بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 334 کیلو بایت

تعداد صفحات : 156

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه.................................................................................................................................................. 1

بیان مسئله........................................................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................. 9

اهداف پژوهش............................................................................................................................... 12

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها................................................................................. 13

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

مبانی نظری و یافته های پژوهشی....................................................................................................... 17

عزت نفس در قرآن مجید.................................................................................................................. 19

عزت نفس کلی........................................................................................................................ 20

عزت نفس اجتماعی........................................................................................................ 21

عزت نفس تحصیلی............................................................................................................... 21

مولفه های عزت نفس.................................................................................................................. 21

ماهیت عزت نفس......................................................................................................... 22

نظریات مرتبط با عزت نفس................................................................................. 23

سلامت روان.................................................................................................................................. 28

تعریف سلامت روانی................................................................................................................. 29

تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف................................................................................. 31

اصول بهداشت روانی................................................................................................................. 33

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی.............................................................................................. 35

عوامل موثر درتامین سلامت روانی................................................................................................... 37

نقش خانواده درتامین سلامت روانی................................................................................................. 37

نظریات مرتبط با سلامت روانی....................................................................................................... 38

بهزیستی روانشناختی................................................................................................................... 44

عقب ماندگی ذهنی .......................................................................................................... 48

عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر............................................................................................... 49

ویژگیهای کودک استثنایی............................................................................................................... 49

نیازهای والدین کودکان استثنایی...................................................................................................... 50

احساسات والدین کودکان استثنایی................................................................................................ 50

پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع........................................................................................ 62

فصل سوم فرایند پژوهش

روش پژوهش ........................................................................................................................ 73

جامعه آماری .......................................................................................................................... 73

نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................................... 73

ابزار پژوهش.............................................................................................................................. 73

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی......................................................................................................... 74

پرسشنامه عزت نفس...................................................................................................................... 75

پرسشنامه سلامت روانی...................................................................................................... 75

روشهای تجزیه و تحلیل داده ها........................................................................................................ 79

فصل چهارم یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها.................................................................................................................. 81

بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها................................................................................................. 81

بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت................................................................................... 81

بررسی حجم نمونه به تفکیک سن.................................................................................................. 82

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات.............................................................................. 83

بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل.................................................................................. 84

بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد........................................................................... 85

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق..................................................................................... 86

فرضیه اول........................................................................................................................................ 91

فرضیه دوم...................................................................................................................................... 92

فرضیه سوم..................................................................................................................................... 93

فرضیه چهارم.................................................................................................................... 94

فرضیه پنجم........................................................................................................................... 95

فرضیه ششم..................................................................................................................................96

فصل پنجم نتیجه گیری

خلاصه یافته های پژوهش.............................................................................................................. 102

بحث و نتیجه گیری........................................................................................................................ 103

محدودیت های تحقیق................................................................................................................... 107

پیشنهادهای تحقیق........................................................................................................................ 108

فهرست منابع و ماخذ..................................................................................................................... 109

ضمائم............................................................................................................................................ 112

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان

پیش بینی سلامت روان بر اساس سبک های دلبستگی در دانشجویان

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 296 کیلو بایت

تعداد صفحات : 116

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................................................................... 2

بیان مسأله .................................................................................................................................................................. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش ....................................................................................................................................... 5

اهداف پژوهش ........................................................................................................................................................... 6

فرضیه های پژوهش ................................................................................................................................................. 7

تعریف مفهومی متغیرها ........................................................................................................................................... 7

تعریف عملیاتی متغیرها .......................................................................................................................................... 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه .................................................................................................................................................................... 10

سلامت روانی ........................................................................................................................................................... 10

تعریف سلامت روانی .............................................................................................................................................. 11

تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف ..................................................................................................... 12

اصول بهداشت روانی .............................................................................................................................................. 12

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی ................................................................................................................ 14

عوامل موثر در تامین سلامت روان ................................................................................................................... 14

نقش خانواده در تامین سلامت روان .................................................................................................................. 14

نظریات مرتبط با سلامت روانی ......................................................................................................................... 15

سبک دلبستگی ...................................................................................................................................................... 21

تعریف دلبستگی ..................................................................................................................................................... 22

دلبستگی سیستم تنظیم کننده .......................................................................................................................... 23

نظریه فروید در مورد دلبستگی ........................................................................................................................... 24

پژوهش­های هارلو ................................................................................................................................................... 24

ویژگی­های دلبستگی ............................................................................................................................................. 26

پیوند .......................................................................................................................................................................... 26

پیشینه پژوهشی ..................................................................................................................................................... 28

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه ...................................................................................................................................................................... 31

جامعه آماری ........................................................................................................................................................... 31

نمونه و روش نمونه گیری .................................................................................................................................... 31

طرح پژوهش ........................................................................................................................................................... 31

ابزارهای پژوهش ..................................................................................................................................................... 31

روش تجزیه وتحلیل داده ها ................................................................................................................................ 33

روش اجرای پژوهش ......................................................................................................................................... 33

فصل چهارم: یافته های پژوهش

یافته های پژوهش ................................................................................................................................................. 35

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه ....................................................................................................................................................................... 40

بحث و تفسیر یافته ها .......................................................................................................................................... 40

پیشنهادات ............................................................................................................................................................... 43

محدویت های پژوهش .......................................................................................................................................... 44

منابع ......................................................................................................................................................................... 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی عوامل موثربرسلامت روانی دانشجویان

بررسی عوامل موثربرسلامت روانی دانشجویان

دسته بندی : آزمون ارشد

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 784 کیلو بایت

تعداد صفحات : 116

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان صحفا ت

فصل اول:کلیات تحقیق................................................................................................................................11

مقدمه..........................................................................................................................................................12

بیان مسئله....................... ................................................. ..........................................................................13

اهمیت وضرورت تحقیق…........................................................................................................................14

اهداف تحقیق............................................................................................................................................15

اهداف کلی وجزئی تحقیق .........................................................................................................................15

سوالهای تحقیق...........................................................................................................................................15

فرضیه های تحقیق ............................................................... ......................................................................16

متغیر های تحقیق…....................................................................................................................................16

تعریف مفهومی…......................................................................................................................................17

تعریف عملیاتی…....................................................................................................................................18

فصل دوم:پیشینه تحقیق.............................. ............................ ........... .....................................................19

مقدمه.......................................................................................... ........... ................................................20

سلامت روان .................................................................................. ........... ............................................20

تعریف بهداشت روانی درفرهنگ های مختلف .............................. ........... ........... ....................................23

سلامت روان وابعادآن.......................................................................... ........... ..........................................24

مفهوم سلامت روان................................................................................ ........... .......................................25

ویژگی های سلامت روان......................................................................... ........... ......................................27

مشخصه‌های بهداشت روانی و شخصیت سالم............................................. ........... ...................................28

اصول بهداشت روانی........................................................................ ........... ........... .................................30

ملاکهای سلامت روان............................................................................... ........... .....................................31

عوامل موثر بر سلامت روان......................................................................... ........... ..................................32

نقش خانواده در تامین سلامت روان..................................................... ........... ........... ...............................33

جایگاه سلامت روان در جامعه................................................ ...................................................................33

مفهوم سلامت روان در نظریات تحلیل گری........................................ .......................................................36

نظریه فروید…..................................................................................................................................... .. 36

نظریه هنری موری............................................................................ ..........................................................36

مفهوم سلامت روان در نظریه های روانی-اجتماعی........................................ ..............................................37

نظریه آلفردآدلر........................................................................................ ..............................................37

نظریه کارن مورنای......................................................................... ........................................................38

مفهوم سلامت روان درنظریه های مکتب شناختی…...................................................................................38

نظریه ویلیام گلاسر................................................................................... .............................................38

مفهوم سلامت روان درنظریه های انسانگرایانه..................................................... .......................................39

نظریه ابراهام مازلو.......................................................................... .........................................................39

تعریف شخصیت......................................................................................... ..............................................40

نظریه های شخصیت...................................................................................................................................40

نظریه های روانکاوانه...................................................................................................................................40

نظریّه های شناختی شخصیّت........................................................................................................................41

نظریه های تیپ شناختی شخصیّت...............................................................................................................42

شخصیت سالم ازدیدگاه مكاتب مختلف روانشناسی....................................................................................42

مكتب روانكاوی..........................................................................................................................................42

روانشناسی فردی آدلر.................................................................................................................................43

اریك اریكسون..........................................................................................................................................43

مكتب انسانگرایی كارل راجرز...................................................................................................................44

مكتب رفتارگرایی بی . اف . اسكینر.........................................................................................................44

مكتب شناختی ویلیام گلاسر....................................................................................................................45

مكتب هستی گرایی ویكتورفرانكل............................................................................................................45

تعریف پیشرفت تحصیلی.............................................................................................................................46

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی..................................................................................................................47

افت تحصیلی..............................................................................................................................................48

روش های اندازه گیری و ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی...............................................................................49

مروری برتحقیقات انجام شده…................................................................................................................49

تحقیقات خارج....................................................................................................................................49

تحیقیات داخل.....................................................................................................................................50

فصل سوم:روش شناسی تحقیق…............................................................................................................52

مقدمه…..................................................................................................................................................53

روش تحقیق..........................................................................................................................................53

جامعه آماری مورد پژوهش ................................ ....................................................................................53

گروه نمونه روش نمونه گیری...................................................................................................................53

ابزاروروش گردآوری داده هاوسنجش اعتبارآنها........................................................................................53

پایایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی GHQ - 28 ...............................................................................54

اعتباروروایی پرسشنامه ایسنگ....................................................................................................................59

روش آماری برای تجزیه تحلیل داده ها....................................................................................................62

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها............................................................................................................63

مقدمه........................................................................................................................................................64

یافته های توصیفی ونمودارها ....................................................................................................................65

یافته های استنباطی....................................................................................................................................72

فرضیه اول.................................................................................................................................................72

فرضیه دوم................................................................................................................................................73

فرضیه سوم...............................................................................................................................................74

فرضیه چهارم...........................................................................................................................................75

فرضیه پنجم..............................................................................................................................................76

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری.....................................................................................................................77

مقدمه..........................................................................................................................................................78

نتیجه گیری................................................................................................................................................78

فرضیه های تحقیق.......................................................................................................................................78

محدودیت های تحقیق................................................................................................................................79

پیشنهادهای.................................................................................................................................................80

منابع وماخذ.................................................................................................................................................81

منابع فارسی................................................................................................................................................81

منابع خارجی...............................................................................................................................................84

ضمائم......................................................................................................................................................85

پرسشنامه ها.................................................................................................................................................86


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه بین هوش معنوی با ارتباطات سازمانی در کارکنان بانک صادرات

بررسی رابطه بین هوش معنوی با ارتباطات سازمانی در کارکنان بانک صادرات

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 439 کیلو بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

عنوان صفحه

چکیده.............................................................................................................5

فصل اول

مقدمه.........................................................................................................................................7

بیان مسئله................................................................................................................................8

اهمیت موضوع...............................................................................................10

چارچوب نظری تحقیق..................................................................................11

اهداف تحقیق.................................................................................................12

سوالات تحقیق...............................................................................................13

فرضیه های تحقیق.........................................................................................13

تعاریف نظری وعملیاتی متغییرها..................................................................14

تعریف هوش معنوی........................................................................................16

قلمرو تحقیق.............................................................................................................................17

فصل دوم

مقدمه..............................................................................................................19

مفهوم معنویت................................................................................................20

تعاریف هوش معنوی.......................................................................................24

ابعاد هوش معنوی............................................................................................26

اجزاء هوش معنوی............................................................................................34

رابطه هوش معنوی و هوش های دیگر.............................................................36

راه های رشد هوش معنوی...............................................................................38

ویژگی های افراد دارای هوش معنوی...............................................................41

کاربرد هوش معنوی در محیط کار....................................................................42

ارتباطات سازمانی................................................................................ 44

ارتباطات اثر بخش.............................................................................................48

فرایند ارتباطات………..……………………………………………………………..50

شبکه های ارتباطی...........................................................................................54

روشهای بهبود ارتباطات....................................................................................60

مولفه های ارتباطات...........................................................................................66

پیشینه تحقیق...................................................................................................68

فصل سوم

مقدمه.................................................................................................................74

فرایند اجرای تحقیق........................................................................................74

جامعه آماری. ....................................................................................................74

نمونه و روش نمونه گیری...................................................................................75

حجم نمونه.........................................................................................................75

روش و ابزار گرد آوری داده و اطلاعات...........................................................75

روایی وپایایی ابزار اندازه گیری........................................................................76

روایی و پایایی پرسشنامه.................................................................................77

روش تجزیه وتحلیل داده هاواطلاعات.............................................................78

فصل چهارم

مقدمه.................................................................................................................81

آمار توصیفی......................................................................................................81

آزمون کلوموگروف-اسمیرنف:..........................................................................91

فصل پنجم

مقد[SP]ّمه................................................................................................................100

نتایج آمار توصیفی............................................................................................100

پیشنهادات.........................................................................................................103

پیشنهادات برای تحقیقات آتی.........................................................................105

منابع.........................................................................................................110-107

پیوست.....................................................................................................128-112

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی رابطه موسیقی با اضطراب

بررسی رابطه موسیقی با اضطراب

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 137 کیلو بایت

تعداد صفحات : 62

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صحفه

فصل اول 1

مقدمه 2

بیان مساله 4

سوال مسئله 5

اهداف تحقیق 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 5

فرضیه تحقیق 7

متغیرهای تحقیق 7

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم 7

فصل دوم 8

اضطراب 8

یادگیری اضطراب 10

1- محبت(پاداش) – خشم (تنبیه) به مقدار مساوی 13

2- محبت (پاداش) بدون تنبیه 14

3- خشم (تنبیه) بدون پاداش 14

4- محبت (پاداش) کم-خشم(تنبیه) زیاد 15

5- محبت(پاداش) زیاد – خشم (تنبیه) کم 16

اضطراب سرکوب کننده است 17

اضطراب 22

رشد روان جنسی 26

نابهنجاریها و اختلالات روانی 28

اختلالات اضطرابی 29

اضطراب تعمیم یافته 30

اضطراب رعبی 32

قوبی 33

هانز کوچولو(مورد مشهودی از قوبی) 36

علل اختلالات اضطرابی 40

3- دیدگاه رفتار گرایی 43

5- دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی 47

نظریه نئوفرویدیها درباره اضطراب 49

کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی 50

هینز کاهوت 52

فصل سوم 54

جامعه مورد مطالعه 55

حجم نمونه 55

روش نمونه گیری 55

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر 56

روش تحقیق 57

فصل چهارم 58

مقدمه 59

فصل پنجم 63

بحث و نتیجه گیری 64

منابع 66

ضمایم 67

پرسش نامه آزمون کتل 68

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:16 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کتاب 7راز سایتهای پولساز

کتاب 7راز سایتهای پولساز

دسته بندی : اقتصاد

فرمت فایل : rar

حجم فایل : 793 کیلو بایت

تعداد صفحات : 11

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جهت ساخت وراه اندازی سایت برای کسب وکار راز ورمزهایی وجود دارد تا آن سایت راتبدیل به دستگاه پولسازی کند دراین کتاب اشاره مفصل شده است

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پیشگامان نهضت مدیریت علمی

پیشگامان نهضت مدیریت علمی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 785 کیلو بایت

تعداد صفحات : 20

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پیشگامان نهضت مدیریت علمی

فهرست مطالب:

مدیریت علمی

پیش کسوتان نهضت مدیریت علمی

چالز ببج Charles Babbage

هنری تاون Henry R. Towne

فردریک وینسلو تیلور Frederick Winslow Taylor

گلیبرتس Gilberths

هارینگتون امرسون

موریس کوک

هنری گانت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود 5 مقاله ISI عالی 2015 با موضوع EFQM

دانلود 5 مقاله ISI عالی 2015 با موضوع EFQM

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 3.77 مگا بایت

تعداد صفحات : 78

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این فایل شامل 5 مقاله عالی و جدید 2015 با موضوع EFQM ... است؛ که عنوان تمام مقالات در زیر فهرست شده است تمامی این مقالات از سایت های معتبر ELSEVIER, sciencedirect تهیه شده اند که بسیاری از آنها با قیمتهای بالا در این سایتها به فروش میرسد.
امیدوارم این مقالات جدید برای تحقیق و مقالات شما مورد استفاده قرار گیرد.

ضمنا اگر به دنبال موضوع خوب برای تحقیق خود هستید، و یا به دنبال مقالات مرتبط با موضوع انتخابی تان برای غنی کردن کار پژوهش خود هستید حتما به این آدرس بروید و مقالات عالی دیگری نیز بیابید (همین طور فصل 4 تحقیق با لیزرل و .....) http://parsdanesh.sidonline.ir/

عناوین این 5 مقاله:

1- Human factors in the context of excellence models: European Foundation for Quality Management (EFQM) excellence software model and cross-cultural analysis (2015)

2- Integrating IT service management requirements into the organizational management system (2014)

3- The Role of Strategic Planning in Excellence Management Systems (2015)

4- Project to improve knowledge management and key business results through the EFQM excellence model (2015)

5- Integration of management systems as an innovation: a proposal for a new model (2014)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:15 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود کتاب چشم طلایی

دانلود کتاب چشم طلایی

دسته بندی : کتاب

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 20.948 مگا بایت

تعداد صفحات : 310

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه ها

کتاب چشم طلایی اولین و بزرگترین مرجع کامل اثار و علائم دفینه :

دانلود الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 410 صفحه کامل

دانلود کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه(به صورت کاملا رنگی و نفیس)

فهرست کلیات مطالب گنج و گنج پژوه زبان علامت ها سمبل چیست؟ نشانه یا علامت چیست ؟ منطق نهفته در علامت ها معانی مخطلف در علامت ها الفبای مصری ارقام یونانی ، رومی و میخی ابجد علامت های شکسته شده علامت هایی که مفهومشان را نمی فهمید سمبل ها سمبل حیوانات معانی سمبل ها و نشانه ها بعضی از علائم رایج در گنجیابی ساروج و حلال ساروج چیست؟ نقاط دفن در صنعت گنج و دفینه نسخه های گنج خط میخی فارسی باستان خط پهلوی کلید الفبای باستانی سکه های ایرانی ...

فهرست برخی از کلیات مطالب کتاب:
گنج و گنج پژوه / زبان علامت ها / سمبل چیست؟ / نشانه یا علامت چیست ؟ / منطق نهفته در علامت ها / معانی مخطلف در علامت ها / الفبای مصری / ارقام یونانی ، رومی و میخی / ابجد / علامت های شکسته شده / علامت هایی که مفهومشان را نمی فهمید / سمبل ها / سمبل حیوانات / معانی سمبل ها و نشانه ها / بعضی از / علائم رایج در گنجیابی / ساروج و حلال ساروج چیست؟ / نقاط دفن در صنعت گنج و دفینه / نسخه های گنج / خط میخی فارسی باستان / خط پهلوی / کلید الفبای باستانی / سکه های ایرانی

و دهها موضوع دیگر گنج یابی و حفاری ....

کتاب چشم طلایی خیلی بیشتر از اینها ارزش دارد و حتی گاهی به قیمتهای میلیونی هم رسیده است چنانکه در روی عکس و جلد کتاب قیمت واقعی آن درج شده است ولی در فروشگاه با قیمت پایین و بسیار ناچیز،برای شما عزیزان عرضه میشود.

فروش الکترونیکی کتاب چشم طلایی اسکن گرفته شده از روی خود کتاب 410 صفحه رنگی کامل

فهرست کلیات مطالب
گ ن ج و گ ن ج پژوه
زبان علامت ها
سمبل چیست؟
نشانه یا علامت چیست ؟
منطق نهفته در علامت ها
معانی مختلفدر علامت ها
الفبای مصری
ارقام یونانی ، رومی و میخی
ابجد
علامت های شکسته شده
علامت هایی که مفهومشان را نمی فهمید
سمبل ها
سمبل حیوانات
معانی سمبل ها و نشانه ها
بعضی از علائم رایج در گ ن ج ی ا ب ی
ساروج و حلال ساروج چیست؟
نقاط دفن در صنعت گ ن ج و د ف ی ن ه
نسخه های گ ن ج
خط میخی فارسی باستان
خط پهلوی
کلید الفبای باستانی
سکه های ایرانی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 53 کیلو بایت

تعداد صفحات : 60

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


فهرست مطالب صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

1- تعریف حد

2- مبانی قرآنی حدود

3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام

است.

فصل دوم

موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

دلایل موافقان اجرا

الف ـ تامین مصلحت عامه

ب ـ مطلق بودن ادله حدود

اجرا در ملاء عام

فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت

نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ

نقد نظریه اجرای علنی حدود

نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود

1- انکارگرایی(ذات گرایی)

2- مصلحت گرایی

3- عرف گرایی

فهرست پی نوشت ها

فهرست منابع و مآخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:14 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات