پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

پایان نامه جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 167 کیلو بایت

تعداد صفحات : 182

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ....................................................................................................................... 2
مبحث اول: مفاهیم .................................................................................................................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیك (زبان شناسانه) ......................................................................................... 2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام .................................................................................................. 4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ................................................... 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ................................................................................. 11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در كنوانسیون‌های بین‌المللی ......................................................... 13

مبحث دوم: مبانی ..................................................................................................................................... 18

1ـ مبانی ارزشی ............................................................................................................................. 18

2ـ مبانی قانونی .............................................................................................................................. 24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ..................................................................... 26

فصل دوم: تاریخچه ................................................................................................................................... 31
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ...................................... 31

1ـ پیشینه قراردادی ....................................................................................................................... 31

2ـ پیشینه سازمانی ........................................................................................................................ 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران .............................................. 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .................................................. 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ................................................. 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ........................................................................ 61
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ................................................................................ 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ............................................................................................ 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .......................... 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ............................................................................................ 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ............................................................................ 75

عنوان صفحه

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ................................................................. 81

1ـ حفاری ......................................................................................................................................... 82

2ـ ورود و صدور .......................................................................................................................... 87

3ـ خرید و فروش ........................................................................................................................... 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .......................................................................................... 97
مبحث اول: سازمان‌های حامی .............................................................................................................. 97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .................................................................................... 98

2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ..................................................................................................... 101

3ـ مركز آموزش عالی ................................................................................................................. 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ........................................................................................................ 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ................................................................. 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول .................................................................................................................. 108

2ـ ثبت آثار منقول .......................................................................................................................... 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ..................................................... 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .................................................................................................. 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی......................................................................................... 120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی ................................................................................................................ 123
مبحث اول: كنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسكو) 123

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................................................................................ 125

3ـ قلمرو اجرایی كنوانسیون ........................................................................................................ 130

4ـ تشكیل كمیته مشورتی ملی .................................................................................................... 133

مبحث دوم: كنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالكیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)....................................................................................................................................................................... 134

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 134

2ـ مقررات شكلی و اجرایی........................................................................................................... 136


عنوان صفحه

3- تعهدات دول عضو كنوانسیون............................................................................................... 138

مبحث سوم: كنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ........................ 142

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی................................................................................................. 145

3ـ مقررات شكلی و اجرایی .......................................................................................................... 150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ............................................................................................................... 152
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایكوم) ............................................................................ 152

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................ 152

2ـ عضویت در ایكوم .................................................................................................................... 154

3ـ اركان ایكوم ................................................................................................................................ 155

مبحث دوم: مركز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایكروم).............. 163

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................ 163

2ـ عضویت در ایكروم .................................................................................................................. 163

3ـ اركان ایكروم ............................................................................................................................. 164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایكوموس) ........................... 168

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................................ 168

2ـ عضویت در ایكوموس ............................................................................................................. 169

3ـ اركان ایكوموس ........................................................................................................................ 170

نتیجه‌گیری ........................................................................................................................................................ 176

كتابنامه .............................................................................................................................................................. 182

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال شهر تهران)

پایان نامه بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال شهر تهران)

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 134 کیلو بایت

تعداد صفحات : 144

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول- طرح تحقیق

مقدمه........................................ 2

بیان مسئله................................... 3

اهمیت و ضرورت پژوهش........................... 5

هدف پژوهش.................................... 9

فرضیه پژوهش ................................. 9

تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش................. 10

فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه ....................................... 12

خود و تعاریف آن.............................. 13

نظریه‌های خود در روانشناسی.................... 20

احترام به خود: احساس ارزشمندی.................. 23

پذیرش (خود، دیگران، طبیعت)................... 25

ثبات خویشتن و هماهنگی خویشتن.................... 26

گرایش به پایداری درونی....................... 27

عنوان صفحه

وجود خودپنداشت............................... 28

آیا انسان دارای دو نفس است................... 33

تحقیر و تجلیل نفس............................... 34

تعریف عزت نفس................................ 36

اهمیت عزت نفس................................. 38

عزت نفس از نظر روانشناسان.................... 41

نظریات مربوط به عزت نفس...................... 42

منشاء و طبیعت عزت نفس ....................... 44

اعتماد به نفس: احساس سودمندی................. 48

ارتباط عزت‌نفس با خود پنداره و خود ایده‌آل..... 51

تفاوت عزت با احساس عزت....................... 54

اسلام و عزت نفس............................... 56

عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی................... 60

از عزت نفس بالا یا پائین چه چیز استنباط می‌شود.. 63

عزت نفس و مناعت طبع.......................... 67

رشد عزت نفس.................................. 70

شرایط اساسی عزت نفس.......................... 72

عنوان صفحه

آثار عزت نفس................................. 78

احساس عزت نفس................................ 81

منابع عزت نفس................................ 82

اركان عزت نفس................................ 83

ابعاد اعتماد وعزت نفس........................ 86

تظاهرات عزت نفس.............................. 87

حقایقی چند در مورد عزت نفس................... 88

تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس............. 89

توصیه‌هائی در جهت حصول به اعتماد و اتكا به نفس 93

تعریف جانباز................................. 95

توصیف جانبازان انقلاب اسلامی از دیدگاه مردم.... 97

خصوصیات جانباز............................... 99

انتظارات جانباز.............................. 100

خصوصیات و نیازهای جامعه جانبازان............. 101

شناخت جانباز................................. 106

هدف جانباز................................... 107

چگونگی مقابله با مشكلات (معلولین و جانبازان)... 108

عنوان صفحه

اهمیت تصویر ذهنی درافراد جانباز................ 111

عوامل اهمیت مطالعه تصویر ذهنی در افراد جانباز.. 112

علل ایجاد مشكل در جانباز...................... 116

تحلیل مبانی روان‌شناختی جانباز مبتنی بر هدف...... 116

تحقیق انجام شده در زمینه جانبازان.............. 121

آزمون عزت نفس آیزنگ.......................... 121

فصل سوم- روش تحقیق

طرح تحقیق..................................... 124

جامعه آماری.................................. 124

نمونه منتخب................................... 125

روش نمونه‌گیری.................................. 125

ابزار سنجش................................... 125

شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه عزت نفس آیزنگ......... 126

اعتبار پرسشنامه عزت نفس آیزنگ................ 126

روشهای آماری پژوهش........................... 126

فصل چهارم- نتایج تحقیق

1- یافته‌های توصیفی............................ 129

عنوان صفحه

2- یافته‌های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه 130

فصل پنجم- بحث ونتیجه‌گیری

1- خلاصه پژوهش................................ 132

2- نتیجه پژوهش............................... 133

3- محدودیت‌های پژوهش........................... 133

4- پیشنهادات................................. 133

منابع........................................ 135

پیوستها

جدول نمرات عزت‌نفس جانبازان.................... 138

جدول نمرات عزت‌نفس افراد عادی.................. 139

پرسشنامه عزت نفس آیزنگ....................... 140

پاسخ‌نامه عزت نفس آیزنگ....................... 143


فهرست جدولها

عنوان صفحه

جدول 1-4- یافته‌های توصیفی نمرات عزت‌نفس جانبازان و افراد عادی 129

جدول 2-4- نتایج آزمون T مستقل برای عزت نفس جانبازان و افراد عادی............................................. 130


فهرست نمودار

عنوان صفحه

نمودار 1-4

میانگین نمرات عزت نفس جانبازان و افراد عادی.... 129

چكیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه عزت‌نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال شهر تهران) صورت گرفته است. طرح پژوهشی از نوع مقایسه‌ای بود و از طیق نمونه‌گیری در دسترس و تصادفی 60 متر جانباز و افراد عادی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 30 سوالی عزت‌نفس آیزنگ بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، در سطح اطمینان 99% فرضیه تحقیق مبنی بر بالاتر بودن عزت‌نفس جانبازان در مقایسه با افراد عادی ردو فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتیجه حاصل شد، بین عزت‌نفس جانبازان و افراد عادی تفات معنادار و محسوسی وجود ندارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:13 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشیه

پایان نامه بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مباركه غاشیه

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 107 کیلو بایت

تعداد صفحات : 149

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

كلیات........................................ 1

مقدمه........................................ 2

تعریف موضوع.................................. 3

اهمیت موضوع................................... 3

پیشینه موضوع................................. 3

سئوال اصلی................................... 3

فرضیه........................................ 3

سئوال‌های فرعی................................ 3

روش تحقیق..................................... 4

محدودیت‌های تحقیق............................... 4

پیشنهادات.................................... 4

چكیده........................................ 5

فصل اول بررسی لغوی لغات مطرح شده در سوره مباركه غاشیه

1- غاشیه...................................... 7

2- خاشعه...................................... 7

3- عامله...................................... 9

4- ناصیه...................................... 9

5- تصلی....................................... 10

عنوان صفحه

6- حامیه...................................... 11

7- انیه....................................... 12

8- ضریع....................................... 13

9- یُسمن........................................ 14

10- ناعمه..................................... 15

11- لاغیه...................................... 15

12- سُرُر........................................ 16

13- مرفوعه.................................... 17

14- اكواب..................................... 17

15- نمارق...................................... 18

16- مصفوفه.................................... 19

17- زرابّی....................................... 19

18- مبثوث..................................... 20

19- رفعت...................................... 21

20- نصبت...................................... 21

21- سطحت...................................... 21

22- مصیطر..................................... 22

23- تولی....................................... 23

24- ایاب...................................... 23

عنوان صفحه

فصل دوم: تفسیر آیات سوره مباركه غاشیه

مقدمه........................................ 26

معرفی سوره.................................... 26

ارتباط سوره با سوره قبل...................... 28

ارتباط سوره غاشیه با سوره طور................ 29

مفهوم كلی دسته اول، آیات 7 تا 1.............. 30

- و تفسیر آیه 1.......................... 31

- و تفسیر آیات 3 و 2..................... 33

- و تفسیر آیات 5 و 4..................... 37

- و تفسیر آیات 7 و 6..................... 39

مفهوم كلی دسته دوم، آیات 16 تا 8............. 42

- و تفسیر آیات 9 و 8..................... 43

- و تفسیر آیات 12 و 10................... 45

- و تفسیر آیات 4 و 13.................... 47

- و تفسیر آیات 16 و 15................... 49

مفوم كلی دسته سوم، آیات 26 تا 17............. 51

- و تفسیر آیه 17......................... 52

- و تفسیر آیات 20 و 18................... 54

- و تفسیر آیات 22 و 21................... 59

عنوان صفحه

- و تفسیر آیات 26 و 23................... 62

نتیجه........................................ 68

فصل سوم: بررسی نكات برجسته سوره مباركه غاشیه

مقدمه........................................ 70

الف: اسماء قیامت.............................. 70

ب: نعمت‌ها و نقمت‌های اخروی.................... 72

1- نعمتهای اخروی.............................. 72

2- نقمت‌های اخروی.............................. 75

ج: توجه به آیات آفاقی........................ 78

1- شتر......................................... 79

2- آسمان و زمین................................. 82

3- كوه........................................ 85

د: فایده تذكر................................ 86

- چه كسانی پند پذیرند؟....................... 88

- چه كسانی از پند رویگردانند؟................ 89

- شرط تذكر................................... 89

هـ: رسالت پیامبر صلی‌الله علیه و آله............. 90

- سخنی درباره نبی و رسول....................... 90

- فرق نبی و رسول.............................. 91

عنوان صفحه

- ضرورت رسالت................................ 92

- پیامبر (ص) رابط انسان و خدا................. 93

- نقش وحی و رسالت پیامبر (ص).................. 93

- پیامبر (ص) سراج منیر......................... 94

ابلاغ: وظیفه پیامبر (ص)........................ 95

اهل بیت درهای هدایت.......................... 96

نتیجه........................................ 97

منابع........................................ 98

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:13 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

گزارش کارآموزی مرکز تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 299 کیلو بایت

تعداد صفحات : 246

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب:

فصل 1: توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه

مقدمه

تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی

توضیح وظایف اساسی موسسه

تشكیلات موسسه

بخش تحقیقات آ‍فت كش‌ها

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان

بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار

بخش تحقیقات سن گندم

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات

بخش تحقیقات جانور شناسی كشاورزی

بخش تحقیقات ؟ شناسی گیاهی

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیك

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی

بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها

بخش تحقیقات بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی

نیروی انسانی

طرح‌های تحقیقاتی

انتشارات

منابع فصل

فصل 2: معرفی محل كارآموزی

معرفی محل كارآموزی

فصل 3: كلیات

كلیات

فصل 4: پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اقاله كردن حشرات

اقاله كردن حشرات

تهیه پرپاراسیونی از حشرات كوچك

منبع این فصل

فصل 5: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و تحقیق مربوط به آن

مقدمه

مراحل رشدی

مرفولوژی مراحل رشدی

دموگرافی و دنیامسیم جمعیت

تحقیق مگس سفیدگلخانه‌ای

مگس سفید

سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای

انواع آندوسولفان

عسلك پنبه

كنه دو نقطه‌ای

شپشك آرد آلو ساحلی

منابع این فصل

فصل6: تحقیق سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت

زیرراسته ناجور بالان

كلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها

رده‌بندی‌ سن‌ها

الف: زیرراسته سن‌های آبزی

ب: زیر راسته سن‌های خاكز

سن گندم

تحقیق سن گندم و تاثیر سوم روی كاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده

مواد و روش‌ها

نتایج

بحث

نتیجه این آزمایشات

منابع این فصل

فصل هفتم: تحقیق مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه

مگس قهوه‌ای جالیز

24 SC Tracer

دپیتركس 80% SP

موسپیلان 4/20%

مگس خربزه

سرخرطومی هندوانه

منابع این فصل

فصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه

ابعاد كشاورزی دقیق

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقیق

PIPM‌درون مرون مزرعه

سیستم‌های حس كننده از راه دور UAV

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عكس‌های حاصله از دستگاه UAV

PIPM‌در سطوح وسیع

اطلاعات منطقه‌ای

اطلاعات مربوط به مقیاس محلی

سیستم حمایت از تصمیم

ذخیره و بازیافت GIS

به كارگیری GIS و IPM‌حشرات

IPM و تكنولوژی حشرات

منابع این فصل

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:13 ] [ احمد احمد ]
[ ]

مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا

مقاله بررسی فیزیولوژیك تحمل به تنش كم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة كلزا

دسته بندی : کشاورزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 45 کیلو بایت

تعداد صفحات : 35

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چكیده

به منظور بررسی اثر تنش كم‌آبی در مرحله رشد زایشی بر صفات زراعی و فیزیولوژیك ژنوتیپ‌های كلزا، آزمایشی به صورت كرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوك‌های كامل تصادفی در چهار تكرار در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تقحیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح آبیاری معمول براساس 80 میلی تبخیر از تشتك كلاس A (شاهد) و تنش كم‌آبی (قطع آبیاری از مرحله ساقه‌دهی به بعد تا مرحله بلوغ فیزیولوژیكی) و ژنوتیپ‌های بهاره كلزا به عنوان عامل فرعی در 10 سطح شامل اوگلا، نوزده- اچ، هایولا 401 (كانادا)، هایولا 401 (صفی‌آباد)، هایولا 401 (برازجان)، سین-3، هایولا 420، آپشن 500، هایولا 308 و كوانتوم بودند. نتایج حاصل نشان داد كه قطع آبیاری از مرحله ساقه‌دهی به بعد، تأثیر نامطلوبی بر فعالیت‌های رشدی، عملكرد و اجزاء عملكرد داشت. در میان اجزاء عملكرد دانه، كاهش وزن هزار دانه (8 درصد) و به ویژه تعداد دانه در خورجین (3/11 درصد)، بیشترین سهم را در كاهش عملكرد دانه (16 درصد) ژنوتیپ‌های بهاره كلزا در شرایط تنش كم‌آبی دارا بودند. ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش كم‌آبی میزان آمینواسید پرولین بالاتری در برگ داشتند، در حالی كه میزان محتوای نسبی آب برگ و میزان كلروفیل b, a و كل در آنها پایین‌تر بود. كم‌آبی، نسبت كلروفیل a به b را افزایش داد كه این امر ناشی از كاهش بیشتر میزان كلروفیل b نسبت به كلروفیل a بود. میزان پرولین تجمع یافته در برگ در شرایط تنش كم‌آبی، بیان‌گر میزان خسارت وارده به ژنوتیپ‌ها بوده و ارتباطی با تحمل به تنش نداشت. همچنین، كاهش میزان محتوای نسبی آب برگ در ژنوتیپ‌های حساس به كم‌آبی بیشتر بود. ژنوتیپ‌هایی كه در شرایط تنش كم‌آبی، محتوای نسبی آب برگ خود را به میزان بالاتری حفظ نمودند، عملكرد دانه بالاتری را تولید نمودند. بر پایه نتایج، این گونه استنباط می‌شود كه ژنوتیپ‌های سین- 3، نوزده- 1چ، هایولا 420، هایولا 401 (برازجان) و هایولا 401 (كانادا) با شاخص تحمل به تنش بالاتر نسبت به سایر ژنوتیپ‌های مورد بررسی، سازگاری مناسب‌تری با تنش كم‌آبی داشتند و توانستند هم در شرایط آبیاری معمول و هم تنش كم‌آبی، میزان عملكرد دانه بالاتری را تولید نمایند. در مقابل، ژنوتیپ هایولا 308، بیشترین حساسیت را به كم‌ آبی در میان ژنوتیپ‌های مورد بررسی دارا بود.

واژه‌های كلیدی: ژنوتیپ‌های كلزا- عملكرد و اجزای عملكرد- تنش كم‌ آبی- پرولین- كلروفیل- محتوای نسبی آب برگ.مقدمه

در حدود 40 درصد از اراضی كره زمین در مناطق خشك و نیمه خشك قرار دارند
(Meigs, 1953). در این مناطق، آب محدودیت اصلی بوده و خشكی از جمله مهمترین عوامل القاء كننده تنش در گیاهان زراعی به حساب می‌آید. متأسفانه كمبود آب، تنها به این مناطق محدود نشده و گاهی در سایر نقاط هم توزیع نامنظم باران دوره‌های دشواری را برای رشد گیاه ایجاد می‌نماید. چنین تنشی بر روی عملكرد محصول اثر گذاشته و اغلب باعث ایجاد افت در آن می‌گردد. در شرایط تنش خشكی، پتانسیل آب برگ و مقدار آن نسبی برگ (LRWC) كاهش پیدا كرده و فرآیندهایی نظیر فتوسنتز، توسعه برگ و نیز تراكم و اندازه روزنه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند

(Sierts et al., 1987; Sloan et al., 1990).

كاهش رطوبت در مراحل حساس زیستی گیاه، تغییرات و دگرگونی‌هایی را ایجاد می‌نماید. ماهیت دینامیك وضعیت آبی گیاه، در برگیرنده وابستگی اثرات تنش خشكی به عواملی مانند شدت، دوام و زمان تنش در طول انتوژنی و نیز سایر متغیرهای محیطی است كه این امر پیچیدگی خاصی را در پاسخ گیاه ایجاد می‌كند (Chavan et al., 1990). بدین ترتیب، مقاومت و یا تحمل خشكی از جنبه‌های فیزیولوژیك و اصلاحی مهم تلقی می‌شود. در این راستا، هدایت روزنه كمتر، توانایی برداشت آب از خاكی با رطوبت كم، حفظ پتانسیل آب و میزان آب نسبی برگ (Blum and Mayer, 1999) از طریق ریشه‌های عمیق و منشعب، تورم مثبت برگ در پتانسیل‌های آبی پایین و فرآیندهای مرتبط با تورم و تجمع امینواسیدهایی همچون پرولین، بتائین و … در گیاه جهت تنظیم اسمزی، جزء ساز و كارهای مهم محسوب می‌گردند (Fukei and Cooper, 1995; Kumar and Singh, 1998; Niknam and Turner, 1999).

زراعت كلزا در میان دانه‌های روغنی، با توجه به شرایط آب و هوایی ایران پدیده‌ای جدید به شمار آمده و نقطه امیدی برای تأمین روغن مورد نیز محسوب می‌شود (بی‌نام، 1377). دانه‌های كلزا دارای درصد قابل توجهی روغن (45- 40 درصد) بوده و منبع با ارزش برای تأمین روغن خوراكی و نیز مصارف صنعتی می‌باشد. همچنین، پس از استخراج روغن، كنجاله آن از 26 تا 44 درصد پروتئین به طور معمول برخوردار است. كلزا نیز همانند بسیاری از گیاهان زراعی روغنی از تنش كم‌آبی متأثر می‌شود و بسته به وضعیت آبی در مراحل ویژه‌ای از فنولوژی خود به ویژه دوره رشد زایشی، كمیت و كیفیتش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. علت این امر به احتمال زیاد تغییر در تظاهر ژن‌های كنترل كننده صفات كیفی دانه می‌باشد (Strocher et al., 1995). در بررسی تیمارهای تنش خشكی (تنش در ابتدای رشد رویشی، اواخر رشد رویشی، مرحله گل‌دهی) بر روی ارقام كلزا مشاهده شد كه تنش خشكی به طور معنی‌داری تعداد خورجین در هر گیاه، تعداد دانه در هر خورجین و عملكرد دانه را كاهش داد. كاهش عملكرد دانه عمدتاً از طریق كاهش تعداد خورجین در گیاه و بذر در هر خورجین بود. كمترین تعداد خورجین و دانه در خورجین مربوط به گیاهان تنش دیده در مرحله گل‌دهی بود. كاهش وزن دانه نیز در تیمارهای تنش خشكی اعمال شده در اواخر دوره رشد بیشتر بود. كاهش سطح برگ نیز فقط در تیمارهای تنش در اواخر رشد رویشی و گل‌دهی مشاهده شد. در بررسی پایداری غشاء سلولی در شرایط خشكی مشاهده شد كه این عامل نسبت به گیاهان شاهد بالاتر است. این افزایش به نظر می‌رسد كه یك نوع مكانیزم سازگاری جهت تحمل به تنش خشكی در كلزا باشد. درجه حرارت برگ نیز در گیاهان تنش دیده 1 تا 2 درجه سانتی‌گراد نسبت به شاهد بالاتر بود. درجه حرارت بالاتر برگ، نشانه هدایت روزنه‌ای پایین‌تر و تبادل گازی كمتر در برگ كلزا می‌باشد. كاهش عمكلرد دانه مربوط به كاهش در هدایت روزنه‌ای و فتوسنتز برگ بود. به نظر می‌رسد كه تنش خشكی به مدت 4 تا 5 روز در طی رشد رویشی برای عملكرد دانه كلزا كمتر مضر باشد چون گیاهان تا حد زیادی بهبود می‌یابند. در مقابل، تنش خشكی دیرهنگام، به دلیل عدم بهبود كافی منجر به كاهش بیشتر عملكرد دانه می‌شود (Hashem et al., 1998). پتانسیل عملكرد دانه در كلزا در هنگام اعمال تنش خشكی و تنش‌های حرارتی بالا به هنگام دوره گل‌دهی و مراحل قبل از آن نسبت به دیگر مراحل رشدی، كاهش بیشتری می‌یابد. در كلزا، دوره رشد زایشی (اواخر تشكیل جوانه تا ابتدای تشكیل بذر)، حساس‌ترین مرحله به تنش آبی و درجه حرارت بالا است. كلزا عادت رشدی نامحدودی داشته و می‌تواند در شرایط تنش خشكی به طور ذاتی بهبود یابد. این بهبود از طریق افزایش شاخه‌دهی و افزایش كارایی خورجین‌های باقی مانده صورت می‌گیرد. در بررسی اثر تیمارهای حرارتی و رطوبتی (تنش آبی بالا، آبیاری تا 50 درصد آب موجود خاك و تنش آبی ملایم، آبیاری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:12 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه طراحی معماری و توسعه هتل (مطالعه کوهسنگی)

پایان نامه طراحی معماری و توسعه هتل (مطالعه کوهسنگی)

دسته بندی : معماری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 8.865 مگا بایت

تعداد صفحات : 233

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول: تعریف و مفاهیم پایه و اصول طراحی هتلها و روند توسعه آن

1-1 بیتوته كوتاه جهان و میهمان سرا

1-2 جهانگردی

1-2-1 آغاز سخن..................................

1-2-2 صنعت جهانگردی.............................

1-2-3 صنعت توریسم و اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی...

1-3 دسته بندی هتلها..............................

1-3-1 هتلها.....................................

1-3-2 محدوده هتل.................................

1-3-3 انواع هتل.................................

الف. هتلهای مركز شهر...........................

ب. هتلهای ویژه خودرو و موتورداران..............

پ. هتلهای فرودگاه..............................

ت. هتلهای تفریحی و توریستی.......................

ث. مجتمع ساختمانهای مشاع و مشترك..................

1-4 مفاهیم واژه های تجهیزاتی و تعاریف كیفیت خدماتی در هتلها..

1-5 بررسی روند هتل سازی در ایران..................

فصل دوم: كاروانسراها

2-1 مقدمه: كاروانسراهای ایرانی...................

2-2 كاروانسراها و فضاهای وابسته به راه...........

2-2-1 ساباط.....................................

2-2-2 رباط......................................

2-2-3 كاربات....................................

2-2-4 كاروانسرا.................................

2-2-5 خان.......................................

2-2-6 آب انبار..................................

2-2-7 حوض، بركه، پایاب، چاه.....................

2-3 مهمانخانه و دسكره.............................

2-4 طرح رباط و كاروانسرا.........................

2-5 انواع كاروانسراها............................

2-6 نمونه هایی از كاروانسراهای ایرانی.............

فصل سوم: بررسی مصادیق و نمونه های موجود (مطالعات تطبیقی)

3-1 گرایشهای طراحی در صنعت هتل داری..............

3-1-1 نقش نمادگرایی در هتلهای لوكس...............

3-1-2 همگرایی دقیق بین تجارت و تفریح...............

3-1-3 بهره گیری از فناوری.........................

3-2 هتل شرایتون..................................

3-3 هتل برج العرب................................

3-4 هتل لاله......................................

3-5 دیگر نمونه های موجود..........................

فصل چهارم: بررسی عوامل موثر بر شكل گیری ساختمانهای بلند در ایران جهان

4-1 مقدمه: سیر تحول ساختمانهای بلند..................

4-2 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه امروزی دردنیا.

4-2-1 نخستین دوره ساخت بناهای بلند.................

4-2-2 دوره دوم ساخت بناهای بلند..................

4-2-3 دوره سوم ساخت بناهای بلند..................

4-2-4 دوره چهارم ساخت بناهای بلند................

4-3 ساخت بناهای بلند درآستانه قرن 21..............

4-4 تاریخچه ساخت بناهای بلند با شیوه جدید در ایران.

4-4-1 شروع ساخت بناهای بلند با شیوه جدید درایران.

4-4-2 روند احداث بناهای بلند دردهه 40............

4-4-3 آغاز ساخت بناهای بلند مسكونی...............

4-4-4 روند احداث بناهای بلند در دهه 50...........

4-4-5 حركت جدید دراحداث ساختمانهای بلند...........

4-4-6 سالهای اوج بلند مرتبه سازی..................

4-4-7 ساخت بناهای بلند در اواخر دهه 70...........

4-4-8 علل و ریشه‌یابی دلایل ساخت بلندمرتبه‌ها در ایران....

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

5-1 استان خراسان..................................

5-1-1 وجه تسمیه..................................

5-1-2 جغرافیای خراسان............................

الف. دوران قبل از اسلام.........................

ب. دوران اسلامی.................................

ج. دوران قاجاریه...............................

د. دوران كنونی.................................

5-1-3 جمعیت استان................................

5-1-4 وضعیت اقلیمی..............................

5-2 مشهد.........................................

5-2-1 وجه تسمیه.................................

5-2-2 وضعیت ساكنان..............................

الف. زبان گویش.................................

ب. مذهب........................................

ج. معیشت.......................................

5-2-3 مطالعات تاریخی (چگونگی پیدایش شهر مشهد)....

5-2-4 اوضاع طبیعی...............................

5-2-4-1 زلزله...................................

5-2-4-2 زمین شناسی...............................

5-2-4-3 وضعیت اقلیمی............................

الف. دما و رطوبت هوا...........................

ب. وزش باد.....................................

ج. وضعیت حرارتی هوا در شب و روز................

د. تأثیر اقلیم بر فضای سبز......................

5-2-4-4 شبكه ارتباطی............................

5-2-5 مطالعات اجتماعی (طرح جامع مشهد)...........

5-2-5-1 چگونگی توسعه آینده مشهد.................

5-2-5-2 چشم انداز آینده.........................

5-2-5-3 مساحت و جمعیت............................

5-2-5-4 تراكم...................................

الف. تراكم جمعیت................................

ب. تراكم ساختمان...............................

5-2-6 معماری.....................................

5-2-6-1 معماری سنتی..............................

5-2-6-2 عناصر شاخص معماری.......................

فصل ششم: راهنمای طراحی- ضوابط و استانداردها

6-1 راهنمای طراحی.................................

6-1-1 برنامه‌ریزی تسهیلات..........................

6-1-1-1 تجزیه و تحلیل امكان‌سنجی تحقیق..............

6-1-2 تعریف تحقیق................................

6-1-3 برنامه تخصیص فضا............................

6-1-4 شرح فعالیت‌ها...............................

6-1-5 آماده نمودن بودجه تحقیق.....................

6-2 ضوابط و استانداردهای هتل......................

6-3- ضوابط و استانداردهای تجاری....................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:12 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه پول و بانكداری

پایان نامه پول و بانكداری

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 263 کیلو بایت

تعداد صفحات : 160

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه..........................................

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟.......

تولید پول و وظایف آن ..........................

پول بعنوان یك دارایی ..........................

اهمیت مطالعه پول ...............................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران...

سیستم پول كالایی ...............................

سیستم در فلزی..................................

سیستم تك فلزی..................................

پول اسكناس ....................................

پول بانكی .....................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.....................

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن................

تعریف و اهمیت بانك..............................

زرگرها وظیفه بانكداری .........................

صدور اسكناس و بانكداری جدید....................

چگونگی عملیات بانكها...........................

فصل چهارم : بانكداری در ایران..................

تاریخچه كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران.....

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی

سیستم بانكداری اسلامی ..........................

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان.

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها...................

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست...............

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ ....

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن...............

ابزارهای سیاست پولی ............................

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران.......

اهداف سیاستهای پولی ............................

استراتژی سیاست پولی .............................

فهرست منابع ...................................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:12 ] [ احمد احمد ]
[ ]

4 کتاب دریک کتاب در رابطه با مهمترین مبانی تجارت الکترونیکی واینترنتی برای موفقیت مالی

4 کتاب دریک کتاب در رابطه با مهمترین مبانی تجارت الکترونیکی واینترنتی برای موفقیت مالی

دسته بندی : مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 7.654 مگا بایت

تعداد صفحات : 120

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

رازو رمزهای موفقیت در تجارت وکار اینترنتی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:11 ] [ احمد احمد ]
[ ]

عشق شیرین -باربارا دی انجلیس

عشق شیرین -باربارا دی انجلیس

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 110 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مشاور روانشناسی خانوده توسط باربارادی انجلیس

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:11 ] [ احمد احمد ]
[ ]

شش مورد ازاشتباهاتی که زناندرارتباط بامردان مرتکب میشوند-باربارا دی انجلیس

شش مورد ازاشتباهاتی که زناندرارتباط بامردان مرتکب میشوند-باربارا دی انجلیس

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 201 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

باربارادی انجلیس مشاور روانشناسی وزناشویی وشناخت مردان وزنان ازهمکدیگر

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:11 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات