بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 77 کیلو بایت

تعداد صفحات : 97

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد انجام شده است. در این مطالعه 240 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. آ زمودینها شامل دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر(120 نفر) و افراد عادی 120 نفر بودند. برای ارزیابی سبکهای حل مساله مقیاس حل مساله کمیدی و لانگ(1996) و برای ارزیابی شیوه های مقابله پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکن(1998) مواد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و روش آماری آزمون t و ضریب همبستگی استفاده شده است یافته های پژوهش نشان می دهد که بین افراد معتاد و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله و شیو ه های مقابله وجود دارد افراد معتاد در شیوه های مقابله ای خود از خویشتن داری، باز برآورد مثبت، جستجوی حمایت اجتماعی، حل مدبوانه مساله و مسئولیت پذیی کمتر استفاده می کنند مقابله آنها بیشتر به صورت شیوه های دوری جویی، اجتناب- گریز و رویارویی می باشد. افراد وابسته به مواد مخدر بیشتر از سبکهای حل مساله و تقریب کمتر سود می برند با توجه به الگوی مقابله ای و سبک مساله معتادن که برای رویارویی با مسایل ریز و درشت زندگی طبیعی و روشهای ناکار آمد ضعیفی می باشد به نظر می رسد که این الگوها زمینه گرایش به اعتیاد، مشکلات اجتماعی و روانشناختی فرد را افزایش داده و در رباطلی را به وجو د می آورند.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات 2

مقدمه 3

اهمیت و ضرورت تحقیق 5

هدفهای پژوهش 6

سوالات پژوهش 6

تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی 9

حل مساله 9

فشار روانی 9

افیون یا مواد مخدر 10

متغیرهای تحقیق 14

وابستگی به مواد مخدر 14

سبکهای حل مساله 15

مقابله 15

فصل دوم: بررسی مطالعات پیشین 16

1- چشم انداز تاریخی سود مصرف مواد 17

2-جنبه های اجتماعی اعتیاد 17

3- میزان شیوع 18

4- دیدگاهای مربوطه به سوء مصرف مواد 19

5- دیدگاه زیست شناختی و پژوهشی 19

6- دیدگاه اجتماعی 20

7- دیدگاه روان تحلیلی 21

8-دیدگاههای یادگیری و شناختی رفتاری 21

9- استرس یا فشار روانی 22

10- تحول تاریخی تعریف فشار روانی 23

11- تعریف استرس 27

12- از استرس تا مقابله 28

13- تاریخچه مقابله 30

14- تعریف مقابله 31

15- حل مساله 33

16- تعریف حل مساله و کاربرد های آن 34

17- پیشینه پژوهشهای انجام یافته 36

18- استنتاج کلی از پژوهشهای انجام یافته. 39

فصل سوم: 41

1- روش پژوهش 42

2- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 42

4- مقایسه شیوه حل مساله 45

5- روشهای آماری 46

6- شیوه اجرای پژوهش 47

فصل چهارم: نتایج 48

1-تحلیل تی تست نمرات آزمودنی ها 58

2- همبستگی بین متغیرها 62

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری وپیشنهادها 66

1- نتیجه گیری و بحث 67

2- نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش 70

3- محدودیت های پژوهش 74

4- پیشنهاداتی برای انجام پژوهشهای دیگر 75

ضمائم 76

مقایسه شیوه حل مساله 77

پرسشنامه راه های مقابله 80

منابع فارسی 88

منابع انگلیسی 91

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی کرده معتادین و گروههای عادی 49

جدول 2-4 ضریب آلفای زیر مقیاسهای پرسشنامه شیوه های مقابله لازاروس و فولکمن 1985) 50

جدول 3-4 میانگین همبستگی های مقیاسهای مقابله ای 51

جدول 4-4 آماده های مواد پرسشنامه راههای مقابله ای (آقا یوسفی 1378) 52

جدول 5-4 ضریب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای پرسشنامه راههای مقابله در مصالحه حاضر 56

جدول 6-4 ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله (محمدی 1377)) 57

جدول 7-4 ضرایب آلفای کرونباخ، میانگین همبستگی درونی، آیتم ها برای زیر مقیاسهای شیوه حل مساله در مطالعه حاضر. 57

فصل پنجم

جدول 1-4 مقایسه میانگین نمرات، انحراف معیار و نمرات T گروه معتاد و گروه غیر معتاد 59

جدول2-4 مقایسه نمرات t میانگین و انحراف معیار دو گروه معتاد و غیر معتاد. 62

جدول 3-45 ضرایب همبستگی پیرسون بین عوامل شیوه حل مساله و مقیاسهای شیوه های مقابله و ضرایب اطمینان آنها. 64

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 74 کیلو بایت

تعداد صفحات : 44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

چکیده
در این تحقیق ابتدا به بیان مسئله و هدف و ضرورت تحقیق پرداخته، آنگاه واژه های تحقیق را توضیح داده سپس در فصل دوم به پیشینه تحقیق پرداخته و در فصل سوم مجموعه آماری خود را معرفی و پرسشنامه تهیه شده را ضمیمه نموده و به تحلیل و استنتاج پرداخته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادها و انتقادهای خود را از نتایج تحقیق ارائه نموده ام که انشاءا… روزنه ای در ارائه بهتر و ذخیره سازی سرمایه ملی کشور گردد.

مقدمه
در دنیای پیچیده امروز هیچکس بی نیاز از تعلیم و تربیت نیست. امروز فعالیت در مدرسه و آموختن، خود بخش عظیمی از زندگی انسانهاست، دیگر نمی توان با طرز تلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست، اگر معلمان با اصول و مبانی و هدفهای تعلیم و تربیت، ویژگیهای دانش آموزان و نیازهای آنان و روشها و فنون تدریس آشنایی نداشته باشند. هرگز قادر نیستند به عنوان سازندگان جامعه

ایفای نقش کنند. مهمترین عامل توسعه پرورش ذهنی علمی در یک جامعه نظام آموزشی است، در این نظام از بدو ورود تا آخرین دوره تخصصی، اخلاق علمی، اجتماعی، شیوه برخورد با مسائل و مشکلات به طور مستقیم آموزش داده می شود.
تدریس یکی از عناصر اصلی فرآیند، آموزش و پرورش است که در کارایی نظام آموزشی نقش مؤثری دارد.
اندیشه ها، برخوردها، روشهای نو و بدیع و خلاق عمدتا از نظام آموزشی ما مایه می گیرد، تفکر استنباط و استنتاج در تمامی ابعاد زندگی وجود دارد، جامعه فرهنگی ما جامعه عقلی است که شیوه تفکر را منتقل می کند. تربیت عقلی است که فرد را برای تمامی کارزارهای حیات آماده می سازد.
مهمترین محتوای تربیت فرهنگی اتخاذ رویکرد عقل و منطق و تدبیر در نظام آموزشی و نظام اجتماعی جامعه است، با توجه به پیشرفتهای سریع علوم و تکنولوژی نمی توان به تمام دانش موجود دست یافت و نمی توان هر شخصی را به هر خصوصیتی به کار تدریس و معلمی واداشت. اگر به دانش آموزان روش یادگیری را یاد بدهیم آنان خود خواهند آموخت که چگونه یاد بگیرند.

از این رو بر آن شدم روش تدریس خود را که تلفیقی از حل مسئله با استفاده از تقویت دید دانش آموزان است و به کارگیری توان ناشناخته آنان (استعداد کار عملی) که خود به آن آگاهی نداشته و هر یک بر اساس اجبار و یا اکراه به این رشته روی آورده اند، ایجاد علاقه و انگیزه نموده به تدریس بپردازم و آنان را در درک بهتر رشته ای که، صرفا جهت اخذ دیپلم و جا نماندن از فرهنگ خانواده پذیرفته اند به صورت یک هدف در آورم و در ادامه تحصیل و یا اشتغال زایی آنها در گروههای فنی و مهندسی آماده سازم.

فصل اول
توصیف وضعیت موجود
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
هدف تحقیق
سوالات تحقیق

توصیف وضعیت موجود
آموزشگاه در منطقه ۴ آموزش و پرورش کرج واقع است. این آموزشگاه دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه حضرت مریم (س) می باشد که در دو نوبت صبح و ظهر فعالیت می کند.
تعداد کل دانش آموزان دو گروه حدوداً ۱۵۰۰ نفر بوده که ۷۵ نفر آنان در رشته ریاضی مشغول به تحصیل در پایه سوم می باشند.
از نظر موقعیت اجتماعی، دانش آموزان از خانواده ای متوسط نزدیک به خوب هستند که مشکلات خانوادگی در بین آنان نیز کم و بیش به چشم می خورد.

مدیریت آموزشگاه نسبت به تحقیق رضایت دارند و معتقدند: این دانش آموزان باید تحصیل خود را با توجه به سرمایه ای که دولت به آنان اختصاص داده به نحو مطلوب و کارآمد به پایان رسانند.
بیان مسئله
مسئله آموزش و نحوه آن از دیرباز مد نظر اولیاء و صاحبنظران آموزشی بوده و تاکنون ادامه دارد.
با توجه به سابقه و پیشینه آموزش و تطبیق آن، به منظور بالا بردن سواد اجتماعی و فکر پرورش کارگران ماهر، که همان افراد دیپلمه با حرفه و تخصص می باشد در بدنه آموزش و پرورش ایجاد شد و با این انگیزه رشته های مختلف در هنرستانهای کار دانش به جامعه و دانش آموزانی که با هدف کار کردن پس از فارغ التحصیلی بود، ارائه گردید تا افرادی که توان ادامه تحصیل در دروس نظری و محض ندارند، توانمندیهای عملی خود را بارور نموده تا بخشی از سرمایه های صرف شده به بدنه جامعه بازگردانده شود.

این برنامه با هدایت دانش آموزانی که نمره اکتسابی و علاقه کمی به تحصیل داشتند، روبرو شد. در اینجا نقش معلم در درمان بدن بیمار سیستم و ایجاد انگیزه و بالا بردن یادگیری دانش آموزان پر رنگ تر از دیگر سطوح آموزشی پدیدار گشت.
معلم در این راستا باید علاوه بر تدریس با هنر خود انگیزه و اعتماد به نفس دانش آموزان را بالا ببرد تا فارغ التحصیلان کارآمدی را به جامعه ارائه دهد.
اهمیت تحقیق
نوجوانان ناآگاه از هدف آموزش و یادگیری همچنین مدرسینی که به روشهای نوین تدریس در این گروه سنی و رشته های فنی کمتر آشنائی دارند، آموزش را به تعویق انداخته و کار را تا حدودی مشکل می سازد.
مدرسین در آموزش، اقدام به استفاده از روشهای از پیش تعیین شده تدریس می کنند و در این روشها از مسائل عمده که شامل برخورد خوب معلم، انضباط و نظم و روش تدریسی که همراه حل مسئله توسط دانش آموزان و همراهی آنان با دست ساختهای خود (وسایل آموزشی که توسط آنها تهیه می شود) باشند غافل می شوند و این امر پیامدی جز دلسردی و کاهش انگیزه در آنها نخواهد داشت.
در این تحقیق سعی شده است تا این سه عامل و اثرات آن مورد بررسی قرار گیرد. انشاءا… مثمرثمر باشد.

اهداف تحقیق
امروز دنیا بر پایه علم می چرخد. کلید همه حوائج علم است و بدون علم نمی توان جامعه ای غنی و مستقل، آزاد و با بنیه قوی به وجود آورد و بشر را از اسارت و مصرف زدگی رهاند.
در زمانیکه دولت و ملت با صرف هزینه گزاف و صرف وقت نیروهای متخصص در آموزش این گروه فعالیت می کند، لازم دیدم به طرح و حل بخشی از مشکل آموزشی این دانش آموزان در یادگیری بهینه پرداخته تا از اتلاف سرمایه ملی جلوگیری نموده و در صورت دستیابی به نتایج مطلوب آنان را در اختیار همکاران قرار داده تا با همکاری و استفاده از تجربیات در این راه گام برداشته و در انجام آموزش این گروه موفق گردیم.

سوال های تحقیق
۱- برخورد خوب معلم با ایجاد انگیزه دانش آموزان رابطه دارد.
۲- انضباط و نظم با انگیزه دانش آموزان رابطه دارد.
۳- روش تدریس خوب معلم با انگیزه دانش آموزان رابطه دارد.
ریز سؤالات سؤالات
۱-۱ ۱- برخورد معلم شما در جلسه اول کلاس تا چه حدی شما را جذب نمود؟
۲-۱ ۲- ظاهر معلم شما در جلسه اول تا چه حد شما را جذب کرد؟
۳-۱ ۳- لحن صحبت معلم تا چه حد در جذب شما مؤثر است؟
۱-۲ ۴- جدیت در کار معلم شما را تا چه حد جذب می نماید؟
۲-۲ ۵- مدیریت معلم را تا چه حد در دانش آموزان مؤثری می دانید؟
۳-۲ ۶- انضباط معلم را چه حد در رعایت نظم کلاس توسط دانش آموزان مؤثر می دانید؟
۴-۱ ۷- روابط خود را با معلم تا چه حدی صمیمی می دانید؟
۵-۱ ۸- صمیمت شما با معلم تا چه حدی در پیشرفت یادگیری مؤثر است؟
۶-۱ ۹- معلم شما تا چه حدی به یادگیری شما حساس است؟
۷-۱ ۱۰- معلم شما تا چه حدی به حالات روحی شما اهمیت می دهد؟
۱-۳ ۱۱- در امر تدریس معلم خود را تا چه حد هدفدار می دانید؟
۲-۳ ۱۲- علم معلم خود را در امر تدریس مواد درسی تا چه حد می دانید؟
۳-۳ ۱۳- تا چه حد در انتقال معلومات به شما موفق بوده است؟
۴-۳ ۱۴- آیا معلم شما در انتقال مطلب از وسایل آموزشی استفاده می کند؟
۵-۳ ۱۵- وسائل آموزشی تا چه حد در یادگیری شما مؤثر است؟

۶-۳ ۱۶- وسائل آموزشی دست ساخته خود را تا چه حد در یادگیری مؤثر میدانید؟
۷-۳ ۱۷- تا چه حد خود را در امر تدریس شریک می دانید؟
۸-۳ ۱۸- مشارکت در تدریس تا چه حد در یادگیری شما مؤثر است؟
۸-۱ ۱۹- تشویق معلم تا چه میزان در یادگیری شما مؤثر است؟
۹-۱ ۲۰- تنبیه معلم تا چه میزان در یادگیری شما مؤثر است؟

تعریف واژه ها
آمادگی
انگیزش
آموزش
انضباط و نظم
روش تدریس

تعریف واژه ها
آمادگی
برای این که یادگیرنده در تجربه های آموزشی و تحصیلی خود شرکت فعال و موفقیت آمیز داشته باشد، باید آمادگی بدنی و روانی کافی داشته باشد.
انگیزش
انگیزش یا علاقه به یادگیری در حقیقت ترکیبی از چه چیز آموختن یا چرا آموختن است. بدین معنی که چه چیز بیاموزیم تا آموختن برای ما سودمند و مطلوب باشد.
بسیاری از روانشناسان معتقدند که انگیزش مهم ترین عامل موثر در کارایی و یادگیری است.
آموزش
مآخوذ از کلمه لاتینی Educahon به معنای تربیت کردن – توجه کردن – رشد و نمو دادن. فن پرورش دادن کودک و تبدیل او به انسانی کامل را گویند.

انضباط و نظم
کلیه مقررات و اصولی که در کلاس حاکم است تا بر اساس آن انتقال مطالب راحت تر صورت گیرد و دانش آموزان چهارچوب کار را در یابند.
روش تدریس
راه و روشهایی که معلم در حین درس دادن برای انتقال معلومات به دانش آموزان به کار می برد.

فصل دوم
پیشینه تحقیق
معلم خوب و موفق
معیار و شرایط دبیری
مدیریت و نظارت کلاس درس
جلسات اولیه کلاس
تهیه طرح درس
کلاس داری و انضباط

معلم خوب و موفق
معلم معمار روح و سازنده اخلاق و عواطف بشری است، از مهمترین عواملی محسوب می شود که ممکن است تاثیرات مناسب و یا نامناسب در پرورش روح و ذهن دانش آموزان داشته باشد. مطالعات جالب توجه و پر ارزش، درباره خصائص خوب معلم خوب، به وسیله محققین کشورهای مختلف صورت گرفته است.
انتظارات شخص یا اشخاصی که در ارتباط با دستگاههای تربیتی دارند یا از آن استفاده می کنند، تفاوت دارد و مدرس باید

به این نکته توجه داشته باشد و تشخیص دهد که کدام مورد، در درجه اول اهمیت قرار دارد.
اگر دانش آموز را مرکز تمام فعالیتها فرض کنیم، قطعا انتظارات او در درجه اول اهمیت قرار می گیرد.
معلم موفق کسی است که در تولید علم و آگاهی، انتقال نور و روشنائی، تقویت اطلاعات و علوم بشری و ایجاد انقلاب علمی و اخلاقی و عقیدتی و افزایش توانایی های هنری و حرفه ای و رشد و تخصص و تعهد در نسل های آینده گام هایی هر چند بلندتر و بهتر بردارد. بدون شک توفیق در گرو ایمان و اخلاق و اراده و تلاش و کوشش است. در پرتو این ویژگیها، به عنوان یک معلم موفق، خدماتی شایسته به مردم و میهن و دین و دنیای بشریت ارائه دهد.
هنگامی که به این سوال می اندیشیم که یک معلم خوب باید دارای چه کیفیاتی باشد، صفاتی نظیر صداقت، کارایی، جرأت، انرژی، ثبات، عزم، کاردانی و … به ذهن متبادر می شوند. ابتدا به جای یک رویکرد کیفیتی باید در پی

رویکرد عملکردی بود سپس در پی اجرای هر چه کارآمدتر، موثرتر و اقتصادی ترین اعمال برآمد.
از اولین سالهای ۱۹۶۰ محققین سعی کرده اند تعاریف دانش آموزان را در مورد معلم خوب به دست آورند. ساندرز بعد از بررسی یافته های مطالعات در این رابطه یک شمای ترکیبی را ساخته است، که معلم خوب:
– هدف دار بوده و بر خود کنترل دارد.
– می داند چه می خواهد تدریس کند و بر یادگیری دانش آموزان نظارت دارد.
– هنگامیکه آنها پیشرفت کافی ندارند، رفتار مثبت و مناسبی را در پیش می گیرد.
– نسبت به واکنشهای دانش آموزان خود حساس بوده و با تغییر دادن نقش خود به طور آرام و مناسب واکنش نشان می دهد.

– سعی در فهمیدن نکته نظرات یادگیرنده دارد و برای شاگردان خود احترام قائل است.
– برای بررسی معلم خوب ابتدا باید مشخص شود چه فردی برای کار دبیری مناسب است و سپس راه و رسم و وظایف را به او آموخت.
معیار و شرایط دبیری
عده ای تصور می کنند هر کس موضوع درسی را بلد باشد می تواند آنرا تدریس کند، اما به استناد اصول جدید آموزش و پرورش غرض و فایده تدریس تنها این نیست که دانش آموزان محفوظات اطلاعاتی در این باب کسب کند، بلکه در نتیجه کوشش ها و تجربه های مربوط به این درس ها، زندگی دانش آموز هم در زمان حال و هم در آینده شادابتر و نتیجه بخش تر می گردد و هر چه می آموزند، هم در بهبود زندگی وی و هم در پیشرفت وضع اجتماعی موثر واقع می شود.
کار دبیران امروزی نمی تواند به تدریس یک ماده درسی منحصر شود. دبیران باید ضمن وظیفه آموزشی خود به کمک ایجاد امکانات رشد متعادل همه نیروهای جسمی و فکری و عاطفی پسران و دختران را در نظر بگیرند و آماده کردن آنان را برای زندگی مفید و موثر هدف فعالیت خود قرار دهند.
اهمیت کار آموزشگاهها و اثرهای عمیق روش تدریس معلمان در پرورش نیروها و استعدادهای دانش آموزان شرایط ویژه ای برای شایستگی معلم
به طور کلی ارزش و شایستگی شخصی که خود را برای شغل دبیری آماده و موجب موفقیت وی می شود نسبت به خصائص ذیل تعیین می شود.
– فلسفه زندگی و شخصیت او.
– آمادگی برای تدریس و اتخاذ روش مناسب.
– سلامتی و بهداشت روحی، فکری و بدنی.
– آمادگی از لحاظ تخصص و کارهای فوق برنامه.

– علاقه مندی به شغل دبیری.
– تسلط در کلاس داری و آشنا بودن به روشهای تدریس، شناخت دانش آموزان، آشنایی به اختلاف استعدادها و علاقه مند بودن به پیشرفت و موفقیت شاگردان و تشویق آنها، داشتن طرح و برنامه، رعایت نظم و انضباط، دقت در کار، وقت شناسی، توضیح درس به قدر کفایت، بیان روشن و خوش آهنگی صدا و …
– سلامت و آراستگی ظاهر، سادگی و دقت و سلیقه در لباس پوشیدن، توجه به هماهنگی رنگها، رعایت بهداشت و توجه کامل به پاکیزگی.
– خصوصیات مثبت و متعادل اخلاقی مثل گشاده روئی، خوش اخلاقی و با حوصلگی و بردباری، رفتار دوستانه و …
– خصوصیات مدیریت و رهبری مثل شخصیت، منصف بودن، قضاوت عادلانه، عدم تبعیض و …
مدیریت و نظارت کلاس درس
اگر مدیریت و کنترل در کلاس با توجه به مفاهیم کلیدی قدرت و حاکمیت در نظر گرفته شود، مفید است. پیتر (peter) این مفاهیم را در محدوده کنترل اجتماعی مورد آزمایش قرار می دهد و بر اهمیت تشخیص بین آنها تاکید می کند. او در مورد قدرت چنین می گوید: (اساسا به راهنمائی

دلالت می کند که در آن فردی به دیگران بر طبق خواسته خود با تهدید فیزیکی یا تهدید روانی یا با استفاده از حالتهای ضعیف وحشت، تحریم و پاداش دستور دهد.) از سوی دیگر حاکمیت متضمن رسیدن به یک دستور استاندارد شده یا نظام ارزشی است، اساسا رفتار را در جهت پذیرش افراد اطاعت کننده تنظیم می نماید که در صورت فهمیدن، اجرا می شود و در ارتباط است با آنچه که در درون شکل قانونی اجرا شده زندگی شناخته می گردد.
از نظر واد (wadd) قدرت دارای چهار جزء است:
۱- رهبریت: توانائی جذب و تحت تاثیر قرار دادن مردم با خصوصیت شخصی خود.

۲- تسلط: توانائی به دست گرفتن و کنترل یک موقعیت.
۳- قدرت ذهنی: دانش و تسلط بر موضوع.
۴- منابع قدرتی: توانائی فردی که تمام زمینه های کار را در کلاس تنظیم می نماید.
او طریقی را که در آن این اجزاء متشکله می توانند تعیین کننده اصلی محدوده کارآیی معلم باشد، بحث می کند. اثر هر یک ممکن است با توجه به موقعیت آموزشی خاص متغیر باشد. بدین طریق منابع قدرتی ممکن است به طور بارزتری به قدرت شخصی معلم در یک آموزش باز و در یک مدرسه با برنامه ریزی نسبت داده شود، در حالی که معلمی که در مدرسه خارج از محدوده و به سختی کار می کند می تواند بر تسلط متکی باشد که دلالت بر مفاهیم مشخصی از تهدیدهای فیزیکی یا رواین دارد. حاکمیت معلم در کلاس نه تنها از نقش سنتی او به عنوان معلم ناشی می شود بلکه از سیستم قوانین اجرائی مدرسه نیز در سطح و در کلاس به طور خاص ناشی می گردد. بنابراین کنترل معلم بر رفتار شاگرد با استفاده از یک ترکیب ملایم قدرت شخصی که از خصوصیات و مهارتهای معلم الهام می گیرد و حاکمیتی که از موقعیت اجتماعی فرد به عنوان معلم و نظام قوانین وضع شده و در حال اجرا در مدرسه و کلاس ناشی خواهد شد.

جلسات اولیه کلاس
اولین دیدار بین معلم و شاگردان در کلاس خیلی مهم است. راک و یانگ در تحقیقی که در مورد (اولین لحظات برخورد مابین معلم و دانش آموز) انجام شده، اشاره می کنند: موفقیت و یا شکست در طول سال ممکن است به تاثیری که در خصوصیات و نگرش، قوانین و ارتباط که در طی دو یا سه هفته اول در شروع سال تحصیلی وضع شده بستگی داشته است.

معلمین با تجربه یک عقیده روشن داشتند. اکثریت به دنبال وضع یک حضور جدی و ثابت بودند و آنها افکار خود را در مورد دانش آموزان با توجه به تجربیات خود تنظیم کرده بودند، نه با توجه به سوابق ثبت شده از آنان، تسلط شروع و جدیت بیش از اندازه همراه با قیافه گرفتن در آنها ظاهر می شد و از علائم غیر گفتاری (حرکات چشم، ژست گرفتن و …) استفاده می کردند تا آنچه را که سعی داشتند به انجام رسانند، تقویت نمایند. آنها مجموعه ای از قوانین وضع شده را از همان ابتدا تنظیم نموده که در بعضی خصوصیات اخلاقی قابل توجهی وجود داشت.
مواردی که در جلسات شروع به طور موثری در تدریس موفق آمیزتر دخالت دارند:
۱- شناخت کلاس قبل از ورود.
۲- پیش بینی قبلی، شامل فکر کردن در مواردی چون محتوا، زمان بندی و روشهایی که قبل از درس باید انجام دهد.
۳- مقدمات و آراستگی ظاهر – برای شاگردان خیلی مهم است که معلم جدید کیست و چگونه به نظر می رسد. در این رابطه نوشتن نام بر روی تخته سیاه در اولین جلسه می تواند مفید باشد و از لحاظ ظاهری مهم است که معلم اثر مطلوبی بر دانش آموزان داشته باشد.

۴- اولین جلسه، محتوا و شروع آن – معلم باید برای معرفی درس دقت زیادی کند تا بتواند حداکثر کارایی را در عمل انجام دهد و ایجاد علاقه و انگیزه از مفاهیم کلیدی هستند که او باید مدنظر داشته باشد.
۵- منش، بازتاب و حالت – در آغاز حالت دوستانه و ثابت برقرار کند و درجه ای از حاکمیت را عمل کند. از اینکه خیلی نرم و ضعیف باشد، اجتناب ورزد. معلم باید با آرامش و بدون تنش زیاد باشد و همزمان ضروری است که معلم این پیام را برساند که در راس می باشد و با سایر خصوصیات مثل صبور بودن، کنترل برخورد و … یک تصویر مطمئن از خود انعکاس دهد.
۶- معلم باید تعدادی از قوانین را در اولین جلسه دیدار با کلاس وضع نماید.
۷- روابط – معلم می تواند با کلاس به طور جمعی یا انفرادی از همان جلسات اولیه روابط مثبتی برقرار سازد. راک و یانگ راههای گوناگونی ارائه می دهند: مثل استفاده از جایزه و تشویق، توجه کردن به هر یک از دانش آموزان به طور انفرادی، معذرت خواهی در موقع اشتباه، کار کردن در کنار دانش آموزان و ارائه توصیه های مثبت جهت کمک به آنها، یادگیری و به کار بردن هر چه سریعتر نام دانش آموزان، تجلی خلق و خوی خوش.
تهیه طرح درس
یکی از شرایط مسلم موفقیت در تدریس تهیه طرح درس است. پیش بینی استفاده از وسیله آموزشی مانند کتاب، نقشه، نمودار، عکس، فیلم و بسیاری وسیله های دیگر و آماده کردن آنها پیش از ساعت درس، همه از اجزاء ضروری طرح درس می باشد. اگر قرار باشد یادگیری به مفهوم صحیح و موثر انجام پذیرد و هر درس با میل و رغبت کامل اجرا شود لازم می آید که هدف و غرض هر فعالیت برای خود دانش آموز روشن باشد. اهمیت همکاری با دانش آموزان در طرح ریزی همه فعالیتهایی که باید در آموزشگاه عملی شود آشکار می گردد. وقتی طرح برنامه کار و فعالیت با نظر خود دانش آموزان و به راهنمائی دبیر معین شد از هرگونه وسیله و روش مناسب برای حل مسائل و منظور، استفاده کنند.

کلاس داری و انضباط
یکی از مهمترین عوامل موفقیت معلم کلاسداری است که به وسیله جریانات مطلوب آموزشی به طور موثر و سریع ایجاد می شود. هدف کلاسداری صرفه جویی وقت و نیرو و جلوگیری از اختلال و ایجاد محیط مناسب برای فعالیت و یادگیری است و برای این کار باید تدابیر مناسب اتخاذ نمود. نوع این تدبیر بستگی به تعداد شاگردان، وسائل و حجم کلاس درس، نوع درس و رشته و شرایط و وضع عمومی آموزشگاه دارد.
رهنمودهائی برای برقراری انضباط در کلاس.
استفاده از تحسین و توجه به دانش آموز برای کاهش رفتارهای ناپسند در کلاس.
شناسایی مشکلات رفتاری خویش و آنان و رفع آنها.
بیان روشن و صریح قوانین و مقررات و بیان انتظارات خود از شاگردان.
تغییر رفتارهای ناپسند و نادیده گرفتن این گونه رفتارها در کلاس.
استفاده نکردن از تنبیه بدنی، معلم می تواند به عنوان تنبیه او را از چیزی که مورد علاقه اوست محروم سازد.
صحبت با دانش آموزان، که این نصیحت و صحبت باید در حد اعتدال و خستگی آور نباشد. زیرا بازده مطلوب نخواهد داشت.
روش تدریس بر اساس علائق و نیازها و پیش آمادگیها، تجربیات دانش آموز باشد و اصل آمادگی، درک و فهم و آموخته های قبلی دانش آموز مورد توجه قرار گیرد.
دانش آموز در جریان کلاس و تدریس باید فعال باشد و معلم به عنوان برنامه ریز و راهنما باشد. اگر معلم نقش تشنه کننده داشته باشد نه سیراب کننده و بتواند دانش آموز را در موقعیت مبهم و سوال برانگیز و عدم تعادل ذهنی قرار دهد باعث جذب کلاس خواهد شد و امکان بی انضباطی به حداقل خواهد رسید.

فصل سوم
روش تحقیق
روش توصیفی
جامعه آماری
حجم نمونه
اندازه نمونه
ابزار اندازه گیری
سوالات پرسشنامه
متغیر مستقل
متغیر وابسته

روش توصیفی
این تحقیق یک روش توصیفی است. یعنی شرایط موجود را می سنجد و افرادی که با فرایند یاددهی و یادگیری سر و کار دارند از این روش استفاده می کنند و در این روش خود فرد پژوهشگر است که فعالیت خود را در جریان آموزش و یادگیری انجام می دهد.
جامعه آماری
دانش آموزان دختر کلاس دوم رشته ریاضی فیزیک حضرت مریم (س) ناحیه ۴ کرج.
حجم نمونه
نمونه گیری تصادفی ساده از دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) کرج.
اندازه نمونه
۱۸ نفر که نتایج تبدیل به صد شده است.
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه.

سوالات پرسشنامه
سوالات پرسشنامه سوالات بسته می باشد. یعنی دانش آموز باید سوالات را در چهارچوب گزینه ها انتخاب نماید.
متغیر مستقل

در این تحقیق معلم متغیر مستقل می باشد.
متغیر وابسته
دانش آموزان دختر دبیرستان حضرت مریم (س)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 37 کیلو بایت

تعداد صفحات : 64

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رضایتمندی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز از امكانات علمی، عملی و منابع انسانیفهرست

چکیده: ۱

فصل اول.. ۲

مقدمه: ۳

بیان مسئله: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷

اهداف تحقیق: ۹

فرضیه های تحقیق: ۱۰

محدودیت های تحقیق: ۱۱

تعریف واژگان: ۱۲

فصل دوم. ۱۴

مقدمه: ۱۵

تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران: ۱۶

بهره وری: ۱۸

اماکن و تاسیسات ورزشی: ۱۹

ژیمنازیوم: ۲۳

استادیوم: ۲۳

منابع انسانی: ۲۵

پایه های علمی: ۲۹

فصل سوم. ۴۱

مقدمه: ۴۲

روش تحقیق: ۴۲

جامعه و نمونه آماری: ۴۲

وسیله و روش جمع آوری اطلاعات: ۴۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۴۳

فصل چهارم. ۴۴

یافته های تحقیق: ۴۶

بحث و نتیجه گیری.. ۵۲

منابع: ۵۵

پرسشنامه رضایت شغلی (JDI): 59

منابع:

۱٫ مت جارویس، (۱۳۸۰)، مترجم محمد تقی اقدسی، روانشناسی ورزشی، دانشگاه تبریز.

۲٫ میردار شادمهر، طالبی الهه، فرزان فرزام، تابش سعید، صفای طوبی علیرضا، دماوندی ناری، فتحی رزیتا، (۱۳۸۴)، تحلیلی بر وضعیت منابع انسانی و بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز آموزش عالی استان مازندران، پژوهشنامه علوم ورزشی، شماره ۳٫

۳٫ کوزه چیان هاشم، (۱۳۷۹)، حرکت، نشریه دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شماره ۴٫

۴٫ قهرمانی شهلا، (۱۳۸۶)، بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر آن در بین دبیران تربیت بدنی دوره متوسطه شهرهای خواجه و هریس، پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز.

۵٫ پورکیانی محمد، (۱۳۷۸)، بررسی وضعیت موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور و میزان بهره برداری از آنها، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۶٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی توسعه امکانات ورزشی، سیب سبز.

۷٫ قادری اسماعیل، شناور بهزاد، ماهنامه صنعت خودرو.

۸٫ نمازی زاده مهدی، سلحشور بهمن، (۱۳۷۶)، تربیت بدنی عمومی، انتشارات سمت.

۹٫ بدری آذرین یعقوب، (۱۳۷۳)، جزوه تاریخ تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه تبریز.

۱۰٫ آزاد احمد، (۱۳۷۴)، مبانی تربیت بدنی و ورزش، کمیته ملی المپیک.

۱۱٫ نادریان مسعود، (۱۳۷۹)، بررسی عوامل موثر در بهره وری سازمان های ورزشی، چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اسفند ماه- گیلان.

۱۲٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی توسعه اماکن و زیر ساخت‌های ورزشی، سیب سبز.

۱۳٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۸۰)، طرح جامع ورزش کشور، مرحله‌ی اول شهریور ۱۳۸۰، مطالعات تفصیلی توسعه منابع انسانی، تهران، صفحه‌ی ۳۸-۳۷٫

۱۴٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، اسفند (۱۳۷۹)، آمار اماکن و سرانه‌ی ورزشی، جلد پنج، تهران.

۱۵٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۸)، مطالعات تفصیلی منابع انسانی، سیب سبز.

۱۶٫ عراقی سیده فریده، (۱۳۸۶)، بررسی وضعیت فضاها، اماکن ورزشی، منابع انسانی موسسه آموزش عالی شهر تبریز، تحقیق کارشناسی، دانشگاه تبریز.

۱۷٫ محمد زاده محبوب، (۱۳۷۱) طرح شناسنامه های ورزشی شهرهای کشور- آذربایجان غربی، پژوهش نامه‌ی علوم پزشکی، شماره ۴٫

۱۸٫ حاج علی اکبری محمدرضا، (۱۳۷۱)، بررسی و تجزیه تحلیل مشخصات اختصاصی اماکن ورزشی اصفهان، نشریه علوم حرکتی و ورزشی، شماره ۴٫

۱۹٫ جمالی قراخانلو علی، (۱۳۸۳)، بررسی میزان بهره برداری از تاسیسات و اماکن ورزشی استان آذربایجان شرقی، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۲۰٫ عبدوی فاطمه، (۱۳۸۴)، بررسی و مقایسه امکانات و تجهیزات موجود در پایگاههای ورزشی قهرمانی و نحوه بهره برداری از آن در مراکز استانها، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.

۲۱٫ سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۷۷)، گزارش عملکرد سازمان از سال ۷۴ تا ۷۶، نشریه علوم حرکت ورزشی، شماره ۲٫

۲۲٫ اسکندری زنجانی فریده، بررسی برنامه های آموزشی، نیروی انسانی، اماکن و بودجه ورزشی از دیدگاه مدیران و مربیان و دانشجویان دانشگاههای تربیت معلم- تربیت بدنی تحقیقی تکمیلی دانشگاه آزاد.

۲۳٫ صباح فاطمه، بررسی اماکن و تاسیسات ورزشی در کانون های خواهران در تهران، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۲۴٫ افتخاری جبرائیل،‌ مقایسه وضعیت اماکن و تاسیسات ورزشی در دانشگاهها و دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی تهران، چکیده مقالات چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش، اسفند ماه- گیلان.

تاریخچه اماکن و فضاهای ورزشی در ایران:

در میان کشورهای مشرق زمین بی گمان ایران تنها کشوری است که در نظام تعلیم و تربیت خود بیشترین اولویت را به ورزش و تربیت بدنی اختصاص داده بود، در حالی که چینیان در دوران پیشین به ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشته‌اند و هندویان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه حتی مذموم می‌دانستند. ایرانیان به اهمیت ورزش به عنوان وسیله ای برای تقویت توانایی و حفظ سلامتی در جهت داشتن ارتشی سلحشور و پیروزمند پی برده بودند. تقویت قوای جسمانی و پرداختن به ورزش از زمان حکومت مادها شروع و در زمان هخامنشیان رونق گرفت. گزئنون می گوید در هر شهر پارس محلی به نام الوئزا برای تحکیم فنون جنگی و ورزش برپا بود. این میادین از ۴ قسمت تشکیل شده: یکی برای کودکان، دیگری برای نوجوانان، سومی برای مردان و چهارمی برای کسانی که دیگر نمی توانند اسلحه برگیرند. کودکان و مردان در طلیعه صبح، پیرمردان در روزهای معین وقتی که می‌توانستند ولی جوانان همه وقت در قسمت و محل خود ظاهر می شدند. برجسته‌ترین قسمت تربیت خردسالان و نوجوانان در عصر هخامنشی بود. مفهوم تربیت بدنی در نزد پارس‌ها به همان مفهوم در نزد یونانیان بود. انواع ورزشها نه تنها به منظور بهداشت و نیرومندی و رشد جسمی انجام می‌شده بلکه متضمن تربیت خودداری، چالاکی، شکیبایی و تحمل سختی‌ها مانند تشنگی و گرسنگی و نیز هدف جویی و ایجاد روح قهرمانی بوده است. هردوند نویسنده نامی یونانی در مورد تعلیم و تربیت ایرانیان باستان می گوید: ایرانیان به فرزندان خود ۳ چیز می‌آموزند: اسب سواری، تیر اندازی و راستگویی. [۱۰]

تاثیر محل ها برای بازی چوگان و زورخانه‌ها در پیشرفت ورزش غیر قابل انکار است. ایران باستان برای چوگان بازی محل‌هایی را با طول و عرض مشخص و دو دروازه در نظر می گرفتند و به اجرای آن می پرداختند. تمرین با ابزارهای مختلف ورزشی در مکانی به نام زورخانه از زمان قدیم در ایران رواج داشته است. زوخانه مکانی برتر از باشگاههای ورزشی بلکه یک نهاد مردمی و اصیل است که ریشه در تاریخ ایران دارد. [۱۱]

بهره وری:

بهره وری میزان موفقیت سیستم در استفاده از منابع برای رسیدن به اهداف است.

اماکن و تاسیسات ورزشی:

محیط ورزشی یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفی اجرای ورزشی به شمار می‌رود. فقدان و کمبود اطلاعات و تسهیلات ورزشی مناسب از جمله عواملی هستند که موجب کندی پیشرفت ورزشکار می‌شود در صورتی که این مشکل برطرف شود بعید به نظر می‌رسد که ورزشکاران بتوانند به بالاترین سطح توانمندی خود برسند. سرانه فضاهای ورزشی در کشور ۵۲/۰ متر مربع است که از این مقدار ۴۶/۰ متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی روبار و ۰۶/۰ متر مربع مربوط به فضاهای ورزشی سرپوشیده می باشد. به ازای هر یک میلیون نفر ۱۶۱ باب فضای ورزشی شامل ۶۹ باب فضای ورزشی روباز و ۹۲ باب فضای ورزشی سرپوشیده وجود دارد. از نظر فضای سرپوشیده و روباز نیز دو منطقه آب و هوای معتدل خشک و سرد بیشترین سهم را دارند. حداقل سرانه فضاهای ورزشی جهان ۳ مترمربع است. با توجه به ۵۲/۰ درصدی، ایران برای دستیابی به این سرانه ۴۸/۲ متر مربع کمبود دارد که با افزایش جمعیت ۷۰ میلیون نفری ایران، کل فضای ورزشی مورد نیاز برای دستیابی به حداقل سرانه جهانی ۶۵ هزار هکتار می باشد.

یکی از موارد مهم در بررسی وضعیت تجهیزات ورزشی، سرانه تجهیزات ورزشی است که متاسفانه اطلاعات مربوط به ایران در این زمینه هنوز اعلام نشده است. تجهیزات ورزشی یکی از ملزومات اصلی برای ورزش است. بدون وجود وسایل و محیط‌های مناسب ورزشی نمی توان به نتیجه مطلوب در امر ورزش دست یافت. [۱۳]

منابع انسانی:

منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه یک سازمان به شمار می رود. زیرا انسان محور اصلی تحول در سازمان‌هاست. برای ارتقا منابع انسانی تمهیدات گسترده‌ای در سازمان‌های پیشرو فراهم می شود. پژوهش و زمینه سازی برای ایجاد خلاقیت و نوآوری ابزارهای عمده برای ارتقاء منابع انسانی است. با بررسی وضعیت کمی منابع انسانی کشور مشخص می شود که به طور متوسط به ازای هر ۷۰ نفر جمعیت کشور تنها یک مربی ورزش وجود دارد. در حالی که این نسبت در سایر کشورها بسیار بهتر است. همچنین غیر فعال بودن حدود ۶۵% از این مربیان بر مشکلات موجود افزوده است. در آموزش عالی به ازای هر ۲۸ نفر دانشجوی رشته تربیت بدنی تنها یک مربی مشغول به تدریس است. در وزات علوم، تحقیقات ارائه شده نشان از کاستی کیفیت منابع انسانی فعال در بخش ورزش دانشگاهی دارد. دانشجویان با ۱۱% عضویت در تشکل‌های ورزشی بیشترین سهم را در توسعه ورزش کشور دارند. [۱۶]

پایه های علمی:
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:33 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رضایت شغلی و سلامت معلمان و کارکنان مدرسه مقطع ابتدایی

بررسی رضایت شغلی و سلامت معلمان و کارکنان مدرسه مقطع ابتدایی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 29 کیلو بایت

تعداد صفحات : 56

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رضایت شغلی و سلامت معلمان و کارکنان مدرسه مقطع ابتدایی

«فهرست مطالب»

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

هدف تحقیق

فرضیات تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم

مقدمه

تنیدگی حرفه ای

منابع وابسته به محیط كار

تنیدگی حرفه های كنترل و نگهبانی

تنیدگی وابسته به افراط یا تفریط در كار

منابع وابسته به تطبیق فرد با محیط

تنیدگی ارتباطی

الف- مدیران

ب- افراد تابع

سبك مدیریت و روابط انسانی

تامین بهداشت روانی

ویژگی های افرادی كه سلامت روانی دارند

عملیاتی كه سلامتی روانی را به خطر می اندازد

روابط میان فردی

خستگی ناشی از شغل

فشا رناشی از كار

اهمیت رضایت شغلی

نگرش كلی فرد نسبت به شغلش

فصل سوم

تعریف آمار

جامعه آماری

روش نمونه‌گیری آماری

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار پژوهش

فصل چهارم

تفسیر نتایج و تجزیه و تحلیل نتایج كمی و كلی پژوهش

فصل پنجم

نتیجه گیری

فهرست منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

پایان نامه بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 180 کیلو بایت

تعداد صفحات : 87

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی

راه های پرورش خلاقیت

چكیده تحقیق:
تحقیق انجام شده در رابطه با راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه۳ كرج می باشد كه با توجه به این مطلب بیان مساله اینكه از چه راهها وشیوه هایی قوه خلاقییت و ابتكار دانش آموزان دوره راهنمایی را رشد و تقویت نماییم.
با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع مورد تحقیق یعنی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان و نقش مهم و حیاتی آن در آموزش و پرورش به ویژه در مدارس لازم است كه این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

لذا در این راستا برای این تحقیق سوالات زیر مطرح گردیده است.
۱) مدیران و معلمان به چه میزان در رشد و پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان می توانند تاثیرگذار باشند.
۲) انجام فعالیت های گروهی (پژوهی _ ورزشی, …. ) تا چه حد در رشد و تقویت قوه خلاقیت دانش آموزان موثر است؟
۳) چه عواملی مانع رشد و پرورش قوه خلاقیت و ابتكار در دانش آموزان می باشند؟
۴) چه تفاوتی میان دانش آموزان خلاق در مقایسه با سایر دانش آموزان مشاهده می شود؟

جامعه آماری و حجم نمونه:
در این تحقیق جامعه آماری تعداد ۱۰ مدرسه راهنمایی از مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه ۳ كرج انتخاب گردیده است.
و نمونه آماری نیز تعداد ۶۰ نفر از همكاران مدارس مربوطه می باشند كه بطور تصادفی انتخاب شده اند.

ابزار گردآوری اطلاعات:
جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است كه به پرسشنامه مورد نظر شامل ۲۰ سوال پاسخ بسته در ۵ طیف ( خیلی كم, متوسط, زیاد, خیلی زیاد ) طراحی گردیده است.

خلاصه تحقیق:
در پایان پس از جمع آوری اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه مشخص گردید كه مدیران و معلمان نقش بسیار مهم و تعیین كننده ای در رشد و پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان می توانند ایفا نمایند.

همچنین نتیجه گیری شد كه فعالیت گروهی دانش آموزان (ورزشی_ پژوهشی, …. ) تا حد خیلی زیادی می توانند در رشد و شكوفایی قوه خلاقیت آنان تاثیر گذار باشند
طبق نتایج حاصل از پرسشنامه مشخص شد كه عوامل مهمی می توانند باعث و مانع رشد خلاقیت در دانش آموزان شوند كه از آن جمله می توان به نداشتن هدف مشخص در زندگی, نداشتن انگیزه در امر یادگیری, دلسرد بودن دانش آموزان,كمروئی دانش آموزان, آشفته بودن افكار دانش آموزان و… اشاره نمود.

در پایان تحقیق نتیجه حاصل شد كه دانش آموزان خلاق از لحاظ شخصیتی و عملكرد با سایر دانش آموزان تفاوتهایی دارند كه از آن جمله می توان به داشتن روحیه و حس استقلال طلبی_ اعتماد به نفس, مداومت و پشتكار در فعالیت های یادگیری, قدرت تجزیه و تحلیل مسائل مختلف و…. اشاره نمود.

پیشنهادات:
۱) بهترین مكان جهت شناسایی و استعدادها همچنین رشد و پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان مدرسه است.
۲) امكانات و تجهیزات بیشتری به مدارس اختصاصی داده شود كه در رشد و پرورش و تقویت قوه خلاقیت دانش آموزان بسیار تاثیر گذار است.
۳) پیشنهاد می شود جهت اطلاع و آگاهی هر چه بیشتر مدیران _ دبیران_ اولیا جلسات توجیهی توسط كارشناسان علوم مختلف از جمله روانشناسی ( پرورش خلاقیت) برگزار شود.
۴) با توجه به نقش حساس و حیاتی مدیریت در مدارس بهتر است جهت اداره امور مدرسه از مدیران كارآمد و خلاق و آشنا به مسائل جدید روز و همچنین مدیرانی كه رشته آنها متناسب با امر تعلیم و تربیت می باشد بهره گرفته شود.

موضوع پژوهش: راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی چیست؟

مقدمه۱:
مطالعات نشان داده است كه بشر اصولاً بكارگیری روشهای خلاق را در یادگیری ترجیح می دهد, روشهایی نظیر كاوش, لمس كردن, پرسش, آزمایش, دنبال مجهول رفتن و نظریه دادن, معلمین برخلاف متعلمین اغلب طرفدار دیكته كردن دانش و اطلاعات هستند.
تحقیقات نشان داده است كه بسیاری از مطالب درسی, اگر نگوئیم همه آنها_ با روشهای خلاق بسیار با صرفه تر و موثرتر از روشهای دیكته كردن آموخته می شوند.

علاوه بر آن بسیاری از افراد واكنشی بسیار قوی نسبت به یادگیری خلاق از خود نشان مید هند. آنها در روشهایی كه این امكان و اجازه را می دهد و از آنها می خواهد كه خود دنبال مجهول و كشف پاسخ بروند, میزان یاد گیری بسیار بالا و در روشهایی كه اطلاعات به آنها دیكته می شود, سرعت و میزان یادگیری بسیار پایینی داشته اند.
یادگیری از طریق بكارگیری استعدادهای خلاق,عموماً به شكلهای درك مسئله, یا نواقص, حدس زدن و ساختن فرضیه درباره راه حل آن, آزمایش كردن این حدسیات, تجدید نظر و اصلاح حدسیات و استخراج نتایج آزمایش بروز می كند. در این فرآیند, یكی از غرایز قوی بشری نقش مهمی بر عهده می گیرد و آن تنشی است كه بشر در مقابل یك مجهول یا غیر حقیقت احساس می كند, او سعی دارد به صورتی خود را از این تنش آزاد سازد, این انگیزه او را وادار به پرسیدن, حدس زدن و پی گیری مطلب می نماید. حتی پس از حدس زدن, تردید درباره صحت حدس هنوز باعث نارضایتی اوست.
حال به سوی آزمایش حدس خود كشانده می شود و به تبع رفع اشتباه خود و اصلاح فرضیه اش, پس از یافتن حقیقت مایل است حتماً آنرا به دیگران اطلاع دهد.
این انگیزه مهمترین عاملی است كه یادگیری از طریق بكارگیری, خلاقیت را چنین طبیعی و پر ثمر می سازد این روش آنقدر خودانگیز و طبیعی و بدون نیاز به انگیزه های خارجی پیش می رود كه حتی بعضی آنرا ((یادگیری طبیعی)) نامیده اند.

در یادگیری بصورت آمرانه به ما گفته می شود چه چیزی را ما باید یاد بگیریم, به ما گفته می شود كه یك حقیقت علمی را باید بپذیریم چون معلم, پدر و مادر, كتاب درسی, روزنامه یاكتابی علمی آنرا گفته است.
عموماً آنچه گفته می شود عقیده رایج و همگانی است .و همه انرا قبول دارند و لذا از حس دموكراتیك انسان و احترام او به عقاید عامه استفاده می شود.
دریادگیری آمرانه از استعدادهایی نظیر شناخت, حافظه و قوه استدلال ( رایج ترین استعدادی كه در تستهای هوشی مورد ارزشیابی قرار می گیرد) استفاده می شود.
دریادگیری خلاق استعدادهایی, نظیر قدرت ارزشیابی ( درك مجهول, یا قطعه گمشده در یك فرآیند) قدرت ارائه راه حل (روان بودن, انعطاف داشتن, ابتكار داشتن و توجه به جزئیات) و دریافتی متفاوت كردن, بكار گرفته می شود.
مطالعات دقیق نشان می دهند كه روشهای یادگیری مبتنی بر خلاقیت تاثیر عظیمی بر موفقیت تحصیلی دارند, ولی متاسفانه همین مطالعات نیز نشان می دهند كه این روشها كمترین روشهای متخذه در كلاسهای درس هستند, زیرا معلمین عموماً روش یادگیری آمرانه, دیكته كردن اطلاعات را ترجیح می دهند.
بیان مساله:

با توجه به اهمیت خلاقیت و نوآوری در مدارس و ضرورت وجود آن در نظام اموزش و پرورش موضوع مورد پژوهش در این تحقیق عبارتست از :
راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی چیست؟
پس بیان مساله اینكه از چه راهها و روشهایی برای بروز خلاقیت و پرورش آن در دانش آموزان دوره راهنمایی استفاده نمائیم.
اهداف پژوهش:
از آنجا كه خلاقیت و نوآوری برای بقای سازمانها به ویژه نظام اموزش و پرورش امری حیاتی می باشد و تداوم حیات سازمانها وابسته به تحقیق این امر است. منظور از تحقیق حاضر نیز بررسی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمایی ناحیه ۳ كرج است كه در نتیجه مشخص گردد چه عواملی در پرورش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان تاثیر دارد و تا چه اندازه آنان خلاق و نوآور بوده, همچنین به چه اندازه از قدرت تشخیص مسائل و تبیین مشكلات, از آن مهارت در بكار گیری امكانات و ایجاد زمینه برای شكوفایی استعداد ها و بهبود بخشیدن به وضعیت آموزشی برخوردارند.

سئوالات تحقیق:
در این تحقیق سعی می شود به سئوالات زیر پاسخ داده شود.
۱) مدیران و معلمان به چه میزان در رشد و پرورش قوه خلاقیت دانش آموزان می توانند تاثیر گذار باشند؟
۲) انجام فعالیت های گروهی (پژوهشی_ ورزشی_…) تا چه حد در رشد و پرورش و تقویت خلاقیت دانش آموزان موثر است؟

۳) چه عواملی مانع رشد و پرورش قوه خلاقیت در دانش آموزان می شود؟
۴) چه تفاوتی میان شخصیت دانش آموزان خلاق در مقایسه با سایر دانش آموزان ملاحظه می شود؟

اهمیت و ضرورت تحقیق:
با توجه به نقش مهم و حیاتی آموزش و پرورش به ویژه اهمیت تحقیق و پژوهش در زمینه های مختلف و نیاز جامعه, بیش از هرزمان به افراد خلاق و نو آور و موضوع اهمیت خلاقیت و راههای پرورش آن در دانش آموزان لازم و ضروری است كه در این زمینه كنكاش و پژوهشی صورت پذیرد و راه كارها و شیوه هایی در این خصوص ارائه می گردد.

تعاریف عملیاتی متغیرها:
در این قسمت از تحقیق به تعریف عملیاتی و كاربردی متغیرهای موضوع پژوهش از جمله خلاقیت و شیوه های پرورشی خلاقیت و موارد وابسته به آنها می پردازیم:
تعریف خلاقیت: یك فرآیند ذهنی است كه در فرد معینی و در یك زمان مشخص دیده می شود_ فرآیندی كه در نتیجه آن یك اثر جدید اعم از فكر, یا چیز نو و متفاوتی تولید می شود.

شیوه های پرورش خلاقیت:
منظور ارائه راه كارهایی است كه از آن طریق بتوانیم خلاقیت را در دانش آموزان رشد و شكوفا و همچنین تقویت نمائیم كه در این راستا معلم_ مدیر و فعالیت های گروهی دانش آموزان و محیط نقش به بسزایی می توانند ایفا نمایند.

مقدمه۱
در دنیای پیچیده كنونی كه شاهد رقابت های بسیار فشرده جوامع گوناگون برای دست یابی به جدیدترین فن آوری و منابع قدرت هستیم, افراد تیز هوش_ خلاق و صاحبان اندیشه نو و تفكر واگرا به مثابه گران بهاترین سرمایه ها از جایگاه بسیار والا و ارزشمندی برخوردار هستند. د رچنین عصری, باید برای اداره سازمان های گوناگون اجتماعی_ فرهنگی, اقتصادی و آموزش, به نوآوری و نوجویی و نوخواهی و بهره گیری از دست آوردهای اخلاقی, علمی و فنی بشر همت گماشت و راه را برای نوآوری و ارائه طرح های مناسب در این سازمانها هموار كرد.

امروز جامعه, بیش از هر زمان دیگر به افراد هوشمند و خلاق نیاز دارد, هر قدر جهانی كه درآن زندگی می كنیم پیچیده تر می شود, نیاز به شناسایی و پرورش ذهن های خلاق و آفریننده نیز بیشتر و شدیدتر می گردد به همین دلیل, در شرایط كنونی, مسئله خلاقیت از مهم ترین مسائل در قلمرو روانشناسی آموزشگاهی است, با توجه به این امر باید مدیرانی مبتكر و خلاق را برای رده های متفاوت مدیریت برگزید, مدیران توانمندی كه قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه های بایسته, به ویژه در دستگاه آموزش و پرورش, زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیت های معلمان و دانش آموزان فراهم آورند. آگر با استناد به نظر ((ژان پیاژه)) هدف اصلی آموزش و پرور ش را آفرینش و بویژه آفرینش انسانهای توانا به انجام دادن كارهای نو و انسان هایی خلاق و نوآفرین و كاشف بدانیم.
وظیفه و رسالت سازمان های آموزش وپرورش و از جمله مدارس این است كه به كار گماری مدیران مبتكران و نوآور و ارائه طرح های جدید و روش های نو, زمینه بروز این ویژگی های آدمی را در معلمان و دانش آموزان فراهم آورند و فضای مدارس را به فضای بالنده, خلاق, مبتكر, روح افزا, صمیمانه اثر بخش, پرتلاش هماهنگ و لذت بخش تبدیل كنند.
البته این امر مستلزم تدوین طرح ها و برنامه های گوناگونی است كه مدیران مدارس باید با اجرای تدریجی آنها, تحول, تحرك وتغییرات جدیدی در واحدهای آموزشی پدید آورند. بطوركلی, برنامه ریزی در تمام سطوح مدیریت, بویژه مدیریت مدرسه, مستلزم داشتن اندیشه خلاق, ارائه ابتكارات جدید, ورزیدگی و مهارت در بكارگرفتن منابع و عوامل متعدد است.

بنابراین با توجه به نقش مهم مدیران در هماهنگی كلیه فعالیت های معلمان و دانش آموزان و ایجاد خلاقیت در محیط آموزشگاهها در این تحقیق به بررسی و چگونگی راههای پرورش خلاقیت در دانش آموزان دوره راهنمائی خواهیم پرداخت.

تعریف و توصیف خلاقیت:
واژه خلاقیت عمر طولانی ندارد_ واژه نامه انگلیسی آكسفورد_ ظهور این كلمه را به سال ۱۸۷۵ میلادی در كتابی راجع به ادبیات نمایش انگلیسی, نسبت می دهد در این كتاب از قدرت خلاق شكسپیر سخن رفته است. خلاقیت واژه های بسیار مبهم و ارائه تعریفی از آن بسیار مشكل است_ پژوهشكران برداشت های متفاوتی از خلاقیت دارند و بالطبع, تعاریف متفاوتی از آن ارائه داده اند, وجود چنین اختلاف نظری ناشی از ماهیت بسیار پیچیده و مركب كنش های مغزی ماست. در این قسمت به ذكر چند تعریف از خلاقیت از صاحبنظران می پردازیم.

گیلفورد: خلاقیت یعنی حل یك مشكل یا سلسله ای از مسائل كوچك و بزرگ.
راجرز: خلاقیت را اظهار وجود و استقلال طلبی و حفظ شخصیت انسان می داند.
استیفن رابینز: (۱۹۹۱) خلاقیت را به معنای توانائی تركیب اندیشه ها و نظرات در یك روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان بیان می كند.
لوتانز (۱۹۹۲): خلاقیت را بوجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت های افراد و یا گروهها در یك روش جدید تعریف كرده است.

رضائیان( ۱۳۷۴): خلاقیت بكار گیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یك فكر یا مفهوم جدید است. متداول ترین برداشت از خلاقیت عبارت است از اینكه فرد فكری نو ومتفاوت ارائه دهد._ خلاقیت می توان با تولید یا خلق اثر نو و متفاوت ارزشیابی كرد. اما باید به خاطر داشت كه هر خلاقیتی لزوماً به تولید اثر قابل مشاهده منجر نمی گردد_

برای مثال در عالم تخیل, كودك یا نوجوان چیز نو و متفاوتی خلق می كند, اما آفرینش ذهنی او برای دیگران قابل مشاهده و بالطبع ارزشیابی و قضاوت نیست. بنابراین خلاقیت یك فرآیند ذهنی است كه در فرد معینی و در یك زمان مشخص دیده می شود_ فرآیندی كه در نتیجه آن یك اثرجدید, اعم از فكر, چیز نو و متفاوتی, تولید می شود. ممكن است تولید جدید و متفاوت, كلامی یا غیر كلامی عینی یا ذهنی باشد.

در میان تعاریفی كه درباره رفتار خلاق و جنبه های گوناگون ان نظیر نتایج, مراحل شخصیت و محیط بعمل آمده است تفاوت هایی به چشم می خورد. برخی معتقدند كه نتیجه رفتار خلاق, بطور حتم باید عینی و ملموس باشد در حالیكه عده ای دیگر, ابراز یك اندیشه خلاق را نیز رفتاری خلاق می دانند.

گروهی دیگر فكر می كنند مراحلی كه در جریان یك رفتار خلاق طی می شود در همه افراد یكسان است, در صورتی كه دیگران اعتقاد دارند این مراحل در افراد گوناگون متفاوت است_ در مورد خصوصیات شخصیتی برخی بر این باورند كه ویژگی های شخصیتی افراد خلاق جنبه ارثی دارد_ در حالیكه دیگران ضمن رد این نظریه بر اكتسابی بودن آن تاكید دارند و معتقدند در تكوین یك زفتار خلاق, محیط نقش اساسی دارد در صورتی كه مخالفان این عقیده, نقش محیط را نفی می كنند و می گویند فردی كه رفتار خلاق دارد خصوصیات خود را هر جا كه باشد نشان می دهد و محیط نمی تواند در آن نقشی داشته باشد

چه عواملی در پرورش خلاقیت دانش آموزان می توانند موثر باشند؟
ذهنی كه در جستجوی ثبات است راكد می ماند مانند همان آبگیر كنار رودخانه, این ذهن به زودی پر از فساد و پوسیدگی خواهد شد تنها ذهنی كه دیوار, مانع, مكان استراحتی ندارد, بطور كامل با زندگی بدون وقفه درحال جلو رفتن, كشف و انفجار است تنها چنین ذهنی می تواند شادمان باشد و تا ابد نو, زیرا چنین ذهنی خود به خود خلاق است. خلاقیت كیفیتی است كه در همه انسانها وجود دارد و تفاوت تنها در میزان آن است, مانند هوش كه مقدار آن در عده ای كم و در بعضی زیاد و بسیار زیاد است.

خلاقیت كم, نشانه یك فرد عادی است و خلاقیت زیاد آدم های خلاق و مبتكر را از دیگران متمایز می سازد در مورد ارتباط بین بهره هوشی و خلاقیت نمی توان به درستی رابطه ای را تصور كرد, زیرا بسیاری از افراد خلاق, افراد باهوشی نیستند, همچنین نمی توان گفت افرادی كه هوش های بالا دارند, خلاق و مبتكرند جالب است بدانیم كه دانش آموزان خلاق به اندازه دانش آموزان باهوش مورد علاقه معلمان نیستند.

نتایج این تحقیقات اگر چه قابل تصمیم به كل است, هشداری است كه وضعیت كلاسهای درسی را تا حدودی روشن می سازد_ دانش آموزان موفق و مورد احترام معلم معمولاً آنهایی هستند كه خوب گوش می دهند مطالب درس را عیناً حفظ می كنند, عاری از تفكر و اگرا هستند و در هنگام پاسخ دادن به سئولات كلیشه ای عمل می كنند.

آموزگاران و معلمانی كه به روش های سنتی علاقمند و پایبند هستند, معمولاً دانش آموزانی را دوست دارند كه سر به راه و دنباله رو و خالی از اشتباه باشند, دانش آموزانی كه با خیال پردازی ها, مسئله ای ایجاد نمی كنند و مسائل را آنگونه كه عرف و عادت سال های طولانی معلم است حل می كنند.

در این گونه كلاسها تفكرات و اگرا جایگاهی ندارد. احتمالاً ظرافت طبع یعضی دانش آموزان خلاق هم با بی توجهی آموزگار روبرو می شود. وقت كم و حجم زیاد دانش آموزان و ارزشیابی های آخر سال برای معلمان كه متعلق به نسل كهن هستند بهانه ای مناسب است.
خلاقیت انسان ها در همه ادوار و جوامع نیروی محركه ای بوده است كه بشر را از حالت غارنشینی به عصر فضایی امروز كشانده است. انسانی كه از وضعیت خویش ناراضی بوده, به دنبال كسب رضایت و بهینه كردن محیط زیست و پاسخ دادن به كنجكاوی هایش كاوش گر و نو اندیش و خلاق باشد.
یكی از انگیزه های خلاقیت, عدم رضایت است كه باعث می شود نیروی ابتكار بشر شروع خلاقیت و آغاز جریانی نو و تازه را بشارت دهد.
انگیزه دیگر خلاقیت كنجكاوی است, كنجكاوی نسبت به رویدادها و پدیده های محیط زندگانی همیشه موجد برخورد با مسئله می شود_ گاه خلاقیت در شیوه حل مساله و گاه در طرح آن است.

عامل مهم دیگری كه با عث بروز خلاقیت می شود, داشتن روحیه شاد و امیدوار است _ افرادی كه نسبت به رویدادها و مسائل محیطی دیدگاه منفی دارند, نمی توانند خلاق و نو اندیش باشند_ مبارزه با درماندگی و آزاده بودن و آزاد زیستن شیوه زندگی انسانهای خلاق است.
آنان با مردم محیط خود به راحتی می جوشند و به آنها احساس نیاز می كنند تا با درك كاستی هایشان, نیروی خلاقه خویش را بكار گیرند و عامل خیر و مبشر نیكی باشند.

استاد مطهری عقیده داشتند((آفرینندگی و خلاقیت یعنی شكستن مرسومات متعارف. دانش آموزان در كلاسهای درس بایستی دچار شك و تردید شوند_ خلاقیت در شك و تردیدهای موجود است)).

نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان:
۱)نقش مدیران درپرورش خلاقیت: سازمان خلاق نیازمند به مدیرخلاقی است كه در ایجاد و حفظ فرهنگ اخلاق در درون سازمان و ترغیب, ترویج و بوجود آوردن انگیزه برای رفتار خلاق در افراد گروههای درون سازمان كوشا باشد. در این راستا, مدیران سازمانهای آموزشی باید هم از تجربه مفید در ایجاد چنین فرهنگی برخوردار بوده هم مورد تاكید كاركنان سازمان خود باشند, زیرا چنین تائیدی علاقمندی و اشتیاق افراد را افزایش می دهد.

لازارسفلد(۱۹۶۳) می گوید: مدیر باید تمهیدات و تدابیری برای رشد, نوآوری و تغییربه كار بندد_ در دنیای متحول و متغیر, اشخاص و سازمانها باید بتوانند با تغییر د دگرگونی سازگاری پیدا كنند و این وظایف عمده مدیر در سازمان می باشد.
در واقع ترویج و ترغیب ویژگی های پیش گفته به عملكرد مدیر بستگی دارد و مدیران می توانند تسهیل كننده بروز این ویژگی ها باشند_ سئوال عمده این است كه چگونه می توان این ویژگی ها را ترویج داد و كاركنان را به تفكر واداشت بطوری كه خود كاركنان در این راستا به یادگیری خلاقیت و نوآوری بپردازند.
وارن بنس ( ۱۹۸۴) پس از بررسی های مستمر در مورد الگوهای رفتاری رهبران سازمانهای خلاق به این عقیده رسیده است كه وجود ۴ نوع مدیریت و توانایی در رهبر در این رابطه می تواندسودمند باشد.
۱) مدیریت توجه (دقت): به توانایی شكل دادن بینش جمعی و شامل نمودن تمام كاركنان در این بینش دلالت دارد.
۲) مدیریت معنی: توانایی بین این بینش را بطور محسوس, معنادار و با تاثیر احساسی مد نظر قرار می دهد..
۳) مدیریت اعتماد: توانایی بدست آوردن و نگه داشتن اعتماد كاركنان را شامل می شود.
۴) مدیریت خویشتن: برآگاهی از توانائیها و خصوصیات ویژه خود و استفاده بهینه از آنان با حفظ روحیه موفقیت و دوری از شك و تردید نسبت به خود دلالت دارد.

كاركنانی كه از این نوع رهبری برخوردار هستند برای دستیابی به اهداف سازمانی تمایل بیشتری به ایفای نقش موثر و فعال داشته تلاش بیشتری برای ارائه اندیشه های خلاق نشان می دهند.
خلاقیت به دلایل زیر برای مدیران آموزشی ارزشمند است:
 مدیران خلاق به احتمال بیشتری می توانند خود و مدرسه تحت مدیریت خود را در مقابله با مشكلات و بهره گیری از فرصت ها سازگار نمایند.

 با خلاقیت بیشتر مدیر و همكاری او كمیت و كیفیت تصمیمات و فعالیت ها افزایش می یابد.
 مدیر و معلمان از لحاظ فردی احساس چالش و رضایت بیشتری در ارتباط با كار خود می كنند.
۲) نقش معلمان در پرورش خلاقیت ماهنامه فرهنگی _ آموزشی رشد معلم (آذر۷۷)
شاید در ابتدای ایجاد نظام تعلیم و تربیت, یادگیری آمرانه بهترین روش یاد گیری محسوب می شد ولی امروزه نیاز انسان به یادگیری از طریق پی جویی حقیقت و استفاده كردن از استعدادهای خلاق امری كاملاً اثبات شده است حال باید دید در ایجاد شرایط بروز خلاقیت از معلمین چه كاری ساخته است.
۱) ایجاد فرصت ها برای بروز و شكوفا شدن خلاقیت:
یكی از مناسب ترین راههای ایجاد شرایط برای یاد گیری از طریق خلاقیت, تهیه برنامه های درسی است به نحوی كه در آن فرصت های بروز خلاقیت در نظر گرفته شده باشد, این عمل به طرق مختلف قابل انجام است. بنابراین لازم است از روشهایی كه دانش آموزان را با ماهیت تفكر خلاق آشنا كرده و مهارت تحلیلی آنها را تقویت می نماید استفاده نمود.

۲) اعطای جایزه به موفقیت های خلاق:
تحقیقات آموزشی نشان داده است كه دانش آموزان تمایل زیادی به یادگیری در مسیرهایی دارند كه در آنها جوایزی دریافت كرده اند اگر بخواهیم استعداد خلاق دانش آموزان شكوفا گردد, باید نمودهای خلاق آنان را تشویق كنیم دانش آموزان باید تشویق شوند كه نظراتشان ارزش دارد این عمل با گوش دادن به نظرات آنها, توجه و آزمایش كردن آنها و بازگو كردن برای دیگران تحقق می یابد.

ماباید فرصت هایی برای رشد خود آموزیها فراهم نمائیم_ انتقاد از جزئی ترین روشهای یاذگیری متخذه از سوی دانش آموز, فشارهای سخت بر كلمه به كلمه حفظ كردن مطالب كتاب درسی, نداشتن راههایی برای ارزشیابی آموخته های غیر درسی و غیر مدرسه ای وتلاش برای افزایش مطالب درسی, بدون دادن هرنوع امكان بازتاب هم از مسائلی است كه به شدت هدف فوق را به مخاطره می افكند.
۳) تامین شرایط لازم برای رشد خلاقیت ها
۴) برقراری رابطه ای خلاق با دانش آموزان
۵) هدفدار بودن خلاقیت ها د رنویسندگی
۶) پرورش روحیه با نگرش سازنده نسبت به اطلاعات دریافتی
۷) دلگرم كردن و تشویق بیشتر فعالیت های خلاق.
۸) تامین شرایط برای انجام برخی از كارهای بدون ثبت نتایج و ارزشیابی .
۹) دانش آموزان گروه بندی شده و بهتر است گروهها بر اساس استعدادهای همگون انتخاب شوند.

دیدگاههای خلاقیت۱:
در مورد خلاقیت دیدگاههای متفاوتی وجود دارد _ عده ای معتقدند كه محصول نهایی فرآیند خلاقیت باید عینی و ملموس باشد و عده ای معتقدند كه بیان یك اندیشه خلاق نیز رفتاری خلاق است.
در ارتباط با مراحل خلاقیت عده ای معتقدند كه مراحل خلاقیت در همه افراد روندی یكسان دارد ولی عده ای عقیده دارند كه این مراحل در افراد مختلف متفاوت است, در ارتباط با خصوصیت شخصیتی, عده ای معتقدند كه ویژگی های شخصیتی افراد خلاق, جنبه ارثی دارد و عده ای عقیده دارند كه ویژگی های شخصیتی, جنبه اكتسابی دارد و مبتنی بر یادگیری است, در ارتباط با محیط عده ای معتقدند كه محیط نقش اول را در فرآیند خلاقیت افراد دارد ولی عده ای دیگر عقیده دارند كه یك شخص خلاق هر كجا باشد, محیط نمی تواند نقشی بر او داشته باشد

برای رد واثبات نظرات بالا دلایلی وجود دارد قبل از آنكه وارد این بحث شویم, ابتدا بایستی به همه این موارد با دیدگاه تعدیلی نگریست و به آنها توجه كرد_ در زیر دیدگاههای خلاقیت توضیح داده می شود.

۱) دیدگاه محصول نهایی رفتار خلاق:
شاید این سئوال برا ی شما مطرح باشد كه چه رفتاری خلاق و چه رفتاری غیر خلاق است؟ دیدگاهی معتقد است كه اگر محصول بدست آمده برای فردی كه آن را ایجاد كرد. چیزی تازه و ابتكاری تلقی شود درآنصورت می توان آن را كوشش خلاق دانست هرچند ممكن است كه چنین چیزی قبلاً توسط فردی دیگر بوجود آمده باشد.
مكتب مخالف با دیدگاه بالا, بر این باور است كه باید چیزی را خلاقه دانست كه قبلاً به وجود نیامده و معیارهای به خصوصی دارد. معیارهایی مانند تازگی, متفاوت بودن با اشیاء متعارف و یا تغییر دادن افكار و وسایلی كه منجر به اختراع جدید شود.
دیدگاه سوم, معتقد است كه محصول نهایی یك تفكر خلاق با توجه به هدفهایی كه برای آن در نظر می گیریم, می تواند بسیار متفاوت و متغیر باشد بعنوان مثال می توان از دو اثر كه یكی جنبه كاربردی و عملی دارد و دیگری جنبه نظری و زیبایی شناسانه. آنچه در اینجا عامل تعیین كننده است, ارزشهای خود شخص است كه به آن معتقد است حال در مقام مقایسه باید سه عامل زیر را مورد توجه قرار داد:
۱) خود شخص ۲) فرم های اجتماعی ۳) معیارهای خلاقیت

۲) دیدگاه تجزیه و تحلیل رفتار خلاق:
این دیدگاه معتقد است كه گاهی بر چگونگی یك رفتار خلاق برای ابداعات و اختراعاتی كه می خواهیم انجام دهیم امری ضروری است, امروزه روان شناسان به این نكته رسیده اند كه مغز بشر چگونه فعالیت می كند و چطور می توان توانمندی های بالقوه او را بالفعل در آورد.

ممكن است این سئوال برایتان مطرح شود كه آیا با توجه به آگاهی از روند و مراحل خلاقیت می توان رفتار خلاق را فرا گرفت؟ در جواب باید گفت كه شما می توانید آن تعداد از عواملی كه منجر به رفتار خلاق می شود را از طریق مطالعه زندگی افراد خلاق, الگو قرار دادن رفتارهای افرادخلاق, تمرین رفتارهای الگوی خود و بودن در كنار افراد خلاق, بیاموزید و رفتار خلاق را در خود ایجاد كنید زیرا رفتار خلاق در تعدادی از فرآیندهایش اكتسابی است. شما می توانید اصول و تكنیك های تغییر دادن را فرا بگیرید و مدتی از خط مشی یك راهنمایی خلاق استفاده كنید با ایجاد روش, بعد از مدتی خود به خود احساس خواهید كرد كه روند و جریان خلاقیت قرار گرفته اید.

۳) دیدگاه ویژگی های شخصیتی و رفتار خلاق:
این سئوال مطرح است كه آیا هر شخص با هر خصوصیتی می تواند یك شخص خلاق باشد؟ به این مثال توجه توجه كنید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 505 کیلو بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

مقدمه
اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.
اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین، كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.

فهرست مطالب:
فصل اول: كلیات
مقدمه
بیان مسأله
تعریف دانش آموز پیش دانشگاهی
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعیین متغیرها
تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: ادبیات
تاریخچه مواد مخدر
تاریخچه مصرف هروئین در ایران
اعتیاد به معنی وسیع كلمه:
انواع اعتیاد
شخصیت معتاد
تاریخچه عملی تحقیق

فصل سوم: نوع تحقیق
جامعه مورد مطالعه
نمونه و شیوه نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش آزمایش
روش جمع آوری اطلاعات روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
شامل: جداول و نمودارها و فرضیه ها و سوالات

فصل پنجم: خلاصه تحقیق
ارائه پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
نتیجه گیری:
منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان

بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 111 کیلو بایت

تعداد صفحات : 116

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطۀ ویژگیهای شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزان مقطع دبیرستان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ز

تقدیروتشکر و

تقدیم به ه

فصل اول(كلیات پژوهش) 1

مقدمه 2

بیان مسئله 4

ضرورت واهمیت تحقیق 6

اهداف تحقیق 8

فرضیه های تحقیق 8

متغیرهای تحقیق 8

تعاریف نظری 8

تعاریف عملیاتی 9

فصل دوم(پیشینه پژوهش) 10

شخصیت ومفهوم آن 11

ضرورت مطالعه وشناخت شخصیت 13

نظریه های شخصیت(شخصیت ورویكرد روانكاوی) 14

نظریه تحلیلی یونگ 15

نظریه پویایی روانی –اجتماعی 16

نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان 18

نظریه اسلام درباره شخصیت انسان 20

الگوی شخصیت 21

پایداری شخصیت 22

تغییردرشخصیت 23

شخصیت سالم 24

ساختارشخصیت 26

همسانی شخصیت 29

تعریف سلامت روانی 30

تاریخچه سلامت روانی 30

كلیدسلامت روانی 32

چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟ 32

اعتمادبه نفس،كلیدسلامت روانی 33

نظریه های سلامت روانی 34

1-الگوی گوردون آلپورت 34

2-الگوی كارل راجرز 35

3- الگوی كارل گوستاو یونگ 35

4-الگوی ویكتورفرانكل 36

5- الگوی اریش فروم 36

6-الگوی آبراهام مزلو 37

7-الگوی فریتس پرلز 38

تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان وویژگی های شخصیتی 38

فصل(روش تحقیق) 42

روش تحقیق 43

جمعیت هدف 43

روش نمونه برداری وتعدادآنها 43

ابزاراندازه گیری 43

روش جمع آوری داده ها 49

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل آماری) 50

تجزیه وتحلیل آماری 51

جدول1-4نمرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان 53

جدول شماره 2-4محاسبه ضریب همبستگی از راه اعدادخام(دختران) 55

جدول 3-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان 57

جدول 4-4 مرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبیرستان 58

جدول 5-4 محاسبه ضریب همبستگی ازراه اعدادخام(پسران) 60

جدول 6-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزانپسرمقطع سوم دبیرستان 62

جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 64

جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 66

جدول9-4محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 68

چدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبیرستان 69

جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 72

فصل پنجم (بحث ونتیجه گیری) 73

بحث ونتیجه گیری 74

محدودیتهای تحقیق 76

پیشنهادات پژوهش 76

منابع ومآخذ 77

پیوست الف- پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(كامل) 79

پیوست ب- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 99

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:32 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌

بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 371 کیلو بایت

تعداد صفحات : 143

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه‌

اصطلاح هوش که در زمان ما به صورت عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا شروع قرن بیستم در فرهنگ‌های لغت نیز کم‌تر به آن پرداخته می‌شد و اکثرا آن را تحت عنوان قوای عقلانی می‌شناختند و جداگانه مورد بررسی قرار نمی‌دادند. در واقع باید گفت آلفرد بینه مفهوم هوش به گونه‌ی امروزی را مورد استفاده قرار داد و پس از او تا کنون مطالعه و بررسی هوش پیشرفت فراوانی داشته‌است. با این همه امروز نیز در تعریف هوش وحدت نظر وجود ندارد و هر گروهی تعاریف خود را متوجه‌ی جنبه‌ای از هوش می‌دانند. برخی از تعاریف هوش بر ظرفیت کلی برای یادگیری و حل مساله یعنی ماهیت منطقی هوش تاکید دارند و برخی توانایی‌های آن را در عملکرد زندگی می‌شناسند. آن‌چه که تحت عنوان هوش منطقی یا هوش و استعداد تحصیلی معرفی می‌شود ویژگی‌هایی است شامل توانایی استدلال، استنتاج، خلق فرضیه و اصولا بهره‌مندی از نگاهی عموما معقول به زندگی است. باید اذعان نمود که هوش خصلت مطلقی نیست که در بدو تولد ایجاد شده باشد و در طول زندگی ثابت بماند بلکه به طور کلی هوش در مرحله‌ای از دوران کودکی تجلی می‌یابد و در طول زندگی دوران شکوفایی دارد و یا به تدریج رشد می‌کند و یا کاهش می‌یابد. در کنار هوش منطقی توجه به حالات هیجانی انسان در زمینه‌هایی مانند انگیزش، تعاملات اجتماعی، خودتنظیمی و سلامت روانی در قرن بیستم مورد توجه پژوهش‌گران قرار گرفته است فلذا هوش‌های دیگری مطرح شده که بر عوامل غیر شناختی تکیه دارند. یکی از این هوش‌ها، هوش هیجانی است که برای اولین بار در سال 1990 توسط «سالوی» و «مایر» دو نفر از روان‌شناسان آمریکایی معرفی شد. آن‌ها اعلام نمودند انسان‌ها موجودات صرفا منطقی یا عاطفی نیستند بلکه هم منطقی و هم عاطفی‌اند. دانیل گلمن روان‌شناس معروف در سال 1995 در کتاب پرفروش خود تحت عنوان "هوش هیجانی" هوش هیجانی را ترکیبی از پنچ مهارت؛ شناخت هیجان‌های خود، کنترل هیجان‌های خود، برانگیختن و به هیجان آوردن خود، شناخت هیجان‌های دیگران و تنظیم روابط با دیگران معرفی نمود. این پژوهش ضمن بررسی رابطه‌ی هوش منطقی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان نخبه‌ی شاغل به تحصیل در مراکز تهران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد)، اثر آن را نیز روی پیشرفت تحصیلی بررسی نموده‌ است. نتایج حاصله نشان می‌دهد دانش‌آموزان نخبه از هوش منطقی و هیجانی بالاتر از استاندارد برخوردارند و اکثرا نیز پیشرفت تحصیلی قابل توجه دارند به گونه‌ای که اکثر پذیرفته‌شدگان رده‌های بالای کنکور سراسری کشور از میان این دانش‌آموزان است. نحوه‌ی انتخاب این دانش‌آموزان جهت تحصیل در مراکز سمپاد عمدتا بر اساس پیشرفت تحصیلی و کسب نمرات بالا انجام می‌گیرد. البته در آزمون‌های به عمل آمده‌ی قبل از ورود به مراکز مذکور، به نوعی هوش و استعداد تحصیلی آن‌ها نیز ارزیابی می‌شود ولی ملاک اصلی جدا نمودن آن‌ها از سایر دانش‌آموزان به طور عمده متوجه کسب نمرات بالا و موفقیت‌های تحصیلی مربوطه است. در این پژوهش معدل اخذ شده‌ی دانش‌آموزان در سال‌های قبل (که در این مراکز اخذ شده باشد) را ملاک پیشرفت تحصیلی دانسته فلذا دانش‌آموزان سال اول راهنمایی که معدل آن‌ها در مدارسی به جز مراکز سمپاد به دست آمده از پژوهش مستثنا شده‌اند و هم‌چنین دانش‌آموزان دوره‌ی پیش‌دانشگاهی به لحاظ عدم امکان دسترسی و فارغ‌التحصیل شدن آن‌ها از این مراکز (اگرچه برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در زمره‌ی مراکز سمپاد این دوره را طی می‌کنند) در پژوهش قرار نگرفته‌اند. به طور کلی در این پژوهش رابطه‌ای قوی و معنادار بین هیچ یک از دو مولفه‌های هوش منطقی، هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی (که بررسی رابطه‌ی دو به دوی آن‌ها مفروضات پژوهش بوده‌است) به دست نیامده‌است و صرفا رابطه‌ای ضعیف بین هوش منطقی و پیشرفت تحصیلی در مقاطع راهنمایی و متوسطه وجود داشته‌است. بر این اساس این پژوهش نشان می‌دهد که اتکای موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه (مراکز تهران) عمدتا متوجه چیزی جدای از هوش منطقی و هوش هیجانی است و شاید بتوان استفاده‌ی گسترده از حافظه را ملاک و اساس گرفت. به معنای دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که جدا شدن دانش‌آموزان نخبه از سایر دانش‌آموزان بیش‌تر بر پایه‌ی محفوظات قوی‌تر و استفاده‌ی گسترده‌تر از حافظه شکل گرفته‌است.

فهرست مطالب:

فصل 1-مقدمه پژوهش

1- مقدمه 2

2- بیان مسئله پژوهش 3

3- اهمیت وضرورت مسئله پژوهش 5

4- اهداف پژوهش 5

5- پرسش های اصلی پژوهش 6

6- تعریف متغیرهای پژوهش 6

فصل 2- بررسی پیشینه‌ی پژوهش

مقدمه 8

1- هوش منطقی10

1-1-مفهوم کلی هوش 10

1-2-عامل وراثت و محیط –تاثیر گذار بر هوش 11

1-3-هوش منطقی و سنجش آن 11

2-هوش هیجانی14

2-1- تعریف هیجان 14

2- 2- ظهور وپیدایش هوش هیجانی 16

2-3- تعریف وسرشت هوش هیجانی 17

2-4- تاثیر هوش هیجانی در زندگی و موفقیت ها 21

2-5- تاریخچه هوش هیجانی 24

2-6- هوش هیجانی و اندازه‌گیری و سنجش آن 27

2-6-1- آزمون‌های عملکردی هوش هیجانی 27

2-6-2- آزمون‌های خود سنجی هوش هیجانی 29

3- پیشرفت تحصیلی 31

3-1- تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی 31

3-2- آزمون‌ها و پیشرفت تحصیلی 33

3-3- کم‌آموزی و پیشرفت تحصیلی 33

3-4- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 34

3-5- عوامل فردی، آموزشگاهی وخانوادگی واجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی 35

4- هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی 36

5- هوش منطقی و پیشرفت تحصیلی 43

6- هوش منطقی و هوش هیجانی 46

7- آشنایی با سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) 48فصل 3- روش پژوهش

مقدمه 52

1- تعریف تحقیق 54

2- انواع تحقیقات علمی 54

2-1- تحقیقات علمی از جهت اهداف واثرات، یا كاربردی می باشند یا بنیادی 54

2-2- تحقیقات علمی از جهت هدف وبیان، یا توصیفی اند یا علت یابی 55

2-3- تحقیقات علمی از جهت تعداد محقق‌ها ومجریان آن بر دو نوع اند: انفرادی و گروهی 55

3- عناصر تحقیق 55

3-1- مفاهیم یا عناصر تحقیق 55

3-2- انواع روش‌های نمونه‌گیری 57

4- ابزار و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات 58

5- مدارك و ضوابط ارزیابی كاركرد تحقیق 62

5-1- اعتبار یا روائی یا ارزش علمی 62

5-2- ثبات و پایائی 62

5-3- اعتماد علمی 62

5-4- هنجار 62

6- تکنیک‌های آماری برای تجزیه و تحلیل 63

6-1- روش نمونه‌گیری تخمینی 63

6-2- روش بررسی متغیرهای كیفی (درجه همگنی) 64

6-3- روش بررسی كشف روابط 64

فصل 4- یافته‌های پژوهش

مقدمه 75

الف) توصیف و تحلیل داده‌ها در رابطه با هر پرسش یا فرضیه 76

ب) سایر یافته‌های پژوهش 90

فصل 5- بحث و تفسیر پژوهش

مقدمه 92

الف- نتیجه گیری‌ها (ترکیب یافته‌ها و پیشینه‌ی پژوهش) 93

ب- محدودیت‌ها 96

ب-1- محدودیت پژوهش 96

ب-1-1- محدودیت ذاتی پرسش‌نامه 96

ب-1-2- محدودیت تکنیک هم‌بستگی 96

ب-1-3- محدودیت اثر آموزش 96

ب-2- محدودیت پژوهش‌گر 96

ب-2-1- محدودیت در هماهنگی 96

ب-2-2- محدودیت ساعات آموزشی 97

ب-2-3- محدودیت عدم آشنایی با موضوع هوش هیجانی 97

ب-2-4- محدودیت پراکندگی 97

پ- پیشنهادها و کاربردهای پژوهش 98

ت- خلاصه‌ای از مساله، روش و یافته‌های پژوهش 101

پیشنهاد به سایر پژوهشگران 105

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان متاهل

بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان متاهل

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 41 کیلو بایت

تعداد صفحات : 72

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

چکیده ۸
فصل اول / کلیات / پژوهش ۹
مقدمه ۱۰
بیان مسأله ۱۲
اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۳
اهداف پژوهش ۱۵
فرضیه پژوهش ۱۵
تعاریف عملیاتی ۱۵
فصل دوم / ادبیات مربوط به تحقیق/ ۱۶
مقدمه ۱۷
هیجان و هوش هیجانی ۱۷
رابطه هیجان با تفکر ۱۸
تاریخچه هوش هیجانی ۱۹
هوش هیجانی چیست؟ ۲۰
نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی ۲۴
تئوری هوش هیجانی گلمن ۲۵
تئوری هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون ۲۷
شناسایی حالت های هیجانی ۳۳
رضایت زناشویی ۳۵
بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی ۳۷
رضایت زناشویی و هوش هیجانی ۴۳
هوش عاطفی و نقش آن در تحکیم پیوند زناشویی ۴۵
تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ۴۷
فصل سوم (طرح تحقیق) ۵۰
مقدمه ۵۱
جامعه پژوهش ۵۱
نمونه آماری ۵۱
ابزار پژوهش ۵۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۲
روایی و اعتبار آزمون هوش هیجانی ۵۲
پایایی و اعتبار آزمون در ایران ۵۳
روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت زناشویی ۵۵
روایی و اعتبار پرسشنامه در ایران ۵۷
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها) ۵۹
مقدمه ۶۰
توصیف داده ها ۶۱
بررسی و آزمون فرضیه ها ۶۵
فصل پنجم: (خلاصه و نتیجه گیری) ۶۷
بحث و نتیجه گیری ۶۸
خلاصه تحقیق ۶۹
پیشنهادهای پژوهش ۶۹
محدودیت های پژوهش ۷۰
فهرست منابع ۷۱

فهرست منابع و مأخذ

- براوبری، تراویس، گریوز، جین (۱۳۸۴)، هوش هیجانی (مهارتها و آزمونها)، مترجم: گنجی، مهدی، تهران، انتشارات ساوالان.

- بک، آ (۱۳۷۳)، عشق هرگز کافی نیست. ، قراچه داغی، مهدی، تهران، انتشارات مترجم.

- برنشتاین، فلیپ اچ، (۱۳۸۰)، زناشویی درمانی، : پور عابدی نائینی، حسن، منشی، غلامرضا، تهران، انتشارات رشد.

- بوسکالیا، ل. (۱۳۷۰)، زندگی عشق و دیگر هیچ، ، قراچه داغی، مهدی، فتوحی، ز، تهران، انتشارات روشنگران.

- فاطمی، سید محسن، (۱۳۸۵)، هوش هیجانی، تهران، انتشارات سارگل.

- گلمن، دانیل، (۱۳۸۰)، هوش هیجانی، ، پارسا، نسرین، تهران، انتشارات رشد.

- میشیل، آندره (۱۳۵۴)، جامعه شناسی خانواده و ازدواج، ، اردلان، فرنگیس، تهران، انتشارات دانشکده علوم اجتماعی، شماره ۳٫

- مینوچین، سالوادور، (۱۳۷۳)، خانواده و خانواده درمانی، ، ثنائی، باقر، تهران، انتشارات امیرکبیر.

مقدمه

در این فصل با تأکید بر نقش هیجانها در زندگی انسان و رابطه هیجان و تفکر، بر اساس زیستی هیجان و هوش هیجانی اشاره خواهد شد. سپس توانایی های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی آموزش معرفی شده و در ادامه، تاریخچه هوش هیجانی و زمینه های کاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت روانی و جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی که بر رضایت زناشویی موثر اشاره شد و بر تغییرات میزان رضایت در مراحل مختلف زندگی مشترک همسران تأکید می شود.

هیجان و هوش هیجانی

واژه هیجان به آسانی تعریف نمی شود و وسعت کاربرد بسیاری در روانشناسی و روانپزشکی دارد. اصطلاحی که روانشناسان و فلاسفه پیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته اند. در فرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است، هر تحریک در ذهن، احساس، عاطفه و هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهیج شده، هیجان، نامیده می شود. گلمن واژه هیجان را برای اشاره به یک احساس فکر و حالات معانی و بیولوژیک متخصص آن و حاضر ای از تمایل به عمل کردن بر اساس آن به کار می برد. «گلمن»[۱] ۱۹۹۵

هیجان “emoveri” به معنی تحریک، حرکت، حالت تنش، تهییج مشتق شده است. هیجانها معمولاً واکنش کوتاه مدت، شدید و منطقی به شمار می آیند و از خلق که حالت مسلط و دوام یافته به شخص می باشد متمایزهستند (پورافکاری، ۱۳۷۲)

رابطه هیجان با تفکر:

امروزه جایگاه هیجان در گرفتن تصمیم های عاقلانه و تفکر ثمربخش شناخته شده است و برقراری تعادل هوشیارانه میان هیجان و تفکر از جانب متخصصان به منظور زندگی بهتر و رشد یافته تر، مورد تأکید واقع می شود. همچنان که ارسطو مطرح می کند. احساسات بشر زمانی که به خوبی به کار گرفته شوند با خرد و منطق همراهند و به تفکر و ارزشها و تعالی دو جهت می دهند. اگرچه به آسانی می توانند به خطا بروند. از دیدگاه دو مشکل انسان در این نیست که از هیجان برخوردار است بلکه آنچه اهمیت وارد مناسب بودن هیجان و نحوه از آن است. (گلمن ۱۹۹۵)

تاریخچه هوش هیجانی

در سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۲۰ ، جنبش جدیدی پدید آمد که می خواست برای اندازه گیری هوش شناختی راهی پیدا کند. دانشمندان آن زمان IQ را، که روشی سریع برای جدا کردن افراد متوسط از افراد باهوش بود، مورد مطالعه قرار دارند. آنها خیلی زود متوجه محدودیت های این روش شدند.

بسیاری از مردم خیلی باهوش بودند اما توانایی آنها در اداره کردن رفتارشان و کنار آمدن با دیگران آنها را محدود کرده بود. همچنین آنها متوجه شدند، افرادی وجود دارد که هوش متوسط دارند ولی در زندگی بسیار موفق هستند. ثراندیک[۲]، اولین کسی بود که مهارتهای هوش هیجانی را نام گذاری کرد. اصطلاحی که او اختراع کرد، هوش اجتماعی، نشانگر توانایی افرادی است که در خوب کنار آمدن با مردم مهارتهای کافی دارند در سالهای دهه ۱۹۸۰ بود که هوش هیجانی [EQ] نام فعلی خود را به دست آورد. بلافاصله بعد از آن پژوهشها و مطالعات بسیار قدرتمندی انجام شد (براوبری – جین گریوز، جین گریوز، مهدی گنجی، ۱۳۸۴)

شاید بتوان گفت که روون بارون[۳] ۱۹۹۸ اولین کسی است که گام های نخستین را در جهت ارزیابی هوش هیجانی به عنوان معیاری از سلامت برداشته است. وی در رساله دکتری خود و اصطلاح ضریب هیجانی را در مقابل بهره هوشی به کار برده است، بارون (۲۰۰۰) (بار-آن) اینک هوش هیجانی را به عنوان مجموعه ای مشتمل بر دانش هیجانی و اجتماعی و توانایی هایی مطرح می کند که بر توانایی عمومی ما را در برخورد موثر با خواسته های محیطی تأثیر می گذارند.

این مجموعه شامل مواردی است که عبارتند از:

۱/ توانایی آگاه بودن، فهمیدن و بیان کردن خود.

۲/ توانایی آگاه بودن و فهمیدن و برقراری ارتباط با دیگران

۳/ توانایی برخورد با هیجان های شدید و کنترل سائق ها و تکانه های درونی.

۴/ توانایی سازگاری با تغییر و حل مشکلات شخصی یا اجتماعی.

پنج حوزه مطروحه در مدل وی عبارتنداز: مهارت های درون – فردی، مهارت های میان – فردی و سازگاری مدیریت استرس و حال عمومی. (سید محسن فاطمی، ۱۳۸۵).

هوش هیجانی چیست؟

اگر هوش هیجانی را مجموعه ای از اجزای مرتبط به هم تصور کنیم. اجزای این مجموعه عبارتند از:

۱- آگاهی از هیجان های خود.

۲- بیان هیجان ها،

۳- آگاهی از هیجان های دیگران

۴- مدیریت هیجان ها.

آگاهی از هیجان های خود

هیجان ها طیف وسیعی را در بر می گیرند ممکن است مثبت یا منفی باشند. مولفه اول هوش هیجانی به این نکته می پردازد که تا چه اندازه از هیجان های خودآگاه هستیم؟ توانایی نظارت بر هیجانها و آگاهی نسبت به آنها کلید اساسی و اصلی را در این مولفه تشکیل می دهد. آگاهی به خود یعنی آگاهی از حالات خود، هیجان های خود و چگونگی تفکر خود در مورد آن حالات و هیجان ها.

در این مولفه هوش هیجانی مهم آن است که شما بتوانید از آن چه در درونتان می کند و آگاه و نسبت به حالات خود واقف باشید. مزیت تحقق این مولفه هوش هیجانی این است که ما علاوه بر این که از هیجان های خود در یک لحظه خاص آگاهی می یابیم، به این نکته نیز واقف می شویم که در آن لحظه خاص نسبت به آن هیجان ها چگونه فکر کرده ایم. (فاطمی، ۱۳۸۵ ، ص ۹).

بیان هیجان ها

هیجان ها تجربیات زودگذر، موقت و آنی هستند. مولفه دوم هوش هیجانی به این سئوال مربوط می شود که چگونه هیجان های خود را بیان می کنیم؟

بیان هیجانات ممکن است به ۳ حالت صورت گیرد، حالت الف) هیجان خود را کاملاً مکتوم نگه دارید و اصلاً آن را ابراز نکنید. که این نوعی رفتار انفعالی است در حالت انفعالی هیجان ها پنهان باقی می مانند و بیان نمی شوند.

حالت ب) هیجان خود را به گونه ای نامناسب و همراه با پرخاشگری و تهاجم بیان کنید. این رفتار را رفتار تهاجمی یا پرخاشگرانه می نامند. در این حالت مخاطب مورد حمله، شماتت و تهاجم قرار می گیرد.

حالت ج) هیجان ها را به گونه ای مناسب و بدون حمله کردن به طرف مقابل بیان کنید. در این حالت مخاطب شما مورد حمله قرار نمی گیرد. اما در عین حال شما هیجان خود را به گونه ای مناسب بیان می کنید این رفتار را رفتار جرأت آمیز یا قاطعانه می نامند.

آگاهی از هیجان های دیگران

مولفه سوم هوش هیجانی به آگاهی از هیجان های دیگران مربوط می شود، چگونه هیجان های دیگران را درک می کنیم؟ افرادی که دارای هوش هیجانی هستند نسبت به هیجان های دیگران فوق العاده حساس، دقیق، و هوشیارند در حالی که افراد فاقد هوش هیجانی کاملاً به هیجان ها و احساسات دیگران بی توجه هستند.

مدیریت هیجان ها

مدیریت هیجان ها، چهارمین مولفه هوش هیجانی است، هنگام هجوم بی وقفه سیلاب هیجان ها چه واکنشی نشان می دهیم؟ آیا ما هیجان ها را مدیریت می کنیم یا این هیجان ها هستند که ما را مدیریت می کنند؟ در برخورد با هیجان ها می توان به ۳ صورت عمل کرد:

۱- کاملاً منفعل باشیم هیجان ها به طور کامل بر ما مستولی شوند.

۲- هیجان ها را سرکوب و به شدت از بروز آنها جلوگیری کنیم.

۳- هیجان ها را مدیریت کنیم.

مدیریت هیجان ها به معنی مدیریت آگاهانه، حاذقانه و خلاقانه آنها است. مدیریت هیجان ها مستلزم آگاهی از وجود، ظهور، حضور نقش آفرینی آنها است. به عبارت دیگر، بدون آگاهی از هیجان ها نمی توان به مدیریت آنها پرداخت. مدیریت هیجان ها صرفاً شامل هیجان های منفی مانند خشم، غم و ناامیدی نیست بلکه هیجان های مثبت از قبیل شادی را نیز در بر می گیرد (فاطمی، ۱۳۸۵).

نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی

این تعبیر که هیجانها نوعی اطلاعات هستند، کمک کرد تا در سال ۱۹۹۰ ، مفهومی کاملاً پروبال گرفته از هوش هیجانی ظاهر شود. دو روانشناس آمریکایی، پیتر سالووی[۴] و جان مایر[۵] اولین کسانی بودند که این اصطلاح را به کار بردند.

نظریه سالووی و مایر براین باور استوار بود که تعداد کمی از مهارتهای ویژه وجود دارد که در همه آنها یا دقت مهم است یا کارآیی، دقت در شناخت و درک حالات هیجانی خود و دیگران و کارآیی در تنظیم، کنترل و استفاده از هیجان ها در رسیدن به اهداف، به نظر سالووی و مایر در هوش هیجانی ۴ جنبه اساسی وجود دارد:

۱- ادراک هیجانها:

به توانایی شناخت دقیق درست هیجانات در خود و دیگران و تمیز قائل شدن بین ابراز هیجانات واقعی از هیجانات نادرست و غیرواقعی اشاره دارد.

۲- تنظیم هیجانها:

به توانایی تنظیم موثر و تعدیل شدت هیجانات و مدیریت آن در خود و دیگران اشاره دارد که این امکان را به فرد می دهد که هیجانات منفی را تعادل و ملایم نموده و هیجانات مضر و آسیب زا را به صورتی سازگار و انطباقی تبدیل کند.

۳- شناخت هیجانها:

توانایی فهم هیجانات و استفاده سریع و صادقانه، انعطاف پذیری و ابتکاری از هیجانات در موقعیتهای اجتماعی است که در جهت حفظ انگیزه های مثبت برای رسیدن به اهداف به کار می رود.

۴- استفاده از هیجانهاست
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیق رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

تحقیق رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 284 کیلو بایت

تعداد صفحات : 118

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
هدف کلی تحقیق ۶
اهداف جزئی ۶
فرضیه های تحقیق ۶
واژه ها و متغیرهای تحقیق ۶
تعاریف عملیاتی و نظری ۷
فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق۸
پیشینه نظری – رضایت زناشویی ۹
ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن ۱۲
دوازده باور و انتظار مخرب ۱۴
تاریخچه هوش هیجانی ۱۹
ظهور و مفهوم هوش هیجانی ۲۰
دو رویکرد در تعریف هوش هیجانی ۲۷
هوش غیر شناختی ۲۹
دانستنیهای هوش هیجانی ۳۱
مولفه های هوش هیجانی ۳۵
عوامل هوش هیجانی ۳۶
سنجش برای هوش هیجانی ۳۸
جایگاه هیجانات ۴۰
مقیاسهای مبتنی بر روشها و رویکردهای اندازه گیری ۴۴
نقش هوش عاطفی در تفکر و رفتار انسان ۵۴
نظری گلمن ۵۹
نظریه باران ۶۰
نظریه کامپوس و گرمویان ۶۱
الگوی رابطه ای هیجان در خارج و داخل کشور ۶۱
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور ۶۴
فصل سوم – روش شناسی پژوهش ۶۶
روش تحقیق ۶۷
جامعه مورد مطالعه ۶۷
نمونه و روش نمونه گیری ۶۷
ابزار و اندازه گیری ۶۷
اعتبار و رواتی ۶۸
روش اجرای تحقیق ۷۰
روش آماری و تجربه و عامل داده ها ۷۰
فصل چهارم – یافته ها وتجربه و تحلیل داده ها ۷۱
جدول ۱-۴۷۲
تحلیل داده ها ۷۳
جدول ۲-۴۷۴
جدول ۳-۴۷۵
جدول ۴-۴۷۶
جدول ۵-۴۷۷
جدول ۶-۴۷۸
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری ۷۹
خلاصه یافته ها و نتیجه گیری ۸۰
محدودیت ها ۸۱
پیشنهادات ۸۲
چکیده ۸۳
فهرست منابع و سایت ها ۸۴

منابع

ـ آقایار ، سیروس ، . (۱۳۸۶) . کاربرد هوش در قلمرو هیجان ، انتشارات سپاهان ، تهران

ـ پارسا ، محمد ، (۱۳۸۳) . زناشویی و رضایت آن ، انتشارات نی ، تهران

ـ دلاور ، علی ، . (۱۳۸۵) . آمار استنباطی ، انتشارات رشد ، تهران

ـ دلاور ، علی ، . (۱۳۸۵) . روش تحقیق در علوم تربیتی ، انتشارات رشد ، تهران

ـ رسولی ، علی اصغر ، . (۱۳۸۲ ) . تفاهم یا طلاق ، انتشارات بیان ، تهران

ـ گنجی ، حمزه ، . (۱۳۸۴) . روان شناسی رشد ، انتشارات رشد ، تهران

ـ لطف آبادی ، حسین ، . (۱۳۸۲) . روان شناسی رشد ، انتشارات سمت ، تهران

ـ سید محمدی ، یحیی ، . (۱۳۸۵) . روان شناسی رشد ، انتشارات رشد ، تهران

ـ سید محمدی ، یحیی ، . (۱۳۸۵) . انگیزش و هیجان ، انتشارات بهار ، تهران

ـ مهرآبادی ، علی ، . (۱۳۸۳) . نظریه ها و رویکردهای شخصیتی ، انتشارات نور ، تهران

ـ معینی ، احمد ، . (۱۳۸۳) . برقراری ارتباط زوجین ، انتشارات روان ، تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل که فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از :

۱- بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه معنا داری وجود دارد .

۲- بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل زن رابطه وجود دارد .

۳- بین هوش هیجانی و رضای زناشویی دانشجویان متاهل مرد رابطه معنی دار وجود دارد.

جامعه مورد مطالعه عبارت بودند از دانشجویان متاهل که ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون هوش هیجانی بار و رضایت زناشویی اینریچ بر روی آنها اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد .

مقدمه :

رضایت مندی زناشویی تا حدودی به شرایط زندگی زن و شوهر ها بستگی دارد در مجموع هنگامی که با شرایط تنش زای زندگی مواجه شوند ، خطر بیشتری آنها را تهدید می کند اما اگر این خانواده پیش از مواجه با فشار روانی خانواده ای با ثبات و استوار باشد ، کمتر در معرض خطر خواهد بود برخی از یافته های اختصاصی تر در زیر خواهد آمد ، درآمد کم و ناامنی شغلی با رضایت مندی زناشویی پائین همراه است ( چرلین ۱۹۷۹) ( یلینت ۱۹۷۷) هنگامی که زوجین دائما درباره پول نگرانی داشته باشند رضایت مندی زناشویی پائین خواهد بود به ویژه برای شوهرها ، رضایت مندی شغلی با خشنودی زناشویی رابطه دارد اما موفقیت شغلی نیز ممکن است مسائل و مشکلات خاص خود را داشته باشد معلوم شده است که اگر شوهران پردرآمد مجبور باشند قسمت عمده ای از زمان را بیرون از خانه به سر ببرند ، رضایت مندی زناشویی کاهش می یابد ( دیزارد ۱۹۶۸) شاید این نکته درست باشد که عشق می تواند به هر چیزی غلبه کند ، اما غالبا چنین نیست زوجهای غیر رمانتیک ، همانگونه که از اسم آن بر می آید پیش از آنکه خود را متعهد به ازدواج کنند بررسی دیزارد درباره اثرات زمان صرف شده برای کار به جای بدون در خانه ظاهرا می تواند حاکی از آن باشد که اگر زنان در خارج از خانه کار بکنند ازدواجها به خطر می افتد که اگر چنین چیزی درست باشد آگاهی از این نکته نسبت به زنان شاغل و متاهل در بیرون از خانه از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۴ دو برابر شده است یعنی ۴۳ درصد در سال ۱۹۷۴ موضوعی نگران کننده خواهد بود ، امروزه این نسبت افزایش یافته است خوشبختانه لاسکی هیچ گونه مدرکی دال بر اینکه سازگاری زناشویی با اشتغال این زنان رابطه دارد پیدا نکرد در حقیقت برک وویر ۱۹۷۶ دریافتند هنگامی که زن در بیرون ازخانه کار می کند گاهی اوقات از لحاظ هوش هیجانی دچار تغییراتی می شود که می تواند تاثیر بسزایی در زندگی و روابط زناشویی آنها داشته باشد یک منبع بسیار با اهمیت رضایت مندی در ازدواج را عبارت است از یاداشتهایی که طرفین به یکدیگر می دهند ( را سالت ) ۱۹۸۰ دریافت که بسیاری از عوامل باعث استحکام ازدواج می شوند این عوامل عبارتند از هزینه های ترک خانواده ( آیا می توانیم هر خانواده را حمایت کنیم ؟ والدین ما چه خواهند گفت و مطالب دیگر که تمام اینها از لحاظ هیجان و هیجان طلبی و حتی هوش هیجانی می تواند تاثیر گذار باشد گاهی اوقات در زندگی متاهلی مشکلاتی به وجود می آید که هم رضایت زناشویی را کاهش می دهد و هم اینکه هوش هیجانی زنان و یا مردان را دچار مشکل می کنند ( اند روا ساپینگتون به نقل از حمید رضا شاهی برواتی ۱۳۸۵)

بیان مسئله

شادکامی کلی زناشویی با رضایت مندی جنسی رابطه دارد زوجهای شادکام نسبت به زن و شوهر ناشاد از زندگی جنسی خود خشنود ترند که اثبات شده است که ناشادی از زندگی جنسی می تواند در هوش هیجانی تاثیر بسزایی داشته باشد پتول و ویرنیگ (‌۱۹۸۵) دریافتند که صمیمیت جنسی در ازدواج با صمیمیت عاطفی رابطه دارد اما علت این همبستگی ها روشن نیست شاید رضایت مندی جنسی به این خاطر منجر به یک ازدواج شادتر می گردد که بر پاداشهای مرتبط با زوجین می افزاید اما این احتمال نیز وجود دارد که در یک ازدواج خوب به ویژه ازدواجی که در آن ارتباط و تبادل نظر خوبی نیز به چشم می خورد ، آگاهی از این نکته که برای هر کدام از طرفین چه چیزی از لحاظ جنسی لذت بخش است آسانتر می باشد ممترز و جانسون معتقدند که مشکلات هیجانی اغلب به خاطر ارتباط ضعیف در زندگانی زناشویی است قسمتی از درمان آنها برای مشکلات جنسی عبارت است از کمک به زوجها برای بهبود رابطه کلی خود با طرف مقابل که می تواند در هوش هیجانی تاثیر بسزایی داشته باشد ( ناتن وجوانینگ ۱۹۸۵) متوجه شدند برنامه ای که به طورخاص برای بهبودکارکردهیجانی زن وشوهرها طراحی شده است گاهی اوقات موجب خشنودی زناشویی نیز می شود و به نظر می رسد که احتمالادر برخی موارد ، رفتار جنسی ضعیف هم می تواند در هیجانات تاثیر بسزایی داشته باشد واضح است که عشق برای افراد مختلف معنایی متفاوت دارد در کل ، عشق به مجموعه ای از احساسات مثبت و عمیق اشاره می کند که معطوف به فردی دیگر است برای اینکه زندگی زناشویی به خشنودی بینجامد باید احساسات عمیق اعلام شود و پاسخی مناسب از طرف مقابل دریافت کند بدیهی است که ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که ما در بزرگسالی قبول می کنیم به علاوه انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی نقطه ی عطفی در پیشرفت شخصی تلقی می شود و بی تردید یکی از مهمترین تصمیم هایی که ما در طول زندگی خود می گیریم انتخاب یک شریک زندگی است که این مقوله می تواند با هوش هیجانی و هیجانات آدمی بخصوص زوجین نقش بسزایی داشته باشد و به نظر می رسد در جامعه امروزی سه دلیل اصلی برای رضایت و همگام آن با خصوصیات فردی دیگر عشق و هم نشینی و تحقیق انتظار ما باشد . (ناتن و جوانینگ ۱۹۸۵)

آیا بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل رابطه معنی دار وجود دارد ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق :

رضایت مندی زناشویی را نمی توان صرفا بر اساس فشارهای روانی بیرونی تبیین کرده زیرا تمامی ازدواجها دست کم با چند فشار روانی مواجه هستند . در بسیاری از خانواده ها فقر و تعدد فرزندان و بیماری وجود دارد اما در عین حال موفق بوده و بسیاری از ازدواجهایی که هیچ کدام از این موارد در آنها وجود نداشته است به شکست منتهی شده اند تفاوت ازدواجهای شادکام و خوب با رضایت بالا و ازدواجهای ناشاد و حداقل تا حدودی می بایست در پرتو شیوه ای تبیین کرد که طرفین به فشار روانی پاسخ می دهند و یا با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و این موارد می توان در هیجانات تاثیر مثبتی بگذارد که گاهی اوقات از لحاظ روانی و روحی باعث مشکلاتی در فرد به وجود می آمد و این مسئله که همسران چگونه می توانند یکدیگر را بهتر بشناسند به گفتگو اولین ابزار برای به حداقل رساندن کژ فهمی در ازدواج تبادل پیام است اگر زن و شوهرها در وضعیت گشوده و بی پرده با یکدگیر صحبت کنند احتمال اینکه یک نفر بدون آگاهی طرف مقابل تغییر کند وجود نخواهد داشت و طرفین از آنچه دیگری را خشنود یا ناخشنود می سازد بیشتر مطلع بوده و اگر همسر او درباره امری ناراحت و ناراضی باشد متوجه این قضیه می شود بک وجونز ( ۱۹۷۳) دریافتند که ارتباط ضعیف را یجترین مشکل ازوداجهای پردردسر است که هر کدام می تواند در هوش هیجانی تاثیر بسزایی داشته باشد .

هدف کلی تحقیق حاضر:

تعیین رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی است

و اهداف جزئی عبارتند از :

۱- تعیین رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان

۲- تعیین رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مردان

۳-تعیین رابطه ابعاد مختلف هوش هیجانی با رضایت زناشویی

فرضیه های تحقیق

۱- بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی رابطه وجود دارد

۲- بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان رابطه وجود دارد

۳- بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مردان رابطه وجود دارد

واژه ها و متغیرهای تحقیق:

هوش هیجانی : متغیر مستقل

رضایت زناشویی : متغیر وابسته

تعاریف عملیاتی و نظری :

تعریف عملیاتی هوش هیجانی : عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون هوش هیجانی بدست آمده است .

تعریف مفهومی هوش هیجانی : هوش هیجانی عبارتند از روحیه هیجان خواهی و هیجان طلبی که با رویارویی مشکلات و اوضاع نامناسب زندگی در جهت منفی آن قدم گذاشته و باعث بهم ریختن روحیه و توانایی فرد از لحاظ هیجان خواهی می شود .

رضایت زناشویی : عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون رضایت زناشویی اینریچ بدست آمده است رضایت شده زناشویی عبارتند از رابطه مناسب و مثبت که بین زنان و مردان در زندگی متاهلی است و اینکه زوجین تا چه حد می توانند در کنار هم با هم زندگی خوب و مناسبی داشته باشد و جهت رسیدن به خود شکوفای در زندگی خود تلاش داشته باشد .

رضایت زناشویی

واضح است که عشق برای افراد مختلف معنایی بسیار متفاوت دارد در کل عشق به مجموعه ای از احساسات مثبت و عمیق اشاره می کند که معطوف به فردی دیگر است برای اینکه زندگی زناشویی به خشنودی بینجامد باید احساسات عمیق اعلام شود و پاسخی مناسب از طرف مقابل دریافت کند بدیهی است که ازدواج اولین تعهد عاطفی و حقوقی است که ما در بزرگسالی قبول می کنیم به علاوه انتخاب همسر و انعقاد پیمان زناشویی نقطه ی عطفی در رشد و پیشرفت شخصی تلقی می شود بی تردید یکی از مهمترین تصمیم هایی که ما در طول زندگی خود می گیریم انتخاب یک شریک زندگی است به نظر می رسد در جامعه ی امروزی سه دلیل اصلی برای ازدواج وجود دارد ( عشق ، هم نشینی ، تحقق انتظارها )‌واضح است که عشق برای افراد مختلف معنایی بسیار متفاوت دارد در کل عشق به مجموعه ای از احساسات مثبت و عمیق اشاره می کند که معطوف به فردی دیگر است برای اینکه زندگی زناشویی به خشنودی بینجامد باید احساسات عمیق اعلام شود و پاسخی مناسب از طرف مقابل دریافت کند افراد با هدف هم نشینی نیز ازدواج می کنند عشق مربوط به هم نشینی محبتی است که نسبت به افرادی احساس می کنیم که زندگیمان به طور عمیق با آنها پیوند خورده است این همان عشقی است که بر شراکت در تجربه استوار است عشقی که در ‌آن می دانیم طرف مقابل همیشه در کنار ماست عشقی که با آن می دانیم همیشه به خاطر آنچه هستیم پذیرفته می شویم زوج های امروزی با هدف تحقق انتظارشان ازدواج می کنند شناخت انتظارات ، بیان آنها و تلاش برای تحقق آن در حد اعتدال چیزی است که خشنودی را در روابط زناشویی محقق می سازد . افراد انتظار دارند که از همسرانشان به طور خاص و از ازدواج به طور عامل سود مطمئنی عایدشان شود در مجموع می توان گفت که در عصر حاضر باورهای غلط متعددی توسط زوج ها پذیرفته شده اند زوج ها این عقیده را پذیرفته اند که ازدواج ارضای هر نیاز روان شناختی را به همراه دارد و همین عقیده غیر واقع بینانه است که دامی برای سرخوردگی زناشویی خواهد بود .

انتظارهمیشه شاد بودن ، رفع نیازها و تحت حمایت و تایید بودن همیشگی از جمله همین عقاید است شاد بودن به عنوان یک فرد یا یک زوج پیوسته و در تمام عمر کار سختی است هیچ فردی همیشه شاد نیست و برای زوج ها طبیعی است که دوره هایی از ناشادی ، کشمکش یا فشار را تجربه کنند ، تصویری که می توان از ازدواج ارائه داد خوشی و سعادت پیوسته زناشویی است واقعیت این است که ازدواج فرد را شاد نمی کند ، شاد نگه نمی دارد یا به وی کمک نمی کند از زحمت و سختی دور شود به طور قطع کسی که هدفش از ازدواج همیشه شاد بودن است ، محکوم به شکست است .

گرچه در ازدواج های موفق الگو ها متنوع اند ولی قواعد مشترکی وجود دارد بعضی از قواعد مشترک در ازدواج های موفق با الگوهای عملکردی متنوع مشاهده می شوند همسران در یک زندگی زناشویی موفق ، بادوام ، توام با رضایت به یکدیگر احترام می گذارند هر یک از همسران بعضی ویژگی ها یا توانایی های قابل احترام را در دیگری می یابد ، مثل : همسر خوبی بودن ، تامین مخارج کردن ، طبع و ذوق هنری داشتن و…. هر چه میزان احترام گذاری به یکدیگر وسیع تر باشد زندگی زناشویی رضایت مندانه تر خواهد بود .

این همسران تایید و ارزش گذاری خود برای همسرشان را نشان می دهند و به طور پیوسته کارهایی انجام می دهند و مطالبی بیان می کنند که عواطف ، عشق و احترامشان را به یکدیگر نشان می دهند و کلمات و اعمالی را که اهداف مثبت ازدواجشان را حمایت و تایید می کند انتخاب می کنند .

همسران نسبت به یکدیگر بردبارند آنها درک می کنند که امکان فریب خوردن یا خطا کردن خودشان نیز وجود دارد انسان را آسیب پذیر می بینند و به این ترتیب می توانند قصور و کوتاهی دیگری را بپذیرند آنها مسئولیت رفتار و عزت نفس خودشان را به طور فردی می پذیرند و انتظار ندارند که شریک زندگی شان مسئول شاد و خوشحال نگه داشتن آنها باشد به همین دلیل از سرزنش و انتقاد یکدیگر اجتناب می کنند و در عوض آنچه را در مورد همسرشان درست است تایید می کنند با همدلی به سخنان یکدیگر گوش می دهند و در جستجوی عوامل اند که در روابط آنها تاثیر مثبت به جا می گذارد .

همسران بر پایه ی اعتماد متقابل به تشریک مساعی می پردازند آنها آزادند که نه تنها فقط از یکدیگر ، بلکه از هر آنچه ممکن است یعنی شرکت در فعالیت ها و کارهای فرعی خارج از محیط زناشویی همراه همدیگر و یا به طور فردی لذت ببرند .

در یک ارتباط زناشویی توام با حس همکاری و مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با یکدیگر موافق باشند اما می توانند به راحتی مخالفت خود را اعلام کنند و این امر مورد پذیرش قرار می گیرد که با هم به دنبال راه حلی بگردند که مورد تایید هر دو قرار گیرد .

زوج های خشنود و راضی از مهارت های ارتباطی خود به نحو احسن در زندگی مشترک استفاده می کنند رفتار و حالات یکی از زوجها همیشه محرک نوع خاصی از واکنش های طرف دیگر است چون این حالات اعمال ناشی از آن بسیاری از اوقات از سطح ناخود آگاه فرد ناشی می شود همسران خشنود تلاش می کنند رفتار و حالات خود را بازشناسی کنند و نسبت به محرک های یکدیگر چه به صورت کلامی و چه غیر کلامی آگاهانه واکنش نشان دهند زوج هایی که نقص مهارت های ارتباطی دارند در معرض خطر نقص عملکرد زناشویی و بروز اختلاف منجر به طلاق و جدایی می شوند .

ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن :

در مقابل مفهوم رضایت زناشویی ، ناخشنودی و احتمالا یکی از نتایج آن ، یعنی طلاق وجود دارد طلاق را می توان از مهم ترین پدیده های حیات انسانی تلقی کرد این پدیده دارای ابعادی به تعداد تمامی جوانب و ابعاد جامعه انسانی است و تاثیرات متفاوت روانی ، اقتصادی ، و اجتماعی دارد طلاق نخست یک پدیده روانی است ، زیرا بر تعادل روانی نه تنها دو انسان ، بلکه فرزندان ، بستگان ، دوستان و نزدیکان آنها اثر می نهد ، دوم اینکه طلاق پدیده ای است اقتصادی زیرا به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می انجامد و با بر هم زدن تعادل روانی انسانها موجبات بروز اثرهای سهمیگین در حیات اقتصادی آنها را نیز فراهم می سازد سوم اینکه طلاق پدیده ای است موثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه ، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می نهد ، چون تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می پاشد و از طرف دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد چون موجب می شود فرزندانی محروم از نعمت های خانواده تحویل جامعه گردند که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در راه احراز مقام شهروندی یک جامعه اند پس می توان گفت جامعه ای که در آن طلاق از حدی متعارف تجاوز کند ، هرگز از سلامت برخوردار نخواهد بود .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 7:31 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات