یک از آن وسایل مکمل و موید هم باشند میزان یادگیری افزایش می یابد. تجربه نشان می دهد که وسایل بسیار ساده آموزشی بویژه اگر توسط معلم ساخته شوند نتایج آموزشی بسیار درخشانی نسبت به وسایل پیچیده و فنی دارند البته یک وسیله هنگامی در ایجاد تجارب جدید آموزشی و تجسم مفاهیم درسی مفید است که :
- نقطه نظرها و مقاصد آموزشی معلم را تامین کند.
- به خوبی کار کند و جوابگوی نیازهای آموزشی دانش آموزان باشد.
- در زمان مورد نیاز در اختیار معلم و دانش آموزان قرار گیرد.
تقسیم بندی رسانه های آموزشی
مواد و وسایل آموزشی از دیدگاه متخصصان مختلف و با توجه به معیارهای خاصی به گونه های متفاوت مورد تقسیم بندی قرار گرفته است آقای دکتر محمد احدیان در کتاب خود 6 دسته تقسیم بندی را مد نظر قرار داده اند که دسته آخری را از بقیه جدیدتر و کامل تر می دانند:
1- برقی و غیر برقی
2- ارزان قیمت و گران قیمت : کسانی که از این تقسیم بندی استفاده می کنند رسانه هایی نظیر چارت ،پوستر،نقشه ،کره ،تلق شفاف اسلاید و نظایر اینها را در دسته ارزان قیمت و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم ،اسلاید و فیلم استریپ ،اورهد و غیره را در دسته گران قیمت قرار می دهند.
3- نرم افزار و سخت افزار: طرفداران استفاده از این تقسیم بندی رسانه هایی نظیر فیلم ،اسلاید ،چارت ،پوستر ،نمودار ،تلق شفاف ،مدل ،ماکت ،برش و نظایر اینها را در دسته نرم افزار و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم متحرک ،اوپک ،اورهد و نظایر اینها را در دسته سخت افزار قرار می دهند.
4- چاپی و غیر چاپی : عده ای رسانه هایی نظیر کتاب ،جزوه ،مجله ،منابع برنامه ای شده چاپی و نظایر اینها را در گروه چاپی و بقیه را در گروه غیر چاپی قرار می دهند.
5- ساده و پیچیده : اینان رسانه هایی نظیر کتاب ،مجله ،فیلم متحرک ،اسلاید ،تلق شفاف و نظایر اینها را در گروه ساده و تجهیزاتی نظیر پروژکتورهای فیلم متحرک ،اوپک و اورهد و دستگاه های ضبط شنیداری و دیداری و نظایر اینها را در گروه پیچیده قرار می دهند.
6- نورتاب و غیر نورتاب : در این تقسیم بندی مواد و وسایل نظیر فیلم متحرک ،اسلاید ،فیلم استریپ تلق شفاف و پروژکتورهای مربوط به آنها را در دسته نور تاب و بقیه در دسته غیر نورتاب قرار می گیرند.
در تقسیم بندی دیگر که در کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی تالیف سید هاشم نعمتی آمده و همچنین در کتاب تولید و کاربرد مواد آموزشی دوره کاردانی تربیت معلم آمده نوع دیگری از تقسیم بندی رسانه های آموزشی صورت گرفته که به نظر می رسد دقیق تر و کاملتر است :
الف ) رسانه های نوشتاری : کتاب ، روزنامه ،مجله ،میکرو فیلم ،میکروفیش ،مواد آموزشی برنامه ریزی شده جزء این رسانه می باشند.
ب ) رسانه های نمایشی : شامل تخته سیاه ، تابلوهای پارچه ای ،مغناطیسی ،اعلانات و تابلوهای الکتریکی است.
ج ) رسانه های دیداری : که خود شامل رسانه های دیداری ترسیمی و رسانه های دیداری غیر ترسیمی است . رسانه های دیداری ترسیمی که شامل نمودار ،طرح خطی ، چارت ،کارتون ، پوستر ،نقشه و کره و رسانه های دیداری غیر ترسیمی شامل تصویر ،اسلاید ، فیلم استریپ ، ورقه های شفاف و انواع فیلمهای متحرک می باشد.
د ) رسانه های شنیداری : که شامل نوار صوتی که به شکلهای مختلفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. صفحات گرام و برنامه های آموزشی رادیویی نیز جزء این نوع رسانه می باشد.
ه ) رسانه های سه بعدی : که شامل اشیا حقیقی و نمونه ها مدلها و ماکتها دایورها و میز شنی است.
و ) موقعیت های آموزشی : شامل گردش علمی ، تقلید از واقعیات و بازیها ،نمایش (نظیره سازی) و اماکن باستانی ،آزمایشها و دعوت از متخصصین و مسئولان به کلاس است.
ز ) مجموعه های چند رسانه ای : ترکیبی از رسانه هایی است که می توانند در کنار یکدیگر بخش هایی از یک واحد یادیگری را تامین کنند. آموزش چند رسانه ای مسئولیت بزرگی را بر دوش معلمان قرار می دهد زیرا که معلم باید با تجزیه و تحلیل هدفهای آموزشی درس و بررسی منابع دیداری و شنیداری موجود و دانستن اینکه چگونه می توان یک سری از این رسانه ها را برای رسیدن به بالاترین کیفیت یادگیری در کنار هم قرار داد آموزش خود را در کلاس ارائه دهد. انتخاب رسانه ها در آموزش چند رسانه ای باید نه تنها با توجه به مناسب بودن هر یک از رسانه ها برای هدفهای درس باشد بلکه اینکه چطور این رسانه ها می توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند مطالب رابه بهترین وجهی بیان کنند و اینکه چگونه یک رسانه یادگیری حاصل از رسانه دیگر را تقویت می کند نیز باید در نظر گرفته شود.
تحقیق برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی
موضوع : بررسی میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم منطقه 13 تهران در درس علوم تجربی
استاد راهنما : آقای ابوحمزه
محقق : میترا میرزاآقایی
سال تحصیلی 76-75
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر
فصل دوم:
تحقیقات تجربی در باره موضوع تحقیق
تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم منطقه 13 تهران
هدف : هدف این تحقیق مشخص شدن میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد.
بیان مسئله : با توجه به اینکه کودک در دوران اولیه زندگی بیشتر آموزشهای خود را از طریق حواس پنجگانه فرا گرفته و به مجموعه ای از تصورات ذهنی دست می یابد ذکر دو مسئله ضروری می شود:
1- آیا مواد کمک آموزشی بر کسب تجارب کودکان موثر است ؟
2- آیا وجود افرادی بنام متصدیان آزمایشگاه ها بر پیشرفت کودکان موثر است ؟
فرضیه : فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
1- وجود وسایل کمک آموزشی باعث پیشرفت تحصیلی می شود؟
2- حضور متصدیان آزمایشگاه ها برپیشرفت تحصیلی موثر است ؟
جامعه آماری : جامعه آماری این تحقیق را تعداد 4495 دانش آموز که در پایه پنجم مشغول به تحصیل می باشند تشکیل می دهند و همچنین تعداد 38 نفر از متصدیان آزمایشگاه که در 38 آموزشگاه مشغول به خدمت می باشند.
نمونه آماری : جامعه آماری و نمونه آماری در این تحقیق یکسان است.
شیوه نمونه گیری : نوع این تحقیق میدانی کاربردی می باشد.
ابزار تحقیق : در این تحقیق از کارنامه دانش آموزان و لیست متصدیان و لیست وسایل کمک آموزشی موجود در مدارس بعنوان ابزار تحقیق استفاده شده است.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهایی چون انحراف معیار ، فراوانی ، میانگین ، واریانس و آزمون F و T استفاده شده است.
نتایج
1- میزان تاثیر مواد کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس که از وسایل استفاده می کنند و مواد درسی که از وسایل استفاده نمی کنند محسوس نمی باشد.
2- میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که متصدی آزمایشگاه دارند بیشتر از مدارسی است که متصدی آزمایشگاه ندارند.
کاربرد نتایج
1- برنامه ریزان آموزشی : با استفاده از نتایج می توانند دست به برنامه ریزی آموزشی صحیح در جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه ها بزنند و برنامه ریزی مفید کاربردی جهت استفاده بهینه از ابزارهای کمک آموزشی داشته باشند.
2- مسئولان آموزش و پرورش : با آگاهی از میزان تاثیر مواد کمک آموزشی و حضور متصدیان آزمایشگاه ها نیروهای مفیدتر و مواد کمک آموزشی مفیدتری را در اختیار مدارس قرار می دهند.
3- معلمان : با آگاهی از نتایج این تحقیق اهمیت بیشتری به استفاده از مواد کمک آموزشی بدهند و همکاری بهتری با متصدیان آزمایشگاه ها داشته باشند.
علیرغم رد شدن فرضیه شماره یک تحقیق باید گفت اهمیت ، ضرورت و تکنولوژی آموزشی و تاثیر آن بر میزان یادگیری دانش آموزان امری واضح است و بدیهی . بنابراین پیشنهاد می شود جهت محسوس تر شدن این اختلاف مسئولان آموزشی ابزارهای مفیدتر و کاملتری را در اختیار مدارس قرار دهند و از طرفی هم برنامه های کاربرد نیز جهت استفاده بهینه از این وسایل در اختیار مدارس قرار دهند همچنین رسانه های آموزشی که شامل مجلات کتابهای مرجع ، فیلم متحرک ، برنامه تلویزیونی و رادیویی و غیره می باشد مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد و تصمیماتی را جهت ارائه بیشتر آنها اتخاذ کنند.

تحقیق در درس علوم در دبستانهای منطقه 2 تهران
تحقیق برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی
موضوع : بررسی تاثیر کاربرد رسانه های آموزشی بر پیشرفت یادگیری دانش آموزان در درس علوم در دبستانهای منطقه 2 تهران
استاد راهنما : آقای دکتر عبدالرضا سبحانی
محقق : عفت بلوچی
سال تحصیلی 76-75
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر
بیان مسئله : مسئله ای که آموزش و پرورش ما امروز با آن روبرو است این است که آیا پای بند بودن به آموزش سنتی و بدون توجه به آخرین تغییر و تحولات علمی می تواند جوابگوی نیازهای جامعه در حال توسعه ما باشد ؟ آیا معلم امروز با روش دیروز برای فردا مفید است ؟ مسلما خیر بنابراین ما ناچاریم با استفاده از تکنولوژی های برتر و بکارگیری ابزارووسایل آموزشی مناسب و با تغییرات اساسی در روشهای تدریس به کیفیت آموزشی عمق بیشتری بدهیم .

فرضیه ها
1- استفاده از رسانه های آموزشی می تواند به میزان قابل توجهی بر کیفیت آموزشی بیفزاید.
2- استفاده از رسانه های آموزشی می تواند تا حد زیادی برای جذاب کردن درسها معلم را یاری دهد.
جامعه آماری : 39854 نفر از دانش آموزان ابتدایی منطقه 2آموزش و پرورش تهران
حجم نمونه : 60 نفر دانش آموز پسر از مدرسه راهیان فضیلت پایه سوم ابتدایی
ابزار تحقیق :
1- تهیه و اجرای پیش آزمون و آزمون نهایی از دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل
2- رسانه های آموزشی که در تدریس گروه آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد مانند کتاب ،تخته ،تصاویر آموزشی ، فیلم آموزشی ...
روش آماری : استفاده از جدول توزیع فراوانی ،محاسبه واریانس و مقایسه محاسبات آماری دو گروه آزمایش و کنترل استفاده از آزمون T معنی دار بودن تفاوت دو میانگین و استفاده از آزمون فی X2
نتایج
نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که استفاده از رسانه های آموزشی میزان یادگیری دانش آموزان را افزایش می دهد و به دنبال آن موجب صرفه جویی در وقت معلمین و دانش آموزان خواهد شد.
آنچه که هنگام تدریس در دو گروه مشاهده شد گویای این واقعیت است که کاربرد وسایل و رسانه های آموزشی محیط کلاس را پویا و فعال می کند و عاملی است که دانش آموزان با شوق و علاقه مطالب درسی را فرا می گیرند. بنابراین با تکیه بر این علاقه است که می توان در کلاس روحیه خلاق در دانش آموزان بوجود آورد و از طریق آن زمینه ابتکار و نوآوری را برای جامعه فراهم نمود.
وسایل و رسانه های آموزشی می توانند کیفیت آموزشی را افزایش داده و موجب یادگیری بهتر و سریع تر و موثرتر آموخته های دانش آموزان گردد. از آنجاکه انگیزش و علاقه دانش آموزان شرط اساسی در یادگیری و به خاطر سپاری و یاد آوری مطالب و همچنین در نگهداری آن در حافظه دراز مدت است . بنابراین استفاده مناسب از رسانه های آموزشی می تواند در تثبیت آموخته های دانش آموزان موثر باشد.
- استفاده از رسانه های آموزشی می تواند محیط آموزشی را پویا و فعال نماید و سبب مشارکت همه جانبه دانش آموزان در امر یادگیری شود و ارتباط عمیق تری را بین معلم و شاگرد برقرار سازد.
- رسانه های آموزشی تجارب واقعی ،عینی و حقیقی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
- رسانه های آموزشی موقعیت هایی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد که کسب آنها از راههای دیگر به سهولت امکان پذیر نیست .
3-2- تحقیق بر روی مسئله از دیدگاه معلمین ابتدایی منطقه خورو بیابانک
- تحقیق برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی
موضوع : بررسی و ارزیابی میزان کارایی وسایل کمک آموزشی در رابطه با یادگیری دانش آموزان از دیدگاه معلمین ابتدایی منطقه خور و بیابانک
استاد راهنما : آقای اکبر قویدل
محقق : محمد ایزدی
سال تحصیلی 74
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر
فرضیه های تحقیق
1- معلمین نسبت به تاثیر وسایل کمک آموزشی در روند آموزشی و یادگیری نگرش مثبت دارند.
2- برنامه های آموزشی در جهت استفاده مناسب از وسایل کمک آموزشی تدوین گردیده است.
3- استفاده از تکنولوژی آموزشی باعث صرفه جویی و سرعت یادگیری می شود.
4- کاربرد تکنولوژی آموزشی در روند تدریس باعث یادگیری دقیق و عمیق می شود.
جامعه آماری و نمونه : آموزگاران ابتدایی در منطقه خور و بیابانک در سال تحصیلی 74-73 از بین آموزگاران ابتدایی منطقه خور و بیانانک به تعداد صد نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید.
ابزار جمع آوری اطلاعات : الف ) تهیه و تنظیم و توزیع پرسشنامه بین 100 نفر از معلمین مقطع ابتدایی 26 سوال بسته
ب ) مصاحبه با ده نفر از مدیران این مقطع
نتایج کلی پژوهش
نتایج کلی حاصل از این تحقیق به شرح ذیل می باشد :
1- آموزگاران معتقدند که کاربرد وسایل کمک آموزشی کارایی تدریس و یادگیری را افزایش خواهد داد.
2- استفاده از وسایل آموزشی می تواند امکانات آموزشی بطور یکسان را در تمامی نقاط کشور فراهم سازد.
3- تکنولوژی آموزشی می تواند محیط آموزش را پویا و فعال نماید و سبب مشارکت همه جانبه دانش آموزان در امر یادگیری شود و ارتباط بین معلم و شاگرد بیشتر برقرار می شود.
4- استفاده از وسایل آموزشی یادگیری های دانش آموزان را با کاربرد عملی آن در جامعه هماهنگ و همسو می سازد.
5- با استفاده از وسایل آموزشی و کاربرد آن در کلاس می توان روحیه خلاق را در دانش آموزان بوجود آورد و ابتکار و نو آوری را برای جامعه به ارمغان آورد.
6- متناسب نمودن مطالب درسی و مد نظر قرار دادن کارهای عملی در ارزشیابی ها و فراهم آوردن وسایل آموزشی می تواند مشوق معلمان جهت کاربرد هر چه بیشتر تکنولوژی آموزشی باشد.
7- وسایل آموزشی موجب افزایش یادگیری از لحاظ کمی و کیفی را فراهم خواهد ساخت.
4-2- تحقیق بر روی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه
تحقیق برای دریافت درجه کارشناسی
موضوع : بررسی رابطه میزان آگاهی معلمان و میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی در کلاسهای پنجم ابتدایی شهرستان کرمانشاه
استاد راهنما : آقای عبدالعظیم کریمی
محقق : حسنعلی زرشکی قشلاقی
سال تحصیلی 73-72
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر
فرضیه های تحقیق
1- عدم آشنایی معلمین با طریقه استفاده و کاربرد این گونه مواد و وسایل باعث عدم استفاده آنان از وسایل کمک آموزشی در امرتدریس است.
2- عدم آگاهی و اعتقاد معلمین نسبت به اثرات مثبت این گونه مواد و وسایل باعث عدم استفاده معلمین ابتدایی از وسایل کمک آموزشی در امر تدریس شده است.
3- عدم وقت کافی معلمین جهت آماده کردن وسایل و کاربرد آنها و انجام آزمایشات لازم در کلاس باعث عدم استفاده آموزگاران از این گونه وسایل شده است.
4- تراکم کلاس باعث عدم استفاده معلمین ابتدایی از وسایل آموزشی در تدریس شده است.
5- نبودن فضا و مکان مناسب در آموزشگاه جهت انجام کار با وسایل آموزشی و ... باعث عدم استفاده معلمین پنجم ابتدایی از وسایل آموزشی در تدریس شده است.
6- تفاوت قایل نشدن بین معلمانی که از این وسایل استفاده می کنند و با معلمانی که استفاده نمی کنند از سوی مسئولین باعث عدم استفاده معلمین پنجم ابتدایی از وسایل آموزشی در امر تدریس است.
7- نامناسب بودن وسایل موجود در آموزشگاه و فرضیات دیگری از این قبیل است که موجب عدم استفاده معلمین این گونه کلاسها در حین تدریس از وسایل آموزش شده و مانع بزرگی در سر راه آموزش و پرورش اصولی و صحیح دانش آموزان گردیده است.
جامعه نمونه و نمونه آماری : از میان 285 مدرسه شهر کرمانشاه تعداد 549کلاس پنجم موجود بود از میان مجموعه آموزگاران کلاسهای پنجم تعداد یک صد نفر به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است.
ابزار اندازه گیری : ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این تحقیق که از آن استفاده شده پرسشنامه است از نوع بسته پاسخ و به میزان 17 سوال بعنوان علل و عوامل مختلف عدم استفاده از وسایل آموزشی در کلاسهای مدارس ابتدایی بویژه در کلاسهای پنجم شهرستان کرمانشاه .

نتایج کلی پژوهش
از بررسی نتایج بصورت کمی و کیفی به این نتیجه می رسیم که عوامل و فرضیاتی را که در مورد علل عدم استفاده معلمین از وسایل آموزشی و کمک آموزشی در امر تدریس در نظر گرفته و به خاطر بعضی از آنها بیشترین اثر را دارند مانند فرضیه های شماره 3 و 5 و سایر عوامل نیز تا حدود درصد مشخص شده موثر بوده که از آنها نباید غافل شد لیکن اساسی ترین و موثر ترین عوامل همین چند فرضیه بود یعنی عامل تراکم کلاس که باید به نحو ممکن این تراکم را تقلیل و تعدیل نمود و عامل دوم نبودن فضا و مکان مناسب در آموزشگاه که باید به طرق مختلف این کمبود را هم برطرف نمود.

5-2- تحقیق بر روی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق 2و10و17 تهران
- تحقیق برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی
موضوع : بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق 2و 10و 17 تهران
استاد راهنما : خانم دکتر پروین ترکمنی آذر
محقق : زهره دراج
سال تحصیلی : 77-76
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان شهید باهنر
بیان مسئله : آیا استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس باعث افزایش یادگیری در دانش آموزان می شود ؟
هدف از طرح مسئله بررسی مقدار وسایل کمک آموزشی که در مدارس ابتدایی موجود است و همچنین بررسی اینکه معلمان چه مقدار از این وسایل آموزشی استفاده می کنند و چه عاملی باعث می شود که عده ای از این وسایل استفاده نمی کنند و همچنین چه عاملی موجب می شود که عده ای از این وسایل استفاده کنند و در نهایت هدف این است که متوجه شویم معلمینی که از این وسایل استفاده می کنند چه مقدار تاثیر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می گذارد.
فرضیه تحقیق
1- نداشتن تسلط کافی معلمان در استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث می شود که آنها از بکار بردن وسایل صرفنظر کنند.
2- کمبود و مناسب نبودن وسایل کمک آموزشی باعث می شود که معلمان از این وسایل در تدریس استفاده نکنند.
3- حجم زیاد کتب و کمبود وقت باعث عدم استفاده معلمان از وسایل کمک آموزشی می شود.
4- استفاده از وسایل کمک آموزشی در تدریس باعث علاقه مندی دانش آموزان به درس می شود.
5- در دروسی که از وسایل کمک آموزشی استفاده می شود پیشرفت دانش آموزان در آن درسها بیشتر است.
6- ارزشیبابی مدیر از کار معلمان باعث بکارگیری وسایل کمک آموزشی می شود.
جامعه آماری : شامل معلمان مدارس ابتدایی از دو مدرسه منطقه 2 و دو مدرسه منطقه یک و دو مدرسه منطقه 17 بودند و تعداد 280 دانش آموز پایه چهارم و پنجم ابتدایی از این سه منطقه می باشند گروه نمونه آماری شامل 100 نفر از معلمین پنج پایه مدارس ابتدایی از سه منطقه 2 و 1 و 17 است که به روش تصادفی انتخاب شده اند و 280 نفر دانش آموز از این سه منطقه که اینها هم به روش تصادفی انتخاب شدند.
ابزار گردآوری اطلاعات : تعداد 100 پرسشنامه برای نظر خواهی از معلمان تهیه شد که این پرسش نامه دارای 22 سوال و از نوع 3 گزینه ای بله ، خیر ، تا حدودی بود و برای 280 نفر دانش آموز هم پرسشنامه تهیه شد که شامل 7 سوال بود.
نتایج کلی
نتیجه ای که از این تحقیق می گیریم این است که استفاده از وسایل کمک آموزشی در امر تدریس باعث افزایش یادگیری در دانش آموزان می شود و همچنین متوجه می شویم وقتی دانش آموزان مطالب را ببیند لمس کنند بسازند و خراب کنند این کار باعث یادگیری دائمی و پیشرفت تحصیلی آنان می شود استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث می شود مطالب از جنبه حفظی خارج شده و به درک و فهم بیانجامد استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث خلاقیت دانش آموزان می شود و استعداد های آنان را شکوفا می کند و همچنین باعث علاقه مندی آنان به درس می شود
6-2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی ناحیه 4 کرج و دانشجویان ضمن خدمت
- تحقیق برای دریافت درجه کارشناسی رشته آموزش ابتدایی
موضوع : بررسی تاثیر مواد کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
استاد راهنما : جناب آقای مهندس مرتضی مجد فر
محقق : ملک ملکی
سال اجرا: دی ماه 72
مرکز آموزش عالی فرهنگیان تهران شهید مدنی
هدف کلی : آگاهی از مثمر به ثمر بودن مواد کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دید معلمین
تعریف مسئله و اهمیت تحقیق : تکنولوژی آموزشی چیست ؟ آیا مواد کمک آموزشی بعنوان بخشی از تکنولوژی آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
بعنوان یک معلم علاقه مند بودم نقش تکنولوژی آموزشی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بدانم و این کار مستلزم آن بود که مطالعه ای در زمینه تکنولوژی آموزشی داشته باشم لذا برای رسیدن به هدف خود ابتدا به مطالعاتی در رابطه با تکنولوژی آموزشی مبادرت ورزیدم آنگاه با توجه به وسیع بودن موضوع بر آن شدم که نظر همکاران خود را در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم چرا که مهمترین عامل در بکارگیری مواد کمک آموزشی مشخص معلم است.
فرضیه ها
1- مواد کمک آموزشی باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان می شود.
2- دانش آموزان با استفاده از مواد کمک آموزشی تئوریها را با واقعیات خارج از کلاس بهتر تطبیق می دهند.
3- در دروسی که از مواد کمک آموزشی استفاده می کنند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان محسوس تر است .
روش تحقیق و ابزار کار و جامعه آماری :
روش تحقیق توصیفی – پیمایشی را بعنوان روش تحقیق خود انتخاب کردم . ابزار کار پرسشنامه ای بود که تنظیم و بین 150 نفر از همکاران در دو مدرسه ابتدایی ناحیه 4 حصارک کرج و تعدادی از دانشجویان مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان تهران و دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج دامشجویان ضمن خدمت فرهنگیان توزیع کردم که تعداد 123 برگ پرسشنامه به دست اینجانب رسید و 23 برگ از آنها به لحاظ مشاهده عدم صداقت در جوابگویی به سوالات عدم کامل بودن و مخدوش بودن کنار گذاشته شد.

یافته های اصلی تحقیق
- با توجه به اینکه 80% معلمان اعتقاد داشتند تدریس توام با استفاده از مواد کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان موثر است. با این حال 74% آنها با توجه به محدودیت زمانی در مدارس چند شیفته استفاده از آن را در تدریس خود وقت گیری می دانستند.
- 60% معلمان این تحقیق علاقه مند به استفاده از مواد کمک آموزشی در تدریس بودند با ذکر این نکته که 74% آنها پیشنهاد کرده بودند آموزش ضمن خدمت جهت آشنایی تمام معلمان با تکنولوژی آموزشی و استفاده بهینه از آن کلاسهایی را در نظر گرفته و تشکیل می دهد.
- 54% از معلمان با این نظر که تهیه مواد کمک آموزشی از طرف معلم مشکل است مخالف بودند و 70% آنان عدم استفاده از مواد کمک آموزشی را ناشی از کمبود امکانات مدرسه می دانستند.
- 70% پرسش شوندگان با این نظر که مواد کمک آموزشی موجبات حواس پرتی دانش آموزان را فراهم می سازد مخالف بودند در حالی که 55% آنها معتقد بودند که استفاده از مواد کمک آموزشی موجبات شلوغی کلاس را فراهم نمی کند.
- همچنین یکی از پیشنهادات این همکاران در زمینه بالا بردن سطح کیفیت مواد کمک آموزشی بود یعنی به گونه ای که دانش آموزان همراه خود معلم با وسایل آزمایش و مواد کمک آموزشی درگیر شوند و خود دست به آزمایش و خطا بزنند.
آنچه از این یافته ها می توان استنباط کرد این است که : معلمین اعتقاد به استفاده از مواد کمک آموزشی در تدریس را دارند اما در این راستا عدم آشنایی معلمان با نحوه استفاده از این مواد و اضطراب از اینکه نتوانند بطور مطلوب از این وسایل استفاده کنند و نتیجه بگیرند موجب شده که از این مواد در امر تدریس استفاده نکنند.
هر سه فرضیه در سطح 1% و 05% به اثبات رسیدند یعنی با درجه اطمینان 95% و 99% این فرضیه ها محتمل هستند.
7-2- تحقیق بر روی مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران
- تحقیق جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته آموزش ابتدایی
موضوع : بررسی تاثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مقایسه نظر معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 17 تهران .
استاد راهنما : دکتر امان الله قرائی مقدم
محقق : عبدالرسول عباسی کوپایی
سال اجرا : دی ماه 73
مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان تهران – شهید مدنی
بیان مسئله : می دانیم هدف نهایی آموزش و پرورش بدست آوردن مقداری اطلاعات حفظ شده نیست بلکه هدف اصلی تربیت فردی است که به علت این آموزش در او تغییری حاصل شود پیشرفت تحصیلی زمانی حاصل می شود که یادگیری بطور عمیق در فرد ایجاد شود و او بتواند برای مدت طولانی مطالب آموخته شده را مجددا یادآوری کند. بنابراین حفظ کردن مطالب یک روش صحیح یادگیری به حساب نمی آید بلکه تجربه را باید بعنوان یادگیری مورد توجه قرار داد. در اینجاست که نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی مشخص می شود. یادگیری یک امر حسی است ضمن اینکه یک امر فکری نیز به شمار می آید.
ارتباط در کلاس یک نوع همبستگی دو جانبه است که بین معلم و شاگرد ایجاد می شود. این همبستگی زمانی برقرار می گردد که آنان بطور موثر با یکدیگر فعالیت کنند و منظور یکدیگر را بفهمند. وسایل کمک آموزشی می توانند حواس شاگردان را بکار گیرند زیرا شاگردان فرصت انجام تجربیات مختلف را بدست خواهند آورد یعنی شاگردان وقتی مطالب را ببینند بشنوند لمس کنند بنویسند بسازند و آزمایش کنند آموزشی بدست خواهد آمد که منجر به یادگیری دائمی و پیشرفت تحصیلی مطلوب خواهد شد و چون حواس یادگیرنده به نحو احسن بکار گرفته شده است و خود او در امور زندگی و آموزندگی نقش فعال داشته است اثر یادگیری بر روی حواس او پا برجاست در این صورت می توان گفت دانش آموز در تحصیل خود پیشرفت داشته است. لذا برای اینکه بدانیم کاربرد وسایل آموزشی چه تاثیری در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد و میزان آنرا از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مورد نقد و بررسی قرار دهیم به دنبال پاسخ سوالات زیر می باشیم :
1- چه تعدادی ازمعلمان و دانش آموزان کاربرد وسایل کمک آموزشی را در زمینه هر یک از دروس موثریا بی تاثیر می دانند ؟
2- چه تعداد از معلمان و دانش آموزان وجود کلاس مخصوص آزمایشگاه را در یادگیری موثر یا بی تاثیر می دانند ؟
3- چه تعدادی از معلمان و دانش آموزان در مورد تهیه وسایل کمک آموزشی توسط دانش آموزان و معلمان از درجات خیلی زیاد و زیاد یا متوسط و کم استفاده کرده اند ؟
4- چه تعدادی از معلمان و دانش آموزان در مورد تازگی وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان و جلب توجه آنها به درس درجات فوق را بر گزیده اند ؟
5- به نظر دانش آموزان تا چه میزانی نحوه کار کردن با وسایل کمک آموزشی را می دانند ؟
6- به نظر دانش آموزان و معلمان آیا فرصت مناسب جهت استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط دانش آموزان وجود دارد یا خیر ؟
7- آیا دانش آموزان بطور انفرادی و مستقل با وسایل کمک آموزشی می توانند کار کنند یا خیر ؟
8- چه تعدادی از معلمان و دانش آموزان استفاده از وسایل صوتی و تصویری را در تدریس موثر یا بی اثر می دانند ؟
9- به نظر معلمان و دانش آموزان گردش علمی به چه میزان در یادگیری می تواند تاثیر داشته باشد ؟
هدفهای تحقیق
در سالهای اخیر به کاربرد وسایل کمک آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی به خصوص در دوره ابتدایی تاکید شده است و درباره فواید آن مطالب متعددی در مجلات رشد تکنولوژی مجلات رشد معلم و کتب دانشگاهی گفته شده است . زیرا شاگردان مدرسه نیازمندند که بیشتر و بهتر درباره محیط خود بیاموزند چون آموختن از طریق تجربه امکان پذیر است و در مواردی که برخورد مستقیم شاگرد با شیء وجود ندارد تدریس پیچیده تر می شود و هر اندازه شاگردان تجارب بیشتر بدست بیاورند بهتر و با موقعیت بیشتر قادر خواهند بود ادراکات خود را افزایش دهند. بدین منظور می خواهیم دریابیم که به چه میزان وسایل کمک آموزشی در مدرسه وجود دارد ؟ و تا چه اندازه ای از وسایل موجود در مدرسه استفاده می شود ؟ و استفاده از وسایل کمک آموزشی تا چه حدی در پیشبرد اهداف تدریس موثر است ؟
با توجه به اینکه آموزش و پرورش در سراسر ایران بطور گسترده می باشد و تحقیق در این زمینه احتیاج به هزینه زیاد و زمان طولانی دارد لذا ما نمونه کوچکی از این جامعه بزرگ یعنی تعدادی از دانش آموزان و معلمان ابتدایی منطقه 17 تهران را انتخاب کرده ایم تا بتوانیم با راهنمایی استاد گرامی سریعتر و با هزینه کمتر به نتیجه برسیم .
فرضیه های تحقیق
1- وسایل کمک آموزشی مورد نیاز در مدرسه نیست .
2- از وسایل موجود در مدرسه استفاده کافی نمی شود.
3- استفاده از وسایل کمک آموزشی به میزان زیادی در یادگیری تاثیر دارد.
4- کلاس مخصوص آزمایشگاه در یادگیری موثر است.
5- دانش آموزان در تهیه وسایل کمک آموزشی دخالت زیادی ندارند.
6- معلمان در تهیه وسایل کمک آموزشی دخالت زیاد ندارند.
7- وسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان تازگی دارد.
8- دانش آموزان وقت مناسب جهت استفاده از وسایل کمک آموزشی را ندارند.
9- دانش آموزان نحوه استفاده و کار کردن با وسایل کمک آموزشی را نمی دانند.
10- موقع استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلم همه دانش آموزان به راحتی نمی توانند ببینند.
11- دانش آموزان نمی توانند بطور انفرادی و مستقل از وسایل کمک آموزشی خودشان استفاده کنند.
12- وسایل صوتی و تصویری در یادگیری دانش آموزان تاثیر زیادی دارد.
13- گردش علمی به میزان زیادی در یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد.
جامعه آماری : تعدادی از دانش آموزان و معلمان ابتدایی منطقه 17 تهران
روش تحقیق : در این تحقیق در پی نشان دادن و توصیف ارتباط بین کاربرد وسایل کمک آموزشی با یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هستیم لذا از روش تحقیق توصیفی استفاده نموده ایم زیرا می خواهیم شرایط موجود و واقعی را گزارش کنیم و با استفاده از روشهای گوناگون به توصیف آن بپردازیم .
بطور خلاصه در این تحقیق ویژگی های زیر مد نظر می باشد:
الف ) جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل از پدیده ای ویژه
ب ) شناسایی و بررسی مسائل شرایط و وقایع جاری
ج ) مقایسه و ارزشیابی وقایع
پرسشنامه ای تهیه شد که دارای 23 سوال و از نوع پاسخ گزین بود که پاسخ دهندگان می بایستی با توجه به سوال به یکی از گزینه های خیلی زیاد ،زیاد ، متوسط ، کم پاسخ دهند و برای دانش آموزان و معلمان از یک نوع بود.
روش آماری : برای نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری هم چون گرفتن فراوانی درصد فراوانی و استفاده از جدول فی دو بهره گرفته ایم .
جمع بندی نتایج :
1- وسایل و مواد آموزشی مورد نیاز برای تدریس هر یک از دروس علوم ،جغرافی ، ریاضی و سایر درسها در حد مورد نیاز در مدارس وجود ندارد بطور متوسط 65% از معلمان و 60% از دانش آموزان به پرسشهایی که در این زمینه شده است اظهار داشته اند که میزان وسایل کمک آموزشی در زمینه هر یک از دروس فوق کم می باشد .
2- استفاده از وسایل و مواد آموزشی موجود در مدرسه در مورد هر یک از دروس مختلف رضایت بخش نیست . 61% از دانش آموزان و 75% از معلمان به پرسشهایی که در این زمینه شده است اظهار داشته اند که از وسایل کمک آموزشی در زمینه دروس مختلف استفاده نمی شود.
3- معلمانی که از وسایل کمک آموزشی موجود در مدرسه در زمینه هر یک از دروس مختلف استفاده می کنند تاثیر قابل ملاحظه ای در یادگیری دانش آموزان دارد. بطور متوسط 79% دانش آموزان و 88% از معلمان اظهار داشته اند که استفاده از وسایل کمک آموزشی در زمینه هر یک از دروس تاثیر زیادی در یادگیری دانش آموزان دارد.
4- 98% از معلمان و 92% از دانش آموزان اظهار داشته اند که در درسهایی که از وسایل کمک آموزشی استفاده نمی شود یادگیری دانش آموزان خیلی کم است.
5- 92% از معلمان و 86% از دانش آموزان اظهار می دارند که وجود کلاسهای مخصوص آزمایشگاه تاثیر زیادی در یادگیری دانش آموزان دارد زیرا یادگیری علاوه بر شنیدن با دیدن و احتمالا لمس کردن همراه است.
6- 90% از معلمان و 77% از دانش آموزان اظهار داشتند که شرکت دانش آموزان در تهیه وسایل کمک آموزشی به میزان قابل ملاحظه ای در یادگیری آنها موثر است . یعنی دانش آموزانی که وسایل و مواد آموزشی را بعنوان نوعی تکلیف تهیه می کنند، یادگیری آنها در زمینه آنها درس عمیق تر و از ثبات و دوام بیشتری برخوردار است.
7- 84% از معلمان و 57% دانش آموزان معتقدند که معلمان در تهیه وسایل آموزشی دخالت ندارند . می توان چنین نتیجه گرفت که معلمان بر این باورند که وسایل و مواد آموزشی همان چیزی است که در کارخانه ها تولید می شود و در اختیار مدارس قرار می گیرد در حالیکه بسیاری از مفاهیم را می توان توسط وسایلی که با کمک دانش آموزان و معلمان ساخته می شود انتقال داده ها و سطح فراگیری دانش آموزان را به حداکثر ممکن رسانید.
8- حجم زیاد درسها، تعداد بیش از حد دانش آموزان در هر کلاس، دو شیفته بودن مدارس و ... از عوامل مهمی هستند که معلمان همیشه با کمبود وقت مواجه هستند، 80% از معلمان و 74% از دانش آموزان در مورد کمبود فرصت جهت استفاده از وسایل و مواد آموزشی نظر یکسانی دارند.
9- در درسهایی که از وسایل و مواد آموزشی استفاده می شود به میزان قابل توجهی برای دانش آموزان تازگی دارد و این عامل مهمی است برای تثبیت یادگیری و باعث می شود، درصد مطلوبی توجه دانش آموزان را به درس مربوطه جلب کند. 82% معلمان و 78% دانش آموزان اظهار

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 172 کیلو بایت

تعداد صفحات : 187

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی پایبندی دانشجویان دانشگاه آزاد به دین

درادوار مختلف تاریخ بشری یكی از مولفه های مهم حیات اجتماعی انسان ها دین بوده است . كمتر جامعه ای را سراغ داریم كه دین با اشكال و تعاریف مختلف در هویت فردی و اجتماعی آن سهم وافری نداشته باشد. دین نه تنها از زندگی انسان امروزی كنار نرفته بلكه همچنان یكی از اركان مهم اجتماعات بشری باقی مانده است. به طوریكه تعمیق تداوم حیات دینی از یك سو گرایش فطری و ذاتی انسان عصر كنونی از سوی دیگر موجب شده دین و گرایشات دینی در زمره مهمترین دغدغه های عصر كنونی باشد.

بازگشت جهانی اندیشه های دینی و جنبش های اجتماعی یكی از غیر منتظره ترین رویدادهایی است كه قرن حاضر با آن مواجه است. امری كه ظهور و بروز دیدگاهها و موانع مختلف در این حوزه را به دنبال داشته است این امر برای جوامع دینی همچون جامعه ما اگر چه فاكتور بسیار مثبتی قلمداد می شود تلاشهای بسیاری را نیز در این حوزه به یاری می طلبد چرا كه حفظ و صیانت از روشهای دینی – اسلامی و دفاع از حقانیت این شریعت آسمانی مسئولیت تك تك آحاد جامعه را خاطرنشان ساخته و وظایف خطیر برنامه میزان نظام را یادآور میشود.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات تحقیق
طرح مساله
ضرورت و اهمیت مساله
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
سوالات تحقیق
فصل دوم: پیشینه تحقیق
بررسی آثار و پژوهشهای انجام شده
فصل سوم: ادبیات موضوع
تعاریف مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق
چهارچوب فکری تحقیق وارائه نظریات مرتبط با موضوع تحقیق
فصل چهارم: روش تحقیق
تعریف جامعه آماری و حجم نمونه
روش گردآوری اطلاعات
فصل پنجم: خلاصه نتایج
تجزیه و تحلیل یافته ها
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتهای تحقیق
پرسشنامه
فهرست منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 848 کیلو بایت

تعداد صفحات : 100

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها چكیده تحقیق :

موضوع پژوهش حاضر بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعالیت امدادی آنهاست كه بدین منظور 25 امدادگری كه بیش از 4 سال سابقة فعالیت داشتند و 25 امدادگری كه كمتر از4 سال سابقة فعالیت داشتند به شیوة نمونه گیری در دسترس انتخاب و افسردگی آنها با پرسشنامة افسردگی بك سنجیده شد و در این پژوهش یك فرضیه شكل گرفت : میزان افسردگی در امدادگران مردی كه بیش از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند بیشتر از افسردگی امدادگران مردی است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعالیت امدادی دارند.

برای بررسی فرضیه فوق از آزمون t استیودنت استفاده شد و چون t بدست آمده (917%) در سطح (05%) و (01%) كوچكتر از t جدول است بنابراین فرضیة فوق رد و فرضیة صفر تایید می‌شود و این نتیجه بدست آمد كه بین میزان افسردگی امدادگرانی كه بیش از چهار سال سابقه دارند با امدادگرانی كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معنا دار وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول.......................... 1

مقدمه............................ 2

بیان مسئله....................... 4

اهمیت و ضرورت كار................ 5

فرضیه تحقیق...................... 5

تعریف نظری...................... 6

تعریف عملیاتی.................... 7

فصل دوم : سابقه پژوهش............ 8

استرس و سندرم فرسودگی............ 9

افسردگی......................... 10

افسردگی زیست - شیمیایی.......... 12

افسردگی واكنشی.................. 14

مدل سلیه از استرس.............. 16

افسردگی......................... 16

سرزنش خود....................... 17

نومیدی.......................... 18

ترحم به خود .................... 19

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است 20

نظریه روانكاوی.................. 21

نظریه های یادگیری.............. 23

رویكرد شناختی................... 24

تعریف........................... 24

افسردگی واكنشی ................. 26

افسردگی درون زاد................ 27

افسردگی روان زاد................ 28

تشخیص و سنجش افسردگی............ 29

اختلال افسردگی عمده.............. 30

اختلال افسرده خلقی............... 31

علایم افسردگی.................... 33

چگونگی مقابله با افسردگی ....... 34

روش های درمان افسردگی........... 35

روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده 36

روش دو ستونی.................... 36

درمان كوتاه مدت................ 38

مشاوره و روان درمانی گروهی...... 39

چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند 39

چگونه كسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر 40

خسارت استرس..................... 42

روند استرس...................... 43

نشانه های هیجانی افسردگی........ 44

به هنگام افسردگی چه كاری باید انجام دهیم 47

دیدگاههای نظری درباره افسردگی .. 49

تعریف امدادگر................... 53

خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر..... 53

تعریف كمكهای اولیه و امداد ..... 54

هدف ما از كمكهای اولیه.......... 54

تعریف عملیات نجات............... 55

تعریف دیگر امدادگر.............. 55

تعریف كمك های اولیه............. 55

بقیه ویژگی های یك امدادگر....... 55

حفظ آرامش در ارائه كمكهای اولیه. 56

وظایف امدادگر................... 58

نحوه مراقبت از خود.............. 59

كنترل استرس..................... 59

واكنش به استرسها................ 59

واكنش های دیررس................. 60

واكنش های شدید.................. 61

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق..... 62


فصل سوم: طرح پژوهش.............. 70

طرح پژوهش ...................... 71

جامعه پژوهش..................... 72

نمونه پژوهش..................... 72

روش نمونه گیری.................. 73

ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات 74

روش آماری....................... 75

فصل چهارم: آمار................. 76

مقدمه........................... 77

آمار توصیفی..................... 91

آمار استنباطی.................. 93

فرض صفر......................... 93

فرض خلاف......................... 93


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری...... 94

بحث و نتیجه گیری................ 95

محدودیت های پژوهش .............. 97

پیشنهادات....................... 98

منابع و مآخذ................... 99

پیوست.......................... 103

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 35 کیلو بایت

تعداد صفحات : 72

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران

كلیات پژوهش

مقدمه:

بدون شك سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ كنند. بیماری و ناتوانی، روابط انسانی را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می سازد. پس طبیعی است كه علم طب با هدف دستیابی به اطلاعات جدید همواره در حفظ و بهبود سلامت جامعه تلاش میكند. حفظ سلامت جسمانی افراد یك جامعه معنی جلوگیری از شیوع یا ریشه كن ساختن بیماریهایی كه باعث از كار افتادن یا نابودی انسان می شوند.

همانطور كه بهداشت به عنوان وظیفه علم طب و در حیطه علوم پزشكی از اهمیت شایانی برخودار است و حفظ سلامت جسمانی افراد بدان وابسته است، بهداشت و سلامت روانی فرد فرد جامعه نیز مورد توجه خاص متخصصین و دست اندركاران قرار گرفته است. آنچه امروزه به عنوان بهداشت روانی[1] در جوامع مختلف مطرح است، در حقیقت یك رشته تخصصی در محدوده روان‌پزشكی محسوب می شود. اما آنچه در بدو امر باید بدان اشاره كرد این مسئله مهم است كه با توجه به تفاوتهای عمده‌ای كه بین بیمارهایی روانی و بیماریهایی جسمانی وجود دارد، بهداشت روانی در عملی ساختن اهداف خود با مشكلات فراوانی روبروست.

علائم رفتاری، هیجانی و شناختی ممكن است در پاسخ به حوادث پراسترس ایجاد شود یك یا چند عامل استرس‌زا می تواند زمینه ساز بیماریها و اختلالات روانپزشكی باشد. تعداد و شدت عامل استرس‌زا همیشه پیش بینی كننده ی شدت علائم و اختلال روانپزشكی نیست. عامل استرس‌زا ممكن است منفرد، متعدد، یا مداوم باشد. بیماری جسمی یكی از عوامل استرس‌زا می باشد كه در صورت مزمن شدن می تواند خطری برای بهداشت روانی فرد محسوب شود.

باید بدانیم كه خانواده، اجتماع و متخصصین رشته های مختلف طب همانند روانپزشكان در بهداشت روانی بیماران مبتلا به بیماریهای جسمانی نقش بسزایی دارند. برای مثال، خانواده و اجتماع با رعایت مورد پیشگیری كننده از ابتلا به بیماریهای جسمی (در حد امكان) و با حمایت عاطفی و اجتماعی از بیماران بعد از ابتلا به بیماریهای جسمانی و قبول و پذیرش بیماری به جای طرد آنان می توانند در زمینه بالا بردن بهداشت روان فدر یا حداقل متعادل نمودن آن نقش مفیدی ایفا كنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 61 کیلو بایت

تعداد صفحات : 98

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

موضوع تحقیق: بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

چکیده ۴

« فصل اول ». ۵

مقدمه. ۶

طرح مساله و چارچوب نظری آن. ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۷

اهداف تحقیق : ۸

فرضیه های تحقیق : ۹

فرضیه اصلی : ۹

فرضیه های فرعی : ۹

متغیر ها در فرضیه کلی. ۹

تعاریف نظری.. ۱۰

تعاریف نظری : ۱۰

« فصل دوم ». ۱۲

ادبیات تحقیق. ۱۳

نظریه های مختلف در مورد اختلالات رفتاری: ۱۳

نظریه عوامل بیولوژیکی ( زیستی یا زیستی شناختی ) ۱۳

۳- نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری : ۱۴

نظریه بوم شناسی لاکولوژیکال و جامعه شناسی : ۱۵

اختلالات رفتاری ( havioral Disorder) 15

اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان. ۱۶

تعریف اختلال رفتاری : ۱۷

اختلال در رفتار : ۱۸

اختلال رفتاری در بین نوجوانان : ۱۹

چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت گرایان : ۲۰

انواع اختلالات : ۲۰

طبقه بندی اختلالات بر اساس DS MIV.. 21

اختلالات افسردگی : peression. 21

افسردگی چیست ؟. ۲۱

آیا بدون فشار روانی دچار افسردگی می شوم ؟. ۲۳

علتهای افسردگی. ۲۴

چند نوع افسردگی وجود دارد ؟. ۲۵

اختلال وسواس.. ۲۷

اختلال وسواس فکری و عملی : ۲۹

ملاکهای تشخیصی مربوط به اختلال وسواس فکری و عملی. ۳۰

۱- اختلال شخصیتی پارانوئید : ۳۲

اختلال ضد اجتماعی : ۳۴

ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی : ۳۴

اصطلاح شناسی و مفاهیم : ۳۵

اصطلاحات مورد استفاده برای تعریف این حیطه : ۳۵

پرخاشگری : ۳۸

انواع پرخاشگری : ۳۸

نظریه زیستی پرخاشگری : ۳۹

کروموزوم های جنسی : ۳۹

انواع پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی : ۴۰

هیجان پذیری : ۴۲

بی قراری : ۴۳

روش درمان : ۴۴

گوشه گیری اجتماعی : ۴۴

تشخیص بالینی و ارزیابی گوشه گیری اجتماعی : ۴۵

دلبستگی ، بازداری و گوشه گیری اجتماعی : ۴۶

اختلال رفتاری : ۴۷

عوامل و زمینه اختلال رفتاری : ۴۷

زمینه فیزیولوژیکی : ۴۷

تاثیرات بیوشیمیایی. ۴۸

آسیب ساختاری.. ۴۹

تاثیرات بعدی.. ۴۹

زمینه های پویایی. ۵۰

زمینه های اجتماعی. ۵۱

یادگیری مشاهده ای.. ۵۲

سایر زمینه ها ۵۲

تفاوتهای مربوط به جنسیت.. ۵۳

دسته بندی اختلالات رفتاری.. ۵۴

گروهبندی بر اساس سبب شناسی. ۵۶

گروهبندی از دیدگاه روانپزشکان و پزشکان. ۵۷

گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط ترویج روانپزشکی : ۵۷

گروهبندی از دیدگاه های مختلف آموزش و پرورش : ۵۹

اختلالات رفتاری نوجوانان. ۶۰

اختلالات عاطفی : ۶۱

اختلالات جسمانی. ۶۱

اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری : ۶۲

برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری : ۶۳

رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی . ۶۳

مطالعات انجام شده اختلالات رفتاری در ایران و خارج. ۶۵

« فصل سوم ». ۶۷

«تعیین روش تحقیق». ۶۷

جامعه مورد مطالعه : ۶۸

حجم نمونه : ۶۸

روش نمونه گیری.. ۶۸

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر. ۶۹

روش تحقیق. ۷۰

روش آماری.. ۷۱

« فصل چهارم ». ۷۲

«یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها». ۷۲

جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنیها از آزمون اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران. ۷۳

جدول ۲-۴ : مقایسه اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران. ۷۶

جدول ۳-۴ : مقایسه هیجان پذیری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۷

جدول ۴-۴ : مقایسه وسواس در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۸

جدول ۳-۴ : مقایسه گوشه گیری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۷۹

جدول ۶-۴ : مقایسه رفتار پارانویایی در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۰

جدول ۷-۴ : مقایسه افسردگی در بین دختران و پسران. ۸۱

جدول ۸-۴ : مقایسه پرخاشگری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۲

جدول ۹-۴ : مقایسه بیقراری در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۳

جدول ۳-۴ : مقایسه رفتارهای ضد اجتماعی در بین دانش آموزان دختر و پسر. ۸۴

«فصل پنجم». ۸۵

«بحث و نتیجه گیری». ۸۵

بحث و نتیجه گیری.. ۸۶

سایر یافته ها : ۸۷

پیشنهادات.. ۸۹

محدودیت ها : ۹۰

منابع. ۹۱

«ضمایم». ۹۳

«پرسش نامه اختلالات رفتاری». ۹۳

دستور اجرا : ۹۴

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر منطقه 1 قزوین که فرضیه های عنوان شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل رابطه بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت است و فرضیه های جزئی که شامل بررسی تفاوت بین هیجان پذیری –وسواس –گوشه گیری –پارانویا و افسردگی و پرخاشگری بی قراری و رفتار ضد اجتماعی بین دختران و پسران منطقه 1 قزوین پرداخته که جامعه آماری مورد مطالعه دو تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمایی است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون اختلالات رفتاری بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه ها از روش tمتغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دختران و پسران از لحاظ اختلالات رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد و همین طور بین تمام زیر مجموعه های اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران تفاوت های معنی داری وجود دارد . سطح معنی داری آن برابر05/ 0 < p است .
« فصل اول »
مقدمه
از روش تعلیم و تربیت انسان و زیانهایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامنگیر فرد و جامعه می شود از سویی احتمال انحراف آن از مسیر صحیح در مدت رشد فرد از سوی دیگر ایجاب می کند که فعالیتهای مربوطه مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد و اثرات این فعالیتها جز در رفتار فرد قابل مشاهده نیست .
در عصری که ما زندگی می کنیم بروز مشکلات روانی و اختلالات رفتاری مخصوصاً برای نوجوانان و جوانان امری بدیهی است زیرا در این عصر روابط انسانی جای خود را به ماشین آلات و کامپیوتر داده اند و صمیمیت گذشته از بین رفته و هر کسی به فکر خودش است و نوجوانان بیشتر از همه دست خویش اختلالات رفتاری ناشی از تنهایی و تربیت غلط و عدم توجه می گردند با این وجود شناخت اختلالات و یافتن راه حل مبارزه با آنها چه از طرف اولیاء خانواده ها و چه از طرف مسئولین آموزشی نوجوانان ما و نسل آینده را در مقابل این مشکلات ایمن خواهد کرد و ما جامعه ای سالم با نوجوانانی موفق و سالم خواهیم داشت و در این پژوهش گوشه کوچکی از اختلالات و مشکلات نوجوانا مورد بررسی قرار می گیرد امید است که چراغی باشد سر راه آیندگان ( چکیده ای از مقدمات کتابهای مربوط به اختلالات رفتاری ) .
طرح مساله و چارچوب نظری آن
با توجه به اجتماعی بودن آدمی از لطحاظ زمینه های بهنجاری و نابهنجاری رفتارها مطاله رفتاری فرد و شناخت اختلالات رفتاری وی بسیار حائز اهمیت است . در پژوهش حاضر میزان اختلاات رفتاری بین دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی منطقه 1 قزوین مورد بررسی قرار می گیرد .
ساخت جمعیت کشور ما به گونه ای که نوجوانان و جوانان بیشترین قشر آن را تشکیل می دهند که شناخت تنوع و میزان اختلالات دانش آموزان در جهت برنامه ریزی ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی کاری بس مهم است . منظور از اختلاات رفتاری آن دسته از رفتارهایی است که از دیدگاههای روان شناسی و جامعه شناسی بهنجار نمی باشد و مساله مورد تحقیق اختلالات رفتاری عبارتند از : هیجان پذیری وسواس ف تمایل به گوشه گیری ، رفتار و انکارپارانویایی ، افسردگی ، گرایش به پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی ، بی قراری ، گرایش رفتارهای ضد اجتماعی است .
اهمیت و ضرورت تحقیق :
زندگی آدمی به دوره هایی تقسیم می شود یکی از این دوره ها « نوجوانی » است که به اعتقاد اغلب دانشمنان و روان شناسان دوره مهم و حساس در زندگی هر فرد محسوب می شود حالتهای روانی ، احساسات شدید نوجوانی یکی از منابع خطرزا برای سلامتی فرد است که اختلالات رفتاری نشانگر نبودن سلامت روانی جسمی فرد است .
اساسی ترین راههای مقابله با مشکلات نوجوانان شناخت اختلاات رایج و شایع بین نوجوانان است . کار برای یافته های این پژوهش می توانند کلیه کسانی باشند که با نوجوانان سروکار دارند از جمله والدین ، مربیان ، مشاوران ، معلمان ، دست اندر کاران نظام آموزش و پرورش و تکوین شخصیت نوجوانا سهیم هستند پس شناخت انواع و میزان اختلالات رفتاری دانش آموزان بسیار مهم است تا در زمینه اطلاعات کافی نباشد تعلیم و تربیت و مجریان بی شک امور محوله موفق نخواهند شد .
اهداف تحقیق :
1- شناخت به موقع این اختلالات در بین دانش آموزان دبیرستانی و داشتن اطلاعات کافی در زمینه علل ایجاد این اختلالات و انواع آنها ، نحوه شناخت این اختلالات و درمان به موقع این اختلالات است .
2- ایجاد زمینه های پیشگیری از این اختلالات در مدارس .
3- با بالا بردن درک و آگاهی نوجوانان به رفتارهایشان و چگونگی برخورد با مشگلات .
فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی :
بین میزان و انواع اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی منطقه 1 قزوین تفاوت وجود دارد .
فرضیه های فرعی :
1- میزان هیجان پذیری در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
2 - میزان وسواس در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
3 - میزان گوشه گیری در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
4 - میزان پارانویایی در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
5 - میزان افسردگی در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
6 - میزان پرخاشگری در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
7 - میزان بی قراری در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
8 - میزان رفتار اجتماعی در بین دختران و پسران با هم متفاوت است .
متغیر ها در فرضیه کلی
متغیر مستقل : دو گروه دختران و پسران در دو گروه مستقل
متغیر وابسته : اختلالات رفتاری
تعاریف نظری
روان شناسان اجتماعی اختلالات رقتاری را ناشی از فشارهای اجتماعی و کمبود راههای مناسب برای تخلیه این فشار ها می دانند آنان اختلالات رفتاری را در واکنش طبیعی نسبت به فشارهای ناشی از مشکلات و مسائل اجتماعی می پندارند ( دکتر سیف نراقی و عزت ا... نادری ، 1374 ) .
اختلالات رفتاری الگوی تکراری و مستمر رفتاری است که در آن حقوق اسلامی دیگران هنجارها یا موازین اسلامی اجتماعی متناسب با سن فرد زیر پا گذاشته می شود ( همان منبع ) .
تعاریف نظری :
1- هیجان پذیری : در موقعیتها و حالتهای خاص دچار هیجان می شود .
2-وسواس ( absessions) تکرار ناخوانده افکار غیر منطقی که فرد احساس می کند کنترلی بر آنها ندارد .
3- گوشه گیری ( with drawal) : نوعی الگوی رفتاری شخص که با کناره جویی وی از کارکرد بهنجار زندگی روزمره و نیز با احساس ناکامیها . تنشها و نومیدیهایی همراه آن مشخص می گردد .
4-رفتار و انکارپارانویایی ( parnoins) : وابسته به پارانویا در طبقه بندی بیماریهای ( روانپزشکی ) پارانویا جز یکی از طبقات معیار و نوعی اختلال کارکردی محسوب می شود که از نشانه های ـن هذیان –حسادت ، هذیان بزرگ منشی .
5- افسردگی ( perperssion) : نوعی حالت غمگینی بسیار شدید که معمولاً با کندی افکار و حرکات و گاه نیز بی قراری ناراحت شده شخص می شود که در آن فرد احساس عدم کفایت ، احساس یاس ، نامیدی و غمگینی می کند .
6-پرخاشگری ( aggressiore) : معنی عام آن تحرک بیش از اندازه و آرام نگرفتن و دائماً در حال حرکت بودن است . معنی تلویحی آن نیز نشان دادن رفتارهایی است که هدف آن آسیب رساندن به افراد دیگر است .
7-بی قراری ( bestlessness) : حالتی که طی آن فرد مداماً واکنش نشان می دهد حالتی که فرد احساس آرامش و آرامیدگی ندارد .
8-گرایش به رفتارهای ضد اجتماعی ( antisocial) : توصیف کننده فردی است که رفتارش در رابطه با کارکرد گروه یا جامعه می گردد.

دانلود تحقیق

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 195 کیلو بایت

تعداد صفحات : 145

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

هدف از این پژوهش بررسی امکانات و مشکلات تححصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد.جامعه آماری این تحقیق كلیه مدارس واقع در مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر می باشد و نمونه مورد بررسی20 مدرسه است كه 27 درصد از مدارس جامعه آماری را شامل می شود. برای جمع آوری داده ها از یک پرسش نامه 129 سوالی که قسمتی از آن توسط سابقی(1384) و قسمت دیگر آن توسط خود محقق تهیه شده است استفاده گردیده. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی،درصد، میانگین) و آمار استنباطی(آزمون T) استفاده شده است و یافته های این تحقیق نشان می دهد كه 69 درصد معلمان كمتر از 12 سال سابقه كاری دارند، این مدارس از نظر فضاهای آموزشی، اداری، پشتیبانی، گردش، زیربنای ساخت و فضای باز محوطه مطابق و حتی بالاتر از استانداردهای سازمان نوسازی و تجهیز مدارس كشور می باشد. از نظر همجواری مدارس با كاربری های سازگار وضعیت نسبتاً مطلوب می باشد. فضای پرورشی این مدارس پایین تر از استانداردهای لازم می باشد. و 95 درصد مدارس فاقد آزمایشگاه و وسایل كمك آموزشی بوده، در هیچكدام از مدارس كلاس تجربی، اتاق سمعی وبصری، اتاق كامپیوتر، سالن غذاخوری، سالن چند منظوره، بوفه وجود ندارد و70 درصد مدارس نیز فاقد كتابخانه می باشند. در هیچكدام از مدارس مربی بهداشت، مربی پرورشی و مربی ورزش وجود ندارد. اما با توجه به مشكلات یاد شده 96 درصد مدارس از كارآیی داخلی و برون داد مناسبی برخوردار بوده اند.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات تحقیق

1-1 مقدمه ............................................................................................................................ 1

2-1 بیان مسأله ................................................................................................................... 2

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................... 4

4-1 سوال‌های تحقیق ....................................................................................................... 7

5-1 هدف تحقیق ............................................................................................................ 10

6-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح .......................................................... 11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق ........................................... 13

مقدمه................................................................................................................................ 14

1-2 اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی .............................................................. 15

1-1-2 اهداف اعتقادی............................................................................................ 15

2-1-2 اهداف اخلاقی ............................................................................................ 16

3-1-2 اهداف علمی و آموزشی ........................................................................... 16

4-1-2 اهداف فرهنگی، هنری ............................................................................. 16

5-1-2 اهداف اجتماعی ......................................................................................... 16

6-1-2 اهداف زیستی ............................................................................................. 17

7-1-2 اهداف سیاسی ............................................................................................ 17

8-1-2 اهداف اقتصادی .......................................................................................... 17

2-2 ویژگی‌های كودكان در دوره ابتدایی .................................................................. 17

3-2 مواد و برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ............................................................... 20

4-2 درون داده‌های نظام آموزش ابتدایی ................................................................. 22

1-4-2 منابع انسانی ................................................................................................ 22

2-4-2 منابع مادی نظام آموزش ابتدایی .......................................................... 23

1-2-4-2 منابع كالبدی ..................................................................................... 23

2-2-4-2 منابع تجهیزاتی ................................................................................. 25

3-4-2 منابع مالی .................................................................................................... 25

5-2 تاثیر امكانات و تجهیزات مدرسه بر دانش آموزان .......................................... 26

6-2 تاثیر امكانات و تجهیزات مدرسه بر معلم ......................................................... 28

7-2 تاثیر محیط بر فعالیت‌های نظام آموزشی.......................................................... 29

8-2 كلاس‌های درس چند پایه..................................................................................... 30

9-2 مشكلات تحصیلی دانش آموزان در مدارس..................................................... 32

1-9-2 افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن ..................................................... 32

2-9-2 ترك تحصیل ........................................................................................... 34

3-9-2 نارسایی‌های یادگیری ویژه.................................................................... 35

10-2 مشكلات رفتاری دانش آموزان در مدارس..................................................... 37

1-10-2 ترس از مدرسه .................................................................................... 37

2-10-2 فرار از مدرسه ...................................................................................... 37

3-10-2 اختلال لجبازی و نافرمانی ................................................................ 38

4-10-2 رفتارهای نامناسب یا ناپخته ............................................................ 39

5-10-2 بیش فعلی همراه با كمبود توجه ................................................... 39

6-10-2 اضطراب ................................................................................................. 40

7-10-2 بی نظمی در سلوك ........................................................................... 41

11-2 مدارس و دانش آموزان موفق ........................................................................... 41

12-2 فضاهای آموزشی مدارس ................................................................................... 42

1-12-2 كلاس درس نظری ............................................................................. 42

2-12-2 كلاس درس تجربی............................................................................. 43

13-2 فضاهای پرورشی .................................................................................................. 45

1-13-2 كتابخانه .................................................................................................. 46

2-13-2سالن چند منظوره ............................................................................... 46

3-13-2 نمازخانه ................................................................................................. 47

4-13-2 اتاق فعالیت‌های پرورشی .................................................................. 47

5-13-2 اتاق بهداشت ركت‌های اولیه............................................................. 47

14-2 فضای اداری ........................................................................................................... 47

15-2 فضاهای پشتیبانی یا خدماتی ........................................................................... 49

1-15-2 سرویس‌های بهداشتی ....................................................................... 49

2-15-2 آبخوری دانش آموزان ........................................................................ 49

3-15-2 انبار نظافت و شستشو......................................................................... 49

4-15-2 انبار تجهیزات و وسایل....................................................................... 49

16-2 فضاهای گردش ..................................................................................................... 52

1-16-2 راهروها................................................................................................................ 52

2-16-2 پله‌ها..................................................................................................................... 52

17-2 فضاهای باز یا محوطه .......................................................................................... 53

1-17-2 فضای صف جمع و تفریح.................................................................. 53

2-17-2 فضای سبز، باغچه و درختكاری....................................................... 53

3-17-2 پاركینگ وسایل نقلیه........................................................................ 54

18-2 مكان یابی واحدهای آموزش.............................................................................. 57

1-18-2 كاربری‌های سازگار............................................................................... 57

2-18-2 كاربری‌‌های ناسازگار ........................................................................... 57

3-18-2 جهت یابی ............................................................................................. 57

4-18-2 شعاع دسترسی ................................................................................... 58

19-2 انجمن اولیا و مربیان ........................................................................................... 58

20-2 پیشینه تحقیق........................................................................................................ 61

فصل سوم : روش تحقیق....................................................................... 66

مقدمه ................................................................................................................................... 67

1-3 روش تحقیق............................................................................................................... 67

2-3 جامعه آماری.............................................................................................................. 67

3-3 نمونه و روش نمونه گیری...................................................................................... 67

4-3 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ....................................................................... 68

5-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.................................................................................. 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................. 70

تجزیه و تحلیل سوال 1.................................................................................................... 71

تجزیه و تحلیل سوال2...................................................................................................... 75

تجزیه و تحلیل سوال3...................................................................................................... 76

تجزیه و تحلیل سوال 4.................................................................................................... 77

تجزیه و تحلیل سوال 5.................................................................................................... 82

تجزیه و تحلیل سوال 6.................................................................................................... 85

بررسی و مقایسه كل سرانه‌ها و مقایسه با استانداردها................................................. 88

تجزیه و تحلیل سوال 7.................................................................................................... 89

تجزیه و تحلیل سوال8...................................................................................................... 91

تجزیه و تحلیل سوال9...................................................................................................... 91

تجزیه و تحلیل سوال10................................................................................................... 92

تجزیه و تحلیل سوال11................................................................................................... 93

تجزیه و تحلیل سوال 12................................................................................................. 95

تجزیه و تحلیل سوال 13................................................................................................. 96

تجزیه و تحلیل سوال 14................................................................................................. 96

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ....................................................... 98

1-5 مقدمه ......................................................................................................................... 99

2-5 بحث و نتیجه گیری ............................................................................................ 100

3-5 یافته‌های جانبی تحقیق....................................................................................... 100

4-5 محدودیت‌های پژوهش......................................................................................... 108

5-5 پیشنهادها................................................................................................................ 109

الف. پیشنهاد كاربردی.................................................................................................... 109

ب. پیشنهاد پژوهش....................................................................................................... 111

فهرست جداول صفحه

جدول (1-2) مواد درسی وساعات تدریس هفتگی در مدارس دوره دبستان ........................... 21

جدول (2-2) حداقل ، حداكثر میانگین تراكم دانش آموزان در كلاس........................................ 44

جدول (3-2) استاندارد های فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی روستایی......................................... 45

جدول (4-2) استانداردهای فضاهای پرورشی مدارس ابتدایی روستایی .......................................... 48

جدول (5-2) استانداردهای فضاهای اداری مدارس ابتدایی روستایی ................................ 50

جدول (6-2) استانداردهای فضاهای پشتیبانی یا خدماتی مدارس ابتدایی روستایی ................. 51

جدول (7-2) استانداردهای فضاهای گردش مدارس ابتدایی روستایی .............................. 54

جدول (8-2) تلخیص اطلاعات فضاهای بسته مدارس روستایی ........................................... 55

جدول (9-2) استانداردهای سطوح خارجی مورد نیاز به متر مربع در مدارس روستایی ............................ 56

جدول (10-2) شعاع دسترسی..................................................... 58

جدول (1-3) توزیع مدارس ابتدایی روستاهای فریدون شهر بر حسب منطقه وجنسیت در سال تحصیلی87-1386..................... 68

جدول (1-4) تعداد معلمان ونوع مدرك آن ها......................................................................................... 71

جدول (2-4) تعداد معلمان وسابقه آن ها..................................................................................................... 72

جدول (3-4) سرانه آموزشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر كل......................................................... 75

جدول (4-4) سرانه فضای پرورشی برای هر دانش آموز در مدرسه ودر كل............................................................... 76

جدول (5-4) سرانه فضای اداری اتاق استراحت معلمان برای هر دانش آموز در مدرسه ودر كل........................... 77

جدول (6-4) سرانه فضای اداری (انبار داری) برای هر دانش آموز در مدرسه ودر كل.............................................. 79

جدول (7-4) سرانه فضای اداری برای هر دانش آموز در كل............................................................................................ 80

جدول (8-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هردانش آموز در عامل انبار وسایل نظافت وشستشو.......... 82

جدول (9-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل سرویس های بهداشتی.................... 82

جدول (10-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبخوری............................................. 83

جدول (11-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در عامل آبدارخانه......................................... 83

جدول (12-4) سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی برای هر دانش آموز در كل............................................................... 84

جدول (13-4) سرانه فضای گردش برای هر دانش در كل................................................................................................ 86

جدول (14-4) مقایسه میانگین سرانه های موجود در استانداردهای مطلوب................................................................ 88

جدول (15-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در كل..................................................................... 89

جدول (16-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آموز دركل................................................................ 91

جدول (17-4) نور كلاس......................................................................................................92

جدول (18-4) رنگ كلاس ......................................................................................................92

جدول (19-4) رنگ اداری ..............................................................................................................92

جدول (20-4) رنگ راهرو ها............................................................................................................93

جدول (21-4) مربوط به جهت مدارس..................................................................................................................................... 94

جدول (22-4) مربوط به كاربری های سازگار........................................................................................................................ 94

جدول ( 23-4) مربوط به كاربری های ناسازگار...................................................................................................................... 94

جدول (24-4) مربوط به فراوانی پاسخ های افراد در مورد قابلیت گسترده شدن..................................................... 95

جدول (25-4) مربوط به وضعیت آزمایشگاه و وسایل كمك آموزشی مدارس............................................................. 96

جدول ( 26-4) وضعیت انجمن اولیاء و مربیان در مدارس مناطق روستایی شهر ستان فریدون شهر................ 97

جدول (27-4) كارائی داخلی مدارس ابتدایی روستایی شهر ستان فریدون شهر........................................................ 98

فهرست نمودارها صفحه

نمودار(1-4) مربوط به تعداد معلمان ونوع مدرك آن............................................................................72

نمودار(2-4) مربوط به تعداد معلمان وسابقه آن ها ...............................................................................73

نمودار (3-4) مربوط به سرانه فضای آموزشی در هر مدرسه ..................................................................74

نمودار (4-4) مربوط به سرانه فضای پرورشی در هر مدرسه ...............................................................75

نمودار (5-4) مربوط به سرانه اداری (اتاق استراحت معلمان) ...............................................................77

نمودار (6-4) مربوط به سرانه فضای اداری (دفتر ) درهر مدرسه ........................................................78

نمودار (7-4) مربوط به سرانه فضای اداری در هر مدرسه ...................................................................79

نمودار (8-4) مربوط به سرانه فضای پشتیبانی وخدماتی در هر مدرسه .............................................84

نمودار (9-4) مربوط به سرانه فضای گردش در هر مدرسه................................................................86

نمودار (10-4) سرانه فضای زیر بنای ساخت برای هر دانش آموز در كل ...........................................89

نمودار (11-4) سرانه فضای باز محوطه برای هر دانش آ......................................................................90

نمودار (12-4) مربوط به فراوانی پاسخهای افراد در مورد قابلیت گسترده شدن...............................94

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 154 کیلو بایت

تعداد صفحات : 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده

بیان مسئله:

كنترل میزان رشد جمعیت یكی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اكنون به نزدیك به 7 برابر رسیده است[i].

كشور جمهوری اسلامی ایران كه در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نیز ذكر شده است)[ii] و در سالهای اخیر این میزان رشد تا حدود 7/1 (و مواردی تا 2/1 نیز ذكر شده) كاهش یافت این كاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های كنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است.

هرم سنی جمعیت ایران در سالهای اول بعد از انقلاب شكلی مخروطی با قاعده پهن به خود گرفت كه این شكل نشانگر رشد جمعیت بالا است و در سالهای بعد این رشد بسرعت كنترل و باعث تغییر در شكل نمودار فوق گردید بطوری كه اكنون یك ناحیه فرو رفته در قاعده مخروط را می توان بوضوح مشاهده كرد مشابه این تغییر را می توان در نمودار رشد جمعیت كشور های اروپایی و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهانی اول مشاهده نمود كه البته این تغییر شكل نمودار در اروپا در بین گروه جوانان و افراد میانسال (بویژه مردان ) و بدلیل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالی كه تغییر شكل مزبور در كشور ما ناشی از كنترل رشد جمعیت و تنظیم خانواده می باشد.

كشور ایران دارای جمعیت جوانی می باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعیت كشور را افراد زیر 18 سال تشكیل می دهند این آمار اهمیت تحقیق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر می نماید[iii].

براساس مطالعات انجام شده در سال 1365 از سوی سازمان ثبت احوال نشان می دهد كه 99 در صد از زنان كشور ما موفق به ازدواج می شوند و تنها یك درصد آنان تا پایان عمر خود موفق به ازدواج نمی شوند[iv].

شاخص دیگر میانگین طول مدت ازدواج است كه این رقم در جامعه ما بسیار بالا است.

الگوی ازدواج در ایران بر اساس باور مردم به این گونه است كه شوهر باید از زن بزرگتر باشد و میزان تفاوت سن حداقل 5 سال را لازم و این اختلاف سن را ضامن بقای خانواده ها می دانند.

همچنین طبق تحقیق انجام شده از سوی سازمان ثبت احوال میزان تفاوت سنی زن و مرد در كشور طی سالهای دهه 60 بین 8/4 تا 1/5 بوده است[v] اخیرا مجلس شورای اسلامی نیز در یك طرح پیشنهادی سن قانونی ازدواج برای مردان 18 و برای زنان را 15 سال اعلام نمود.

آمار های موجود اختلاف سن زن و مرد را در جوامع مختلف و از جمله در جوامع غربی نیز در همین حدود نشان می دهد تا به آنجا كه فرمول زیر را كه از دوران ارسطو باقی مانده است برای تعیین سن مناسب ازدواج زن و مرد صادق دانسته اند.

7+ (2/ سن مرد) = سن زن

نمودار شماره 1: نمایش میانگین سن ازدواج در زن و مرد بر اساس فرمول فوق

بر اساس این طرز تفكر و طبق فرمول فوق مشخص است كه با افزایش سن ازدواج میزان اختلاف سن زن و مرد نیز افزایش می یابد به گونه ای كه سن مناسب زن برای مرد 14 ساله معادل 14 سال و برای مرد 20 ساله معادل 17 سال و برای مرد 40 ساله معادل 27 سال و برای مرد 60 ساله معادل 37 سال خواهد بود.

نتیجه چنین تفكری در صورتی كه میزان رشد جمعیت همواره مثبت باشد آن است كه همیشه تعداد زنان در معرض ازدواج به مردان در معرض ازدواج بیشتر بوده است این موضوع تا كنون مشكل حادی را برای ازدواج زنان بوجود نیاورده لیكن این مشكل همیشه بطور مزمن خود را بروز داده است اگر چه تعدد زوجات باعث شده است تا ازدواج تعداد كمی از این بانوان نیز ممكن گردد.


[i] - علی اكبر رحمانی – رشد جمعیت و اهمیت آمار های حیاتی - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال كشور- پاییز و زمستان 1372

[ii] - دكتر محمد میرزایی - ملاحظات جمعیتی مرتبط با توسعه در ایران - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال كشور- شماره 10 – زمستان 1373

[iii] - سالنامه مركز آمار ایران 1379

[iv] - یدالله فرهادی و ارژنگ امیرخسروی – عدم تعادل در عرضه و تقاضای ا زدواج - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال كشور- پاییز و زمستان 1372

[v] - یدالله فرهادی و ارژنگ امیرخسروی – عدم تعادل در عرضه و تقاضای ا زدواج - فصلنامه جمعیت سازمان ثبت احوال كشور- پاییز و زمستان 1372

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

پایان نامه بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 49 کیلو بایت

تعداد صفحات : 106

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

چكیده تحقیق :

هدف از این تحقیق آن است كه به این پرسش پاسخی داده شود : كه آیا بین مردان بازنشسته و شاغل تفاوتی در میزان افسردگی دیده می شود یا خیر ؟

فرضیه تحقیق :

به این صورت مطرح شده است : میزان افسردگی در مردان بازنشسته ،‌از میزان افسردگی در مردان شاغل ، بیشتر است .

جامعه آماری در مورد پژوهش عبارت است :

از تحقیق روی 60 نفر (30 نفر شاغل و 30 نفر بازنشسته) كه با استفاده از روش نمونه گیری كه در دسترس است ، این انتخاب صورت گرفته است كه در شهر نظرآباد زندگی می كنند . برای اندازه گیری میزان افسردگی ، افراد مورد مطالعه از آزمون یك استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل از فرمول t استفاده شد ، كه معنی دار بودن تفاوت افسردگی دو گروه مورد بررسی قرار گیرد .

نتیجه بدست آنده از فرمول t ، فرضیه تحقیق را تایید كرد و نتیجه گرفته شد ، كه میزان افسردگی در مردان بازنشسته ، به علت بیكاری بیشتر از افراد شاغل است .

مقدمه :

پیری روز به روز مسئله بزرگی در كشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته
می شود . بخصوص افراد پیرو طرز زندگی آنان اكثراً مسائل روانی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پیش می آوردند .

دوران پیری از نظر بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است و از نظر پیشگیری باید بخاطر داشت كه معمول ترین بیماری های روانی در افراد پیر عبارتند از : پسیكوزهای پیری ، اختلالات روانی ناشی از اختلالات عروقی ، كمبود اكسیژن و از بین رفتن فعالیت های عادی در مغز كه با كم شدن روابط اجتماعی ، از دست دادن مسئولیت ، تربیت دختران و پسران ، ازدواج وجدان شدن آنها ، بازنشسته شدن و از دست دادن نزدیكان و اطرافیان توأم می گردد .

همچنین بروز بعضی از اختلالات روانی ، رفتاری ، شخصیتی ، حافظه و عدم قدرت زندگی به تنهایی ، احتیاج به حمایت دیگران و نظایر آن باعث شده است كه پیران را جزء بیماران روانی قلمداد و آنان را در بیمارستان روانی بستری نمایند .

با وجودی كه به عقیده بعضی ، مشكلات افراد مسن در نتیجه از بین رفتن اعمال طبیعی و عادی نسج و مغز است . ولی از دست دادن اعتماد به نفس ، ارتباط اجتماعی، مشكلات شغلی و حتی افراد خانواده یا فامیل مهمترین عامل هستند . شخص مسن اكثراً متوجه درون خود می شود و افسرده می گردد ، و دچار هذیان درباره كار دستگاههای گوارش می گردد .

احساس تنهایی می كند ، علاقه و خبرگی خود را كم كم از دست می دهد و در یك دایره معیوب قرار می گیرد ، كه همان عوارض پیری است . خودكشی در پیران اكثراً گول زننده و با روشهای خطرناك انجام می گیرد . در 80 درصد موارد ، بعلت افسردگی و در بقیه موارد بعلت ابتلاء به بیماری های غیر قابل علاج ، مسئله اقتصادی، تنهایی و غیره می باشد .

انسان در هر مقطع زمانی تابع گذشته ، حال ، و آینده است و تحت تاثیر متغیرهای دورنی و دنیای خارجی خود قرار دارد . بطوری كه پژوهش های متعدد اخیر، در مورد بیماری های شایع افسردگی نشان داده شده است ، كه ارتباط و پیوستگی نزدیكی بین وقوع بیماری روانی و استرس های زندگی وجود داشته و
متخصصان بالینی از دیرباز به رابطه مشكلات و حوادث یا ابتلاء به بیماری افسردگی پی برده اند .

پیشگیری از بروز این عارضه ، كه تمام فعالیت های روزمره و افكار و اعمال فرد رابه مخاطره انداخته و مقدار قابل ملاحظه ای از نیروهای انسانی برای مدتی نامعلوم از كارایی باز می دارد ، مستلزم درك و شناخت صحیح ، از مسئله مورد نظر و آگاهی از علل و عوامل مورد نظر و آگاهی از علل و عوامل ایجاد كننده آن می باشد در این تحقیق سعی شده ، شمه ای از مطالب مربوط به این بیماری ، مطرح و سپس به وجود یا عدم وجود رابطه افسردگی در شاغلین و بازنشستگان پرداخته شود .

پیشگیری :

موثر ترین پیشگیری شاید این باشد كه ، تغییراتی در سبك و روش زندگی و نگرش اجتماع ایجاد شود . فرد مسن فردی است قابل احترام ، و بایستی شغل مناسب و درخور استعداد داشته تا احساس كند كه هنوز فردی مفید برای جامعه است .

استفاده از گردش های تفریحی ، دیدن موزه ها ، مساجد ، كلیسا ، پاركها ، شركت در مسئولیت های خانوادگی مانند نگهداری و سرپرستی و حتی بازی با بعضی از حیوانات اهلی مانند : سگ ، گربه ، پرندگان ، دخالت دادن در كارهای دسته جمعی مانند : نظافت ، حمام كردن ، جمع و منظم كردن تخت خواب و اطلاق از جمله كارهایی است كه باعث پیدایش اعتماد به نفس و اجتماعی شدن مجدد می شود . مسئولیت های فوق ، باعث یادآوری خاطرات و تجربیات دوران فعالیت فرد در مراحل قبلی زندگی شده كه خود یك نوع روش درمانی است .

سالخوردگان سالم ترین مدیر ، راهنما ، مشاور و از بهترین متفكرین دنیا هستند . و می توان گفت : دنیا با تفكر سالمندان و حركت جوانان اداره می شود . و به افراد جوان ، بایستی آموزش داد كه با افراد پیر ، چه روشی داشته باشند و چگونه از تجربیات آنها استفاده كنند و همچنین آموخت ، كه روزی آنها نیز پیر خواهند
شد .

افراد باید در همان جوانی ، به یادگیری حرفه ای مخصوص و مورد علاقه بپردازند ، تا پشتوانه ای برای زندگی آینده بشود ، و با جرات تمام وارد مرحله طبیعی زندگی كه پیری است بشوند .

فعالیت های موقتی و متناسب ، دادن حقوق بازنشستگی مكفی و كمك به سایر افراد خانواده و به كار گماردن او به طور نیمه وقت و یا چند روز در هفته در سازمانها یا موسسات بعنوان مشاوره می تواند ، تضمینی باشد برای آینده نگری بهتر و پیشگیری از عوارض وخیم دوران پیری . (میلانی فر ، بهروز ، س 1375)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 6:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات