ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 6.419 مگا بایت

تعداد صفحات : 116

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن دارای 116صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

چکیده

امروزه سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگری با محیط متغیر و غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستند، به‌گونه‌ای که نیاز دارند برای حفظ جایگاه خود و بقا، با این تحولات سریع همراه شوند. برای این منظور، راهکارهای مختلفی توسط محققین حوزه مدیریت پیشنهاد شده که یکی از آنها ایجاد سازمان چابک است.

هدف از این پژوهش، ارزیابی سطح چابکی یک سازمان دولتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود سطح چابکی این سازمان است. با مرور ادبیات موضوع و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، مدل‌ها و ابزارهای لازم برای هدف پژوهش فعلی انتخاب و معرفی شدند و همچنین چارچوب نظری تحقیق طراحی شد. بر مبنای این چارچوب پرسشنامه‌ای طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی، در بین کارکنان سازمان توزیع گردید. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان آب و فاضلاب استان گیلان بوده و جامعه نمونه براساس موازین آماری از بین آنها انتخاب گردیده است.

متدولوژی این پژوهش بر مبنای روش‌های آماری و با استفاده از آزمون‌های میانگین جامعه و همبستگی می‌باشد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که سازمان از نظر چابکی در وضعیت متوسطی قرار دارد. از آنجایی که چابکی سازمان در بعد فرایندهای داخلی متوسط، و در بعد رشد و یادگیری نسبتاً بالاست؛ و با توجه به وجود همبستگی مثبت بین چابکی فرایندهای داخلی و چابکی سازمان، می‌توان نتیجه گرفت با اصلاح و چابک‌سازی فرایندهای داخلی و معیار‌‌های مرتبط با آن، چابکی سازمان بهبود خواهد یافت.

کلمات کلیدی: ارزیابی چابکی، کارت امتیازی متوازن، سازمان دولتی، تحلیل آماری.


فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات موضوع. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 هدف از تحقیق. 3

1-3 توضیح موضوع تحقیق. 3

1-4 اهمیت، انگیزه و علت انتخاب موضوع. 4

1-5 مرور کلی بر ادبیات موضوع. 5

1-6 جنبه‌های جدید بودن موضوع. 9

1-7 کاربردها و کاربران موضوع تحقیق. 9

1-8 جمع‌بندی.. 10

فصل دوم: مرور ادبیات موضوع. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 بررسی تاریخچه و مفهوم چابکی.. 13

2-3 مدل‌های دستیابی به چابکی.. 15

2-3-1 مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ.. 16

2-4 ارزیابی سطح چابکی.. 18

2-4-1 کارت امتیازی متوازن. 19

2-4-2 چابکی در سازمان‌های دولتی.. 25

2-4-3 چابکی در صنعت آب .و فاضلاب.. 27

2-5 پژوهش‌های داخلی در حوزه چابکی.. 28

2-6 جمع بندی.. 38

فصل سوم: روش تحقیق.. 39

3-1- مقدمه. 40

3-2- چارچوب مفهومی تحقیق.. 41

3-3- روش تحقیق.. 43

3-4- قلمرو تحقیق (زمانی – مکانی) 44

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 44

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای.. 44

3-5-2- پرسشنامه. 45

3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 46

3-6-1- روایی.. 46

3-6-2- پایایی.. 47

3-7- جامعه و نمونه آماری.. 48

3-7-1- جامعه آماری.. 48

3-7-2- نمونه آماری.. 49

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

3-8-1- آزمون میانگین یک جامعه. 50

3-8-2- تحلیل همبستگی.. 51

3-8-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها 53

3-9- جمع بندی.. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 54

4-1- مقدمه. 55

4-2- توصیف داده‌ها 56

4-2-1- جنسیت.. 56

4-2-2- سن.. 57

4-2-3- سابقه کاری.. 58

4-2-4- میزان تحصیلات.. 59

4-2-5- میزان آشنایی با مبحث چابکی سازمانی.. 60

4-3- آزمون فرضیه‌ها 61

4-3-1- آزمون فرضیه اول تحقیق.. 61

4-3-2- آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 64

4-3-3- آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 66

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 68

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 69

4-3-6- آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 71

4-4- محاسبه میزان چابکی سازمان. 72

4-5- جمع بندی.. 74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 75

5-1- مقدمه. 76

5-2- یادآوری خطوط اصلی روش علمی.. 77

5-3- دستاوردها و نتایج تحقیق.. 78

5-4- پیشنهادات.. 79

5-4-1- پیشنهادات مربوط به تحقیق فعلی.. 79

5-4-2- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی.. 81

فهرست مراجع. 82

پیوست الف.. 90

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی.. 96

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی.. 97

فهرست جدول‌ها:

جدول 2-1- تعاریف ارائه شده در زمینه چابکی.. 34

جدول 2-2- رویکردهای مفهومی ارزیابی و بهبود سطح چابکی سازمانی.. 35

جدول 2-3- خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی بررسی شده در حوزه چابکی.. 37

جدول 3-1- تفکیک پرسشنامه پژوهش... 45

جدول 3-2- تفسیر میزان همبستگی متغیرها بر مبنای مقدار ضریب همبستگی.. 52

جدول 4-1- توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت کارکنان.. 56

جدول 4-2- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن کارکنان.. 57

جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه کاری کارکنان.. 58

جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان تحصیلات کارکنان.. 59

جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان آشنایی کارکنان با مبحث چابکی سازمانی.. 60

جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای متغیر فرایندهای داخلی.. 62

جدول 4-7- آمار توصیفی متغیر فرایندهای داخلی.. 63

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه مربوط به متغیر فرایندهای داخلی.. 63

جدول 4-9- نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای متغیر رشد و یادگیری.. 65

جدول 4-10- آمار توصیفی متغیر رشد و یادگیری.. 65

جدول 4-11- نتایج آزمون t تک نمونه مربوط به متغیر رشد و یادگیری.. 65

جدول 4-12- نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای متغیر مالی - مشتری.. 67

جدول 4-13- آمار توصیفی متغیر مالی - مشتری.. 67

جدول 4-14- نتایج آزمون t تک نمونه مربوط به متغیر مالی - مشتری.. 67

جدول 4-15- نتایج آزمون همبستگی بین چابکی فرایندهای داخلی و چابکی سازمان.. 69

جدول 4-16- نتایج آزمون همبستگی بین چابکی در بعد رشد و یادگیری و چابکی سازمان.. 70

جدول 4-17- نتایج آزمون همبستگی بین چابکی فرایندهای داخلی و چابکی در بعد رشد و یادگیری.. 71

جدول 4-18- محاسبه وزن هر یک از سؤالات مربوط به بعد مالی – مشتری.. 73

جدول 5-1- خلاصه نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری.. 78

فهرست شکل‌ها:

شکل 2-1- مدل مفهومی دستیابی به چابکی.. 17

شکل 2-2- چهار وجه کارت امتیازی متوازن.. 21

شکل 2-3- مدل ساده خلق ارزش در سازمان‌های عمومی و دولتی.. 25

شکل 2-4- ابعاد چابکی در بخش دولتی.. 27

شکل 3-1- مدل تحلیلی تحقیق.. 42

شکل 3-2- نتایج محاسبات مربوط به پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS 49

شکل 4-1- توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت کارکنان.. 57

شکل 4-2- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن کارکنان.. 58

شکل 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه کاری کارکنان.. 59

شکل 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان تحصیلات کارکنان.. 60

شکل 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان آشنایی کارکنان با مبحث چابکی سازمانی.. 61

علایم و نشانه‌ها

آماره آزمون

t

تعداد زیر مجموعه‌ پرسش‌های پرسشنامه یا آزمون

J

تعداد نمونه

n

خطای معیار


سطح خطا (معمولاً 5 درصد)

α

شماره سوال پرسشنامه

i

ضریب آلفای کرونباخ

Rα

ضریب همبستگی اسپیرمن

rs

ضریب همبستگی پیرسون

r

ضریب همبستگی جامعه

ρ

فرض صفر

H0

فرض مقابل

1H

مجموع توان دوم تفاوت رتبه‌های دو متغیر


مقدار معنی‌داری آزمون

sig

میانگین جامعه

μ

میانگین نمونه


نمره اختصاص یافته به سوال i ام

Qi

واریانس زیر مجوعه i ام آزمون


واریانس نمونه

S2

وزن سوال i ام

Wi

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:52 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ارزیابی سرعت عمل جراحی، آنژیوگرافی، ارزیابی کالبدگشایی، ارزیابی پاتولوژِیک و ارزیابی هیستومورفومتری

ارزیابی سرعت عمل جراحی، آنژیوگرافی، ارزیابی کالبدگشایی، ارزیابی پاتولوژِیک و ارزیابی هیستومورفومتری

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 12.222 مگا بایت

تعداد صفحات : 75

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارزیابی سرعت عمل جراحی، آنژیوگرافی، ارزیابی کالبدگشایی، ارزیابی پاتولوژِیک و ارزیابی هیستومورفومتری دارای 75 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

1-1- عروق خونی

عروق خونی از لحاظ ساختمان، اندازه، خصوصیات فیزیکی به سه دسته سیاهرگ ، سرخ رگ و مویرگ تقسیم گشته که هر کدام از آن ها خود گروه بندی های دیگر دارند و به
دسته های دیگر تقسیم می گردند، رگ های یک نوع نیز ممکن است تفاوت های زیادی با هم داشته باشند، و از طرف دیگر تفاوت بین انواع مختلف رگ ها خیلی مشخص نیست زیرا تفاوت ها بصورت تدریجی دیده می شود.

عروق خونی معمولاً از لایه های زیر تشکیل شده اند:

2-1-1- لایۀ انتیما: [1]

انتیما لایه ای از سلول های اندوتلیال می باشد که توسط لایه ای از بافت همبند است حاوی سلول های عضلۀ صاف پشتیبانی می شوند، در شریان ها انتیما و مدیا توسط تیغۀ ارتجاعی داخلی (خارجی ترین لایۀ انتیما) از هم جدا می شوند، این تیغه حاوی الاستین و منافذی است که به انتشار مواد به سلول های عمقی جدار رگ کمک می کند به علت عدم وجود فشار خون پس از مرگ و نیز انقباض عضلات عروق لایۀ انتیمای شریان ها زیر میکروسکپ اغلب بصورت موجدار دیده می شود.

3-1-1- لایۀ مدیا : [2]

لایۀ مدیا عمدتاً ازلایه هایی متحدالمرکز عضلۀ صاف تشکیل شده است. سلول های عضلۀ صاف مقادیر مختلفی تیغه ها و رشته های ارتجاعی ، رشته های رتیکولر(کلاژن نوع III) پروتئو گلیکان و گلیکوپروتئین قرار گرفته است. سلول های عضلۀ صاف، منشأ این ماتریکس خارج سلولی هستند ، در شریان ها این لایه دارای لایۀ ارتجاعی خارجی نازک تری است که آن را از ادوانتیس جدا می کند.

4-1-1- لایۀ ادوانتیس [3]

این لایه عمدتاً از کلاژن نوع I در رشته های ارتجاعی تشکیل شده است لایۀ ادوانتیس به تدریج به بافت همبند اندامی که در آن قرار گرفته است متصل می شود.

رگ رگ ها چه هستند؟

عروق بزرگ معمولاً دارای رگ رگ ها[4] می باشند که شامل مویرگ ها، شریانچه ها و وریدچه هایی هستند که در ادوانتیس و بخش خارجی مدیا شاخه، شاخه می شوند. رگ رگ ها متابولیت ها را برای مدیا و ادوانتیس فراهم می کند، عروق بزرگ لایه های ضخیمی دارند، و امکان تغذیه آن ها فقط از طریق خون موجود در لومن است و از طریق انتشار امکان پذیر نیست. رگ رگ ها بیشتر در وریدها دیده می شوند، در شریان ها با قطر متوسط و زیاد انتیما و داخلی ترین منطقۀ مدیا فاقد رگ رگ ها می باشند. این لایه ها اکسیژن و مواد غذایی مورد نیاز خود را از طریق انتشار و از خون درون لومن خود تأمین می کنند.

نحوۀ عصب دهی به عروق:

اکثر عروق خونی که در جدار خود عضلۀ صاف دارند از طریق شبکۀ وسیعی از رشته های عصبی بدون میلین سمپاتیک اعصاب وازوموتوربا نوروترنسمیتر نوراپی نفرین عصب دهی می شوند.آزاد شدن نوراپی نفرین از این پایانه ها سبب انقباض و تنگ شدن عروق می شود از آن جا که این اعصاب آوران معمولاً وارد مدیای شریان ها نمی شوند، پیامبر عصبی بائید از طریق انتشار ( و طی کردن چند میکرومتر) به عضلات صاف مدیا می رسد. اتصالات شکاف دار بین عضلات صاف مدیا، سبب انتشار پاسخ در لایه های عضلانی داخلی تر می شود. در وریدها پایانه های عصبی در مدیا و ادوانتیس یافت می شوند، البته تراکم اعصاب در وریدها کمتر از شریان ها است. شریان های عضلات اسکلتی از طریق اعصاب کولینرژیک گشاد کنندۀ رگ نیز عصب دهی می شوند. استیل کولین آزاد شده از این اعصاب روی اندوتلیوم تأثیر می گذارد و سبب تولید اکسید نیتریک می شود که بین سلول های عضلۀ صاف پخش شده، با فعال کردن سیستم GMP حلقوی (پیامبرد اخل سلولی) سبب استراحت عضلۀ صاف و در نتیجه اتساع عروق می شود.

3-1- شریان ها بر حسب قطر به سه دسته تقسیم می شوند:

1- شریانچه ها

2- شریان ها با قطر متوسط (شریان عضلانی)

3- شریان های بزرگتر (شریان ارتجاعی)

تعریف سرخ رگ [5]: این عروق خون را از قلب خارج و به اندام ها انتقال می دهند. سرخ رگ ها در طول مسیرشان منشعب می شوند. بطوری که به شاخه های کوچکتر تقسیم می گردند. سرخ رگ ها هر چه از قلب دور می شوند، قطرشان کمتر می گردد، سرخ رگ ها دارای انشعابات متفاوتی هستند و به این علت نمی توان بین آن ها حد و مرز معینی قائل شد ولی به طورکلی آن ها را به 3 دسته فوق تقسیم می کنند.[1] -Tunica Intima

[2] -Tunica Media

[3] -Tunica Adventitic

[4] -vasa vasorum

[5] -Arteries

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 9.794 مگا بایت

تعداد صفحات : 104

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارزیابی ژنوتیپ‎های باقلا به بیماری‎های برگی در منطقه گرگان دارای 104 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

چکیده.........................................................................................................................................1

فصل اول – مقدمه

1- 1حبوبات................................................................................................................................... 3

1-2 اهمیت و جایگاه حبوبات در جهان ..........................................................................................4

1-3 باقلا.........................................................................................................................................8

1-4 گیاهشناسی..............................................................................................................................10

1-5 اهمیت باقلا.............................................................................................................................11

1-6 بیماری فاویسم........................................................................................................................12

1-7 آمار تولید باقلا.......................................................................................................................12

1-8 بیماری های باقلا................................................................................................................... 13

1-9-1 لکه شکلاتی.......................................................................................................................14

1-9-2 بیماری برق زدگی..............................................................................................................17

1-9-3 بیماری سوختگی استمفیلیومی...........................................................................................19

1-9-4 بیماری زنگ.......................................................................................................................20

1-9-5 بیماری لکه برگی سرکوسپورایی........................................................................................23

1-9-6بیماری لکه برگی آلترناریایی...............................................................................................24

1-10 بررسی منابع بیماری ها........................................................................................................25

1- 11رابطه شدت ووقوع بیماری..................................................................................................29

1-12 هدف تحقیق........................................................................................................................31

فصل دوم – مواد و روش ها

2-1زمان و موقعیت جغرافیایی مکان اجرای طرح ...................................................................... 34

2-2 کاشت.....................................................................................................................................34

2-3 -1 مراقبت های دوره ی داشت..............................................................................................35

2-3-2 آفات باقلا...........................................................................................................................35

و

2-3-3 علف های هرز باقلا...........................................................................................................36

2-3-4 داشت................................................................................................................................37

2-4 یادداشت برداری میزان بیماری ..............................................................................................37

2-5 محاسبات آماری ....................................................................................................................41

2-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات .............................................................................................41

فصل سوم– نتایج

3-1 خلاصه کلی نتایج صفات زراعی............................................................................................43

3-2 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده­های مربوط به شدت نهایی بیماری­ها..................................... 46

3-3 نتایج کلی تجزیه وتحلیل داده­های مربوط به دامنه­ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت

بیماری­های باقلا (AUDPC) در ژنوتیپ­های مورد بررسی........................................................48

3-4 مقدار سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت بیماری­های باقلا (SAUDPC) در ژنوتیپ

­های مورد بررسی.........................................................................................................................49

3-5 ضرایب همبستگی ..............................................................................................................62

فصل چهارم – بحث

4-1 وضعیت بیماری ها..............................................................................................................67

4-2 استفاده ازAUDPC بهتر است یاSAUDPC ؟...................................................................74

4-3 نتیجه گیری کلی.................................................................................................................75

منابع مورد استفاده

منابع فارسی.............................................................................................................................. 78

منابع انگلیسی....................................................................................................................................................79

ز

فهرست جدول­ها

عنوان جدول صفحه

1-2 مقایسه­ی وضعیت تولید باقلا سبز در ایران و جهان................................................................. 13

1-3 مقایسه­ی وضعیت تولید باقلا خشک در ایران و جهان.............................................................13

2-1 مقیاس­های نرخ­دهی برای تعیین مقاومت لاین­های باقلا نسبت به بیماری­های لکه برگی باقلا...38

2-1-1 مقیاس نرخ دهی بیماری لکه شکلاتی....................................................................................38

2-1-2 مقیاس نرخ دهی بیماری برق زدگی.......................................................................................38

2-1-3 مقیاس نرخ دهی لکه برگی آلترناریایی و سوختگی استمفیلیومی..........................................39

3-1صفات زراعی یادداشت برداری­شده در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی

گرگان در سال زراعی 91-90...........................................................................................................48

3-2 شدت نهایی بیماری­های یادداشت برداری­شده و مقدار سطح پیشرفت بیماری­ها (AUDPC) و

مقدار سطح استاندارد شده­ی پیشرفت بیماری­های لکه برگی (SAUDPC) در 13 ژنوتیپ مختلف

باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90................................................51

3-3 تجزیه واریانس متغیر­های مرتبط با میزان شدت نهایی بیماری و AUDPC و SAUDPC

بیماری­های لکه شکلاتی و سوختگی آلترناریایی و سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی .........................................................................................................................................................52

3-4 نتایج تجزیه واریانس صفات زراعی.........................................................................................53

3-5 نتایج بررسی مقایسه میانگین صفات زراعی............................................................................54

3-6 جدول مقایسه میانگین بیماری های برگی در گیاه باقلا.........................................................55

3-7 ضرایب همبستگی صفات زراعی یادداشت برداری شده در ژنوتیپ­های مختلف باقلا در

ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90...........................................................63

3-8 ضرایب همبستگی شدت نهایی بیماری­های برگی مورد بررسی و (عملکرد و وزن صد دانه)

در ژنوتیپ­های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90........64

3-9ضرایب همبستگی دامنه­ی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری­های برگی مورد بررسی

و (عملکرد و وزن صد دانه.........................................................................................................65

ح

3-10 ضرایب همبستگی ی دامنه­ی تغییرات سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت بیماری­های برگی مورد بررسی ((SAUDPC و (عملکرد و وزن صد دانه) در ژنوتیپ­های مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90...................................................................................................65

فهرست شکل ها

عنوان شکل صفحه

1-1-1 علایم بیماری لکه شکلاتی باقلا...........................................................................................16

1-1-2چرخه زندگی بیماری لکه شکلاتی.......................................................................................16

1-2-1 علایم بیماری برق زدگی......................................................................................................18

1-2-2 چرخه زندگی بیماری برق زدگی باقلا.................................................................................18

1-3 علایم بیماری سوختگی استمفیلیومی باقلا...............................................................................20

1-4-1 علایم بیماری زنگ باقلا......................................................................................................22

1-4-2 چرخه بیماری زنگ باقلا......................................................................................................22

1-5 علایم بیماری لکه برگی آلترناریایی باقلا.................................................................................25

2-1 ژنوتیپ­های باقلای مورد استفاده در آزمایش..........................................................................35

2-2 فرم یادداشت برداری بیماری­ها­ی باقلا....................................................................................39

3-1 نمودار تغییرات بیماری­های باقلا در ژنوتیپ­های مورد مطالعه سال زراعی 91-90..................56

3-2 نمودار تغییرات شدت نهایی بیماری­های باقلا در ژنوتیپ­های مورد مطالعه در سال زراعی

91-90.............................................................................................................................................57

3-3 نمودار تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت (AUDPC) بیماری­های باقلا در ژنوتیپ­های مورد مطالعه................................................................................................................................................58

3-4 نمودار تغییرات سطح استاندارد شده­ی زیر منحنی پیشرفت (SAUDPC) بیماری­های باقلا در

ژنوتیپ­های مورد مطالعه در سال زراعی 91-90.............................................................................59

3-5 مقایسه­ی بیماری­های برگی به تفکیک ژنوتیپ­ها در سال زراعی 91-90 در منطقه گرگان......60

3-6 مقایسه­ی صفات زراعی گیاه باقلا در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در منطقه­ی گرگان در سال زراعی

91-90...........................................................................................................................................61

ط

چکیده

به منظور بررسی مقاومت مزرعه­ای گونه­های باقلا مورد نظر دراین تحقیق شامل 13 ژنوتیپ به نام­هایLeofourtun ،Saraziri ،Aqoudulce ،Giza717 ،GizaBlanca ،ILB1814 ، ILB3626،ILB3621 ،ILB3545 ،ILB3640 ،ILB3554 ،Zereshki ، Borkot بوده این تحقیق در پاییز 1390 در ایستگاه تحقیقاتی گرگان در قالب طرح بلو ک­های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. برای ارزیابی مقاومت ژنوتیپ­ها، میزان وقوع و شدت بیماری­های برگی (لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، سوختگی آسکوکیتایی و سوختگی استمفیلیومی) در فاصله زمانی مشخص از ظهور علایم تا زمان برداشت اندازه گیری و بر این اساس، منحنی پیشرفت بیماری برای میزان وقوع و شدت بیماری رسم و با استفاده از آن، متغیرهایAUDPC وSAUDPC محاسبه شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده­ها نشان داد که بین ژنوتیپ­ها بر اساس متغیرها اختلاف معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین داده­ها نشان داد بالاترین شدت بیماری‌های لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق‌زدگی و سوختگی استمفیلیومی در ژنوتیپ ILB3554 دیده شد. ژنوتیپ برکت مقاوم‌ترین واکنش را نسبت به بیماری لکه شکلاتی و لکه برگی آلترناریایی نشان داد. ژنوتیپ‌های Leofourtun و Aqoudulce هم مقاوم ترین واکنش را در برابر بیماری‌های برق‌زدگی و بیماری سوختگی استمفیلیومی نشان دادند.

ژنوتیپ Boroket نسبت به بیماری برق زدگی و سوختگی استمفیلیومی به ترتیب حساس و نسبتا حساس است ولی نسبت به بیماری­های لکه شکلاتی و آلترناریایی به ترتیب مقاوم ونسبتا مقاوم است. ژنوتیپBorkot مقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری لکه شکلاتی بوده که مقدار آن 5/16 بوده و حساس ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه شکلاتی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 12/34 بوده است.

ژنوتیپ zereshki و Borkot مقاوم ترین رقم نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی بوده که مقدار آن 55/21 بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری لکه برگی آلترناریایی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 83/38 بوده است. ژنوتیپ Leofourtunمقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری برق زدگی بوده که مقدار آن 11/11 بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری برق زدگی ژنوتیپ ILB3554 است که مقدار آن 00/67 بوده است. ژنوتیپ Leofourtun مقاوم­ترین رقم نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی بوده که مقدار آن 11/44 بوده و حساس­ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری سوختگی استمفیلیومی ژنوتیپ ILB3554 و Borkot است که مقدار آن 62/61 بوده است.

واژه های کلیدی: ژنوتیپ های باقلا، بیماری­های لکه برگی، بیماری لکه شکلاتی، لکه برگی آلترناریایی، برق زدگی، سوختگی استمفیلیومی، واکنش ژنوتیپ ها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ارزیابی ژنوتیپ های نعناع در طی دو سال زراعی و همچنین تحت انکوباتورهای LED و نیز اثرات متقابل بین قار

ارزیابی ژنوتیپ های نعناع در طی دو سال زراعی و همچنین تحت انکوباتورهای LED و نیز اثرات متقابل بین قارچ‌های میكوریزا و نور

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 5.609 مگا بایت

تعداد صفحات : 136

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی ژنوتیپ های نعناع در طی دو سال زراعی و همچنین تحت انکوباتورهای LED و نیز اثرات متقابل بین قارچ‌های میكوریزا و نوردارای 248صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشدفصل اول

مقدمه و کلیات

كاربرد مستقیم گیاهان دارویی در دهه‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا كرده است و تعداد زیادی از داروهای موثر و با اهمیت كه امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، از این گیاهان استخراج می‌شوند. مصرف رو به تزاید این گیاهان تنها به كشورهای در حال توسعه محدود نمی‌شود و اخیراً در كشورهای توسعه یافته نیز جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در كشور ما به لحاظ تنوع جغرافیایی و اقلیمی، گونه‌های گیاهی متنوعی انتشار یافته‌اند و تعداد بسیار زیادی از این فلور غنی گیاهی را گیاهان دارویی شامل می‌شوند. مواد موثره و عناصر شیمیایی موجود در این گیاهان بسیار متفاوت است و تنها از طریق آزمایش‌ها و تجزیه‌های متعدد می­توان به ماهیت آنها پی برده و آنها را طبقه‌بندی نمود [4]. این مواد موثره جزء متابولیت‌های ثانویه می‌باشند كه بسیار متنوع بوده و در تمام گیاهان عالی وجود دارند. تعداد زیادی از این تركیبات از جمله ترپن‌ها، ساپونین‌ها، تانن‌ها، گلوكوزینولیت‌ها و پلی استیلن‌ها،گیاهان را در مقابل ویروس‌ها، باكتری‌ها، قارچ‌ها و حتی حیوانات گیاه‌خوار محافظت می‌كنند و یا بر رشد و نمو گیاهان مجاور تاثیر می‌گذارند [271]. بخشی از متابولیت‌های ثانویه گیاهی، مواد فرار یا اسانس‌ها هستند كه تركیبات شیمیایی بسیار متنوعی بوده و شامل دو گروه اصلی ترپنوئیدها و تركیبات آروماتیك فنیل پروپان‌ها می‌باشند. گرچه اسانس‌ها شامل تعداد زیادی تركیبات مختلف می‌باشند، اما اصلی‌ترین این تركیبات مونوترپن‌ها هستند [56].

خانواده نعناع یا Lamiaceae یكی از ده خانواده بزرگ گیاهی است كه به عنوان یك الگو و منبع برای ارزیابی انواع تركیبات ثانویه گیاهان مختلف به كار می­رود [271]. این خانواده شامل 200 جنس و حدود 2000 تا 5000 گونه گیاهی است كه در نقاط مختلف دنیا به استثناء عرض‌های بسیار بالا و پایین پراكنده شده‌اند [15]. تركیبات موثره در این خانواده، ترپنوئیدها می‌باشند كه با تركیبات دیگر همراهند و به طور عمده در كرك‌های اپیدرمی برگ‌ها، ساقه‌ها و ساختارهای رویشی گیاه وجود دارند.

از آنجایی كه مواد موثره و عناصر شیمیایی تحت تاثیر فرآیندهای مختلف و شرایط محیطی مختلف در محل رویش گیاه قرار می‌گیرند، لذا برنامه‌های به نژادی مانند معرفی ارقام، نژادها و ژنوتیپ‌های جدید، همچنین جذب بهتر عناصر غذایی از طریق همزیستی گیاه با قارچ‌ها و تأمین شرایط بهینه رشد از جمله کیفیت بهتر نور برای گیاه می­تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در بهبود و افزایش كمیت و كیفیت عملكرد و اسانس تولیدی گیاه داشته باشد [4]. علاوه بر آن، اثرات متقابل فاكتورهای زیستی و غیر‌زیستی اهمیت زیادی در موفقیت كشت محصولات گیاهی دارد و در گیاهان دارویی، نور به همراه حضور میکوریزا ممکن است بتواند با افزایش میزان اسانس، در تولید و تجاری نمودن آنها نقش حائز اهمیتی را داشته باشد. اخیراً ساخت و توسعه استفاده از انکوباتورهای LED درفضاهای کنترل شده نشان داده است که عملکرد گیاهی و تولید ترکیبات ثانویه می­تواند تحت تأثیر نورهای مربوطه افزایش یابد [223]، هر چند این نوع تحقیقات بر روی اکثر گیاهان دارویی و از جمله نعناع انجام نشده است و همچنین تا به حال گزارشی نیز مبنی بر اثرات متقابل بین میکوریزا و نورهای تک فام LED در این گیاه مشاهده نشده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمند

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.442 مگا بایت

تعداد صفحات : 136

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارزیابی زنده مانی لاكتوباسیلوس كازئی و لاكتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و كپسوله در بستنی كیوی غیر تخمیری فرا سودمنددارای 91صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات. 6

1-1-تاریخچه پروبیوتیک. 7

1-2-مفهوم واژۀ پروبیوتیک. 9

1-3-اجزای تشکیل دهندۀ پروبیوتیکها. 10

1-4-مشخصات لاکتوباسیلوسها. 14

1-5- ساختاردیواره سلولی لاکتوباسیلوسها. 15

1-6- جایگاه لاکتوباسیلوسها. 15

1-7- جایگاه درطبیعت. 16

1-8- شکل لاکتوباسیلوسها. 16

1-9- کشت لاکتوباسیلوسها. 16

1-10- خواص شیمیایی کشت لاکتوباسیلوسها. 17

1-11- مقاومت کشت لاکتوباسیلوسها. 17

1-12- ساختمان آنتیژنیک لاکتوباسیلوسها. 17

1-18-تأثیرپروبیوتیکهادرمتعادل کردن چربی خون. 19

1-19-تأثیرپروبیوتیکهابرروی فشارخون (Hyper Teasion). 19

1-20-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری عدم تحمل لاکتوز. 19

1-21-تأثیرپروبیوتیکهابربیماری برگشت والتهاب معده(Gastritis and Reflux disease). 20

1-22-تاریخ چه بستنی. 20

1-23- تعریف بستنی. 21

1-24-طبقه بندیبستنی. 22

1-25- كیوی. 42

1-26- كیوی و سلامت. 43

فصلدوم : موادوروشکار............................................................... 44

مرحله تلقیح باكتری به بستنی. 48

بررسیph. 49

بررسی ماده خشك. 49

بررسی چربی. 50

بررسی اسیدیته. 51

شمارش کلی لاکتوباسیلها. 52

آزمونهای آماری. 52

فصل سوم : نتایج ........................................................................... 53

فصل چهارم : بحث ونتیجه گیری .......................................................... 63

فصل پنجم: منابع. 71

چکیده انگلیسی. 75

چکیده

در این تحقیق با تلقیح 2 گونه از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی به دو فرم آزاد و كپسوله به بستنی حاوی عصارۀ طبیعی کیوی میزان زنده­مانی این دو باکتری در طی 60 روز بررسی شد و میزان اسیدیته، PH مادۀ خشک، درصد چربی, در این بازۀ زمانی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد كه میزان زنده­مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی کمتر از باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بود و در روز 60 باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس زنده و قابل کشت بود. همچنین میزان زنده مانی باكتری كپسوله از فرم آزاد بیشتر بود. میزان اسیدیته نمونه­ها در طی 60 روز رو به افزایش، میزان PH رو به کاهش نسبی، میزان مادۀ خشک رو به افزایش و میزان درصد چربی رو به کاهش گذاشت. بنابراین استفاده از پروبیوتیك ها به فرم كپسوله جهت تهیه بستنی پروبیوتیك اكیداً توصیه می گردد.

کلمات کلیدی: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس.لاکتوباسیلوس کازئی.پروبیوتیک.بستنی کیوی.کپسوله کردن

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمی

بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.849 مگا بایت

تعداد صفحات : 136

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی استان تهران با استفاده از روش ترکیبی دلفی و تصمیم گیری چند معیاره دارای 136 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

امروزه توجه به فرصت­ها و تهدیدهای موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزیابی توان صنایع و شرکت­ها در رویارویی با عدم قطعیت­ها و ریسک­های موجود ضروری و مهم بوده و مدیریت ریسک­های زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت می­باشد. مدیریت ریسك، فرایند شناسایی عوامل ریسك، ارزیابی آن­ها و برنامه ریزی برای كاهش اثرات نامطلوب ریسک­ها می‏باشد. ارزیابی ریسک یکی از مراحل مهم مدیریت ریسک بوده و با توجه به وجود ریسک­های فراوان و نیز لزوم صرف بهینه منابع در زنجیره تامین، اهمیت زیادی دارد و نادیده گرفتن آن و حتی اجرای ناقص این فرایند ممکن است خسارات جبران ناپذیری را بر بخش­های مختلف زنجیره وارد کند. ارزیابی و رتبه­بندی بندی ریسک، برتری هر ریسک را بر اساس شاخص­های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارایه پاسخ مناسب برای هر ریسک فراهم می­گردد.

هدف این پژوهش، از یک طرف شناسایی و اولویت بندی ریسکهایی است که در صنعت لوازم خانگی استان تهران موجود است و از طرف دیگر رتبه بندی شرکت های منتخب تولید کننده لوازم خانگی در استان تهران می باشد. برای شناسایی ریسک ها در ابتدا مدلی عمومی در ریسک زنجیره تامین مبنا قرار داده شده است که 45 ریسک را معرفی کرده و به همراه 5 ریسک معرفی شده توسط خبرگان، به عنوان مدل مفهومی تحقیق قرار داده شده است. این 50 ریسک توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 ریسک که در صنعت لوازم خانگی احتمال وجود آن می رفت، شناسایی شدند. سپس ریسک های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ریسک تکنولوژی به عنوان مهمترین ریسک معرفی شد. در نتایج ویکور نشان داد شرکت امرسان و بعد از آن آبسال به عنوان کارخانه هایی که کمترین ریسک را در زنجیره تامینشان داشتند، معرفی شدند.

واژگان کلیدی: ارزیابی ریسک، زنجیره تامین، لوازم خانگی استان تهران، دلفی، DANP، ویکور

فهرست مطالب

چکیده ‌أ

1-1-مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 3

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-5- سؤالات پژوهش.... 4

1-6- متغیرهای پژوهش.... 4

1-7-موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 5

1-8- خلاصه فصل.. 6

2-1- مقدمه. 8

2-2- بخش اول.. 8

2-2-1- زنجیره تأمین.. 8

2-2- 2- تعریف زنجیره تأمین.. 9

2-2-3- فرایندهای اصلی در هر زنجیره تأمین.. 10

2-2-4- یکپارچگی زنجیره تأمین.. 10

2-2-5- معیارهای عملکرد زنجیره تأمین.. 11

2-2-5-1- معیارهای کمی.. 11

2-2-5-2- معیارهای کیفی.. 12

2-2-6- مدل‌های زنجیره تأمین.. 13

2-2-6- 1- مدل SCOR.. 13

2-2-6- 2- مدل میلتنبرگ... 14

2-2-7- مفهوم مدیریت زنجیره تأمین.. 15

2-2-8- مؤلفههای مدیریت زنجیره تأمین.. 15

مدیریت لجستیک در زنجیره تأمین.. 15

2-2-9- عناصر مدیریت زنجیره تأمین.. 17

2-2-10- ساختار زنجیره تأمین در صنعت لوازم خانگی.. 18

2-3- ریسک... 19

2-3-1- تعریف ریسک... 19

2-4- ریسک در زنجیره تامین.. 21

2-4- 1- تعریف ریسک در مدیریت زنجیرۀ تأمین.. 21

2-4-2- انواع کلی ریسک در زنجیره تأمین.. 22

1-ریسک‌های خارجی.. 23

2- ریسک‌های داخلی.. 23

2-4-3- مدیریت ریسک زنجیره تامین.. 24

2-5- مدلهای تصمیمگیری چند معیاره 25

2-5-1- مدلهای تصمیمگیری چند هدفه. 25

2-4-2- مدل های تصمیم گیری چند شاخصه. 26

2-4-3- بیمقیاس سازی.. 28

2-4-3-1- بیمقیاس سازی با استفاده از اقلیدسی.. 28

2-4-3-2- بیمقیاس سازی خطی.. 28

2-4-3-3- بیمقیاس سازی فازی.. 29

2-4-4- دستهبندی متدهای MADM... 29

2-4-4-1-مدلهای جبرانی.. 30

2-4-4-2- مدلهای غیرجبرانی.. 30

2-5- پیشینه پژوهش.... 30

2-5-1- پیشینه ارزیابی ریسک زنجیره تامین.. 30

2-5-1-1- پیشینه داخلی.. 30

2-5-1-2- پیشینه خارجی.. 31

2-6- جمع بندی پیشینه و چهارچوب نظری پژوهش: 41

2-7- خلاصه فصل.. 43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 44

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش تحقیق.. 45

3-3- جامعه آماری.. 45

3-4- روش و طرح نمونه برداری.. 46

3-5- حجم نمونه و روش محاسبه. 46

3-5-1- حجم نمونه برای گروه دلفی (تعداد خبرگان) و تعیین درجه اهمیت شاخصها: 46

3-5-2- حجم نمونه برای کارخانه های لوازم خانگی: 47

3-6- مراحل و فرایند اجرای پژوهش.... 48

3-7- ابزار گردآوری داده ها 48

3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 49

3-8-1- روش دلفی.. 49

3-8-1-1- شیوه به کارگیری دلفی.. 50

3-8-2- DEMATEL. 51

3-9- نرم افزار های مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش.... 61

3-10- بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی در ایران.. 61

3-11- خلاصه فصل.. 61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 62

4-1- مقدمه. 63

4-2- مرحله اول : شناسایی ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی.. 63

4-2-1- مراحل دلفی.. 65

4-2-1-1- دور نخست دلفی.. 65

4-2-1-2- دور دوم دلفی.. 67

4-2-1-3- دور سوم دلفی.. 68

4-3- مرحله دوم: بررسی درجه اهمیت و وزن ریسک‌های زنجیره تأمین لوازم‌خانگی.. 69

4-3-1- بررسی درجه اهمیت ابعاد. 71

4-3-2 - بررسی زیر مؤلفه‌ها- بعد ریسک طرف عرضه. 73

4-3-3- بررسی زیر مؤلفه‌ها- بعد ریسک طرف تولید. 75

4-3-4- بررسی زیر مؤلفه‌ها- بعد ریسک طرف تقاضا 76

4-3-5- بررسی زیر مؤلفه‌ها- بعد ریسک طرف تهیه و توزیع. 78

4-3-6- بررسی زیر مؤلفه‌ها- بعد ریسک طرف اطلاعات.. 79

4-3-7- بررسی زیر مولفه ها- بعد ریسک طرف محیط.. 81

4-3-8- جدول تلفیقی درجه اهمیت مولفه ها به تفکیک ابعاد و وزن کلی مولفه ها به همراه رتبه بندی مولفه ها 82

4-4- مرحله سوم. 85

خلاصه. 94

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 95

5-1- مقدمه. 96

5-2- بحث و بررسی: 96

5-2-1- شناسایی ریسک های زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی.. 96

5-2-2- بررسی درجه اهمیت (اولویت) و وزن ابعاد و زیر مولفه های ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی و بحث در زمینه نتایج: 97

5-2-3- رتبه بندی شرکت های تولید کننده لوازم خانگی منتخب استان تهران.. 98

5-3- نتیجه گیری: 98

5-4- پیشنهادات و راهکارهای پژوهش.... 100

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 100

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 102

پیوست ها 110

فهرست جداول

جدول 2- 1: معیارهای عملکرد SCOR و سنجه‌های سطح یک (تئونوفتانا و تنگ به نقل از میربد، 1389). 14

جدول 2- 2: خروجی‌های مدیریت زنجیره تأمین_ 15

جدول 2- 3: عناصر کلیدی زنجیره تأمین (فیضآبادی، 1382: 50) 17

جدول 2- 4: ویژگی های ریسک و تعاریف_ 20

جدول 2- 5: معرفی شاخص های موثر (مدل های ارائه شده) بر مدیریت ریسک زنجیره تامین_ 34

جدول 2- 6: مدل مفهومی پژوهش_ 41

جدول 3- 1: تعداد مناسبِ اعضای گروه دلفی در پژوهش های گوناگون_ 46

جدول 3- 2: نام خبرگان دانشگاهی_ 47

جدول 3- 3: نام کارخانه ها به همراه تعداد خبره 47

جدول 3- 4: پرسشنامه ها 48

جدول 3- 5: برخی از روش های تعیین توافق میان خبرگان_ 50

جدول 3- 6: نرم افزار های استفاده شده 61

جدول 4- 1: مدل اولیه پژوهش_ 63

جدول 4- 2: دور اول دلفی_ 65

جدول 4- 3: دور دوم دلفی_ 67

جدول 4- 4: دور سوم دلفی_ 68

جدول 4- 5:: متغیرهای نهایی ارزیابی ریسک زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی_ 70

جدول 4- 6:: میانگین حسابی نظرات حاصل از بررسی اهمیت ارتباط مولفه ها 71

جدول 4- 7: نقشه ارتباط درونی_ 71

جدول 4- 8:: نقشه ارتباط درونی نرمال شده: 72

جدول 4- 9:ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان_ 72

جدول 4- 10: ماتریس DANP نرمال نشده 72

جدول 4- 11:: ماتریس DANP نرمال شده: 73

جدول 4- 12: وزن ابعاد 73

جدول 4- 13: نقشه ارتباط درونی_ 73

جدول 4- 14: نقشه ارتباط درونی نرمال شده 74

جدول 4- 15: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان_ 74

جدول 4- 16: ماتریس DANP نرمال نشده 74

جدول 4- 17: ماتریس DANP نرمال شده 75

جدول 4- 18: وزن زیر مولفه های ریسک عرضه: 75

جدول 4- 19: نقشه ارتباط درونی_ 75

جدول 4- 20: نقشه ارتباط درونی نرمال شده 75

جدول 4- 21: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان: 76

جدول 4- 22: ماتریس DANP نرمال نشده: 76

جدول 4- 23: ماتریس DANP نرمال شده: 76

جدول 4- 24: وزن زیر مولفه های ریسک تولید: 76

جدول 4- 25: نقشه ارتباط درونی_ 76

جدول 4- 26:: نقشه ارتباط درونی نرمال شده 77

جدول 4- 27: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان: 77

جدول 4- 28: ماتریس DANP نرمال نشده: 77

جدول 4- 29: ماتریس DANP نرمال شده: 77

جدول 4- 30:وزن زیر مولفه های ریسک تقاضا: 78

جدول 4- 31: نقشه ارتباط درونی_ 78

جدول 4- 32: نقشه ارتباط درونی نرمال شده 78

جدول 4- 33: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان: 78

جدول 4- 34: ماتریس DANP نرمال نشده: 79

جدول 4- 35: ماتریس DANP نرمال شده: 79

جدول 4- 36: وزن زیر مولفه های ریسک عرضه: 79

جدول 4- 37: نقشه ارتباط درونی_ 79

جدول 4- 38:نقشه ارتباط درونی نرمال شده 80

جدول 4- 39: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان: 80

جدول 4- 40: ماتریس DANP نرمال نشده: 80

جدول 4- 41: ماتریس DANP نرمال شده 80

جدول 4- 42: وزن زیر مولفه های ریسک اطلاعات : 80

جدول 4- 43: نقشه ارتباط درونی_ 81

جدول 4- 44: نقشه ارتباط درونی نرمال شده 81

جدول 4- 45: ماتریس مقایسات زوجی تلفیق شده نظرات خبرگان: 81

جدول 4- 46: ماتریس DANP نرمال نشده 82

جدول 4- 47: ماتریس DANP نرمال شده 82

جدول 4- 48: وزن زیر مولفه های ریسک اطلاعات: 82

جدول 4- 49: وزن تلفیقی و نهایی_ 83

جدول 4- 50:ماتریس تصمیم گیری_ 86

جدول 4- 51: تعیین بهترین و بدترین مقدار از بین مقادیر موجود برای هر معیار 89

جدول 4- 52: میزان حداکثر مطلوبیت و تاسف فردی_ 90

جدول 4- 53: میزان ایده آل حداکثر مطلوبیت و تاسف فردی_ 90

جدول 4- 54: رتبه بندی بر حسب 0 =v 90

جدول 4- 55: 92

جدول 5- 1: ریسک های نهایی شده 96

فهرست اشکال و تصاویر

شکل 2- 1: مفهوم زنجیره تأمین (مقدسی، 1386: 33). 10

شکل 2- 2: مدل مرجع عملیات زنجیره تامین SCOR_ 13

شکل 2- 3: ساختار یك زنجیره تأمین لوازم خانگی_ 19

شکل 3- 1: مراحل کلی پژوهش_ 48

شکل 3- 2: تفاوت ساختاری میان یک شبکه خطی و یک شبکه غیر خطی_ 53

شکل 3- 3: ساختار مورد 57

شکل 4- 1: مراحل انجام پژوهش_ 63

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:51 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنوز

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنوز

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 247 کیلو بایت

تعداد صفحات : 44

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنوزدارای 44 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

فصل اول :

1- مقدمه

بهداشت روانی عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارند و هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع بیماریهاست و پیشگیری به معنای وسیع آن عبارت است از به وجود آوردن عواملی که مکمل زندگی سالم و طبیعی است، همراه با درمان اختلالات جزئی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید. مشکلات در زمینه بهداشت روان از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی، از هیچ طبقه اقتصادی اجتماعی خاصی در مقابل آنها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتباً تهدید می کند. امروزه پیشرفت صنعت و تکنولوژی در جوامع انسانی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش و صلح و اطمینان را از شده و « کیفیّت فدای کمیّت » انسان سلب کرده و در حقیقت اعتدال و تناسب کنار رفته و مشکلات عصبی روانی و روان تنی، جانشین آن شده است. عواقب فیزیکی و روان شناختی چنین مشکلاتی ، توانایی برای عملکرد در خانواده، جامعه و محل کار را مختل کرده و در بسیاری از موارد باعث از هم پاشیدگی خانواده ها، سوءمصرف مواد، خودکشی، بی کاری، فقر و انزوای اجتماعی می گردد. در حالی که بسیاری از این عواقب بحرانی با توجه به مسائل مربوط به بهداشت روان و حمایت به موقع افراد ، قابل پیشگیری است. دانشگاه ها سازمان هایی هستند که هر ساله تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان را جذب می کنند و طی زمان معینی توانمندی های علمی و عملی این اشخاص را پرورش می دهند و در نهایت نیروهای آموزش دیده و متخصص را در اختیار جامعه وسیع تر می گذارند .دوره تحصیلی دانشگاهی به واسطه حضور عوامل متعدد، دوره ای فشارزا است. مدل رایجی که برای توضیح شروع بیماری روانی معرفی شده است مدل آسیب پذیری – استرس می باشد (کاپلان، 2003).

2- بیان مسأله

سلامت روان توسط محققان از فرهنگهای مختلف، به صورت های متفاوتی تعریف شده است. مفهوم سلامت روان شامل احساس درونی خوب بودن و اطمینان از کارآمدی خود، اتکاء به خود، ظرفیت رقابت، تعلق بین نسلی و خود شکوفایی توانایی های بالقوه فکری و هیجانی و غیره می باشد. البته با در نظر گرفتن تفاوت های بین فرهنگ ها، ارائه تعریف جامع از سلامت روان غیر ممکن می نماید. با وجود این، بر سر این امر اتفاق نظر وجود دارد که سلامت روان چیزی فراتر از نبود اختلالات روانی است. به این معنی که صرفاً به لحاظ نداشتن بیماری روحی نمی توان سلامت روان را در یک فرد صد در صد تأیید کرد. حتی با این که بسیاری از ما از بیماری خاص روانی قابل تشخیص رنج نمی بریم اما واضح است که برخی از ما به لحاظ روانی سالم تر از دیگران هستیم آن چه مسلم است حفظ سلامت روان نیز مانند سلامت جسم حائز اهمیت است. شاید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد ( نجفی پور ، 1382 ).

تحقیقات اپیدمیولوژیک زیادی در طی دهه گذشته مشخص کرده که مسائل و معضلات موجود در زمینه بهداشت روان از جمله مشکلات اساسی است که بار مالی زیادی به دنبال دارد. طوری که هزینه پرداختن به مشکلات ، روان پزشکی در اروپا و آمریکای شمالی در سال 1999 بالغ بر 120 بیلیون دلار به علاوه 60 بیلیون دلار متعلق به اختلالات سازمان بهداشت جهانی میزان شیوع مسائل مربوط به این بعد از سلامت در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه. اجتماعی و اقتصادی، پایین ترین اولویت به آنها داده می شود اطلاعات به دست آمده از تحقیقات اپیدمیولوژیکی در کشور ما دلالت بر این دارد که میزان شیوع این مشکلات در کشور ما نیزاز سایر کشورها کم تر نیست. در خصوص شیوع بیماری های روان پزشکی در افراد 15 سال به بالا در ایران، در یک مطالعه اپیدمیولوژیک در سطح کشور اعلام شده است که مجموعاً 21 درصد از افراد مورد مطالعه در سطح کشور از اختلالات 10 میلیون نفر از بالغین کشور - روانی رنج می برند که حدود 12% نیازمند خدمات بهداشت روان هستند. ضمن این که حدود 6 نیز از اختلالات سایکوتیک رنج می برند . توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی و اجتماعی و شغلی حائز اهمیت بوده و جای بحث دارد. یکی از زمینه هایی که توجه به بهداشت روان در آن حائز اهمیت می باشد، شغل و حرفه می باشد. بشر از زمانی که خود را شناخته، در پی تلاش و فعالیت بوده و اشتغال به کار بخش عمده ای از زندگی انسان را تشکیل می دهد. که به دنبال خود یک سری مشکلات و اختلالات جسمانی و روانی به همراه دارد ، از جمله استرس و فشارهای کاری که توان اجرای وظائف را در فرد تا حد زیادی پایین می آورد این فشارها می تواند موجب آسیب رسانی به فرد و در نتیجه به خطر افتادن موقعیت کاری فرد شود (نقش­تبریزی، 1384). درمطالعه لنگلند و همکارانش مشخص شد که کیفیت حمایت اجتماعی ادراك­شده با افزایش احساس همبستگی بین افراد، سبب بهبود سلامت روانی آن ها می شود. بهداشت روانی و اجتماعی از مهم­ترین مسائل جمعیت دانشجویی بوده که خود به تنهایی می تواند زمینه پیشرفت و یا افت تحصیلی را برای دانشجویان به دنبال داشته باشد. نکته قابل توجه این است که دانشجویان به دلیل تحصیل دردانشگاه و انتظارات بیشتر جامعه از آن­ها و دور بودن از محیط، تحمل زندگی جدید و لزوم تطابق با فشار­های ناشی از مشکلات تحصیلی در معرض اختلالات روان شناختی مانند: افسردگی، شکایات جسمانی،کاهش عملکرد اجتماعی و بروز اضطرابهای شدید قراردارندکه این خود می­تواند موجب افت تحصیلی، بروز تنشهای فردی و اجتماعی، مشکلات ارتباطی در محیط دانشگاه و عدم شکوفایی استعداد­ها می­شود(حسام وهمکاران، 1390). با توجه به تشدید سطوح استرس در دوره تحصیلات دانشگاهی می توان انتظارداشت درصدی ازدانشجویان که سطوح بالاتر آسیب پذیری را دارا می باشند، در معرض خطر ابتلا به بیماری های روانی خاص قرار می­گیرند­. آسیب پذیری را می توان به طرق مختلف صورت بندی کرد . شیوع خانوادگی اختلالات روانی که از طریق معیار میزان انطباق قابل برآورد است، یکی از شاخص های وجود زیرساخت های زیست شناختی برای اختلال و عارضه روانی خاص است .در سطح روان شناختی نیز می­توان به متغیرها و عوامل معینی به عنوان شاخص های آسیب پذیری اشاره نمود : از جمله میزان رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی، نگرش های ناکارآمد، سبک اسنادی خاص، صفات شخصیتی خاص و غیره (بخشی­پور رودسری، 1384). بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام­نور واحد زنوز می­باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در شهر مرند

بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در شهر مرند

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 242 کیلو بایت

تعداد صفحات : 56

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در شهر مرند دارای 56 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد


1- مقدمه

ظهور انقلاب صنعتی و گسترش روزافزون فرایند تفکیک و تمایز اجتماعی در جوامع بشری، ضرورت سازماندهی و چرخش در فرایند توسعه را از حیث نظری و عملی به همراه داشت به گونه­ای که رویکردهای مختلفی در باب چگونگی و کم و کیف توسعه مطرح شدند. درآغاز وجه غالب این رویکردها تمرکز بر رشد اقتصادی بود و از منظر رفاه و بهزیستی اجتماعی، اصلی پذیرفته شده تلقی میگردید. گزاره «ثروت بیشتر به خوشبختی بیشتر افراد میانجامد». لیکن از اواسط دهه 691 میلادی، با بروز و ظهور پیامدهای منفی حاصل از رشد از سویی و برجسته شدن دغدغه­های جدید از سوی دیگر، جایگاه رشد اقتصادی به عنوان هدف اصلی

توسعه مورد پرسش و تردید قرار گرفت و تلاشهایی انجام شد تا رشد اقتصادی و سیاستهای مربوط به آن نه به عنوان هدف بلکه به عنوان یکی از ابزارهای دستیابی به اهداف توسعه در نظر گرفته شود. در اوایل دهه 661 مؤلفههای مربوط به توسعهی اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی و... نیز به ادبیات توسعه راه یافت و به تعبیری در سلسله مراتب اهداف توسعه تغییراتی اساسی حاصل گردید و با تأکید سازمان ملل، بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در رأس اهداف توسعه قرار گرفت که کاهش فقر و تخریب محیط زیست، افزایش بهداشت و طول عمر و به طور کلی ارتقاء کیفیت زندگی را به همراه دارد.

مفهوم کیفیت زندگی ابتدا به حوزه­های بهداشتی و بیماریهای روانی محدود می­شد، اما در طی دو دهه گذشته، این مفهوم از زمینه­های بهداشتی، زیست محیطی و روانشناختی صرف به مفهومی چند بُعدی ارتقاء یافته (عنبری، 1386) و مورد توجه تعداد زیادی از حوزه­های مطالعاتی قرار گرفته است. از این روست که بر اساس پایگاه داده­های موسسه اطلاعات علمای، از 68 تا 115 بیش از 55 هزار تحقیق در مورد کیفیت زندگی صورت گرفته است )رضوانی و منصوریان، 1387).

2- بیان مسأله

مفهوم کیفیت زندگی درتحقیقات اجتماعی، مفهوم تازه ای است، اما توجهات و تلاشهای بسیاری در دهه های اخیر در این زمینه انجام گرفته است . دراواسط قرن بیست، با توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشورها و پیشرفت علوم و تکنولوژی، انسانها به تدریج از رفاه باالاتری برخوردار شده وخواستار کیفیت زندگی بالاتری شدند. به همین دلیل کیفیت زندگی در قرن بیستم، مورد توجه زیادی قرار گرفت و تلاش هایی در هر حوزه در رابطه با مفهوم سازی وتعریف کیفیت زندگی در جهان انجام گرفت( جیووانی، 1999: 96-65).کیفیت زندگی طبق تعریف میلبراث احساس کلی خوشبختی است که سازمان بهداشت جهانی هم آن را بهزیستی در حوزه های اجتماعی، روانی وفیزیکی و به نحوی به رفاه اجتماعی افراد جامعه مرتبط است و برای ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی افراد بایستی عوامل تاثیر گذار بر آن شناسایی و تقویت شوند ( حاجی پور ، 1385 :57).

کیفیت زندگی تا حد زیادی تحت تاثیر شاخص های اقتصادی قرار دارد. یکی از معروف ترین شاخص های کیفیت زندگی، شاخص توسعه انسانی است که توسط مرکز برنامه توسعه سازمان ملل درتهیه گزارش های توسعه انسانی ازسال1990 به بعد مورداستفاده قرار گرفته است. اما کیفیت زندگی تنها در مفهوم کیفیت وضعیت مادی خلاصه نمی شود. در واقع باید میان زندگی مطلوبو زندگی مرفه تفاوت قائل شد چرا که زندگی مطلوب بر ارزش های انسانی و مادی استوار است اما زندگی مرفه صرفاً شاخص هایی همچون ارتقای درآمد اقتصادی را درنظر دارد(غفاری واونق، 1385: 175-162).

دانشمندان و محققان در پی یافتن عوامل تاثیر گزار بر کیفیت زندگی افراد بوده اند زیرا عدم شناسایی عوامل موثر بر کیفیت زندگی مردم در قلمرو های گوناگون بشری، نه تنها پیامدهای غیر منتظره و ناگواری را به دنبال خواهد داشت. بلکه با کاهش میزان رضایتمندی از زندگی در میان افراد، جامعه، نیروی انسانی مولد و توانمند خود را نیز در طول زمان از دست خواهد داد.

در مجموع پذیرشی همگانی در ادبیات مرتبط با کیفیت زندگی وجود دارد که بهبود و پیشرفت سطح سرمایه اجتماعی می تواند در نهایت به افزایش کیفیت زندگی و رفاه مورد انتظار ختم شود. برای مثال در سال 2003 کمیسیون بهره وری استرالیا در گزارش خود عنوان نمود که سطح پیشرفته سرمایه اجتماعی که تبعیت از هنجارهای اجتماعی شبکه های خوب توسعه یافته و سطوح مرتبط با اعتماد را در بر می گیرد عموماً دارای اثرات مفیدی در کیفیت زندگی می باشد (شریفیان و فتوت،1390: 154).

با توجه به بافت جوان کشور و ضرورت بازسازی اجتماعی و فرهنگی در دوران سازندگی و رشد و شکوفایی جامعه، این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی در بین جوانان 18 تا 25 سال در شهر مرند می­پردازد

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و سازگاری اجتماعی دانشجویان پیام نور زنوز

بررسی تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و سازگاری اجتماعی دانشجویان پیام نور زنوز

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 262 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و سازگاری اجتماعی دانشجویان پیام نور زنوز دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد


1-1- مقدمه

مطالعات و بررسی ها در مورد نقش خانواده در شكل گیری رفتار و شخصیت كودكان نشان می دهد كه خانواده، یكی از مهمترین عوامل موثر در رشد كودك است. كودكی كه سالم به دنیا می آید عالی ترین امكانات رشد را دارد. او در بهترین حالت خود آفریده می شود و ظرفیت آن را دارد كه به بهترین وجهی تربیت شود و به عالی ترین كمالات دست یابد؛ به شرط آنكه خانواده و محیط مناسب، در اختیارش قرار گیرد تا در آن رشد كند. زمانی كه كودك پا به عرصه وجود می گذارد، والدین بیشترین سعی و تلاش خود را به كار میگیرند تا بهترین و عالیترین امكانات را برای رشد همه جانبه كودك فراهم كنند. بیشترین والدین مایلند فرزندان سالم، شاداب و نیرومند داشته باشند با این وجود، بسیاری از كودكان در طول فرایند رشد خود خصوصیات نامطلوب تربیتی را به تدریج كسب می كنند و از داشتن اعتماد به نفس و احساس امنیت دور می مانند و دچار مشكلات رفتاری می شود (نلسون وانیررائیل، فشی طوسی، 1381)

از زمان های دور روان شناسان و روان پزشكان، اشخاصی را كه اختلال های سازگاری دارند مطالعه می كنند. امروزه برخی آنها عكس این پدیده را مطالعه می نمایند. كودكانی كه به رغم دشواری های عظیم، پیشرفت می كنند. برخی از روان شناسان آنها را كودكان آسیب پذیر می نامند. این كودكان والدین سایكوتیكف یا در فقر بسیار شدید زندگی می كردند یا در شرایط خطرناك دیگر به سر می برند؛ جیمزآنتومی، روانپزشكی كه درباره والدین چنین كودكانی مطالعه می كند مشاهدات خود را چنین می نویسد: آنها ظرفیت سازگاری بالایی را نشان می دهند، ظرفیتی كه به نظر می رسد از هیچ منبعی دریافت نمی كنند. مثل اینكه خودشان آنها را پرورش می دهند (وندرزندن، گنجی، 1382).

مفهوم سرمایه‌ اجتماعی در سال‌های اخیر در حوزه‌های گوناگون علوم اجتماعی،‌ اقتصاد و اخیرا در علوم سیاسی مطرح شده است. سرمایه‌اجتماعی عبارت است از ارتباطات و شبكه‌های اجتماعی‌ای كه می‌توانند حس همكاری و اطمینان را در میان افراد یك جامعه پدید آورند. در این میان نباید از نقش نهادهای مدنی و دمكراتیك و نیز نقش دولت در گشودن چنین فضاهایی غافل شد. به هر روی، امروز بر جامعه‌شناسان ثابت شده كه یكی از ابعاد مهم هر توسعه‌ای توجه به سرمایه‌های اجتماعی است. از این‌رو سرمایه‌اجتماعی، یكی از مهمترین شاخصه‌های رشد و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌آید (عبدالهی، 1385).

1-2- بیان مسأله

خانواده مهمترین نقش را در تربیت فرزندان به عهده دارد در واقع باورها و اعتقادات دینی و جامعه پذیری ابتدا در خانواده ها شكل می گیرد. زندگی خانواده نقش اساسی در حفظ سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی كودكان و والدین دارد، خانواده اولین و مهمترین بافت اجتماعی را برای رشد انسان فراهم می سازد. در جریان رشد طبیعی هر كودك یك رشته تغییرات شناختی، عاطفی و اجتماعی را شاهد هستیم. تقریبا همه كودكان در طول رشد و در جریان سازگاری با این تغییرات دچار مشكلاتی می شوند و استرس و تعارضی را كه به دنبال می آید، می تواند به مشكلات رفتاری ـ عاطفی و یادگیری در آنها بینجامد. اكثر مشكلات رفتاری كودكان منعكس كننده شرایط پیچیده بین فردی اعضای خانواده بویژه والدین می باشد. به عبارت دیگر مشكلات رفتاری كودكان به منزله روابط معیوب اعضای خانواده با یكدیگر است و با روشهای تربیتی نادرست والدین و تعاملات معیوب آنها با فرزندان ارتباط دارد. سازگاری اجتماعی[1] به عنوان مهمترین نشانه سلامت روانی از مباحثی است كه توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و بخصوص مربیان را به خود جلب كرده است. رشد اجتماعی مهمترین جنبه رشد وجود هر شخص محسوب می شود و معیار اندازه گیری رشد اجتماعی هر فردی، سازگاری او با دیگران است. رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیانی كه فرد با آنها در ارتباط است موثر است،‌بلكه بعدها در میزان موفقیت تحصیلی و شغلی او نیز تاثیر دارد بنابراین سبك و شیوه تربیت فرزندان بر سلامت روحی وروانی آنها تاثیر دارد و چه بهتر كه به نحو احسن انجام گیرد گوداشتاین و لانیون[2] سازگاری را فرایند پیوسته ای تعریف كرده اند كه در آن، تجارب یادگیری اجتماعی شخص، باعث ایجاد نیازهای روانی او می گردد و نیز امكان سبك توانایی و مهارتهایی را فراهم می سازد كه از آن طریق می توان به ارضای نیازها پرداخت. ابعاد سازگاری، شامل سازگاری جسمانی، سازگاری روانی، سازگاری اجتماعی ما و سازگاری اخلاقی است كه در راس همه، سازگاری اجتماعی قرارداد پیش درآمد رسیدن به سازگاریهای روانی، اخلاقی و جسمانی، سازگار شدن از لحاظ اجتماعی است.

سازگاری از مسائل مهمی است كه از همان ابتدای خلقت بشر مورد توجه بوده، اما از نظر علمی سابقه چندانی ندارد. شروع كار علمی در مورد سازگاری از سال (1948) آغاز شده كه (راتوس و نوید مدلی) برای سازگاری ارائه كردند. در سال (1992) لازاروس و فولك من[3] ‌كار آنها را ادامه دادند و مدل جدیدی برای سازگاری ارائه دادند.

انسان به طور ذاتی در تعامل با دیگران نیازهای خود را برطرف ساخته و گذران امور می‌كند. اثرات این كنش‌های متقابل در نقش آنها تا حدی است كه حذف آن، زندگی را غیر ممكن می‌سازد. اما در این میان دانشمندان علوم اجتماعی با نگرشی كنجكاوانه در جوامع به شناسایی این كنش‌ها پرداخته و به مجموع عواملی پی برده‌اند كه آن را سرمایه‌اجتماعی نامیده‌اند. مفهوم سرمایه‌اجتماعی در برگیرنده مفاهیمی همچون اعتماد، همكاری و همیاری میان اعضای یك گروه یا یك جامعه است كه نظام هدفمندی را شكل می‌دهند و آنها را در جهت دستیابی به هدف‌های ارزشمند هدایت می‌كند (عبدالهی، 1385).[1] ـ social adjustment

[2] ـ goodestein lanyon

[3] ـ lasarus, fulkman

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 704 کیلو بایت

تعداد صفحات : 62

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند داری 62 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

مقدمه

امروزه صاحب نظران بر این باورند كه سرمایه اجتماعی نقش مؤثری در كاهش هزینه فعالیتها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد . سرمایه اجتماعی از جمله نظریاتی است كه از طریق تلفیق نظریات جرم شناسی با بحث های سطح خرد و كلان در مورد ساختار ها و شبكه های اجتماعی به تبیین آسیب های اجتماعی پرداخته است (علیوردی­نیا و همکاران، 1387).

انسان یگانه موجودی است كه به منظور ادامه حیات ارگانیستی و انطباق اقتصادی، رشد شخصیتی و بالاخره تنسیق الگوهای رفتاری و انتقال مواریث جمعی، از دمِ زادن، ناگزیر به سایر آدمیان وابسته بوده و از همین رو نیز به زندگی سازمان­یافته گروهی در قالب نهادهای منسجم اجتماعی میگراید. در این میان روابط اجتماعی چونان برآیند كنشها و تعاملات و پویشهای جمعی، بر پایه تكرار مداوم تعلق انتظارات خود به دیگری و متقابلاً دیگری به خود، میان اشخاص نهادینه و ساختمند شده و كاركردهای معینی نظیر انطباق پذیری ارگانیستی و پایداری رفتاری- فرهنگی را در عرصه جامعه رقم می­زند (محمدی اصل، 1385).

رابینگتن معتقد است بیشتر مسایل اجتماعی برآمده از روابط اجتماعی هستند. روابط اجتماعی و ارزشهای معنوی كه طی قرنها نظیر دیگر جوامع بشری وضع و صورت خاصی به خود گرفته بود در قرن بیستم مواجه با تحولات و دگرگونیهایی بود كه ماشینیسم جدید موجب آن میشد و از آنجا كه قدرت سازگاری معنوی هنگام تبدلات مادی میسر نبود تمدن ماشینی نابسامانیها و ضایعات انسانی فراوانی را به بار آورد كه از آن جمله، از هم­گسیختگی روابط اجتماعی بود كه یكی از مظاهر آن را همان بزهكاری نوجوانان باید دانست (علیوردی­نیا و همکاران، 1387).

بیان مسأله

سرمایه اجتماعی شامل جنبه های گوناگون ساختار اجتماعی است که کنش جمعی و روابط میان افراد جامعه را ترویج و تشویق می کند. جیمز کلمن این شکل از سرمایه را، سرمایه و منابعی می داند که افراد و گروه ها می توانند آن را از طریق پیوند با یکدیگر و با توجه به میزان و شدت ارتباطات خود به دست آورند (کلمن، 1988). برخی از محققان نیز این عبارت را به عنوان منبعی، تعریف می کنند که کنشگران به واسطه ارتباط با دیگر اعضاء در گروه ها، شبکه ها و یا سازمان ها به دست می آورند (اسمیت، 2005).

فوكویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف میكند كه اعضای گروهی كه همكاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند (فوکویاما، 1379). بر اساس تعریف بوردیو سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است كه نتیجه مالكیت شبكه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد و به عبارت ساده­تر عضویت در یك گروه است (شارع­پور، 1384).

چند بعدی بودن مفهوم سرمایه اجتماعی باعث شده تا اختلاف نظرهای زیادی در تعریف آن به وجود آید. یكی از گامهای اساسی در رسیدن به این هدف، تلاش برای ایجاد صراحت مفهومی از طریق ایجاد تمایز شفاف بین منابع، ابعاد، مؤلفه­ها، اشكال و پیامدهای سرمایه اجتماعی و رهایی از، گرفتار شدن در تفسیرهای همانگویانه در زیر چتر یك برنامه تحقیقی

واحد و یكپارچه است (ذاکری هامانه و همکاران، 1391).

کلی و فرناندز در تأیید نقش سرمایه های اجتماعی در پیشگیری از آسیب ها مطالعاتی را انجام دادند و به این نتیجه رسیده اند که در جوامع فاقد سرمایه اجتماعی، میزان جرم و جنایت بیشتر است وخانواده ها معمولاً بی دوام هستند. در تحقیقی دیگر در روسیه نشان داده شده که عدم وجود موازین مناسب اخلاقی و ضعف قانون، با این فرض که قانونمندی و پایبندی اخلاقی از سرمایه های اجتماعی هستند، منجر به فساد اداری، نابرابری، جرائم، آزار دختران جوان و خشونت شده است (اخترمحققی، 1385). بنابراین رابطه علّی میان سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد و می توان با تقویت سرمایه اجتماعی، گرایش به بزهکاری را کاهش داد (همان منبع).

سرمایه اجتماعی و جرم از مولفه‌های مهم به کار رفته در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران است. در افق بیست‌ساله، ویژگی‌های جامعه ایرانی در چشم‌انداز، در قالب هشت بند معرفی شده که طبق بند اول ایران کشوری توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متكی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاكید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی در سال 1404 به شمار می‌آید و در بند دوم، ایران کشوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تصویر شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در بند اول به بحث جرم در قالب اصطلاح امنیت اجتماعی و قضایی اشاره و در بند دوم سرمایه اجتماعی صراحتا عنوان شده است.

همزمان با طرح سرمایه اجتماعی در سند چشم‌انداز، در برنامه چهارم توسعه نیز به این مقوله پرداخته شد و طبق آن دولت مکلف به حمایت از تشکل‌های اجتماعی و نهادهای مدنی، پرورش عمومی قانون مداری، گسترش اعتماد اجتماعی، اقدام به حمایت از هیات‌های مذهبی و تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی در کشور شد.

مروری بر آمار در حوزه جرم و آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که روند برخی از آسیب‌ها و نابسامانی‌هایی که به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم بر سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی پایدار تاثیرگذار است، در حال افزایش بوده‌اند. فقط در برخی جرائم از سال‌های 1381 الی 1384 تنزل مشاهده می‌گردد که مجددا از سال 1385 روند رو به رشد به خود گرفته است. نابسامانی‌هایی مانند میزان سرقت‌، میزان قتل، بیکاری رو به رشد، افزایش سن ازدواج، مساله اعتیاد، اختلاس، ارتشا و جعل، صدور چك بلامحل و ده‌ها موضوع دیگر افزایش یافته است. در کنار این عوامل می‌توان به برخی از آسیب‌های اجتماعی از قبیل میزان طلاق ثبت شده، انواع مواد مخدر کشف شده و شاخص نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور اشاره کرد؛ به طور کلی وضعیت این شاخص‌ها مبین افزایش برخی ناهنجاری‌های اجتماعی است که در زمان افول سرمایه اجتماعی رخ می‌دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 19:50 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات