پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن كلاس اول و دوم سوم ابتدائی شهر

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن كلاس اول و دوم سوم ابتدائی شهر تهران منطقه 5

دسته بندی : علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 94 کیلو بایت

تعداد صفحات : 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست:

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات پژوهش

مقدمه........................................ 1

بیان مسأله................................... 3

اهداف تحقیق................................... 5

سوالات تحقیق................................... 5

فرضیه های تحقیق............................... 5

اهمیت و ضرورت تحقیق............................ 6

تعاریف نظری.................................. 7

- استرس....................................... 7

- معلم....................................... 7

- تجربه استرس.................................. 7

تعارف عملیاتی................................ 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه........................................ 10

مفهوم استرس................................... 10

استرس بعنوان پاسخ درونی....................... 15

مراحل استرس................................... 17

- مرحله واكنش اخطار.......................... 18

- مرحله مقاومت............................... 18

- مرحله فرسودگی.............................. 18

علل فشار روانی............................... 19

شرایط ایجاد كننده استرس........................ 20

- عوامل فردی................................. 20

- عوامل محیطی................................. 22

- عوامل سازمانی.............................. 24

انواع استرس................................... 26

پاسخ های فیزیولوژیك بدن انسان به استرس........ 27


عنوان صفحه

استرس مثبت و منفی............................. 29

استرس طبیعی یا نرمال.......................... 30

استرس شغلی.................................... 31

نشانه های استرس شغلی.......................... 32

مطالعات مربوط به استرس شغلی................... 33

دلزدگی و استرس شغلی........................... 34

ابعاد گوناگون نقشهای شغلی.................... 35

فشار ناشی از نقش ............................ 36

استرس از نظر جنسیتی............................ 37

- استرس زنان كارمند........................... 38

دیدگاه های نظری درباره استرس.................. 39

حمایت اجتماعی چه تأثیری ممكن است در استرس شغلی داشته باشد 44

آیا تنها افراد خاصی هستند كه نمی توانند با استرس مقابله كنند. 45

- پیشینه تحقیق................................ 46

فصل سوم: روش تحقیق

- روش تحقیق................................... 51

- جامعه آماری................................ 51

- نمونه پژوهش................................. 51

- ابزار پژوهش................................ 51

- چگونگی جمع‌آوری اطلاعات....................... 53

- روش آماری.................................. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری

مقدمه........................................ 60

تجزیه و تحلیل داده‌های آماری.................... 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری..................................... 101

محددویت‌های تحقیق............................... 104

پیشنهادهای تحقیق.............................. 104

فصل ششم:

منابع و مأخذ................................. 106

نمونه پرسشنامه................................ 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:20 ] [ احمد احمد ]
[ ]

تحقیقی پیرامون هنرهای سنتی ایران

تحقیقی پیرامون هنرهای سنتی ایران

دسته بندی : عمومی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.082 مگا بایت

تعداد صفحات : 38

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1- قلمدان در زمانهای گذشته.................... 1

2- مقوای قلمدان و شیوه ساختن آن............... 5

3- قلمدان خام در دست نقاش.................... 7

4- بوم سازی قلمدان........................... 9

5-جعبه قلمدان................................ 13

6- محتویات قلمدان- اندازه قلمدان.............. 13

7- اقسام قلمدان.............................. 15

8- فهرست منابع و مأخذ........................ 34

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 229 کیلو بایت

تعداد صفحات : 145

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه........................................ 2

بیان مسئله................................... 6

هدف تحقیق..................................... 8

اهمیت و ضرورت تحقیق............................ 10

فرضیه‌های تحقیق................................ 11

جامعه آماری.................................. 12

نمونه آماری................................... 12

ابزار پژوهش.................................. 12

تعریف اصطلاحات................................ 13

معلولیت...................................... 13

معلولیت جسمی- حركتی........................... 13

خلاقیت (تفكر خلاق)............................. 14

خودپذیری..................................... 14

خود.......................................... 15

خودپنداری.................................... 16

عنوان صفحه

روان‌نژندی (روان رنجوری)....................... 16

خودشكوفایی................................... 17

توانبخشی..................................... 17

فصل دوم

پیشینه تحقیق.................................. 19

بررسی تاریخی.................................. 21

تعریف خلاقیت.................................. 21

عوامل موثر بر خلاقیت.......................... 27

رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی................. 27

دیدگاه روانكاوی از خلاقیت..................... 29

دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت.................. 30

دیدگاه تورنس درباره خلاقیت.................... 31

خلاصه‌ای از تاریخچه نظریه‌های خود................ 32

مازلو و نظریه خود............................ 33

چگونگی شكل‌گیری خود............................ 34

خودپنداری.................................... 35

رشد خودپنداری در نوجوانی..................... 36

عنوان صفحه

خودواقعی و خود آرمانی........................ 37

خودشكوفایی و خلاقیت........................... 38

نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان........ 40

مروری بر دنیای معلولین........................ 41

معلول چیست؟.................................. 43

علل معلولیت‌ها................................ 45

انواع معلولیت................................ 45

جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حركتی............. 46

معلولیت جسمی- حركتی و خودپنداری............... 47

مشكلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی........... 48

تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حركتی.. 49

توان بخشی معلولین جسمی- حركتی................... 50

فصل سوم

موضوع تحقیق .................................. 53

جامعه آماری.................................. 53

گروه مقایسه.................................. 53

روش نمونه‌گیری.................................. 54

عنوان صفحه

روش تحقیق..................................... 54

ابزار تحقیق................................... 55

1- آزمون خلاقیت تورنس......................... 55

نمره‌گذاری پرسشنامه............................ 55

آزمون خودپذیری............................... 56

نمره‌گذاری آزمون خودپذیری...................... 56

روش آماری.................................... 57

نحوه اجرای آزمون.............................. 57

فصل چهارم

نقد و اعتبار فرضیه‌ها......................... 60

فرضیه شماره 1................................. 60

فرضیه شماره 2................................. 65

فرضیه شماره 3................................. 70

فصل پنجم

خلاصه فصول قبل................................ 76

تفسیر و نتیجه‌گیری.............................. 78

پیشنهادات.................................... 81

عنوان صفحه

محدودیت‌ها..................................... 83

ضمائم........................................ 84

منابع مورد مطالعه............................ 85

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4: مقایسه میانگین خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول......................... 60

جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و خلاقیت نوجوانان دخترغیرمعلول.................... 62

جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و خلاقیت نوجوانان دختر غیرمعلول................... 63

جدول 3-4: مقایسه میانگین خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و غیر معلول........................ 65

جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول...... 67

ادامه جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول+. 68

جدول 5-4: مقایسه همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوان معلول با خود پذیری كمتر آنها...................................... 70

جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری كمتر آنها............................. 72

ادامه جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری كمتر آنها.................... 73

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

دسته بندی : پزشکی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2.411 مگا بایت

تعداد صفحات : 78

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده تحقیق

بخش اول: مقدمه

مقدمه......................................................................................................................

1-1- اوپیوییدها.......................................................................................................

1-1-1- تاریخچه.....................................................................................................

1-1-2- آلکالوییدهای تریاک.....................................................................................

1-1-3- پپتیدهای اوپیویید درون زاد..........................................................................

1-1-4- آثار اوپیوییدها بر اعضای مختلف..................................................................

1-1-5- مصارف بالینی اوپیوییدها..............................................................................

1-2- متابولیسم........................................................................................................

1-2-1- تاریخچه.....................................................................................................

1-2-2- کلیات متابولیسم..........................................................................................

1-2-3- مکان های متابولیسم داروها..........................................................................

1-2-4- عوامل تعیین کننده سرعت تغییر شکل زیستی.................................................

1-2-5- تکنیک های تجربی بررسی متابولیسم............................................................

1-2-6- کاربرد و اهمیت بررسی متابولیسم.................................................................

1-3- جداسازی سلولهای کبد....................................................................................

1-4- روش های مطالعه شده برای شناسایی و اندازه گیری نوسکاپین و متابولیت هایش..

1-5- کلیاتی درباره کروماتوگرافی و HPLC..............................................................

1-5-1- تاریخچه.....................................................................................................

1-5-2- اساس کروماتوگرافی....................................................................................

1-5-3- فازهای متحرک و ساکن در کروماتوگرافی مایع..............................................

1-5-4- کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا..................................................................

1-5-5- اساس دستگاه HPLC..................................................................................


عنوان صفحه1-6- نوسکاپین........................................................................................................

1-6-1- برخی اثرات نوسکاپین.................................................................................

1-6-2- فارماكوكینتیك نوسكاپین..............................................................................

1-6-3- مروری بر روند متابولیسم نوسکاپین..............................................................

بخش دوم: روشها و مواد

2-1- اهداف مطالعه..................................................................................................

2-2- دستگاه ها و وسایل ........................................................................................

2-3- مواد...............................................................................................................

2-4- تهیه بافرهای پرفیوژن.......................................................................................

2-4-1- محلول Stock بافر هنکس با غلظت 10 برابر.................................................

2-4-2- محلول Stock بافر کربس- هنزلیت با غلظت 2 برابر......................................

2-4-3- بافر هنکس یک...........................................................................................

2-4-4- بافر هنکس دو............................................................................................

2-4-5- بافر کربس آلبومین......................................................................................

2-4-6- بافر کربس- هپس.......................................................................................

2-5- تهیه محلول کلاژن و کوت کردن پلیت 6خانه.....................................................

2-6- محیط کشت...................................................................................................

2-6-1- مراحل تهیه محیط کشت: (1:1) DMEM, F12.................................................

2-7- سرم جنین گاو (FBS).....................................................................................

2-8- کیت استریل پرفیوژن.......................................................................................

2-9- تهیه هپاتوسیت های تازه..................................................................................

2-9-1- نگهداری سلولهای به دست آمده از کبد موش................................................

2-9-2- بررسی حیات سلولی و نحوه اثر دادن دارو روی سلولهای جدا شده از کبد موش............

2-9-3- تهیه نمونه برای انجام آنالیز...........................................................................

2-10- روش سنتز مکونین (6 و 7- دی متوکسی فتالید)..............................................

2-11- دلایل انتخاب HPLC....................................................................................

عنوان صفحه2-11-1- مشخصات دستگاه HPLC.........................................................................

2-11-2- انواع روش های HPLC آزمایش شده.........................................................

2-11-3- روش تهیه بافر 10X استات با 4 pH=........................................................

2-11-4- روش تهیه بافر فسفات سدیم Mm 25 با 5/4 pH=......................................

2-12- استخراج متابولیت از ادرار انسان.....................................................................

بخش سوم: نتایج

3-1- جداسازی سلولهای کبد....................................................................................

3-2- سنتز مکونین...................................................................................................

3-3- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)....................................................

بخش چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1- جداسازی سلول های کبد موش........................................................................

4-2- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)....................................................

4-3- متابولیسم نوسکاپین.........................................................................................

4-4- متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان....................................................................

خلاصه انگلیسی.......................................................................................................

منابع........................................................................................................................

اختصارات...............................................................................................................

چکیده تحقیق

اطلاع از مسیرهای متابولیسم دارو نقش مهمی در درک سمیت دارو دارد. این اطلاعات می توانند در طراحی داروهای جدید و روشن کردن مکانیسم سرطان زایی ترکیبات شیمیایی به کار روند. از
این رو یافتن روشی مناسب برای بررسی متابولیسم داروها گام مهمی در جهت رسیدن به دیگر اطلاعات با ارزش در مورد داروها است. متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان، خرگوش و موش صحرایی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعات نوسکاپین از دو مسیر o- دمتیلاسیون و شکسته شدن پیوند C1-9 متابولیزه می شود و مکونین به عنوان محصول عمده متابولیسم آن شناخته شده است. در این تحقیق متابولیسم نوسکاپین توسط یک روش ex vivo، سلولهای جدا شده کبدی، مورد بررسی قرار گرفت این روش از چند جنبه دارای اهمیت است: این روش حد واسط مناسبی بین روشهای قبلی مانند آنزیم های حل شده، فراکسیون ارگان جدا شده و مطالعه مستقیم روی حیوان کامل است. این سلولها خصوصیات لازم بافت دست نخورده مانند نفوذپذیری غشا را دارا هستند از این رو در بسیاری از مطالعات بیوشیمیایی به کار می روند.

در این تحقیق سلولهای کبد موش صحرایی طی یک فرآیند دقیق جدا شدند و زنده بودن آنها با آزمایش منع تریپان آبی %1/0 و مشاهده میکروسکوپی سلولها تأیید شد. شناسایی استاندارد داروی نوسکاپین و متابولیت اصلی آن، مکونین توسط روش HPLC صورت گرفت. اگر چه استانداردهای نوسکاپین و متابولیت اصلی آن در محلولهای Spike شده مشاهده شدند اما این روش قادر به شناسایی متابولیت ها در عصاره سلولی نبود. به نظر می رسد که افزایش حساسیت روش به مشاهده همزمان نوسکاپین و متابولیت ها کمک کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی جلوه های مقاومت در نهج البلاغه

بررسی جلوه های مقاومت در نهج البلاغه

دسته بندی : زبان و ادبيات فارسي

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 464 کیلو بایت

تعداد صفحات : 95

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:19 ] [ احمد احمد ]
[ ]

کتاب طراحی الگوریتم ها (با شبه کدهای ++C)

کتاب طراحی الگوریتم ها (با شبه کدهای ++C)

دسته بندی : سی | .C

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 721 کیلو بایت

تعداد صفحات : 300

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

طراحی الگوریتم دانش ساخت الگوریتم برای حل مساله هاست . این درس از دروس اصلی گذرانده شده در دوره کارشناسی برای دانشجویان کامپیوتر می باشد.کتاب طراحی الگوریتم ها (با شبه کدهای ++C) شده ی آقای جعفرنژاد قمی می باشد.

این پاورپوینت آموزشی درباره تکنیک های مربوط به حل مسائل است. بکار بردن تکنیک منجر به روشی گام به گام (الگوریتم ) در حل یک مسئله می شود. بطور کلی منظورازسریع بودن یک الگوریتم، یعنی تحلیل آن از لحاظ زمان و حافظه که در این اسلاید آموزشی بخوبی با آن آشنا خواهید شد. همچنین لازم به ذکر است که عرض کنیم نوشتن الگوریتم به زبان فارسی دو ایراد دارد : ۱- نوشتن الگوریتم های پیچیده به این شیوه دشوار است. ۲- مشخص نیست از توصیف فارسی الگوریتم چگونه می توان یک برنامه کامپیوتری ایجاد کرد. که در این پاورپوینت آموزشی تمامی مباحث در درس طراحی الگوریتم به زبان شیوای فارسی توضیح داده شده است.

سرفصل های کتاب طراحی الگوریتم ها جعفرنژاد قمی :

از جمله مباحثی که در این پاورپوینت آموزشی به مهندس عین الله جعفر نژاد قمی مطرح شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود :

کارایی ، تحلیل و مرتبه الگوریتم ها

روش تقسیم و حل در طراحی الگوریتم

برنامه نویسی پویا در طراحی الگوریتم

روش حریصانه در طراحی الگوریتم

راهبرد عقبگرد در طراحی الگوریتم

راهبرد شاخه و حد در طراحی الگوریتم

مقدمه ای بر پیچیدگی محاسباتی : مسئله مرتب سازی در طراحی الگوریتم

این پاورپوینت آموزشی با مطرح کردن مثال ها و نمونه سوالات (بر اساس شبه کد های ++C) در لا به لای مباحث آموزشی کمک شایانی به درک و فهم بهتر مطالب می کند. و مشکلات بسیاری از دانشجویان عزیز را در درس طراحی الگوریتم حل خواهد کرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پروپوزال (مسئولیت مدنی صاحبان املاک مجاور )

پروپوزال (مسئولیت مدنی صاحبان املاک مجاور )

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 22 کیلو بایت

تعداد صفحات : 8

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

اکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود

اکنش سرمایه گذاران به مدیریت سود

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 282 کیلو بایت

تعداد صفحات : 59

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان موضوع. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات... 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 13

2-2- مدیریت سود. 14

2-2-1- تعریف مدیریت سود. 15

2-2-2- انگیزه‌ها ی مدیریت سود. 19

2-2-2-1- انگیزه‌های مرتبط با قراردادها 19

2-2-2-2- انگیزه‌های سیاسی.. 20

2-2-2-3- امنیت شغلی.. 21

2-2-2-4- انگیزه‌های مالیاتی.. 21

2-2-2-5- پاداش مدیران. 21

2-2-2-6 ساختار مالکیت... 22

2-2-3- الگوهای مدیریت سود. 22

2-2-4- ابزارها وروش‌های مدیریت سود. 23

2-2-4-1- تعیین نحوه‌ی عمل حسابداری معاملات به صورت اختیاری.. 23

2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداری.. 24

2-2-4-3- تصمیمات اقتصادی اساسی و با اهمیت... 24

2-2-4-4- تعیین قیمت‌های انتقالی کالاها و خدمات... 24

2-2-4-5- تعدیل برآوردهای حسابداری.. 24

2-2-5- هموار سازی از طریق تخصیص.... 25

2-2-6- هموار سازی از طریق طبقه‌بندی.. 25

2-2-7- موافقان و مخالفان مدیریت سود. 26

2-2-7-1- ابزارهای مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی.. 29

2-2-7-2- مدیریت سود از طریق رویداد های مالی واقعی.. 30

2-2-8- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی.. 32

2-2-8-1- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده 33

2-2-8-2- فرضیه های تحقیقات اثباتی.. 33

2-2-8-2-1- فرضیه پاداش مدیریت... 33

2-2-8-2-2- فرضیه بدهی.. 34

2-2-8-2-3- فرضیه هزینه سیاسی.. 35

2-2-9- مدل‌های اندازه‌گیری اقلام تعهدی.. 35

2-2-9-1- مدل اسلون. 35

2-2-9-2- مدل دی‌آنجلو. 36

2-2-9-3- مدل هیلی.. 36

2-2-9-4- مدل صنعت... 37

2-2-9-5- مدل جونز. 37

2-2-9-6- مدل تعدیل شده جونز(1995) 38

2-3- مالیه رفتاری و مباحث مرتبط با آن. 39

2-3-1- مرحله ی گذر از مالی استانداراد. 41

2-3-2- ظهور مالی رفتاری و تصمیمات مالی.. 44

2-3-3- تئوری چشم انداز. 46

2-3-3-1- ضرر گریزی.. 47

2-3-3-2- حسابداری ذهنی.. 47

2-3-3-3- کنترل شخصی.. 48

2-3-3-4- دوری از تأسف و پشیمانی.. 48

2-3-4- تورش های رفتاری سرمایه گذاران. 48

2-3-4-1- روش های ابتکاری.. 49

2-3-4-2- خودفریبی.. 51

2-3-4-3- تعاملات اجتماعی.. 52

2-3-5- كاربرد مالیه رفتاری در فهم رفتار سرمایه گذاران. 53

2-3-6- رفتار سرمایه گذاران. 55

2-3-7- شفاف سازی اطلاعات مالی و رفتار سرمایه گذاران. 58

2-4- پیشنه تحقیق.. 59

2-4-1-تحقیقات خارجی.. 59

2-4-2- تحقیقات داخلی.. 66

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:18 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

بررسی مقوله مشروعیت انتقال مرهونه از سوی راهن در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 345 کیلو بایت

تعداد صفحات : 59

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده...............................................................................................................................................................................................5

فصل اول (بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی)...............................................................................................6

1-1- مقدمه......................................................................................................................................................................................7

1-2- بیع عین مرهونه از منظر فقها.................................................................................................................................................7

1-2-1- بطلان بیع عین مرهونه.......................................................................................................................................................8

1-2-2- عدم نفود بیع عین مرهونه..................................................................................................................................................9

1-2-3- نظریه نقل و كشف..........................................................................................................................................................10.

1-2-4- اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بیع.....................................................................................................................................12

1-2-5- نظریه صحت بیع عین مرهونه..........................................................................................................................................14

1-3- بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان.......................................................................................................................................15

1-3-1- بررسی حقوق موضوعه ایران..........................................................................................................................................16

1-3-1-1- مواد قانونی..................................................................................................................................................................16

1-3-1-2- رویه قضایی.................................................................................................................................................................17

1-4- ضوابط تصرف در عین مرهونه.............................................................................................................................................17

فصل دوم (نظریات فقهای امامیه و حقوق دانان ایران در ماهیت بیع عین مرهونه).........................................................................22

2-1- نظریات فقهای امامیه راجع به ماهیت بیع عین مرهونه.........................................................................................................23

2-1-1- دلایل سه گانه شیخ انصاری بر غیر نافذ بودن بیع عین مرهونه........................................................................................23

2-1-2- نقد شیخ به نظریه ی محقق تستری مبنی بر بطلان بیع عین مرهونه.................................................................................24

2-1-3- سوال و جواب میرزای قمی و نظریه ی سایر فقها...........................................................................................................25

2-2- بیع عین مرهونه از نظر حقوقدانان ایران...............................................................................................................................29

2-2-1- عدم نفوذ بیع....................................................................................................................................................................29

2-2-2- نفوذ بیع با حفظ حقوق مرتهن........................................................................................................................................31

2-3- تأثیر اقدامات طرفین عقد پس از بیع عین مرهونه................................................................................................................32

2-3-1- اثراجازه و رد قبل و بعد از بیع مال مرهونه.....................................................................................................................32

2-3-2- سقوط حق مرتهن چه تأثیری در عقد رهن دارد؟...........................................................................................................33

2-3-3- امتناع راهن در فک رهن و امکان فروش اموال راهن و پرداخت بدهی وی...................................................................34

2-3-3-1- امتناع راهن در فک رهن.............................................................................................................................................34

2-3-3-2- امکان فروش اموال راهن و پرداخت بدهی وی .........................................................................................................35

فصل سوم (تعارض بین آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور در مورد معامله نسبت به عین مرهونه)........................40

3-1- تعارض بین آرای وحدت رویه............................................................................................................................................41

فصل چهارم (بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد)................................................................50

4-1- بررسی ملکی که در رهن بانک است و توسط مالک آن به فروش برسد..............................................................................51

4-2-جزئیات حقوقی "عقد رهن و فروش مال مرهونه" در گفتگو با یک حقوقدان به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان.............54

فصل پنجم (نتیجه گیری)...............................................................................................................................................................57

5-1- نتیجه گیری...........................................................................................................................................................................58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی

دسته بندی : روانشناسی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 90 کیلو بایت

تعداد صفحات : 58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:17 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات