مقاله اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت

مقاله اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش¬آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 39 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش­آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی انجام گرفت. از روش پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون­- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش­آموزان پایۀ چهارم ابتدایی با نارسایی ویژه در ریاضی شهرستان نجف­آباد در سال تحصیلی 90-89 بود. به منظور انجام گرفتن این پژوهش، 20 دانش­آموز با نارسایی ویژه در ریاضی، انتخاب و با روش تصادفی به گروه­های آزمایش و کنترل گمارده شدند (یک گروه 10 نفری آزمایش و یک گروه 10 نفری کنترل). ابزارهای مورد استفاده عبارت از پرسشنا­مۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو، چک لیست تشخیصی اختلال ریاضی تبریزی، مقیاس هوش ریون و آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی بودند. مداخلۀ مربوط به آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر روی گروه آزمایش به صورت انفرادی و در 8 جلسه 45 دقیقه ای انجام گرفت. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (05/0=p) . در مجموع یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو برعملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش­آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی مؤثر می باشد. پیشنهاد می­گردد که از روش آموزش فراشناخت پانورا و فیلیپو به عنوان یک روش مفید در رفع مشکلات حل مسألۀ دانش­آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی استفاده گردد.

واژگان کلیدی: ناتوانی ریاضی، برنامه پانورا و فیلیپو، حل مسأله، دانش و مهارت فراشناخت.

مقدمه

نارسایی­های ویژه در ریاضی1 به عنوان یک اختلال در سومین نسخۀ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی2 (Dsm-III) در سال 1980 مطرح گردید. این اختلال، عبارت از ناتوانی در انجام یافتن مهارت­های حساب با توجه به ظرفیت هوش و سطح مورد انتظار از کودک است، که این مهارت­ها می­بایست به کمک مقیاس­های میزان شده فردی اندازه­گیری شده باشد. براساس ویراست چهارم اصلاح شده راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی3 این کودکان در چهار گروه از مهارت­های زبانی، ادراکی، ریاضی و توجهی مرتبط با ریاضیات مشکل دارند. به عبارت دیگر نارسایی­های ویژه در ریاضی اصطلاحی برای گسترۀ وسیعی از ناتوانی­های دیرپا در حوزۀ ریاضیات است (دوکر4 ، 2005) . نارسایی­های ویژه در ریاضی، در برخی از کودکان از سنین پایین شروع می­شود ولی در اغلب آنها در دورۀ دبستان خود را نشان می­دهد و تا دورۀ راهنمایی و دبیرستان نیز ادامه می­یابد (دوکر، 2005؛ گریستن، جوردن و فلوجر1، 2005) .

فوکس و فوکس2 (2005) همه­گیری نارسایی ویژه در ریاضی را در دبستان 5 تا 8 درصدد و رمضانی (1380) در شهر تهران حدود 5 درصدد برآورده کرده­اند. در سبب­ شناسی نارسایی ویژه در ریاضی فرضیه­هایی مطرح شده که در مجموع می­توان به ترکیبی از تأثیرات محیط و ژنتیک اشاره کرد (روسل و نوئل3 ، 2007؛ افروز، 1385) . به منظور مداخله و درمان ناتوانی­های یادگیری همواره روی­آورد­های آموزشی گوناگونی ارائه شده است. روانشناسی رفتاری و انواع روش­های زیر مجموعۀ آن­که بر تحلیل رفتار­های مورد نیاز برای یادگیری تکلیف و یا برنامۀ درسی تأکید می­کند، تمرین­های آموزشی مشتق از این نظریه « آموزش مستقیم4 » نامیده می­شود. آموزش مستقیم با ارائۀ نحوۀ آموزش فنون تدریس مکملی برای طراحی آموزشی است و به عنوان یک نظام جامع طراحی برنامه­های درسی را با آموزش فنونی برای گسترش برنامه­های آموزشی مختلف یکپارچه می­سازد (گیری5، 2006؛ روزن شاین6، 1986) . آموزش­های شناختی7 آن دسته از راهبرد­هایی تکیه دارد که به وسیلۀ آن اطلاعات مورد توجه قرار می­گیرد، تشخیص داده می­شوند، به رمز در می­آیند و در نهایت در حافظه ذخیره می­شوند تا در موقع نیاز فراخوانده شوند (سیف، 1384؛ کله و چان، 1372؛ لرنر، 1384؛ کولی کیان8 و استنبرگ 1989) . در واقع آموزش­های شناختی بر چگونگی یادگیری افراد متمرکز است مسیری که در خود تلویحات و راهبرد­های متعددی برای تدریس به دانش­آموزان با نارسایی­های ویژه دارد که می­توان آن را به کار گرفت و در توجه کردن، به خاطر سپردن، فهمیدن، فکر کردن و لذت بردن از یادگیری به این دانش­آموزان کمک کرد (لرنر، 1384) .


1. Mathematics Learning disabilities

2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders- third Edition text revision

3. Diagnostic and statistical manual of mental disorders- 4th Edition text revision

4. Dowkere

1 . Gersten,. Jordan & Flojo

2 . Fuchs & Fuchs

3 . Rousselle & Noel

4 . Direct Instruction

5 . Geary

6 . Rosenshine

7 . Cognitive Trait

8 . Kollingian

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:42 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله ماهیت نفس درکلام اسلامی

مقاله ماهیت نفس درکلام اسلامی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 84 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده

تجرد نفس،از مسایلی است که در فلسفه اسلامی بیشتر ازکلام مورد توجه بوده است.برخی فیلسوفان اسلامی که در این امر اتفاق نظر دارند،درمیان متلمان برخی چون غزالی و راغب ،قائل به تجرد نفس اند و گروهی آن را انکار می کنند.در این مقاله مساله ماهیت نفس را در آثار مهم کلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.

واژه های کلیدی :1-نفس 2 -تجرد 3-جسم 4-جوهر 5-بدن 6-علم

1.مقدمه :

درفلسفه وکلام اسلامی ،عقیده براین است که ماهیت نفس چیست،اختلاف دارند.فیلسوفان نفس را غیرمادی و مجرد می دانند.ابن سینا قائل به چهار نوع ادراک حسی،خیالی ،وهمی وعقلی برای نفس است.ادراک حسی ،مادی است ودر ادراک خیالی صورت ازماده تجرد می یابد ولی مجرد ازلواحق ماده است.ادراک وهمی از لحاظ تجرید اندکی برتر از مرتبه خیال اند چون در انها معانی ای همچون خیر وشر ادراک می شودکه اگرچه ذاتا مادی نیستند اما موضوع خیال مادی قرار می گیرند.ادراک عقلی کاملا مجرد از ماده اند.دلایلی که ابن سینا برتجردنفس می آورد ناظربه نفس ناطقه انسانی است.ملاصدرا برخلاف ابن سینا همه ادراک انسانی را مجرد می داند.وی در مورد نفس ناطقه علاوه بر این که در مقام مثال مقید،تجرد برزخی و در مقام ادراک معانی مطلقه و حقایق مرسله ،تجردعقلانی دارد،دارای مقام فوق تجرد است.به این معنا که نفس هم مجرد از ماده است وهم مجرد از ماهیت.تجرد ازماهیت فوق تجرد ازمادهو جوهریت است.البته حکمای مشاء نفوس ناطقه وعقول راتنها مجرد ازماده می دانند وفقط خداوند را مجرد ازماهیت می دانند(18،ص:17،138 ،ص:10،291،صص:534_537 و9،صص: 336_337).

مساله تجردنفس درمیان متکلمان اسلامی موافقان و مخالفانی دارد.کسانی چون غزالی(450-505) واما فخر(544-606)(دست کم در برخی آثارشان و احتمالا به دلیل توجه و اشتغال به مباحث فلسفی )هم چون فیلسوفان قائل به تجرد نفس شدندوجمهور متکلمان قائل به تجرد نفس نیستند.البته دراندیشه اسلامی انکارتجردنفس اختصاص به این گروه ندارد،چنان که برای مثال یکی از علمای بزرگ شیخ ، مرحوم علامه مجلسی (1037-1/1110)درکتاب ارزشمند خود بحار الانوار به نفی تجرد نفس پرداخته است.ایشان درجلد اول این کتاب ضمن نقل حدیثی ازامیرالمومنین(ع) که می فرمایندازپیامبر(ص) سوال شد چرا خدا عقل را آفرید در ذیل حدیث ،شش نکته را بیان می کنمد ودر نکته ششم می گوید :

"ایشان می پندارن وجود جوهری مجرد وقدیم را ثابت کرده اند که نه ازلحاظ ذات ونه ازلحاظ فعل،هیچ وابستگی به ماده ندارد، اما این سخن مستلزم انکار بسیاری ازاصول اسلامی است ،بااین همه از روایات بر می آید که موجود مجردی جزخداوند متعال وجود ندارد."(101-102)

علامه دراین عبارت اگرچه درمقام نفی تجرد عقل است اما با نفی هرمجردی جزخدا به طور طبیعی تجردنفس رانیز انکار کرده است.ایشان در ادامه به بحث درباره مخلوق اول بودن عقل می پردازد و می گویداگرچه روایاتی در این باره موجود است ،اما ظاهر بیشتر اخبار به این اشاره دارد که مخلوقات اول، آب و هوا بوده اند ومعنای آن چه دراخبار،درباره مخلوق اول بودن عقل وارد شده است ،این است که عقل ،اولین مخلوق درمیان مخلوقات روحانی است. بنابراین هیچ اشکالی نیست دراین که آفرینش برخی اجسام پیش از آفرینش عقل بوده باشد.اوصافی که فیلسوفان برای عقل قائلند دراخبار متواتر به پیامبر وائمه نسبت داده شده است. علامه سپس میگوید : "اخبار،تجردنفس رابرای ما ثابت نمی کند بلکه ازظاهر ان ها مادیات نفس بر می اید" (همان،ص:103)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:42 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه آیات الاحکام شرب خمر

پایان نامه آیات الاحکام شرب خمر

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 328 کیلو بایت

تعداد صفحات : 152

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

‌الف: بیان مساله. 3

ب: سؤالات تحقیق: 5

ج: پیشینه‌ی تحقیق: 5

د: فرضیّه ها 8

هـ: اهداف پژوهش.... 8

اهداف کاربردی: 8

و: روش کار: 9

- روش پژوهش : 9

–روش گردآوری اطلاعات : 9

–ابزارگردآوری اطلاعات: 9

- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : 9

- روش ساماندهی.. 9

فصل اول: کلیات ومفاهیم.. 10

1-1- مفهوم شناسی.. 11

1-1-1- تعریف آیات الاحکام. 11

1-1-1-1- آیات... 13

الف: آیه درلغت... 13

1-1-2- زمینه های کاربردی شناخت آیه در فقه. 19

1-1-2-1- محدوده آیه. 20

الف. نقد و بررسی نظرات... 25

1-1-3- احكام. 28

1-1-3-1- حكم در لغت... 28

1-1-3-2- حكم در اصطلاح.. 29

1-1-3-3- اقسام حكم.. 32

1-1-3-4- مراتب حكم.. 32

1-1-4- جمع‌بندی.. 34

1-2- تاریخچه وتهیه مصرف شراب... 35

1-2-1- انواع مشروبات الکلی.. 35

1-2-3- سم بودن الکل.. 36

1-2-4- راههای جذب ورفع الکل.. 37

1-2-5- اثرات الکلروی برخی دستگاههای بدن. 39

1-2-6-1- مرحله تحریک.... 39

1-2-6-2- مرحله بیتعادلیواغماء. 40

1-2-7- راههایتشخیصمصرفالکل.. 41

1-2-7-1- استفادهازعلائمبالینی.. 41

1-2-7-2- اندازهگیریالکلخون. 41

1-2-8- تعریفوانواعالکلیسموعوارضناشیازاعتیادنبهالکل.. 44

1-2-8-1- تعریفالکلیسم.. 44

1-2-8-2- انواعالکلیسم.. 46

الف - الکلیسمحاد. 46

ب - الکلیسممزمن.. 46

1-2-8-3- عوارضروانیناشیازاعتیادبهالکل.. 47

1-2-8-4- معیارواستانداردجنونعارضی.. 49

1-2-8-5- تشخیصجنونعارضی.. 49

1-2-8-6- معیارجنونعارضی.. 50

1-2-8-7- آزمایشوضرورتکارشناسی.. 52

فصلدوم:تحریمونجاستخمردرآیاتالاحکامقرآن.. 54

2-1- تحریمخمر. 55

2-1-1- « قُلْإِنَّمَاحَرَّمَرَبِّیالْفَوَاحِشَمَاظَهَرَمِنْهَاوَمَابَطَنَوَالْإِثْمَوَالْبَغْیبِغَیرِالْحَقِّ» 58

2-1-2- «وَمِنْثَمَرَاتِالنَّخِیلِوَالْأَعْنَابِتَتَّخِذُونَمِنْهُسَكَرًا» 60

2-1-3- «یسْأَلُونَكَعَنِالْخَمْرِوَالْمَیسِرِقُلْفِیهِمَاإِثْمٌكَبِیرٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِوَإِثْمُهُمَاأَكْبَرُمِنْنَفْعِهِمَا» 61

2-1-4- «یاأَیهَاالَّذِینَآمَنُواإِنَّمَاالْخَمْرُوَالْمَیسِرُوَالْأَنْصَابُوَالْأَزْلَامُرِجْسٌمِنْعَمَلِالشَّیطَانِ». 66

2-2- نجاستخمرودیگرمشروباتالکلی.. 79

2-2-1- نجاستخمر. 79

2-2-1-1- دلایلنظریهنجاستخمروارزیابیآنها 80

الف:اجماع. 80

ب:کتابمجید. 83

ج: سنت (دلیلروایی) 85

2-2-2- دلایلطهارتخمروارزیابیآنها 88

2-2-2-1- راههایحلتعارضمیانروایات... 90

الف: جمععرفی.. 90

ب: اعراضمشهورازروایاتطهارت... 92

ج: مخالفبودنروایاتطهارتباکتابمجید. 93

د: وجودتقیهدرروایاتطهارت (مرجحعلاجی) 94

هـ: حکومتمکاتبهعلیبنمهزیار. 96

و: وجودعامفوقدرروایاتنجاست... 102

2-2-3- الکلوکاربردهایآنازنظرشرع. 107

2-2-3-1- تولید،فروشومصرفالکلازنظرشرع. 108

الف. تولیدوخریدوفروشخمرجهتساختالکل.. 108

ب. استفادهازالکلدرضدعفونیکردنپوست... 110

ج. استنشاقبخاراتالکلدرآزمایشگاه. 111

د. مخلوطکردنالکلباآب... 112

فصلسوم:آثارشربخمر. 114

3-1- آثاراجتماعیشربخمر. 115

3-1-1- براندازی‌نظامخانواده: 116

3-1-2- طردشدنفردالکلیکازجامعه: 117

3-1-3- عدمامنیتدرجامعه: 118

3-2- آثارسوءالکلبراخلاقومعنویت: 119

3-2-1- مانعیادخداونماز: 119

3-2-2- توسعهراهدینگریزی،لاابالی‌گریوجنایت: 121

3-2- زیانهایاقتصادی.. 123

3-2-1- ازبـینرفـتنسرمایه‌هایملیونیرویانسانی.. 123

3-2-2- شیوعفقروفلاکت: 125

3-2-3- عوارضسوء‌بـهداشتیشرب‌خمر: 126

3-2-3-1- اختلالاتروانی.. 128

3-2-4- بیماری‌هایجسمی.. 130

نتیجه‌گیری... 135

فهرست منابع ومآخذ.. 137

الف: فارسی.. 137

ب: منابع عربی.. 139

چکیده

خمر مهمترین این مشروبات بوده که نجس و نوشیدن آن حرام است. شناخت احکام مربوط به سایر مشروبات الکلی نیاز به شناخت حکم خمر دارد، از این رو عموم مردم مسلمان و همه کسانی که به نحوی با این مواد سر و کار دارند، نیازمند شناخت احکام شرعی مربوط به خمر می باشند، لذا هدف این تحقیق«آیات الاحکام شرب خمر» بیان ادله فقهی حکم حرمت و نجاست مسکرات بوده، در این راستا ابتدا در فصل اول به مفهوم شناسی آیات الاحکام پرداخته سپس با استفاده از منابع موجود، به تحقیق در این مورد پرداختیم و معلوم گردید که یكى از معجزات علمى قرآن،تحریم شرب خـمر اسـت.بررسى آثار عظیم تحول‌هاى مذهبى موجود در جوامع انسانى نشان مى‌دهد كه هیچ قدرتى‌ به‌ اندازه دین و مذهب نتوانسته است در جامعه تحول و دگرگونى پدید آورد.همان‌طور كه امام على(ع)درباره این تأثیر مى‌فرماید: «دین نیرومندترین نگهبان و قوى‌ترین تـكیه‌گاه اسـت.آثار و پیامدهای نوشابه‌های الکلی را می‌توان در‌ جنبه‌های مختلف اجتماعی، اخـلاقی،فرهنگی،اقتصادی،بهداشتی،سیاسی و...مـورد بـررسی قرار داد.پدیده‌هایی چون تزلزل نظام خانواده،عدم امنیت‌ و آرامش در جامعه،دوری‌ از‌ یاد خدا و نماز،رکود عقل،از بین رفـتن سرمایه‌های ملی و نیروی انسانی،فقر،خودکشی،اختلالات روانی و جسمی،ضعف حکومتی و هزاران پیامد دیگر.تحقیقات انجام‌شده در جوامع‌ غربى‌ نیز‌ مؤید این نكته است كه‌ هرچه‌ دستورات‌ مذهبى قوى‌ترى در جامعه وجود داشته باشد،احتمال گرایش به مصرف مواد مخدر كمتر مى‌شود. در عصر حاضر كه معضل مـواد‌ مـخدر‌ و مسكرات‌ دامنگیر بشریت شده،با كمك دستورات دین اسلام‌ و بازخوانى‌ مدارك اسلامى-مبنى بر تحریم مسكرات-براساس باورهاى جامعه مى‌توان پایگاه عظیمى در مقابل این مشكل بشرى فراهم كرد‌.

واژگان کلیدی: شرب، خمر، تحریم، آیات الاحکام

مقدمه

مسئله حرمت خمر و شراب، در همه ادیان الهی حرام بوده، و هیچ آیینی كه از تحریف بشر مصون مانده باشد، شرب خمر را جایز نمی‌داند.شراب به خاطر زیان‌های گوناگون و عواقب شوم تحریم گردیده است و آثار شوم شراب از نظر روحی و روانی و جسمی و... اصلاً قابل مقایسه با منافع ناچیز اقتصاد و احیاناً جسمی (در معالجه برخی امراض) نمی‌باشد. ملاک امتیاز آدمی بر سایر جانداران عقل او است و به خاطر عقل است که انسان علم و دانش می‌اندوزد. همه ترقیات و پیشرفت‌های جوامع بشری ثمره علم و دانش بشری است و شراب عقل را گرچه در مدت محدود زایل می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید: «درباره شراب و قمار از تو سؤالمی‌کنند،بگو: در آن‌ها گناه بزرگی است، و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارند (ولی) گناه (و مفسده) آن‌ها از نفع آن‌ها بیشتر است».[1] موضوع این تحقیق «آیات الاحکام شرب خمر» بوده، قرآن منبع اولیه شناخت معارف دینی، احکام فقهی، حقوقی و مناسبات فردی و اجتماعی و در عین حال متقن‏ترین منبع نیز است.قرآن از جهت صدور قطعی است و اصولیون برای ظواهر کتاب حجیّت قائل شده‏اند. بخش مهم و عمده‏ای از آیات قرآن بیان کننده اصول اعتقادی اسلام بوده و بخشی دیگر در مورد حرام و حلال می‌باشد.


‌ الف: بیان مساله

یکی از گناهان کبیره از نظر دین اسلام خوردن مشروبات الکلی مییاشد. علاوه بر آیات و روایات امروزه از نظر علمى نیز مضرات مصرف مواد الکلى به اثبات رسیده است. دانشمندان به این واقعیت اعتراف داشته‏اند که از جمله آثار زیان بخش شراب، پیامد سویى است که روى مغز و عقل مى‏گذارد و آن را از کار مى‏اندازد. روشن است که با از بین رفتن عقل، پرده شرم و حیا دریده مى‏شود. در نتیجه میدان به دست غرایز حیوانى مى‏افتد. انسان به صورت حیوانى وحشى و لجام گسیخته درمى‏آید. در قرآن کریم آیات فراوانى وجود دارد که حرمت مشروبات الکلى را به زبان کنایه و یا موردى بیان مى کند که این آیات معمولا به آیات، آیات الاحکام مشهور است.

آیات قرآنی که حـکم فقهی در آن آمـده را آیــات الاحـکام گویند[2] به عبـارت دیگر آیـه­های مـربوط به فقه در قـرآن کریم را آیات الأحکام گوینـد و حـدود 500 آیه به بیـان احـکام عبــادات، معاملات و غیره تعلق دارد .[3]

منظـور از تـدریجی بودن، تشـریع مرحلـه ­ای و انـدک انـدک احـکام و تکـالیف در موضوعات گوناگون بلکه در یک موضوع است . موارد نسخ احـکام و تشریع حکم موقت را نیز میتوان در همین راستا دانست.[4]البته باید توجه داشت که آیات منسوخ و ناسخ و احـکام دارای حکم موقت و دائم اگر چه از نظر تشـریع دارای ترتیب زمانی بوده و یکی پس از دیگری نازل شده اند و لیکن تفاوت عمده ای که با تشریع تدریجی دارند این است که در آنها نزول حـکم بعدی، احکام قبلی را باطل کرده و از گـردونه‌ی عمـل خـارج می کند در حالیکه در تشـریع تدریجی، احـکام بعدی مؤید و مؤکِّد حکم قبـلی می باشند؛ واین تحقیق به دنبال بیان چنین احـکامی در آیات الاحکام قرآن است .


[1]. بقره/ 219.

[2]. انصاری، محمدعلی، الموسعه الفقهیه المیسره، ج1، ص 131.

[3]. حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات قرآن، ص 10.

[4]. میبدی، محمد فاکر، بازپژوهی آیات فقهی قرآن، ص 44.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:42 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه مراحل برداشت یونجه

پایان نامه مراحل برداشت یونجه

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 930 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فصل اول : مقدمه ای در مورد گیاه یونجه

1-1- مقدمه ...................................................................................................................................... 2

1-2- مبدا اولیه یونجه ...................................................................................................................... 4

1-3- خواص گیاه شناسی یونجه ...................................................................................................... 5

1-4-انواع یونجه ایرانی .................................................................................................................... 8

1-4-1- یونجه بغدادی .................................................................................................................... 8

1-4-2- یونجه همدانی .................................................................................................................... 9

1-4-3- یونجه یزدی ....................................................................................................................... 9

1-4-4- یونجه بمی ......................................................................................................................... 9

1-5- ارزش غذایی یونجه ................................................................................................................ 10

1-6- مقایسه ارزش غذایی یونجه ..................................................................................................... 11

1-7- یونجه و اهمیت آن در تغذیه دام ............................................................................................. 12

1-8- عوامل موثر بر ارزش غذایی یونجه ......................................................................................... 12

1-8-1- گونه ، واریته و سویه گیاه .................................................................................................. 12

1-8-2- نسبت برگ به ساقه ............................................................................................................ 12

1-8-3- مرحله رشد در زمان برداشت ............................................................................................. 12

1-8-4- حاصلخیزی و خصوصیات خاک ........................................................................................ 13

1-8-5- اثرات اقلیم فصل آب و هوا روی ترکیبات یونجه .............................................................. 13

1-8-6- ارزش غذایی یونجه ............................................................................................................ 13

فصل دوم – روش های برداشت یونجه

2-1- رو شهای برداشت یونجه ........................................................................................................ 16

2-1-1- چیدن .................................................................................................................................. 16

2-1-2- ریگ زدن ............................................................................................................................ 18

2-1-3- بسته بندی ........................................................................................................................... 19

2-2- زمان برداشت یونجه ................................................................................................................ 20

فصل سوم – اصول خشک کردن علوفه

3-1- اصول خشک کردن علوفه ...................................................................................................... 24

3-2- روش های خشک کردن علوفه .............................................................................................. 26

3-2-1- علوفه خشک بلند .............................................................................................................. 27

3-2-2- علوفه خشک خردشده ...................................................................................................... 27

3-2-3- علوفه خشک ریز شده ...................................................................................................... 28

3-2-4- علوفه خشک بسته بندی شده ........................................................................................... 28

3-2- 5- بسته های بزرگ ............................................................................................................... 29

3-3- خشک کردن در انبار .............................................................................................................. 30

3-3-2- علوفه خشک قرصی و حبه شده ....................................................................................... 32

3-3-3- مواد افزودنی به علوفه ....................................................................................................... 33

3-3-4- آبگیری .............................................................................................................................. 34

فهرست منابع

4-1 منابع فارسی ............................................................................................................................. 36

1-1-مقدمه :

یونجه از تیره لگومینوز بوده و به علت غنی بودن از پروتئین،کلسیم و ویتامین و خوش خوراک بودن ودرصد کم سلولز درردیف بهترین گیاهان علوفه ای قرار می گیرد وبه آن طلای سبز می گویند.یونجه اولین گیاه زراعی است که به عنوان علوفه کشت شده است.

اگرچه یونجه به دلیل استفاده گسترده از آن در نواحی معتدل ،مورد توجه قرار گرفته است ،اما درحقیقت هم نقاط معتدل و هم در نقاط نیمه گرمسیری کشت می شود.در مقیاس جهانی ،یونجه نه تنها رایج ترین علوفه مورد استفاده است ، بلکه قدیمی ترین علوفه نیز بشمار می رود.خاستگاه مرکزی این گیاه چندساله ء ایران ، ماوراء قفقاز و آسیای صغیر است. یونجه خود را با زمستانهای سرد و تابستانهای خشک و داغ این مناطق سازگار نموده است.

علاوه بر یونجه معمولی (Medicago.sativa) گونه دیگری دارد که بطوراستثنایی نسبت به سرما سازگار است (Medicago .falcata ) ودر شرایط رشدحاکم بر نواحی دور دست شمال سیبری مورد استفاده قرار میگیرد.هردو گونه یونجه در حدود450 سال پیش به آلمان و شمال فرانسه واردشد.گمان می رودکه درآنجا بین M.sativa که گلهایی به رنگ آبی تا ارغوانی دارد M. Falcate که دارای گلهای زرد رنگ است،دو رگه گیری صورت گرفت باشد.هیبریدهای حاصله M.media نامیده می شوند و کم و بیش ویژگی های دو گونه اصلی را دارند.گلهای گونه هیبریدی غالبا الوان است.این گونه جدید تنوع ژنتیکی زیادی دارد که همراه با سفرهای متعدد اکتشافانی که درقرن شانزدهم و هفدهم در اروپا شروع شد،به استقراریونجه در سراسر جهان کمک کرد.گیاهان هر دو گونه M.sativaو M.mediaبا شرایط رشد در امریکای شمالی و جنوبی و استرالیا ، نیوزلند ، افریقای جنوبی ، مناطق خشک آسیا ، ناحیه مدیترانه و اروپای شمالی سازگارند. ارقام معدودی از M.falcata وجود دارد که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

یونجه را پرتغالیها و اسپانیاییها در قرن شانزدهم به امریکای جنوبی آوردند. این گیاه توسط میسیونرها از پرو و مکزیک به تگزاس، اریزونا، نیومکزیکو وکالیفرنیا انتقال یافت و تا سال 1870 دراین نواحی بخوبی مستقر شد. از اینجا بود که یونجه به عنوان " ملکه ءعلوفه ها " شناخته شدو اکنون 13 میلیون هکتار (33 میلیون ایکر) را درامریکای شمالی و 33 میلیون هکتار (83 میلیون ایکر) را درسطح جهان در برمیگیرد. بویژه بر حسب تولید پروتئین ،این گیاه از ارزش تغذیه ای زیادی برخورداراست و بر سایر گیاهان علوفه ای برتری دارد.

در محدوده ترکیب ژنتیکی falcata - M.sativa تنوع فیزیولوژیک و مورفولوژیک به قدری زیاد است بحث پیرامون مناطق سازگاری این گروه به طور کلی بی معنی است. یونجه دارای ارقام یا مجموعه ارقامی است که به استثنای نواحی گرمسیری که دمای آن پیوسته بالاست،درهمه مناطق کشاورزی رشد می کند.دلایل چندی برای این تنوع گسترده در دست است. اولا هردو شکل دیپلوئید (2n=16) و تتراپلوئید (2n=32) وجود دارد ودو رگ گیری حاصل از آنها تا سطح تتراپلوئید باعث تولید هیبریدهای باروری می شود. ثانیا خوداین گیاهان بطور کامل دگرگشنی دارند و به این ترتیب میزان صفات مختلط ( هتروزیگوتی ) در انها زیاد است ،ثالثا این زمینه ء وسیع تنوع در طول 3000 تا 4000سال در سطح جهان در معرض به گزینی طبیعی بوده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

دانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 14.872 مگا بایت

تعداد صفحات : 54

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

این پاورپوینت در 54 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است.

حجم فایل: 14.5 MB

لینک خلاصه فایل:
http://s6.picofile.com/file/8211991418/kholase_mashinalat.rar.html

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بانک موبایل ایرانسل کل کشور به تفکیک شهر و استان

بانک موبایل ایرانسل کل کشور به تفکیک شهر و استان

دسته بندی : شبکه های اجتماعی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 17.703 مگا بایت

تعداد صفحات : 100

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

شامل استانهای :

بانک موبایل ایرانسل کل کشور به تفکیک شهر و استان

بانک موبایل شماره ایرانسل استان ایلام

بانک موبایل شمارهایرانسل استان اصفهان

بانک موبایل شماره ایرانسل استان اردبیل

بانک موبایل شماره ایرانسل استان آذربایجان غربی

بانک موبایل شمارهایرانسل استان آذربایجان شرقی

بانک موبایل شمارهایرانسل استان تهران بزرگ

بانک موبایل شماره ایرانسل استان بوشهر

بانک موبایل شمارهایرانسل استان خوزستان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان خراسان شمالی

بانک موبایل شمارهایرانسل استان خراسان رضوی

بانک موبایل شمارهایرانسل استان خراسان جنوبی

بانک موبایل شمارهایرانسل استان چهارمحال و بختیاری

بانک موبایل شماره ایرانسل استان كرمان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان سمنان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان كردستان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان زنجان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان قزوین

بانک موبایل شمارهایرانسل استان فارس

بانک موبایل شمارهایرانسل استان سیستان و بلوچستان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان کرج و توابع

بانک موبایل شمارهایرانسل استان قم

بانک موبایل شمارهایرانسل استان گیلان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان گلستان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان كهكیلویه و بویراحمد

بانک موبایل شمارهایرانسل استان كرمانشاه

بانک موبایل شمارهایرانسل استان مركزی

بانک موبایل شمارهایرانسل استان مازندران

بانک موبایل شمارهایرانسل استان لرستان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان همدان

بانک موبایل شمارهایرانسل استان یزد

بانک موبایل شمارهایرانسل استان هرمزگان

فقط بانک موبایل به تفکیک شهر و استان است و مشخصات فردی در ان موجود نیست بر طبق قوانین.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گلبولهای سفید و قرمز

گلبولهای سفید و قرمز

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 782 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

قهرست مطالب

گلبول سفید

ویژگیهای گلبول سفید

علل کاهش گلبول‌های سفید خون چیست؟

گلبول قرمز

ساختمان و کار گلبولهای قرمز

تولید گلبولهای قرمز

ویژگیهای گلبول قرمز

بیماری‌ها و اختلالات گویچه‌های سرخ

نقش گلبولهای قرمزخون در فعالیتهای ورزشی وکوهنوردی

منابع غذایی تاثیر گذاربر گلبولهای قرمز

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تکنیک‌های کنترل همروندی

تکنیک‌های کنترل همروندی

دسته بندی : کامپیوتر

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 198 کیلو بایت

تعداد صفحات : 22

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست
تکنیک‌های کنترل همروندی
قفل
اندازه (ریزی) واحد قفل‌شدنی
ارتقاء قفل
ساختار قفل
مثالی برای لزوم قفل‌گذاری
مدیر قفل
انواع قفل
قفل دوگانی
پروتکل قفل‌گذاری دوگانی
پیاده‌سازی قفل دوگانی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت اجزای ساختمان

دانلود پاورپوینت اجزای ساختمان

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 6.802 مگا بایت

تعداد صفحات : 139

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت اجزای ساختمان

این پاورپوینت در 139 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است.

حجم فایل: 6.64 MB

لینک خلاصه فایل:
http://s6.picofile.com/file/8211988742/kholase_ajzayesakhteman.rar.html

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر

دانلود پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 2.678 مگا بایت

تعداد صفحات : 145

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پاورپوینت حسن فتحی معمار معاصر و ساخت روستای گورنا در مصر

این پاورپوینت در 145 اسلاید می باشد. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است.

حجم فایل: 2.61 MB

لینک خلاصه فایل:
http://s3.picofile.com/file/8211986176/kholase_gorna.rar.html

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:40 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات