داستان برف های کلیمانجارو

داستان برف های کلیمانجارو

دسته بندی : زبان و ادبيات فارسي

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 706 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل شامل داستان برف های کلیمانجارو میباشد.
این داستان اثری از ارنست میلر همینگوی بوده که
این کتاب در قالب pdf و در 19 صفحه آماده گردیده است.
که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

این فایل شامل داستان برف های کلیمانجارو میباشد.
این داستان اثری از ارنست میلر همینگوی بوده که
این کتاب در قالب pdf و در 19 صفحه آماده گردیده است.
که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:43 ] [ احمد احمد ]
[ ]

انتری که لوطی اش مرده بود

انتری که لوطی اش مرده بود

دسته بندی : زبان و ادبيات فارسي

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 403 کیلو بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل شامل داستان انتری که لوطی اش مرده بود میباشد.
این داستان اثری از صادق چوبک بوده که
این کتاب در قالب pdf و در 11 صفحه آماده گردیده است.
که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

این فایل شامل داستان انتری که لوطی اش مرده بود میباشد.
این داستان اثری از صادق چوبک بوده که
این کتاب در قالب pdf و در 11 صفحه آماده گردیده است.
که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:43 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی رابطه بین ارتباطات استراتژیک و بهبود ارتباط با مشتریان با ایجاد مزیت رقابتی در بانک

پایان نامه بررسی رابطه بین ارتباطات استراتژیک و بهبود ارتباط با مشتریان با ایجاد مزیت رقابتی در بانک های ........

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 325 کیلو بایت

تعداد صفحات : 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده..........................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه..................................................................................................................................................2

1-2- بیان مساله...........................................................................................................................................3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................4

1-4- اهداف پژوهش...................................................................................................................................5

1-5- پرسش­های پژوهش............................................................................................................................5

1-6- فرضیات...............................................................................................................................................6

1-7- قلمرو پژوهش.....................................................................................................................................6

1-8- بیان متغیرها.........................................................................................................................................6

1-8-1- بهبود ارتباط با مشتری....................................................................................................................6

1-8-2- ارتباطات استراتژیک.......................................................................................................................6

1-8-3- مزیت رقابتی..................................................................................................................................7

1-9- مدل تحلیلی........................................................................................................................................7

فصل دوم: ادبیات پژوهش(مبانی نظری)

2-1- مقدمه..................................................................................................................................................8

2-2- مبانی نظری.........................................................................................................................................9

2-2- 1-ارتباطات استراتژیک.......................................................................................................................9

2-2- 2-تفکر استراتژیک ارتباطی ..............................................................................................................10

2-2-3-بهبود ارتباطات با مشتری ............................................................................................................. 11

2-2-4-رضایت کارکنان بانک مهمتر از رضایت مشتریان ........................................................................ 25

2-2-5-راهکارهای جاب رضایت کارکنان برای ارائه خدمت ارزش آفرین به مشتری .......................... 25

2-2-6-ایجاد مهارت های ارتباطی در کارکنان بانک ............................................................................... 25

2-2-7-مزیت رقابتی ................................................................................................................................ 27

2-3- تاریخچه بانکداری در جهان و ایران..................................................................................................39

2-4- پیشینه پژوهش...................................................................................................................................45

الف) چکیده برخی از تحقیقات انجام شده در خارج کشور........................................................................45

ب) چکیده برخی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور...........................................................................47

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه.................................................................................................................................................55

3-2- روش پژوهش....................................................................................................................................55

3-3- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه.................................................................................56

3- 4- تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها..........................................................................................57

3-5- ابزار پژوهش......................................................................................................................................58

3-6- روایی و پایایی....................................................................................................................................58

3-7- روش­های آماری................................................................................................................................59

3-8- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها ......................................................................................................60

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه.................................................................................................................................................61

4-2- آمارهای توصیفی...............................................................................................................................61

4-2-1- آمارهای جمعیت شناختی.............................................................................................................61

4-2-2- آمارهای مربوط به ارتباطات مشتریان با بانک­ها............................................................................65

4-2-3- آمارهای مربوط به متغیرهای مستقل (سوالات اصلی)..................................................................67

4-3- آمارهای استنباطی (آزمون فرضیات)................................................................................................71

الف) ضرایب همبستگی...............................................................................................................................71

فرضیه اصلی................................................................................................................................................71

فرضیه اول....................................................................................................................................................71

فرضیه دوم...................................................................................................................................................72

فرضیه سوم..................................................................................................................................................72

فرضیه چهارم..............................................................................................................................................73

ب) تحلیل رگرسیون چند متغیره.................................................................................................................74

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه.................................................................................................................................................76

5-2- نتیجه­گیری توصیفی...........................................................................................................................76

5-3- نتیجه­گیری استنباطی..........................................................................................................................77

5-4- نتیجه­گیری براساس مبانی نظری........................................................................................................78

5-5- ارائه پیشنهادات..................................................................................................................................80

5-5-1- پیشنهادات براساس فرضیات پژوهش...........................................................................................80

5-5-2- پیشنهادات برای محققان آتی.........................................................................................................82

5-6- بررسی همسویی وعدم همسویی نتایج پژوهش با پیشینه پژوهش.....................................................82

5-7-محدودیت پژوهش ............................................................................................................................82

منابع ............................................................................................................................................................84

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی به «بررسی رابطه بین ارتباطات استراتژیک و بهبود ارتباط با مشتریان با ایجاد مزیت رقابتی در بانک­های ........ » پرداخته است. هدف کلّی تحقیق بررسی رابطه بین ارتباطات استراتژیک و بهبود ارتباط با مشتریان با ایجاد مزیت رقابتی در بانک­ها و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت­های نیروی انسانی، تنوع و کیفیت خدمات بانکی و مطلوبیت محل استقرار مكانی بانك‌ها با بهبود ارتباط با مشتریان در بانک­های پارس­آباد بوده است. این تحقیق برحسب هدف از نوع كاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده­ها از گروه پیمایشی است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه آماری به حجم 200 نفر از مشتریان بانک­های دولتی و خصوصی شهر پارس­آباد که از خدمات حضوری یا غیرحضوری بانک­ها استفاده می­کنند، جمع­آوری شده­اند. طبق یافته­های تحقیق که با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن به دست آمده؛ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت­های نیروی انسانی، تنوع و کیفیت خدمات بانکی و مطلوبیت محل استقرار مكانی بانك‌ها با بهبود ارتباط با مشتریان در بانک­های پارس­آباد رابطه معنی­داری وجودارد.

واژگان کلیدی: ارتباطات استراتژیک، ارتباط با مشتریان، مزیت رقابتی، بانک.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه دنیای کسب و کار به محیط پویا و رقابتی­تر تبدیل شده است، و سازمان­های مختلف با چالش گسترش سهم بازار خود و پیدا کردن راه­های جدید برای جذب، به دست آوردن، حمایت و حفظ مشتریان جهت افزایش درآمد مواجه می­باشند. علاوه بر این، سازمان­ها به دنبال افزایش بهروری، کاهش هزینه سربار و افزایش ارزش سهام خود می­باشند. بسیاری از کسب و کارها به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری و پتانسیل آن برای سازمان جهت دستیابی به مزیت رقابتی پی برده اند. این سازمان­ها در حال ایجاد تغییر در فرآیندهای کسب وکار خود و همچنین ایجاد راه حل­های فنی می­باشند که آنها را قادر کند تا مشتریان جدیدی را جذب کنند، مشتریان فعلی را حفظ نمایند و از دوره زمانی آنها را حداکثر نمایند(شهرکی، 1388: 19)

ارتباطات استراتژیک مفهومی نسبی دارد. یعنی ازمکانی به مکانی واز زمانی به زمان دیگر ممکن است متفاوت باشد. منظور از ارتباطات استراتژیک دراین تحقیق؛ ایجاد ارتباطی رقابتی است که سود دو طرفه ای برای بانک و مشتریان به دنبال داشته باشد. ارتباطات استراتژیک یعنی ارتباطی که بتواند با ایجاد مزیت رقابتی ارتباط با مشتریان را بهبود بخشد، یک ابزار ارزشمند برای کمک به این تلاش­ها است (آقاشیری، 1389: 13).

1-2- بیان مساله

بانک­ها موسسات مالی و خدماتی اند که در ارتباط مستقیم با مشتریان اقدام به ارائه­ی محصولات و خدمات خود می­کنند. لذا در بازار رقابتی امروز، برای اتخاذ استراتژی­هایی متفاوت از استراتژی­های رقبا، ناگزیر از جمع­آوری اطلاعات رفتاری مشتریان، حتی مشتریان راضی و وفادار، هستند زیرا در نهایت در بزرگراه تغییر، چنانچه ما بایستیم، دیگران از روی ما رد خواهند شد. مثال بارز این امر، رقابت بانک­ها در جهت تعدیل نرخ سود سپرده­های خود است. تغییر رفتار مشتریان در بانک­ها به دلیل ماهیت پولی فعالیت­های آن­ها حساسیت بیشتری داشته و نیازمند برنامه­ریزی دقیق و به موقع توسط مدیران شبکه بانکی است (ونوس ودیگران: 1383: 27).

دربانكداری نوین، بانك‌ها در زمینه‌های مالی غیر بانكی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می­دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانكداری سرمایه­گذاری،انجام امور بیمه و مسكن وتولید باعث شده منابع جدیدی به بانك‌ها سرازیر شود و در واقع دربانكداری نوین، بخش عمده‌ای ازمنابع ازطریق فعالیتهای غیربانكی به دست می‌آید تا روزی كه رقابت واقعی در نظام بانكی كشور معنای واقعی نیابد و فضای فعالیت حرفه‌ای و خلاقانه برای بانك‌های داخلی و خارجی فراهم نباشد، بازاریابی با مفهوم و معنای واقعی و كاربردی و خدمات فوق، جدّی گرفته نمی‌شود و شاهد نوعی بازاریابی شعاری، نمایشی، مقطعی و سطحی در بانك‌ها خواهیم بود كه همه چیز را در تبلیغات خلاصه می‌كند. تا زمانی كه تصور و درك بازاریابی در همه سطوح به ویژه سطح عالی بانك‌ها نادرست و ناقص باشد، شاهد نوعی بازاریابی سلیقه‌ای و ذایقه‌ای در بانك‌ها خواهیم بود. در این وضعیت، مدیران با برداشت‌ها و انتظارات خود از تكنیك‌ها و ابزارهای بازاریابی استفاده می‌كنند(جواهری و کوثرنشان، 1388: 4).

مدیریت ارتباط با مشتریان در بانک­ها می­تواند با ایجاد و حفظ ارتباط شخصی با مشتریان سودآور بانک از طریق حساب­های مشتری، با استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیند نظارت بر مشتری، مدیریت و ارزشیابی داده حاصل شود (ونوس ودیگران: 1383: 27). نقش ارتباطات با مشتری به عنوان یک ابزار استراتژیک در توسعه سازمانهای تولیدی و خدماتی انکار ناپذیر است. هر چند که مقوله جدیدی نیست و از زمانی که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد هر گاه عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است ایجاد ارتباط با مشتری در جهت نگهداری او و ایجاد حس وفاداری در او مدنظر بوده است. امروزه با ورود تکنولوژی­های جدید ارتباط الکترونیکی مقوله ارتباطات استراتژیک با مشتریان با توجه به ایجاد بسترهای جدید ارتباطی دچار تحول شده­اند وامکانات بسیار زیاد و جدیدی را به سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی داده­اند (دعایی، 1389:2).

در بانكداری نوین مؤلفه­های متعددی وجود دارند كه برروند تجهیز منابع پولی بانك‌ها ومؤسسات مالی تأثیر می‌گذارند. شناسایی وتعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه­ها با موفقیت بانك‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می­باشد. امروزه شرایط مؤسسات مالی و بانك‌ها بایكدیگر یكسان نیست وممكن است مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یك از شعب یك گروه بانكی متفاوت باشد.

گرچه مولفه­های ارتباطات استراتژیک بانک­ها که بر مبنای ایجاد مزیت رقابتی شکل گرفته واحتمالاً بتوانند موجب بهبود ارتباط با مشتریان شوند متعددند اما این تحقیق در نظر دارد، مهمترین این مولفه­ها در بانک­های شهر پارس­آباد از توابع استان اردبیل را بررسی نماید و درپی دست­یابی به جوابی برای این پرسش کلی است که «آیا بین ارتباطات استراتژیک مبتنی برایجاد مزیت رقابتی و بهبود ارتباط با مشتریان در بانک­های ........ رابطه معنی­داری وجود دارد؟»

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:

در چند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و دولتی بودن نظام بانکی و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، همواره بانک­های کشور مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی­توجهی قرار داده­اند و نتوانسته­اند به نحو احسن از بازاریابی نوین استفاده نمایند. مردم به علت عدم توجه و بها ندادن به نیازها و خواسته­هایشان و ارائه خدمات یکسان و مشابه توسط تمامی شعب بانک­های کشور هیچگونه انگیزه­ای برای مراجعه به شعب بانک­ها نداشته­اند. لذا مشتریان به ناچار به بانک­ها مراجعه می­کنند تا نیازهای ابتدایی خود را برطرف سازند و به تعبیر دیگر در حال حاضر مردم هستند که در خدمت بانک هستند نه بانک­ها در خدمت مردم. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک­ها بایستی پیشاپیش به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند. ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می­باشد. با در نظر گرفتن این نکته که وفاداری مشتریان نشان دهنده رضایت آنها است. ولی رضایت لزوماً به وفاداری نمی­انجامد. گذر از اقتصاد صنعتی و از میان ‌رفتن مرزهای جغرافیایی برای کسب و کار و به‌ تبع آن شدت ‌یافتن رقابت باعث شده تا مشتری به عنوان رکن اساسی، محور اصلی فعالیت‌های بانک مطرح شود. سازمان­ها به این مهم دست یافته­اند که حفظ مشتریان فعلی ارزان­تر از جذب مشتریان جدید است و بهترین راه حفظ مشتریان، به دست آوردن رضایت آنان است. همچنین تحقیقات نشان می­دهند که رضایت مشتریان می­تواند منجر به نام تجاری معتبر و در نتیجه سودآوری موسسه شود. مدیریت ارتباط با مشتریان در دهه 90 میلادی همراه با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار با هدف بازگشت به بازاریابی فردی تعریف شد و تکامل یافته است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:43 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله معاملات فضولی

مقاله معاملات فضولی

دسته بندی : علوم پایه

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 48 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

باب اول – معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی[1]

در قوانین موضوعه ایران تعریفی از عقد فضولی به عمل نیامده است ولی فقهاء عقد فضولی را چنین تعریف کرده اند :

بخش اول – عقد فضولی[2]

تعریف : عقد فضولی عقدی است که بدون ذن مالک از کسی که اهلیت قانونی داشته صادر گردد .

به عبارت دیگر عقد فضولی عقدی است که به وسیله کسی که صلاحیت تصرف در مال غیر را داشته بدون اذن کسی که برای انجام کار معامله ، اذن او لازم بوده است واقع گردد .

فضولی در این معنا صفت برای شخص است ، نه صفت برای عقد ، و اگر از عبارت به کاربرده شده از سوی بعضی فقهاء چنین بر می آید که لفظ ( فضولی ) صفت برای عقد قرار گرفته ، باید آن را حمل بر تسامح نمود ؛ زیرا کسی که به این صفت متصف است شخصی عاقد است نه ذات عقد .

بنابراین کسی که بدون داشتن سمت نمایندگی یا وکالت یا ولایت یا وصایت معامله ای را برای دیگیر انجام می دهد ( ماده 247 ق.م.) او را فضول ( یا معامل فضولی یا عاقد فضولی یا بایع فضولی ) گویند و کسی که طرف معامله است او را اصیل ( یا متعامل یا مشتری یا خریدار ) می نامند و صاحب مبیع ( فضولی ) را ( مالک ) یا ( غیر ) یا ( متعهد ( ) اسم می برند . عناصر تشکیل دهنده عقد فضولی عبارتند از : 1- معامل که قبلا لز طرف مالک برای انجام معامله منع نشده باشد . 2- معامله به نام و حساب مالک انجام یافته باشد .

اقسام معامله فضولی : برای آشنایی با اقسام معامله فضولی روشن شدن مفاهیم اذن و اجازه ضروری است .

قبلاً در توجیه قصد طرفین و رضای آنها که طبق بند 1 ماده 190 ق.م. یکی از شرایط اساسی لازم برای صحت عقود است دیدیم ماده 191ق.م. مقرر می دارد (( عقد محقق به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند )) .

بنابراین برای تحقق عقد ، تکوین اشتیاق انعقاد آن در لوح ضمیر انسان ، اولین مرحله ای است که موجد قصد انشاء یعنی اراده حقیقی برای انعقاد عقد می گردد که از آن به ( رضا ) اصطلاح شده است .

ولی این قصد انشاء باید مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد نماید . آن چیز را اصطلاحاٌ کاشف گویند که به مستفاد از مواد 192 تا 194 ق.م. مقرون بوده قصد انشاء به یکی از کاشف ، لفظ یا فعل یا کتابت یا اشارت دلالت بر ( قصد ) خواهد نمود پس در مرحله دوم بیان قصد انشاء ( اراده حقیقی یا رضا ) به یکی از کاشف ، لفظ ، فعل ، کتابت ، اشارت برای انعقاد عقد ، ارداه انشایی و خارجی یا ( قصد ) نامیده می شود . بدین ترتیب در مرحله سوم تطابق قصد و رضای طفین موجب تراضی آنها برای انعقاد عقد می شود که به عقیده فقهاء تحقق این تراضی ممکن است در اثر رضای فعلی یا رضای تقدیری باشد و مقصود از رضای فعلی ، وجود تراضی بین متعاقدین به هنگام انعقاد عقد می باشد . و منظور از رضای تقدیری آن است که هنگام انعقاد عقد تقدیراً تراضی وجود داشته باشد تراضی ثانیاً تحقق پیدا کند بر این مبنا و به ستفاد از منطوق و مفهوم ماده 247 ق.م. :

اذن : عبارت است از رضایت قبلی اذن دهدنه برای انجام فعل یا ترک فعلی کما اینکه ماده 198 ق.م، موید معنای اذن به ترتیب مذکور است به عبارت دیگر ، اذن فقط رخصت است و همچنین اباحه بوده و رفع منع از عمل می باشد زیرا ماده مذکور می گوید : ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از ( غیر ) اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد . ( ماده 337 ق.م.) و وکالت اعصای نمایندگی و دادن قدرت و توانایی در انجام امری است که قبل از انجام مورد وکالت اذن به آن داده می شود .

اجازه : عبارت است از رضایت بعدی اجازه دهنده برای تنفیذ فعلی که قبلاً یه نام و حساب او انجام یافته است . گفته می شود اجازه بیانگر تراضی تقدیری است یعنی کاشف از رضای تقدیری است و این معنا از جمله :

( ولو اینکه صاحب مال ، باطناً راضی باشد ) موجود در ماده 247 ق.م. و مفاد ماده 249 آن قانوان می گوید : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد ، اجازه محسوب نمی شود استنباط می گردد .

و اجازه نیز موقعی حاصل می شود که به دستور ماده 248 ق.م. به کاشف لفظ یا فعل دلالت بر امضاء عقد نماید در نتیجه برای تنفیذ و امضای عقد فضولی رضایت تقدیری کافی نیست و نیز همانطوری که در ماده 250 آن قانون آمده است حصول اجازه موقعی است که مسبوق به رد شدن نباشد .

بدین ترتیب در موضوع معاملت فضولی این بحث وجود دارد که آیا برای امکان انعقاد آن معاملات نیازی به مقارنت رضای ماک به هنگام انعقاد عقد یعنی نیازی به وجود رضای فعلی وجود ندارد ؟ زیرا وقتی ماده 191 ق.م. تحقق عقد را به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به کاشفی که دلات بر قصد نماید موکول نماید / فلذا وقتی به هنگام عقد ، مالک مال که حضور نداشته ، و یا اگر حاضر ب.ده ساکت مانده است و رضای او اعلام نگردیده است باسد گفت قصد انشایی که به کاشفی دلالت بر قصد معامله او نماید وجود نداشته و در نتیجه عقدی منعقد نگردیده است . ولی فقها و مولفینی که معتقد به تراضی تقدیری برای انعقاد عقد کافی است و اعتبار تراضی تقدیری را از عبارت ( ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باسد ) می توان استنباط نمود ( ماده 247 ق.م.) و بر این اساس سه قسم معامله فضولی را قابل تصور دانسته اند :

یک – موقعی که معامل ، مال غیر را به نفع خود مالک بفروشد و مالک قبلاً وی را از اجام معامله منع کرده باشد . (ماده247)

دو – موقعی که معامل ، مال غیر را ، به نفع خود مالک بفروشد . ولی مسبوق به رد انجام معامله از سوی مالک باشد . ( ماه 250)

سه – موقعی که معامل مال (غیر) را به نفع خود بفروشد .(ماده 323 تا 326)

از اقسام سه گانه معامله فضولی متصور مذکور موردی که به اجماع فقهاء ، از مصادیق معامله فضولی می تواند به شمار آید ، موقعی است که معامل فضولی مال غیر را ، به نفع خود مالک بفروشد ، و مالک هم قبلا وی را از انجام معامله منع نکرده باشد و دو نوع دیگر ، معاملات باطلی هستند ، زیرا در موقعی که معامل ، مال غیر را به نفع خود مالک می فروشد در حالی که قبلا مالک او را از انجام معامله منع کرده بوده ، به صراحت ماده 250 ق.م. اجازه مالک موثر نیست زیرا معامله مسبوق به رد است و نیز در موردی که کعامل مال غیر را به نفع خود بفروشد ، تصرف در مال غیر بوده و بیع فاسد و به صورت ماده 65 قنم. اثری در تملک ندارد .


[1] -la vente de la chose dautruie

[2] Le contrat de gestion daffaire

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:43 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله درباره کار تحقیقی

مقاله درباره کار تحقیقی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 18 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

الف : مقدمه

پژوهش یا تحقیق تلاش و حرکتی است به منظور روشن و آشکار کردن امری که نامعلوم ، مبهم یا مجمل است. .سر آغاز هر پژوهش علمی وجود مجهولات، ابهامات یا سئوالاتی است که برای شخص نسبت به موضوعی است ؛ که برای روشن کردن و رفع ابهام دست به تحقیق و پژوهش می زند. بنابراین بررسی و تحقیق نسبت به امری که تمام جوانب آن روشن بوده و یا برای شخص هیچگونه ابهام یا اجمالی ندارد وبعبارت دیگر هیچگونه سئوالی در خصوص موضوع باقی نمانده است ، واجد اثر علمی نخواهد بود.

پس از از انتخاب موضوع ، محقق برای انجام هر کار پژوهشی و علمی ابتدا فرد باید یک اطلاعاتی را راجع به موضوع آن حداقل در حد اطلاعات اجمالی داشته باشد وبراساس این اطلاعات اجمالی ،ابهامات و سوالاتی برای وی مطرح شود یا فرضیات وپاسخهای احتمالی برای او به وجود می آید. بنابراین در حالت جهل مطلق امکان پرداختن به یک کار تحقیقی ممکن نخواهد بود. به تعبیر دیگر اگر شخصی بخواهد راجع به موضوعی تحقیق کنید ، یک اطلاعات کلی در خصوص موضوع مورد نظر نیاز را نیاز دارد.و. باید یک مطالعات اولیه انجام دهد.

ب : انتخاب موضوع

برای انتخاب موضوع باید به چند مطلب دقت کنید :

1- از انتخاب موضوعات کلی پرهیز کنید. یکی از اوصاف پژوهش علمی این است که متمرکز روی موضوع معین و جزئی شود.

2- موضوع باید جزئی باشد،اما نه آنقدر جزئی که هیچ مطلبی در مورد آن پیدا نشود. زمانی که در حال انتخاب موضوع هستید، سوالات و فرضیات را قصد دارید مطرح کنید باید برای شما آنقدر جای مانور و بحث وجود داشته باشد .

3- برای اینکه متوجه شوید که یک موضوع جای کار دارد یا نه باید به ابزارهای خودتان توجه داشته باشید. اگر می خواهید تطبیقی مثلاً با حقوق فرانسه کار کنید،باید فرانسه بدانید ونمی توانید کار را به مترجم بسپارید. پس شیوه این است که دانشجو باید به ابزارهای خود توجه داشته باشد در انتخاب موضوع و دقت کند که آیا توان کار کردن را روی این موضوع دارد یا نه؟ ویا گاهی دانشجو مشکل زبان ندارد اما منابع را هم باید در نظر بگیرد که آیا می توانید منابع را تدارک ببینیدیا نه؟ به طور مثال یکی از موضوعاتی که پیشنهاد می شود: روشهای ارزیابی خسارت است،اما مشکل این است که راجع به این موضوع در زبان فارسی شاید یک کلمه هم نوشته نشده است. وتنها مطالب پراکنده ای در غصب مثل بدل حین القیمه یا حین التلف ویا بحثهای پرداخت خسارت در معاملات قراردادی و یا مسئولیت مدنی است که باید تدارک منبع کرد. پس حوصله می طلبد که مرتب در اینترنت در سایتهای رسمی و غیر رسمی سرچ کرد و یا در این موضوع به آراء دیوان داوری ایران وآمریکا تنها جایی که می توان به طور تجربی استفاده کردکه چقدر روش ارزیابی خسارت اعمال می شود گر چه به این عنوان بیان نشده است،مراجعه کرد.

بنابراین در انتخاب موضوع اولاً: از انتخاب موضوع کلی احراز کنید، ثانیاً: موضوعات بسیار جزئی را هم انتخاب نکنید، ثالثاً:در انتخاب موضوعات ابزار کار خودتان را در نظر بگیرید که چه مقدار امکانات در اختیار دارید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:42 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپزال نقش ابعاد پنجگانه شخصیت و تحمل ابهام در پیش بینی بهزیستی روانشناسی دانش آموزان

پروپزال نقش ابعاد پنجگانه شخصیت و تحمل ابهام در پیش بینی بهزیستی روانشناسی دانش آموزان

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 99 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

دانش آموزان بزرگترین سرمایه های انسانی هر جامعه به حساب می آیند زیرا می توانند با درهم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته شده، چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت درآورند. در تمام کشورها سالیانه سهم زیادی از درآمد ملی صرف آموزش و پرورش می شود اما بخش زیادی از هزینه ها به هدر می رود (مظفری، 1382). امروزه، دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به سلامت به طور اعم و در روانشناسی به طور اخص در حال شكل گیری است. در این دیدگاه علمی، بر روی جنبه های مثبت سلامتی و بهزیستی و نیز توضیح و تبیین ماهیت بهزیستی روانشناختی تمركز می شود )ریف[1] و همکاران، 1998؛ به نقل از حبیبی، 1391). جزء ضروری خوب زندگی كردن از نظر دانشمندان احساس بهزیستی روانی درونی است كه در ان هر شخص زندگی اش را دوست داشته باشد. احساس بهزیستی را دارای دو مولفه عاطفی و شناختی می دانند. افراد با احساس بهزیستی بالا به طور عمده ای هیجانات مثبت را تجربه می كنند و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبت دارند، در حالی كه افراد با بهزیستی پایین حوادث و موقعیت های زندگیشان را نامطلوب ارزیابی كرده و بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی وخشم را تجربه می كنند بهزیستی روانی درونی را شناخت شخصی فرد از ارزش های تاثیر گذار و عاطفی موثر بر زندگی اش می دانند. این ارزشها شامل واكنش های عاطفی به حوادث، خوبی قضاوت ها، شناخت از رضامندی و تكامل است. بهزیستی روانی درونی مفهوم وسیعی است كه شامل تجربه عواطف لذت بخش می شود (دینر[2] وهمکاران،2000؛ به نقل از حبیبی، 1391). بهزیستی روان شناختی که به عنوان بازتابی از طرز فکر و واکنش های هیجانی واحساسات مثبت به رویدادهای زندگی تعریف شده است (بارترام و بونایول[3]، 2007؛ به نقل از حبیبی، 1391). در سالهای اخیر، گروهی از پژوهشگران حوزه ی سلامت روانی مهم از روانشناسی مثبت نگر، رویکرد نظری وپژوهشی متفاوتی برای تبیین ومطالعه ی این مفهوم برگزیده اند. آنان سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت روان شناختی تلقی وآن رادر قالب اصطلاح"بهزیستی روان شناختی"مفهوم سازی کرده اند. این گروه نداشتن بیماری را برای احساس سلامت، کافی نمی دانند بلکه معتقدند که داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد وموثر با جهان، انرژی وخلق مثبت، پیوند ورابطه ی مطلوب با جمع واجتماع وپیشرفت مثبت از مشخصه های فرد سالم است (میکائیلی، 1388؛ به نقل از حبیبی، 1391).

از مفاهیم مهم مرتبط با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان می توان به تحمل ابهام اشاره کرد از آنجایی که ابهام وجود دارد و انسان باید با آن مقابله کند، افراد سطوح مختلفی از تحمل یا عدم تحمل ابهام نسبت به مو قعیت های مختلف نشان می دهند. در روان شناسی، ابهام به هر وضعیتی که بیش از یک تعبیر، تفسیر و تلقی دارد، اطلاق می شود ویا اینکه برای ما موضوعی نامطمئن و غیر قطعی محسوب می شود (زمانی، 1388). نریمانی وهمکاران (1388) طی پژوهشی به بررسی مهارتهای مقابله ای و تحمل ابهام در دانش آموزان دختر گوشه گیر پرداختند، یافته ها نشان داد که بین دانش آموزان عادی و گوشه گیر در مهارتهای مقابله ای و تحمل ابهام تفاوت وجود دارد ونیز یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که راهبردهای مقابه ای استفاده شده و از سوی دانش آموزان عادی، بیشتر مسئله مدار شناختی و رفتاری است. درحالی که این راهبردها در دانش آموزان گوشه گیر بیشتر هیجان مدار و اجتنابی است.

ابعاد شخصیت به ترتیب عبارت از روان نژندی یا روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی، توافق پذیری و وجدانی بودن می باشد. روان نژندی، تمایل به تجربه پریشانی روان شناختی به شکل اضطراب، خشم، افسردگی، خجالت، تنفر و دامنه ای از هیجانات منفی را در بر می گیرد. این بعد، همچنین دارای تمایل به داشتن عقاید غیر واقعی، قدرت کمتر در کنترل تکانه ها و انطباق پذیری پایین تری نسبت به دیگران است. "برون گرایی"، شامل اجتماعی بودن و صفاتی مثل سرزندگی، شادابی، جرات ورزی، نیاز به فعالیت، هیجان و تحرک است. "گشودگی"، صفات مرتبط با حس زیبایی شناختی، کنجکاوی هوشمندانه، نیاز به تنوع، نگرش های غیر متعصبانه، علایق گسترده و توجه به عاطفه های درونی را مشخص می کند و طالب لذت از نظریه های جدید و ارزش های غیر متعارف هستند. "توافق پذیری" نیز بر گرایش های ارتباط بین فردی تاکید دارد و صداقت، نوع دوستی و همدردی را در بر می گیرد و در تضاد با خصومت بدبینانه و خودمحورانه است. "وجدانی بودن" شامل کوشی منظم برای دستیابی به اهداف و پیروی جدی از اصول است. این افراد توانایی بالایی در کنترل تکانه های خود و همچنین برنامه ریزی برای رسیدن به هدف دارند (حق شناس، 2008؛ به نقل از محسنی تکلو وهمکاران، 1391).

دستجردی وهمکاران (1390) طی پژوهشی به بررسی نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی پرداختند، یافته ها نشان داد صفت سازگاری، مولفه روابط مثبت با دیگران و پذیرش خود را پیش بینی نمود. صفت وظیفه شناسی، مولفه استقلال را پیش بین نمود. صفت روان رنجورخویی، مولفه های تسلط محیطی، استقلال، رشد فردی، هدفمندی در زندگی وپذیرش خود را پیش بینی نمود با توجه به مسائل ذكر شده این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال اساسی است: آیا بین ابعاد پنجگانه شخصیت و تحمل ابهام وبهزیستی روانشناختی دانش آموزان رابطه معنا دار وجود دارد؟


[1] - ryef

[2] -dyner

[3] -bartram & bonaul

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:42 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت

مقاله اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش¬آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 39 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش­آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی انجام گرفت. از روش پژوهش نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون­- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش­آموزان پایۀ چهارم ابتدایی با نارسایی ویژه در ریاضی شهرستان نجف­آباد در سال تحصیلی 90-89 بود. به منظور انجام گرفتن این پژوهش، 20 دانش­آموز با نارسایی ویژه در ریاضی، انتخاب و با روش تصادفی به گروه­های آزمایش و کنترل گمارده شدند (یک گروه 10 نفری آزمایش و یک گروه 10 نفری کنترل). ابزارهای مورد استفاده عبارت از پرسشنا­مۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو، چک لیست تشخیصی اختلال ریاضی تبریزی، مقیاس هوش ریون و آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی بودند. مداخلۀ مربوط به آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو بر روی گروه آزمایش به صورت انفرادی و در 8 جلسه 45 دقیقه ای انجام گرفت. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (05/0=p) . در مجموع یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو برعملکرد حل مسأله و دانش و مهارت فراشناخت دانش­آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی مؤثر می باشد. پیشنهاد می­گردد که از روش آموزش فراشناخت پانورا و فیلیپو به عنوان یک روش مفید در رفع مشکلات حل مسألۀ دانش­آموزان با نارسایی ویژه در ریاضی استفاده گردد.

واژگان کلیدی: ناتوانی ریاضی، برنامه پانورا و فیلیپو، حل مسأله، دانش و مهارت فراشناخت.

مقدمه

نارسایی­های ویژه در ریاضی1 به عنوان یک اختلال در سومین نسخۀ راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی2 (Dsm-III) در سال 1980 مطرح گردید. این اختلال، عبارت از ناتوانی در انجام یافتن مهارت­های حساب با توجه به ظرفیت هوش و سطح مورد انتظار از کودک است، که این مهارت­ها می­بایست به کمک مقیاس­های میزان شده فردی اندازه­گیری شده باشد. براساس ویراست چهارم اصلاح شده راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی3 این کودکان در چهار گروه از مهارت­های زبانی، ادراکی، ریاضی و توجهی مرتبط با ریاضیات مشکل دارند. به عبارت دیگر نارسایی­های ویژه در ریاضی اصطلاحی برای گسترۀ وسیعی از ناتوانی­های دیرپا در حوزۀ ریاضیات است (دوکر4 ، 2005) . نارسایی­های ویژه در ریاضی، در برخی از کودکان از سنین پایین شروع می­شود ولی در اغلب آنها در دورۀ دبستان خود را نشان می­دهد و تا دورۀ راهنمایی و دبیرستان نیز ادامه می­یابد (دوکر، 2005؛ گریستن، جوردن و فلوجر1، 2005) .

فوکس و فوکس2 (2005) همه­گیری نارسایی ویژه در ریاضی را در دبستان 5 تا 8 درصدد و رمضانی (1380) در شهر تهران حدود 5 درصدد برآورده کرده­اند. در سبب­ شناسی نارسایی ویژه در ریاضی فرضیه­هایی مطرح شده که در مجموع می­توان به ترکیبی از تأثیرات محیط و ژنتیک اشاره کرد (روسل و نوئل3 ، 2007؛ افروز، 1385) . به منظور مداخله و درمان ناتوانی­های یادگیری همواره روی­آورد­های آموزشی گوناگونی ارائه شده است. روانشناسی رفتاری و انواع روش­های زیر مجموعۀ آن­که بر تحلیل رفتار­های مورد نیاز برای یادگیری تکلیف و یا برنامۀ درسی تأکید می­کند، تمرین­های آموزشی مشتق از این نظریه « آموزش مستقیم4 » نامیده می­شود. آموزش مستقیم با ارائۀ نحوۀ آموزش فنون تدریس مکملی برای طراحی آموزشی است و به عنوان یک نظام جامع طراحی برنامه­های درسی را با آموزش فنونی برای گسترش برنامه­های آموزشی مختلف یکپارچه می­سازد (گیری5، 2006؛ روزن شاین6، 1986) . آموزش­های شناختی7 آن دسته از راهبرد­هایی تکیه دارد که به وسیلۀ آن اطلاعات مورد توجه قرار می­گیرد، تشخیص داده می­شوند، به رمز در می­آیند و در نهایت در حافظه ذخیره می­شوند تا در موقع نیاز فراخوانده شوند (سیف، 1384؛ کله و چان، 1372؛ لرنر، 1384؛ کولی کیان8 و استنبرگ 1989) . در واقع آموزش­های شناختی بر چگونگی یادگیری افراد متمرکز است مسیری که در خود تلویحات و راهبرد­های متعددی برای تدریس به دانش­آموزان با نارسایی­های ویژه دارد که می­توان آن را به کار گرفت و در توجه کردن، به خاطر سپردن، فهمیدن، فکر کردن و لذت بردن از یادگیری به این دانش­آموزان کمک کرد (لرنر، 1384) .


1. Mathematics Learning disabilities

2. Diagnostic and statistical manual of mental disorders- third Edition text revision

3. Diagnostic and statistical manual of mental disorders- 4th Edition text revision

4. Dowkere

1 . Gersten,. Jordan & Flojo

2 . Fuchs & Fuchs

3 . Rousselle & Noel

4 . Direct Instruction

5 . Geary

6 . Rosenshine

7 . Cognitive Trait

8 . Kollingian

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:42 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله ماهیت نفس درکلام اسلامی

مقاله ماهیت نفس درکلام اسلامی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 84 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده

تجرد نفس،از مسایلی است که در فلسفه اسلامی بیشتر ازکلام مورد توجه بوده است.برخی فیلسوفان اسلامی که در این امر اتفاق نظر دارند،درمیان متلمان برخی چون غزالی و راغب ،قائل به تجرد نفس اند و گروهی آن را انکار می کنند.در این مقاله مساله ماهیت نفس را در آثار مهم کلامی مورد مطالعه قرار می دهیم.

واژه های کلیدی :1-نفس 2 -تجرد 3-جسم 4-جوهر 5-بدن 6-علم

1.مقدمه :

درفلسفه وکلام اسلامی ،عقیده براین است که ماهیت نفس چیست،اختلاف دارند.فیلسوفان نفس را غیرمادی و مجرد می دانند.ابن سینا قائل به چهار نوع ادراک حسی،خیالی ،وهمی وعقلی برای نفس است.ادراک حسی ،مادی است ودر ادراک خیالی صورت ازماده تجرد می یابد ولی مجرد ازلواحق ماده است.ادراک وهمی از لحاظ تجرید اندکی برتر از مرتبه خیال اند چون در انها معانی ای همچون خیر وشر ادراک می شودکه اگرچه ذاتا مادی نیستند اما موضوع خیال مادی قرار می گیرند.ادراک عقلی کاملا مجرد از ماده اند.دلایلی که ابن سینا برتجردنفس می آورد ناظربه نفس ناطقه انسانی است.ملاصدرا برخلاف ابن سینا همه ادراک انسانی را مجرد می داند.وی در مورد نفس ناطقه علاوه بر این که در مقام مثال مقید،تجرد برزخی و در مقام ادراک معانی مطلقه و حقایق مرسله ،تجردعقلانی دارد،دارای مقام فوق تجرد است.به این معنا که نفس هم مجرد از ماده است وهم مجرد از ماهیت.تجرد ازماهیت فوق تجرد ازمادهو جوهریت است.البته حکمای مشاء نفوس ناطقه وعقول راتنها مجرد ازماده می دانند وفقط خداوند را مجرد ازماهیت می دانند(18،ص:17،138 ،ص:10،291،صص:534_537 و9،صص: 336_337).

مساله تجردنفس درمیان متکلمان اسلامی موافقان و مخالفانی دارد.کسانی چون غزالی(450-505) واما فخر(544-606)(دست کم در برخی آثارشان و احتمالا به دلیل توجه و اشتغال به مباحث فلسفی )هم چون فیلسوفان قائل به تجرد نفس شدندوجمهور متکلمان قائل به تجرد نفس نیستند.البته دراندیشه اسلامی انکارتجردنفس اختصاص به این گروه ندارد،چنان که برای مثال یکی از علمای بزرگ شیخ ، مرحوم علامه مجلسی (1037-1/1110)درکتاب ارزشمند خود بحار الانوار به نفی تجرد نفس پرداخته است.ایشان درجلد اول این کتاب ضمن نقل حدیثی ازامیرالمومنین(ع) که می فرمایندازپیامبر(ص) سوال شد چرا خدا عقل را آفرید در ذیل حدیث ،شش نکته را بیان می کنمد ودر نکته ششم می گوید :

"ایشان می پندارن وجود جوهری مجرد وقدیم را ثابت کرده اند که نه ازلحاظ ذات ونه ازلحاظ فعل،هیچ وابستگی به ماده ندارد، اما این سخن مستلزم انکار بسیاری ازاصول اسلامی است ،بااین همه از روایات بر می آید که موجود مجردی جزخداوند متعال وجود ندارد."(101-102)

علامه دراین عبارت اگرچه درمقام نفی تجرد عقل است اما با نفی هرمجردی جزخدا به طور طبیعی تجردنفس رانیز انکار کرده است.ایشان در ادامه به بحث درباره مخلوق اول بودن عقل می پردازد و می گویداگرچه روایاتی در این باره موجود است ،اما ظاهر بیشتر اخبار به این اشاره دارد که مخلوقات اول، آب و هوا بوده اند ومعنای آن چه دراخبار،درباره مخلوق اول بودن عقل وارد شده است ،این است که عقل ،اولین مخلوق درمیان مخلوقات روحانی است. بنابراین هیچ اشکالی نیست دراین که آفرینش برخی اجسام پیش از آفرینش عقل بوده باشد.اوصافی که فیلسوفان برای عقل قائلند دراخبار متواتر به پیامبر وائمه نسبت داده شده است. علامه سپس میگوید : "اخبار،تجردنفس رابرای ما ثابت نمی کند بلکه ازظاهر ان ها مادیات نفس بر می اید" (همان،ص:103)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:42 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه آیات الاحکام شرب خمر

پایان نامه آیات الاحکام شرب خمر

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 328 کیلو بایت

تعداد صفحات : 152

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

‌الف: بیان مساله. 3

ب: سؤالات تحقیق: 5

ج: پیشینه‌ی تحقیق: 5

د: فرضیّه ها 8

هـ: اهداف پژوهش.... 8

اهداف کاربردی: 8

و: روش کار: 9

- روش پژوهش : 9

–روش گردآوری اطلاعات : 9

–ابزارگردآوری اطلاعات: 9

- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات : 9

- روش ساماندهی.. 9

فصل اول: کلیات ومفاهیم.. 10

1-1- مفهوم شناسی.. 11

1-1-1- تعریف آیات الاحکام. 11

1-1-1-1- آیات... 13

الف: آیه درلغت... 13

1-1-2- زمینه های کاربردی شناخت آیه در فقه. 19

1-1-2-1- محدوده آیه. 20

الف. نقد و بررسی نظرات... 25

1-1-3- احكام. 28

1-1-3-1- حكم در لغت... 28

1-1-3-2- حكم در اصطلاح.. 29

1-1-3-3- اقسام حكم.. 32

1-1-3-4- مراتب حكم.. 32

1-1-4- جمع‌بندی.. 34

1-2- تاریخچه وتهیه مصرف شراب... 35

1-2-1- انواع مشروبات الکلی.. 35

1-2-3- سم بودن الکل.. 36

1-2-4- راههای جذب ورفع الکل.. 37

1-2-5- اثرات الکلروی برخی دستگاههای بدن. 39

1-2-6-1- مرحله تحریک.... 39

1-2-6-2- مرحله بیتعادلیواغماء. 40

1-2-7- راههایتشخیصمصرفالکل.. 41

1-2-7-1- استفادهازعلائمبالینی.. 41

1-2-7-2- اندازهگیریالکلخون. 41

1-2-8- تعریفوانواعالکلیسموعوارضناشیازاعتیادنبهالکل.. 44

1-2-8-1- تعریفالکلیسم.. 44

1-2-8-2- انواعالکلیسم.. 46

الف - الکلیسمحاد. 46

ب - الکلیسممزمن.. 46

1-2-8-3- عوارضروانیناشیازاعتیادبهالکل.. 47

1-2-8-4- معیارواستانداردجنونعارضی.. 49

1-2-8-5- تشخیصجنونعارضی.. 49

1-2-8-6- معیارجنونعارضی.. 50

1-2-8-7- آزمایشوضرورتکارشناسی.. 52

فصلدوم:تحریمونجاستخمردرآیاتالاحکامقرآن.. 54

2-1- تحریمخمر. 55

2-1-1- « قُلْإِنَّمَاحَرَّمَرَبِّیالْفَوَاحِشَمَاظَهَرَمِنْهَاوَمَابَطَنَوَالْإِثْمَوَالْبَغْیبِغَیرِالْحَقِّ» 58

2-1-2- «وَمِنْثَمَرَاتِالنَّخِیلِوَالْأَعْنَابِتَتَّخِذُونَمِنْهُسَكَرًا» 60

2-1-3- «یسْأَلُونَكَعَنِالْخَمْرِوَالْمَیسِرِقُلْفِیهِمَاإِثْمٌكَبِیرٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِوَإِثْمُهُمَاأَكْبَرُمِنْنَفْعِهِمَا» 61

2-1-4- «یاأَیهَاالَّذِینَآمَنُواإِنَّمَاالْخَمْرُوَالْمَیسِرُوَالْأَنْصَابُوَالْأَزْلَامُرِجْسٌمِنْعَمَلِالشَّیطَانِ». 66

2-2- نجاستخمرودیگرمشروباتالکلی.. 79

2-2-1- نجاستخمر. 79

2-2-1-1- دلایلنظریهنجاستخمروارزیابیآنها 80

الف:اجماع. 80

ب:کتابمجید. 83

ج: سنت (دلیلروایی) 85

2-2-2- دلایلطهارتخمروارزیابیآنها 88

2-2-2-1- راههایحلتعارضمیانروایات... 90

الف: جمععرفی.. 90

ب: اعراضمشهورازروایاتطهارت... 92

ج: مخالفبودنروایاتطهارتباکتابمجید. 93

د: وجودتقیهدرروایاتطهارت (مرجحعلاجی) 94

هـ: حکومتمکاتبهعلیبنمهزیار. 96

و: وجودعامفوقدرروایاتنجاست... 102

2-2-3- الکلوکاربردهایآنازنظرشرع. 107

2-2-3-1- تولید،فروشومصرفالکلازنظرشرع. 108

الف. تولیدوخریدوفروشخمرجهتساختالکل.. 108

ب. استفادهازالکلدرضدعفونیکردنپوست... 110

ج. استنشاقبخاراتالکلدرآزمایشگاه. 111

د. مخلوطکردنالکلباآب... 112

فصلسوم:آثارشربخمر. 114

3-1- آثاراجتماعیشربخمر. 115

3-1-1- براندازی‌نظامخانواده: 116

3-1-2- طردشدنفردالکلیکازجامعه: 117

3-1-3- عدمامنیتدرجامعه: 118

3-2- آثارسوءالکلبراخلاقومعنویت: 119

3-2-1- مانعیادخداونماز: 119

3-2-2- توسعهراهدینگریزی،لاابالی‌گریوجنایت: 121

3-2- زیانهایاقتصادی.. 123

3-2-1- ازبـینرفـتنسرمایه‌هایملیونیرویانسانی.. 123

3-2-2- شیوعفقروفلاکت: 125

3-2-3- عوارضسوء‌بـهداشتیشرب‌خمر: 126

3-2-3-1- اختلالاتروانی.. 128

3-2-4- بیماری‌هایجسمی.. 130

نتیجه‌گیری... 135

فهرست منابع ومآخذ.. 137

الف: فارسی.. 137

ب: منابع عربی.. 139

چکیده

خمر مهمترین این مشروبات بوده که نجس و نوشیدن آن حرام است. شناخت احکام مربوط به سایر مشروبات الکلی نیاز به شناخت حکم خمر دارد، از این رو عموم مردم مسلمان و همه کسانی که به نحوی با این مواد سر و کار دارند، نیازمند شناخت احکام شرعی مربوط به خمر می باشند، لذا هدف این تحقیق«آیات الاحکام شرب خمر» بیان ادله فقهی حکم حرمت و نجاست مسکرات بوده، در این راستا ابتدا در فصل اول به مفهوم شناسی آیات الاحکام پرداخته سپس با استفاده از منابع موجود، به تحقیق در این مورد پرداختیم و معلوم گردید که یكى از معجزات علمى قرآن،تحریم شرب خـمر اسـت.بررسى آثار عظیم تحول‌هاى مذهبى موجود در جوامع انسانى نشان مى‌دهد كه هیچ قدرتى‌ به‌ اندازه دین و مذهب نتوانسته است در جامعه تحول و دگرگونى پدید آورد.همان‌طور كه امام على(ع)درباره این تأثیر مى‌فرماید: «دین نیرومندترین نگهبان و قوى‌ترین تـكیه‌گاه اسـت.آثار و پیامدهای نوشابه‌های الکلی را می‌توان در‌ جنبه‌های مختلف اجتماعی، اخـلاقی،فرهنگی،اقتصادی،بهداشتی،سیاسی و...مـورد بـررسی قرار داد.پدیده‌هایی چون تزلزل نظام خانواده،عدم امنیت‌ و آرامش در جامعه،دوری‌ از‌ یاد خدا و نماز،رکود عقل،از بین رفـتن سرمایه‌های ملی و نیروی انسانی،فقر،خودکشی،اختلالات روانی و جسمی،ضعف حکومتی و هزاران پیامد دیگر.تحقیقات انجام‌شده در جوامع‌ غربى‌ نیز‌ مؤید این نكته است كه‌ هرچه‌ دستورات‌ مذهبى قوى‌ترى در جامعه وجود داشته باشد،احتمال گرایش به مصرف مواد مخدر كمتر مى‌شود. در عصر حاضر كه معضل مـواد‌ مـخدر‌ و مسكرات‌ دامنگیر بشریت شده،با كمك دستورات دین اسلام‌ و بازخوانى‌ مدارك اسلامى-مبنى بر تحریم مسكرات-براساس باورهاى جامعه مى‌توان پایگاه عظیمى در مقابل این مشكل بشرى فراهم كرد‌.

واژگان کلیدی: شرب، خمر، تحریم، آیات الاحکام

مقدمه

مسئله حرمت خمر و شراب، در همه ادیان الهی حرام بوده، و هیچ آیینی كه از تحریف بشر مصون مانده باشد، شرب خمر را جایز نمی‌داند.شراب به خاطر زیان‌های گوناگون و عواقب شوم تحریم گردیده است و آثار شوم شراب از نظر روحی و روانی و جسمی و... اصلاً قابل مقایسه با منافع ناچیز اقتصاد و احیاناً جسمی (در معالجه برخی امراض) نمی‌باشد. ملاک امتیاز آدمی بر سایر جانداران عقل او است و به خاطر عقل است که انسان علم و دانش می‌اندوزد. همه ترقیات و پیشرفت‌های جوامع بشری ثمره علم و دانش بشری است و شراب عقل را گرچه در مدت محدود زایل می‌کند. قرآن کریم می‌فرماید: «درباره شراب و قمار از تو سؤالمی‌کنند،بگو: در آن‌ها گناه بزرگی است، و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارند (ولی) گناه (و مفسده) آن‌ها از نفع آن‌ها بیشتر است».[1] موضوع این تحقیق «آیات الاحکام شرب خمر» بوده، قرآن منبع اولیه شناخت معارف دینی، احکام فقهی، حقوقی و مناسبات فردی و اجتماعی و در عین حال متقن‏ترین منبع نیز است.قرآن از جهت صدور قطعی است و اصولیون برای ظواهر کتاب حجیّت قائل شده‏اند. بخش مهم و عمده‏ای از آیات قرآن بیان کننده اصول اعتقادی اسلام بوده و بخشی دیگر در مورد حرام و حلال می‌باشد.


‌ الف: بیان مساله

یکی از گناهان کبیره از نظر دین اسلام خوردن مشروبات الکلی مییاشد. علاوه بر آیات و روایات امروزه از نظر علمى نیز مضرات مصرف مواد الکلى به اثبات رسیده است. دانشمندان به این واقعیت اعتراف داشته‏اند که از جمله آثار زیان بخش شراب، پیامد سویى است که روى مغز و عقل مى‏گذارد و آن را از کار مى‏اندازد. روشن است که با از بین رفتن عقل، پرده شرم و حیا دریده مى‏شود. در نتیجه میدان به دست غرایز حیوانى مى‏افتد. انسان به صورت حیوانى وحشى و لجام گسیخته درمى‏آید. در قرآن کریم آیات فراوانى وجود دارد که حرمت مشروبات الکلى را به زبان کنایه و یا موردى بیان مى کند که این آیات معمولا به آیات، آیات الاحکام مشهور است.

آیات قرآنی که حـکم فقهی در آن آمـده را آیــات الاحـکام گویند[2] به عبـارت دیگر آیـه­های مـربوط به فقه در قـرآن کریم را آیات الأحکام گوینـد و حـدود 500 آیه به بیـان احـکام عبــادات، معاملات و غیره تعلق دارد .[3]

منظـور از تـدریجی بودن، تشـریع مرحلـه ­ای و انـدک انـدک احـکام و تکـالیف در موضوعات گوناگون بلکه در یک موضوع است . موارد نسخ احـکام و تشریع حکم موقت را نیز میتوان در همین راستا دانست.[4]البته باید توجه داشت که آیات منسوخ و ناسخ و احـکام دارای حکم موقت و دائم اگر چه از نظر تشـریع دارای ترتیب زمانی بوده و یکی پس از دیگری نازل شده اند و لیکن تفاوت عمده ای که با تشریع تدریجی دارند این است که در آنها نزول حـکم بعدی، احکام قبلی را باطل کرده و از گـردونه‌ی عمـل خـارج می کند در حالیکه در تشـریع تدریجی، احـکام بعدی مؤید و مؤکِّد حکم قبـلی می باشند؛ واین تحقیق به دنبال بیان چنین احـکامی در آیات الاحکام قرآن است .


[1]. بقره/ 219.

[2]. انصاری، محمدعلی، الموسعه الفقهیه المیسره، ج1، ص 131.

[3]. حریری، محمدیوسف، فرهنگ اصطلاحات قرآن، ص 10.

[4]. میبدی، محمد فاکر، بازپژوهی آیات فقهی قرآن، ص 44.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:42 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه مراحل برداشت یونجه

پایان نامه مراحل برداشت یونجه

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 930 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فصل اول : مقدمه ای در مورد گیاه یونجه

1-1- مقدمه ...................................................................................................................................... 2

1-2- مبدا اولیه یونجه ...................................................................................................................... 4

1-3- خواص گیاه شناسی یونجه ...................................................................................................... 5

1-4-انواع یونجه ایرانی .................................................................................................................... 8

1-4-1- یونجه بغدادی .................................................................................................................... 8

1-4-2- یونجه همدانی .................................................................................................................... 9

1-4-3- یونجه یزدی ....................................................................................................................... 9

1-4-4- یونجه بمی ......................................................................................................................... 9

1-5- ارزش غذایی یونجه ................................................................................................................ 10

1-6- مقایسه ارزش غذایی یونجه ..................................................................................................... 11

1-7- یونجه و اهمیت آن در تغذیه دام ............................................................................................. 12

1-8- عوامل موثر بر ارزش غذایی یونجه ......................................................................................... 12

1-8-1- گونه ، واریته و سویه گیاه .................................................................................................. 12

1-8-2- نسبت برگ به ساقه ............................................................................................................ 12

1-8-3- مرحله رشد در زمان برداشت ............................................................................................. 12

1-8-4- حاصلخیزی و خصوصیات خاک ........................................................................................ 13

1-8-5- اثرات اقلیم فصل آب و هوا روی ترکیبات یونجه .............................................................. 13

1-8-6- ارزش غذایی یونجه ............................................................................................................ 13

فصل دوم – روش های برداشت یونجه

2-1- رو شهای برداشت یونجه ........................................................................................................ 16

2-1-1- چیدن .................................................................................................................................. 16

2-1-2- ریگ زدن ............................................................................................................................ 18

2-1-3- بسته بندی ........................................................................................................................... 19

2-2- زمان برداشت یونجه ................................................................................................................ 20

فصل سوم – اصول خشک کردن علوفه

3-1- اصول خشک کردن علوفه ...................................................................................................... 24

3-2- روش های خشک کردن علوفه .............................................................................................. 26

3-2-1- علوفه خشک بلند .............................................................................................................. 27

3-2-2- علوفه خشک خردشده ...................................................................................................... 27

3-2-3- علوفه خشک ریز شده ...................................................................................................... 28

3-2-4- علوفه خشک بسته بندی شده ........................................................................................... 28

3-2- 5- بسته های بزرگ ............................................................................................................... 29

3-3- خشک کردن در انبار .............................................................................................................. 30

3-3-2- علوفه خشک قرصی و حبه شده ....................................................................................... 32

3-3-3- مواد افزودنی به علوفه ....................................................................................................... 33

3-3-4- آبگیری .............................................................................................................................. 34

فهرست منابع

4-1 منابع فارسی ............................................................................................................................. 36

1-1-مقدمه :

یونجه از تیره لگومینوز بوده و به علت غنی بودن از پروتئین،کلسیم و ویتامین و خوش خوراک بودن ودرصد کم سلولز درردیف بهترین گیاهان علوفه ای قرار می گیرد وبه آن طلای سبز می گویند.یونجه اولین گیاه زراعی است که به عنوان علوفه کشت شده است.

اگرچه یونجه به دلیل استفاده گسترده از آن در نواحی معتدل ،مورد توجه قرار گرفته است ،اما درحقیقت هم نقاط معتدل و هم در نقاط نیمه گرمسیری کشت می شود.در مقیاس جهانی ،یونجه نه تنها رایج ترین علوفه مورد استفاده است ، بلکه قدیمی ترین علوفه نیز بشمار می رود.خاستگاه مرکزی این گیاه چندساله ء ایران ، ماوراء قفقاز و آسیای صغیر است. یونجه خود را با زمستانهای سرد و تابستانهای خشک و داغ این مناطق سازگار نموده است.

علاوه بر یونجه معمولی (Medicago.sativa) گونه دیگری دارد که بطوراستثنایی نسبت به سرما سازگار است (Medicago .falcata ) ودر شرایط رشدحاکم بر نواحی دور دست شمال سیبری مورد استفاده قرار میگیرد.هردو گونه یونجه در حدود450 سال پیش به آلمان و شمال فرانسه واردشد.گمان می رودکه درآنجا بین M.sativa که گلهایی به رنگ آبی تا ارغوانی دارد M. Falcate که دارای گلهای زرد رنگ است،دو رگه گیری صورت گرفت باشد.هیبریدهای حاصله M.media نامیده می شوند و کم و بیش ویژگی های دو گونه اصلی را دارند.گلهای گونه هیبریدی غالبا الوان است.این گونه جدید تنوع ژنتیکی زیادی دارد که همراه با سفرهای متعدد اکتشافانی که درقرن شانزدهم و هفدهم در اروپا شروع شد،به استقراریونجه در سراسر جهان کمک کرد.گیاهان هر دو گونه M.sativaو M.mediaبا شرایط رشد در امریکای شمالی و جنوبی و استرالیا ، نیوزلند ، افریقای جنوبی ، مناطق خشک آسیا ، ناحیه مدیترانه و اروپای شمالی سازگارند. ارقام معدودی از M.falcata وجود دارد که کمتر مورد استفاده قرار می گیرند.

یونجه را پرتغالیها و اسپانیاییها در قرن شانزدهم به امریکای جنوبی آوردند. این گیاه توسط میسیونرها از پرو و مکزیک به تگزاس، اریزونا، نیومکزیکو وکالیفرنیا انتقال یافت و تا سال 1870 دراین نواحی بخوبی مستقر شد. از اینجا بود که یونجه به عنوان " ملکه ءعلوفه ها " شناخته شدو اکنون 13 میلیون هکتار (33 میلیون ایکر) را درامریکای شمالی و 33 میلیون هکتار (83 میلیون ایکر) را درسطح جهان در برمیگیرد. بویژه بر حسب تولید پروتئین ،این گیاه از ارزش تغذیه ای زیادی برخورداراست و بر سایر گیاهان علوفه ای برتری دارد.

در محدوده ترکیب ژنتیکی falcata - M.sativa تنوع فیزیولوژیک و مورفولوژیک به قدری زیاد است بحث پیرامون مناطق سازگاری این گروه به طور کلی بی معنی است. یونجه دارای ارقام یا مجموعه ارقامی است که به استثنای نواحی گرمسیری که دمای آن پیوسته بالاست،درهمه مناطق کشاورزی رشد می کند.دلایل چندی برای این تنوع گسترده در دست است. اولا هردو شکل دیپلوئید (2n=16) و تتراپلوئید (2n=32) وجود دارد ودو رگ گیری حاصل از آنها تا سطح تتراپلوئید باعث تولید هیبریدهای باروری می شود. ثانیا خوداین گیاهان بطور کامل دگرگشنی دارند و به این ترتیب میزان صفات مختلط ( هتروزیگوتی ) در انها زیاد است ،ثالثا این زمینه ء وسیع تنوع در طول 3000 تا 4000سال در سطح جهان در معرض به گزینی طبیعی بوده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:41 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات