پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

پایان نامه بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 192 کیلو بایت

تعداد صفحات : 150

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................ صفحه

چكیده

مقدمه................................................................................................................................................................... 1

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش

1- موضوع پژوهش.......................................................................................................................................... 4

2- هدفهای پژوهش ....................................................................................................................................... 4

3- امكان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ....................................................................................... 5

4- سؤالهای پژوهش ....................................................................................................................................... 5

5- فرضیه‎های پژوهش................................................................................................................................... 6

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها................................................................................................................. 6

خلاصه................................................................................................................................................................. 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت................................................................................................................................................ 10

تعریف رضایتمندی زناشویی.......................................................................................................................... 11

ازدواج ............................................................................................................................................................... 12

تعریف ازدواج .................................................................................................................................................... 12

فوائد ازدواج........................................................................................................................................................ 13

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران كودكی .............................................. 14

افكار مسموم .......................................................................... 17

بهداشت روانی ......................................................................... 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان .................................................. 20

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق................................................... 20

پختگی روانی ورشد عاطفی فكری طرفین................................................ 20

طرز تفكر وعقاید وتمایلات .............................................................. 21

طرز تلقی ونگرشها ..................................................................... 22

عقاید مذهبی .......................................................................... 23

اختلافات طبقاتی ...................................................................... 23

میزان تحصیلات ....................................................................... 24

توافق وطرز فكر درباره امورجنسی ...................................................... 24

تولد فرزند.............................................................................. 25

تعداد فرزندان.......................................................................... 26

اخلاق ................................................................................. 26

دخالت اطرافیان وبستگان ............................................................... 27

تفاوت سنی بین زن وشوهر ............................................................ 27

رابطه با اولیا ........................................................................... 28

ویژگیهایی كه در امر زناشویی نقش منفی دارد............................................ 29

وجوهی از اختلافات زناشویی ...................................................................................................................... 31

نیازهای احساسی زن ومرد............................................................................................................................. 31

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود................................................................................................... 32

نیاز اساسی ازدواج موفق................................................................................................................................. 33

نقش زن در زندگی امروز .............................................................................................................................. 35

زن در نقش همسری ...................................................................................................................................... 35

موقعیت زن در اسلام ..................................................................................................................................... 36

ازدواج از نظر اسلام.......................................................................................................................................... 37

سختگیری در مسئله ازدواج.......................................................................................................................... 38

اهداف والای ازدواج در اسلام....................................................................................................................... 38

معیارهای انتخاب همسر ............................................................................................................................... 40

خواستگاری......................................................................................................................................................... 42

مهریه.................................................................................................................................................................... 42

جهیزیه ............................................................................................................................................................... 43

عقد وعروسی...................................................................................................................................................... 44

حقوق زن وشوهر.............................................................................................................................................. 45

رفتار...................................................................................................................................................................... 46

گفتار..................................................................................................................................................................... 46

هدف زندگی ازدید قرآن ............................................................................................................................... 46

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم .................................................................................................. 47

خانواده................................................................................................................................................................. 48

تیپهای خانواده................................................................................................................................................... 49

خانواده متزلزل . .............................................................................................................................................. 50

خانواده متعادل.................................................................................................................................................. 50

خانواده متكامل.................................................................................................................................................. 50

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر.............................................................................................................. 51

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر............................................................................................................ 52

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها...................................................................................................................... 53

شیوه‎های كاربردی برای رسیدن به تفاهم ............................................................................................... 53

طلاق........................................................................................................................... 54

خانواده گسسته ........................................................................................................................................... 56

اختلافات خانوادگی ......................................................................................................................................... 56

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه........................................................................................................................ 57

انواع عوارض بعد از طلاق.............................................................................................................................. 58

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق......................................................................................................... 59

هوش................................................................................................................................................................... 60

تعریف هوش...................................................................................................................................................... 60

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی .................................................................................................. 63

هوش عملی وهوش نظری............................................................................................................................. 64

هوش واستعدادهای دیگر............................................................................................................................... 65

ماهیت عامل g ................................................................................................................................................ 67

تست هوش چیست......................................................................................................................................... 67

بهره هوشی (هوشبهر )چیست...................................................................................................................... 67

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی............................................................................................................. 69

ماهیت هوش .................................................................................................................................................... 70

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه........................................................................................................... 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید............................................................................ 71

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ............................................................................................................ 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعی .................................................................................................... 72

عوامل موثر در رشد هوش ............................................................................................................................ 72

نقش محیط ووراثت در تشكیل هوش........................................................................................................ 73

1- وراثت وهوش.............................................................................................................................................. 73

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش .......................................................................................................... 75

3- هوش چگونه به ارث میرسد................................................................................................................... 75

4- محیط وهوش.............................................................................................................................................. 75

5- نقش زمان در تشكیل هوش................................................................................................................... 76

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش...................................................................................................... 77

آزمون استانداردشده هوش............................................................................................................................ 78

آزمونهای هوش ................................................................................................................................................ 80

آزمونهای گروهی............................................................................................................................................... 81

آزمونهای فردی هوش...................................................................................................................................... 82

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش......................................................................................................... 83

نظریه‎های معاصر هوش.................................................................................................................................. 84

الف: نظریه‎های عاملی هوش.......................................................................................................................... 85

نظریه دوعاملی اسپیرمن................................................................................................................................. 86

نظریه سلسله مراتبی........................................................................................................................................ 87

نظریه چند عاملی ترستون............................................................................................................................. 88

نظریه سه بعدی گیلفورد................................................................................................................................ 89

نظریه كتل درباره هوش متبلور وهوش سیال.......................................................................................... 90

نظریه دوسطحی جنسن................................................................................................................................. 91

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش.............................................................................................................. 92

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش............................................................................................................... 93

نظریه بازنمایی برونر......................................................................................................................................... 95

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج كشور..... 95

خلاصه ................................................................................................................................................................ 107


فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه................................................................................................................................................. 114

1-1- جامعه مورد بررسی.............................................................................................................................. 114

2-1 روش نمونه گیری ................................................................................................................................. 115

3-1 نمونه منتخب........................................................................................................................................... 115

2-ابزار وروش اجرای پژوهش....................................................................................................................... 115

1-1 ابزار پژوهش ............................................................................................................................................ 115

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH....................................................................................... 115

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH.............................................. 119

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN............................................... 120

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN................................. 120

6-2 روش اجرای پژوهش.............................................................................................................................. 121

3-طرح پژوهش وروشهای آماری................................................................................................................. 121

1-1- معرفی طرحهای پژوهش .................................................................................................................. 121

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها .......................................................................................................... 121

خلاصه................................................................................................................................................................. 122

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج كمی

1-یافته‎های توصیفی ...................................................................................................................................... 123

2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها ................................................................ 126

خلاصه ................................................................................................................................................................ 128


فصل پنجم : بحث ونتایج كمی

1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها ................................................................................................................... 130

2-تفسیر نهایی ................................................................................................................................................. 131

3-محدودیتهای پژوهش ................................................................................................................................ 137

4-پیشنهادات..................................................................................................................................................... 138

منابع........................................................................................................................... 139

پیوستها

جدول داده‎های خام مردان............................................................................................................................ 142

جدول داده های خام زنان.............................................................................................................................. 143

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان........................................................................................... 144

جدول نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان............................................................................................. 146

پرسشنامه رضایت زناشویی ........................................................................................................................... 148

برگ نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریون........................................................................................... 150

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:30 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه طراحی و ساخت اتاق آنتن

پایان نامه طراحی و ساخت اتاق آنتن

دسته بندی : برق

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 5.4 مگا بایت

تعداد صفحات : 50

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

فصل اول: محاسبه ناجیه سكوت اتاق آنتن و تعیین كیفیت اتاق 1

1- مقدمه 2

2- تعریف “Qiet zone” و “Quietness” اتاق كنتن 4

3- اندازه‌گیری مقدار انعكاس در ناحیه سكوت 6

4- تحلیل نتایج آزمایش: 15

5- مقایسه بین نتایج حاصل از دو روش 17

فصل دوم: طراحی و مدل سازی اتاق انتن 25

1- مقدمه 27

2- نظریه جذب امواج الكترومغناطیسی 28

3- جاذب باند باریك 29

4- جاذب باند پهن 30

5- انتخاب ماده جاذب و تهیه بلوكهای جذب 31

6- اندازه‌گیری مشخصات جاذبها 32

7- ناحیه سكوت آنتن 33

8- طراحی اتاق 34

9- مدلسازی ریاضی اتاق آنتن 35

10- نتیجه 38

11- پیشنهادات 38

فصل سوم: گزارش ساخت اتاق آنتن 39

نتیجه گیری 42

فهرست مراجع 43


فهرست شكلها و جداول:

عنوان صفحه

شكل شماره 1- نمای كلی آنتن فرستنده و گیرنده........................................................................ 5

شكل شماره 2- منحنی پترن تست شده آنتن مرجع.................................................................... 8

شكل شماره 3- منحنی انحراف سطح توان....................................................................................... 9

شكل شماره 4- انحراف پترن آنتن تحت تأثیر موج انعكاس........................................................ 10

شكل شماره 5- منحنی پترن موج ساكن........................................................................................... 15

شكل شماره 6- جهت حركت آنتن...................................................................................................... 18

شكل شماره 7- مجموعة اندازه گیری توان دریافتی....................................................................... 19

جدول شماره 1- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 20

جدول شماره 2- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 20

جدول شماره 3- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 20

جدول شماره 4- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 21

جدول شماره 5- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................ 21

جدول شماره 6- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف................................................. 21

شكل شماره 8- زاویه بین آنتن فرستنده و گیرنده......................................................................... 22

شكل شماره 9- پترن آنتن..................................................................................................................... 23

شكل شماره 10- امواج انعكاس از مانع بی اتلاف............................................................................ 29

شكل شماره 11- انعكاس موج از مانع در محیط تلفدار................................................................. 30

شكل شماره 12- نمونه جاذب های الكترومغناطیسی.................................................................... 32

شكل شماره 13- مدار نمونه ای اندازه گیری ضریب انعكاس جاذب......................................... 32

شكل شماره 14- مدار نمونه ای اندازه گیری افت انتقال جاذب................................................. 33

شكل شماره 15- نمایی از اتاق آنتن................................................................................................... 35

شكل شماره 16- مقایسه جذب موج در روش پیشنهادی و روش MUR................................ 37

كلیدواژه:

اتاق آنتن

Antenna room

اتاق بدون انعكاس

Anechoic chamber

جاذب موج الكترومغناطیسی

Electromagnetic Absorber

اندازه گیری آنتن

Antenna Measurement

شرط مرزی جذب

Absorbing Boundary Condition

مدلسازی فضای آزاد

Free Space Modeling

من لم یشكر المخلوق فلم یشكر الخالق

وظیفة خود می دانم كه از كلیه كسانی كه در پیشرفت علمی اینجانب نقش داشته اند تشكر نمایم. همچنین از اساتید راهنمای تحقیق آقایان دكتر غلامرضا مرادی و مهندس احسان زهره ای تشكر ویژه می نمایم. مسلماً بدون راهنمایی این عزیزان این تحقیق قابل تعریف و اجرا نبود. لازم است از ریاست محترم دانشكده جناب آقای دكتر حبیبی و معاونت محترم آموزشی جناب آقای اكبری كه با حمایت بی دریغ اینجانب را در ساخت این تحقیق یاری فرمودند قدردانی نمایم.

بر خود فرض می دانم كه از آقای دكتر غلامرضا مرادی به خاطر زحمات فراوان در ارائه چند درس و حمایت علمی و تهیه مراجع این تحقیق و هدایت بنده به سوی تحقیق های كاربردی و راهگشا برای صنعت هواپیمایی كشور تشكر خاص تری بنمایم.

و از خداوند برای ایشان و سایر اساتید توفیق روز افزون از درگاه خداوند منان خواستارم.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 334 کیلو بایت

تعداد صفحات : 257

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالبعنوان................................................. صفحه

چكیده ................................................ 1

مقدمه................................................. 2

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار ............. 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ................ 14

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا ... 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف . 19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ................ 23

الف – میزان اشتغال زنان در ایران... 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف . 26

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان ........................ 30

بند اول- موانع اجتماعی ...................... 31

الف- طرز فكر وباورهای اجتماعی...... 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی..... 32

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی ... 34

د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان 35

بند دوم- موانع فرهنگی ...................... 36

الف – موانع آموزشی ................ 36

ب – ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان 38

ج – عدم تمایل مردان به كار زنان در محیط های مختلط ...................................................... 39

بند سوم- موانع اقتصادی ...................... 40

الف – ركود اقتصادی ................ 40

ب – شغل محسوب نكردن برخی از فعالیت‌های زنان 40

ج – اختلاف دستمزد .................. 41

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ................ 43

بند اول- كار در اسلام ........................ 44

الف – كار درآیات قرآن كریم ......... 44

ب- كار در سنت وروایات ............. 46

ج – كار از دیدگاه فقهی............. 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . 49

الف – اشتغال زنان درقرآن .......... 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات..... 51

ج – اشتغال زنان در فقه ............ 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامی ........................................... 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی ............ 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»....... 61

ب- مقاوله نامه شماره «100».......... 62

ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌ 62

د- مقاوله نامه شماره «103».......... 63

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ........... 65

الف – منشور سازمان ملل متحد........ 65

ب – اعلامیه های حقوق بشر ........... 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ..... 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ..... 66

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.... 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی................................................ 67

د- كنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68

1- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 68

2- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان . 70

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی 73

بند اول – حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW) ...... 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون ............................................ 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون 77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران....... 78

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ...................................................... 78

1- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان........................................... 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی................................................. 81

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان ....... 82

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یكسان دركنوانسیون (CEDAW)................................................. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران ................................................ 83

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری......................................... 84

ب – ایجاد فرصت‌های یكسان برای اشتغال زنان 85

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............... 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW) 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ...................................................... 89

بند سوم - محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 90

الف – محدودیت‌های عمومی ............. 90

1- عدم مخالفت با اسلام ......... 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی ... 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی............... 91

1- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل بار بیش از حد ........................................ 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن ............................................ 92

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. 96

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW) ...................................... 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران......................................... 97

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی... 100

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون (CEDAW) ..................................... 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران......................................... 101

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی 103

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW)....................................... 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران.......................................... 105

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW) ...................................... 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران.......................................... 109

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون (CEDAW)....................................... 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران.................................... 119

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ...................................... 120

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در كنوانسیون (CEDAW)..................... 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ................ 124

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین ............... 134

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW)...................................................... 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران...................................................... 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری........ 143

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)................................................. 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران................................................. 145

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در كنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون (CEDAW)...................................................... 150

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون(CEDAW)............................................................ 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی .................................................. 151

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح بین المللی ......................................... 160

الف – توصیه كلی شماره 8............. 161

ب –توصیه كلی شماره 10............... 164

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ............................................................ 165

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن...................................................... 167

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری .................. 178

بند اول – رهبری .............................. 178

بند دوم- شورای رهبری ......................... 179

بندسوم – مجلس خبرگان........................... 182

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184

بند اول-قوه مجریه............................. 184

الف – ریاست جمهوری.................. 184

ب – وزارت ......................... 189

بند دوم- قوه مقننه .......................... 190

الف- مجلس شورای اسلامی .............. 190

ب- شورای نگهبان ................... 191

بند سوم – قوه قضائیه ........................ 195

الف- قضاوت ........................ 195

ب – ریاست قوه قضائیه .............. 202

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح ............... 204

بند اول- ارتش................................ 206

بند دوم – نیروی انتظامی ...................... 207

بند سوم- سپاه پاسداران ...................... 209

نتیجه................................................. 213

پیوست ................................................ 223

فهرست منابع ......................................... 257
فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشاركت نیروی كاربه تفكیك جنس در كشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989.................................................. 16

جدول شماره 2:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ایران 24

جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفكیك جنس طی سال‌های 75-1355 26

جدول شماره 4:

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفكـــیك‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355...................................... 28

جدول شماره 5:

توزیـــع مستخدمان كـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام كشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 .......... 29

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال مدیریت (بررسی تاثیر مولفه های جو وب‌سایت فروش بر رفتار مصرف کننده با در نظر گرفتن متغیر میا

پروپوزال مدیریت (بررسی تاثیر مولفه های جو وب‌سایت فروش بر رفتار مصرف کننده با در نظر گرفتن متغیر میانجی شیفتگی)

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 99 کیلو بایت

تعداد صفحات : 13

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

رتبه بندی اجزای مدیریت دانش از منظر میزان تأثیر بر عملکرد کارکنان

رتبه بندی اجزای مدیریت دانش از منظر میزان تأثیر بر عملکرد کارکنان

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 267 کیلو بایت

تعداد صفحات : 68

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (استقرار بهایابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان X)

پروپوزال (استقرار بهایابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان X)

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 49 کیلو بایت

تعداد صفحات : 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروپوزال تکمیل و منظم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:29 ] [ احمد احمد ]
[ ]

طراحی و ساخت مدار ضبط و پخش صدا

طراحی و ساخت مدار ضبط و پخش صدا

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 338 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان صفحه

چکیده. 1

مشخصات و نحوه عملكرد مدار ضبط و پخش صدا مدل VR12. 2

پ-روش پاك كردن حافظه. 3

ت- روش ضبط كردن صدا 3

ث-پخش صدای ضبط شده. 4

ج-عملكرد كلید شماره 2. 4

روش ساخت فیبر مدار چاپی.. 5

روش پرینت – اتو. 6

ضبط و پخش صدا با میکروکنترلر. 13

تراشه‌های پخش و ضبط صدا 13

چشم انداز كلی مدار. 13

تحقیق ضبط و پخش صدا 14

سخت افزار تحقیق. 16

قطعات مورد استفاده. 17

منابع.. 19

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

سیستم اتصال زمینی در ساختمانها

سیستم اتصال زمینی در ساختمانها

دسته بندی : برق

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 3.273 مگا بایت

تعداد صفحات : 113

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 7

مقدمه. 8

فصل اول (کلیات تحقیق). 10

مقدمه: 11

بیان مسأله: 11

اهمیت و ضرورت تحقیق: 12

اهداف: 12

فرضیه های تحقیق: 12

خلاصه فصل: 13

فصل دوم(مروری بر ادبیات تحقیق). 14

مقدمه. 15

بخش اول(تعاریف و شناخت سیستم). 16

تجهیزات الکتریکی.. 17

تأسیسات الکتریکی.. 17

هادی حفاظتی.. 17

الکترود زمین.. 17

مقاومت اتصال زمین یا مقاومت زمین.. 17

جریان مجاز یا ظرفیت حرارتی یک هادی.. 18

اضافه جریان.. 18

جریان اتصال کوتاه 18

جریان اتصالی.. 18

جریان اتصال به زمین.. 18

جریات نشتی به زمین.. 18

جریان نشتی.. 18

جریان نشتی عملکرد. 18

ولتاژ تماس... 18

قطعات در دسترس... 18

دسترس... 19

جعبه تقسیم. 19

تعاریف اتصال به زمین.. 19

اتصال به زمین اصلی.. 19

هادی اتصال به زمین اصلی.. 19

هادی محافظ و اتصال به زمین اصلی.. 19

هادی شین زمین.. 19

ولتاژ سطح زمین.. 20

ولتاژ تماس UB 20

ولتاژ گام US 20

سطح پتانسیل 20

خطای زمین.. 20

زمین حفاظتی.. 20

زمین اصلی یا کارآمد. 21

الکترود اصلی زمین.. 21

انواع زمین کردن.. 21

شرط زمین کردن حفاظتی.. 22

زمین کردن الکتریکی.. 22

تعاریف و اصطلاحات زمین کردن.. 23

اصول کلی حفاظت... 25

طبقه بندی حفاظت... 25

سیستم های زمین.. 28

شبکه توزیع نیروی TN.. 29

شبکه های توزیع نیروی TT. 29

UB : ولتاژ تماسی مجاز 29

شبکه توزیع نیروی IT. 30

بخش دوم(معیارهای طراحی و محاسبه مقاومت سیستم زمین) 30

چگونگی تصحیح خاک برای کاهش مقاومت در اطراف الکترود. 31

روش های معمول کم کردن مقاومت زمین در مورد الکترودهای دفن شده 32

ایجاد طوقه در اطراف الکترود. 36

چاه اتصال زمین برای الکترود. 37

تابلوها 37

پریزهای دارای اتصال زمین.. 38

سیستم های لوله کشی برق.. 39

کلیدها در ارتباط با سیستم زمین.. 39

رابطهای زمین 40

گردش سیم زمین در ساختمان.. 40

لوله ها و اسکلت فلزی ساختمان.. 41

استفاده ازعایق دو لایه. 42

زمین کردن قطعات فلزی در دسترس... 42

تجهیزات ثابت... 45

هادی های زمین.. 46

ترمینال یا اتصال اصلی زمین.. 47

هادیهای حفاظتی.. 47

انواع هادی های حفاظتی.. 49

فصل سوم(روش اجرای تحقیق)... 51

مقدمه. 52

بخش اول(مراحل کلی طراحی سیستم زمین).. 53

سیستم های اتصال زمین در تاسیسات الکتریکی ساختمان ها 55

اتصال زمین در شبکه داخلی ساختمان های موجود. 56

استفاده از سیستم های حفاظتی مشابه سیستم سه سیمه. 56

دستورالعمل اتنخاب سطح مقطع هادی حفاظتی زمین.. 58

بخش دوم(روش های اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین) 64

اندازه گیری و محاسبه مقاومت سیستم زمین.. 65

نیاز برای اندازه گیری.. 65

روش های اندازه گیری.. 65

اندازه گیری دوره ای.. 65

اندازه گیری های مقاومت زمین.. 66

روش نصب الکترودهای زمین.. 69

روش چاه اتصال زمین الکترود صفحه ای مسی.. 72

روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای کوبیده شده 73

روش نصب اتصال زمین با الکترود لوله ای توسط حفر چاه زمین.. 74

فصل چهارم(تجزیه تحلیل داده ها). 77

مقدمه: 77

بخش اول(مشخصات فنی تجهیزات سیستم زمین) 79

کلیات.. 79

ولتاژ 79

جریان.. 80

فرکانس.... 80

توان.. 80

سهولت دسترسی.. 80

شناسائی.. 80

سیستم سیم کشی.. 80

شناسایی هادی های خنثی و حفاظتی.. 81

سازگاری الکترومغناطیسی.. 82

انواع الکترود زمین.. 82

میله ها یا سیم های محصور در بتن.. 85

الکترود شبکه ای.. 86

الکترود زمین سیمی.. 86

الکترود زمین تسمه ای.. 87

الکترود میله ای.. 89

بخش دوم(نکات لازم در خصوص جریان عبوری از الکترودهای زمین و شیب ولتاژ در اطراف آنها) 91

علامت گذاری.. 93

خلاصه فصل: 93

فصل پنجم(خلاصه و نتیجه گیری)... 95

مقدمه: 95

نتیجه گیری از فرضیه ها: 96

نتیجه گیری از فرضیه اصلی.. 96

نتیجه گیری از فرضیه اول.. 96

نتیجه گیری از فرضیه دوم. 96

نتیجه گیری از فرضیه سوم. 97

پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق.. 97

پیوستها : 98

پیوست الف : 98

پیوست ب : 103

فهرست مراجع : 103

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه آشوب

دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه آشوب

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1.065 مگا بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه آشوب

دسته: مدیریت ( اصول مدیریت- مبانی سازمان و مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

این فایل در 30 اسلاید در زمینه " نظریه آشوب " طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس(ارائه کلاسی) برای درسهای اصول مدیریت- مبانی سازمان و مدیریت و تئوری های مدیریت پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تئوری پیچیدگی چیست ؟

سیستمهای خطی و غیر خطی چگونه اند ؟

واژه آشوب چه معنی می دهد ؟

تئوری آشوب چیست ؟

كاربرد تئورى آشوب در علوم مختلف

تئوری آشوب در مدیریت

ابزار های کاربردی تئوری آشوب در علم مدیریت

فروض مهم تئوری آشوب

اثر پروانه ای (butterfly effect)

اثر پروانه ای و بازتاب آن در سازمان و مدیریت

خود مانایی (self similarity)

خود مانایی و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

سازگاری پویا (dinamyc adabtation)

سازگاری پویا و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

جاذبه های غریب (streng attractors)

جاذبه های غریب و بازتاب آن در سازمان ومدیریت

تصمیم گیری در شرایط آشوب

برنامه ریزی و استراتژی در تئوری آشوب

تئوری آشوب و منابع انسانی

تئوری آشوب و بن بست کار راهه ای

تئوری آشوب و برخی اصطلاحات

آیا می توان از تئوری آشوب ، به عنوان یک پارادایم نام برد ؟

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی

دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 594 کیلو بایت

تعداد صفحات : 23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت (اسلاید) سرمایه فكری و اجتماعی

دسته: مدیریت ( مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 23 اسلاید

این فایل در 23 اسلاید در زمینه " سرمایه فكری – اجتماعی" طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس(ارائه کلاسی) برای درسهای مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

سرمایه

مفهوم سرمایه فكری

عناصر سرمایه فكری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه رابطه ای

مدیریت دانش و انواع دانش

سرمایه انسانی در سازمانها

فعالیت مدیریت منابع انسانی برای انواع ذخایر انسانی

طبقه بندی سرمایه فكری

سرمایه انسانی بعنوان یك منبع مزیت رقابتی

ابعاد مدیریت با مشاركت بالا

مفهوم سرمایه اجتماعی

عنصر شناختی

مدلهای سرمایه انسانی

مدلهای سرمایه انسانی

مدل سیستماتیك سرمایه انسانی

عوامل مورد نیاز برای موفقیت سازمان

مدل مفهومی ارتباط بین عناصر

رابطه سرمایه انسانی با عملكرد سازمان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ سه شنبه 17 بهمن 1396 ] [ 10:28 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات