پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان

پایان نامه ارزیابی اقتصادی و فنی و راه اندازی قطار سریع السیر در مسیر تهران ـ زنجان

دسته بندی : عمران و نقشه کشی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1.655 مگا بایت

تعداد صفحات : 198

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه1- مقدمه

1ـ1ـ تاریخچه قطارهای سریع السیر 1

1-1-1- تاریخچه مطالعات قطارهای سریع السیر در ایران

1ـ2ـ تاثیرات غیرمستقیم و تاثیرات فرهنگی- اجتماعی قطارهای سریع السیر 2

فصل دوم: سرعت در راه آهن و راه‌آهن سریع السیر

2ـ1ـ سرعت در راه آهن 3

2ـ2ـ سرعت بازرگانی 4

2ـ3ـ قطار سریع السیر 6

2ـ3ـ1ـ فواید راه آهن سریع السیر 6

2ـ3ـ2ـ چگونه این فواید بدست می‌آیند؟ 6

2ـ3ـ3ـ تاثیرات افزایش خدمات راه‌آهنی (تاثیرات مثبت قطارهای سریع السیر) 7

2ـ3ـ4ـ مقایسه كوتاه با هوا و جاده 8

2ـ4ـ معرفی برخی ازعوامل و شاخص‌های تصمیم‌گیری درارزیابی تحقیق‌های راه آهن سریع السیر 9

2ـ4ـ1ـ پراكندگی جمعیت و تولید ناخالص ملی 9

2ـ4ـ2ـ افزایش سرعت، كاهش زمان سفر،افزایش ظرفیت ترافیكی 9

2ـ4ـ3ـ مصرف انرژی 11

2ـ4ـ4ـ تامین منابع مالی 11

2ـ5ـ واژه‌ها و مفاهیم كلیدی در موضوع سرعت قطارهای مسافری 12

2ـ5ـ1ـ ركورد سرعت 13

2ـ5ـ2ـ حد نهایی سرعت عملیاتی 13

2ـ5ـ3ـ ركورد سرعت در شرایط واقعی 13

2ـ5ـ4ـ ركوردهای سرعت قطارهای مسافری چگونه بجا گذاشته می‌شوند؟ 15

2ـ6ـ مقایسه وضعیت قطارهای سریع در ایران و جهان 15

2ـ6ـ1ـ بررسی گذشته راه آهن ایران از دیدگاه تكنولوژی كاربردی جهت نیل به سرعتهای روز 15

2ـ6ـ2ـ بررسی تكنولوژی و سرعت عملیاتی در ایران 17

عنوان صفحه

2ـ6ـ3ـ بررسی وضعیت سرعتها در ایران و جهان 26

2ـ6ـ4ـ ركوردهای سرعت رسمی و عملیاتی درایران 28

2ـ6ـ5ـ سیر تحول تكنولوژی حمل و نقل ریلی جهان در ارتباط با سرعت 29

2ـ6ـ6ـ خلاصه آمارهای مهم سریع السیر 29

فصل سوم: بررسی روسازی خطوط آهن برای كاربرد در قطارهای سریع

3-1- مقدمه 31

3-2- تراورسهای بتنی و دیگر تراورسهای مصنوعی 31

3-2-1- تراورسهای بتنی 31

3-2-2- تراورسهای دیگر 31

3-3- طراحی های مدرن 40

3-4- اتصالات 44

3-5- ریلهای پیوسته جوش شده (CWR) 47

3-5-1- مزایا و معایب 48

3-5-2- تئوری انبساط 48

فصل چهارم: موانع موجود دردستیابی به سرعتهای بالا در راه آهن

4ـ1ـ پارامترهای كاهنده سرعت 52

4-1-1- مقاومت هوا 52

4ـ1ـ2ـ عبور از تونلها 53

4ـ1ـ3ـ علائم 54

4ـ2ـ فاصله ترمز 55

4ـ2ـ1ـ نیاز به توان كششی زیاد 56

4ـ2ـ2ـ پایداری درمسیر مستقیم 56

4ـ2ـ3ـ نیاز به طراحی ویژه خط 59

4ـ3ـ اثرات زیست محیطی 60

4ـ3ـ1ـ تصادفات 60

4ـ3ـ2ـ آسایش مسافرین 61

4ـ3ـ3- عبور از سوزنها و تقاطع‌ها 62

عنوان صفحه

فصل پنجم: ضرورت برقی كردن خطوط راه‌آهن

5ـ1ـ مقدمه 63

5ـ2ـ انرژی، حمل ونقل و راه آهن 64

5ـ2ـ1ـ اهمیت صرفه‌جویی درمصرف فراورده‌های نفتی 66

5ـ2ـ2ـ برقی كردن راه آهن ومزایای آن ازنظر انرژی ومحیط زیست 68

5ـ2ـ3ـ مزایای برقی كردن راه آهن از دیدگاه ترابری 68

5ـ3ـ اصول زیربنایی 70

5ـ4ـ تاریخچه برقی كردن در راه آهن ملی ژاپن 71

5ـ5ـ ضرورت برقی كردن راه آهن 73

5ـ6ـ مقایسه سیستم‌های دیزل- الكتریك و برقی 74

5ـ7ـ مزایای استفاده ازراه‌آهن برقی در سطح كلان اقتصادی 81

5ـ8ـ مزایای استفاده ازراه‌آهن برقی در سطح خرد اقتصادی 82

فصل ششم: آشنایی با سیستم Tilting و معرفی قطارهای سریع السیر دنیا

6ـ1ـ مقدمه 84

6ـ1ـ1ـ سیستم Tilting یا متعادل كننده واگن 85

6ـ1ـ2ـ مزایای سیستم Tilting 86

6ـ1ـ3ـ انواع سیستم‌های موجود Tilting 86

6ـ1ـ4ـ مقایسه واگنهای معمولی و واگنهای مجهز به سیستم متعادل كننده واگن 87

6ـ1ـ5ـ سیستم های متعادل كننده از نوع فعال 87

6ـ1ـ6ـ تجربه استفاده از سیستم Tilting در كشور پرتغال 90

6ـ2ـ معرفی قطارهای سریع السیر دنیا 93

6ـ2ـ1ـ قطار TGV 94

6ـ2ـ2ـ قطار AGV نسل جدید قطارهای TGV فرانسه 96

6ـ2ـ2ـ1ـ ازبین بردن ارتعاشات 99

6ـ2ـ2ـ2ـ تصویر كلی قطار AGV 100

6ـ2ـ3ـ قطارهای ICE 101

6ـ2ـ3ـ1ـ قطارهایICE2 ،ICE1 101

عنوان صفحه

6ـ2ـ3ـ2ـ قطارهای ICE3 نسل جدید قطارهای ICE 102

6ـ2ـ4ـ ترن‌ست سریع السیر اسپانیای S-103 103

فصل هفتم: نیاز دنیا به استفاده از قطارهای سریع السیر و نگاهی به بزرگترین طرح‌های سریع السیر دنیا

7ـ1ـ مقدمه 104

7ـ1ـ1ـ راه آهن سریع السیر اروپا در قرن 21 106

7ـ1ـ2ـ نتایج بهره برداری از خطوط سریع اروپا 109

7ـ2ـ راه آهن سریع السیر اسپانیا(Renfe) 111

7ـ3ـ نگاهی به بزرگترین تحقیق ریلی سریع السیر انگلستان 113

7ـ4ـ راه آهن سریع السیر ایالت كالیفرنیا 115

7ـ4ـ1ـ بخش درون ناحیه‌ای كالیفرنیای جنوبی 115

7ـ4ـ1ـ1ـ اهداف و نیازهای تحقیق 117

7ـ4ـ1ـ2ـ نیاز به قطار سریع السیر درایالت كالیفرنیا 118

7ـ5ـ راه آهن سریع السیر ایالت فلوریدا 121

7ـ5ـ1ـ دلایل عقب ماندگی آمریكا از قافله ی طرح قطارهای سریع السیر 123

7-6- اطلاعاتی كوتاه در مورد Maglev 124

فصل هشتم: نگاهی به راه آهن سریع السیر ژاپن واستفاده از تجربیات آنها

8ـ1ـ مقدمه 126

8ـ2ـ اقدامات شركت باری راه آهن ژاپن پس از خصوصی شدن تا سال 1989 129

8ـ3ـ نمونه‌هایی ازپیشرفت راه‌آهن ژاپن درزمینه حمل كالا 130

8ـ4ـ راه‌آهن ژاپن پس از دو دهه ضرر چگونه به سود دهی رسید؟ 132

8ـ4ـ1ـ انگیزه‌های خصوصی كردن راه آهن 132

8ـ4ـ2ـ نتایج اقتصادی شركتهای راه‌آهن ژاپن 133

8ـ4ـ3ـ اصلاح وجدان كار كاركنان 133

8-4-4- تجربه موفق شركتهای منطقه‌ای 134

8ـ5ـ همكاریهای فنی ـ اقتصادی راه آهن ایران و ژاپن 136

8ـ6ـ راه‌آهن سریع السیر شینكانسن 139

8ـ6ـ1ـ فاكتورهای محدود كننده سرعت 140

8ـ6ـ1ـ1ـ كشف زودتر زمین لرزه 140

عنوان صفحه

8ـ6ـ1ـ2ـ سیستم ترمز 140

8ـ6ـ1ـ3ـ پایداری مجموعه 141

8ـ6ـ1ـ4ـ راحتی درهنگام سیر وحركت 141

8ـ6ـ1ـ5ـ كاهش سرو صدا 141

8ـ6ـ1ـ6ـ كاهش لرزش زمین در هنگام حركت قطار 142

8ـ7ـ سهم شینكانسن در محیط زیست 142

8ـ7ـ1ـ سهم شینكانسن در صرفه‌جویی انرژی 144

8ـ7ـ2ـ آلودگی صوتی در قطار شینكانسن 145

فصل نهم: طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان

9ـ1ـ جابه‌جایی مسافر در سطح كشور 146

9ـ1ـ1ـ شبكه راه‌آهن ایران 147

9ـ2ـ پیشینه طرح راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان 148

9ـ2ـ1ـ مشخصات فنی و هندسی راه‌آهن تهران ـ زنجان 148

9ـ2ـ2ـ اهمیت خط سریع‌السیر تهران ـ زنجان 149

9ـ3ـ بررسی آمار حمل و نقل مسافر در محور تهران ـ زنجان 150

9ـ3ـ1ـ ناوگان جاده‌ای عمومی 150

9ـ3ـ2ـ حمل و نقل توسط سواری شخصی 150

9ـ3ـ3ـ حمل و نقل ریلی مسافر 151

9ـ3ـ4ـ حمل و نقل مسافر توسط ناوگان هوایی 151

9ـ4ـ پیش‌بینی تقاضا برای حمل و نقل مسافر در مسیرهای تهران ـ زنجان 152

9ـ4ـ1ـ سناریوها‌ی تحول آتی جمعیت و شاخص‌های اقتصادی 152

9ـ4ـ1ـ1ـ تحول آتی جمعیت شهری 153

9ـ4ـ1ـ2ـ تحول آتی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت 153

9ـ4ـ2ـ نتایج سناریوهای پیش‌بینی تقاضا برای حمل و نقل ریلی مسافر 154

عنوان صفحه

9ـ5ـ برنامه‌ زمان‌بندی احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان 155

9ـ5ـ1ـفعالیتهای عمده احداث راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان 155

9ـ6ـ برآورد هزینه‌های اجرای طرح 158

9ـ6ـ1ـ هزینه‌ تملیك اراضی 158

9ـ6ـ2ـ هزینه‌های زیرسازی 159

9ـ6ـ3ـ هزینه‌های روسازی، علائم و ارتباطات و برقی كردن 160

9ـ6ـ4ـ هزینه‌های بهره‌برداری 160

9ــ6ـ4ـ1ـ برآورد هزینه‌های بهره‌برداری بر اساس هزینه‌های سرمایه‌‌ای 161

9ـ6ـ4ـ1ـ1ـ هزینه‌ نگهداری از تاسیسات زیربنایی و ناوگان 161

9ـ6ـ4ـ1ـ2ـ هزینه‌های بازاریابی و مصرف سوخت 162

9ـ6ـ5ــ هزینه‌های سرمایه‌ای برای خرید قطارهای سریع‌السیر برقی 163

9ـ6ـ5ـ1ـ تعداد قطارهای سریع‌السیر مورد نیاز 164

9ـ6ـ6ـ هزینه‌های جاری در بیست‌سال نخست بهره‌برداری 165

9ـ7ـ بررسی تعرفه خدمات 167

9ـ7ـ1ـ تعیین جایگاه راه‌آهن سریع‌السیر در سامانه حمل و نقل مسافری 167

9ـ7ـ1ـ1ـ سیاست جلب مسافرین حمل و نقل جاده‌ایی 170

9ـ7ـ2ـ قیمت بلیط مسافری راه‌آهن سریع‌السیر تهران ـ زنجان 170

9ـ8ـ برآورد درآمدهای طرح 171

9ـ9ـ نرخ داخلی بازگشت سرمایه 174

9ـ10ـ آنالیز حساسیت نرخ بازگشت سرمایه نسبت به متغیرهای پایه 180

9ـ10ـ1ـ آنالیز حساسیت نرخ‌ بازگشت سرمایه نسبت به تعرفه‌ خدمات مسافری 180

9ـ10ـ2ـ آنالیز حساسیت نرخ ‌بازگشت سرمایه نسبت به هزینه‌ تملیك اراضی 181

عنوان صفحه

9ـ11ـ هزینه‌های اجتماعی یا هزینه‌های خارج از حمل و نقل 183

9ـ11ـ1ـ هزینه‌های خارج از حمل و نقل 183

9ـ11ـ2ـ روش‌ محاسبه هزینه‌ها 184

9ـ11ـ3ـ هزینه‌های كلی 185

9ـ11ـ4ـ هزینه‌های نهایی 186

9ـ12ـ صرفه‌جویی در مصرف سوخت 189

9ـ12ـ1ـ میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه 190

9ـ12ـ2ـ مصرف سوخت لكوموتیوهای راه‌آهن ایران 191

9ـ12ـ3ـ میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه مسافری در ایران 192

9ـ12ـ4ـ میزان صرفه‌جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی 192

فصل دهم: نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری 194

پیشنهادات 196

منابع و مأخذ 198

فهرست جدول ها

عنوان: صفحه

جدول 2-1 14

جدول 2-2 18

جدول 2-3 22

جدول 2-4 27

جدول 3-1 39

جدول 4-1 53

جدول 4-2 54

جدول 4-3 55

جدول 4-4 60

جدول 5-1 76

جدول 5-2 77

جدول 5-3 78

جدول 5-4 79

جدول 6-1 90

جدول 6-2 94

جدول 7-1 108

جدول 7-2 109

جدول 7-3 109

جدول 7-4 110

جدول 7-5 111

جدول 7-6 119

جدول 7-7 120

جدول 9-1 146

جدول 9-2 147

جدول 9-3 150

جدول 9-4 151

جدول 9-5 152

جدول 9-6 152

عنوان صفحه

جدول 9-7 153

جدول 9-8 153

جدول 9-9 158

جدول 9-10 161

جدول 9-11 162

جدول 9-12 166

جدول 9-13 168

جدول 9-14 169

جدول 9-15 172

جدول 9-16 173

جدول 9-17 و 9-17 176

جدول 9-18 178

جدول 9-19 179

جدول 9-20 180

جدول 9-21 182

جدول 9-22 182

جدول 9-23 182

جدول 9-24 183

جدول 9-25 184

جدول 9-26 185

جدول 9-27 186

جدول 9-28 187

جدول 9-29 188

جدول 9-30 189

جدول 9-31 190

جدول 9-32 190

جدول 9-33 191

جدول 9-34 192

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی گزارش كارآموزی سیالات برش

گزارش کارآموزی گزارش كارآموزی سیالات برش

دسته بندی : کارآموزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 160 کیلو بایت

تعداد صفحات : 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

فصل اول

1-1- تاریخچه بهران....................................................................................................................................... 1

1-2- كلیات عملكرد شركت نفت بهران.................................................................................................... 2

1-2-1- واحد استخراج مواد آروماتیك توسط حلال فورفورال.......................................................... 2

1-2-2- واحد موم زدایی توسط حلال تولوئن و M.E.K.................................................................... 2

1-2-3- واحد تصفیه توسط گاز هیدروژن.............................................................................................. 2

1-2-4- واحد تولید ضد یخ......................................................................................................................... 3

1-2-5- واحد تولید واكس كم روغن........................................................................................................ 3

1-2-6- واحد پایلوت...................................................................................................................................... 3

1-2-7- واحد تسهیلات ............................................................................................................................... 3

1-2-8- واحد آزمایشگاه................................................................................................................................ 4

1-2-9- واحد پژوهش.................................................................................................................................... 4

1-2-10- واحد ظرفسازی و پركنی............................................................................................................ 5

1-2- 11- لوبكات............................................................................................................................................ 5

فصل دوم

2-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 6

2-2- ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی ............................................................................................ 7

2-2-1- تقطیر.................................................................................................................................................. 7

2-2-2- تصفیه و پالایش شیمیایی............................................................................................................ 7

2-2-3- آسفالت گیری................................................................................................................................... 7

2-2-4- موم گیری.......................................................................................................................................... 7

2-3- تقطیر نفت خام..................................................................................................................................... 7

2-3-1- تقطیر در فشار (یك اتمسفر)....................................................................................................... 8

2-3-2- تقطیر در خلاء ................................................................................................................................ 8

2-4- دستگاه های تفكیك و تقطیر روغن (لوب تاور)........................................................................... 9

2-5- شناخت هیدروكربورهای روغن پایه................................................................................................ 10

2-5-1- گروه پارافینیك................................................................................................................................ 11

2-5-2- هیدروكربورهای نفتنیك و مشخصات آنها................................................................................ 12

2-5-3- هیدروكربورهای آروماتیك و خواص آنها.................................................................................. 13

2-5-4- توزیع هیدروكربورها و انواع روغن پایه.................................................................................... 13

2-6- واحد روغن سازی................................................................................................................................. 16

2-6-1- استخراج مواد آروماتیك ونفتینیك........................................................................................... 17

2-6-1-1- تصفیه با اسید............................................................................................................................. 17

2-6-1-2- استخراج با فورفورال ................................................................................................................ 18

2-6-1-3- عوامل مؤثر در جداسازی مواد آروماتیكی از لوب كات.................................................... 20

2-6 -1-4- خواص فورفورال ...................................................................................................................... 22

2-6-1-5- دستگاههای عمده...................................................................................................................... 24

2-6-2- روش های دیگر تصیه (حلال گاز هیدروژن)........................................................................... 25

2-6-3- عملیات آسفالت گیری................................................................................................................... 26

2-6-4- عملیات موم گیری.......................................................................................................................... 27

2-6-4-1- كارخانه موم گیری..................................................................................................................... 28

2-6-4-2- خواص حلال ( MEX و تولوئن)........................................................................................... 29

2-6-4-3- عوامل مؤثر در كیفیت و كمیت محصول............................................................................. 30

2-6-4-4- دستگاه های عمده ................................................................................................................... 33

2-6-4-5- روش موم گیری با اوره ........................................................................................................... 34

2-6-4-6- روش هیدروكراكتیگ................................................................................................................ 34

2-7- تولید روغن از طریق تصفیه دوم...................................................................................................... 34

2-7-1- روغنهای مصرف شده ................................................................................................................... 35

2-7-2- ناخالصی های موجود در روغن مصرف شده............................................................................ 35

2-7-3- روشهای معمول احیاء روغنهای مصرف شده.......................................................................... 36

2-7-4- دستگاه های جداسازی گریز از مركز......................................................................................... 36

2-7-5- دستگاه صافی لبه دار..................................................................................................................... 36

2-7-6- تصفیه شیمیایی با مواد قلیائی و صاف نمودن آن ................................................................ 36

2-7-7- تصفیه با خاك مخصوص............................................................................................................... 37

2-7-8- تصفیه با اسید سولفوریك............................................................................................................. 37

2-7-9- خنثی نمودن بوسیله آهك و تصفیه با خاك مخصوص....................................................... 37

فصل سوم

3-1- طبقه بندی استانداردهای روغن...................................................................................................... 38

3-1-1- تعریف روانكاری............................................................................................................................... 39

3-2- شرایط اصلی روان كننده خوب........................................................................................................ 39

3-3- انواع روان كننده................................................................................................................................... 39

3-4- روغنهای روان كننده نفتی................................................................................................................. 40

3-5- انواع روانكاری........................................................................................................................................ 41

3-5-1- روانكاری با لایه ضخیم ................................................................................................................. 41

3-5-1-1- روانكاری هیدرواستاتیك ........................................................................................................ 41

3-5-1-2- روانكاری هیدرودینامیك ........................................................................................................ 42

3-5-2- روانكاری با لایه نازك .................................................................................................................... 42

3-5-3- روانكاری حدی................................................................................................................................. 42

3-5-4- روانكاری خشك............................................................................................................................... 42

3-5-5- روانكاری غلطان................................................................................................................................ 42

3-6- تركیبات ساختار یك روغن صنعتی .............................................................................................. 43

3-6-1- بررسی علل اضمحلال كیفیت روغن......................................................................................... 43

3-6-2- كاهش خصوصیات مواد افزودنی................................................................................................. 43

3-6-2-1- كاهش اثر بازدارنده های اكسیداسیون................................................................................. 44

3-6-2-2- كاهش ویسكوزیته روغن.......................................................................................................... 44

3-6-2-3- كاهش بازدارنده های رنگ زدگی.......................................................................................... 45

3-6-2-4- بازدارنده های كف...................................................................................................................... 45

3-7- اصطلاحات روانكاری............................................................................................................................ 46

3-8- آزمونهای مهم فیزیكی و شیمیایی روغنهای روان كننده.......................................................... 47

3-8-1- ویسكوزیته ....................................................................................................................................... 47

شرح آزمون

3-8-1-1- كاربرد و مزایای اندازه گیری گرانروی در دماهای فوق الذكر........................................ 52

3-8-2- شاخص ویسكوزیته ........................................................................................................................ 52

شرح آزمون

3-8-3- نقطه آنیلین...................................................................................................................................... 57

شرح آزمون

3-8-4- دانسیته ............................................................................................................................................. 58

شرح آزمون

3-8-5- عدد خنثی شدن............................................................................................................................. 60

3-8-5-1- عدد اسیدی كل......................................................................................................................... 60

3-8-5-2- TBN............................................................................................................................................. 61

شرح آزمون

3-8-5-3- TAN............................................................................................................................................ 61

شرح آزمون

3-8-6- ضریب شكست................................................................................................................................. 61

شرح آزمون

3-8-7- نقطه ریزش....................................................................................................................................... 62

شرح آزمون

3-8-8- نقطه اشتعال ................................................................................................................................... 63

شرح آزمون

3-8-9- نقطه احتراق..................................................................................................................................... 64

شرح آزمون

3-8-10- كف ................................................................................................................................................. 64

شرح آزمون

3-8-11- خوردگی مس................................................................................................................................ 66

شرح آزمون

3-8-12- توانایی تحمل بار ......................................................................................................................... 67

شرح آزمون

3-8-13- مقدار آب ....................................................................................................................................... 68

3-8-14- عدد صابونی شدن........................................................................................................................ 68

3-8-15- خاكستر........................................................................................................................................... 68

3-8-16- نقطه ابری شدن............................................................................................................................ 69

3-8-17- خاصیت امولسیون و دمولسیون .............................................................................................. 70

3-8-18- پایداری در مقابل اكسیداسیون................................................................................................. 70

فصل چهارم

4-1- عملیات فلزكاری .................................................................................................................................. 72

4-2- انواع سیالات عملیات فلزكاری.......................................................................................................... 72

4-2-1- روغن معدنی خالص....................................................................................................................... 72

4-2-2- روغن چرب خالص.......................................................................................................................... 72

4-2-3- روغن معدنی و چرب مخلوط شده............................................................................................. 73

4-2-4- مخلوط روغن معدنی و روغن چرب گوگرد دار شده............................................................ 73

4-2-5- روغنهای معدنی گوگرد دار........................................................................................................... 73

4-2-6- روغنهای معدنی كلردار و گوگرد دار.......................................................................................... 73

4-2-7- روغن معدنی كلردار........................................................................................................................ 74

4-3- روغنهای برش........................................................................................................................................ 74

4-4- روغنهای حل شونده (روغنهای امولسیون شونده)....................................................................... 75

4-4-1- امولسیونهای معدنی........................................................................................................................ 75

4-4-2- سیالات نیمه سنتتیك.................................................................................................................. 75

4-4-3- روغنهای سنتتیك........................................................................................................................... 75

4-5- امولسیفایر............................................................................................................................................... 76

4-6- روغنهای امولسیون شونده.................................................................................................................. 76

4-6-1- مزایای روغنهای امولسیون شونده............................................................................................... 77

4-6-2- معایب روغنهای امولسیون شونده............................................................................................... 77

4-7- امولسیونهای شیمیایی نیمه سنتتیك............................................................................................ 78

4-7-1- مزایای سیالات نیمه سنتتیك..................................................................................................... 78

4-8- سیالات سنتتیك.................................................................................................................................. 78

4-8-1- مزایای سیالات سنتتیك............................................................................................................... 79

4-9- وظایف سیال روانكار............................................................................................................................. 79

4-10- معیار انتخاب نوع سیال عملیات فلزكاری ................................................................................. 79

4-11- سختی اعمال سیالات برش............................................................................................................ 80

4-11-1- اعمال سبك................................................................................................................................... 80

4-11-2- اعمال نیمه سخت........................................................................................................................ 80

4-11-3- اعمال سخت.................................................................................................................................. 81

4-11-4- اعمال خیلی سخت...................................................................................................................... 82

مقاله ای در مورد سیالات برش.............................................................................................................. 93-82

تحقیق ....................................................................................................................................................... 102-94

واژه نامه انگلیسی................................................................................................................................. 107-103

منابع............................................................................................................................................................... 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:26 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی كارآموزی مهندسی پزشكی

گزارش کارآموزی كارآموزی مهندسی پزشكی

دسته بندی : کارآموزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 33 کیلو بایت

تعداد صفحات : 53

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در ابتدا و قبل از هر چیز برخود لازم می دانم از راهنمایی های استاد مربوط جناب آقای دكتر میكائیل و همكاری های صمیمانه و صادقانه جناب آقای مهندس نوری و همچنین پدر ومادرم كه همواره مرا حمایت كرده اند كمال تشكر را بنمایم.

افراد دیگری كه لازم است از ایشان تشكر نمایم:

- جناب آقای دكتر سیدحسین صمدانی فرد

از بخش تحقیقات غدد دانشكده علوم پزشكی دانشگاه شهید بهشتی

- جناب آقای دكتر خامنه، مسئول بخش آزمایشگاه بیمارستان طالقانی

چكیده مطالب:

بشر از ابتدا تا كنون همواره به دنبال دست یابی به روشهایی جهت تسهیل امورزندگی برای خود بوده است. دراین راه تلاشهای كرده و گاه با شكست و گاه با موفقیت روبرو شده است اما موردی كه پژوهندگان واقعی و منقی اعلم انجام می دهند این است كه از شكست ها درس گرفته و تجارب خودرا در تلاشهای آینده به كار می بندند بر علم اندوزی استفاده از تجارب هم ما را در انجام امور یاری می‎كند.

حال چه بهتر است كه به جای آن كه منتظر شكست هایمان شویم تا از آن درس بگیریم، بیاییم و با علم دوزی تجارب دیگران را برای خود بكار بگیریم و بدینوسیله شكست دیگران پل موفقیت ما بشود.

هدف دوره مای انیفیپینی كارآموزی علاوه بر علم اندوزی كاربردی و عملی، آشنایی با تجربه ها و شكست های دیگران است تا با تفكر درست و عملی، بتوانیم آن ها را شناخته و بكار بسته و به موفقیت دست یابیم.

باشد كه ما هم با تلاش و كار زیاد بتوانیم به تجاربی دست یابیم كه در خدمت دیگران بعد از ما قرار گیرد و در جهت كل پیشرفت علم و علوم میهنمان گام برداریم.

برای بررسی كارآموزی مهندس پزشكی و تاریخچه مهندسی پزشكی ، بد نیتس كه ابتدا نقش مهندسان پزشكی در بیمارستان اشاره شود.

بررسی نقش مهندس پزشك در بیمارستانها

{{این پژوهش با بررسی نقش مهندس پزشكی در بیمارستانها و با روش مطالعه پیمایشی میدانی انجام شده و از آنجایی كه پژوهشی كتابخانه ای میدانی بوده جامعه آماری و نمونه آماری نداشته است ولی نتایج بدست آمده نشان دهنده تأثیر استفاده از كارشناس مهندس پزشكی در مراكز درمانی است.}}

نظام پزشكی بر مبنای روال سنتی خود تمایل ندارد كه شخصی را به صرف اینه عنوان مهندس پزشكی یا كلینیكی و یا تجاری در حرفه ای غیر از پزشكی دارد به عضویت قبول كند اما آنها این واقعیت را كه روز به روز آشكارتر می‎شود باید در نظر بگیرند كه استفاده از ابزار پزشكی مستلزم داشتن قابلیت های لازم درحفظ، استفاده، تعمیر و تنظیم آنها است، در غیر اینصورت سرمایه و فرصت های تلف شده و مبالغ هنگفتی برای خرید ابزار پزشكی صرف شده است.

وجود انبوه دستگاه های بلا استفاده مازاد و یا اسقاط در انبارهای بیمارستانی و عدم توجه به آنها جای سئوال بسیار دارد. ذكر این مسئله ضروری است كه هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات درمانی بسیار هنگفت است و در برخی موارد ده برابر هزینه تأمین نیروی انسانی جهت تغذیه و خدمات غیردرمانی بیمارستانی است.

علاوه بر موضوع تعمیر دستگاه ها و تجهیزات پزشكی، مساله درجه بندی و تنظیم صحیح این وسایل و گرفتن پاسخ درست و مطلوب تشخیصی از آنها از موضوعاتی است كه غفلت از آن موجب می‎شود خطرات متعددی متوجه بیمار شده و درمان در جهت صحیح و مطلوب انجام نگیرد. در مواردی بیماری شدت یابد یا حتی بیمار از دست برود.

مركزیت واحد مهندسی پزشكی در بیمارستان جهت نظارت بر كلیه امور مرتبط با تجهیزات از جمله مواردی است كه اكثر افراد را به عنوان راهكاری جهت حل مشكلات از جمله انبارداری و انبار اسقاط در نظر می گیرند.

تاریخچه مهندس پزشكی در ایران و جهان

قدمت رشته مهندسی پزشكی در ایران در دوره تحصیلات تكمیل به حدود پاندزه سال و در دوره كارشناسی به حدود شش سال می رسد. البته تاسیس دوره كارشناسی مهندسی پزشكی در خارج از كشور به حدود سی سال می رسد.

مصرفی رشته مهندسی پزشكی

شاخه ای از دانش كاربردی است و باطل و درك مسائل زیست شناسی و پزشكی و با متدها و روش هایی سروكار دارد كه از دانش و تكنولوژی به دست آمده اند. در این رشته تغییرات دائمی و پیدایش زمینه های جدید جهت پیشرفت سریع در تكنولوژی وجود دارد. بعضی از بهترین زمینه های تخصصی در رشته مهندسی پزشكی عبارتند از:

1) ابزار دقیق پزشكی

2) پیومتریال

3) بیومكانیك

4) بیوالكتریك

5) مهندسی سلول، بافت و ژنتیك

6) مهندسی كلینیكی

7) تصویر برداری پزشكی

8) جراحی اورتوپدی

9) مهندسی توانبخشی

10) سیستم های فیزیولوژی

تاریخچه مهندسی پزشكی

مهندسی پزشكی از انقلاب تكنولوژی در دهه 1950 ریشه گرفت . با شروع دهه هفتاد یك عرصه مهم دیگر برای فعالیت مهندسان پزشكی شروع به شكل گرفتن كرد كه برای حل مشكلات فنی وارد صفحه جامعه پزشكی شدند تا به عنوان اعضایی از تیم درمانی در فعالیت های مداوم بیمارستان ها و كلینیك ها شركت جویند.

از این رو تربیت و استخدام مهندسان پزشكی تبدیل به یك ضرورت شده است نه تنها به این دلیل كه آنها می‎توانند موقعیتی را فراهم كنند كه به دانش ما در مورد سیستم های زنده بیفزاید، بلكه به این دلیل كه آنها تبدیل دانش به علم را سرعت می بخشند.

محل كار مهندسی پزشكی

فرصت های شغلی مهندسان پزشكی عبارتند از:

1) بیمارستان ها

2) شركت های داروسازی

3) كارخانه تجهیزات جراحی / پزشكی / آزمایشگاهی

4) دانشگاهی

5) تحقیق در زمینه های مختلف

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش كارآموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی

گزارش كارآموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی

دسته بندی : کارآموزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 72 کیلو بایت

تعداد صفحات : 66

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- كلیات

پیشگفتار .................................................................................................................... 2

نكاتی درباره ایمنی .................................................................................................... 3

فصل دوم - معرفی پالایشگاه تهران

1-2- معرفی پالایشگاه تهران.................................................................................... 6

1-1-2- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران ................................................................. 7

2-1-2- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن..................................... 9

2-2- معرفی دستگاه های اصلی پالایش................................................................... 10

1-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در جو ...................................................................... 10

2-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در خلاء..................................................................... 11

3-2-2- معرفی دستگاه تهیه گاز مایع ..................................................................... 11

4-2-2- معرفی دستگاه كاهش گرانروی.................................................................. 11

5-2-2- معرفی دستگاه تبدیل كاتالیستی................................................................... 12

6-2-2- معرفی دستگاه تولید هیدروژن.................................................................... 12

7-2-2- معرفی دستگاه ایزوماكس........................................................................... 13

8-2-2- معرفی واحد روغنسازی............................................................................. 13

9-2-2- نحوه استخراج مواد روغنی بوسیله حلالها................................................ 14

3-2- معرفی مجتمع كارخانجات روغن سازی پالایشگاه تهران............................... 15

1-3-2- معرفی واحد تصفیه با حلال پروپان............................................................ 15

2-3-2- معرفی واحد فورفورال................................................................................ 16

3-3-2- معرفی واحد موم گیری .............................................................................. 16

4-3-2- واحد تصفیه با هیدروژن............................................................................. 17

4-2- معرفی سرویس های وابسته به پالایشگاه....................................................... 18

تقسیم بندی قسمتهای مختلف داخل آزمایشگاه و آزمایش های مربوطه.................

فصل سوم- كنترل

1-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای باز ........................................................ 21

2-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بسته....................................................... 22

3-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بروش able........................................... 23

4-3- اندازه گیری میزان فورفورال در مواد روغنی................................................ 24

5-3- تست میزان نفوذپذیری بری روی مواد نفتی................................................... 24

6-3- اندازه گیری نقطه نرمی قیر............................................................................. 25

7-3- اندازه گیری فشار بخار در مواد نفتی............................................................. 26

8-3- اندازه گیری گراویتی بر روی مواد نفتی ....................................................... 27

9-3- رنگ سنجی در مواد روغنی............................................................................. 28

10-3- اندازه گیری ویسكازیته در مواد نفتی........................................................... 29

11-3- اندازه گیری نقطه ریزش در مواد روغنی..................................................... 30

12-3- تقطیر مواد نفتی............................................................................................. 31

13-3- اندازه گیری نقطه انجماد بر روی سوخت جت.............................................. 32

14-3- اندازه گیری میزان خوردگی مواد نفتی ........................................................ 33

15-3- محاسبه میزان اسیدیته در مواد نفتی............................................................ 33

16-3- محاسبه نقطه آنیلین در مواد نفتی................................................................. 34

17-3- تست متیل اتیل كتون در مواد نفتی................................................................ 35

18-3- اندازه گیری میزان ضریب شكست در مواد روغنی...................................... 35

19-3- اندازه گری درجه آرام سوزی بنزین (octan)............................................. 36

فصل چهارم- آزمایش های انجام شده بر روی آب

1-4- آزمایش های موجود بر روی آب صنعتی....................................................... 40

1-1-4- اندازه گیری سختی كل در آب صنعتی........................................................ 40

2-1-4- اندازه گیری T.D.S در آبهای صنعتی....................................................... 40

3-1-4- اندازه گیری سیلیس در آبهای صنعتی........................................................ 41

4-1-4- اندازه گیری نالكو 354 در آبهای صنعتی................................................... 41

5-1-4- اندازه گیری میزان Cl- در آب صنعتی........................................................ 42

6-1-4- اندازه گیری میزان نمك در آب صنعتی...................................................... 42

7-1-4- اندازه گیری قلیائیت نمك در آب صنعتی..................................................... 43

8-1-4- اندازه گیری pb در آب صنعتی.................................................................. 43

9-1-4- فسفات در آب صنعتی................................................................................. 44

10-1-4- میزان اندازه گیری PH در آب صنعتی..................................................... 44

2-4- آزمایش های متداول بر روی آب ترش

1-2-4- اندازه گیری میزان دی گلیكول آمین بر روی آب ترش (D.G.A)............. 45

2-2-4- اندازه گیری T.D.S و هدایت سنجی در آبهای ترش................................. 46

3-2-4- اندازه گیری میزان H2S بر روی آب ترش واحد S.R.P........................... 46

4-2-4- اندازه گیری آمونیاك در آب ترش.............................................................. 46

5-2-4- اندازه گیری نمك در آب ترش.................................................................... 47

6-2-4- اندازه گیری PH در آب ترش..................................................................... 47

7-2-4- اندازه گیری نیتریت در آب ترش................................................................. 47

8-2-4- اندازه گیری میزان Fe در آب ترش............................................................ 48

9-2-4- تست spent بر روی آب ترش.................................................................... 48

10-2-4- اندازه گیری قلیائیت كل ............................................................................ 49

11-2-4- اندازه گیری مركاپتان در آب ترش........................................................... 49

فصل پنجم - لیست آزمایشهای موجود در قسمتهای دیگرآزمایشگاه

1-5- لیست آزمایشهای گاز...................................................................................... 51

2-5- لیست آزمایشهای ویژه ................................................................................... 51

3-5- لیست آزمایشهای تجزیه ................................................................................. 51

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 660 کیلو بایت

تعداد صفحات : 90

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................... 1

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع............. 3

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه.................................................... 5

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»..................................................................... 7

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن.................................................................... 15

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران............................................ 27

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی.................................................... 28

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تكمیلی................................................................ 31

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی........................................................ 34

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها.................................................... 36

مبحث اول: شرط نامشروع و نكاح.................................................................................. 37

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نكاح......................................... 38

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری............................................................................... 41

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع.......................................... 44

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق...................................................................... 45

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط....................................... 51

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد............................................... 54

بخش دوم: آثار شرط نامشروع....................... 57

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد............................................................ 58

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع..................................................................... 59

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع..................................................................................... 60

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد................................................................. 61

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن....................................................... 66

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع......................................................... 67

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع.................................................... 69

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث............................ 73

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد.................................................................... 74

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له................................. 75

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تكالیف طرفی عقد.................................................. 77

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث..................................................... 81

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث.............................................................................. 82

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث...................................................................... 84

نتیجه............................................................................................................................ 86

فهرست منابع............................................................................................................... 89

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد (علیه السلام) [سیره هدایتی امام سجاد (علیه السلام)]

پایان نامه سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد (علیه السلام) [سیره هدایتی امام سجاد (علیه السلام)]

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 367 کیلو بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................................... 1

بخش اول؛ اعتقادات

فصل اول؛ توحید.................................................................................................................... 3

1-1-1. الوهیّت....................................................................................................................... 3

1-1-2. خالقیت...................................................................................................................... 7

1-1-5. ربوبیّت....................................................................................................................... 10

1-1-4. عبادت....................................................................................................................... 14

1-1-5. امید و ناامیدی.............................................................................................................. 18

1-1-6. دعا............................................................................................................................ 21

فصل دوم؛ نبوت.................................................................................................................... 26

1-2-1. نبوت......................................................................................................................... 26

فصل سوم؛ امامت................................................................................................................... 29

1-3-1. امامت......................................................................................................................... 29

فصل چهارم؛ جزای رب العالمین............................................................................................. 36

1-4- 1. جزای رب العالمین (معاد)............................................................................................ 36

1-4-2. شفاعت...................................................................................................................... 41

بخش دوم؛ اخلاق

مقدمه؛ محاسبه و مراقبه نفس..................................................................................................... 43

فصل اول؛ حسنات.................................................................................................................. 46

2-1-1. ذكر .......................................................................................................................... 51

2-1-2. شكر.......................................................................................................................... 53

2-1-3. تقوی......................................................................................................................... 56

2-1-4. پارسائی...................................................................................................................... 59

2-1-5. یقین........................................................................................................................... 60

2-1-6. زهد........................................................................................................................... 62

2-1-7. صبر........................................................................................................................... 64

2-1-8. رضا و تسلیم............................................................................................................... 66

2-1-9. توكل......................................................................................................................... 68

2-1-10. حسن ظن به خداوند متعال........................................................................................... 70

2-1-11. فقر و غنی................................................................................................................. 72

2-1-12. قناعت و كفاف در زرق.............................................................................................. 74

2-1-13. حسن سلوك و خوش رفتاری با مردم........................................................................... 76

2-1-14. عفو و اغماض........................................................................................................... 83

فصل دوم؛ سیئات................................................................................................................... 86

2-2-1. دنیا............................................................................................................................ 86

2-2-2. پرهیز از محرمات........................................................................................................ 90

2-2-3. طمع........................................................................................................................... 94

2-2-4. غفلت......................................................................................................................... 96

2-2-5. نیت........................................................................................................................... 98

2-2-6. ریا............................................................................................................................. 100

2-2-7. بخل........................................................................................................................... 102

2-2-8. حسد.......................................................................................................................... 103

2-2-9. خشم و غضب............................................................................................................. 105

2-2-10. توبه......................................................................................................................... 107

بخش سوم؛ احكام

3-1. نماز............................................................................................................................... 110

3-2. روزه.............................................................................................................................. 113

3-3. زكات............................................................................................................................ 115

3-4. دین (قرض).................................................................................................................... 119

3-5. حج............................................................................................................................... 120

3-6. جهاد.............................................................................................................................. 123

3-7. امر به معروف و نهی از منكر............................................................................................. 125

3-8. رعایت حدود الهی........................................................................................................... 126

نتیجه..................................................................................................................................... 128

فهرست منابع و مآخذ .............................................................................................................. 129

كتابنامه ................................................................................................................................. 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه پول بانکداری

پایان نامه پول بانکداری

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 275 کیلو بایت

تعداد صفحات : 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه..........................................

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟.......

تولید پول و وظایف آن ..........................

پول بعنوان یك دارایی ..........................

اهمیت مطالعه پول ...............................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران...

سیستم پول كالایی ...............................

سیستم در فلزی..................................

سیستم تك فلزی..................................

پول اسكناس ....................................

پول بانكی .....................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.....................

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن................

تعریف و اهمیت بانك..............................

زرگرها وظیفه بانكداری .........................

صدور اسكناس و بانكداری جدید....................

چگونگی عملیات بانكها...........................

فصل چهارم : بانكداری در ایران..................

تاریخچه كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران.....

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی

سیستم بانكداری اسلامی ..........................

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان.

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها...................

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست...............

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ ....

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن...............

ابزارهای سیاست پولی ............................

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران.......

اهداف سیاستهای پولی ............................

استراتژی سیاست پولی .............................

فهرست منابع ...................................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی عیب یابی موتورهای DC

گزارش کارآموزی عیب یابی موتورهای DC

دسته بندی : کارآموزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 503 کیلو بایت

تعداد صفحات : 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار ..................................................................................................................... 1

مقدمه ای پیرامون شركت ایران خودرو............................................................................ 2

خلاصه وضعیت موجود در سالن آلومینیوم....................................................................... 4

بخش اول : سرسیلندر XU7 , XU9................................................................................ 5

بخش دوم: سیلندر پژو ................................................................................................. 17

بخش سوم: عیب یابی موتورهای DC.............................................................................. 20

منابع و مآخذ................................................................................................................ 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی الحاوی

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی الحاوی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 113 کیلو بایت

تعداد صفحات : 96

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

عنوان صفحه

1- مقدمه............................................................................................................... 2

2- تاریخچه شركت............................................................................................... 4

فصل اول : انبارداری

1- انبار و انواع آن................................................................................................ 7

- انبار از نظر مواد و محصولات....................................................................... 8

- انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل........................................................ 8

- انبار از نظر فیزیكی......................................................................................... 9

2- نقش انبار......................................................................................................... 9

3- اهمیت انبارداری.............................................................................................. 10

- انباردار............................................................................................................ 12

4- انبار مواد اولیه شركت.................................................................................... 13

- انبارهای مواد اولیه ........................................................................................ 14

- تأمین كنندگان مواد اولیه................................................................................. 14

- كاركنان انبار مواد اولیه.................................................................................. 14

- محل سازمانی انبار مواد اولیه........................................................................ 15

- اهم وظایف انباردار......................................................................................... 15

- رعایت اصول ایمنی در انبار مواد اولیه.......................................................... 16

- وسایل كار در انبار مواد اولیه........................................................................ 17

- نظام خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه....................................................... 17

- روشهای انبار كردن........................................................................................ 17

- كارهای اداری انبار مواد اولیه........................................................................ 18

- گردش مواد در انبار مواد اولیه...................................................................... 19

5- انبار محصولات............................................................................................... 19

- وظایف انباردار................................................................................................ 19

- گردش محصولات در انبار محصولات........................................................... 20

6- انبار گردانی..................................................................................................... 21

فصل دوم: تولید

1- تولید و عملیات................................................................................................. 26

2- ماشین آلات شركت......................................................................................... 27

3- استقرار ماشین آلات شركت............................................................................ 28

- ویژگیهای استقرار ماشین آلات شركت........................................................... 28

- معایب استقرار ماشین آلات شركت................................................................. 29

4- محصولات شركت........................................................................................... 30

5- نحوه تولید دارو............................................................................................... 31

- مراحل تولید شربت و قطره............................................................................. 31

- مراحل تولید قرص........................................................................................... 32

- مراحل تولید كپسول........................................................................................ 33

6- ساخت دارو..................................................................................................... 34

- روش ساخت شربت اكسپكتورانت.................................................................. 34

- روش ساخت قطره ویتامین A+D.................................................................... 35

- روش ساخت قرص الومینیوم MG.................................................................. 36

- روش ساخت كپسول ترامادول 50 میلی گرمی............................................... 37

فصل سوم : ارزیابی كار

1- بهره وری........................................................................................................ 39

- تاریخچه و مفهوم بهره وری........................................................................... 39

- آنالیز بهره وری.............................................................................................. 41

- اندازه گیری بهره وری.................................................................................... 43

- معیارهای بهره وری....................................................................................... 43

- عوامل مؤثر بر بهره وری............................................................................... 45

- بهره وری در صنعت....................................................................................... 46

- زمینه بهره وری.............................................................................................. 47

- برداشت كارگران از بهره وری....................................................................... 49

- عوامل مؤثر بر بهره وری............................................................................... 50

- راههای افزایش بهره وری.............................................................................. 52

2- ارزیابی كار...................................................................................................... 54

- ارزیابی كار وسیله مستقیم افزایش بهره وری................................................ 54

- چرا ارزیابی كار سودمند است؟...................................................................... 56

- فنون ارزیابی كار و ارتباط آنها با یكدیگر....................................................... 60

- شیوه اصلی ارزیابی كار ................................................................................ 62

3- ارزیابی روش (تعریف و هدفها)...................................................................... 64

- شیوه اصلی ارزیابی روش.............................................................................. 65

- ثبت بررسی، ایجاد (ثبت واقعیات)................................................................... 67

- نمودار خلاصه فرآیند...................................................................................... 68

- نمودارهای گردشی فرآیند.............................................................................. 70

- مثالی برای نمودار گردشی فرآیند................................................................... 74

- بررسی انتقادی: فن پرسش و پاسخ................................................................ 75

- پرسشهای اولیه............................................................................................... 76

- پرسشهای ثانویه............................................................................................. 78

- ایجاد روش اصلاح شده.................................................................................. 80

- مثالی برای روش اصلاح شده......................................................................... 82

4- ملاحظات كلی در مورد كارسنجی................................................................... 85

- مقصود از كارسنجی....................................................................................... 86

- موارد استفاده كارسنجی................................................................................. 92

- شیوه اصلی كارسنجی..................................................................................... 93

- فنون كارسنجی................................................................................................ 95

- منابع و مأخذ.................................................................................................. 96

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی آثار مهدی اخوان ثالث

پایان نامه بررسی آثار مهدی اخوان ثالث

دسته بندی : زبان و ادبيات فارسي

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 108 کیلو بایت

تعداد صفحات : 85

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

زندگی و آثار......................................................................................................... 1

كتاب شناسی ........................................................................................................ 5

نظر اخوان دربارة شعر و شاعری........................................................................ 6

اسلوب شعر اخوان................................................................................................ 6

دگرگونی های اجتماعی شعر اخوان...................................................................... 19

اندیشه های اخوان................................................................................................. 24

تفسیر و توضیح شعر اخوان................................................................................. 49

شعر آخر شاهنامه................................................................................................. 50

شعر چاوشی......................................................................................................... 74

منابع ..................................................................................................................... 85

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 صفحه بعد

دیگر امکانات