گزارش كارآموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی

گزارش كارآموزی آزمایش كنترل كیفیت مواد نفتی

دسته بندی : کارآموزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 72 کیلو بایت

تعداد صفحات : 66

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- كلیات

پیشگفتار .................................................................................................................... 2

نكاتی درباره ایمنی .................................................................................................... 3

فصل دوم - معرفی پالایشگاه تهران

1-2- معرفی پالایشگاه تهران.................................................................................... 6

1-1-2- تاریخچه ای از پالایشگاه تهران ................................................................. 7

2-1-2- لزوم تصفیه نفت خام و آزمایش فرآورده های آن..................................... 9

2-2- معرفی دستگاه های اصلی پالایش................................................................... 10

1-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در جو ...................................................................... 10

2-2-2- معرفی دستگاه تقطیر در خلاء..................................................................... 11

3-2-2- معرفی دستگاه تهیه گاز مایع ..................................................................... 11

4-2-2- معرفی دستگاه كاهش گرانروی.................................................................. 11

5-2-2- معرفی دستگاه تبدیل كاتالیستی................................................................... 12

6-2-2- معرفی دستگاه تولید هیدروژن.................................................................... 12

7-2-2- معرفی دستگاه ایزوماكس........................................................................... 13

8-2-2- معرفی واحد روغنسازی............................................................................. 13

9-2-2- نحوه استخراج مواد روغنی بوسیله حلالها................................................ 14

3-2- معرفی مجتمع كارخانجات روغن سازی پالایشگاه تهران............................... 15

1-3-2- معرفی واحد تصفیه با حلال پروپان............................................................ 15

2-3-2- معرفی واحد فورفورال................................................................................ 16

3-3-2- معرفی واحد موم گیری .............................................................................. 16

4-3-2- واحد تصفیه با هیدروژن............................................................................. 17

4-2- معرفی سرویس های وابسته به پالایشگاه....................................................... 18

تقسیم بندی قسمتهای مختلف داخل آزمایشگاه و آزمایش های مربوطه.................

فصل سوم- كنترل

1-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای باز ........................................................ 21

2-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بسته....................................................... 22

3-3- اندازه گیری نقطه اشتعال در فضای بروش able........................................... 23

4-3- اندازه گیری میزان فورفورال در مواد روغنی................................................ 24

5-3- تست میزان نفوذپذیری بری روی مواد نفتی................................................... 24

6-3- اندازه گیری نقطه نرمی قیر............................................................................. 25

7-3- اندازه گیری فشار بخار در مواد نفتی............................................................. 26

8-3- اندازه گیری گراویتی بر روی مواد نفتی ....................................................... 27

9-3- رنگ سنجی در مواد روغنی............................................................................. 28

10-3- اندازه گیری ویسكازیته در مواد نفتی........................................................... 29

11-3- اندازه گیری نقطه ریزش در مواد روغنی..................................................... 30

12-3- تقطیر مواد نفتی............................................................................................. 31

13-3- اندازه گیری نقطه انجماد بر روی سوخت جت.............................................. 32

14-3- اندازه گیری میزان خوردگی مواد نفتی ........................................................ 33

15-3- محاسبه میزان اسیدیته در مواد نفتی............................................................ 33

16-3- محاسبه نقطه آنیلین در مواد نفتی................................................................. 34

17-3- تست متیل اتیل كتون در مواد نفتی................................................................ 35

18-3- اندازه گیری میزان ضریب شكست در مواد روغنی...................................... 35

19-3- اندازه گری درجه آرام سوزی بنزین (octan)............................................. 36

فصل چهارم- آزمایش های انجام شده بر روی آب

1-4- آزمایش های موجود بر روی آب صنعتی....................................................... 40

1-1-4- اندازه گیری سختی كل در آب صنعتی........................................................ 40

2-1-4- اندازه گیری T.D.S در آبهای صنعتی....................................................... 40

3-1-4- اندازه گیری سیلیس در آبهای صنعتی........................................................ 41

4-1-4- اندازه گیری نالكو 354 در آبهای صنعتی................................................... 41

5-1-4- اندازه گیری میزان Cl- در آب صنعتی........................................................ 42

6-1-4- اندازه گیری میزان نمك در آب صنعتی...................................................... 42

7-1-4- اندازه گیری قلیائیت نمك در آب صنعتی..................................................... 43

8-1-4- اندازه گیری pb در آب صنعتی.................................................................. 43

9-1-4- فسفات در آب صنعتی................................................................................. 44

10-1-4- میزان اندازه گیری PH در آب صنعتی..................................................... 44

2-4- آزمایش های متداول بر روی آب ترش

1-2-4- اندازه گیری میزان دی گلیكول آمین بر روی آب ترش (D.G.A)............. 45

2-2-4- اندازه گیری T.D.S و هدایت سنجی در آبهای ترش................................. 46

3-2-4- اندازه گیری میزان H2S بر روی آب ترش واحد S.R.P........................... 46

4-2-4- اندازه گیری آمونیاك در آب ترش.............................................................. 46

5-2-4- اندازه گیری نمك در آب ترش.................................................................... 47

6-2-4- اندازه گیری PH در آب ترش..................................................................... 47

7-2-4- اندازه گیری نیتریت در آب ترش................................................................. 47

8-2-4- اندازه گیری میزان Fe در آب ترش............................................................ 48

9-2-4- تست spent بر روی آب ترش.................................................................... 48

10-2-4- اندازه گیری قلیائیت كل ............................................................................ 49

11-2-4- اندازه گیری مركاپتان در آب ترش........................................................... 49

فصل پنجم - لیست آزمایشهای موجود در قسمتهای دیگرآزمایشگاه

1-5- لیست آزمایشهای گاز...................................................................................... 51

2-5- لیست آزمایشهای ویژه ................................................................................... 51

3-5- لیست آزمایشهای تجزیه ................................................................................. 51

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

پایان نامه شروط نامشروع در قراردادها

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 660 کیلو بایت

تعداد صفحات : 90

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................... 1

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع............. 3

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه.................................................... 5

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»..................................................................... 7

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن.................................................................... 15

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران............................................ 27

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی.................................................... 28

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تكمیلی................................................................ 31

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی........................................................ 34

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها.................................................... 36

مبحث اول: شرط نامشروع و نكاح.................................................................................. 37

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نكاح......................................... 38

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری............................................................................... 41

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع.......................................... 44

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق...................................................................... 45

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط....................................... 51

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد............................................... 54

بخش دوم: آثار شرط نامشروع....................... 57

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد............................................................ 58

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع..................................................................... 59

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع..................................................................................... 60

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد................................................................. 61

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن....................................................... 66

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع......................................................... 67

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع.................................................... 69

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث............................ 73

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد.................................................................... 74

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له................................. 75

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تكالیف طرفی عقد.................................................. 77

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث..................................................... 81

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث.............................................................................. 82

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث...................................................................... 84

نتیجه............................................................................................................................ 86

فهرست منابع............................................................................................................... 89

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد (علیه السلام) [سیره هدایتی امام سجاد (علیه السلام)]

پایان نامه سیره اخلاقی و سیاسی امام سجاد (علیه السلام) [سیره هدایتی امام سجاد (علیه السلام)]

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 367 کیلو بایت

تعداد صفحات : 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................................... 1

بخش اول؛ اعتقادات

فصل اول؛ توحید.................................................................................................................... 3

1-1-1. الوهیّت....................................................................................................................... 3

1-1-2. خالقیت...................................................................................................................... 7

1-1-5. ربوبیّت....................................................................................................................... 10

1-1-4. عبادت....................................................................................................................... 14

1-1-5. امید و ناامیدی.............................................................................................................. 18

1-1-6. دعا............................................................................................................................ 21

فصل دوم؛ نبوت.................................................................................................................... 26

1-2-1. نبوت......................................................................................................................... 26

فصل سوم؛ امامت................................................................................................................... 29

1-3-1. امامت......................................................................................................................... 29

فصل چهارم؛ جزای رب العالمین............................................................................................. 36

1-4- 1. جزای رب العالمین (معاد)............................................................................................ 36

1-4-2. شفاعت...................................................................................................................... 41

بخش دوم؛ اخلاق

مقدمه؛ محاسبه و مراقبه نفس..................................................................................................... 43

فصل اول؛ حسنات.................................................................................................................. 46

2-1-1. ذكر .......................................................................................................................... 51

2-1-2. شكر.......................................................................................................................... 53

2-1-3. تقوی......................................................................................................................... 56

2-1-4. پارسائی...................................................................................................................... 59

2-1-5. یقین........................................................................................................................... 60

2-1-6. زهد........................................................................................................................... 62

2-1-7. صبر........................................................................................................................... 64

2-1-8. رضا و تسلیم............................................................................................................... 66

2-1-9. توكل......................................................................................................................... 68

2-1-10. حسن ظن به خداوند متعال........................................................................................... 70

2-1-11. فقر و غنی................................................................................................................. 72

2-1-12. قناعت و كفاف در زرق.............................................................................................. 74

2-1-13. حسن سلوك و خوش رفتاری با مردم........................................................................... 76

2-1-14. عفو و اغماض........................................................................................................... 83

فصل دوم؛ سیئات................................................................................................................... 86

2-2-1. دنیا............................................................................................................................ 86

2-2-2. پرهیز از محرمات........................................................................................................ 90

2-2-3. طمع........................................................................................................................... 94

2-2-4. غفلت......................................................................................................................... 96

2-2-5. نیت........................................................................................................................... 98

2-2-6. ریا............................................................................................................................. 100

2-2-7. بخل........................................................................................................................... 102

2-2-8. حسد.......................................................................................................................... 103

2-2-9. خشم و غضب............................................................................................................. 105

2-2-10. توبه......................................................................................................................... 107

بخش سوم؛ احكام

3-1. نماز............................................................................................................................... 110

3-2. روزه.............................................................................................................................. 113

3-3. زكات............................................................................................................................ 115

3-4. دین (قرض).................................................................................................................... 119

3-5. حج............................................................................................................................... 120

3-6. جهاد.............................................................................................................................. 123

3-7. امر به معروف و نهی از منكر............................................................................................. 125

3-8. رعایت حدود الهی........................................................................................................... 126

نتیجه..................................................................................................................................... 128

فهرست منابع و مآخذ .............................................................................................................. 129

كتابنامه ................................................................................................................................. 130

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه پول بانکداری

پایان نامه پول بانکداری

دسته بندی : حسابداری

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 275 کیلو بایت

تعداد صفحات : 108

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه..........................................

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟.......

تولید پول و وظایف آن ..........................

پول بعنوان یك دارایی ..........................

اهمیت مطالعه پول ...............................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران...

سیستم پول كالایی ...............................

سیستم در فلزی..................................

سیستم تك فلزی..................................

پول اسكناس ....................................

پول بانكی .....................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.....................

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن................

تعریف و اهمیت بانك..............................

زرگرها وظیفه بانكداری .........................

صدور اسكناس و بانكداری جدید....................

چگونگی عملیات بانكها...........................

فصل چهارم : بانكداری در ایران..................

تاریخچه كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران.....

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی

سیستم بانكداری اسلامی ..........................

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان.

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها...................

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست...............

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ ....

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن...............

ابزارهای سیاست پولی ............................

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران.......

اهداف سیاستهای پولی ............................

استراتژی سیاست پولی .............................

فهرست منابع ...................................

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:25 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی عیب یابی موتورهای DC

گزارش کارآموزی عیب یابی موتورهای DC

دسته بندی : کارآموزی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 503 کیلو بایت

تعداد صفحات : 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار ..................................................................................................................... 1

مقدمه ای پیرامون شركت ایران خودرو............................................................................ 2

خلاصه وضعیت موجود در سالن آلومینیوم....................................................................... 4

بخش اول : سرسیلندر XU7 , XU9................................................................................ 5

بخش دوم: سیلندر پژو ................................................................................................. 17

بخش سوم: عیب یابی موتورهای DC.............................................................................. 20

منابع و مآخذ................................................................................................................ 41

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی الحاوی

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی كار و زمان در شركت داروسازی الحاوی

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 113 کیلو بایت

تعداد صفحات : 96

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

عنوان صفحه

1- مقدمه............................................................................................................... 2

2- تاریخچه شركت............................................................................................... 4

فصل اول : انبارداری

1- انبار و انواع آن................................................................................................ 7

- انبار از نظر مواد و محصولات....................................................................... 8

- انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل........................................................ 8

- انبار از نظر فیزیكی......................................................................................... 9

2- نقش انبار......................................................................................................... 9

3- اهمیت انبارداری.............................................................................................. 10

- انباردار............................................................................................................ 12

4- انبار مواد اولیه شركت.................................................................................... 13

- انبارهای مواد اولیه ........................................................................................ 14

- تأمین كنندگان مواد اولیه................................................................................. 14

- كاركنان انبار مواد اولیه.................................................................................. 14

- محل سازمانی انبار مواد اولیه........................................................................ 15

- اهم وظایف انباردار......................................................................................... 15

- رعایت اصول ایمنی در انبار مواد اولیه.......................................................... 16

- وسایل كار در انبار مواد اولیه........................................................................ 17

- نظام خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه....................................................... 17

- روشهای انبار كردن........................................................................................ 17

- كارهای اداری انبار مواد اولیه........................................................................ 18

- گردش مواد در انبار مواد اولیه...................................................................... 19

5- انبار محصولات............................................................................................... 19

- وظایف انباردار................................................................................................ 19

- گردش محصولات در انبار محصولات........................................................... 20

6- انبار گردانی..................................................................................................... 21

فصل دوم: تولید

1- تولید و عملیات................................................................................................. 26

2- ماشین آلات شركت......................................................................................... 27

3- استقرار ماشین آلات شركت............................................................................ 28

- ویژگیهای استقرار ماشین آلات شركت........................................................... 28

- معایب استقرار ماشین آلات شركت................................................................. 29

4- محصولات شركت........................................................................................... 30

5- نحوه تولید دارو............................................................................................... 31

- مراحل تولید شربت و قطره............................................................................. 31

- مراحل تولید قرص........................................................................................... 32

- مراحل تولید كپسول........................................................................................ 33

6- ساخت دارو..................................................................................................... 34

- روش ساخت شربت اكسپكتورانت.................................................................. 34

- روش ساخت قطره ویتامین A+D.................................................................... 35

- روش ساخت قرص الومینیوم MG.................................................................. 36

- روش ساخت كپسول ترامادول 50 میلی گرمی............................................... 37

فصل سوم : ارزیابی كار

1- بهره وری........................................................................................................ 39

- تاریخچه و مفهوم بهره وری........................................................................... 39

- آنالیز بهره وری.............................................................................................. 41

- اندازه گیری بهره وری.................................................................................... 43

- معیارهای بهره وری....................................................................................... 43

- عوامل مؤثر بر بهره وری............................................................................... 45

- بهره وری در صنعت....................................................................................... 46

- زمینه بهره وری.............................................................................................. 47

- برداشت كارگران از بهره وری....................................................................... 49

- عوامل مؤثر بر بهره وری............................................................................... 50

- راههای افزایش بهره وری.............................................................................. 52

2- ارزیابی كار...................................................................................................... 54

- ارزیابی كار وسیله مستقیم افزایش بهره وری................................................ 54

- چرا ارزیابی كار سودمند است؟...................................................................... 56

- فنون ارزیابی كار و ارتباط آنها با یكدیگر....................................................... 60

- شیوه اصلی ارزیابی كار ................................................................................ 62

3- ارزیابی روش (تعریف و هدفها)...................................................................... 64

- شیوه اصلی ارزیابی روش.............................................................................. 65

- ثبت بررسی، ایجاد (ثبت واقعیات)................................................................... 67

- نمودار خلاصه فرآیند...................................................................................... 68

- نمودارهای گردشی فرآیند.............................................................................. 70

- مثالی برای نمودار گردشی فرآیند................................................................... 74

- بررسی انتقادی: فن پرسش و پاسخ................................................................ 75

- پرسشهای اولیه............................................................................................... 76

- پرسشهای ثانویه............................................................................................. 78

- ایجاد روش اصلاح شده.................................................................................. 80

- مثالی برای روش اصلاح شده......................................................................... 82

4- ملاحظات كلی در مورد كارسنجی................................................................... 85

- مقصود از كارسنجی....................................................................................... 86

- موارد استفاده كارسنجی................................................................................. 92

- شیوه اصلی كارسنجی..................................................................................... 93

- فنون كارسنجی................................................................................................ 95

- منابع و مأخذ.................................................................................................. 96

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

پایان نامه بررسی آثار مهدی اخوان ثالث

پایان نامه بررسی آثار مهدی اخوان ثالث

دسته بندی : زبان و ادبيات فارسي

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 108 کیلو بایت

تعداد صفحات : 85

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فهرست

زندگی و آثار......................................................................................................... 1

كتاب شناسی ........................................................................................................ 5

نظر اخوان دربارة شعر و شاعری........................................................................ 6

اسلوب شعر اخوان................................................................................................ 6

دگرگونی های اجتماعی شعر اخوان...................................................................... 19

اندیشه های اخوان................................................................................................. 24

تفسیر و توضیح شعر اخوان................................................................................. 49

شعر آخر شاهنامه................................................................................................. 50

شعر چاوشی......................................................................................................... 74

منابع ..................................................................................................................... 85

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

طب قرآنی

طب قرآنی

دسته بندی : پزشکی

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 1.222 مگا بایت

تعداد صفحات : 73

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیقی زیبا از گوشه ای از معجزات قرآن درباره طب و سلامتی به صورت پاورپوینت

در این تحقیق با مزاجها آشنا شوید

با خواص گیاهانی که در قرآن به آنها اشاره شده آشنا شوید

راه های تغذیه سالم را بشناسید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود تحقیق با عنوان ادراک

دانلود تحقیق با عنوان ادراک

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 26 کیلو بایت

تعداد صفحات : 8

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود تحقیق با عنوان ادراک

دسته: مدیریت رفتار سازمانی- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 8 صفحه

این فایل شامل تحقیقی در زمینه" ادراك" بوده که می تواند به عنوان کار تحقیقی در زمینه درس مدیریت رفتار سازمانی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارزد زیر است:

تعریف و ماهیت ادراك

عواملی كه بر ادارك اثر میگذارد

فراگرد ادراك

فرایندهای فرعی ادراك:

استنباط ادراكی

سازمان ادراكی

بافت ادراكی

ویژگیهای موثر بر ادراك اجتماعی

ویزگیهای ادارك شونده

ویژگی های ادراك كننده

پیچیدگی شناختی

ویژگیهای وضعیت

خطاهای ادراكی

كاربرد نظریه ادراك

كاربردهای ویژه فراگرد ادراكی در سازمان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:24 ] [ احمد احمد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دسته بندی : مدیریت

فرمت فایل : pptx

حجم فایل : 549 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان: دانلود پاورپوینت خلاقیت و نوآوری

دسته: مدیریت (مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

این فایل با فرمت پاورپوینت در تعداد 30 اسلاید بسیار زیبا و کامل در زمینه " خلاقیت و نوآوری " بوده که می تواند به عنوان سمینار(کنفرانس) در کلاس برای درسهای مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت- تئوری های مدیریت پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

روش های تفکر

شیوه های تفکر

تعریف خلاقیت (Creativity)

مقایسه خلاقیت ، نوآوری ، کارآفرینی

مراحل فراگرد خلاقیت

شیوه های افزایش سلاست فکری

خصوصیات افراد خلاق

برخی ویژگی های افراد خلاق

موانع فردی خلاقیت

کاربردهای تفکر خلاق در سازمان

موانع سازمانی خلاقیت

راه های تقویت خلاقیت

تکنیک های خلاقیت

تکنیک شش کلاه فکری

اهداف تکنیک شش کلاه فکری

طوفان فکری (Brain Storming) آلکس ازبرن

اسکمپر SCAMPER

تکنیک P.P.C

تکنیک 5چ . 1ک (5W . 1H)

نوآوری

تعریف نوآوری (Innovation)

فراگرد نوآوری محصول

محرکهای فراگرد نوآوری

نقش های نوآور در سازمان

موانع نوآوری در سازمان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

[ جمعه 20 بهمن 1396 ] [ 14:23 ] [ احمد احمد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 صفحه بعد

دیگر امکانات