ترس در کودکان و عوامل آن

ترس در کودکان و عوامل آن

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 70 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

مقدمه

تعریف ترس

انواع ترس در کودکان

ترس‌های طبیعی و لازمه دوران رشد

آیا ترس‌های طبیعی و لازمه دوران رشد را باید نادیده گرفت؟

برخورد با کودک در هنگام ترس چگونه باید باشد؟

ترس‌های نابهنجار

ترس، اضطراب و هراس

ترس و دیگر اختلالات

علل های ترس از دیدگاه دیگر

ترس نوجوانان

اثرات ترس بر کودک

ترس مفید

روشهای مقابله با ترس کودک

پیشگیری آسان تر است

دو شیوه مقابله با ترس کودک

روش غلبه بر برخی از ترسهای متداول کودکان

ترس از تاریکی و تنهایی

ترس از مدرسه

ترس از حیوانات

منابع

مقدمه

بسیاری از والدین با مشکلاتی از قبیل ترس کودک از حیوانات، ترس از تاریکی، ترس از غریبه‌ها و... مواجه می‌شوند و واقعا نمی‌دانند که چگونه رفتاری باید در مقابل این ترس‌ها داشته باشند. خیلی از آنها تلاش زیاد می‌کنند تا به کودک خود نشان دهند که ترس او موردی ندارد و هیچ جای ترس وجود ندارد. اما گویا هر چه بیشتر تلاش می‌کنند کودکشان در ترس خود مصمم‌تر می‌شود. در برخورد با چنین ترس‌هایی والدین در اولین گام باید دلایل آنرا مشخص کنند. برخی از این ترس‌ها طبیعی بوده و لازم نیست والدین حساسیت زیادی در مورد آنها نشان دهند و برخی بنا به دلایلی رخ می‌دهند که لازم است در رفع این ترس‌ها مورد توجه قرار گیرند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله مدیریت پروژه

مقاله مدیریت پروژه

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 194 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق : مدیریت سازمانی

فهرست مطالب

عنوان ..................................................................................................................................................................... صفحه

تعریف مدیریت..................................................................................................................................................................................................................................................... 3

انواع مدیریت.................................................................................................................... 3

تعریف تحقیق..............................................3

چرخه حیات تحقیق...............................................................3

ویژگی های چرخه حیات تحقیق............................................................................................ 4

شروع تحقیق(دوران ابتدایی)............................................................................................................. 5

دوره اجرای پروژ......................................................................................................................... 5

خاتمه تحقیق................................................................................................................................................ 6

مراحل شکل گیری یک تحقیق عمرانی............................................................................. 6

دسته بندی اجام تحقیق با توجه به عوامل درگیر....................................................................................................... 6

کارفرما کیست؟................................................................................................................................................ 7

وظایف و اختیارات کارفرما................................................................................................................................... 7

مشاور کیست؟................................................................................................................................................... 7

نحوه رتبه بندی مشاور................................................................................................................................. 8

نحوه ارجای کار به مشاور.......................................................................................9

پیمانکار کیست ؟.............................................................................................................................................................................. 10

خدمات مدیریت طرح............................................................................................................................................................... 0

نحوه ارجای کار به مدیریت طرح........................................................................................................................................................................................................ 10

قراردادهای پیچیده زیاد و قراردادهای جذب سرمایه ای................................................................................................................................................... 11

روش امانی.......................................................................................................................................................................................................................................................... 11

روش طرح و ساخت..................................................................................................................................................................................................................................... 11

روش مرسوم...................................................................................................................................................................................................................................................... 12

قراردادهای تیپ مدیریت.......................................................................................................................................................................................................................... 12

روش مدیریت ساخت.................................................................................................................................................................................................................................. 12

روش پیمانکاری مدیریت........................................................................................................................................................................................................................... 13

روش مدیریت تحقیق...................................................................................................................................................................................................................................... 13

روش اجاره......................................................................................................................................................................................................................................................... 14

قراردادهای امتیازی..................................................................................................................................................................................................................................... 14

قراردادهای مشارکت................................................................................................................................................................................................................................... 15

قراردادهای پیمانکاری(EP & EPC)........................................................................................................................................................................................ 15

قراردادهای پیماکاری(EP & EPC).......................................................................................................................................................................................... 16

انواع روشهای بازپرداختهزینهدر قراردادهای معمول.............................................................................................................................................................. 16

قراردادهای قیمت مقطع ......................................................................................................................................................................................................................... 16

قراردادهای درصد هزینه........................................................................................................................................................................................................................... 17

قراردادهای فهرست بهایی........................................................................................................................................................................................................................ 17

قراردادهای هزینه واحدی (مترمربعی)............................................................................................................................................................................................. 17

انواع مناقصه....................................................................................................................................................................................................................................................... 18

مراحل انجام مناقصه.................................................................................................................................................................................................................................... 18

تعریف مدیریت :

استعداد دستیابی به حداكثر كیفیت در كمترین زمان ممكن و با كمترین هزینه

مجموعه اقداماتی كه با بهترین كیفیت و كمترین هزینه و در كمترین زمان اهداف از پیش تعیین شده ای را محقق كنند.

انواع مدیریت :

- مدیریت استبدادی

- مدیریت پدرانه

- مدیریت مشاركتی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی دربانک ملت استان اردبیل

پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی دربانک ملت استان اردبیل

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 538 کیلو بایت

تعداد صفحات : 145

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی دربانک ملت استان اردبیل می باشد. روش تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی، توصیفی بوده و سعی بر آن دارد تا تاثیر بازاریابی داخلی را بر بازارگرایی در بانک ملت استان اردبیل مورد بررسی قرار دهد. دوره زمانی تحقیق 7 ماهه بوده و از اول دی ماه سال 1391 تا انتهای تیر ماه سال 1392 بوده و زمان جمع آوری داده های پرسشنامه سه ماهه و از اول فروردین تا آخر خرداد ماه می باشد و جامعه آماری آن را کارکنان بانک ملت استان اردبیل تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در این تحقیق بر اساس پرسشنامه استانداردی می باشد كه توسط آواد و آگتی در سال 2010 طراحی شده است. در این پژوهش با توجه به اندازه جامعه آماری که تعداد325نفر می باشد تعداد نمونه لازم از طریق این جدول، 180 نفر انتخاب شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از الفای كرونباخ یك بار برای 30 پرسشنامه و یك بارنیز برای 180پرسشنامه استفاده شده كه پایایی برای 30 پرسشنامه 751/0 و برای 180 پرسشنامه 830/0 بدست آمد و برای تعیین روایی پرسشنامه، پرسشنامه طراحی شده همراه با فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و خبرگان رشته مدیریت و بازاریابی قرار داده شده و بعد از كسب نظرات آنها و انجام اصلاحات لازم، روایی ابزار پژوهش تائید گردید همچنین فرضیات تحقیق بر اساس مدل های ارائه شده، از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل گرفته اند،از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های متغیرها و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و به طور مشخص از روش SEM برای تعیین رگرسیون، همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شده است و نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق نیز اس پی اس اس و لیزرل می باشد. و در نهایت نسبت به معنی دار بودن مدل و هر یک ازمتغیرهای مستقل تصمیم گیری شده است.

کلمات کلیدی: بازاریابی داخلی، بازارگرایی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی

فهرست

چکیده د

فصل اول - کلیات تحقیق

1-1مقدمه2

1-2- بیان مساله2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق. 4

1-4- اهداف تحقیق. 4

1-5- فرضیه های تحقیق تحقیق. 4

1-6- مدل مفهومی تحقیق 5

1-7-تعریف مفهومی و عملیاتی 5

1-8-روش تحقیق8

1-9-ابزار گردآوری اطلاعات8

1-10روش تجزیه و تحلیل8

1-11- ساختار تحقیق 9

فصل دوم - ادبیات نظری تحقیق و مروری بر پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 11

2-2 – بازار یابی داخلی 11

2-2- 2 اصول اساسی بازاریابی 12

2-2-3 عناصر بازاریابی داخلی 13

2-2-4 گام های بازاریابی داخلی 15

2-2-5 تعریف و مفهوم سازی بازاریابی درونی 15

2-2-6 آمیخته بازاریابی درونی 17

2-2-7 بازاریابی درونی استراتژیک.. 20

2-2-8 بازاریابی درونی جمعی 20

2-2-9-مدیریت رابطه ای درونی 22

2-3- رفتار شهروندی 22

2-3-1 تعاریف رفتار شهروندی سازمانی 24

2-3-2- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی 26

2-3-3- انواع رفتار شهروندی سازمانی 31

2-3-4 رفتار شهروندی مدیریت 33

2-3-5 رفتار شهروندی کارکنان 33

2-3-6 – رفتار ضد شهروندی 33

2-3-7 عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی 34

2-3-8 پیامد های رفتار شهروندی سازمانی 37

2-4- تعهد سازمانی 37

2-4-1 تعاریف تعهد سازمانی 37

2-4-2 انواع تعهد سازمانی 39

2-4 -3 – عوامل موثر بر تعهد سازمانی 42

2-4-4 پیامد های تعهد سازمانی 44

2-5- بازار گرایی 46

2-5-2 دیدگاه های مختلف در مورد بازارگرایی 47

2-6-پیشینه تحقیق52

2-6-1تحقیقات انجام شده در داخل کشور 52

2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج كشور 54

2-7-مدل و ارتباط متغیر های تحقیق 55

فصل سوم - روش شناسی تحقیق

3-1مقدمه 58

3-2 روش پژوهش... 58

3-3 قلمرو پژوهش... 59

3-4 جامعه آماری. 60

3-5 روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه 60

3-6 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 60

3-7 ابزار اندازه گیری پژوهش 61

3-8 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری پژوهش 62

3-9 شیوه گرد آوری اطلاعات 63

3-10 اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش 63

3-10-1روایی ابزار پژوهش 63

3-10 – 2 پایایی ابزار پژوهش 65

3-11 متغیرهای پژوهش 67

3-12 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها 68

3-13 آزمون های برازندگی مدل کلی 68

فصل چهارم - تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1- مقدمه 72

4-2- آمار توصیفی. 72

4-3- میانگین نمرات متغیر ها ی پژوهش 76

4-4- مفروضات انجام تحلیل عاملی 76

4-5- ماتریس كواریانس بین متغیر های پنهان پژوهش 77

4-6- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA) 77

4-7- تخمین مدل. 82

4-8- شاخص های برازش مدل. 83

4-9-نتایج حاصل از آزمون فرضیات 84

4-10- ضریب تعیین متغیرهای درون زای پژوهش 87

4-11- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 88

فصل پنجم - نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق

5-1- مقدمه 91

5-2- نتایج بررسی فرضیات تحقیق. 91

5-3- مقایسه نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق. 94

5-4بررسی همسویی نتایج تحقیق با پیشینه تحقیق. 94

5-5- پیشنهادات تحقیق. 95

5-5-1- پیشنهادات براساس نتایج تحقیق. 95

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 96

5-6- محدودیت های تحقیق.96

منابع و مآخذ.97

جداول و شکل ها 106

فرمول ها .107

پیوست ها و ضمائم 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاورپوینت زندگی نامه آندره گدار

پاورپوینت زندگی نامه آندره گدار

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 4.91 مگا بایت

تعداد صفحات : 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بخشهایی از این فایل:

آندره گدار، معمار نخستین ساختمان کتابخانه ملی ایران

خدمات فرهنگی

آثار و تالیفات

آثار به جا مانده معمار در ایران

قدیمی ترین نمای ترسیم شده از موزه

و ...

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

راهنمای استفاده از دوربین توتال استیشن

راهنمای استفاده از دوربین توتال استیشن

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 855 کیلو بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بخشهای از این فایا اموزشی:

توتال استیشن لایکا

در توتال لایكاهشت برنامه برای كار وجود دارد

تنظیمات اولیه

منوی تنظیمات

surveying

و ....

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:55 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاور پوینت زندگی نامه خواهران حریری

پاور پوینت زندگی نامه خواهران حریری

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 1.879 مگا بایت

تعداد صفحات : 16

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست:

گیسو و مژگان حریری

تاسیس کمپانی و افتخارات

زادگاه

اولین تجارب

سرگذشت در آمریکا

نمونه کارهای انجام شده و ....

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطۀ بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی

بررسی رابطۀ بین سرمایه فکری و بهره وری کارکنان در وزارت امور اقتصادی و دارایی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : zip

حجم فایل : 271 کیلو بایت

تعداد صفحات : 161

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چکیده، خروجی نرم افزار،مقدمه، تمام فَصل ها، منابع ،پرسشنامه، فهرست و پیوست

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

دانلود پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 253 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: پاورپوینت رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

دسته: مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 31 اسلاید

این فایل با فرمت پاورپوینت در تعداد 31 اسلاید زیبا و کامل در زمینه رویکرد "اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت" بوده که می تواند به عنوان سمینار(کنفرانس) در کلاس مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

سیر تکامل تئوری سازمان

سیر تکاملی تئوری معاصر سازمان

مدیریت در نظریه اقتضایی

دیدگاه مصالحه جویانه اقتضایی

متغیرهای اقتضایی

محیط و عدم اطمینان محیطی

ساختارهای ماشینی

ساختارهای ارگانیکی

عوامل مؤثر در ایجاد عدم اطمینان محیطی

جمع بندی مبحث نظریه اقتضایی

مدیریت در دیدگاه پست مدرن

تفاوت دیدگاه های مدرن وپست مدرن در مورد نظریه سازمان

دگرگونی های مؤثر در تغییرات تئوری سازمانی

تفاوت مؤلفه های مدیریتی در دو دیدگاه مدرن و پست مدرن

دگرگونی های سازمانی در دیدگاه پست مدرنیسم

دگرگونی های سازمانی در دیدگاه پست مدرنیسم

سازماندهی مدرن و پست مدرن

دگرگونی های سازمانی در دیدگاه پست مدرنیسم

جمع بندی مبحث سازمان در پست مدرنیسم

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

120 نمونه سوال ریاضی فصل اول ریاضی ششم - کسر متعارفی

120 نمونه سوال ریاضی فصل اول ریاضی ششم - کسر متعارفی

دسته بندی : ریاضی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.058 مگا بایت

تعداد صفحات : 22

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

120 نمونه سوال گلچین شده فصل اول کتاب ریاضی ششم دبستان از مدارس کل کشور

تبدیل کردن اعداد کسری به عدد مخلوط و برعکس

ضرب و تقسیم اعداد کسری

مسائل کاربردی

جمع و تفریق اعداد کسری

و ...

22 صفحهپس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:54 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پاور پوینت معماری پست مدرن

پاور پوینت معماری پست مدرن

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 3.63 مگا بایت

تعداد صفحات : 36

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست:

معماری پست مدرن (معماری و دکوراسیون)

تاریخچه

خصوصیات معماری پست مدرن

عوامل بوجود آورنده معماری پست مدرن

اسلاید های از طراحی نمونه های معماری پست مدرن و ....

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 20:53 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات