مقاله کشاورزی با عنوان گیاه عناب و گیاه کنار

مقاله کشاورزی با عنوان گیاه عناب و گیاه کنار

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 550 کیلو بایت

تعداد صفحات : 24

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

مشخصات تیره عنابRhamnaceae

عناب

مشخصات گیاه شناسی

تركیب شیمیایی عناب

خواص دارویی عناب

شربت عناب

تهیه جوشانده عناب

جوشانده عناب

خیس كرده عناب

روایات درمورد خواص عناب

عناب در طب سنتی

مضرات عناب

گونه های مختلفZizyphus

1- Zizyphus jujube

2- Z.lotus

Z.mistol

Z.joazeiro

Z.sativa

Z.calophylla

Z.spina – Christi

Z.cyaneus

Z.island myrtle

Z.nummularia

شناسایی ارقام مختلف عناب

Bal(1992)

Kumar(1995)

ثابتی ( 1353)

زرگری ( 1371)

میر حیدر ( 1375)

امید بیگی ( 1376)

مناطق پراكنش

مشخصات مناطق پراكنش عناب در ایران

استان اصفهان

استان خراسان

استان فارس

استان قزوین

استان قم

استان گلستان

استان لرستان

استان مازندران

استان مركزی

استان همدان

استان یزد

عملكرد عناب

روشهای تكثیر گیاه عناب

جابجایی پاجوشها

قلمه زدن

خوابانیدن

كشت بذر عناب

فواصل كاشت

كود مورد نیاز

آفتهای درخت عناب

پرورش درخت عناب برای تولید چوب

كنار

مشخصات گیاه شناسی

گلها

میوه

انتشار جغرافیایی

تركیبات شیمیایی

خواص درمانی و كاربرد كنار

كنار پارسی

مشخصات گیاه شناسی

خواص و كاربرد

Z.rogosa

خواص درمانی

Z.oenophila

خواص درمانی

پیشنهاد

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:12 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آموزش والیبال

آموزش والیبال

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 219 کیلو بایت

تعداد صفحات : 48

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تاریخچهوالیبال

تولدوالیبال

تکنیکتوپ‌گیرى

وضعیتایستاده

وضعیتخمیده:

وضعیتنشسته:

انواعتکنیک‌هاىمقدماتىتوپ‌گیرى

توپ‌گیرىبایکدست(غلت)

تمریناتتوپ‌گیرىبایکدست)غلت(

باتوپ

حرکتبهاطراف

حرکتبهسمتجلو(گامبهجلو)

حرکتبهسمتعقب)گامبهعقب(

حرکتبهسمتراست(گامبهراست)

حرکتبهسمتچپ)گامبهچپ(

شیرجه

نحوهٔاجراءمهارتشیرجه:

تمریناتشیرجه

شناباتوپ:

ایستادندرمقابلدیواروانجامحرکتافت

اجراءفنشیرجهباخمشدنکاملروىزمین:

دریافتتوپ‌هاىآویزاندرزیرتوپ

تکنیک‌هاىمقدماتىتوپ‌گیرى

تمریناتتکنیک‌هاىمقدماتىتوپ‌گیرى

نکاتایمنى

قوانینومقررات

تعویضبازیکنان

محدودیت‌هاىتعویض

تعویضاستثنائى

تعویضبواسطهاخراجیامحرومیت

تعویضغیرقانونى

خطاهاىضربهٔحمله

خطاهاىضربهٔسرو

خطاهاىدفاعروىتور

استراحتدربازى

زماناستراحت

زماناستراحتفنى

زمانفاصلهٔاستراحت:

نوعفاصلهٔاستراحت:

مقدماتمسابقه

قرعه‌کشى

انتخابیکسمتزمین

بازندهٔقرعهباقیماندهرامى‌پذیرد.

دورهٔگرمکردن

قوانینومقررات

زمینوخطوطآن

زمین

خطوطزمین:

خطوسط

خطیک‌سوم:

منطقه‌سرویس

توپ

توپدربازى

تعدادتماسباتوپ

مشخصاتزدنتوپ:

عبورتوپازتور

تماسباتور:

نفوذاززیرتور

نحوهٔاستقراربازیکناندرزمین

آرایشتیم(ترکیب)

تغییرآرایشتیم)چرخش(

کاپیتان

وظایفعمدهکاپیتان:

مربى-وظایفمربى

قوانینومقررات

شمارهٔپیراهن

جاگیرىبازیکناندرزمین

خطاهاىجاگیرى

تعدادست‌هادریکمسابقه

تشکیلاتداورى

انتخابزمینیاسرویس

عبورازخطوسطزمین

تفاوتبازیکنانخطعقبوجلو:

امتیازبازى:

زمانِاستراحت

زمانتعویض

وسایلتخصصىرشته

منطقهبازی

ابعاد

توضیح

سطحبازىکردن

خطوطروىزمین

خطوطمحدودکننده

خطمرکزى)وسط(

خطحمله

مناطقونواحى

منطقهجلو:

منطقهسرویس

منطقهتعویض

ناحیهگرمکردن

منطقهجریمه)پنالتی(

درجهحرارت

نور

تورومیله‌ها

ارتفاعتور

ساختارتور

نوارهاىکنارى

آنتن‌ها

میله‌ها

وسایلاضافى

توپ‌ها

استانداردها(مشخصات)

یکسانىتوپ

روشسهتوپى

مواردمنع

پزشکى

قانونى

تأخیردرتعویض

مجازات‌هابراىتأخیرها

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:12 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله با عنوان پرورش و تولید میگو

مقاله با عنوان پرورش و تولید میگو

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 169 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه

بیولوژی میگوی آب شیرین

پراكنش

چرخه زندگی

عملیات پرورشی كه شامل موارد زیر است

مدیریت استخر

میگودار كردن

تغذیه

نوع تغذیه

مقدار تغذیه

برداشت

عملیات پس از برداشت

انواع استخرها و روشهای پرورش

استخرهای پرستاری

پرورش در قفس و ماهیدان

كشت توأم

كشت در تانك

میگودار كردن آبهای باز

وسایل پرورش كه شامل موارد زیر است

استخر

آب

نیازمندیهای محل پرورش كه مشتمل بر موارد ذیل است

نزدیكی به مراكز فروش آب

توپوگرافی و خاك

عملیات تفریخگاه

تأمین تخم و تفریخ

محیط زیسست لاروها كه شامل موارد زیر است

شوری

درجه حرارت

اكسیژن محلول

نور

بهداشت

تغذیه لاروها

برداشت و نگهداری پست لاروها

انتقال لاروها

نیازمندیهای محل تفریخگاه

آب

سایر نیازمندیها

وسایل تفریخگاه كه شامل موارد زیر است

تانك لارو

پمپ هوا

پمپ آب

وسایل اندازه گیری كیفیت آب

مدیریت

بیماریها

صیادان

كیفیت آب

گیاهان آبزی

پیشگیری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:12 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آموزش جودو

آموزش جودو

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 39 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

محتویات این مقاله:

مقدمه

مزیت های جودو

سیستم درجه بندی کمربند

سیستم درجه بندی کمربندهای جودو

تجهیزات

زبان و آداب و رسوم جودو

تشریفات جودو

ایستادن ها و گرفتن ها

ایستادن ها

نکات مهم درباره تکنیک ایستادن ها

گرفتن ها و نگهداشتن ها

نكات مهم درباره تكنیك های گرفتن و نگهداشتن

خفه كردن ها و قفل كردن مفاصل

خفه كردن ها

نكاتی درباره تكنیك های خفه كردن

مقابله کردنها و ترکیبها

تکنیک های مقابله کردن

آماده کردن بدن

گرم کردن بدن

سرد کردن بدن

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:12 ] [ احمد احمد ]
[ ]

آموزش گرفتن راکت در تنیس روی میز

آموزش گرفتن راکت در تنیس روی میز

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 106 کیلو بایت

تعداد صفحات : 33

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

محتویات این فایل:

آموزشطریقه گرفتن راکت

راکت گیری قلمیpen holder

SKake handطریقه راکت گیری غربی

تاکتیکهای بازی در مقابل بازیکنان دفاعی

تحت شرایط سیستم تسریع

تاكتیكهای بازیكنان حمله ای

1ـ موثرترین دفاع حمله است

2ـ موثرترین دفاع حمله است .

توضیحات عمومی

تاكتیك تمرین

تمرین متوالی بر طبق الگوهای مختلف شرط لازم برای یك تاكتیك كار خوب است.

تمریناتی برای بازبكنان حمله ای

زمان سرویس به یك بازیكن حمله ای

تصمیمهای بازیکنان

شرایط بازی

تکنیککاتCHOP

کات فورهند

کات بکهند

لابLOB

هاف والیHALF VOLLY

* دریافت با پیچ پهلویی ((SIDE SPIN

نکاتی در مورد کلیه تکنیکهای تنیس روی میز

تکنیک لیفتLIFT

لوپ یا تاپپ اسپینTOP SPin

لوپ آرام فورهند

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:12 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله با آموزش گام به گام شنا

مقاله با آموزش گام به گام شنا

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 566 کیلو بایت

تعداد صفحات : 54

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

آموزش گام به گام شنا

تاریخچه

بخش اول : اصول نظری شنا

شنا : شنای مسافتswimming : distance swimming

انواع شنا

ورزش شنا را به صورت های گوناگون انجام می دهند. بعضی از انواع شناها عبارتند از :

شنای استقامت

شنای زیر آبی

مهمترین نوع شناها عبارتند از

شیرجه

واترپولو

نجات غریق

طریقه تنفس صحیح

شنا : شنای رقابتی

تاریخچه شنا در ایران

مشخصات استخر

لباس شنا

درجه حرارت آب وهوا

غوطه وری

پرش در آب

تنفس

سرخوردن

شیرجه و استارت

شیرجه های مقدماتی

شیرجه از حالت زانو زده در كنار استخر

تمرین های آموزشی

شیرجه ی یك پا

استارت

شنای كرال سینه(Front Crawl )

آموزش شنای كرال سینه

عملكرد پاLeg Action

تمرین های آموزشی پای كرال سینه

تمرینات آموزشی دست كرال سینه

سومین مرحله آموزش ، اجرای كلیه ی حركات دست وپاها بدون تنفس

مرحله چهارم نفس گیری در كرال سینهBREATHING

تمرینات آموزشی هواگیری كرال سینه

مرحله ی ششم : هماهنگی حركات دست و پا وتنفس

اشتباهات معمول در پای كرال سینه و روش اصلاح آن

كرال پشت

اولین بخش آموزش – حركت پا

توصیف حركت پا

تمرین پای كرال پشت خارج از آب

اشتباه های رایج و روش صحیح آن

توصیف حركت

تمرین های آموزشی

اشتباه های رایج و روش صحیح آن

موقعیت بدن درشنای كرال پشت

اشتباه های رایج و روش صحیح آن

اشتباه های رایج وروش صحیح آن

حركت دست با تنفس

توصیف حركت

تمرین های آموزشی

منبع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:12 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

اندیشه ی سیاسی بنیان گذار انقلاب اسلامی

دسته بندی : علوم سیاسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 40 کیلو بایت

تعداد صفحات : 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

نقش مردم در حكومت اسلامی

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی

گفتار دوم: سازماندهی انقلابی روحانیت

نقش مردم در حكومت اسلامی

از جمله مباحث مهم در مقوله حكومت دینی، نقش مردم در حكومت اسلامی است. تبیین دقیق این موضوع و تعیین شایسته جایگاه مردم در حكومت اسلامی، در عصر تبلیغ ایدئولوژیهای مردم‏سالار و طرح حاكمیت بلامنازع نظامهای به اصطلاح دموكراتیك در جهان، وظیفه خطیر اندیشمندان اسلامی است.

سؤال اساسی در این زمینه این است كه چه رابطه‏ای بین خواست و نظر مردم و حاكمیت وجود دارد؟ آیا آرای مردم در مشروعیت بخشیدن به نظام دخیل است؟ آیا بدون خواست و اراده ملت می‏توان حكومت اسلامی تشكیل داد؟... و سؤالات دیگر كه با توجه به تشكیل اولین حكومت اسلامی در عصر جدید - كه همانا نظام جمهوری اسلامی باشد - بیش از پیش مطرح گردیده است.

نقش روحانیت در انقلاب اسلامی :

برای اینكه ما در این­جا نقش روحانیت را در انقلاب اسلامی مورد بررسی و توجه بیشتری قرار دهیم سزاوار است تحت دو مبحث آن را مطرح نماییم.

الف) نقش برجسته­ی امام خمینی در انقلاب اسلامی در همه­ی انقلاب­ها نقش رهبری در ایجاد و تكوین خط جدید و به دنبال آن نظام سیاسی و اجتماعی جدید، انكارناپذیر است؛ اما این نقش در بعضی از انقلاب­ها مانند انقلاب اسلامی بسیار برجسته و خاص یك شخصیت است و در پاره­ای دیگر به یك جریان یا گروه تعلق می­یابد. در مكتب اراده­گرایی، كه خود امام خمینی (ره) هم مؤید آن بودند، به نقش رهبری در وقوع انقلاب تأكید می­گردد. به­ هر روی، قیام 15 خرداد 1342 این رهبری را محرز و زمینه­ی نقش تعیین­كننده­ی امام خمینی را در وقوع انقلاب اسلامی فراهم ساخت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:11 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اخلاق و خط مشی گزاری عمومی

اخلاق و خط مشی گزاری عمومی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 360 کیلو بایت

تعداد صفحات : 101

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده

خط مشی عمومی را می توان عامل ایجاد و حفظ نظم در جوامع و برنامه حرکت از وضع موجود به طرف اهداف آرمانی دانست. همه آحاد جامعه در این امر نقش دارند اما مانند اغلب مسائل عصر جدید این موضوع نیز تخصصی شده و دارای ارکان تعریف شده میباشد که سهم آن ارکان در انجام این مهم عمده و تعیین کننده است. با ملاحظه دستاوردهای علمی مربوط به این رشته که حاصل تلاش جمعی اندیشمندان جهان است و نیز تعلیمات آسمانی مکتب کمال بخش اسلام و دخالت عقل به صورت مطالعات تطبیقی با لحاظ شرایط زمانی و مکانی به این نتیجه می رسیم که کیفیت نظام خط مشی گذاری در ایران نسبت به آنچه که باید باشد فاصله زیادی دار د. توجیه نبودن برخی از اقشار جامعه، بهره نگرفتن از یافته های علمی این رشته ومناسب نبودن تعدادی از دست اندرکاران این وظیفه از ضعف های اساسی نظام یادشده است.تذکرات و انتقادات مراکز دانشگاهی و رسانه های گروهی وصاحب نظران می تواند به عنوان نقطه شروع یک حرکت فرهنگی تلقی شده و مآلاً به ایجاد تغییرات عملی مطلوب در این زمینه منجر شود.

فهرست

فصل اول ................1

1-1 مقدمه. 2

1-2 سیاستگذاری.. 2

1-2-1 علوم سیاست گذاری.. 2

1-2-2 علوم سیاستگذاری دولتی.. 6

1-3 مدلهای اصلی تصمیم گیری و تعیین خط مشی.. 8

1-3-1 مدل عقلایی جامع. 9

1-3-2 مدل جزئی-تدریجی.. 9

1-3-3 مدل تصمیم گیری بحرانی.. 9

1-3-4 مدل تصمیم گیری اجتماعی.. 10

1-4 خط مشی عمومی.. 10

1-5 ویژگی‌های سیاست‌گذاری عمومی.. 16

1-6 مسله یابی عمومی.. 16

1-6-1 مسائل عمومی و خصوصی.. 16

1-6-2 مسائل عمومی ومسائل اجتماعی.. 17

1-7 فرایندمنطقی حل مسئله. 18

1-8 تطبیق فرایند حل مسُله با چرخه خط مشی.. 20

1-9 مفاهیم. 21

1-10 خط مشی گذاری خوب چیست و چه ویژگی هایی دارد؟. 22

1-10-1 ویژگی های خط مشی عمومی.. 23

1-10-2 صحّت خط مشی عمومی.. 24

1-11 عقلانیت در خط مشی گذاری.. 24

1-12 انواع خط مشی های عمومی.. 25

1-12-1 خط مشی های فراگیر یا ابرخط مشی.. 25

1-12-2 خط مشی های هادی.. 25

1-12-3 خط مشی های عمومی.. 25

1-13 رویکردهای دستیابی به خط مشی مطلوب... 25

1-14 خط مشی چیست؟. 26

1-14-1 خط مشی عمومی چیست؟. 26

1-14-2 اصطلاحات کلیدی در تعریف خط مشی.. 27

1-14-3 فرایند خط مشی گذاری عمومی.. 29

1-14-4 اجزای خط مشی.. 30

1-14-3 ویژگیهای خط مشی عمومی.. 31

1-14-4 سطوح خط مشی گذاری.. 32

1-14-5 سه رکن مهم خط مشی گذاری عمومی.. 32

1-14-3 خط مشی ها درعمل چه کاری انجام می دهند؟. 33

1-14-4 مرکز مطالعات خط مشی.. 33

1-14-5 خط مشی گذاری حرفه ای.. 34

1-14-6 رویکردهای خط مشی.. 35

1-14-7 نقش تحلیل گرخط مشی.. 35

1-14-8 مراحل 6 گانه تجزیه وتحلیل خط مشی ازدید بیکمن.. 38

1-14-9 روشهای تحقیق در خط مشی گذاری.. 40

1-14-10 رویکردهای تجزیه و تحلیل خط مشی.. 41

فصل دوم. 45

2-1 Entrepreneurial framework conditions 46

2-2 پژوهش استیونسون و لندستروم. 46

2-3 اکس و ویرچیل.. 47

2-4 رفتار سازمانی.. 48

2-4-1 رفتاراخلاقی.. 48

2-4-2 عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان. 51

2-5 ارزش ها 55

2-5-1 تعریف ارزش... 55

2-5-2 ارزش های کارآیی فرد محور. 56

2-5-3 انواع ارزش ها 56

2-6 عدالت... 57

2-6-1 تأثیرات عدالت بر عملكرد و نگرش سازمانی.. 58

2-6-2 عدالت توزیعی.. 59

2-3-3 عدالت رویه ای.. 62

2-6-4 عدالت تعاملی(مراوده ای ) 64

2-6-5 عدالت اطلاعاتی.. 66

2-6-6 عدالت احساسی.. 66

2-6-7 عدالت مشاهده ای.. 66

2-6-8 عدالت زبان شناختی.. 67

2-6-9 اهمیت عدالت سازمانی.. 67

2-6-10 عوامل موثر بر ادراك عدالت... 68

2-6-11 نتایج ادراك از عدالت... 68

2-6-12 عدالت در روابط برون سازمانی.. 69

2-7 نارسائیهای خط مشی گذاری عمومی در ایران. 71

2-7-1 عدم توجه به تخصصی بودن موضوع. 71

2-7-2 عدم درک و توجه به روح کلی خط مشی های اساسی و کلان. 72

2-7-3 سوء تدبیر و عدم استفاده از روشهای علمی پیش بینی.. 73

2-7-4 بر خورد انفعالی و تدافعی با قضایای برجسته به جای برخورد فعال وتهاجمی و نادیده گرفتن محرکهای بطئی................. 74

2-7-5 عدم توجه کافی به عبرت گرفتن و استفاده از تجارب دیگران در گستره زمین و زمان. 75

2-7-6 عدم توجه به گروهی بودن کار خط مشی گذاری عمومی.. 76

2-7-7 فقدان ساز وکار مناسب برای هماهنگی میان بخشهای مختلف خط مشی گذاری عمومی.. 76

2-7-8 عدم توجه کافی به سیستم بازخور خط مشی گذاری عمومی.. 77

2-7-9 بی توجهی به تقویت آگاهی های عمومی.. 78

2-8 اخلاق.. 81

2-8-1 ارتباط از منظر اخلاق و اقتصاد. 81

فصل سوم. 83

منابع. 86

منابع فارسی.. 86

منابع انگلیسی.. 90

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:11 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 28 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه تحقیقکمال گرایی

دارای منابع فارسی و انگلیسی

کمال گرایی:

سازة كمال گرایی در گذشته مورد توجه نظر یه پردازان بزر گی همچون فرو ید، آدلر و مازلو بوده است (نورد بی و هال،1974) و در دهه های اخیر نیز مورد اقبال پژوهشگران بسیاری قرارگرفته است و هركدام به فراخور دیدگاه خود تعر یف متفاوتی از آن ارائه داده اند. با این حال اكثر پژوهشگران، برا ین امر كه معیارهای بلند مرتبه برای عملكرد، مفهوم محوری كمال گرایی است، توافق دارند.

هورنای(1950) كمال گرایی را شیوه ای از زندگی می داند كه افراد برا ی رهایی از اضطراب اساسی آن را به كار می بندند و كمال گرایی را گرا یش روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن، كوچك ترین اشتباه خود را گناهی نابخشودنی پنداشتن و مضطربانه انتظار پیامد های شوم داشتن، تعریف می کند. هانلند (1978) بر این باور است كه كمال گرایی نشان دهندة گرایش و علاقة فرد به درك محیط پیرامون خود به گونة قانون همه یا هیچ است كه به موجب آن، نتا یج به شكل موفقیت ها یا شكست ها حاصل می شوند. گرچه مفهوم كمال گرایی به طور گسترده ای توجه روان شناسان را به خود جلب كرده است، اما هنوز به عنوان پدیده ای تقر یباً ناشناخته و ناسازگار تعریف شده است. سازة كمال گرایی مثبت و منفی، می تواند به صورت های به هنجار و نابه هنجار باشد(هماچک،2006).

به عقیده تری شوت و همکاران(2005) كسانی كه كمال گرایی مثبت(به هنجار) دارند، معیارهایی را برای خود در نظر می گیرند، اما به جای این كه ر سیدن و یا نرسیدن به آن معیارها برایشان مهم باشد، نفس تلاش كردن برا ی رسیدن به هدف در نظرشان اهمیت دارد. در واقع ا ین افراد از كار و تلاش زیاد لذت می برند و وقتی در انجام دادن یا ندادن كاری آزادند ، سعی می كنند آن را به بهترین نحوی كه می توانند انجام دهند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:11 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 35 کیلو بایت

تعداد صفحات : 17

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری:

مسئولیت حالتی كه طی آن شخص نقش و اثر خود را در عوارض و نتایج یك اقدام، فعالیت یا رفتار می پذیرد. شرایط فرد بزرگسالی كه قادر است مقررات ، آداب ، رسوم، و معیارهای اخلاقی ، اجتماعی ، شغلی و . . . را رعایت كند و در صورت عدم رعایت ، عوارض و نتایج نامطلوب آن را نیز پذیرا می باشد. یكی از ویژگی های فرد این است که نقش های اجتماعی خود را می پذیرد و در جهت انجام وظایف خود تلاش می كند (ساعتچی ، 1377). فردی كه مسئولیت كاری را بر عهده می گیرد می پذیرد كه یك سری فعالیت هایی را انجام دهد یا برای انجام این كارها توسط دیگران نظارت داشته باشد(سرتو ، 2004، به نقل از اونگرانو،2012).

گاف (1968) معتقد است که مسئولیت پذیری به معنای در نظر داشتن پیامد رفتار خود و قابل اعتماد و اطمینان بودن در رفتار، و احساس تعهد به ساختار اجتماعی بزرگتر می باشد.

مسئولیت پذیری[1]، یکی از ابعاد شخصیت سالم و ویژگی بسیار مهمی در کلاس درس و زندگی روزمره است و والدین، مشاوران و معلمان، نقش مهمی برای کمک به دانش آموزان در کسب مسئولیت پذیری مدرسه، خانواده و اجتماع بر عهده دارند. برای ایجاد حس مسئولیت پذیری، روش ها و راهکار هایی تدوین شده است که معلم می تواند آن ها را در کلاس خود اجرا نماید(حسین پور، درویشی و سودانی،1389).

مسئولیت‌پذیری یعنی قابلیت پذیرش پاسخ‌گویی و به عهده گرفتن کاری که از کسی درخواست می‌شود و شخص حق دارد که آن را بپذیرد و یا رد کند. مسئولیت با وظیفه تفاوت دارد، وظیفه کاری است که یک نفر به دیگری محول می‌کند و باید حتما انجام بگیرد. در واقع مسئولیت انتخابی آگاهانه است. کودکی که از ابتدا امکان استقلال به او داده شده باشد، آمادگی بیش‌تری برای پذیرفتن مسئولیت خواهد داشت. مسئولیت‌پذیری بخشی از رشد شخصیت کودک است. کودک از سن دو تا سه سالگی نیاز دیگران و اهمیت دادن به آن و نیز انتظارات دیگران از خویش را درک می‌کند و این روند، حس مسئولیت‌پذیری را در او ایجاد می‌کند. پدر و مادر باید الگوی این مسئولیت‌پذیری را به او بیاموزند، زیرا اگر پروسه‌ی مسئولیت‌پذیری به درستی در تربیت فرد شکل نگیرد، بعد از هجده سالگی، زمانی که شخصیت فرد شکل گرفت، دیگر نمی‌توان او را تغییر دارد، در این صورت یا باید خانواده خود را با او وفق بدهد یا او را مجبور کند که با محیط خانواده سازگار شود و اگر این شخص نتواند خود را با خانواده هماهنگ کند بهتر است از خانواده جدا شود و زندگی مستقلی برای خویش تدارک ببیند(احمدی و رمضانی،1386).


[1] - responsibility

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ يکشنبه 24 دی 1396 ] [ 22:11 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات